Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 006728 12444378 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law - ebook/pdf
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 427
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9557-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski, włoski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa własności przemysłowej. Tłumaczenia uwzględniają brzmienie ustaw według stanu na lipiec 2017 roku. Dodatkowo, tłumaczenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych uwzględnia zmianę wchodzącą w życie we wrześniu 2017 roku.

Domański Zakrzewski Palinka od wielu lat jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Specjaliści DZP świadczą usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.

Wyróżnikiem usług świadczonych przez DZP jest dogłębna znajomość polskich realiów gospodarczych, zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie i ekspercka wiedza prawników i doradców.

Jedną z wiodących specjalizacji DZP jest prawo własności intelektualnej. Zespołem ekspertów, w skład którego wchodzi 15 prawników specjalizujących się w zakresie prawa IP/TMT, kieruje Dr. Aleksandra Auleytner, doświadczona i wielokrotnie nagradzana specjalistka w zakresie prawa własności intelektualnej.


This collection, published as part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German, French, Italian and Russian, includes the English translation of the Law on Copyright and Related Rights and the Industrial Property Law. The translations reflect wordings of the acts as of July 2017. Additionally, the Law on Copyright and Related Rights include the amendment entering into force as of September 2017.

Domański Zakrzewski Palinka for many years now has been the largest independent Polish law firm. DZP‘s experts provide advisory to clients in all sectors, offering them full-range legal and tax service on all aspects of the law and in all specializations.

What makes DZP’s services different is the law firm’s indepth knowledge of the business environment in Poland, its understanding of both the legal and business needs of its clients, and the many years’ experience and expert knowledge of its lawyers and tax advisers.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o prawie Ustawa o prawie autorskim i prawach autorskim i prawach pokrewnych pokrewnych Law on Copyright Law on Copyright and Related Rights and Related Rights Prawo w∏asnoÊci Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej przemys∏owej Industrial Property Law Industrial Property Law T∏umaczenie Ewa Kucharska Michele Le Mauviel Konsultacje prawne Aleksandra Auleytner Jaros∏aw Konecko Rafa∏ K∏oczko e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W AUTORSKIE_ANG_II_str:Rechtung_str 7/3/17 6:37 PM Page 1 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Law on Copyright and Related Rights Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej Industrial Property Law AUTORSKIE_ANG_II_str:Rechtung_str 7/3/17 6:37 PM Page 2 T∏umaczenie Ewa Kucharska Michele Le Mauviel Konsultacje prawne Aleksandra Auleytner Jaros∏aw Konecko Rafa∏ K∏oczko AUTORSKIE_ANG_II_str:Rechtung_str 7/3/17 6:37 PM Page 3 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Law on Copyright and Related Rights Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej Industrial Property Law e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I e i n a d y W WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Law on Copyright and Related Rights Stan prawny: 1 lipiec 2017 r. (uwzględnia zmianę opublikowaną w Dz.U. z 2017 r. poz. 60, która wchodzi w życie 1 września 2017 r.). Wording as of: 1 July 2017 (includes amendment published in Journal of Laws of 2017, item 60 which enters into force on 1 September 2017). Prawo własności przemysłowej / Industrial Property Law Stan prawny: 1 lipiec 2017 r. Wording as of: 1 July 2017 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law, as well as the presentation of such acts in the form of consolidated texts, are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher, as well as editorial work. Wydawca: Joanna Szypulska Korekta: Magdalena Mularczyk Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-9556-2 ISBN ebook: 978-83-255-9557-9 Spis treści / Table of Contents Wstęp ...................................................................................... VI Introduction ............................................................................ VII 2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ................. Law on Copyright and Related Rights .................................... 3 Prawo własności przemysłowej ................................................ 158 Industrial Property Law .......................................................... 159 V Wstęp Międzynarodowy, powszechny system ochrony praw własności in- telektualnej, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, ukształtowany został w szeregu konwencji. Najważniej- szymi z nich są m.in. Konwencja Paryska o ochronie własności prze- mysłowej z 1883 r., Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 1886 r., Porozumienie Madryckie o z 1891 r. o mię- dzynarodowej rejestracji znaków, Konwencja Rzymska o  ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych z  1961 r., Układ Waszyngtoński o  współpracy patentowej z  1970 r., Konwencja Powszechna o prawie autorskim z 1971 r., Konwencja Bruk- selska dotycząca rozpowszechniania sygnału programu przekazywane- go za pośrednictwem satelity z 1974 r., Porozumienie TRIPS z 1994 r. oraz w dwa traktaty WIPO sporządzone w Genewie w 1996 r., tj. Trak- tat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach oraz Traktat WIPO o prawie autorskim. Obecnie, pomimo wielokrotnych rewizji, konwencje te nadal stano- wią najważniejsze akty kreujące międzynarodowe prawo w dziedzinie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Wywierają też istotny wpływ na regulacje prawa polskiego oraz prawa wtórnego UE z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Na przestrzeni lat, prawo wtórne UE było uchwalane lub zmienia- ne w sposób uwzględniający wymogi traktatów dotyczących praw au- torskich i praw własności przemysłowej. Z kolei, uchwalona w 1994 r. ustawa o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych była wielokrotnie nowelizowana w celu dostosowania jej do dyrektyw unijnych. Nowe- lizacje uwzględniały też zmieniające się dynamicznie realia związane z rozwojem nowych technologii, a co za tym idzie nowych form eksplo- atacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych, zwłaszcza w środowi- sku on-line. Podobnie, ustawa prawo własności przemysłowej z 2001 r., uchwalona kilka lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, była wielokrotnie zmieniana w celu dostosowania jej do przepisów prawa UE. VI Introduction The international, universal system of protecting intellectual prop- erty rights, including copyrights and related rights and industrial prop- erty rights, is formed by several conventions. The most important of these are, among others, the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886, the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks of 1891, the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations of 1961, the Washington Patent Cooperation Treaty of 1970, the Uni- versal Copyright Convention of 1971, the Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-carrying Signals Transmitted by Satel- lite of 1974, the TRIPS Agreement of 1994 and two WIPO treaties made in Geneva in 1996, i.e. the WIPO Performances and Phonograms Treaty and the WIPO Copyright Treaty. At present, despite having been revised numerous times these conven- tions are still the most important acts creating international law in the area of copyrights and industrial property rights. They have a key impact on both Polish laws and EU secondary legislation on copyrights and industrial property rights. Over the years EU secondary legislation has been adopted or amended in a manner that takes into account the requirements of treaties on copy- rights and industrial property rights, while the Law on Copyrights and Related Rights enacted in 1994 has been updated many times to adjust it to EU directives. These updates also took into account the dynamically- changing realities related to the development of new technologies and con- sequently the new forms of exploitation of works and the subject-matter of related rights, especially in the on-line community. Similarly, the Indus- trial Property Law of 2001, enacted several years prior to Poland joining the European Union, has been frequently amended to adjust it to EU laws. VII To osadzenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej w reżimie wnikającym z prawa międzynarodowego oraz prawa UE niesie ze sobą istotne konsekwencje dla tłumaczenia na język angielski obu tych aktów prawnych. Powoduje, przede wszystkim konieczność dbania o wzajemną spójność terminolo- giczną z wersją angielską poszczególnych konwencji oraz aktów prawa UE. Nie jest to zadanie proste, ponieważ nawet w obrębie samego prawa wtórnego UE, zdarzają się przypadki odrębnego nazewnictwa podsta- wowych dla prawa własności intelektualnej pojęć. Drugim wyzwaniem stojącym przed tłumaczem jest nazewnictwo instytucji, które nie wy- stępują w systemie common law, a przez to są potraktowane w sposób szczątkowy w prawie międzynarodowym lub prawie UE (np. instytu- cja autorskich praw osobistych). Trzecim z kolei problemem, z którym musi zmierzyć się tłumacz jest znalezienie odpowiedniego przekładu tradycyjnie przyjętych w prawie polskim pojęć (np. pola eksploatacji), odmiennie jednak nazywanych w  aktach prawa międzynarodowego i  prawa UE. Takie tłumaczenie zawsze wywołuje wiele dylematów i wątpliwości i nierzadko wymaga sięgania do doświadczenia z własnej praktyki zawodowej w celu znalezienia właściwego przekładu, zrozu- miałego dla odbiorców, a zwłaszcza prawników z kultury anglosaskiej. W celu zmierzenia się z tymi problemami, naszym przekładzie starali- śmy się, tam gdzie to możliwe, jak najbardziej zbliżyć do wersji angiel- skich odpowiednich aktów prawa międzynarodowego i prawa wtórnego UE, z wyważeniem jednak odrębności prawa polskiego. Mamy nadzieję, że angielska wersja ustawy o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej przyniesie pomoc w komunikacji podstawowych zasad polskiego prawa własności intelektualnej w relacjach z podmiotami zagranicznymi. Aleksandra Auleytner Radca prawny Partner, Szef Praktyki IP/TMT kancelarii Domański Zakrzewski Palinka VIII Wstęp The fact that both the Law on Copyrights and Related Rights and the Industrial Property Law are based on international and EU law had mate- rial consequences for the English translation of the two Laws. A great deal of care had to be taken to ensure consistency with the English version of the conventions and EU laws. This was not an easy task as in EU secondary law alone different terms are used for the basic concepts of industrial prop- erty rights. The second challenge facing the translators was how to trans- late concepts which have no equivalents in common law and are therefore treated in a residual manner in international and EU law (e.g. the concept of author‘s economic rights). The third problem that the translators had to come to grips with was finding an appropriate rendering of concepts traditionally adopted in Polish law (e.g. forms of exploitation) which are named differently in international law and EU law. Consequently, transla- tion always gives rise to dilemmas and doubts and translators frequently have to rely on their own practical experience in finding appropriate ren- derings that readers, especially lawyers from the Anglo-Saxon culture, will understand. In order to deal with all these problems, in our translation we have tried where possible to follow the English versions of the relevant acts of international law and EU secondary law balanced against the individual- ity of Polish law. We trust that this English version of the Law on Copyrights and Re- lated Rights and the Industrial Property Law will help when communicat- ing basic principles of Polish intellectual property rights in relations with foreign entities. Aleksandra Auleytner Legal adviser Partner, Head of IP/TMT Practice at the law firm Domański Zakrzewski Palinka IX Introduction Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) Law on Copyright and Related Rights of 4 February 1994 (consolidated text J.L. of 2017, item 880, as amended) 1 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) (zmiany: Dz.U. z 2017 r. poz. 60; Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) Spis treści Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego ................................. Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego .................................... Rozdział 3. Treść prawa autorskiego ......................................... Oddział 1. Autorskie prawa osobiste ................................. Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe ............................. Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów ........ Oddział 4. Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne .......................................... Oddział 5. Dozwolony użytek utworów osieroconych ....... Oddział 6. Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym .............. Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych ........... Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych .................. Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych ..................................................... Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych ...................................................... Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych ...................... Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych .................. Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji ................................ Rozdział 11. Prawa pokrewne ................................................... Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań ..................... 1–7 8–15a 16–3512 16 17–22 23–35 351–354 355–359 3510–3512 36–40 41–68 69–73 74–772 78 79–80 81–84 85–103 85–93 2 Law on Copyright and Related Rights of 4 February 1994 (consolidated text of 5 of April 2017, J.L. of 2017, item 880, as amended) (as amended: J.L. of 2017, item 1089, J.L. of 2017, item 60) Contents Chapter 1. Subject-Matter of Copyright ................................... Chapter 2. Authorship and Ownership of Copyright ............... Chapter 3. Substance of Copyright ........................................... Part 1. Author’s Moral Rights ........................................... Part 2. Author’s Economic Rights ..................................... Part 3. Permitted Use of Protected Works ........................ Part 4. Rules for calculating and paying remuneration for use of copies of works by public libraries ................ Part 5. Permitted use of orphan works .............................. Part 6. Certain ways of using out-of-commerce works ...... Chapter 4. Term of Author’s Economic Rights ........................ Chapter 5. Transfer of Author’s Economic Rights ................... Chapter 6. Special Provisions on Audiovisual Works ............... Chapter 7. Special Provisions on Computer Programs ............. Chapter 8. Protection of Author’s Moral Rights ....................... Chapter 9. Protection of Author’s Economic Rights ................ Chapter 10. Protection of Image, Correspondence Addressee and Confidentiality of Information Sources .......... Chapter 11. Related Rights ....................................................... Part 1. Rights in Performances .......................................... 1–7 8–15a 16–3512 16 17–22 23–35 351–354 355–359 3510–3512 36–40 41–68 69–73 74–772 78 79–80 81–84 85–103 85–93 3 Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów ............ Oddział 3. Prawa do nadań programów ............................ Oddział 31. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych ................................ Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych ...................................................... Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi ................... Rozdział 121. Komisja Prawa Autorskiego ................................ Oddział 1. Przepisy ogólne ................................................ Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń .................... Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy ....................................... Oddział 4. Rozstrzyganie sporów ...................................... Oddział 5. Pozostałe postępowania ................................... Oddział 6. Postępowanie przed sądem .............................. Rozdział 122. Kontrola produkcji nośników optycznych ........... Rozdział 13. (uchylony) .............................................................. Rozdział 14. Odpowiedzialność karna ....................................... Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe ............................ 94–96 97–99 991–996 100–103 104–110 1101–11023 1101–11010 11011–11016 11017 11018 11019 11020–11023 11024–11030 111–114 115–123 124–129 4 Spis treści Part 2. Rights in Phonograms and First Fixations of Films .................................................................. Part 3. Rights in Programme Broadcasts ........................... Part 31. Rights in First Publications and Scientific and Critical Publications ....................................... Part 4. Common Provisions on Related Rights ................. Chapter 12. Collecting Societies (Organisations for Collective Management of Copyrights or Related Rights) .... Chapter 121. Copyright Commission ........................................ Part 1. General Provisions ................................................. Part 2. Approval of royalty tables ...................................... Part 3. Indication of Competent Society within the Meaning of the Law .............................................. Part 4. Settlement of Disputes ........................................... Part 5. Other Proceedings ................................................. Part 6. Court Proceedings ................................................. Chapter 122. Monitoring the Manufacture of Optical Discs ..... Chapter 13. (repealed) ................................................................ Chapter 14. Criminal Liability .................................................. Chapter 15. Transitional and Final Provisions .......................... 94–96 97–99 991–996 100–103 104–110 1101–11023 1101–11010 11011–11016 11017 11018 11019 11020–11023 11024–11030 111–114 115–123 124–129 5 Contents 1 ‒2 Artykuł 1 Artykuł 2 6 Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Utwór 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe). 21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. 4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór zależny 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. 2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania. 3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. 4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem. Chapter 1. Subject-Matter of Copyright Chapter 1. Subject-Matter of Copyright works; Work 1. The subject-matter of a copyright is any manifestation of creative activ- ity of an individual nature, established in any form, regardless of its value, purpose and form of expression (work). 2. The subject-matter of a copyright includes in particular: 1) works expressed in words, mathematical symbols and graphic signs (literary, journalistic, scientific and cartographic works and computer programs); 2) fine art works; 3) photographic works; 4) stringed musical instruments; 5) industrial design works; 6) architectural, urban architecture and town planning works; 7) musical works with or without words; 8) stage works, stage and musical works and pantomime and choreographic 9) audiovisual works (including films). 21. Protection may apply only to the mode of expression; it does not extend to any discovery, idea, procedure, method or principle of operation, or mathematical concept. 3. A work is protected by copyright from the moment it comes into being, even if in an incomplete form. 4. An author is entitled to protection regardless of any formalities having been met. Derivative work 1. A work derived from another author’s work, especially a translation, modification or adaptation, is copyrighted without prejudice to the right in the original work. 2. The disposition and use of a derived work depends on the permission of the author of the original work (derivative right) unless the author’s economic rights to the original work have expired. The author’s permission is also required to prepare a derived work in the case of databases which have the characteristics of a work. 3. The author of the original work may withdraw his permission if the derived work is not distributed within five years of permission being given. The remuneration paid to the author is not refundable. 4. A work inspired by another author’s work is not deemed a derived work. 1 ‒2 Article 1 Article 2 7 Artykuł 4 Wyłączenia 3 ‒6 Artykuł 3 Artykuł 5 Artykuł 6 8 Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego 5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Zbiory Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przed- miotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty; 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 4) proste informacje prasowe. Stosowanie ustawy Przepisy ustawy stosuje się do utworów: 1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub 11) których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Eu- ropejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub 2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub 3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub 4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Publikacja; rozpowszechnienie 1. W rozumieniu ustawy: 1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie; 2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzy- dziestu dni od jego pierwszej publikacji; 3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie; 4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy; Chapter 1. Subject-Matter of Copyright 5. The name of the author and the title of the original work should be placed on copies of the derived work. Collections Collections, anthologies, selections and databases which have the charac- teristics of a work are subject to copyright even if they contain unprotected material, provided that their selection, arrangement or composition is of a creative nature, without prejudice to the rights in each of the works used. Exclusions The following are not protected by copyright: 1) legislative acts and official bills; 2) official documents, materials, marks and symbols; 3) published patent specifications and protected specifications; 4) simple press releases. Application of the Law The Law applies to works: 1) whose author or co-author is a Polish national; or 11) whose author is a national of a member state of the European Union or a member state of the European Free Trade Association (EFTA) – parties to the Agreement on the European Economic Area; or 2) which were first published in the Republic of Poland, or simultaneously on this territory and abroad; or 3) which were first published in Polish; or 4) which are protected under international agreements, within the scope set forth in those agreements. Publication; distribution 1. Within the meaning of the Law: 1) published works means works reproduced with the consent of their authors, copies of which were made available to the public; 2) a work is considered to be published simultaneously if it is published in the Republic of Poland and abroad within thirty days of its first publication; 3) distributed works means works made available to the public in any manner with the authors’ consent; 4) broadcasting of works means their communication by radio or television, through either wireless (terrestrial or satellite) or wire transmission; 3 ‒6 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo własności przemysłowej. Law of Copyright and Related Rights. Idustrial Property Law
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: