Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 006556 19985727 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 229
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-926-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Komentowana ustawa jest ustrojowym fundamentem działalności administracji publicznej w województwie. Reguluje głównie kwestie relacji hierarchicznych między Prezesem Rady Ministrów i członkami Rady Ministrów a wojewodą, eksponuje także zasadę zespolenia organów administracji terenowej z wojewodą. W Komentarzu autorzy wyjaśniają najważniejsze problemy wiążące się z funkcjonowaniem administracji terenowej w województwie oraz praktycznym stosowaniem unormowań tego aktu prawnego. Ze względu na ramowy charakter ustawy Komentarz zawiera liczne odesłania do ustaw szczegółowych, które regulują działalność administracji rządowej w województwie.

Publikacja skierowana jest do pracowników organów administracji, przede wszystkim urzędów wojewódzkich i innych urzędów terenowej administracji rządowej w województwie. Może też stanowić niezbędną pomoc dla studentów i dydaktyków w dziedzinie prawa administracyjnego. Szerokie omówienie skargi powszechnej będzie przydatne dla podmiotów zainteresowanych wniesieniem takiej skargi na akty prawa miejscowego wydane przez wojewodę lub organ niezespolonej administracji rządowej.

Mateusz Pacak – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego; redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ. Aplikant radcowski, współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.

Katarzyna Zmorek – specjalizuje się w prawie administracyjnym; aplikantka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Komentarz Mateusz Pacak • Katarzyna Zmorek Wydanie 1 Stan prawny na 1 maja 2013 roku Warszawa 2013 Mateusz Pacak: art. 1–27, 65–83, Wykaz cytowanej literatury, Wykaz innych źródeł Poszczególnych części komentarza opracowali: Katarzyna Zmorek: art. 28–64 Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Nowak Redakcja techniczna: Grzegorz Janowski Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-926-3 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 USTAWA z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) . . . . 11 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne (art. 1–21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ 2. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów (art. 22–27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ROZDZIAŁ 3. Kontrola prowadzona przez wojewodę (art. 28–50) . . . 90 ROZDZIAŁ 4. Rządowa administracja zespolona w województwie (art. 51–55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 ROZDZIAŁ 5. Niezespolona administracja rządowa (art. 56–58) . . . . 130 ROZDZIAŁ 6. Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej (art. 59–64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ROZDZIAŁ 7. Przepisy zmieniające (art. 65–77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ROZDZIAŁ 8. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 78–83) . . . . . . . . . 217 Wykaz cytowanej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Wykaz powołanych aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Dokumenty urzędowe i źródła internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Orzeczenia sądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 5 Wykaz skrótów – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów – Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury – Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego In- spektora Ochrony Środowiska – Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko -Mazurskiego – Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego – jednostka samorządu terytorialnego – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – system informacji prawnej Lex wydawnictwa Wolters Kluwer – Lexis.pl – System Prawniczy LexisNexis Polska – Monitor Polski – Naczelny Sąd Administracyjny – organizacja pożytku publicznego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy – „Państwo i Prawo” – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – Regionalna Izba Obrachunkowa – Rada Ministrów – Sąd Najwyższy – Skarb Państwa 7 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dz.U. Dz.Urz. GUS Dz.Urz. KGSG Dz.Urz. Min. Fin. Dz.Urz. Min. Inf. Dz.Urz. Min. RiRW Dz.Urz. Min. Środ. i GIOŚ Dz.Urz. Min. Transp. Bud. i Gosp. Morsk. Dz.Urz. Woj.Warm.Maz. Dz.Urz. WUG j.s.t. k.c. k.p.a. k.p.c. Lex LexisNexis M.P. NSA OPP OSNP PiP p.p.s.a. RIO RM SN SP Wykaz skrótów ST TK u.RM u.s.c. u.s.g. u.s.p. ustawa o administracji rządowej ustawa o kontroli u.s.w. u.z.w.u.SP WSA – „Samorząd Terytorialny” – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 392) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 ze zm.) – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w wo- jewództwie (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, uchylona) – ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządo- wej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) – ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) – Wojewódzki Sąd Administracyjny Uwaga: Artykuły powołane w Komentarzu bez bliższego oznaczenia lub tylko z oznacze- niem „ustawa” są artykułami ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.). Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – w zamierzeniu jej twórców – miała stanowić ostatni etap reformy ad- ministracji rządowej, zapoczątkowanej reformą zasadniczego podzia- łu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. Cel ten nie został – z różnych względów – zrealizowany i w rezultacie powstała ustawa w znacznym stopniu powielająca rozwiązania poprzedniczki, to jest ustawy o administracji rządowej w województwie. Nie zmienia to jednak faktu, że ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie jest ustrojowym fundamentem działalno- ści administracji publicznej (rządowej) w województwie. Reguluje ona podstawowe, z punktu widzenia konstytucyjnego, kwestie relacji hie- rarchicznych między Prezesem Rady Ministrów oraz członkami Rady Ministrów a wojewodą. Ustawa umocniła także zasadę zespolenia or- ganów administracji terenowej z wojewodą, wprowadzając dodatkowe zależności osobowe i organizacyjne. Ideą przewodnią ustawy o woje- wodzie jest maksymalne wzmocnienie pozycji tego organu admini- stracji w województwie oraz wyeksponowanie jego roli jako przedsta- wiciela Rady Ministrów. Idee te zostały, w mniejszym lub większym stopniu, urzeczywistnione w praktyce stosowania unormowań komen- towanego aktu prawnego. W niniejszym Komentarzu autorzy starali się rozstrzygnąć jak najwięk- szą liczbę problemów związanych ze stosowaniem i obowiązywaniem ustawy. Przy prowadzeniu rozważań teoretycznych kładziono nacisk na praktyczny wymiar przyjmowanych koncepcji i założeń. Koniecz- ność ścisłej wykładni przepisów prawa administracyjnego, z uwagi na 9 Wprowadzenie bezwzględny charakter norm prawa administracyjnego, które przysłu- guje organom administracji w relacji z podmiotami prawa, nie ozna- cza, że niektórym normom, niezbyt precyzyjnie wyrażonym przez ustawodawcę, nie można w drodze wykładni funkcjonalnej nadać po- żądanego społecznie kształtu. W Komentarzu szczegółowo omówione zostało przede wszystkim ze- spolenie wojewody z terenowymi organami administracji rządowej, przy uwzględnieniu jego wszystkich czterech aspektów, oraz rola wo- jewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, wraz z zaproponowaniem autorskiego podziału tej funkcji wojewody na przedstawicielstwo sensu largo i sensu stricto. Co do zasady autorzy zrezygnowali z przedstawiania historyczno -prawnego kształtowania się pozycji ustrojowej i kompetencji wojewody, a wszystkie odwołania do poprzednio obowiązujących ustaw pojawiają się tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowej wykładni i zarysowania założeń, jakie spełniać mają obecne regulacje. Wszelkie opracowania dotyczące wo- jewody przedstawiają w sposób mniej lub bardziej szczegółowy histo- rię tego urzędu, w tym zakresie więc autorzy odsyłają do cytowanych w Komentarzu pozycji bibliografi cznych. Niniejszy komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 maja 2013 r. Autorzy USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206; zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981, Nr 185, poz. 1092) Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Rozdział 1. Przepisy ogólne Mateusz Pacak Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. ZAKRES NORMOWANIA USTAWY Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody; 2) tryb powoływania i odwoływania wojewody; 3) organizację rządowej administracji zespolonej w wojewódz- twie i niezespolonej administracji rządowej. GENEZA I ZAŁOŻENIA USTAWY 1. Ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządo- wej w województwie została uchwalona jako ostatni etap reformy administracji publicznej, zapoczątkowany wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 1999 r. zasadniczego trójstopniowego podziału kraju. Mateusz Pacak 11 Art. 1 Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Przypisanie takiej roli komentowanej ustawie wynika z uchwały nr 13 Rady Ministrów z 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie (M.P. Nr 8, poz. 99), która zakładała dalszą decentralizację państwa oraz ścisłe rozgraniczenie kompetencji administracji samorządowej i rządowej (M. Polinceusz, Funkcje wojewody. Studium administracyj- noprawne, Rzeszów 2010, s. 74). Wydaje się, że zadania te nie zostały przez komentowaną ustawę do końca zrealizowane (bliżej: komentarz do art. 3, teza 4, Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów). 2. Ustawa o wojewodzie ma charakter ramowy, stanowiąc ustrojowe rozszerzenie regulacji dotyczących pozycji wojewody, wynikających z Konstytucji. Nie ma także charakteru wyczerpującego, gdyż z uwa- gi na liczne odesłania nie kształtuje w sposób zamknięty i spójny ram działalności terenowej administracji rządowej (por. J. Jagielski, Pozycja prawna wojewody w systemie administracji terenowej, w: Księ- ga jubileuszowa prof. dr. hab. S. Jędrzejewskiego, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Toruń 2009, s. 190 i n.). Największego znaczenia komen- towanej ustawy dopatrywano się w przepisach rozdziału 3, które wskazywały na podstawową rolę wojewody, jaką miało być spra- wowanie kontroli nad terenową administracją publiczną, a ponadto wprowadziły szczegółową regulację dotyczącą procedury tej kon- troli (por. J. Jagielski, tamże, s. 197). Uchwalenie ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.), która uchyliła przepisy rozdziału 3, sprowadziło rolę ustawy o wojewodzie do minimum. Obecnie jej materia w znacznej części powtarza unormowania ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577), co czyni „refor- mę” z 2009 r. niepotrzebną. 3. Ustawa o administracji rządowej, poprzedniczka komentowanej ustawy, uchylona z dniem 1 kwietnia 2009 r., w art. 1 i 2 zawiera- ła regulację uznaną za fasadową, nieposiadającą treści normatyw- nej, a w konsekwencji – zbędną (por. W. Kisiel, w: K. Bandarzewski i inni, Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2007, komentarz do art. 1–2, tezy 1–3, s. 33 i n.). W ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w woje- 12 Mateusz Pacak Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1 wództwie ustawodawca postanowił skorygować brzmienie pierwszych dwóch artykułów i nadać im charakter ramowy. Funkcję tę przejął komentowany art. 1 – wskazuje on na materię podlegającą regulacji w ustawie. Przepis ma więc charakter sygnalizacyjny, odnosząc się do konstytucyjnej podstawy funkcjonowania wojewody (art. 152 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że: „Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa”). INNY PRZYPADEK ODWOŁANIA WOJEWODY 4. Mimo wyraźnego sformułowania w art. 1: „Ustawa określa [...] tryb powoływania i odwoływania wojewody”, mającego spełniać dyspozycję art. 152 ust. 2 Konstytucji RP, ustawa nie reguluje w spo- sób wyczerpujący wszystkich przypadków odwołania wojewody. Dla przykładu art. 38 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 392) stanowi: „W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dymisję składają [...] wojewodowie i wicewojewodowie”. Powołany przepis nie musi oznaczać automatycznej utraty urzędu przez wojewodów i wicewojewodów, gdyż o przyjęciu dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu trzech miesięcy od dnia powołania nowej Rady Ministrów. Dotychczas jednak nie zdarzyła się sytuacja, w której nowy Prezes Rady Ministrów nie przyjąłby dymisji (tak J. Majchrow- ski, Ewolucja funkcji wojewody jako przedstawiciela Rządu, Warszawa 2011, s. 449, przypis 253). INNE FUNKCJE I ZADANIA WOJEWODY 5. Komentowana ustawa nie wyczerpuje także wszelkich obszarów działania wojewody – jak wskazuje się w literaturze, zakres działania wojewodów regulują różnorodne przepisy prawa administracyjnego materialnego (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ko- mentarz, Warszawa 2012, art. 152, pkt 3, s. 808). 6. Zgodnie z art. 10 ust. 2 u.RM pełnomocnikiem rządu do określo- nych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest Mateusz Pacak 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: