Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00493 006646 20592587 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-497-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień odnoszących się do wielokrotnie nowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stanowi ona podstawowy akt prawny określający obowiązki państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Od czasu pierwszego wydania publikacji ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uległa bardzo istotnym nowelizacjom, które sprawiły, że większość zawartych w niej przepisów zmieniła swój kształt prawny. Uzasadnia to potrzebę zaktualizowania komentarza oraz konieczność wyjaśnienia przepisów i nowych rozwiązań prawnych związanych z tą tematyką.

W opracowaniu omówiono wiele nowych zagadnień, w tym m.in. takie kwestie jak:
nowe zadania organów zatrudnienia,
powołanie Rady Rynku Pracy,
profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym,
nowe podejście do przeciwdziałania bezrobociu grup szczególnego ryzyka na rynku pracy, zwłaszcza bezrobotnych do 30. roku życia,
świadczenia aktywizacyjne ukierunkowane na zatrudnienie w pełnym wymiarze bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Z uwagi na znaczne wątpliwości interpretacyjne w książce zaprezentowano bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych oraz literatury przedmiotu.
Napisany przez doświadczonych i cenionych znawców problematyki bezrobocia oraz łączący warstwę teoretyczną z praktyczną komentarz stanowić będzie cenną pomoc dla pracowników urzędów pracy, osób prowadzących agencje zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, inspektorów pracy, a także pracodawców oraz pracowników działów kadr. Zainteresuje praktyków prawa, w tym adwokatów i radców prawnych, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTORZY Edyta Bielak-Jomaa – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, zatrudnienia i bezrobocia. Od maja 2015 r. pełni funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Agata Drabek – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Integracji Europejskiej i Marke- tingu Międzynarodowego Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej; autorka monografi i o zatrudnieniu nielegalnym oraz innych publikacji z zakresu rynku pracy dotyczą- cych m.in. profi lowania pomocy dla bezrobotnych, bezrobotnych do 30. roku życia; ekspert w dziedzinie rynku pracy Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej „Lewiatan”. Zbigniew Góral – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; były prodziekan i dziekan Wydziału Pra- wa i Administracji oraz prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Łódzkiego; autor lub współautor ok. 150 publikacji z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zatrudnienia i bezrobocia oraz prawa urzędniczego. Magdalena Paluszkiewicz – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz- kiego; autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, w tym monografi i i artykułów, współautorka komentarza do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud- nianiu osób niepełnosprawnych. Ewa Staszewska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Studiów Podyplomowych Ka- dry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka licznych publikacji (w tym monografi i i komentarzy) z zakresu prawa pracy, w szczególności do- tyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe. Mirosław Włodarczyk – profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej oraz kierownik Zakładu Prawa Rynku Pracy w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy; autor ponad 70 publikacji naukowych dotyczących źródeł prawa pracy, podmiotów i treści stosunku pracy, zatrudniania młodocianych i dzieci oraz regulacji prawnych rynku pracy. Tatiana Wrocławska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka opracowań o zróżnicowanym charakterze (artykułów, referatów, komentarzy, glos), w tym monografi i pt. Prawo do strajku w prawie pracy państw bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego. Implikacje dla Polski, Poznań 2007; badania naukowe autorki koncentrują się na problematyce za- trudnienia oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród osób starszych jako szczególnej grupy ryzyka na rynku pracy. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz redakcja naukowa Zbigniew Góral Edyta Bielak-Jomaa, Agata Drabek, Zbigniew Góral Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska Mirosław Włodarczyk, Tatiana Wrocławska KOMENTARZE PRAKTYCZNE 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 marca 2016 r. Recenzent Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Ewa Wiater Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Komentarze do poszczególnych artykułów opracowali: Edyta Bielak-Jomaa: art. 20, art. 39c, art. 40–42a, art. 60, art. 61–61d, art. 67, art. 69a–70 Agata Drabek: art. 62, art. 84–102a, art. 111–120a Zbigniew Góral: wprowadzenie, art. 1–2b, art. 33–34a, art. 35, art. 37, art. 39a, art. 39b, art. 43, art. 53m, art. 54, art. 71–83, art. 121–125 Magdalena Paluszkiewicz: art. 6 (tezy 1–5), art. 8–10, art. 18–19k, art. 62a–62c, art. 66a–66c Ewa Staszewska: art. 38–39, art. 49–53l, art. 55–59c, art. 60a–60d, art. 66k–66n Mirosław Włodarczyk: art. 3–5, art. 11–17, art. 36–36e Tatiana Wrocławska: art. 6 (tezy 6–11), art. 7, art. 21–32, art. 44–48a, art. 61e–61x, art. 66d–66j, art. 103–110 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-375-1 2. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) . . . . . . . . . . 33 Art. 1.  Art. 2.  Art. 2a.  Art. 2b.  Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 [Zadania państwa. Zakres podmiotowy ustawy]  . . . . . 35 [Słownik pojęć ustawowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 [Treść zasady równego traktowania]  . . . . . . . . . . . . . . 101 [Postępowanie o naruszenie zasady równego  traktowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Polityka rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103 [Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia]  . . . . . . . 103 107 [Zadania ministra właściwego do spraw pracy]  . . . . . [Koordynator publicznych służb zatrudnienia]  . . . . . . 114 Rozdział 3. Instytucje rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 [Katalog instytucji, definicje]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 136 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Publiczne służby zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 137 [Zadania samorządu województwa]  . . . . . . . . . . . . . . [Decyzje wydawane przez marszałka województwa  w sprawach związanych z koordynacją systemów  zabezpieczenia społecznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 [Zadania samorządu powiatu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 [Powiatowy urząd pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Art. 3.  Art. 4.  Art. 5.  Art. 6.  Art. 7.  Art. 8.  Art. 8a.  Art. 9.  Art. 9a.  5 Spis treści Art. 9b.  Art. 9c.  Art. 9d.  Art. 10.  Art. 11.  Art. 12.  Art. 13.  Art. 14.  Art. 15.  Art. 16.  Art. 17.  [Centra aktywizacji zawodowej i lokalne punkty  informacyjno-konsultacyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 [Projekty pilotażowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 [Wykonywanie pracy (ubezpieczenie) za granicą  a organ właściwy do wydania decyzji w sprawie  zasiłku dla bezrobotnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zadania wojewody]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 189 Rozdział 5. Ochotnicze Hufce Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 199 199 [Nadzór]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zadania Ochotniczych Hufców Pracy]  . . . . . . . . . . . . [Współdziałanie z jednostkami samorządu  terytorialnego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 202 [Jednostki, organy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 [Szczegółowe zadania i organizacja]  . . . . . . . . . . . . . . 202 [Uzupełnianie wykształcenia ogólnego młodzieży]  . . . 202 Rozdział 6. Agencje zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 [Działalność agencji zatrudnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Art. 18.  Art. 18a.  [Zakres usług agencji zatrudnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 18b.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Art. 18c.  [Wyłączenia obowiązku wpisu do rejestru]  . . . . . . . . . 218 Art. 18d.  [Podmiot prowadzący rejestr]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Art. 18e.  [Wniosek o wpis do rejestru]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Art. 18f.  [Forma elektroniczna wniosku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Art. 18g.  [Dane podlegające wpisowi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Art. 18h.  [Czynności weryfikacyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 18i.  [Certyfikat potwierdzający dokonanie wpisu  podmiotu do rejestru]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Art. 18j.  [Zmiana danych w rejestrze]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 18k.  [Opłata za wydanie certyfikatu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 18l.  [Przesłanki odmowy wpisu do rejestru]  . . . . . . . . . . . . 235 Art. 18m. [Przesłanki wykreślenia z rejestru]  . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Art. 18n.  [Wykreślenie z rejestru. Organ odwoławczy  od decyzji dotyczącej wpisu do rejestru]  . . . . . . . . . . . 245 Art. 18o.  [Kontrola w zakresie przestrzegania warunków  prowadzenia działalności agencji zatrudnienia]  . . . . . 246 Art. 18p.  [Zbiorcza informacja z województwa o działalności  agencji zatrudnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 6 Spis treści Art. 18r.  Art. 19.  [Przetwarzanie danych o agencjach]  . . . . . . . . . . . . . . 249 [Podstawowe warunki prowadzenia agencji  zatrudnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 19a.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 19b.  [Przetwarzanie danych osobowych przez agencję]  . . . 251 Art. 19c.  [Zakaz dyskryminacji w zakresie działalności agencji  zatrudnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Art. 19d.  [Zakaz pobierania opłat. Obowiązek informowania  o opłatach w przypadku kierowania do pracy  za granicą]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 Art. 19e.  [Obowiązek informowania o zmianach danych  i w zakresie działalności agencji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 260 Art. 19f.  [Obowiązek informowania o działalności agencji]  . . . Art. 19g.  [Obowiązek informowania o numerze w rejestrze  i oznaczania ofert pracy tymczasowej]  . . . . . . . . . . . . 261 Art. 19ga. [Obowiązek niezwłocznego zwrotu oryginałów  dokumentów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Art. 19h.  [Obowiązek współpracy agencji z organami  Art. 19i.  Art. 19j.  zatrudnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 [Zawiadomienie składane przez przedsiębiorcę  zagranicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie  działalności gospodarczej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 266 Art. 19k.  [Delegacja ustawowa – wzory formularzy  Art. 20.  i certyfikatów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Rozdział 7. Instytucje szkoleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 [Powołanie, zadania instytucji szkoleniowej]  . . . . . . . . 269 Rozdział 8. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy . . . 279 279 [Polityka rynku pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21.  280 [Rada Rynku Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22.  [Skład rad rynku pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 23.  Art. 24.  [Zlecanie wykonywania usług rynku pracy]  . . . . . . . . . 295 Art. 25–32. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Rozdział 9. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy oraz formy udzielanego wsparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33.  Art. 34.  Art. 34a.  [Indywidualny plan działania dla bezrobotnego]  . . . . 303 [Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy]  . . . . 303 [Zadania powiatowych urzędów pracy]  . . . . . . . . . . . . 344 345 7 Spis treści Rozdział 10. Usługi rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 [Katalog usług rynku pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 [Pośrednictwo pracy – pojęcie, podmioty i zasady]  . . . 350 Art. 35.  Art. 36.  Art. 36a.  [Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES  – pojęcie i podmioty]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Art. 36b.  [Przesłanki udzielenia akredytacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Art. 36c.  [Przesłanki odmowy udzielenia akredytacji]  . . . . . . . . 386 Art. 36d.  [Umowa akredytacyjna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 390 Art. 36e.  [Przesłanki i tryb pozbawienia akredytacji]  . . . . . . . . . Art. 37.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 [Poradnictwo zawodowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 38.  392 Art. 39.  [Akademickie biuro karier]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Art. 39a.  [Uprawnienia osób niezarejestrowanych  w powiatowym urzędzie pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Art. 39b.  [Uprawnienia osoby powyżej 18. roku życia  niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy]  . . 406 Art. 39c.  [Uprawnienia przedsiębiorcy niebędącego  406 pracodawcą]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Szkolenia finansowane z Funduszu Pracy]  . . . . . . . . . 407 Art. 40.  [Dodatek szkoleniowy. Koszty szkolenia]  . . . . . . . . . . . 427 Art. 41.  Art. 42.  [Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia]  . . . . . 433 Art. 42a.  [Finansowanie studiów podyplomowych]  . . . . . . . . . . 435 Art. 43.  [Finansowanie szkoleń poszukującego pracy]  . . . . . . . 438 Rozdział 11. Instrumenty rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 [Katalog instrumentów rynku pracy]  . . . . . . . . . . . . . . 442 [Zwroty kosztów przejazdu, zakwaterowania]  . . . . . . 446 [Podmioty prowadzące działalność gospodarczą  – Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne]  . . . . 490 [Dodatek aktywizacyjny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Art. 47.  Art. 48.  Art. 48a.  [Finansowanie kosztów przejazdu na targi pracy  Art. 44.  Art. 45.  Art. 46.  i giełdy pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 [Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy]  . . 507 Art. 49.  517 Art. 49a.  [Zastosowanie programów specjalnych]  . . . . . . . . . . . [Propozycja zatrudnienia, innej pracy zarobkowej]  . . . 518 Art. 50.  523 [Prace interwencyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 51.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Art. 52.  Art. 53.  [Skierowanie do odbycia stażu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Art. 53a.  [Formy przygotowania zawodowego dorosłych]  . . . . . 565 8 Spis treści Art. 53b.  [Program przygotowania zawodowego dorosłych]  . . . 570 Art. 53c.  [Program praktycznej nauki zawodu dorosłych]  . . . . . 570 Art. 53d.  [Program przyuczenia do pracy dorosłych]  . . . . . . . . . 571 Art. 53e.  [Wymiar czasu odbywania przygotowania  573 zawodowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Art. 53f.  [Warunki udzielenia dni wolnych od pracy]  . . . . . . . . Art. 53g.  [Stypendium]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Art. 53h.  [Skutki zawinionego przerwania programu  581 582 583 przez uczestnika]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 [Refundacja wydatków pracodawcy]  . . . . . . . . . . . . . . 578 Art. 53i.  579 Art. 53j.  [Premia pracodawcy ze środków Funduszu Pracy]  . . . Art. 53k.  [Refundacja jako pomoc de minimis]  . . . . . . . . . . . . . 581 Art. 53l.  [Finansowanie kosztów przygotowania  zawodowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53m. [Szczegółowe przepisy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Opłacane świadczenia]   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 54.  [Stypendium dla bezrobotnego bez kwalifikacji  Art. 55.  zawodowych z tytułu podjęcia dalszej nauki]  . . . . . . . 583 587 [Prace interwencyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Roboty publiczne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 [Świadczenia przedemerytalne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 [Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych powyżej  50. roku życia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 601 Art. 56.  Art. 57.  Art. 58.  Art. 59.  Art. 59a.  [Prace interwencyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59b.  [Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto  umowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Art. 59c.  [Pomoc udzielana w ramach prac interwencyjnych  Art. 60.  i robót publicznych jako pomoc de minimis]  . . . . . . . 603 [Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac  interwencyjnych i robót publicznych]  . . . . . . . . . . . . . 603 Art. 60a.  [Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie  telepracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 613 Art. 60b.  [Świadczenie aktywizacyjne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60c.  [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne  dla bezrobotnych do 30. roku życia podejmujących  zatrudnienie po raz pierwszy w życiu]  . . . . . . . . . . . . 619 Art. 60d.  [Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie  Art. 61.  bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia]  . . . . . . . [Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem]  . . . . . . . . 623 628 9 Spis treści Art. 61a.  [Skierowanie do odbywania stażu]  . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61b.  [Umowa na doprowadzenie skierowanego  637 bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji  na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze  czasu pracy przez okres co najmniej roku]  . . . . . . . . . 638 Rozdział 11a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Rozdział 11b. Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej . . . . . . . . . 646 Art. 61e.  [Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy  lub podjęcie działalności gospodarczej oraz źródła  ich finansowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61f.  [Stosowanie ograniczeń dotyczący pomocy  de minimis]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61g.  [Kategorie pośredników finansowych, ich zadania]  . . Art. 61h.  [Warunki udzielania pożyczek na utworzenie  646 647 647 Art. 61i.  Art. 61j.  stanowiska pracy oraz zasady ich spłaty]  . . . . . . . . . . 647 [Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej]  . . . . 648 [Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy  dla osób, które otrzymały pożyczkę na prowadzenie  działalności gospodarczej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 Art. 61k.  [Warunki udzielania pożyczek dla podmiotów  Art. 61l.  tworzących stanowisko pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 [Warunki udzielenia pożyczek dla osób  zamierzających podjąć działalność gospodarczą]  . . . . 649 Art. 61m. [Zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonych  pożyczek]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Art. 61n.  [Podstawy do rozliczenia pożyczek]  . . . . . . . . . . . . . . 650 Art. 61o.  [Obowiązek zwrotu niespłaconej pożyczki]  . . . . . . . . . 650 Art. 61p.  [Jednorazowe umorzenie należności z tytułu  udzielonej pożyczki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61q.  [Całościowe bądź częściowe umorzenie niespłaconej  651 należności z tytułu pożyczki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 [Kwalifikacja prawna umorzenia należności]  . . . . . . . . 652 Art. 61r.  Art. 61s.  [Obowiązki pośredników finansowych oraz innych  instytucji w zakresie usług doradczo-szkoleniowych;  finansowanie usług]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61t.  [Główne zadania Banku Gospodarstwa Krajowego]  . . Art. 61u.  [Szczegółowe zadania Banku Gospodarstwa  652 653 Krajowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 10 Art. 61v.  [Zadania pośredników finansowych]  . . . . . . . . . . . . . . 654 Art. 61w.  [Zadania starostów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Art. 61x.  [Obowiązki pożyczkobiorcy, zatrudniającego  Spis treści 655 skierowanego bezrobotnego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 [Zakres świadczeń. Warunki przyznania]  . . . . . . . . . . . 682 Rozdział 12a. Program Aktywizacja i Integracja . . . . . . . . . . . . . 691 Art. 62.  Art. 62a.  [Inicjowanie, realizacja i uczestnicy Programu  Aktywizacja i Integracja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Art. 62b.  [Czas trwania i zakończenie Programu Aktywizacja  i Integracja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Art. 62c.  [Finansowanie Programu Aktywizacja i Integracja]  . . . 694 Rozdział 13. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Art. 63–66. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 705 Rozdział 13a. Programy specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 66a –66b.  [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów  specjalnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 706 Art . 66a1. [Program specjalny, pomoc de minimis]  . . . . . . . . . . . Art. 66b.  [Delegacja ustawowa – szczegółowe zasady  707 Rozdział 13b. Programy regionalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 organizacji i realizacji programów specjalnych]  . . . . . Art. 66c.  [Inicjowanie, realizowanie i finansowanie programów  regionalnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Rozdział 13c. Zlecanie działań aktywizacyjnych . . . . . . . . . . . . . 726 726 Art. 66d.  [Zlecanie działań aktywizacyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66e.  [Wybór powiatów do zlecania działań  aktywizacyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 Art. 66f.  [Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych]  . . . . 727 Art. 66g.  [Rekrutacja oraz kierowanie osób bezrobotnych]  . . . . 729 Art. 66h.  [Obowiązki realizatora działań aktywizacyjnych]  . . . . . 729 [Wynagrodzenie realizatora działań aktywizacyjnych]  731 Art. 66i.  Art. 66j.  [Zwrot środków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Rozdział 13d. Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30. roku życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 Art. 66k.  [Bon szkoleniowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 Art. 66l.  754 [Bon stażowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Spis treści Art. 66m. [Bon zatrudnieniowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 66n.  [Bon na zasiedlenie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 768 Rozdział 14. Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Art. 67.  776 Art. 68–69. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Art. 69a.  [Przeznaczenie środków Krajowego Funduszu  Art. 69b.  [Finansowanie kosztów kształcenia]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 70.  Szkoleniowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 782 [Pomoc dla zwalnianych grupowo pracowników]  . . . . 787 Rozdział 15. Świadczenia dla bezrobotnych . . . . . . . . . . . . . . . . 796 [Warunki nabycia prawa do zasiłku]  . . . . . . . . . . . . . . 797 [Wysokość zasiłku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 [Okres pobierania zasiłku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 836 [Obowiązek powiadomienia o zatrudnieniu]  . . . . . . . . 838 [Wyłączenie prawa do zasiłku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 [Nienależne świadczenie pieniężne. Roszczenia]  . . . . . 852 [Dziedziczenie świadczeń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Art. 71.  Art. 72.  Art. 73.  Art. 73a.  [Wykonywanie prac społecznie użytecznych]  . . . . . . . Art. 74.  Art. 75.  Art. 76.  Art. 77.  Art. 77a.  [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego  Art. 78.  świadczenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zaliczenie świadczeń na poczet przyznanego  przez organ rentowy świadczenia]  . . . . . . . . . . . . . . . 865 [Okres pobierania zasiłku a okres pracy]  . . . . . . . . . . . 868 Art. 79.  871 [Udokumentowana niezdolność do pracy]  . . . . . . . . . Art. 80.  [Zaokrąglanie kwot zasiłków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 Art. 81.  Art. 81a.  [Wygaśnięcie decyzji w przedmiocie prawa do zasiłku  865 Art. 82.  Art. 83.  i innych świadczeń z tytułu bezrobocia]  . . . . . . . . . . . 873 [Przeciętna stopa bezrobocia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874 [Szczegółowy tryb przyznawania świadczeń]  . . . . . . . 874 Rozdział 16. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Praca za granicą]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kierowanie do pracy za granicą. Agencja pośrednic- twa pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 [Okresy zatrudnienia obywateli polskich]  . . . . . . . . . . 880 [Warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca]  . . . 880 Art. 84.  Art. 85.  876 876 Art. 86.  Art. 87.  12 Spis treści Art. 88.  Art. 88a.  [Strona w postępowaniu o wydanie zezwolenia  [Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę. Warunki]  . . . . . 908 lub o przedłużenie zezwolenia na pracę]  . . . . . . . . . . 911 Art. 88b.  [Warunki wydania zezwolenia na pracę]  . . . . . . . . . . . 915 Art. 88c.  [Szczegółowe warunki wydania zezwolenia na pracę  916 cudzoziemca przez wojewodę]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88d.  [Uzyskanie zgody właściwego organu]  . . . . . . . . . . . . 927 Art. 88e.  [Okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pracę]  . 927 Art. 88f.  [Elementy zezwolenia na pracę]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Art. 88g.  [Przesłanki wygaśnięcia obowiązku świadczenia  931 933 pracy; przedłużenie zezwolenia na pracę a legalność  pobytu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88h.  [Obowiązki pracodawcy cudzoziemca]  . . . . . . . . . . . . Art. 88i.  [Obowiązki informacyjne podmiotu powierzającego  cudzoziemcowi wykonywanie pracy]  . . . . . . . . . . . . . . 936 [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia]  . . . . . . . . . . 938 Art. 88j.  940 Art. 88k.  [Przesłanki uchylenia wydanego zezwolenia]  . . . . . . . 941 Art. 88l.  [Skutki uchylenia wydanego zezwolenia]  . . . . . . . . . . Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia na pracę]  . . . . . . . . . . . . . . . 941 Art. 89.  [Okresy zatrudnienia obywateli polskich w byłej NRD  i byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej]  . . . 942 Art. 90.  [Szczegółowe rozporządzenia wykonawcze]  . . . . . . . . 943 Art. 90a.  [Wydanie zezwolenia na pracę – jednorazowa opłata]  947 Rozdział 17. Pracownicy publicznych służb zatrudnienia . . . . . 949 949 [Pracownicy publicznych służb zatrudnienia]  . . . . . . . Art. 91.  966 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92.  969 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93.  970 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94.  972 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95.  973 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96.  976 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97.  978 (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98.  980 Art. 99.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99a.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 Art. 99b.  [Obowiązki doskonalenia kwalifikacji zawodowych]  . . 984 984 Art. 99c.  [Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia]  . . 984 Art. 100.  [Dodatek do wynagrodzenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Art. 101.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 13 Spis treści Art. 102a. (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 Rozdział 18. Fundusz Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 990 990 Art. 103.  [Charakter funduszu. Dysponent]  . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104.  [Składki na Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104a. [Ograniczenie oraz wyłączenie obowiązku opłacania  składek na Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Art. 104b. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek  na Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Art. 104c. [Czasowe wyłączenie obowiązku opłacania składek  na Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 Art. 105.  [Podmioty wyłączone od opłacania składek  na Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 994 Art. 106.  [Przychody Funduszu Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106a. [Finansowanie działań z zakresu udziału publicznych  służb zatrudnienia w sieci EURES]  . . . . . . . . . . . . . . . . 995 996 Art. 106b. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy]  . . . . . . . . . . 997 Art. 106c. [Przeznaczanie środków Funduszu Pracy]  . . . . . . . . . . 997 Art. 107.  [Pobór składek, terminy, odsetki]  . . . . . . . . . . . . . . . . 998 Art. 108.  [Przeznaczenie środków Funduszu Pracy]  . . . . . . . . . . Art. 109.  [Zasady rozdziału funduszy, limity]  . . . . . . . . . . . . . . . 1007 Art. 109a. [Koszty szkoleń]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 Art. 109b. [Przekazanie środków na finansowanie zasiłków  i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków  pogrzebowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 Art. 109c. [Przekazanie środków dla gmin na dofinansowanie  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych  pracowników]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 109d. [Środki Funduszu Pracy na pomoc państwa w spłacie  niektórych kredytów mieszkaniowych]  . . . . . . . . . . . . 1017 1018 Art. 109e. [Środki przekazywane na rachunek Banku  Gospodarstwa Krajowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 Art. 109f.  [Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy]  . . 1019 Art. 109g. [Dodatkowe środki przekazywane na rachunek  w Banku Gospodarstwa Krajowego]  . . . . . . . . . . . . . . 1020 Art. 110.  [Stosowanie przepisów o finansach publicznych]  . . . . 1020 Rozdział 19. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Art. 111.  [Zakres nadzoru sprawowanego przez wojewodę]  . . . 1049 Art. 112.  [Zespół inspektorów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 14 Spis treści Art. 113.  [Pouczenia, uwagi i wnioski]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 Art. 114.  [Wyznaczenie wykonawcy zastępczego]  . . . . . . . . . . . 1054 Art. 114a. [Informacja o realizacji nadzoru]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 Art. 115.  [Przepisy karne. Kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 Art. 116–118. (uchylone)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 Art. 118a. [Kontrola przeprowadzana przez Dysponenta  Funduszu Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 Art. 118b. [Operacyjny audyt zewnętrzny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 Rozdział 20. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 Art. 119.  [Zaniechanie obowiązku powiadomienia]  . . . . . . . . . . 1070 Art. 120.  [Cudzoziemiec – brak zezwolenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 Art. 120a. [Wyłączenie kary w przypadku nielegalnej pracy  cudzo ziemca]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 Art. 121.  [Agencja zatrudnienia – naruszenie obowiązków]  . . . 1079 Art. 121a. [Pobieranie dodatkowej opłaty, odpowiedzialność]  . . . 1081 Art. 121b. [Niezawarcie umowy, odpowiedzialność]  . . . . . . . . . . 1081 Art. 121c. [Nieprzedstawienie pisemnej informacji  lub przedstawienie informacji niezgodnej ze stanem  faktycznym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 Art. 122.  [Składki na Fundusz Pracy – naruszenie obowiązków]  . . 1083 Art. 123.  [Dyskryminacja przy zatrudnieniu]  . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 Art. 124.  (uchylony)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Art. 125.  [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania  w sprawach o wykroczenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084 Rozdział 21. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . 1085 1085 Art. 126–138. (pominięte).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 22. Przepisy przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 1086 Art. 139.  [Zasady przejściowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 Art. 140.  [Roboty publiczne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141.  [Zasiłki przedemerytalne, pogrzebowe]  . . . . . . . . . . . . 1087 1088 Art. 142.  [Organy i osoby zatrudnione]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 Art. 143.  [Instytucje szkoleniowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 144.  [Ułatwienie zatrudniania absolwentom]  . . . . . . . . . . . 1089 Art. 145.  [Odesłanie w przepisach prawa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 Art. 146.  [Właściwość przepisów do wszczętych spraw]  . . . . . . 1089 Art. 147.  [Zawód: pracownik socjalny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1089 Art. 148.  [Fundusz Pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 15 Spis treści Art. 149.  [Przepisy wykonawcze]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 Art. 150.  [Wydatki w 2004 r.]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 Art. 150a. [Prawo do zasiłku przedemerytalnego]  . . . . . . . . . . . . 1090 Art. 150b. [Przedsiębiorstwa gospodarki rolnej]  . . . . . . . . . . . . . . 1092 Art. 150c. [Świadczenia przedemerytalne a odsetki ustawowe]  . . 1092 Art. 150d. [Prawo do świadczeń przedemerytalnych]  . . . . . . . . . 1092 Art. 150e. [Okresy zatrudnienia lub wykonywania innej  pracy zarobkowej za granicą u pracodawców  zagranicznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094 Art. 150f. [Umowa o refundację części kosztów poniesionych  Art. 150g. [Finansowanie umów o refundację]  . . . . . . . . . . . . . . przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia  przez niego skierowanych bezrobotnych]  . . . . . . . . . . 1094 1095 Rozdział 23. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Art. 151.  [Utrata mocy ustaw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Art. 152.  [Wejście w życie ustawy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113 16 Wykaz skrótów Wykaz skrótów – decyzja Parlamentu Europejskiego i  Rady nr 573/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia (Dz. Urz. UE L  159 z 28.05.2014, s. 32) – decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 listopada 2012 r. w  sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrud‑ nienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich rów‑ noważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, s. 21); uchylona – Europejska Karta Społeczna sporządzona w Tu‑ rynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) 1. Akty prawne decyzja  nr 573/2014/UE decyzja  nr 2012/733/UE EKS  k.c.  k.k.  Konstytucja RP  – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy‑ wilny (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz.  380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr  78, poz.  483 z późn. zm.) 17 Wykaz skrótów konwencja nr 34  – Konwencja nr 34 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 29 czerwca 1933 r. dotycząca płat‑ nych biur pośrednictwa pracy, http://www.mop. pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standar‑ dy/konwencje_i_zalecenia.html konwencja nr 88  – Konwencja nr 88 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 9 lipca 1948 r. dotycząca organizacji służby zatrudnienia konwencja nr 96  – Konwencja nr 96 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca płatnych biur pośrednictwa pra‑ cy (zrewidowana w 1949 r.), przyjęta w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z  1955 r. Nr  38, poz. 236, zał.), http://www.mop.pl/html/index1. html#miedzynarodowe_standardy/konwencje_i_ zalecenia.html konwencja nr 111 – Konwencja nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w  zakresie za‑ trudnienia i  wykonywania zawodu przyjęta w  Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218, zał.), http://www.mop. pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standar‑ dy/konwencje_i_zalecenia.html konwencja nr 142 – Konwencja nr 142 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, przy‑ jęta w Genewie dnia 23 czerwca 1975 r. (Dz. U. z 1979 r. Nr 29, poz. 164, zał.), http://www.mop. pl/html/index1.html#miedzynarodowe_standar‑ dy/konwencje_i_zalecenia.html konwencja nr 150 – Konwencja nr 150 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 26 czerwca 1978 r. dotycząca roli, za‑ dań i organizacji administracji pracy, http://www. mop.pl/html/index1.html#miedzynarodowe_ standardy/konwencje_i_zalecenia.html konwencja nr 181 – Konwencja nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca prywatnych biur pośrednictwa 18 Wykaz skrótów pracy, przyjęta w Genewie dnia 19 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 222, poz. 1448), http://www. mop.pl/html/index1.html#miedzynarodowe_ standardy/konwencje_i_zalecenia.html – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę‑ powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzin‑ ny i  opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spó‑ łek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) k.p.  k.p.a.  k.r.o.  k.s.h.  nowela z 1998 r.  – ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektó‑ rych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr  106, poz.  668 z późn. zm.) nowela z 2002 r.  – ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie usta‑ wy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 65 z późn. zm.) nowela z 2005 r.  – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366) nowela z 2007 r.  – ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie usta‑ wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1243) nowela z 2008 r.  – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie usta‑ wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.) 19 nowela z 2010 r.  – ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu nie‑ których przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.) nowela  z dnia 16 grudnia  2010 r . – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie usta‑ wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725 z późn. zm.) nowela z 2014 r.  – ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po‑ stępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spół‑ dzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21) – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol‑ nictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z  2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłoś‑ ciowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokony‑ wania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wy‑ posażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1041) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 640) Wykaz skrótów p.p.s.a.  pr. spółdz.  p.s.w.  p.u.n.  r.d.r.k.w.  r.d.w.  20 Wykaz skrótów – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie kontroli legalności zatrudnie‑ nia (Dz. U. Nr 36, poz. 245); uchylone – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegóło‑ wych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. Nr 155, poz. 920) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organi‑ zowania prac interwencyjnych i robót publicz‑ nych oraz jednorazowej refundacji kosztów z  tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. poz. 864) r.k.l.z.  r.o.h.p.  r.o.p.i.  rozporządzenie  – rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór nr 1030/2002 dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, s. 1, z późn. zm.) rozporządzenie  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  883/2004 z  dnia 29 kwietnia 2004 r. nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L  166 z  30.04.2004, s.  1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, s. 72, z późn. zm.) rozporządzenie  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w spra‑ nr 492/2011 wie swobodnego przepływu pracowników we‑ wnątrz Unii (Dz. Urz. UE L 141 z 27.05.2011, s. 1) rozporządzenie  – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 nr 1407/2013 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej‑ skiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) rozporządzenie  – rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 nr 1408/2013 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej‑ 21 Wykaz skrótów skiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) rozporządzenie  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w spra‑ 2016/589 wie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EU‑ RES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 107 z 22.04.2016, s. 1) – rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z  dnia 19 listopada 2014 r. w  sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifi‑ kowania, pośrednictwa pracy i odbywania prak‑ tyk zawodowych (Dz. U. poz. 1622) r.p.d.z.  r.p.s.  r.p.ś.r.d.  r.p.z.d.  r .r .b . r.r.i.s.  r.r.k.w.d.  22 – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych (Dz. U. poz. 638) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyzna‑ wania środków na podjęcie działalności na zasa‑ dach określonych dla spółdzielni socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 639) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygo‑ towania zawodowego dorosłych (Dz. U. poz. 497) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestra‑ cji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299) – rozporządzenie Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 781) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokony‑ wania refundacji kosztów wyposażenia lub dopo‑ Wykaz skrótów sażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512 z późn. zm.); uchylone – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. poz. 630) – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego za‑ kresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polity‑ ki Społecznej (Dz. U. poz. 1905) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawa‑ nia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowe‑ go (Dz. U. poz. 639) – rozporządzenie Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 20 października 2004 r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pra‑ cy i  doradcy zawodowego (Dz. U. Nr  238, poz. 2393); uchylone – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegó‑ łowych warunków odbywania stażu przez bezro‑ botnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypad‑ ków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzy‑ skania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegóło‑ wych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667) – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i wa‑ 23 r .r .r .p . r.s.z.d.  r.ś.k.f.s.  r.t.n.l.  r.w.o.s.  r.w.p.c.  r.w.r.u.  r.w.z.p.c.  Wykaz skrótów r.z.p.c.  TFUE  u.c.  u.d.p.p.w.  u.e.r.  u.f.p.  u.i.d.p.  u.m.w.p.  u.o.d.o.  u.o.p.  u.o.r.p.  24 runków wydawania zezwolenia na pracę cudzo‑ ziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 z późn. zm.); uchylone – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecz‑ nej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawa‑ nia zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543) – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C  326 z 26.10.2012, s. 47) – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem‑ cach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimal‑ nym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da‑ nych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pra‑ codawców (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) – ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw‑ cy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.) u.p.sam. z 1990 r. – ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) u.p.o.u.a.  u.p.p.  u.p.r.  u.p.s.  u.p.sam.  u.p.u.p.  u.p.z.  u.p.z.p.  u.r.z.n.  u.s.d.g.  u.s.g.  u.s.o.  Wykaz skrótów – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy oso‑ bom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol‑ nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617) – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz‑ nej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni‑ kach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 269 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za‑ trudnienia i  instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó‑ wień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia‑ łalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa‑ ty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 25 Wykaz skrótów u.s.p.  ustawa o PIP  u.s.u.s.  u.s.w.  u.ś.p.  u.ś.r.  u.ś.u.e.  u.u.c.o.  u.u.s.r.  u.w.p.w.o.  u.z.  26 – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po‑ wiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 640 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wo‑ jewództwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486) – ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze‑ niach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 114 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 13 czerwca 2003 r. o  udzielaniu cudzo ziemcom ochrony na terytorium Rzeczy‑ pospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 277) – ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na tery‑ torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z  tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  1525 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 z późn. zm.); uchylona u.z.b.  u.z.p.b.  u.z.p.t.  u.z.r.s.p.  u.z.s.  u.z.z.  Wykaz skrótów – ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrud‑ nieniu i  bezrobociu (Dz. U. Nr  106, poz.  457 z późn. zm.); uchylona – ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.); uchylona – ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra‑ cowników tymczasowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 360) – ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych za‑ sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z  przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 192 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn.: Dz. U. z  2011 r. Nr  43, poz. 225 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: