Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00783 017396 9214830 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rachunkowości. The Accounting Act - ebook/pdf
Ustawa o rachunkowości. The Accounting Act - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 299
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1631-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie tłumaczenie Ustawy o rachunkowości. Obejmuje ono ostatnia nowelizację Ustawy, obowiązującą od 10.04.2010.

Tłumaczenie to stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak też w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej, a ponadto w ustawodawstwie brytyjskim.


 

This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into English, German, French and Russian, features an English translation of the Accounting Act, incorporating the most recent amendments in force since 10 April 2010.

This translation is an attempt to reflect in English Polish accounting issues in a manner possibly most similar to the practices prevailing in this respect in the documentation of European companies applying the International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, as well as in the directives and regulations of the European Union, and, moreover, in British legislation.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa_o_rachun_ang.qxd 10/4/10 10:11 AM Page 1 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: (22) 31 12 222 fax: (22) 33 77 601 Joanna Adamczyk – certified translator of English and French, graduated from the Institute of Applied Lingluistics at the Warsaw University. She also completed post-graduate studies in European Economy Management organised by Haute Ecole de Commerce at the Warsaw School of Economics. Initially, she gained her trans- lator’s experience at an international corporation operating in the high technology sector, dealing mainly with human resources management issues. Later, she worked for an international broker- age house, translating fundamental analyses of listed companies as well as all other texts typical for the brokerage activity. For the last eight years, she practiced in a renowned international law firm, where she gained rich experience in translating texts in all fields of law, including multiple financial and accounting documents of companies from all over the world. Joanna Adamczyk – t∏umacz przysi´g∏y j´zyka angielskiego i francuskiego, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukoƒczy∏a tak˝e podyplomowe studia z zakresu zarzàdzania gospodarkà europejskà prowadzone przez Haute Ecole de Commerce w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie. DoÊwiadczenie w pracy t∏umacza zdobywa∏a poczàt- kowo w mi´dzynarodowej korporacji dzia∏ajàcej w bran˝y zaawan- sowanych technologii, zajmujàc si´ g∏ównie problematykà zarzà- dzania zasobami ludzkimi. Nast´pnie pracowa∏a w mi´dzynarodo- wym biurze maklerskim, t∏umaczàc analizy fundamentalne spó∏ek gie∏dowych i wszelkie teksty typowe dla dzia∏alnoÊci maklerskiej. Przez ostatnie osiem lat praktykowa∏a w renomowanej, mi´dzyna- rodowej kancelarii prawniczej, dzi´ki czemu zdoby∏a bogate doÊwiadczenie w t∏umaczeniu tekstów z ró˝nych dziedzin prawa, w tym tak˝e dokumentacji finansowo-ksi´gowej podmiotów gospo- darczych z wielu zakàtków Êwiata. This book, published as part of a new series of translations of Polish legal acts into English, German, French and Russian, features an English translation of the Accounting Act, incorporat- ing the most recent amendments in force since 10 April 2010. This translation is an attempt to reflect in English Polish accounting issues in a manner possibly most similar to the practices prevailing in this respect in the documentation of European companies applying the International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, as well as in the directives and regulations of the European Union, and, moreover, in British legislation. Niniejsza ksià˝ka, wydana w nowej serii t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski, niemiecki, francuski i rosyjski, zawiera angielskie t∏umaczenie Ustawy o rachunkowoÊci. Obejmuje ono ostatnià nowelizacj´ Ustawy, obowiàzujàcà od 10.4.2010. T∏umaczenie to stanowi prób´ oddania w j´zyku angielskim zagadnieƒ polskiej rachunkowoÊci w sposób jak najbardziej zbli˝ony do konwencji obowiàzujàcych w tym zakresie w dokumentacji spó∏ek europejskich stosujàcych Mi´dzynarodowe Standardy RachunkowoÊci i Mi´dzynarodowe Standardy SprawozdawczoÊci Finansowej, jak te˝ w dyrektywach i rozpo- rzàdzeniach Unii Europejskiej, a ponadto w ustawodawstwie brytyjskim. Cena 139 z∏ e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B t c A g n i t n u o c c A e h T i c Ê o w o k n u h c a r o a w a t s U The Accounting Act The Accounting Act Ustawa Ustawa o rachunkowoÊci o rachunkowoÊci T∏umaczenie Joanna Adamczyk This new series of translations of Polish legal acts into the English language, published in a synoptic layout, places an emphasis on fluency, correctness and high level of its substantiality. Because of this, every published text is verified multiple times by native speakers of English. Nowa seria wydawanych w uk∏adzie synoptycznym t∏umaczeƒ polskich ustaw na j´zyk angielski stawia na poprawnoÊç i p∏ynnoÊç przek∏adu oraz jego wyso- ki poziom merytoryczny. Dlatego ka˝dy publikowany przez nas tekst jest wielokrotnie weryfikowany przez osoby w∏adajàce j´zykiem angielskim jako j´zykiem ojczystym. Ustawa_o_rachun_a_str 9/14/10 4:11 PM Page 1 The Accounting Act Ustawa o rachunkowoÊci Ustawa_o_rachun_a_str 9/14/10 4:11 PM Page 2 T∏umaczenie / Translation Joanna Adamczyk Ustawa_o_rachun_a_str 9/14/10 4:11 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Accounting Act Ustawa o rachunkowoÊci WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Th e Accounting Act Ustawa o rachunkowości Stan prawny: wrzesień 2010 / Latest updating: September 2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów, a także przypisów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the fi les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Korekta: Nicole Tattersall, Atominium Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1631-4 Spis treści / Contents Wstęp ................................................................ VI Foreword ............................................................ VII 2 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. .............. Th e Accounting Act of 29 September 1994 ....................... 3 V Wstęp Niniejsze tłumaczenie polskiej ustawy o rachunkowości stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowo- ści w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Mię- dzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Stan- dardy Sprawozdawczości Finansowej, jak również w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz w ustawodawstwie brytyj- skim. W miejscach, w których terminologia stosowana w tych trzech źródłach okazywała się rozbieżna, przyjęto Międzynarodowe Stan- dardy Rachunkowości jako wzorzec priorytetowy, w przekonaniu, że zarówno dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie międzynarodowym, jak i dla podmiotów zagranicznych obecnych na polskim rynku i zobowiązanych do przestrzegania pol- skiego prawa, normy te stanowią podstawowy punkt odniesienia w bieżącej działalności, a także przy sporządzaniu okresowych spra- wozdań fi nansowych. Podejście to wydało się autorce słuszne w świetle wieloletniego do- świadczenia w tłumaczeniu dokumentacji fi nansowo-księgowej spółek zagranicznych sporządzanej w języku angielskim według tych właśnie konwencji. Zdaje się ono także znajdować potwierdzenie w materia- łach publikowanych w tej dziedzinie przez uznane międzynarodowe fi rmy audytorskie z tzw. „wielkiej czwórki”. Wyrażam nadzieję, że uczestnicy obrotu w globalizującej się go- spodarce polskiej uznają tę pracę za pomocną oraz że choć trochę ułatwi ona podmiotom zagranicznym inwestującym w naszym kraju poruszanie się po polskiej rzeczywistości prawnej. Joanna Adamczyk Warszawa, sierpień 2010 VI Foreword Th is translation of the Polish Accounting Act is an attempt to refl ect Polish accounting issues in the English language in a manner possibly most similar to the practices prevailing in this respect in the documen- tation of European companies applying the International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards, as well as in directives and regulations of the European Union, and, moreover, in British legislation. Whenever the terminology used in these three sources appeared divergent, the author of the translation adopted the Interna- tional Accounting Standards as a priority reference, being convinced that both Polish companies participating in international business dealings and foreign entities present in the Polish market and obliged to comply with Polish law refer to these norms in their day-to-day activities and in preparing periodical fi nancial statements. Th is approach seemed legitimate to the author in light of her multi- year experience in translating fi nancial and accounting documentation of foreign companies prepared in English according to these standards. It also seems to be confi rmed by materials published in this area by well reputed international auditing fi rms. I hope entities participating in business dealings in the Polish econ- omy undergoing increasing globalisation will fi nd this work useful and that it will facilitate operations in the Polish legal framework for foreign investors in our country. Joanna Adamczyk Warsaw, August 2010 VII Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) Th e Accounting Act dated 29 September 1994 (J.L. No. 121, item 591, as amended) 1 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 694) tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1223) (zm.: Dz.U. 2009, Nr 165, poz. 1316; Dz. U. 2010, Nr 47, poz. 278) Spis treści 1–8 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–25 Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27 Rozdział 3. Inwentaryzacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku 28–44 fi nansowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4a. Łączenie się spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44a–44d Rozdział 5. Sprawozdania  fi nansowe  jednostki  . . . . . . . . . . . . . . . 45–54 Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania fi nansowe grupy  kapitałowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–63d Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań fi nansowych . . . . . . . . 64–70 71–76 Rozdział 8. Ochrona  danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . . . . . . . 76a–76i Rozdział 9. Odpowiedzialność  karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77–79 80–83 Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–86 Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu fi - nansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla in- nych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakła- dy reasekuracji Załącznik 2. Zakres in formacji wykazywanych w sprawozdaniu fi - nansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla ban- ków Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu fi - nansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakła- dów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 2 Th e Accounting Act dated 29 September 1994 (J.L. No. 121, item 591) consolidated text of 27 March 2002 (J.L. No. 76, item 694) consolidated text of 2 September 2009 (J.L. No. 152, item 1223) (as amended: J.L. of 2009, No. 165, item 1316; J.L. of 2010, No. 47, item 278) Contents 1–8 Chapter 1. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–25 Chapter 2. Bookkeeping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27 Chapter 3. Stocktaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 4. Measurement of Assets and Liabilities 28–44 and Determination of Financial Result . . . . . . . . . . . . . Chapter 4a. Business Combinations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44a–44d Chapter 5. Financial Statements of an Undertaking . . . . . . . . . . . . 45–54 Chapter 6. Consolidated Financial Statements of a Group of Companies or Partnerships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–63d Chapter 7. Auditing and Publishing Financial Statements . . . . . . . 64–70 71–76 Chapter 8. Data Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 8a. Bookkeeping Services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76a–76i Chapter 9. Criminal Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77–79 80–83 Chapter 10. Detailed and Transitory Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 11. Amendments to Eff ective Provisions, Final Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–86 Annex No. 1. Scope of information to be disclosed in the fi nancial statements referred to in Article 45 of the Act, for un- dertakings other than banks, insurance companies and reinsurance companies Annex No 2. Scope of information to be disclosed in the fi nancial statements referred to in Article 45 of the Act, for banks Annex No 3. Scope of information to be disclosed in the fi nancial statements referred to in Article 45 of the Act, for in- surance companies and reinsurance companies 3 1–2 Artykuł 1 Artykuł 2 4 Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne Przedmiot Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań fi nan- sowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalno- ści w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakres przedmiotowy 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) spółek handlowych (osobowych i  kapitałowych, w  tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; 2) osób fi zycznych, spółek cywilnych osób fi zycznych, spółek jawnych osób fi zycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i ope- racji fi nansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro; 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa ban- kowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpiecze- niowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowa- niu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów; 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: a) jednostek budżetowych, b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, c) zakładów budżetowych, d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej; 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wy- jątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2; 6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 7) jednostek niewymienionych w pkt 1‒6, jeżeli otrzymują one na re- alizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celo- wych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub sub- wencje zostały im przyznane. Chapter 1. General Provisions Chapter 1. General Provisions Subject matter Th is Act sets out the principles of accountancy, the method for the audit- ing of fi nancial statements by auditors and rules for providing bookkeep- ing services. Scope 1. Th e provisions of this Accounting Act, hereinafter referred to as the “Act” apply, subject to Section 3 below, to the following, if their head of- fi ce or place of management is in the Republic of Poland: 1) commercial companies and partnerships (including those under organisation), civil partnerships, subject to item 2 below, as well as other legal entities, save for the State Treasury and the National Bank of Poland, 2) individuals, civil partnerships of individuals, general partnerships of individuals, professional partnerships as well as welfare co-oper- atives, if their net proceeds from sales of goods, products and fi nan- cial operations for the previous fi nancial year amounted to no less than the Polish currency equivalent of EUR 1,200,000, 3) organisations operating under the Banking Law, regulations on trading in securities, regulations on investment companies, regula- tions on insurance and re-insurance activities, or regulations on the organisation and operation of pension funds, irrespective of their income, 4) municipalities (gminy), counties (powiaty), provinces (województ- wa) and associations of these, as well as State-owned, municipality- owned, county-owned and province-owned: a) b) auxiliary business enterprises of institutions fi nanced from the c) businesses fi nanced from the public budget, d) unincorporated special-purpose funds, 5) unincorporated organisations, save for the companies and partner- ships referred to in items 1 and 2 above, 6) foreign entities, branches and representative offi ces of foreign com- panies, within the meaning of the regulations on freedom of busi- ness activity, 7) undertakings not mentioned in items 1‒6 above, if they obtain aid or subsidies from the State, or local government budgets, or special purpose funds, for the performance of the tasks assigned to them – as of the start of the fi nancial year in which such aid or subsidies were vested in them. institutions fi nanced from the public budget, public budget, 1–2 Article 1 Article 2 5 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2. Osoby fi zyczne, spółki cywilne osób fi zycznych, spółki jawne osób fi zycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, je- żeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji fi - nansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w wa- lucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania po- datkiem dochodowym. 3. Jednostki sporządzające sprawozdania fi nansowe zgodnie z Między- narodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Stan- dardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi inter- pretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonaw- cze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR. Słowniczek 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) jednostce – rozumie się przez to podmioty i osoby określone w art. 2 ust. 1; 2) banku – rozumie się przez to  jednostkę działającą na  podstawie przepisów Prawa bankowego; 3) zakładzie ubezpieczeń – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; 3a) przepisach o obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to przepisy ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorgani- zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 3b) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to jednostkę prowadzącą działalność reasekuracyjną na podstawie przepisów o działalności reasekuracyjnej; 4) udziałach lub udziałowcach – rozumie się przez to również odpo- wiednio akcje lub akcjonariuszy; 5) krajowych środkach płatniczych, walutach obcych i dewizach – ro- zumie się przez to krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy, o których mowa w przepisach Prawa dewizowego; 3 Artykuł 3 6 Chapter 1. General Provisions 2. Individuals, civil partnerships of individuals, general partnerships of individuals or professional partnerships may also apply the accounting principles specifi ed in this Act from the start of the following fi nancial year, if their net proceeds from the sales of goods, products and fi nan- cial operations for the previous fi nancial year are lower than the Polish currency equivalent of EUR 1,200,000. In such a case, these individuals or partners are obliged to notify the Revenue Offi ce competent for their income tax matters before the start of the fi nancial year. 3. Undertakings preparing fi nancial statements according to the Inter- national Accounting Standards, International Financial Reporting Stan- dards and the related interpretations published in the form of European Commission regulations, hereinafter referred to as the “IAS”, apply the provisions of this Act and the secondary legislation published on its basis, to the extent unregulated by the IAS. Defi nitions  1. Whenever reference is made in this Act to: 1) an undertaking – this is understood to mean the entities and per- sons specifi ed in Article 2 Section 1 above; 2) a bank – this is understood to mean an undertaking operating on the basis of the provisions of the Banking Law; 3) an insurance company – this is understood to mean an undertaking carrying out insurance activity based on the regulations on insur- ance activity; 3a) regulations on trading in securities – these are understood to mean the provisions of the Act on Trading in Financial Instruments, the provisions of the Act on Capital Market Supervision, and the Act on Public Off erings and Conditions for Introducing Financial In- struments to the Organised Trading System as well as on Public Companies; 3b) a re-insurance company – this is understood to mean an undertak- ing carrying out re-insurance activity based on the regulations on re-insurance activity; 4) shares and participating interests or shareholders – this is also un- derstood to mean shares or shareholders in joint-stock companies, respectively; 5) domestic legal tender, foreign currencies and foreign exchange – these are understood to mean the domestic legal tender, foreign currencies and foreign exchange referred to in the provisions of the Foreign Exchange Law; 3 Article 3 7 Rozdział 1. Przepisy ogólne 5a) członku organu jednostki – rozumie się przez to osobę fi zyczną, pełniącą funkcję członka zarządu lub innego organu zarządzają- cego, członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego, jak również innego organu administrującego jednostki, powołaną do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa; 6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowio- nych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za  kierownika jednostki uważa się – wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników pro- wadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i  spółki komandytowo-akcyjnej – komplementa- riuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fi zycz- nej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; 7) organie zatwierdzającym – rozumie się przez to organ, który zgod- nie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umo- wą lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania fi nansowego jednostki. W przypadku spółki osobo- wej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywil- nej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników; 8) okresie sprawozdawczym – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdanie fi nansowe w  trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzone na podstawie ksiąg ra- chunkowych; 9) roku obrotowym – rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej po- łowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie fi nansowe za ten okres połączyć z księgami rachun- kowymi i sprawozdaniem fi nansowym za rok następny. W przy- padku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy; 3 8 Chapter 1. General Provisions 5a) a member of an undertaking’s governing body – this is understood to mean an individual performing the function of a member of the management board or other managing body, member of the supervi- sory board or other supervising body, as well as any other administra- tive body of the undertaking, appointed to perform such a function in accordance with the provisions of the articles of association, stat- utes or other legal regulations applicable to such an undertaking; 6) the manager of an undertaking – this is understood to  mean the member of the management board or other managing body, and if the body is composed of more than one member – the mem- bers of such body, excluding any attorneys-in-fact appointed by the undertaking. In the case of a general partnership and civil part- nership, the manager of an undertaking is understood to mean the partners managing the aff airs of the partnership, and in the case of a professional partnership – the partners managing the aff airs of the partnership or the management board, whereas with regard to a limited partnership and a limited joint-stock partnership – the general partners managing the aff airs of the partnership. In the case of an individual carrying out a business activity, the manager of the undertaking is understood to mean such an individual; this provi- sion is applied accordingly to individual professionals. Also, a liq- uidator, a trustee or receiver appointed in the course of bankruptcy proceedings is deemed to be the manager of an undertaking; 7) an approving body – this is understood to mean a body which, un- der the legal regulations applicable to an undertaking, statutes or articles of association, or based on an ownership title, is authorised to approve the undertaking’s fi nancial statements. In the case of a partnership, save for a limited joint-stock partnership and a civil partnership, the approving body is understood to mean the partners of such a partnership; 8) a reporting period – this is understood to mean a period for which fi nancial statements are drawn up according to the procedure set forth herein, or other statements prepared based on account books; 9) a fi nancial year – this is understood to mean a calendar year or other period of 12 full, consecutive calendar months, also used for tax purposes. Th e fi nancial year or changes to it are specifi ed in the statutes or articles of association based on which an undertaking was set up. If an undertaking started trading in the second part of a fi nancial year as defi ned by it, the account books and fi nancial statements for this period may be combined with the account books and fi nancial statements for the following year. In the event that the fi nancial year is changed, the fi rst fi nancial year after the change should be longer than 12 consecutive months; 3 9 Rozdział 1. Przepisy ogólne 10) dniu bilansowym – rozumie się przez to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie fi nansowe; 11) przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości – rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań fi nansowych; 12) aktywach – rozumie się przez to kontrolowane przez jednostkę za- soby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wy- niku przeszłych zdarzeń, które spowodują w  przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych; 13) aktywach trwałych – rozumie się przez to aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, o których mowa w pkt 18; 14) wartościach niematerialnych i  prawnych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, nabyte przez jednostkę, zaliczane do akty- wów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wy- korzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów c) know-how. użytkowych oraz zdobniczych, W przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do uży- wania na  podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu, wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Do wartości nie- materialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość fi rmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych; 15) środkach trwałych – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okre- sie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. 3 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rachunkowości. The Accounting Act
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: