Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 004917 19012188 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 249
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0600-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz stanowi pierwsze i jak na razie jedyne dostępne na rynku kompleksowe omówienie podstaw prawnych funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce. Publikacja ta szczegółowo omawia zagadnienia związane z zakładaniem, funkcjonowaniem oraz likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych, jak również opisuje obowiązki i uprawnienia samorządu terytorialnego wobec tych ogrodów.

Ponadto w sposób niezwykle praktyczny zostały przedstawione wzajemne relacje działkowców i stowarzyszeń ogrodowych. W związku z tym, że nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie stosunkowo niedawno – w styczniu 2014 r. – prezentowany komentarz został poświęcony również tematyce przepisów przejściowych i przekształceniowych, w tym procedurze wyodrębniania się z Polskiego Związku Działkowców. Autorzy uwzględnili wnioski wynikające z ich dotychczasowej praktyki w zakresie doradzania stowarzyszeniom ogrodowym.

Komentarz będzie przydatnym narzędziem w codziennej pracy prawników obsługujących firmy inwestycyjne z branży nieruchomości, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędników odpowiedzialnych za administrowanie gruntami tych jednostek oraz Skarbu Państwa. Dodatkowo pomocny będzie zarówno sędziom sądów powszechnych, jak i administracyjnych, rozstrzygającym w sprawach związanych ze stowarzyszeniami ogrodowymi, z uprawnieniami działkowców oraz tytułem prawnym do gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Niniejsza publikacja okaże się użyteczna także dla podmiotów zarządzających ogrodami działkowymi oraz dla samych działkowców, jak też praktyków doradzających tym podmiotom.

Oktawian Kuc, LL.M. (Harv.) – adwokat amerykański (Stan Nowy Jork), pracuje w wiodącej międzynarodowej kancelarii, specjalizuje się w prawie gospodarczym i inwestycyjnym.

Aleksander Jakowlew, LL.M. – radca prawny, pracuje w wiodącej międzynarodowej kancelarii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Institute for Law and Finance we Frankfurcie nad Menem, specjalizuje się w prawie inwestycyjnym, upadłościowym i energetycznym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych Oktawian Kuc Aleksander Jakowlew WYDANIE 1 Stan prawny na 5 kwietnia 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ROZDZIAŁ 2. Zakładanie i funkcjonowanie ROD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ROZDZIAŁ 3. Likwidacja ROD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ROZDZIAŁ 4. Działkowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROZDZIAŁ 5. Organizacje działkowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ROZDZIAŁ 6. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . . . . . 183 ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe . . . . . . 197 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. k.p.a. k.p.c. k.s.h. p.o.ś. p.p.s.a. pr.bud. pr.stow. specustawa atomowa specustawa drogowa specustawa przeciwpowodziowa Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) – ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) – ustawa z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwe- stycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr 135, poz. 789 ze zm.) – ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto- wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) – ustawa z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodzio- wych (Dz.U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) 7 Wykaz skrótów u.d.j.s.t. u.d.p.p.w. u.f.p. u.g.n. u.k.r.s. u.k.s.c. u.k.w.h. u.o.d.o. u.o.g.r.l. u.o.p. u.p.d.o.p. – ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne- go i wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy- wilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) – ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) u.p.o.d. z 1949 r. – ustawa z 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działko- wych (Dz.U. Nr 18, poz. 117; uchylona) u.p.o.d. z 1981 r. – ustawa z 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych u.p.o.l. u.p.r. (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.) – ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.) u.r.o.d. z 2005 r. – ustawa z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.; uchylona) – ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działko- wych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) – Dziennik Ustaw – Lexis.pl – serwis prawniczy LexisNexis Polska u.r.o.d. u.s.p. u.s.w. u.u.c.p.g. Publikatory Dz.U. LexisNexis 8 Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A – Lex – system informacji prawnej Wolters Kluwer – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – Centrum Badania Opinii Społecznej – Krajowy Rejestr Sądowy – „Państwo i Prawo” – Polski Związek Działkowców – rodzinny ogród działkowy, rodzinne ogrody działkowe OSNC OSNCP OTK OTK-A SIP Organy NSA SA SN TK Inne CBOS KRS PiP PZD ROD Uwaga: artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40). Wstęp Wstęp Wstęp Oktawian Kuc Ogrodnictwo działkowe początkami sięga XIX wieku. Przyjmuje się, że ideę tę zapoczątkowali niezależnie od siebie około 1860 r. dr Schre- ber z Lipska oraz mer i notariusz w Sceanx pod Paryżem – Renandin. W Lipsku powstało również pierwsze towarzystwo ogrodów działko- wych. Idea ta szybko jednak rozprzestrzeniła się na pozostałe kraje Europy Zachodniej. W czasie I wojny światowej powstawały również tzw. wojenne ogródki warzywne (Kriegsgemüsegärten) w olbrzymiej liczbie szczególnie w Niemczech i Austrii. Po działaniach zbrojnych wrócono jednak do zwykłych ogrodów działkowych. W 1925 r. było już półtora miliona działek w Niemczech, a w Anglii 1,2 miliona. No- siły one na przestrzeni lat różne nazwy, takie jak ogródki robotnicze, kolonie ogrodnicze, altanki (Gartenlauben), ogródki Schrebera – od nazwy pomysłodawcy, osady ogrodowe lub ogrody rodzinne. Najbar- dziej popularne jest jednak określenie ogrody działkowe (E. Jankow- ski, Dzieje ogrodnictwa, t. 2, Od początku wieku XIX do roku 1930, Kra- ków 1938, s. 411–412). Przyczyn powstania i rozwoju ogrodnictwa działkowego należy upa- trywać w zmianach społeczno -gospodarczych doby industrializacji. Znaczny napływ ludności do miast wiązał się z pauperyzacją grup społecznych, pogorszeniem warunków higienicznych i zdrowotnych, zwiększeniem zagęszczenia zaludnienia. W celu poprawy sytuacji ma- terialnej i społecznej oraz zniwelowania pewnych negatywnych skut- ków tego zjawiska rozpoczęto eksperyment przekazywania małych działek położonych na mało atrakcyjnych czy nawet zdegradowanych terenach uboższym osobom czy rodzinom. Ogrody działkowe na po- czątku stanowiły zatem swego rodzaju formę pomocy społecznej, gdyż Oktawian Kuc 11 Wstęp umożliwiały najuboższym własną uprawę owoców i warzyw oraz speł- niały funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Wkrótce idea ogrodnictwa działkowego dotarła również na tereny dzisiejszej Polski. Przyjmuje się, że pierwszy ogród działkowy „Kąpiele Słoneczne” powstał w 1897 r. w Grudziądzu. Tym samym ogrodnictwo działkowe na ziemiach polskich ma ponadstuletnią tradycję. W czasie zaborów ogrody powstawały głównie w tzw. województwach zachod- nich: poznańskim, śląskim i pomorskim, zaś na terenach byłego Kró- lestwa Kongresowego i w Małopolsce były one mało znane. Pierwszy ogród w Warszawie powstał w 1907 r. pomiędzy dzisiejszą ulicą Wo- łoską i aleją Niepodległości na wysokości ulicy Odyńca pod nazwą „Obrońcy Pokoju”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ogrodnictwo działkowe za- częło się rozwijać o wiele szybciej. Działkowcy zrzeszali się dobrowol- nie w towarzystwa ogrodów działkowych, które prowadziły ogrody działkowe. Początki organizacji działkowców na poziomie ponadlokalnym i ogól- nopolskim należy łączyć z miastem Poznaniem i osobami Stefana Wilczyńskiego – naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Pracy i Opieki Społecznej w Poznaniu, Władysława Marcińca – dyrektora Ogrodów Miejskich w Poznaniu, oraz Władysława Lubawego – podreferendarza wojewódzkiego w Poznaniu. Z ich inicjatywy zwołano zjazd, który 3 lipca 1927 r. zdecydował o założeniu Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jako dewizę przyjęto zasadę, że: „Miasta budują ogrody działkowe, Towarzystwa je administrują, a Państwo ochrania”. Związek od samego początku działał bardzo prężnie. Nie tylko pro- wadził akcje informacyjne i propagandowe w zakresie ogrodnictwa działkowego w całej Polsce, lecz także sam zakładał i tworzył ogrody działkowe na wydzierżawionych gruntach. Wspierany był przy tym dotacjami i subwencjami Ministerstwa Opieki Społecznej, jak rów- nież z Funduszu Pracy. To jego staraniom należy przypisać olbrzymi wręcz wzrost liczby ogrodów działkowych w II Rzeczpospolitej. Dane statystyczne z tego okresu wskazują, że w 1918 r. istniało jedynie 12 Oktawian Kuc Wstęp 19 ogrodów działkowych z 2064 działkami obejmującymi powierzch- nię 7016 ha. Natomiast w 1939 r. tuż przed wybuchem wojny liczba ogrodów wzrosła do 421 z liczbą działek równą 48 209, zajmujących obszar 27 046 800 ha, które prowadziło 401 towarzystw ogrodowych. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych wydawał kwartalnik „Ogródek Działkowy”, a od 1934 r. jako miesięcznik pod nazwą „Działka i Osiedle”. W okresie międzywojennym organizacja ta roz- rosłą się tak, że okręgi związku istniały początkowo w 11 wojewódz- twach, tj. śląskim, pomorskim, warszawskim, lwowskim, poznań- skim, krakowskim, wileńskim, wołyńskim, kieleckim, lubelskim i łódzkim. W połowie 1937 r. podjęto decyzję o utworzeniu okręgów w województwach białostockim i poleskim. Centrala początkowo mieściła się w Poznaniu, a następnie została przeniesiona do Warsza- wy. Do wybuchu II wojny światowej odbyło się również pięć Wszech- polskich Kongresów Delegatów Towarzystw Ogrodów Działkowych, ostatni w Warszawie we wrześniu 1937 r. Oprócz działalności w Polsce Związek Towarzystw Ogrodów Działko- wych szybko włączył się również w międzynarodowy ruch ogrodnic- twa działkowego. W 1928 r. przystąpił do Międzynarodowego Związ- ku Towarzystw Ogrodów Działkowych z siedzibą w Brukseli i aktyw- nie uczestniczył w jego pracach. Zostało to docenione i już podczas III Międzynarodowego Kongresu Ogrodów Działkowych w Brukseli w 1931 r. prezes związku – Władysław Marciniec – został wybrany do zarządu tej organizacji, a w 1933 r. został wiceprezesem. Dwa lata później, tj. w dniach 20–23 września 1935 r., miał miejsce w Poznaniu V Międzynarodowy Kongres Ogrodów Działkowych, w którym uczest- niczyli przedstawiciele organizacji z Anglii, Austrii, Belgii, Czechosło- wacji, Irlandii, Holandii, Luksemburga, Włoch i Szwajcarii. Związek próbował również doprowadzić do uregulowania ogrodnic- twa działkowego w Polsce na drodze ustawowej. Podejmował różne działania lobbingowe w tym zakresie i przygotował nawet stosowny projekt ustawy, jednak do wybuchu II wojny światowej kroki te nie przyniosły zamierzonych rezultatów (W. Lubawy, Historia ogrodów działkowych w Polsce, Warszawa 1939). Oktawian Kuc 13 Wstęp W czasie II wojny światowej ogrody działkowe stanowiły ważny punkt na mapie miast. Były miejscem zaopatrzenia w żywność, ukrywali się na ich terenach poszukiwani przez władze okupacyjne, a niekiedy pro- wadzono w ogrodach również działalność konspiracyjną. Na przykład na terenie ogrodu działkowego „Rakowiec” w Warszawie założonego w 1927 r. sierż. podch. dr Wacław Leśkiewicz z batalionu „Bałtyk” pro- wadził magazyn broni. Znajdowała się tam również tajna radiostacja. Mimo podejmowania prób uregulowania ogrodnictwa działkowego w okresie międzywojennym – w tym przez Związek Towarzystw Ogro- dów Działkowych – pierwszy akt prawny w tym zakresie został wyda- ny dopiero po II wojnie światowej. Był to dekret z 25 czerwca 1946 r. o ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 34, poz. 208; uchylony), który wszedł w życie 2 sierpnia 1946 r. Zgodnie z art. 1 tego dekretu „celem ogrodów działkowych jest spożytkowanie wolnego czasu ludzi pracy umysłowej i fi zycznej oraz ich rodzin przez umożliwienie im zajęcia w zdrowotnych warunkach na działce ziemi i ułatwienie uzyskania tą drogą płodów ogrodniczych dla zaspokojenia własnych potrzeb i pod- niesienia w ten sposób swego poziomu zdrowotnego i gospodarcze- go”. Dekret o ogrodach działkowych przewidywał tworzenie stałych i czasowych ogrodów działkowych. Stałe były zakładane przez gminy lub zakłady pracy zatrudniające więcej niż 200 osób. Podmioty te wy- dzierżawiały ogrody działkowe towarzystwom ogrodów działkowych, które następnie oddawały działki w poddzierżawę swoim członkom. Ogrody czasowe zaś tworzone były na okres od 2 do 10 lat głównie dla zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Zadaniami towarzystw ogro- dów działkowych były: nadzór fachowy nad ogrodami, prowadzenie poradni ogrodniczej, popieranie prac naukowych oraz inicjowanie akcji społecznych. Towarzystwa zrzeszały się w Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych. Przepisy dekretu o ogrodach działkowych – wzorowane w pewnym sensie na organizacji ogrodów działkowych jeszcze z okresu między- wojennego i oparte na oddolnych zrzeszeniach – w dobie stalinizmu straciły rację bytu. Dlatego już po trzech latach obowiązywania dekret o ogrodach działkowych został uchylony przez ustawę z 9 marca 1949 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 18, poz. 117; uchy- 14 Oktawian Kuc Wstęp lona), która weszła w życie 4 kwietnia 1949 r. Z jednej strony chodzi- ło o zmiany ideologiczne, czego najlepszym przykładem było dodanie przymiotnika „pracownicze” przed nazwą ogrodów działkowych, oraz nowe określenie celów takich ogrodów (celem pracowniczego ogrodu działkowego jest stworzenie ludziom pracy i ich rodzinom możliwości wykorzystania wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia oraz poprawa ich sytuacji gospodarczej drogą uzyskania ziemiopłodów na potrzeby własnego gospodarstwa domowego – art. 1 ust. 2 u.p.o.d. z 1949 r.). Z drugiej strony głównym zamierzeniem była centralizacja ogrodnic- twa działkowego w Polsce i poddanie go kontroli państwowej. Zarząd nad pracowniczymi ogrodami działkowymi został przekazany na zasa- dach wyłączności Zrzeszeniu Pracowniczych Związków Zawodowych (Komisji Centralnej Związków Zawodowych), zaś ustawowo nakaza- no likwidację istniejących towarzystw prowadzących ogrody działko- we. Podobnie jak wcześniej, istniała możliwość tworzenia czasowych ogrodów działkowych. Niemniej jednak ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z 1949 r. miała charakter zrębowy i enigmatyczny. Pierwszym bardziej rozbudowanym aktem prawnym była ustawa z 6 maja 1981 r. o pra- cowniczych ogrodach działkowych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.), która weszła w życie 12 maja 1981 r. Główna zmiana wprowadzona przez ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. polegała na powołaniu ustawowej osoby prawnej w postaci Polskiego Związku Działkowców, który miał prowadzić pracownicze ogrody działkowe na zasadzie wyłączności. Polski Związek Działkow- ców przejął więc nieodpłatnie majątek ogrodów działkowych, a tereno- we ograny administracji państwowej zostały zobligowane do przeka- zywania gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców nieodpłatnie (art. 8 u.p.o.d. z 1981 r.). Utworzono również Fundusz Rozwoju Pracowniczych Ogrodów Działkowych, którego wyłącznym dysponentem był PZD, a który był zasilany m.in. z dotacji budżetowych oraz wpłat użytkowników działek (art. 15 i 16 u.p.o.d. z 1981 r.). Do- szło również do złączenia członkostwa w PZD z przydzieleniem dział- ki, zaś stosowne uchwały wyłączono z kognicji sądów powszechnych. Likwidacja pracowniczych ogrodów działkowych była możliwa jedy- Oktawian Kuc 15 Wstęp nie za zgodą PZD przy zapewnieniu terenu zastępczego i wypłaceniu odszkodowań na rzecz użytkowników działek oraz związku. W 2005 r. zniknęły pracownicze ogrody działkowe, a na mocy ustawy z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zastąpiły je ro- dzinne ogrody działkowe (ROD). Niemniej większość regulacji ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. została powtórzona w nowej ustawie. Nadal Polski Związek Działkowców był odpowie- dzialny za zakładanie i zagospodarowanie ROD, przy czym użytko- wanie działki ustanawiane było jedynie na rzecz członków związku. Art. 14 ust. 1 u.r.o.d. z 2005 r. przewidywał użytkowanie działki w ro- zumieniu tej ustawy jako podstawowy tytuł prawny do działki przy- sługujący działkowcowi, co oznaczało bezpłatne i bezterminowe pra- wo używania działki i pobierania z niej pożytków. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie badał poszczególne regulacje prawne ogrodnictwa działkowego w Polsce, za każdym razem orze- kając o niezgodności przynajmniej części przepisów z Konstytucją RP. W 1996 r. Trybunał uznał art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 u.p.o.d. z 1981 r. oraz niektóre przepisy ustawy zmieniającej u.p.o.d. z 1981 r. za niekonsty- tucyjne m.in. w zakresie, w jakim wynikający z nich obowiązek nie- odpłatnego przekazania przez gminę gruntów w użytkowanie dotyczy jedynie Polskiego Związku Działkowców. Niekonstytucyjne przepisy ustalały wyłączność w uzyskaniu tego prawa na rzecz jednej z orga- nizacji zrzeszających działkowców oraz pozbawiały obywateli prawa dobrowolnego zrzeszania się w celu użytkowania pracowniczych ogro- dów działkowych, co stanowiło naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego (orzeczenie TK z 10 listopada 1996 r., K 27/95, OTK 1996, nr 6, poz. 50). U uzasadnieniu czytamy również, że badany przez Trybunał stan prawny „w istocie wprowadza swoisty monopol Polskiego Związku Działkowców, ponieważ organizacja ta jest jedy- nym podmiotem, na rzecz którego istnieje obowiązek nieodpłatnego przekazywania wszelkich gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe. Tym samym przepis ten wprowadza zasadę uprzywilejo- wania Polskiego Związku Działkowców w stosunku do innych organi- zacji zrzeszających działkowców. Uprzywilejowanie to ma szczególny 16 Oktawian Kuc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: