Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01349 011907 16910431 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rachunkowości - wrzesień 2015 - ebook/pdf
Ustawa o rachunkowości - wrzesień 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405935 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera ujednolicony na dzień 23 września 2015 r. tekst ustawy o rachunkowości. W ujednoliconym tekście zostały wyróżnione nie tylko zmiany, które weszły w życie 23 września 2015 r. ale również zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

USTAWA o rAchUnkoWości – wrzesień 2015 r. Stan prawny na 23 września 2015 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. ISBN 978-83-7440-593-5 2 SPIS TREŚCI USTAWA z dniA 29 WrześniA 1994 r. o rAchUnkoWości Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–8) ...................................................................................................... 3 Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 9–25) .................................................................... 13 Rozdział 3. Inwentaryzacja (art. 26–27) ................................................................................................... 19 Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (art. 28–44) ............. 20 Rozdział 4a. Łączenie się spółek (art. 44a–44d) ...................................................................................... 32 Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki (art. 45–54) ................................................................ 35 Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (art. 55–63d) ................. 40 Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (art. 63e–63j) .................. 45 Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie Rozdział 7. sprawozdań finansowych (art. 64–70a) ............................................................................... 47 Rozdział 8. Ochrona danych (art. 71–76) ................................................................................................. 51 Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 76a–76i) ............................................ 52 Rozdział 9. Odpowiedzialność karna (art. 77–79) .................................................................................. 53 Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe (art. 80–83) ................................................................. 54 Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (art. 84–86) ........................ 55 Załączniki do ustawy z dnia 29 września 1994 r. .............................................................................................. 57 Załącznik nr 1. w art. 45 ustawy, dla banków .......................................................................................... 70 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji ....................................................................................................................... 57 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa Załącznik nr 2. Załącznik nr 3. Załącznik nr 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa Załącznik nr 5. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa jednostek małych korzystających z uproszczeń w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji ..................... 77 w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro .......................................................................... 85 w art. 45 ustawy, dla odnoszących się do sprawozdania finansowego ....................................................... 87 marzec 2015 IFK Ustawa o rachUnkowości art. 1–2 3 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1333)1 Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy]2, 3  Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachun- kowych. Art. 2. [Zakres podmiotowy] 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej da- lej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarzą- du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) spółek handlowych (osobowych i kapitało- wych, w tym również w organizacji) oraz spó- łek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fi- zycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i ope- racji finansowych za poprzedni rok obrotowy 3) wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro; jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepi- sów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekura- cyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery- talnych, bez względu na wielkość przychodów, 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: a) państwowych, gminnych, powiatowych i wo- jewódzkich jednostek budżetowych, b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich za- kładów budżetowych, 5) c) (uchylona) jednostek organizacyjnych niemających oso- bowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o któ- rych mowa w pkt 1 i 2; 6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swo- bodzie działalności gospodarczej; 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, a także banków oraz innych instytucji finansowych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001); 2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych spra- wozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003); 3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędo- wym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. 3 Ujednolicony tekst ustawy zawiera zmiany, które weszły w życie 13 września 2015 r. , 23 września 2015 r. oraz te, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadzone: – ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978), – ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045), – ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1166), – ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1333). Zmiany, które weszły w życie 13 września 2015 r. oraz 23 września 2015 r. zaznaczone zostały czcionką pogrubioną. Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., zostały zaznaczone na szarym tle. wrzesień 2015 IFK 4 art. 3 USTAWA O RAChUnkOWOŚCI 7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, bud żetów jednostek samorządu terytorialne- go lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub sub- wencje zostały im przyznane. 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycz- nych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowo- ści określone ustawą również od początku następ- nego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finan- sowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właści- wego w sprawach opodatkowania podatkiem do- chodowym. 2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finanso- wych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości okre- ślonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a. 3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Stan- dardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwa- nymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunko- wość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), mogą prowadzić  uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów  na  zasadach  i  warunkach  określonych  w  tej  ustawie. Art. 3. [Definicje] 1) 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; wrzesień 2015 2) 3) banku – rozumie się przez to jednostkę działa- jącą na podstawie przepisów Prawa bankowe- go; zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność ubezpie- czeniową na podstawie przepisów o działal- ności ubezpieczeniowej; 3a) przepisach o obrocie papierami wartościo- wymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadza- nia instrumentów finansowych do zorganizo- wanego systemu obrotu oraz o spółkach pub- licznych; 4) 3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność reasekura- cyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowiednio akcje lub akcjo- nariuszy; krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozumie się przez to kra- jowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizo- wego; 5) 6) 5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do peł- nienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązują- cymi jednostkę przepisami prawa; kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarzą- dzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem peł- nomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowa- dzących sprawy spółki albo zarząd, a w od- niesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność go- spodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowied- nio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę IFK USTAWA O RAChUnkOWOŚCI art. 3 5 ustanowionego w postępowaniu upadłościo- wym; Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. 6)    kierowniku jednostki – rozumie się przez to  członka zarządu lub innego organu zarzą- dzającego, a jeżeli organ jest wieloosobo- wy – członków tego organu, z wyłączeniem  pełnomocników ustanowionych przez jed- nostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki  cywilnej za kierownika jednostki uważa się  wspólników prowadzących sprawy spółki,  w  przypadku  spółki  partnerskiej  –  wspól- ników  prowadzących  sprawy  spółki  albo  zarząd, a w odniesieniu do spółki koman- dytowej  i  spółki  komandytowo-akcyjnej  – komplementariuszy prowadzących spra- wy  spółki.  W  przypadku  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność  gospodarczą  za  kierownika  jednostki  uważa  się  tę  oso- bę;  do  osób  wykonujących  wolne  zawody  przepis  ten  stosuje  się  odpowiednio.  Za  kierownika  jednostki  uważa  się  również  likwidatora, a także syndyka lub zarządcę  ustanowionego w postępowaniu restruktu- ryzacyjnym; 7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jed- nostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego je- dnostki. W przypadku spółki osobowej, z wy- jątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników; 8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych; 9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolej- nych pełnych miesięcy kalendarzowych, sto- sowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła dzia- łalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połą- czyć z księgami rachunkowymi i sprawozda- niem finansowym za rok następny. W przy- padku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy; 11) 10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie fi- nansowe; (polityce) rachunkowo- przyjętych zasadach ści – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone usta- wą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych; 12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiary- godnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przy- szłości wpływ do jednostki korzyści ekono- micznych; 13) aktywach trwałych – rozumie się przez to ak- tywa jednostki, które nie są zaliczane do akty- wów obrotowych, o których mowa w pkt 18; 14) wartościach niematerialnych i prawnych – ro- zumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, na- byte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do go- spodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrew- ne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków to- warowych, wzorów użytkowych oraz zdob- niczych, c) know-how. W przypadku wartości niematerialnych i praw- nych oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, warto- ści niematerialne i prawne zalicza się do akty- wów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończo- nych prac rozwojowych; 15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z za- strzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczo- ne na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użyt- kowania wieczystego gruntu, budowle i bu- dynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze pra- wo do lokalu użytkowego, wrzesień 2015 IFK 6 art. 3 USTAWA O RAChUnkOWOŚCI b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podsta- wie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu za- licza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4; 16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulep- szenia już istniejącego środka trwałego; 17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnię- cia z nich korzyści ekonomicznych wynika- jących z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dy- widend (udziałów w zyskach) lub innych po- żytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i praw- ne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpie- czeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty; 18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku: a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilanso- wego lub w ciągu normalnego cyklu opera- cyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wymagalne lub prze- znaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią akty- wa pieniężne, c) należności krótkoterminowych – obejmu- ją ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów fi- nansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego; 19) rzeczowych aktywach obrotowych – rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub prze- tworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary wrzesień 2015 nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprze- tworzonym; 20) zobowiązaniach – rozumie się przez to wyni- kający z przeszłych zdarzeń obowiązek wy- konania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki; 21) rezerwach – rozumie się przez to zobowiąza- nia, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne; 22) zobowiązaniach krótkoterminowych – rozumie się przez to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozosta- łych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 23) instrumentach finansowych – rozumie się przez to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobo- wiązania finansowego albo instrumentu kapita- łowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub wię- cej stronami jednoznacznie wynikają skutki go- spodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy. Do instrumentów finansowych nie zalicza się w szczególności: a) rezerw i aktywów z tytułu odroczonego po- datku dochodowego, b) umów o gwarancje finansowe, które ustalają wykonanie obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, w formie zapłacenia kwot odpowia- dających stratom poniesionym przez benefi- cjenta na skutek niespłacenia wierzytelności przez dłużnika w wymaganym terminie, c) umów o przeniesienie praw z papierów war- tościowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji, gdy wyko- nanie tych umów wymaga wydania papie- rów wartościowych w określonym terminie, również wtedy, gdy przeniesienie tych praw następuje w formie zapisu na rachunku pa- pierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot upoważniony na podstawie odręb- nych przepisów, d) aktywów i zobowiązań z tytułu programów, z których wynikają udziały pracowników oraz innych osób związanych z jednostką w jej kapitałach lub w kapitałach innej jed- nostki z grupy kapitałowej, do której należy jednostka, e) umów połączenia spółek, z których wyni- kają obowiązki określone w art. 44b ust. 9; 24) aktywach finansowych – rozumie się przez to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe IFK USTAWA O RAChUnkOWOŚCI art. 3 7 wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach; 25) aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płat- niczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli akty- wa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 mie- sięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyj- nej (lokacyjnej); 26) instrumentach kapitałowych – rozumie się przez to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokoje- niu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli, a także zobowiązanie się jednostki do wyemi- towania lub dostarczenia własnych instrumen- tów kapitałowych, a w szczególności udziały, opcje na akcje własne lub warranty; 27) zobowiązaniach finansowych – rozumie się przez to zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instru- mentu finansowego z inną jednostką, na nieko- rzystnych warunkach; 28) zobowiązaniach warunkowych – rozumie się przez to obowiązek wykonania świadczeń, któ- rych powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń; 29) aktywach netto – rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpo- wiadające wartościowo kapitałowi (funduszo- wi) własnemu; 30) przychodach i zyskach – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniej- szenia wartości zobowiązań, które doprowa- dzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniej- szenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli; 31) kosztach i stratach – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwięk- szenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własne- go lub zwiększenia jego niedoboru w inny spo- sób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli; 32) pozostałych kosztach i przychodach operacyj- nych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przycho- dy związane: a) z działalnością socjalną, b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerial- nych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz war- tości niematerialnych i prawnych zaliczo- nych do inwestycji, w tym także z aktuali- zacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz wartości niemate- rialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwe- stycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą, d) z odpisaniem należności i zobowiązań prze- dawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o cha- rakterze publicznoprawnym nieobciążają- cych kosztów, e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wy- jątkiem rezerw związanych z operacjami fi- nansowymi, f) z odpisami aktualizującymi wartość akty- wów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty fi nan sowe, g) z odszkodowaniami i karami, h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieod- płatnie, w tym w drodze darowizny akty- wów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, i) ze zdarzeniami losowymi; 33)   zyskach i stratach nadzwyczajnych – rozumie  się  przez  to  zyski  i  straty  powstające  w  ban- kach,  zakładach  ubezpieczeń,  zakładach  rea- sekuracji oraz spółdzielczych kasach oszczęd- nościowo-kredytowych  na  skutek  zdarzeń  trudnych do przewidzenia, poza działalnością  operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym  ryzykiem jej prowadzenia; 34) sprawowaniu kontroli nad inną jednostką – ro- zumie się przez to zdolność jednostki do kie- rowania polityką finansową i operacyjną innej wrzesień 2015 IFK 8 art. 3 USTAWA O RAChUnkOWOŚCI jednostki, w celu osiągania korzyści ekono- micznych z jej działalności; 35) sprawowaniu współkontroli nad inną jednostką – rozumie się przez to zdolność wspólnika jed- nostki współzależnej na równi z innymi wspól- nikami, na zasadach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub sta- tucie do kierowania polityką finansową i opera- cyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności; 36)  znaczącym  wpływie  na  inną  jednostkę  –  ro- zumie  się  przez  to  niemającą  znamion  spra- wowania  kontroli  lub  współkontroli  zdolność  jednostki do wpływania na politykę finansową  i operacyjną innej jednostki, w szczególności  przez: a)  udział w podejmowaniu decyzji w sprawie    podziału zysku lub pokrycia straty lub b)  zasiadanie w organie zarządzającym, nad- zorującym lub administrującym, lub c)  przeprowadzanie  istotnych  transakcji  z  tą  jednostką, lub d)  udostępnianie  tej  informacji  technicznych o zasadniczym znaczeniu dla  jej działalności, lub jednostce  e)  możliwość  powoływania  i  odwoływania  członków organów zarządzających, nadzo- rujących lub administrujących, lub   f)  posiadanie  nie  mniej  niż  20   ogólnej  liczby  głosów w organie stanowiącym tej jednostki; 37)   jednostce dominującej – rozumie się przez to  jednostkę będącą spółką handlową lub przed- siębiorstwem  państwowym,  sprawującą  kon- trolę nad jednostką zależną, w szczególności: a)  posiadającą  bezpośrednio  lub  pośrednio  większość ogólnej liczby głosów w organie  stanowiącym  jednostki  zależnej,  także  na  podstawie  porozumień  z innymi  uprawnio- nymi do głosu, wykonującymi prawa głosu  zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub               b)  będącą  udziałowcem  jednostki  zależnej  i uprawnioną do kierowania polityką finan- sową  i  operacyjną  tej  jednostki  zależnej  w  sposób  samodzielny  lub  przez  wyzna- czone przez siebie osoby lub jednostki na  podstawie umowy zawartej z innymi upraw- nionymi  do  głosu,  posiadającymi  na  pod- stawie  statutu  lub  umowy  spółki,  łącznie  z jednostką dominującą, większość ogólnej  liczby głosów w organie stanowiącym, lub c)  będącą  udziałowcem  jednostki  zależnej  i uprawnioną do powoływania i odwoływa- nia  większości  członków  organów  zarzą- dzających, nadzorujących lub administrują- cych tej jednostki zależnej, lub wrzesień 2015     d)  będącą  udziałowcem  jednostki  zależnej,  której  więcej  niż  połowę  składu  organów  zarządzających, nadzorujących lub admini- strujących w poprzednim roku obrotowym,  w  ciągu  bieżącego  roku  obrotowego  i  do  czasu  sporządzenia  sprawozdania  finan- sowego za bieżący rok obrotowy stanowią  osoby  powołane  do  pełnienia  tych  funkcji  w rezultacie wykonywania przez jednostkę  dominującą prawa głosu w organach tej je- dnostki  zależnej,  chyba  że  inna  jednostka  lub osoba ma w stosunku do tej jednostki  zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c  lub e, lub e)  będącą  udziałowcem  jednostki  zależnej  i uprawnioną do kierowania polityką finan- sową i operacyjną tej jednostki zależnej, na  podstawie umowy zawartej z tą jednostką  zależną albo statutu lub umowy tej jednost- ki zależnej; 37a) jednostce dominującej niższego szczebla – ro- zumie się przez to spółkę handlową, która jest jednocześnie jednostką zależną od innej spół- ki handlowej lub przedsiębiorstwa państwowe- go i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej; 37b) jednostce dominującej wyższego szczebla – rozumie się przez to jednostkę będącą spół- ką handlową lub przedsiębiorstwem państwo- wym, która jest jednostką dominującą w sto- sunku do jednostki dominującej niższego szczebla; 37c) wspólniku jednostki współzależnej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlo- wą lub przedsiębiorstwem państwowym, spra- wującą wraz z innymi udziałowcami współkon- trolę nad jednostką współzależną; 37d)  zaangażowaniu  w  kapitale  –  rozumie  się  przez  to  jakikolwiek  udział  w  kapitale  innej  jednostki, mający charakter trwałego powią- zania;  trwałe  powiązanie  występuje  zawsze  w  przypadku  nabycia,  zakupu  lub  pozyska- nia  w innej  formie  udziału  w kapitale  jedno- stki stowarzyszonej, chyba że zbycie udziału  w krótkim okresie od dnia jego nabycia, zaku- pu lub pozyskania w innej formie jest wysoce  prawdopodobne,  poprzez  zawarcie  umowy  lub podjęcie innych aktywnych działań doty- czących zbycia; znaczącym  inwestorze  –  rozumie  się  przez  to  jednostkę  będącą  spółką  handlową  lub  przedsiębiorstwem  państwowym,  która  po- siada    zaangażowanie  w  kapitale  innej  jed- nostki i wywiera znaczący wpływ na tę jed- nostkę; 38) IFK USTAWA O RAChUnkOWOŚCI art. 3 9 39) jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub pod- miotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa hand lowego, kon- trolowaną przez jednostkę dominującą; 40) jednostce współzależnej – rozumie się przez to jednostkę, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu; 41)  jednostce stowarzyszonej – rozumie się przez  to  jednostkę  będącą  spółką  handlową  lub  podmiotem  utworzonym  i  działającym  zgod- nie z przepisami obcego prawa handlowego,  w której znaczący inwestor posiada  zaanga- żowanie  w  kapitale,  oraz  na  którą  wywiera  znaczący wpływ; 42) jednostkach podporządkowanych – rozumie się przez to jednostki zależne, współzależne oraz stowarzyszone; 43)  jednostkach powiązanych – rozumie się przez  to  dwie  lub  więcej  jednostek  wchodzących  w skład danej grupy kapitałowej; 44) grupie kapitałowej – rozumie się przez to jed- nostkę dominującą wraz z jednostkami zależ- nymi; 45) konsolidacji – rozumie się przez to łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzą- cych grupę kapitałową przez sumowanie od- powiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i ko- rekt; 46) kapitałach mniejszości – rozumie się przez to część aktywów netto jednostki zależnej, obję- tej skonsolidowanym sprawozdaniem finanso- wym, która należy do udziałowców innych niż jednostki grupy kapitałowej; 47) metodzie praw własności – rozumie się przez to przyjętą przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub zna- czącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządko- wanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okre- sie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygo- wanego o odpis raty wartości firmy lub ujem- nej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, jak i o wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z jednostką do- minującą, wspólnikiem jednostki współzależ- nej lub znaczącym inwestorem; 48) Europejskim Obszarze Gospodarczym – rozu- mie się przez to kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 1a. Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są: 1)  spółki,  o  których  mowa  w  art.  2  ust.  1  pkt  1,  inne osoby prawne, a także oddziały przedsię- biorców  zagranicznych  w  rozumieniu  przepi- sów o swobodzie działalności gospodarczej,  jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który  sporządzają  sprawozdanie  finansowe,  oraz  w  roku  poprzedzającym  ten  rok  obrotowy,  a  w  przypadku  jednostek  rozpoczynających  działalność  –  w  roku  obrotowym,  w  którym  rozpoczęły  działalność,  nie  przekroczyły  co  najmniej dwóch z następujących trzech wiel- kości: a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty; 2) stowarzyszenia, związki zawodowe, organiza- cje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagra- nicznych, w rozumieniu przepisów o swobo- dzie działalności gospodarczej, społeczno- -zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samo- rządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej; b) c) 3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki part- nerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachun- kowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w spo- sób określony ustawą; 4) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki part- nerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 – w stosunku, do których organ zatwierdzający pod- jął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania wrzesień 2015 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rachunkowości - wrzesień 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: