Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00141 007102 18472745 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz. Wydanie 5 - ebook/pdf
Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 349
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-996-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piąte wydanie tłumaczenia Ustawy o rachunkowości na język niemiecki odzwierciedla stan prawny na dzień 1 marca 2020 r.

Autorami tłumaczenia jest Rödl & Partner, jedna z wiodących firm prawniczo-audytorskich na polskim rynku, świadcząca swoje usługi w języku niemieckim.

Rechtsstand: 1. März 2020

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2019 r.; Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) Rechnungslegungsgesetz vom 29.09.1994 (konsolidierte Fassung vom 17.01.2019; Dz.U. [polnisches Gesetzblatt] aus 2019 Pos. 351 m.Ä) 1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2019 r.) (Zmiany: Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1680) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................................... 1–8 Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych ............................... 9–25 Rozdział 3. Inwentaryzacja ............................................................ 26–27 Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego ................................................................ 28–44 Rozdział 4a. Łączenie się spółek .................................................... 44a–44d Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki ............................. 45–54 Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy  kapitałowej .................................................................. 55–63d Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej .................................................................. 63e–63k Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych .. 64–70a Rozdział 8. Ochrona danych ......................................................... 71–76 Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ............. 76a–76i Rozdział 9. Odpowiedzialność karna ............................................. 77–79 Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe ............................. 80–83 Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe .................................................................... 84–86 Odnośnik 1 2 Rechnungslegungsgesetz vom 29 September 1994 (konsolidierte Fassung vom 17 Januar 2019) (Dz.U. [polnisches Gesetzblatt] aus 2019 Pos. 351 m.Ä) (Änderungen: Dz.U. [polnisches Gesetzblatt] aus 2019 Pos. 1495, 1571, 1680) Inhaltsübersicht Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften ........................................... 1–8 Abschnitt 2. Führung der Handelsbücher ..................................... 9–25 Abschnitt 3. Inventur ..................................................................... 26–27 Abschnitt 4. Bewertung der Aktiva und Passiva sowie Ermittlung des Jahresergebnisses ................................................. 28–44 Abschnitt 4a. Verschmelzung von Gesellschaften ......................... 44a–44d Abschnitt 5. Jahresabschluss einer Einheit .................................... 45–54 Abschnitt 6. Konzernabschlüsse .................................................... 55–63d Abschnitt 6a. Bericht über Zahlungen an Behörden der  öffentlichen Verwaltung .......................................... 63e–63k Abschnitt 7. Prüfung von Jahresabschlüssen, deren Einreichung beim zuständigen Gerichtsregister sowie Zurverfügungstellung und Veröffentlichung ............. 64–70a Abschnitt 8. Datenschutz .............................................................. 71–76 Abschnitt 8a. Buchhaltungsdienstleistungen ................................. 76a–76i Abschnitt 9. Strafrechtliche Verantwortung .................................. 77–79 Abschnitt 10. Sonder- und Übergangsvorschriften ....................... 80–83 Abschnitt 11. Änderungen geltender Vorschriften, Schlussvorschriften ................................................. 84–86 Hinweis 1 3 Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu Załącznik 6. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu Załącznik 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Załącznik 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro Załącznik 5. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy 4 Spis treści Anlage 1. Umfang der Informationen, die in dem in Art. 45 des Gesetzes genannten Jahresabschluss auszuweisen sind, für Einheiten, bei denen es sich nicht um Banken, Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen handelt Anlage 2. Umfang der Informationen, die in dem in Art. 45 des Gesetzes genannten Jahresabschluss auszuweisen sind, für Banken Anlage 3. Umfang der Informationen, die in dem in Art. 45 des Gesetzes genannten Jahresabschluss auszuweisen sind, für Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen Anlage 4. Umfang der Informationen, die in dem in Art. 45 des Gesetzes genannten Jahresabschluss auszuweisen sind, für Kleinstunternehmen genannten Jahresabschluss auszuweisen sind, für Kleinunternehmen, die Vereinfachungen bezüglich des Jahresabschlusses in Anspruch nehmen Anlage 6. Umfang der Informationen, die in dem in Art. 45 des Gesetzes genannten Jahresabschluss auszuweisen sind, für Einheiten, von denen in Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 24. April 2003 über die gemeinnützige Tätigkeit und das Volontariat die Rede ist, mit Ausnahme der Kapitalgesellschaften und der in Art. 3 Abs. 3 Pkt. 1 und 2 dieses Gesetzes genannten Einheiten Anlage 5. Umfang der Informationen, die in dem in Art. 45 des Gesetzes 5 Inhaltsübersicht Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmiot Ustawa określa zasady rachunkowości oraz zasady wykonywania działal- ności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakres przedmiotowy 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą’’, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w orga- nizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działa- jących zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. poz. 1629), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro; 2a) przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lip- ca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycz- nej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe; 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwesty- cyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także: budżetowych, 1‒2 Art. 1 Art. 2 6 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften Gegenstand Dieses Gesetz legt die Grundsätze der Rechnungslegung sowie die Grund- sätze für die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit im Bereich Buch- führung fest. Anwendungsbereich 1. Die Vorschriften des Rechnungslegungsgesetzes, im Folgenden „Gesetz“ genannt, finden, vorbehaltlich Abs. 3, auf folgende Einheiten Anwendung, die ihren Sitz oder ihren Ort der Leitung in der Republik Polen haben: 1) Handelsgesellschaften (Personen- und Kapitalgesellschaften, darunter auch solche in Gründung) sowie Gesellschaften bürgerlichen Rechts, vorbehaltlich Pkt. 2, wie auch andere juristische Personen, mit Aus- nahme des Fiskus und der Polnischen Nationalbank; 2) natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Gesell- schafter natürliche Personen sind, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Gesellschafter natürliche Personen und Unternehmen im Nach- lass sind, offene Handelsgesellschaften, deren Gesellschafter natürliche Personen sind, und Partnerschaftsgesellschaften sowie Unternehmen im Nachlass, die gemäß dem Gesetz vom 5. Juli 2018 über Nachfol- geverwaltung des Unternehmens einer natürlichen Person und andere Erleichterungen im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge tätig sind (Dz.U. [poln. GBl.] Pos. 1629), sofern ihre Erträge aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften für das vorausgegangene Geschäftsjahr sich mindestens auf den Gegen- wert von EUR 2 Mio. in polnischer Währung beliefen; 2a) Unternehmen im Nachlass, die gemäß dem Gesetz vom 5. Juli 2018 über Nachfolgeverwaltung des Unternehmens einer natürlichen Person und andere Erleichterungen im Zusammenhang mit der Unterneh- mensnachfolge tätig sind, wenn zum Vortag des Eintritts des Erbfalls die Handelsbücher geführt wurden; 3) Organisationseinheiten, deren Tätigkeit auf der Grundlage des Ban- kengesetzes, der Vorschriften über den Wertpapierhandel, über Invest- mentfonds und die Verwaltung alternativer Investmentfonds, der Vor- schriften über die Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit, der Vorschriften über die genossenschaftlichen Spar- und Kreditkassen sowie über die Organisation und die Tätigkeit von Altersrentenfonds erfolgt, unabhängig von der Höhe der Erträge; a) von der öffentlichen Hand finanzierte Rechtsträger, die vom Staat, von den Gemeinden, den Kreisen und den Woiwodschaften einge- richtet wurden, 4) Gemeinden, Kreise, Woiwodschaften und deren Verbände sowie: 1‒2 Art. 1 Art. 2 7 Rozdział 1. Przepisy ogólne b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych; c) (uchylona) 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjąt- kiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2; 6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozu- mieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczest- nictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649 i 1293); 7) jednostek niewymienionych w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realiza- cję zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. 2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsię- biorstw mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na pod- stawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informa- cji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647, 1544, 1629 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 60). 2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określo- nych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a. 2 8 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften b) von der öffentlichen Hand finanzierte Anstalten, die von den Gemein- den, den Kreisen und den Woiwodschaften eingerichtet wurden, c) (aufgehoben) 5) Organisationseinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, mit Ausnahme der unter Pkt. 1 und 2 genannten Gesellschaften; 6) Niederlassungen und Repräsentanzen ausländischer Unternehmer, im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes vom 6. März 2018 über die Grundsätze für die Teilnahme ausländischer Unternehmer und sons- tiger ausländischer Personen am Wirtschaftsverkehr in der Republik Polen (Dz.U. Pos. 649 und 1293); 7) Einheiten, die unter Pkt. 1 bis 6 nicht genannt sind, sofern sie für die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben Zuschüsse oder Subven- tionen aus dem Staatshaushalt, den Haushalten von Gebietskörper- schaften sowie zweckgebundenen Fonds erhalten – ab Beginn desjeni- gen Geschäftsjahres, in dem die Zuschüsse oder Subventionen diesen Einheiten zuerkannt wurden. 2. Natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Gesell- schafter natürliche Personen sind, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, deren Gesellschafter natürliche Personen und Unternehmen im Nachlass sind, offene Handelsgesellschaften, deren Gesellschafter natürliche Perso- nen sind, und Partnerschaftsgesellschaften sowie Unternehmen im Nach- lass, die gemäß dem Gesetz vom 5. Juli 2018 über Nachfolgeverwaltung des Unternehmens einer natürlichen Person und andere Erleichterungen im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge tätig sind, können die im Gesetz enthaltenen Rechnungslegungsgrundsätze auch ab dem fol- genden Geschäftsjahr anwenden, sofern ihre Erträge aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften für das vorausgegan- gene Geschäftsjahr unter dem Gegenwert von EUR 2 Mio. in polnischer Währung liegen. In diesem Fall sind diese Personen oder ihre Gesellschafter verpflichtet, sofern gesonderte Vorschriften nichts anderes bestimmen, vor Beginn des Geschäftsjahres das für die einkommen-/körperschaftsteuerliche Veranlagung zuständige Finanzamt darüber zu informieren. Natürliche Per- sonen oder Gesellschafter der Gesellschaften bürgerlichen Rechts können die Mitteilung aufgrund des Gesetzes vom 6. März 2018 über das Zentrale Gewerberegister und die Auskunftsstelle für Unternehmer (Dz.U. Pos. 647, 1544, 1629 und 2244 sowie Jahrgang 2019 Pos. 60) abgeben. 2a. Für offene Handelsgesellschaften, deren Gesellschafter natürliche Per- sonen sind, und Partnerschaftsgesellschaften, wenn ihre Erträge aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen sowie aus Finanzgeschäften für das vorausgegangene Geschäftsjahr unter dem Gegenwert von EUR 2 Mio. in polnischer Währung liegen und wenn sie nicht die in Abs. 2 des Geset- zes niedergelegten Rechnungslegungsgrundsätze anwenden, gilt Art. 70a. 2 9 3 Art. 3 10 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przy- chodów, do alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepi- sów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi fundu- szami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą „ EuVECA’’ albo „EuSEF’’. 3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzyna- rodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standarda- mi Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacja- mi ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR’’, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. 4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej pro- wadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób. 5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwiet- nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), mogą prowa- dzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warun- kach określonych w tej ustawie. 6. Koła gospodyń wiejskich działające na podstawie ustawy z dnia 9 listo- pada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. poz. 2212) mogą prowa- dzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warun- kach określonych w tej ustawie. Słowniczek 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; 2) banku – rozumie się przez to jednostkę działającą na podstawie prze- pisów Prawa bankowego; 3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; 3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani- zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzą- cą działalność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 2b. Die Gesetzesbestimmungen werden, unabhängig von der Höhe der Erträge, auch auf alternative Investmentgesellschaften im Sinne der Vor- schriften über Investmentfonds und Verwaltung alternativer Investment- fonds angewandt, darunter auch auf diejenigen, die berechtigt sind, die Bezeichnung „EuVECA“ oder „EuSEF“ zu verwenden. 3. Die Einheiten, die Jahresabschlüsse nach den International Accounting Standards, International Financial Reporting Standards und den damit verbundenen Interpretationen erstellen, die in Form von Verordnungen der Europäischen Kommission veröffentlicht wurden, im Folgenden „IAS“ genannt, haben auf von den IAS nicht geregelte Sachverhalte die Vorschrif- ten des Gesetzes und die auf dessen Grundlage erlassenen Durchführungs- vorschriften anzuwenden. 4. Kirchliche juristische Personen, die keine Geschäftstätigkeit ausüben, füh- ren ihre Rechnungslegung gemäß den internen Vorschriften dieser Personen. 5. Einheiten, von denen in Art. 10a Abs. 1 des Gesetzes vom 24. April 2003 über gemeinnützige Tätigkeit und das Volontariat (Dz.U. Jahrgang 2018, Pos. 450, 650, 723 und 1365, Jahrgang 2019 Pos. 37) die Rede ist, können Erträge und Aufwendungen zu den in diesem Gesetz festgelegten Grundsätzen und Bedingungen vereinfacht erfassen. 6. Landwirtinnenvereine, die aufgrund des Gesetzes vom 9. November 2018 über Landwirtinnenvereine (Dz.U. Pos. 2212) tätig sind, können Erträge und Aufwendungen zu den in diesem Gesetz festgelegten Grundsätzen und Bedingungen vereinfacht erfassen. Begriffsbestimmungen 1. Im Sinne des Gesetzes gelten als: 1) Einheit – die in Art. 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger und Personen; 2) Bank – eine auf der Grundlage des Bankengesetzes tätige Einheit; 3) Versicherungsunternehmen – eine Einheit, die eine Versicherungstä- tigkeit auf der Grundlage des Versicherungsgesetzes ausübt; 3a) Vorschriften über den Wertpapierhandel – Vorschriften des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten, des Gesetzes über die Auf- sicht über den Kapitalmarkt, des Gesetzes über öffentliche Angebote und Bedingungen für die Einbringung von Finanzinstrumenten in das organisierte Handelssystem sowie über börsennotierte Gesellschaften; 3b) Rückversicherungsunternehmen – eine Einheit, die eine Rückversi- cherungstätigkeit auf der Grundlage des Rückversicherungsgesetzes ausübt; 3 Art. 3 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne 4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpowied- nio akcje lub akcjonariuszy; 5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – rozu- mie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o któ- rych mowa w przepisach Prawa dewizowego; 5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fizyczną, pełnią- cą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowią- zującymi jednostkę przepisami prawa; 6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub inne- go organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – człon- ków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przy- padku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki koman- dytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowio- nego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyj- nym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach zwią- zanych z sukcesją przedsiębiorstw, albo osobę, o której mowa w art. 14 tej ustawy, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identy- fikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63); 7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawoz- dania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjąt- kiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników; 3 12 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 4) Anteile oder Anteilseigner – hierunter sind auch entsprechend Aktien oder Aktionäre zu verstehen; 5) inländische Zahlungsmittel, Fremdwährungen und Devisen – im Devi- sengesetz genannte inländische Zahlungsmittel, Fremdwährungen und Devisen; 5a) Mitglied des Organs einer Einheit – eine natürliche Person, die die Funktion des Geschäftsführers/Vorstandsmitglieds oder Mitglieds eines anderen Leitungsorgans, des Aufsichtsrates oder eines anderen Auf- sichtsorgans, wie auch eines anderen Verwaltungsorgans der Einheit ausübt und zur Ausübung der Funktion gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, der Satzung oder anderer für die Einheit geltender Rechtsvorschriften bestellt wurde; 6) Leiter der Einheit – ein Geschäftsführer/Vorstandsmitglied oder Mit- glied eines anderen Leitungsorgans und – falls das Organ aus mehre- ren Personen besteht – Mitglieder dieses Organs, mit Ausnahme der durch die Einheit bestellten Bevollmächtigten. Bei offenen Handels- gesellschaften und Gesellschaften bürgerlichen Rechts gelten als Leiter der Einheit die Gesellschafter, denen die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt; bei Partnerschaftsgesellschaften gelten als Leiter der Einheit die Gesellschafter, denen die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt oder die Geschäftsführung; bei Kommanditge- sellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien gelten als Lei- ter der Einheit die Komplementäre, denen die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt. Übt eine natürliche Person eine Geschäftstä- tigkeit aus, so gilt als Leiter der Einheit diese Person; diese Vorschrift findet auf freiberuflich Tätige entsprechende Anwendung. Als Leiter der Einheit gilt auch ein Abwickler, ebenso ein Insolvenzverwalter oder ein in einem Restrukturierungsverfahren bestellter Verwalter sowie Nachfolgeverwalter, von dem im Gesetz vom 5. Juli 2018 über Nachfolgeverwaltung des Unternehmens einer natürlichen Person und andere Erleichterungen im Zusammenhang mit der Unternehmens- nachfolge die Rede ist, oder eine in Art. 14 dieses Gesetzes genannte Person, die die Mitteilung abgegeben hat, von der in Art. 12 Abs. 1c des Gesetzes vom 13. Oktober 1995 über die Grundsätze der Erfas- sung und Identifizierung der Steuerpflichtigen und Steuerzahlern (Dz.U. Jahrgang 2019 Pos. 63) die Rede ist; 7) feststellendes Organ – ein Organ, das gemäß den für die betreffende Einheit geltenden Rechtsvorschriften, der Satzung bzw. dem Vertrag oder kraft Eigentumsrechtes zur Feststellung des Jahresabschlusses der Einheit befugt ist. Bei Personengesellschaften, mit Ausnahme der Kommandit- gesellschaften auf Aktien, sowie bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts sind unter dem feststellenden Organ ihre Gesellschafter zu verstehen; 3 13 Rozdział 1. Przepisy ogólne 8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który spo- rządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych; 9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stoso- wany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finan- sowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolej- nych miesięcy; 10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka spo- rządza sprawozdanie finansowe; 11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone usta- wą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych; 12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę zaso- by majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; 13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18; 14) wartościach niematerialnych i prawnych – rozumie się przez to, z zastrze- żeniem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwa- łych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczegól- ności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów c) know-how. użytkowych oraz zdobniczych, W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używa- nia na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niema- terialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakoń- czonych prac rozwojowych; 3 14 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 8) Berichtsperiode – der Zeitraum, für den der Jahresabschluss gemäß dem Gesetz oder andere Abschlüsse aufgrund der Handelsbücher erstellt werden; 9) Geschäftsjahr – das Kalenderjahr oder ein anderer Zeitraum von 12 vollen, aufeinander folgenden Kalendermonaten, der auch für Steu- erzwecke angewandt wird. Das Geschäftsjahr bzw. seine Änderung werden in der Satzung oder dem Vertrag, durch die/den die Einheit gegründet wurde, festgelegt. Hat die Einheit ihre Geschäftstätigkeit in der zweiten Hälfte des festgelegten Geschäftsjahres aufgenommen, so können die Handelsbücher und der Jahresabschluss für diesen Zeit- raum mit den Handelsbüchern und dem Jahresabschluss für das Folge- jahr verbunden werden. Bei einer Änderung des Geschäftsjahres muss das erste Geschäftsjahr nach der Änderung sich über einen Zeitraum erstrecken, der länger ist als 12 aufeinander folgende Monate; 10) Bilanzstichtag – der Tag, zu dem der Jahresabschluss erstellt wird; 11) angenommene Rechnungslegungsgrundsätze (-politik) – die von der Einheit ausgewählten und angewandten gesetzlich zulässigen Verfah- rensweisen – darunter auch diejenigen, die in den IAS bestimmt sind, deren Anwendung die erforderliche Qualität des Jahresabschlusses gewährleistet; 12) Aktiva – die von der Einheit kontrollierten Vermögensbestände, deren Wert glaubwürdig ermittelt wurde, die durch Ereignisse in der Ver- gangenheit entstanden und der Einheit in Zukunft wirtschaftliche Vorteile bringen werden; 13) langfristige Vermögenswerte – diejenigen Aktiva der Einheit, die nicht zu den unter Pkt. 18 genannten kurzfristigen Vermögenswerten zu rechnen sind; 14) immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte – hierzu sind, vorbe- haltlich Pkt. 17, die von der Einheit erworbenen und zu den langfris- tigen Vermögenswerten zu rechnenden Vermögensrechte zu zählen, die sich zur wirtschaftlichen Nutzung eignen, deren voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt und die zum Gebrauch für den Eigenbedarf der Einheit bestimmt sind, insbesondere: a) Urhebervermögensrechte, verwandte Rechte, Lizenzen, Konzessionen, b) Rechte an Erfindungen, Patenten, Marken, Gebrauchs- und c) Know-how. Geschmacksmustern, Immaterielle Vermögensgegenstände und Rechte, die aufgrund eines Miet-, Pacht- oder Leasingvertrages zur Nutzung überlassen wurden, wer- den – unter den in Abs. 4 genannten Bedingungen – zu den langfristigen Vermögenswerten einer der Vertragsparteien gerechnet. Zu den immate- riellen Vermögensgegenständen und Rechten zählen auch der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert sowie die Entwicklungskosten; 3 15 Rozdział 1. Przepisy ogólne 15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okre- sie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością loka- le, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierża- wy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4; 16) środkach trwałych w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; 17) inwestycjach – rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednost- kę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osią- gnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty; 18) aktywach obrotowych – rozumie się przez to tę część aktywów jed- nostki, które w przypadku: a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczo- ne do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wyma- galne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, 3 16 Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften 15) Sachanlagen – hierunter sind, vorbehaltlich Pkt. 17, Gegenstände des Sachanlagevermögens und ihnen gleichgestellte zu verstehen, deren vor- aussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt und die vollständig, gebrauchsfähig sowie für die Zwecke der Einheit bestimmt sind. Zu ihnen zählen insbesondere: a) Immobilien – darunter Grundstücke, Erbnießbrauchrechte an Grundstücken, Gebäude und Bauten, Räumlichkeiten, an denen ein gesondertes Eigentumsrecht besteht, sowie genossenschaftliche Eigentumsrechte an Wohnungen und genossenschaftliche Rechte an Gewerberäumen, b) Maschinen, Anlagen, Transportmittel und sonstige Gegenstände, c) Verbesserungen an fremden Sachanlagen, d) lebendes Inventar. Sachanlagen, die aufgrund eines Miet-, Pacht- oder Leasingvertrages zur Nutzung überlassen wurden, werden – unter den in Abs. 4 genannten Bedingungen – zu den langfristigen Vermögenswerten einer der Vertrags- parteien gerechnet; 16) Anlagen im Bau – die zu den langfristigen Vermögenswerten gerech- neten Sachanlagen während ihres Baus bzw. ihrer Montage oder wäh- rend der Verbesserung einer bereits bestehenden Sachanlage; 17) Investitionen – die Aktiva, die von der Einheit gehalten werden, um aus ihrer Wertsteigerung wirtschaftliche Vorteile und Erträge in Form von Zinsen, Dividenden (Gewinnbeteiligungen) zu erzielen oder ande- re Früchte zu ziehen, darunter auch Vorteile und Erträge aus Han- delsgeschäften, insbesondere finanzielle Vermögenswerte sowie die- jenigen Immobilien und immateriellen Vermögensgegenstände und Rechte, die nicht von der Einheit genutzt, sondern gehalten werden, um diese Vorteile zu erzielen. Im Falle von Versicherungs- und Rück- versicherungsunternehmen sind unter Investitionen Kapitalanlagen zu  verstehen; 18) kurzfristige Vermögenswerte – folgender Teil der Aktiva der Einheit: a) Vorräte, die unter Pkt. 19 genannt und dazu bestimmt sind, inner- halb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag oder innerhalb des für die betreffende Art der Geschäftstätigkeit normalen Geschäfts- zyklus – sofern dieser länger als 12 Monate dauert – veräußert oder verbraucht zu werden, b) finanzielle Vermögenswerte, die unter Pkt. 24 genannt sind und innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag oder dem Datum ihrer Entstehung, Ausstellung oder Anschaffung zahlbar, fällig oder zur Veräußerung bestimmt sind, oder flüssige Mittel darstellen, 3 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: