Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
05155 013347 20910064 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-07-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Wprowadzony został nowy model selektywnego zbierania odpadów w podziale na odpowiednie frakcje. Gminy, a także przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają wiele wątpliwości i pytań z tym związanych.
Z myślą o nich powstał praktyczny komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierający wiele rozwiązań i wyjaśnień.

O praktyczności komentarza świadczą:

Autorki komentarza omawiają aktualne problemy, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jednostki odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. 
Proponują rozwiązania i odpowiedzi na wiele pytań powstających w związku ze stosowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z wprowadzoną od 1 lipca 2017 r. „rewolucją śmieciową”.

Dzięki publikacji można dowiedzieć się:


Iwona Romańczuk – radca prawny, wcześniej pracownik administracji samorządowej. Praktyk w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego i samorządowego. Specjalizuje się w prawie administracji publicznej, z uwzględnieniem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Jest autorką publikacji o tej tematyce. Obecnie jest także redaktorem prowadzącym w Wydawnictwie INFOR. 

Maria Rzewnicka – radca prawny, a także pracownik samorządowej spółki prawa handlowego powołanej do zadań o charakterze użyteczności publicznej. Prowadzi również kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w prawie cywilnym, prawie ochrony konkurencji oraz problematyce szeroko pojętej działalności gospodarczej, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział­1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Ustawa okreś la: 1) zadania gminy oraz obowiązki właś cicieli nieruchomości, dotyczące utrzy- mania czystości i porządku; 2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komu- nalnych od właś cicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. 1 [Zakres regulacji] Omawiany przepis ustala zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) i ma charakter systematyzujący. Okreś la zadania włas ne gminy, które należy od- nieść do regulacji zawartej w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w którym zadania te zostały wymienione. Polegają one na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Obejmują – w szcze- gólności – zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Dotyczą m.in. utrzymania czystości i porządku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ładu przestrzennego, gospodarki nie- ruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji. Szczegółowe zadania gmin dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach okreś la art. 3 ust. 2 pkt 1–16 u.c.p.g. Szerzej omówiono je w komentarzu do art. 3 u.c.p.g. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach okreś la również obowiązki właś cicieli nieruchomości w tym zakresie. Szerzej omówiono je w komentarzu do art. 5 u.c.p.g. 15 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne 2 [Odpady komunalne] W art. 1 pkt 2 u.c.p.g. ustawodawca używa pojęcia „odpady ko- munalne”, które stanowią jeden z rodzajów odpadów. Definicja odpadów zawarta zo- stała w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o. przez odpady rozumie się każdą substancję lub przed- miot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Artykuł 3 ust. 1 pkt 7 u.o. okreś la pojęcie odpadów komunal- nych, którymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów nie- bezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domo- wych. Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właś ciwości. Wyodrębnienie odpadów komunalnych w obowiązującej definicji opiera się na trzech kryteriach: pochodzenia, podobieństwa i niebezpieczeństwa odpadów. Wszystkie od- pady pochodzące z gospodarstw domowych są zaliczane do odpadów komunalnych, cho- ciażby zawierały substancje niebezpieczne. Ustawodawca wyłączył z tej grupy pojazdy wycofane z eksploatacji. Natomiast odpady pochodzące spoza gospodarstw domowych tylko wtedy są odpadami komunalnymi, gdy nie zawierają odpadów niebezpiecznych oraz ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w go- spodarstwach komunalnych. W praktyce odpadami komunalnymi będą odpady zaliczane – zgodnie z katalogiem odpadów przyjętym na podstawie rozporządzenia Ministra Śro- dowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923) – do grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami zbieranymi selektywnie). Katalog odpadów okreś la grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody ze wska- zaniem odpadów niebezpiecznych. Odpady klasyfikuje się według źródła powstania, przypisując im odpowiedni sześciocyfrowy kod, okreś lający rodzaj odpadów. Odpady komunalne klasyfikuje się w grupie 20. Ustawodawca klasyfikuje je przez oznaczenie kodami wskazanymi w tabeli 1. Tabela 1. Kody odpadów komunalnych 20 20 01 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie Odpady komunalne segregowane i  gromadzone selektywnie (z  wyłączeniem 15 01) Papier i tektura Szkło 20 01 01 20 01 02 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 10 Odzież 20 01 11 20 01 13* Rozpuszczalniki 20 01 14* Kwasy 20 01 15* Alkalia Tekstylia 16 Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 20 01 17* Odczynniki fotograficzne 20 01 19* Środki ochrony roślin 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje nie- 20 01 28 bezpieczne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i  żywice inne niż wymienione w 20 01 27 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te ba- terie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21 i  20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (do niebezpiecznych składników urządzeń elektrycznych i elektronicznych można zaliczyć akumulatory i baterie wy- mienione w podgrupie 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych inne szkło aktywne itp.) Zużyte urządzenia elektryczne i  elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 Tworzywa sztuczne Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 20 01 38 20 01 39 20 01 40 Metale 20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) 20 01 80 20 01 99 20 02 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 03 20 03 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 02 Odpady z targowisk 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 04 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach Inne odpady nieulegające biodegradacji Inne odpady komunalne Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpadami niebezpiecznymi w powyższym katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci „*” przy kodzie rodzajów odpadów. 17 Art. 1a 1a Rozdział 1. Przepisy ogólne Substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia w sprawie katalogu od- padów są substancje zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie w wyniku speł- nienia kryteriów okreś lonych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Par- lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchy- lającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008 r., s. 1 ze zm.). Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług zostały omówione w rozdziale 4 w komentarzu do art. 7–9 u.c.p.g. Art. 1a. [Stosowanie ustawy o odpadach] W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nie- uregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785). 1 [Stosowanie przepisów ustawy o odpadach] Przepis nakazuje, aby w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stosować przepisy ustawy o odpadach. Zakres przedmiotowy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zna- czącej części dotyczy przepisów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, jed- nakże nie w zakresie postępowania z odpadami. W kwestii postępowania z odpadami komunalnymi nakazuje stosowanie ustawy o odpadach. Powstaje pytanie: jak należy stosować przepisy ustawy o odpadach i w jakim za- kresie? 2 [Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach] W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawa o odpadach ma szerszy zakres przedmiotowy, ponieważ dotyczy odpadów w ogóle. Zakres przedmiotowy tego aktu reguluje art. 1 u.o. Ustawa o odpadach okre- ś la środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi, zapobiegające i zmniej- szające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwa- rzania odpadów i gospodarowania nimi. Ponadto reguluje środki ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania, w tym sposób postępowania z odpadami komunalnymi. Analizując zakresy przedmiotowe obu ustaw, należy uznać, że ustawa o odpadach jest ustawą lex generali w stosunku do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- nach, gdyż ta reguluje jedynie obowiązki gminy i właś cicieli nieruchomości dotyczące odpadów komunalnych. W celu uniknięcia powtórzeń oraz rozbieżności w rozumieniu pojęć, w szczególności co do definiowania niektórych z nich, ustawodawca wprowadził odwołania do innych 18 Rozdział 1. Przepisy ogólne aktów prawnych. Stosowanie przepisów jednego aktu prawnego do kwestii unormo- wanych w drugim akcie prawnym może być „wprost” bądź „odpowiednio”. „Wprost” oznacza, że przepisy innej ustawy stosujemy bez żadnych modyfikacji i zmian. Nato- miast „odpowiednio” oznacza, że przed zastosowaniem poddajemy je odpowiednim modyfikacjom. Pojęcie stosowania przepisów wprost i odpowiednio zostało wielo- krotnie wyjaśnione w orzecznictwie. W postanowieniu SN z 19 kwietnia 2012 r. (IV CZ 153/11) stwierdzono, że: SN (…) Stosownie do ogólnie przyjętego w orzecznictwie i w doktrynie pojmo- wania zasad „odpowiedniego” stosowania przepisów, niektóre z nich znajdują zastosowanie wprost, bez żadnych modyfikacji i zabiegów adaptacyjnych, inne tylko pośrednio, a więc z uwzględnieniem konstrukcji, istoty i odrębności postępowania, w którym znajdują zastosowanie, a jeszcze inne w ogóle nie będą mogły być wykorzystane. Stosowanie „odpowiednie” oznacza w szcze- gólności niezbędną adaptację (i ewentualnie zmianę niektórych elementów) normy do zasadniczych celów i form danego postępowania, jak również pełne uwzględnienie charakteru i celu danego postępowania oraz wynikających stąd różnic w stosunku do uregulowań, które mają być zastosowane (…). WSA (…) Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza bądź stosowanie ich wprost, bądź z modyfikacjami (…). Podobnie w wyroku WSA w Kielcach z 21 marca 2013 r. (II SA/Ke 119/13) wyjaś- niono, iż: Naszym zdaniem ustawę o odpadach w zakresie nieuregulowanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy stosować wprost, czyli bez żad- nych modyfikacji i zmian. Za takim stosowaniem ustawy przemawia chociażby fakt umieszczenia definicji ustawowej pojęcia odpadów komunalnych w art. 3 u.o. Jest to racjonalne ze względu na to, że odpady komunalne są również odpadami – tylko wy- odrębnionymi i zdefiniowanymi. Ustawowa definicja pojęcia odpadów komunalnych znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 7 u.o. Przykład Przykładem stosowania przepisów bez żadnych modyfikacji jest art. 41 ust. 8 u.o. „Do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów stosuje się odpo- wiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów”. Przykładem stosowania przepisów po zmodyfikowaniu jest art. 192 u.p.o.ś. „Przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków”. Art. 1a 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: