Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 012477 16912766 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 306
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2308-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uchwalenie innowacyjnej ustawy z 07.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposobów wykonywania orzeczonej kary izolacji więziennej. Ta nowatorska regulacja jest wyrazem poszukiwania alternatywnych form skutecznej resocjalizacji i ma być remedium na przeludnienie w jednostkach penitencjarnych. Autorzy(również praktycy) komentarza szeroko odwołują się do doświadczeń Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich, w których dozór elektroniczny funkcjonuje od lat, z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa. Analizie poddano dotychczasowe funkcjonowanie nowej instytucji w naszym kraju, doświadczenia praktyczne, a także zagadnienia poruszane przez teoretyków prawa.

Publikacja uwzględnia nowelę z 21.05.2010 r., która wprowadziła zasadnicze zmiany w regulowanej materii i tym samym stanowi najbardziej aktualną pozycję w tym przedmiocie na polskim rynku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Andrzej Kiełtyka Andrzej Ważny Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Polecamy nasze publikacje: Robert Zawłocki, Michał Królikowski (red.) KODEKS KARNY. CZ(cid:265)(cid:285)Ć OGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 1–31, Tom 1, wyd. 2 Du(cid:298)e Komentarze Becka Robert Zawłocki, Michał Królikowski (red.) KODEKS KARNY. CZ(cid:265)(cid:285)Ć OGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 32–116, Tom 2, wyd. 2 Du(cid:298)e Komentarze Becka Andrzej W(cid:261)sek, Robert Zawłocki (red.) KODEKS KARNY. CZ(cid:265)(cid:285)Ć SZCZEGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 117–221, Tom 1, wyd. 4 Du(cid:298)e Komentarze Becka Andrzej W(cid:261)sek, Robert Zawłocki (red.) KODEKS KARNY. CZ(cid:265)(cid:285)Ć SZCZEGÓLNA. KOMENTARZ DO ART. 222–316, Tom 2, wyd. 4 Du(cid:298)e Komentarze Becka Andrzej Sakowicz, Adam Górski, Katarzyna T. Boraty(cid:276)ska, Andrzej Wa(cid:298)ny KODEKS POST(cid:265)POWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Lech Garlicki (red.) KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTA- WOWYCH WOLNO(cid:285)CI. KOMENTARZ, Tom I i II Du(cid:298)e Komentarze Becka Jerzy Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNO(cid:285)CI Monograie Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Komentarz Andrzej Kiełtyka Andrzej Wa(cid:298)ny WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2011 Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Redakcja: Ewa Sadowska Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2307-7 ISBN e-book 978-83-255-2308-4 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 7 wrze(cid:286)nia 2007 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. System dozoru elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Czynno(cid:286)ci materialno-techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Upowa(cid:298)niony podmiot dozoruj(cid:261)cy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4a. Podmiot prowadz(cid:261)cy central(cid:266) monitorowania . . . . . . . Art. 5. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolno(cid:286)ci w systemie dozoru elektronicznego . . . . . 3 27 29 47 47 47 57 67 70 73 74 77 V Art. 6. Warunki odbywania kary w systemie dozoru 77 elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Zast(cid:266)pcza kara pozbawienia wolno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . 97 Art. 8. Obowi(cid:261)zki skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 8a. Rodzaj (cid:286)rodków technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 9. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Art. 10. Obowi(cid:261)zki skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Art. 11. Zgoda osoby wspólnie zamieszkuj(cid:261)cej . . . . . . . . . . . . . 126 Art. 12. Obowi(cid:261)zki skazanego w razie zakazu zbli(cid:298)ania si(cid:266) . . . 129 Art. 13. S(cid:261)d penitencjarny; przedziały czasowe . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 14. Obowi(cid:261)zki upowa(cid:298)nionego podmiotu . . . . . . . . . . . . . 134 Spis tre(cid:286)ci Art. 15. Obowi(cid:261)zek zgłoszeniowy skazanego . . . . . . . . . . . . . . 137 Art. 16. Obowi(cid:261)zki podmiotu dozoruj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 17. Niezachowanie terminu zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Art. 18. Odst(cid:261)pienie od uchylenia zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . 147 Art. 19. Modyikacja obowi(cid:261)zków skazanego . . . . . . . . . . . . . . 148 Art. 20. Zmiana miejsca i przedziałów czasu dla skazanego . . . 150 Art. 21. Zezwolenie na oddalenie si(cid:266) skazanego . . . . . . . . . . . . 152 Art. 22. Cofni(cid:266)cie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 22a. Przekazanie decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Art. 23. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Art. 24. Odliczenie od okresu odbywania kary; nadu(cid:298)ycie zaufania przez skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 25. Usuni(cid:266)cie urz(cid:261)dzenia rejestruj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 26. Przerwa w wykonywaniu kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Art. 27. Rozpocz(cid:266)cie odbywania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Art. 28. Uchylenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Art. 29. Uchylenie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Art. 30. Zaliczenie na poczet kary okresu obj(cid:266)tego dozorem . . 173 Art. 31. Doprowadzenie skazanego do zakładu karnego . . . . . . 174 Art. 32. Niedopuszczalno(cid:286)ć ponownego zezwolenia . . . . . . . . . 175 Art. 33. Termin wykonania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Art. 34. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 35. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 36. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 37. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Rozdział 3. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno(cid:286)ci w systemie dozoru elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 38. Kompetencja s(cid:261)du penitencjarnego . . . . . . . . . . . . . . . 177 Art. 39. Orzekanie na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Art. 40. Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Art. 41. Wniosek skazanego odbywaj(cid:261)cego kar(cid:266) w zakładzie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Art. 41a. Udział prokuratora w posiedzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Art. 42. Przeszkoda udzielenia zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Art. 43. Wysłuchanie skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Art. 44. Obowi(cid:261)zki s(cid:261)du penitencjarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Art. 45. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 46. Pouczenie skazanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 47. Niezwłoczne wykonanie postanowienia . . . . . . . . . . . . 202 VI Spis tre(cid:286)ci Art. 48. Obowi(cid:261)zek zawiadomienia o postanowieniu . . . . . . . . 205 Art. 49. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 50. Odbywanie kary ł(cid:261)cznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 51. Odpowiednie stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . 210 Art. 52. Za(cid:298)alenie na postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Art. 53. Za(cid:298)alenie na postanowienie o udzielenie zezwole(cid:276) . . . 213 Art. 54. Ponowny wniosek o udzielenie zezwolenia . . . . . . . . . 214 Art. 55. Postanowienie o uchyleniu zezwolenia . . . . . . . . . . . . . 215 Rozdział 4. Organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary pozbawienia wolno(cid:286)ci w systemie dozoru elektronicznego . . . . . 218 Art. 56. Organy organizuj(cid:261)ce i kontroluj(cid:261)ce wykonywanie kary . . 218 Art. 57. Obowi(cid:261)zki organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art. 58. Kompetencje podmiotu dozoruj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . 224 Art. 59. Obowi(cid:261)zki podmiotu dozoruj(cid:261)cego . . . . . . . . . . . . . . . 227 Art. 60. Archiwizacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 61. Udost(cid:266)pnienie informacji Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art. 62. Przedstawiciel upowa(cid:298)nionego podmiotu dozoruj(cid:261)cego . . 237 Art. 63. Obowi(cid:261)zki podmiotu prowadz(cid:261)cego central(cid:266) monitorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Art. 64. Usuni(cid:266)cie stwierdzonych uchybie(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 65. Przeprowadzenie kontroli technicznej urz(cid:261)dzenia . . . . 242 Art. 66. Identyikacja osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Art. 67. Czynno(cid:286)ci kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Art. 68. Nocna pora czynno(cid:286)ci kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Art. 69. Kompetencje ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Art. 70. Udzielanie informacji skazanemu . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Art. 71. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Art. 72. (uchylony). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Art. 73. Obowi(cid:261)zek składania wyja(cid:286)nie(cid:276) przez skazanego . . . . 251 Art. 74. Obowi(cid:261)zek informacyjny s(cid:261)dowego kuratora zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Art. 75. Dor(cid:266)czanie telefaksem lub poczt(cid:261) elektroniczn(cid:261) . . . . . 256 Art. 76. Kompetencje ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Rozdział 5. Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolno(cid:286)ci w systemie dozoru elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 77. Nadzór s(cid:266)dziego penitencjarnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Art. 78. Obowi(cid:261)zek informacyjny s(cid:261)dowego kuratora zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Art. 79. Uchybienia upowa(cid:298)nionego podmiotu dozoruj(cid:261)cego . . . 263 Art. 80. Decyzja o zawieszeniu wykonywania dozorów . . . . . . 265 VII Spis tre(cid:286)ci Art. 81. Zawieszenie wykonywania kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 82. Przerwa w wykonywaniu kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Art. 83. Delegacja dla ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych, przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 84. (pomini(cid:266)ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 85. (pomini(cid:266)ty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Art. 86. Stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Art. 87. (uchylony nowel(cid:261) z 21.5.2010 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Art. 88. Przepis przej(cid:286)ciowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 89. Wej(cid:286)cie w (cid:298)ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 VIII Przedmowa Uchwalenie innowacyjnego w swej istocie aktu prawnego o wykonywa- niu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposo- bów wykonywania tej kary. Zakłada si(cid:266), (cid:298)e regulacja taka b(cid:266)dzie nie tylko efektywnym remedium dla najwi(cid:266)kszego obecnie zagro(cid:298)enia dla poszanowania podstawowych praw i wolno(cid:286)ci skazanych, jakim jest przeludnienie w jednostkach peni- tencjarnych, ale tak(cid:298)e wypełni luki zwi(cid:261)zane z zatrudnianiem skazanych. Podkre(cid:286)la si(cid:266), (cid:298)e wprowadzenie tego rodzaju nowatorskiego (b(cid:266)d(cid:261)cego swoistym eksperymentem) systemu wykonywania kary pozbawienia wol- no(cid:286)ci spowodowane jest z jednej strony rosn(cid:261)c(cid:261) przest(cid:266)pczo(cid:286)ci(cid:261), a z dru- giej – poszukiwaniem alternatywnych form skutecznej resocjalizacji. Uchwalona jeszcze 7.9.2007 r. ustawa o wykonywaniu kary pozbawie- nia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wychodzi naprzeciw potrzebie zmniejszenia liczby osadzonych w zakła- dach karnych, poprzez wprowadzenie alternatywnego wzgl(cid:266)dem izolacji wi(cid:266)ziennej systemu wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolno(cid:286)ci. Unormowania w postaci dozoru elektronicznego funkcjonuj(cid:261) ju(cid:298) z po- wodzeniem na (cid:286)wiecie, w szczególno(cid:286)ci s(cid:261) rozpowszechnione w USA. Rozwi(cid:261)zania legislacyjne komentowanej ustawy oparte s(cid:261) na sprawdzo- nej w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Francji, technologii pozwalaj(cid:261)cej na kontrol(cid:266) przebywania przez ska- zanego w wyznaczonym miejscu i czasie, kontrol(cid:266) przebywania przez nie- go w okre(cid:286)lonych miejscach, a tak(cid:298)e kontrol(cid:266) zakazu zbli(cid:298)ania si(cid:266) do kon- kretnych osób. Pomimo (cid:298)e ustawa obowi(cid:261)zuje od niedawna i jeszcze nie na całym te- rytorium kraju, jej stosowanie ograniczone co prawda do mniejszej ni(cid:298) za- kładano liczby skazanych, w praktyce organów wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci nie napotyka na wi(cid:266)ksze trudno(cid:286)ci, budzi jednak kontrowersje w pi(cid:286)mien- nictwie. Czy istnieje jednak alternatywa dla elektronicznego monitorowania przest(cid:266)pców, który to instrument (nie tylko w zało(cid:298)eniach) sam miał i ma być skutecznym sposobem na ograniczenie liczby osadzonych, dotychczas podejmowane oddziaływania resocjalizacyjne na skazanych oraz obni(cid:298)enie IX Przedmowa kosztów polityki kryminalnej? Odpowied(cid:296) pozostawiamy Czytelnikowi po lekturze komentarza. Rzeszów–Warszawa, luty 2011 r. Autorzy X Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa DaneR . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 23.6.2010 r. w sprawie sposobu archiwizowania oraz sposobu i trybu usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w zwi(cid:261)zku z wyko- nywaniem kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakła- dem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 113, poz. 756) DozElektrU . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o wykonywaniu kary pozba- wienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w sys- temie dozoru elektronicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960) EKPCz . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EwidLU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludno(cid:286)ci i do- wodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KKW z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karne- KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KuratorS(cid:261)dU . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach s(cid:261)dowych KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) NadzórWykR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 5.3.2009 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozo- ru elektronicznego (Dz.U. Nr 45, poz. 370) nowela z 21.5.2010 r. ustawa z 21.5.2010 r. o zmianie ustawy o wykony- waniu kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. Nr 101, poz. 647) OchrDanychU . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PartPublPrywU . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrTelekom . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne RegUrzProkR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 24.3.2010 r. Regulamin wewn(cid:266)trznego urz(cid:266)do- wania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, poz. 296) Sprawiedliwo(cid:286)ci z 23.2.2007 r. Regulamin urz(cid:266)dowania s(cid:261)dów po- wszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Ministra RegUrzS(cid:261)dR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie SłWi(cid:266)zienU . . . . . . . ustawa z 9.4.2010 r. o Słu(cid:298)bie Wi(cid:266)ziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) XII Wykaz skrótów SwobGospU . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci go- spodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) UczestPodmR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezesa Rady Ministrów z 1.12.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu uczest- nictwa podmiotów w wykonywaniu kar, (cid:286)rodków karnych, zabezpieczaj(cid:261)cych i zapobiegawczych, a tak(cid:298)e społecznej kontroli nad ich wykonywaniem (Dz.U. Nr 211, poz. 2051) WarTechR . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 27.2.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urz(cid:261)dze(cid:276) wchodz(cid:261)cych w skład (cid:286)rod- ków technicznych w systemie dozoru elektronicz- nego, a tak(cid:298)e sposobu organizowania tych urz(cid:261)dze(cid:276) w system oraz sposobu przekazywania danych we- wn(cid:261)trz tego systemu (Dz.U. Nr 45, poz. 369) Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 2.8.2010 r. w sprawie sposobu oraz szczegóło- wych warunków wykonywania kary pozbawienia wolno(cid:286)ci poza zakładem karnym w systemie dozo- ru elektronicznego (Dz.U. Nr 149, poz. 998) WykonKaryR . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie ZmKK z 2009 r. . . . . ustawa z 5.11.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks post(cid:266)powania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Ko- deks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 206, poz. 1589 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Apel. W-wa . . . . . . . Apelacja Warszawa Biul. RPO . . . . . . . . . Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich DP . . . . . . . . . . . . . . . Diariusz Prawniczy Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. MS . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci Dz.Urz. UE . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej EP . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza FP . . . . . . . . . . . . . . . Forum Penitencjarne Jur. . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S(cid:261)dowe OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Cywilna XIII Wykaz skrótów OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Izba Karna i Izba OSNwSK . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego w Sprawach Kar- Wojskowa nych OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK ZU . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zeszyt Uzupełniaj(cid:261)cy Pal. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo Prob. . . . . . . . . . . . . . Probacja Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. – wkł. . . . . Prokuratura i Prawo – dodatek „Orzecznictwo” PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PWP . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Wi(cid:266)ziennictwa Polskiego Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SPE . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl(cid:261)d Prawniczy Zb.Orz. . . . . . . . . . . . Zbiory Orzecznictwa Trybunału Europejskiego ZP UKSW . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefa- na Wyszy(cid:276)skiego 3. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . s(cid:261)d apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (7) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie 7 s(cid:266)dziów TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . wojewódzki s(cid:261)d administracyjny 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł CZSW . . . . . . . . . . . . Centralny Zarz(cid:261)d Słu(cid:298)by Wi(cid:266)ziennej dot. . . . . . . . . . . . . . . dotyczy ds. . . . . . . . . . . . . . . . do spraw XIV lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera m . . . . . . . . . . . . . . . metr m.in. . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie por. . . . . . . . . . . . . . . porównaj pó(cid:296)n. . . . . . . . . . . . . . pó(cid:296)niejszy r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jedn. . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . to jest tys. . . . . . . . . . . . . . . tysi(cid:261)c tzn. . . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzw. . . . . . . . . . . . . . . tak zwany uchw. . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p w zw. . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zm. . . . . . . . . . . . . . . zmiana zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz Wykaz skrótów XV Wykaz literatury Bałandynowicz A., Czyn, sprawca, orzeczenie – na podstawie bada(cid:276) longi- tudinalnych recydywistów, Prok. i Pr. 2006, Nr 4 Bałandynowicz A., Efektywno(cid:286)ć aresztu domowego z elektronicznym mo- nitorowaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Prob. 2010, Nr 1 Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, War- szawa 2003 Baworowski A., Dor(cid:266)czenia elektroniczne w toku post(cid:266)powania przygoto- Bie(cid:276)kowska E., Mazowiecka L., Oiara przest(cid:266)pstwa w dokumentach mi(cid:266)- wawczego, Prok. i Pr. 2007, Nr 11 dzynarodowych, Warszawa 2009 Bratoszewski J., Gardocki L., Gosty(cid:276)ski Z., Przyjemski S.M., Stefa(cid:276)- ski R.A., Zabłocki S., Kodeks post(cid:266)powania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2003 Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna. Komentarz, Kraków 1998 Dokumentacja u(cid:298)ytkownika aplikacji Exigo opracowana przez Comp Safe Domagalski M., Areszt poza wi(cid:266)zieniem zawsze lepszy, Rzeczp. Suport S.A., Warszawa 2010 z 31.3.2010 r., Nr 76 Dyl K., Janicki G., Dozór elektroniczny, ZP UKSW 2005, Nr 5.2 Fidelus A., Recenzja ksi(cid:261)(cid:298)ki Wojciecha Kotowskiego i Bolesława Kurz(cid:266)- py, Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Warszawa 2009, Prob. 2010, Nr 2 Gierowski J.K., Ja(cid:286)kiewicz-Obydzi(cid:276)ska T., Najda M., Psychologia w post(cid:266)- powaniu karnym, Warszawa 2008 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie post(cid:266)powanie karne, Warszawa 2003 Hayduk-Hawrylak I., Szołucha S., Wybrane zagadnienia prawa do odmowy składania zezna(cid:276), [w:] P. Hofma(cid:276)ski (red.), W(cid:266)złowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010 Hodak M., System Dozoru Elektronicznego – nowo(cid:286)ć wielkiej szansy, Na Wokandzie 2010, Nr 2 2007 Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gda(cid:276)sk Jacyszyn J., Krze(cid:286) S., Marszałkowska-Krze(cid:286) E., Działalno(cid:286)ć gospodarcza osoby zagranicznej w Polsce, Warszawa 2002 Jakubowska-Hara J., Nowak C. (red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych, Warszawa 2010 XVII Wykaz literatury Jasi(cid:276)ski J., Areszt domowy (propozycja do rozwa(cid:298)enia), [w:] S. Walto(cid:286) (red.), Problemy kodyikacji prawa karnego. Ksi(cid:266)ga ku czci Profesora Mariana Cie(cid:286)laka, Kraków 1993 Kosikowski C., Przedsi(cid:266)biorca w prawie polskim na tle prawa europejskie- go, Warszawa 2003 Kosonoga J., Inne ograniczenia swobody niezb(cid:266)dne dla wykonywania do- zoru Policji, Prok. i Pr. 2006, Nr 4 Kotowski W., Kurz(cid:266)pa B., Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny, Kotowski W., Kurz(cid:266)pa B., Dozór elektroniczny – zarys problematyki, Prob. Warszawa 2009 2009, Nr 2 Kotowski W., Kurz(cid:266)pa B., Projektowane rozwi(cid:261)zania w systemie dozoru elektronicznego, Prob. 2010, Nr 3–4 Lachowski J., Oczkowski T., Skarga skazanego w post(cid:266)powaniu wykonaw- czym (art. 7 k.k.w.), PWP 2008, Nr 61 Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2010 Lelental S., Dozór elektroniczny – czy mo(cid:298)e przyczynić si(cid:266) do rozwi(cid:261)za- nia lub tylko złagodzenia problemu przeludnienia w zakładach karnych, [w:] W. Ambrozik, H. Machel, P. St(cid:266)pniak (red.), Misja słu(cid:298)by wi(cid:266)zien- nej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwa(cid:276) społecz- nych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Pozna(cid:276) 2008 Litwinowicz A., Dozór elektroniczny a wymiar sprawiedliwo(cid:286)ci karnej w Polsce – próba oceny z perspektywy celów kary kryminalnej, EP 2006, Nr 5 Łukaszewicz A., Obro(cid:298)e, choć powoli, zyskuj(cid:261) popularno(cid:286)ć, Rzeczp. Łukaszewicz A., Skazani chc(cid:261) od pa(cid:276)stwa ponad pół miliarda złotych, z 16.11.2010 r., Nr 267 Rzeczp. z 18.8.2010 r., Nr 192 Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010 Mazur H., Dozór elektroniczny w procesie karnym, Prok. i Pr. 2009, Nr 7–8 Moczydłowski P., Przest(cid:266)pca na uwi(cid:266)zi. Elektroniczny monitoring spraw- ców przest(cid:266)pstw, Warszawa 2006 Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006 Nowakowski M., Rozwa(cid:298)ania na tle instytucji dozoru elektronicznego w polskim prawie karnym, MoP 2009, Nr 14 Ornowska A., Wybrane aspekty z praktyki stosowania dozoru elektronicz- nego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Prob. 2010, Nr 3–4 Pilarska-Jakubczak A., Pod elektronicznym dozorem, FP 2010, Nr 10 Pomianowska M., Niezale(cid:298)na Prokuratura i niezale(cid:298)ni prokuratorzy. Wy- wiad z Andrzejem Seremetem, Jur. 2010, Nr 2 Postulski K., Glosa do postanowienia S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego z 8.1.1999 r., IV KKN 390/98, Pal. 1999, Nr 11 XVIII Wykaz literatury Postulski K., Status prokuratora w post(cid:266)powaniu karnym wykonawczym, Prok. i Pr. 2000, Nr 12 Postulski K., Wzruszanie prawomocnych postanowie(cid:276) wydawanych w po- st(cid:266)powaniu wykonawczym, Prok. i Pr. 2007, Nr 10 Postulski K., Wykonywanie orzecze(cid:276) o warunkowym zawieszeniu wyko- nania kary (post(cid:266)powanie przed s(cid:261)dem), Prob. 2010, Nr 3–4 Powałowski A. (red.), Ustawa o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej. Ko- mentarz, Warszawa–Kraków 2007 Rusinek M., Krytycznie o przyj(cid:266)tym kształcie dozoru elektronicznego, Rusinek M., Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa PWP 2008, Nr 60 2010 Samborski E., Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2008 Sielicki D., Elektroniczne monitorowanie przest(cid:266)pców – nowoczesna alter- natywa pozbawienia wolno(cid:286)ci, Wrocław 2005 Sobota P., Nadzór penitencjarny, Biul. RPO 1997, Nr 32 Stefa(cid:276)ski R.A., Kara pozbawienia wolno(cid:286)ci w systemie dozoru elektronicz- nego, WPP 2007, Nr 4 Stefa(cid:276)ski R.A., Prawo odmowy zezna(cid:276) w nowym kodeksie post(cid:266)powania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 7–8 Sych W., Zmiana sytuacji pokrzywdzonego w stadium wykonawczym pol- skiego procesu karnego, Prok. i Pr. 2006, Nr 2 Syta M., Gravamen jako przesłanka za(cid:298)alenia w post(cid:266)powaniu przygoto- wawczym, Prok. i Pr. 2004, Nr 4 Szewczyk M., Jaka alternatywa dla krótkoterminowej kary pozbawienia wolno(cid:286)ci?, [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przest(cid:266)pczo(cid:286)ci. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007 Szumski J., Kara zast(cid:266)pcza za nieuiszczon(cid:261) grzywn(cid:266) w (cid:286)wietle ustawodaw- stwa i praktyki s(cid:261)dowej, PiP 2000, Nr 11 (cid:285)liwowski J., S(cid:261)dowy nadzór penitencjarny, Warszawa 1965 (cid:285)wida Z., System skarg i odwoła(cid:276) według k.k.w. z 1997 r., [w:] A. Gaberle, S. Walto(cid:286) (red.), (cid:285)rodki zaskar(cid:298)ania w procesie karnym. Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)t- kowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody, Kraków 2000 Tarnowska D., Udział osoby najbli(cid:298)szej w post(cid:266)powaniu karnym, Prok. i Pr. 2008, Nr 12 Trybuchowska E., Sprawozdanie z mi(cid:266)dzynarodowej konferencji – Elek- troniczne monitorowanie przest(cid:266)pców, e-Biuletyn Centrum Bada(cid:276) Pro- blemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej 2004, Nr 4 Walto(cid:286) S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: