Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 005449 20988148 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1712-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych służy przedstawieniu prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych oraz skutki ustawy w sferze cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej.

W publikacji uwzględniono ponadto przepisy ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Komentarz jest skierowany do szerokiego grona adresatów, począwszy od inwestorów dróg publicznych, projektantów i geodetów, poprzez pracowników organów administracji uczestniczących w wydawaniu na podstawie tej ustawy decyzji administracyjnych, na sądach administracyjnych obu instancji kończąc, które kontrolują efekty działalności organów administracji w tym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Drugie wydanie komentarza do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych służy przedstawieniu:  prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych,  skutków ustawy w sferze cywilnoprawnej i administracyjno- prawnej. W publikacji uwzględniono ponadto przepisy ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz jest skierowany do szerokiego grona adresatów, począwszy od inwestorów dróg publicznych, projektantów i geodetów, poprzez pracowników organów administracji publicznej uczestniczących w wydawaniu na podstawie tej ustawy decyzji administracyjnych, na sądach administracyj- nych obu instancji kończąc. Marian Wolanin – prawnik, od wielu lat zajmujący się szeroko rozumianą problematyką nieruchomości w prawie cywilnym i administracyjnym, autor książek, glos do orzeczeń sądowych oraz wielu artykułów z tej dziedziny. ISBN 978-83-255-1712-0 n i n a l o W e i n a d y w . 2 z r a t n e m o K a i n a w o t o g y z r p h c a d a s a z h c y n l ó g e z c z s o a w a t s U h c y n z c i l b u p g ó r d e i s e r k a z w i j c y t s e w n i i j c a z i l a e r i Krótkie Komentarze Becka Marian Wolanin Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Komentarz 2. wydanie www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http:// www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 69,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus UPAD£OŒÆ A POTR¥CENIE. KOMENTARZ B. Kurzêpa USTAWA O BRONI I AMUNICJI R. Adamus UPAD£OŒÆ A PRZEW£ASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE. KOMENTARZ J. Œwieca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH R. Adamus BEZSKUTECZNOŒÆ I ZASKAR¯ANIE CZYNNOŒCI UPAD- £EGO. KOMENTARZ K. Ha³adyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ. KOMENTARZ M. P³u¿añski PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ A. Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB US£UGI P. Litwiñski, P. Barta USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH A. Góra-B³aszczykowska ŒRODKI ZASKAR¯ENIA. ART. 367–424 12 KPC J. Ignaczewski POCHODZENIE DZIECKA I W£ADZA RODZICIELSKA M. Goszczyk ZMIANY STATUTU I KAPITA£U W SPÓ£CE AKCYJNEJ P. Zawadzka USTAWA O BANKOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Komentarz 2. wydanie Marian Wolanin Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wyd. 2 Stan prawny: czerwiec 2010 r. Redakcja: Anna £ubiñska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1712-0 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) . . . . 3 B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realiza- cji inwestycji w zakresie dróg publicznych. . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Przedmiot regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2a. Postêpowanie poprzedzaj¹ce rozpoczêcie robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11a. Decyzja zezwalaj¹ca na realizacjê . . . . . . . . . . . . Art. 11b. Wniosek o wydanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11c. Odes³anie do KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 23 66 66 66 91 98 Art. 11d. Treœæ wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Art. 11e. Zakaz ograniczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Art. 11f. Treœæ decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Art. 11g. Odwo³anie od decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 11h. Kara za niewydanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 11i. Odes³anie do Prawa budowlanego . . . . . . . . . . . . 207 Art. 11j. Wy³¹czenie stosowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Rozdzia³ 3. Nabywanie nieruchomoœci pod drogi . . . . . . . . . 216 Art. 12. Zatwierdzenie projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Art. 13. Nabycie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. (uchylony) Art. 15. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 259 259 Art. 16. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi . . . . . . . . . . . 259 Art. 17. Rygor natychmiastowej wykonalnoœci . . . . . . . . . . 263 V Spis treœci Art. 18. Odszkodowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 293 Art. 19. Decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Art. 20. Trwa³y zarz¹d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Art. 20a. Prawo do nieodp³atnego zajêcia terenu na czas budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Art. 20b. Wycinka drzew i krzewów pod budowê . . . . . . . . 309 Art. 21. Wy³¹czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Art. 22. Koszty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Art. 23. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Rozdzia³ 4. Realizacja inwestycji drogowej . . . . . . . . . . . . . Art. 24–30. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 314 Art. 31. Wniosek o stwierdzenie niewa¿noœci . . . . . . . . . . . 314 Art. 32. Odes³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 320 Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . . . 320 Art. 34–40. (pominiête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . 320 Art. 41. Sytuacje szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Art. 42. Sprawy wszczête wczeœniej . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 43. Sytuacje szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Art. 44. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Art. 45. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 C. Nowela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przy- gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz- nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw . . . . . . . . . 327 Art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Art. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Art. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Art. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Art. 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 VI Przedmowa Drogi publiczne s³u¿¹ przede wszystkim tworzeniu wiêzi spo³ecznych. Przedmowa To za ich pomoc¹ istnieje bowiem mo¿liwoœæ swobodnego poruszania siê w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci materialnej, bez jednoczesnego narusza- nia ustawowo przyznanej ochrony w³asnoœci wydzielonych czêœci po- wierzchni ziemskiej. Bez dróg publicznych w ich materialnoprawnym ujê- ciu ka¿da istota ludzka zmuszona by³aby pozostawaæ w miejscu, w którym akurat siê znalaz³a, je¿eli w³aœciciel s¹siedniego miejsca nie wyrazi³by zgo- dy na przejœcie przez jego terytorium. W tak lapidarnym skrócie mo¿na uj¹æ istotê tego, czym dla cz³owieka jest swoboda korzystania z dróg publicznych, gdy w³aœciciele tych dróg nie mog¹ sprzeciwiæ siê korzystaniu z nich. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ju¿ od 2003 r. stanowi narzêdzie prawne uproszczenia procedur tworzenia dróg publicznych w miejscach, gdzie ist- nieje spo³eczne oczekiwanie ich budowy. Miejsca te stanowi¹ jednak zwy- kle prywatn¹ w³asnoœæ. Poza tym w niektórych z tych miejsc swoje ¿ycie wiod¹ nie tylko ludzie, ale tak¿e ca³a przyroda okreœlana mianem œwiata zwierzêcego i roœlinnego. Spo³eczne oczekiwanie budowy dróg publicz- nych musi wiêc uwzglêdniaæ te wszystkie uwarunkowania. W ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych podjêto trud pogodzenia spo³ecznych oczeki- wañ budowy dróg publicznych z konstytucyjnie przyznan¹ ochron¹ w³as- noœci. Uproszczono procedury ustalania miejsca lokalizacji dróg i okreœla- nia technicznych warunków ich budowy, zdaj¹c sobie sprawê z tego, i¿ budowa dróg nie odbywa siê na ziemi niczyjej, lecz musi byæ wkompono- wana w istniej¹c¹ przestrzeñ podzielon¹ wed³ug kryterium w³asnoœci i ist- niej¹cego ju¿ sposobu jej zagospodarowania. Niniejszy komentarz, w zamyœle Autora, ma s³u¿yæ przedstawieniu prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych, jaki wynika z treœci ustawy bêd¹cej przedmiotem tego komentarza. Przepisy prawne nie s¹ jed- nak samorealizuj¹cym siê narzêdziem. S³u¿¹ kszta³towaniu rzeczywistoœci dla osi¹gniêcia za³o¿onego przez ustawodawcê celu. Rzeczywistoœæ zaœ jest tak ró¿norodna, i¿ nie sposób uj¹æ wszystkich mo¿liwych przypadków w li- teraln¹ treœæ przepisu. Stosowanie przepisu to zatem jego wyk³adnia, w ra- mach której dokonuje siê oceny, czy dany przypadek otaczaj¹cej nas rze- czywistoœci objêty jest okreœlonym przepisem s³u¿¹cym kszta³towaniu tej rzeczywistoœci. VII Przedmowa Zamiarem Autora by³o podjêcie próby okreœlenia wyk³adni przepisów powo³anej ustawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej skutki w sferze cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej. Skupiono siê zw³aszcza na wska- zaniu podstaw, z których wynika przedstawiona wyk³adnia oraz na okreœle- niu sposobu dokonywania tej wyk³adni. Trudno jest zatem oczekiwaæ, aby tego rodzaju opracowanie zawiera³o odpowiedŸ na wszystkie pytania, jakie rodz¹ siê na tle stosowania powo³anej ustawy, w ka¿dym konkretnie zaist- nia³ym przypadku. Celem komentarza nie jest wiêc poszukiwanie odpowiedzi na wszystkie mo¿liwe pytania, temu s³u¿y praktyka stosowania ustawy, pocz¹wszy od in- westorów dróg publicznych, projektantów i geodetów, poprzez pracowni- ków organów administracji uczestnicz¹cych w wydawaniu na podstawie tej ustawy decyzji administracyjnych, na s¹dach administracyjnych obu in- stancji koñcz¹c, które kontroluj¹ efekty dzia³alnoœci organów administracji w tym zakresie, przez pryzmat zgodnoœci z prawem. Intencj¹ Autora jest wskazanie mo¿liwych sposobów wyk³adni ustawy w kontekœcie osi¹gniêcia jej celu bez naruszenia wartoœci prawnie chronio- nych innymi przepisami prawa. Jak ka¿de tego typu opracowanie, tak¿e i ten komentarz nie jest wolny od subiektywnego postrzegania rzeczywisto- œci przez jego Autora. Miar¹ wiêc wartoœci komentarza bêdzie stopieñ uzna- nia jego treœci w praktyce stosowania ustawy. Drugie wydanie komentarza podyktowane zosta³o dokonanymi w 2009 r. nowelami ustawy oraz kszta³tuj¹c¹ siê praktyk¹ orzecznicz¹ w stosowaniu jej przepisów. Z tego wzglêdu komentarz zosta³ poszerzony o objaœnienie nowych regulacji prawnych, jak równie¿ poszerzono jego zakres o szcze- gó³owe rozwa¿anie wielu kwestii, zw³aszcza tych, które wymagaj¹ zastoso- wania innych metod wyk³adni poza wyk³adni¹ jêzykow¹, z uwzglêdnie- niem tak¿e innych aktów prawnych maj¹cych zwi¹zek ze stosowaniem ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Proceduralny w du¿ej mierze charakter komentowanej ustawy powoduje koniecznoœæ poszukiwania w ramach jej wyk³adni takich treœci normatyw- nych, które uwzglêdniaj¹ normy wynikaj¹ce z innych aktów prawnych stoso- wanych w wyniku odes³añ zawartych w komentowanej ustawie. W komen- tarzu omówiono jednak tylko najistotniejsze kwestie wynikaj¹ce z innych aktów prawnych, uznaj¹c, i¿ szczegó³owa problematyka ich stosowania jest przedmiotem odrêbnych opracowañ. Marian Wolanin VIII Wykaz skrótów 1. (cid:1)ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów AdmRz¹dWojU ......... ustawa z 5.6.1998 r. o administracji rz¹dowej w wo- jewództwie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) AutostrP³atneU ......... ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 ze zm.) DrPublU .................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) DrogSpU ................... ustawa z 12.1.2007 r. o drogowych spó³kach specjal- EgzAdmU ................. ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyj- nego przeznaczenia (Dz.U. Nr 23, poz. 136 ze zm.) nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) Euro2012U ............... ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu fina³owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012 (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) EwidGrBudR ............ rozporz¹dzenie MRRiBud z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) EwidLU .................... ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowo- dach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) GospNierU ................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia- InfŒrodU ................... ustawa z 3.10.2008 r. o udostêpnianiu informacji mi (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywa- nia na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Konstytucja RP ......... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPA .......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) IX Wykaz skrótów KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KWU ......................... ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipo- OchrGrU ................... ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœ- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) OchrPrawLokU ......... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, nych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko- deksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrPrzyrU ............... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZabytkU ............ ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece PartPublPrywU ......... ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno- nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) PostAdmU ................ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrBud ........................ ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) PrGeod ...................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) PrOchrŒrod ............... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrRDrog .................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrWod ....................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) RegW³GospRU .......... ustawa z 26.10.1971 r. o uregulowaniu w³asnoœci gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 27, poz. 250 ze zm.) RodzOgrDzU ............ ustawa z 8.7.2005 r. o rodzinnych ogrodach dzia³ko- wych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) ScalGrU .................... ustawa z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów WarDrPublR ............. rozporz¹dzenie MTiGM z 2.3.1999 r. w sprawie wa- (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.) runków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) X Wykaz skrótów W³LokU .................... ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZagospPrzestrzU z 1994 r. .....................ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen- nym (Dz.U. Nr 89, poz. 415 ze zm.) ZagospPrzestrzU ....... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- ZasInwDrU ............... ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przy- waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu- blicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) ZasInwDrZmU ......... ustawa z 25.7.2008 r. o zmianie ustawy o szczegól- nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA .......................... Naczelny S¹d Administracyjny NSA(5) ..................... Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie 5 sê- dziów NSA(7) ..................... Naczelny S¹d Administracyjny w sk³adzie 7 sê- dziów SN ............................. S¹d Najwy¿szy TK ............................. Trybuna³ Konstytucyjny WSA ......................... Wojewódzki S¹d Administracyjny 3. Czasopisma Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw OSP ........................... Orzecznictwo S¹dów Polskich – Orzecznictwo S¹dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych (1957–1989), Orzecznictwo S¹dów Polskich (od 1990 r.) OTK-A ...................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A PS .............................. Przegl¹d S¹dowy 4. Inne skróty lit. .............................. litera m.in. .......................... miêdzy innymi XI Wykaz skrótów nast. ........................... nastêpny (-a, -e) niepubl. ..................... niepublikowany (-a, -e) np. ............................. na przyk³ad Nr .............................. numer pkt ............................. punkt post. .......................... postanowienie poz. ........................... pozycja r. ................................ rok t.j. .............................. tekst jednolity tj. ............................... to jest tzw. ........................... tak zwana (-e, -y) uchw. ........................ uchwa³a ust. ............................ ustêp w zw. ......................... w zwi¹zku wyr. ........................... wyrok ze zm. ........................ ze zmianami zd. ............................. zdanie zob. ........................... zobacz § ................................ paragraf XII A. Tekst ustawy Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 721) tekst jednolity z dnia 22 paŸdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 193, poz. 1194) (zm.: Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227; 2009, Nr 72, poz. 620) Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania... A. Tekst ustawy Spis treœci Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. (uchylony) . . Art. 1 Rozdzia³ 2a. Postêpowanie poprzedzaj¹ce rozpoczêcie robót budowlanych 11a–11j Rozdzia³ 3. Nabywanie nieruchomoœci pod drogi . . . . . . . . . . . . . 12–23 Rozdzia³ 4. Realizacja inwestycji drogowej . . . . . . . . . . . . . . . . 24–33 Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . . . . . . . 34–40 Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . Za³¹czniki 1–2 (uchylone) . . . 41–45 Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot regulacji] 1. Ustawa okreœla zasady i warunki przy- gotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepi- sów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326), zwanych dalej „drogami”, a tak¿e organy w³aœciwe w tych sprawach. 2. W odniesieniu do dróg innych ni¿ zarz¹dzane przez Generalnego Dy- rektora Dróg Krajowych i Autostrad uprawnienia, obowi¹zki i zadania Ge- neralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikaj¹ce z niniejszej ustawy wykonuje w³aœciwy zarz¹dca drogi. 3. Uprawnienia, obowi¹zki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Kra- jowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosuje siê odpowiednio do drogowej spó³ki specjalnego przeznaczenia, z tym ¿e spó³ce tej przys³uguje prawo nieodp³atnego u¿ytkowania w sto- sunku do nieruchomoœci nabytych w trybie ustawy lub przejêtych od Ge- neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 Art. 11a–11d A. Tekst ustawy Rozdzia³ 2. (uchylony) Rozdzia³ 2a. Postêpowanie poprzedzaj¹ce rozpoczêcie robót budowlanych Art. 11a. [Decyzja zezwalaj¹ca na realizacjê] 1. Wojewoda w odnie- sieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaj¹ decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej na wniosek w³aœciwego zarz¹dcy drogi. 2. W przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub wiêcej województw, decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej wydaje wojewoda, na którego obszarze w³aœciwoœci znajduje siê najwiêksza czêœæ nieruchomoœci przeznaczonych na realizacjê inwestycji drogowej. 3. Decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej wydaje siê w terminie 90 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1. 1 4. Decyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej mo¿e byæ wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddzia³ywania przedsiê- wziêcia na œrodowisko, je¿eli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227). Art. 11b. [Wniosek o wydanie decyzji] 1. W³aœciwy zarz¹dca drogi sk³ada wniosek, o którym mowa w art. 11a ust. 1, po uzyskaniu opinii w³aœciwych miejscowo zarz¹du województwa, zarz¹du powiatu oraz wój- ta (burmistrza, prezydenta miasta). 2. Niewydanie opinii, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zwrócenia siê przez w³aœciwego zarz¹dcê drogi o jej wyra¿enie, traktu- je siê jako brak zastrze¿eñ do wniosku. Art. 11c. [Odes³anie do KPA] Do postêpowania w sprawach dotycz¹cych wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego, z zastrze¿eniem przepisów niniejszej ustawy. Art. 11d. [Treœæ wniosku] 1. 2 Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej zawiera w szczególnoœci: 1 Art. 11a ust. 4 dodany ustaw¹ z 3.10.2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), która wchodzi w ¿y- cie 15.11.2008 r. 2 Art. 11d ust. 1 zdanie wstêpne w brzmieniu ustawy z 3.10.2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), która wchodzi w ¿ycie 15.11.2008 r. 4 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania... Art. 11d 1) mapê w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiaj¹c¹ proponowany prze- bieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbêdnego dla obiektów budowla- nych, oraz istniej¹ce uzbrojenie terenu; 2) analizê powi¹zania drogi z innymi drogami publicznymi; 3) mapy zawieraj¹ce projekty podzia³u nieruchomoœci, sporz¹dzone zgod- nie z odrêbnymi przepisami; 4) okreœlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 5) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaœwiadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bu- dowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.), aktualnym na dzieñ opracowania projektu; 6) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póŸn. zm.), je¿eli jest ono wymagane; 7) w przypadku obiektów zak³adów górniczych oraz obiektów usytuowa- nych na terenach zamkniêtych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, postano- wienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-bu- dowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projektowanych rozwi¹zañ w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowa- nych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniêtego, portów morskich i przystani morskich, a tak¿e pod- ³¹czeñ tych obiektów do sieci u¿ytku publicznego; 8) opinie: a) ministra w³aœciwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwesty- cji lokalizowanych w miejscowoœciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrêbnymi przepisami, b) dyrektora w³aœciwego urzêdu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, c) w³aœciwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, d) dyrektora w³aœciwego regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej – w od- niesieniu do inwestycji obejmuj¹cych wykonanie urz¹dzeñ wod- nych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹, e) dyrektora w³aœciwej regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych – w od- niesieniu do gruntów leœnych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañ- stwa, bêd¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwowych, 5 Art. 11d A. Tekst ustawy f) w³aœciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesie- niu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrêbnych przepisów, g) w³aœciwego zarz¹dcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do li- nii kolejowej, h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 9) wymagane przepisami odrêbnymi decyzje administracyjne. 2. W³aœciwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, na wniosek w³aœciwego zarz¹dcy drogi, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym termi- nie traktuje siê jako brak zastrze¿eñ do wniosku. 3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zastêpuj¹ uzgodnienia, pozwo- lenia, opinie b¹dŸ stanowiska w³aœciwych organów wymagane odrêbnymi przepisami. 4. Je¿eli realizacja inwestycji drogowej wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego, odpowiednio marsza³ek województwa albo starosta wy- daj¹ to pozwolenie w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku o jego wydanie. W sprawach dotycz¹cych wydania pozwolenia wodnoprawnego nie stosuje siê art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póŸn. zm.). Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomoœci, o których mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, siedziby i adresy w³aœcicieli tych nieruchomoœci okreœla siê wed³ug katastru nieruchomoœci. 5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysy³aj¹ zawiado- mienie o wszczêciu postêpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej wnioskodawcy, w³aœcicielom lub u¿yt- kownikom wieczystym nieruchomoœci objêtych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomoœci, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom, na których obszarze w³aœciwo- œci znajduje siê czêœæ nieruchomoœci objêtej wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, oraz zawiadamiaj¹ pozo- sta³e strony w drodze obwieszczeñ, odpowiednio w urzêdzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a tak¿e w urzêdach gmin w³aœciwych ze wzglê- du na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokal- nej. Dorêczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nierucho- moœci jest skuteczne. 6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, zawiera w szczególnoœci: 1) oznaczenie nieruchomoœci lub ich czêœci, objêtych wnioskiem o wyda- nie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, wed³ug ka- tastru nieruchomoœci; 6 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania... Art. 11e–11f 2) informacjê o terminie i miejscu, w którym strony mog¹ zapoznaæ siê z aktami sprawy. 7. W przypadku nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysy³aj¹ zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, jedynie wnioskodawcy. 8. Przepis ust. 7 stosuje siê odpowiednio, je¿eli w³aœciciel lub u¿ytkow- nik wieczysty nie ¿yj¹, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. 9. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, nieruchomoœci sta- nowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa b¹dŸ jednostek samorz¹du terytorialnego, objête wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej, nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o go- spodarce nieruchomoœciami. 10. Czynnoœæ prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9, jest niewa¿na. Art. 11e. [Zakaz ograniczeñ] Nie mo¿na uzale¿niaæ zezwolenia na re- alizacjê inwestycji drogowej od spe³nienia œwiadczeñ lub warunków nie- przewidzianych obowi¹zuj¹cymi przepisami. Art. 11f. [Treœæ decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji] 1. 1 Decy- zja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej zawiera w szczególnoœci: 1) wymagania dotycz¹ce powi¹zania drogi z innymi drogami publiczny- mi, z okreœleniem ich kategorii; 2) okreœlenie linii rozgraniczaj¹cych teren; 3) warunki wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej oraz potrzeb obronnoœci pañstwa; 4) wymagania dotycz¹ce ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich; 5) zatwierdzenie podzia³u nieruchomoœci, o którym mowa w art. 12 ust. 1; 6) oznaczenie nieruchomoœci lub ich czêœci, wed³ug katastru nieruchomo- œci, które staj¹ siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa lub w³aœciwej jednostki samorz¹du terytorialnego; 7) zatwierdzenie projektu budowlanego; 8) w razie potrzeby inne ustalenia dotycz¹ce: a) okreœlenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, b) okreœlenia czasu u¿ytkowania tymczasowych obiektów budowla- nych, 1 Art. 11f ust. 1 zdanie wstêpne w brzmieniu ustawy z 3.10.2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), która wchodzi w ¿ycie 15.11.2008 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: