Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00875 015210 17802930 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 662
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1773-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera omówienie tytułowej ustawy z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.). Zasadniczym celem podejmowanej analizy teoretycznej i dogmatycznej jest przedstawienie kompetencji przypisanych wyodrębnionemu organowi administracji publicznej – Ministrowi Skarbu Państwa – na tle tego konkretnego aktu normatywnego.

Próba wyodrębnienia i deskryptywnego przedstawienia kompetencji ww. ministra dotyka rozwiązań ogólnych i systemowych, w tym:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Paweł Mierzejewski Diana Trzcińska Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Komentarz Cena 139,00 zł C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: B. Kurzępa USTAWA O BRONI I AMUNICJI J. Świeca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH R. Adamus BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ A. Panasiuk KONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI J. Chaciński OCHRONA PRAW LOKATORÓW, wyd. 2 P. Barta, P. Litwiński USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko ŚWIADCZENIA RODZINNE, wyd. 3 G. Rejman ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ. ART. 8–31 KK www.sklep.beck.pl Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Komentarz Paweł Mierzejewski Diana Trzcińska WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2011 Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Stan prawny: październik 2010 r. Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Dagna Kordyasz Poszczególne części komentarza opracowali: Paweł Mierzejewski art. 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 5, 5a–5c, 6–7a, 22 Diana Trzcińska art. 17, 17a–17c, 18, 19, 20, 21 © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1773-1 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 493) . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Ogólne zadania ministra właściwego do spraw Skarbu 1 3 3 3 Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1a. Państwowa osoba prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Art. 1b. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy. . . . . . . . . . . 132 Art. 2. Obowiązki i uprawnienia ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Art. 2a. Koszty realizacji zadań ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Art. 2b. Delegacja ustawowa dla ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Art. 3. Uprawnienia ministra względem państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Art. 4. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Art. 5. Uprawnienia ministra względem państwowych osób prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Art. 5a. Zgoda na dokonanie czynności prawnych . . . . . . . . . . . 316 Art. 5b. Wniosek o wyrażenie zgody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Art. 5c. Zgoda na rozporządzanie mieniem . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Art. 6. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Art. 7. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Art. 7a. Delegatury terenowe ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Rozdział 2. Agencja Prywatyzacji (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Rozdział 3. Zasady reprezentowania Skarbu Państwa . . . . . . . . . 425 Art. 17. Kierownicy urzędów państwowych jako reprezentanci Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 V Spis treści Art. 17a. Organy administracji publicznej jako reprezentanci Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Art. 17b. Zasady gospodarowania mieniem . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Art. 17c. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa . . . . . . . . 563 Art. 18. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnych lub faktycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Art. 19. Sprawozdania z wykonywania zadań . . . . . . . . . . . . . . 585 Art. 20. Delegacja ustawowa dla Rady Ministrów . . . . . . . . . . . 588 Art. 21. Sprawozdania analityczne z ewidencji majątku Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Art. 22. Wejście w życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Załącznik Nr 1. Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 września 2010 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 VI Przedmowa Zasady organizacji oraz funkcjonowania organów administracji publicznej w obszarze oddziaływania na gospodarkę od wielu lat podlegają stopniowym zmianom determinowanym dyferencjacją systemów i procesów gospodar- czych oraz postępującymi skutkami integracji ponadpaństwowej. Aby sprostać realizacji funkcji racjonalnej i skutecznej ingerencji pub- licznej w gospodarkę państwa tworzą bowiem odpowiedni aparat admi- nistracyjny, którego podstawowymi elementami są organy administracji publicznej, a ściślej rzecz ujmując organy tzw. administracji gospodarczej. Signum specifi cum tych podmiotów – wynikające z charakteru ich kompe- tencji – pośrednio sankcjonowane jest wyspecjalizowanym zestawem form i środków działania, którymi podmioty te dysponują. W Polsce podstawy do reorganizacji struktur administracyjnych i do- stosowania ich do wyzwań współczesności stworzyła modelowa zmiana gospodarki zapoczątkowana na przełomie lat 1989/1990. Od tego momentu rozpoczęły się bowiem rozległe zmiany ustrojowe oraz przeobrażenia w or- bicie kompetencji organów administracji różnego szczebla. Celem przedmiotowych przeobrażeń stało się osiągnięcie najlepszego modelu docelowego, zapewniającego postępującą efektywność struktur in- stytucjonalnych. W założeniach model ten miał być mocnym gwarantem sprawnej realizacji zadań administracji, zwłaszcza w dobie członkostwa w Unii Europejskiej. W polskich realiach ustrojowych wspomniane powyżej funkcje publicznej interwencji w gospodarkę o szerokich i wieloaspektowych implikacjach reali- zowały różne podmioty, w tym zwłaszcza podmioty szczebla centralnego. Wy- nikało to po części z pozycji, jaką w systemie konstytucyjnych organów państwa zajmowały centralne organy administracji rządowej. Z oczywistych wzglę- dów, dyktowanych realizacją ogólnych funkcji wykonawczych, szczególna rola przypadła w tej materii Radzie Ministrów i poszczególnym jej członkom. Analiza zmian dokonanych w sferze polskiego prawa publicznego prowa- dzi do konstatacji, iż wśród szerokiego kręgu organów realizujących funkcję interwencji publicznej w gospodarkę wyróżnić można było podmioty, któ- rych oddziaływanie na zachodzące procesy gospodarcze ujmowane sensu largo stanowiło wyłączną bądź przeważającą materię ich aktywności. Z powyższymi kwestiami powiązać należało problematykę prawnej kon- strukcji Skarbu Państwa. VII Przedmowa Problematyka ta znajduje się bowiem na pograniczu prawa publicznego (ius publicum) i prawa prywatnego (ius privatum) i obejmuje swym szerokim zasięgiem dwa obszary zagadnień, tj. obszar gospodarowania (zarządzania) majątkiem państwowym i ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa oraz obszar materialnej i procesowej reprezentacji Skarbu Państwa. Rozważania przedmiotowego Komentarza koncentrują się wokół analizy norm prawnych zawartych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.), będącej swego rodzaju matrycą do działań podejmowanych przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Powołanie urzędu tego ministra stanowiło bowiem – jako jeden z przeja- wów instytucjonalizacji jednolitego Skarbu Państwa – zasadniczy przełom w organizacji krajowego, rządowego aparatu administracyjnego. W pierwotnych zamierzeniach Ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa (w dalszych rozważaniach Ministrowi Skarbu Państwa) jako następ- cy Ministra Przekształceń Własnościowych powierzone być miały zadania wiążące się głównie z prywatyzacją i restrukturyzacją majątku państwowego. Jednakże wraz z upływem kolejnych lat funkcjonowania urzędu Ministra Skarbu Państwa spectrum zadań realizowanych przez ten organ administracji publicznej znacznie się powiększyło. Narosły jednocześnie liczne kontrowersje dotykające charakteru działań Ministra Skarbu Państwa podejmującego czynności zarówno w sferze im- perium jak i w sferze dominium. Szczególna rola i pozycja Ministra Skarbu Państwa w strukturze organów władzy jak i skutki działań podejmowanych przez osoby piastujące tę funkcję są ciągle przedmiotem ożywionej debaty. Debata ta toczy się w rozmaitych kręgach społecznych, poczynając od kręgów politycznych, a kończąc na przedstawicielach nauk ekonomicznych i prawnych, którzy w głównym nurcie swych zainteresowań i dociekań umiejscawiają mimo wszystko za- gadnienia dotyczące prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Zasadniczym celem podejmowanej analizy teoretycznej i dogmatycznej jest więc przedstawienie kompetencji przypisanych wyodrębnionemu orga- nowi administracji publicznej na tle konkretnego aktu normatywnego. Takie ujęcie przedmiotowej problematyki – dotychczas nie podejmowane w polskiej doktrynie prawa w sposób kompleksowy – wydaje się być ze wszech miar użyteczne. Stanowi przede wszystkim autorską próbę przedstawienia uprawnień przyznanych przez legislatora konkretnemu podmiotowi administracji na gruncie aktu prawnego o charakterze ogólnym (porządkującym) z odesła- niami do aktów normatywnych o charakterze szczegółowym. VIII Przedmowa Nadto, próba wyodrębnienia i deskryptywnego przedstawienia kompeten- cji jednego organu administracji publicznej, dokonywana na tle poglądów przedstawicieli doktryny prawa oraz stanowiska organów orzeczniczych, dotyka rozwiązań ogólnych i systemowych, w tym zagadnień organizacji Skarbu Państwa, systemu i zasad reprezentowania Skarbu Państwa oraz spo- sobów zarządzania majątkiem państwowym. Z uwagi na specyfi kę w/w aktu prawnego, stanowiącego ogólne wypełnie- nie dyspozycji art. 218 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet- nia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) autorzy zobligowani zostali do wyeksponowania i analizy jurydycznej kompetencji, jakie przyznane zostały Ministrowi Skarbu Państwa w ustawie o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz w innych niż wzmiankowana usta- wa aktach prawnych. Niniejsza publikacja jest dziełem dwóch autorów. Za treść Komentarza oraz prezentowane opinie odpowiadają autorzy po- szczególnych jego części1. Wydanie niniejszego Komentarza uwzględnia stan prawny na dzień 1 paź- dziernika 2010 r.2 Gdańsk, wrzesień 2010 r. Paweł Mierzejewski, Diana Trzcińska 1 Rozważania zawarte w komentarzu do 1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 5, 5a–5c, 6 – 7a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa sta- nowią rozbudowaną i zmodyfi kowaną wersję poglądów autora zawartych w pracy doktorskiej „Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej. Studium prawne”. 2 Należy wskazać, że z dniem 4 października 2010 r. weszło w życie zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Pań- stwa (M. P. Nr 69, poz. 860), w świetle którego poza Gabinetem Politycznym Ministra i delega- turami terenowymi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w skład ministerstwa wcho- dzą: Departament Analiz, Departament Budżetu i Finansów, Departament Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej, Departament Mienia Skarbu Państwa, Departament Nadzoru Właściciel- skiego, Departament Prywatyzacji, Departament Relacji Inwestorskich, Departament Repry- watyzacji i Rekompensat, Departament Restrukturyzacji, Departament Rynków Kapitałowych, Departament Spółek Kluczowych, Departament Prawny i Procesowy, Biuro Dyrektora General- nego, Biuro Kontroli, Biuro Ministra oraz Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W związku z wejściem w życie w/w zarządzenia Minister Skarbu Państwa wydał dwa zarządzenia, tj. za- rządzenie Nr 39 z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz zarządzenie Nr 40 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa. Rozważania zawarte w niniejszym komentarzu, które odnoszą się do wcześniejszych regulacji wewnątrzministerialnych (zwłasz- cza na tle art. 1 i 7a ustawy) po dniu 4 października 2010 r. mają wymiar wyłącznie historyczny. IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRzWojU . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i admini- stracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) DInfPublU . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pub- licznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DzAdmRzU . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- wej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GospNierRolSPU . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościa- mi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) JednBRU . . . . . . . . . ustawa z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-roz- wojowych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) MSPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493) XI Wykaz skrótów NFIU . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.) PostEgzAdmU . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) PostPPublU . . . . . . . ustawa z 30.4.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PPublPrywR . . . . . . . rozporządzenie RM z 25.4.2006 r. w sprawie pomo- cy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz.U. Nr 84, poz. 580 ze zm.) PPublRestrR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 6.4.2007 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restruk- turyzację przedsiębiorców (Dz.U. Nr 80, poz. 543) PracUrzPU . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ProkGenSPU . . . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) PrUpNU . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PWUstAdm . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) RekNierRPU . . . . . . ustawa z 8.7.2005 r. o realizacji prawa do rekom- pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) RMU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SamWojU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) XII Wykaz skrótów SamZałPPU . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przed- siębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania upraw- nień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) TfUE . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; dawniej: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, TWE) 2. Organy, organizacje, instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SPI . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UOKiK . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 3. Czasopisma, publikatory AUWr . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BIP . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej Biul. SN . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj- nego OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitra- OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego żowych XIII Wykaz skrótów OTK-A . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A OwSS . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prz. Sejm. . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny SP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny 4. Inne skróty KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy MF . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów Min. SP . . . . . . . . . . . Ministerstwo Skarbu Państwa MPW . . . . . . . . . . . . Minister Przekształceń Własnościowych NFI . . . . . . . . . . . . . . narodowe fundusze inwestycyjne niepubl. . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer post. . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny t.j. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ww. . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt XIV Wykaz literatury Adamiak B., Administracja publiczna w postępowaniu administracyjnym w okresie przemian, [w:] Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2000. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- mentarz, Warszawa 2005. Adamski T., Kontrakt menedżerski, Pr. Sp. 1998, Nr 12. Adamski T., Uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych a problemy zwią- zane z ich prywatyzacją, Pr. Sp. 1999, Nr 11. Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa 2005. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji pub- licznej, Warszawa 2002. Augustyniak M., Podziały terytorialne państwa, Przegląd Prawa Publicz- nego 2007, Nr 3. Baehr J., Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, RPEiS 1992, z. 1. Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samo- rząd terytorialny, prawa człowieka, Kraków 2003. Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przebieg i oce- na, Warszawa 1998. Bałtowski M., Nadzór właścicielski państwa w okresie transformacji go- spodarczej w Polsce, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Łódź 2004. Banaszak B., Egzekutywa w Polsce – stan obecny i uwagi de lege funda- mentali ferenda, Prz. Sejm. 2006, Nr 3. Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzy- kowski J., Pietrzykowski K. (red.), Popiołek W., Safjan M., Skowrońska- -Bocian E., Szachułowicz J., Zawada K., Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450–1098, Warszawa 2009. Bandarzewski K., Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Kra- ków 2003. Bandarzewski K., Chmielnicki P. (red.), Dąbek D., Dobosz P., Kisiel W., Kotulski M., Kryczko P., Płażek S., Skrzydło-Niżnik I., Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warszawa 2005. XV Wykaz literatury Bandarzewski K., Prywatyzacja zadań publicznych, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Pra- wa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24–27.9.2006 r., Warszawa 2007. Bar L., Ocena regulacji prawnej reformy gospodarczej, PiP 1984, z. 5. Bar L., Prawna reprezentacja załogi przedsiębiorstwa. Na tle dyskusji na seminarium INP PAN, PiP 1992, z. 12. Bar L., Władcze i samorządne działania w procesie prywatyzacji przedsię- biorstw, PiP 1990, z. 10. Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994. Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–533 Kodeksu cywilnego, Kra- ków 1997. Bernaczyk M., Jabłoński M., Wygoda K., Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005. Biel A., Pozycja członka zarządu w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, R.Pr. 1999, z. 2. Bieniek G., Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego (zagadnienia praw- ne), PiZS 1992, Nr 2. Bieniek G., Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według ustawy z 30 sierpnia 1996 r. – cz. I, PiZS 1997, Nr 6. Bieniek G., Przedsiębiorstwa państwowe. Przepisy i komentarz, Warsza- wa 1997. Bieniek G., Brol J., Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsię- biorstw państwowych. Komentarz. Akty wykonawcze i związkowe, Warszawa 1997. Bieniek G., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., PS 2002 , Nr 4. Bieniek G., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu teryto- rialnego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2003. Bieniek G. (red.), Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nie- ruchomościami. Komentarz, Warszawa 2005. Bieniek G. (red.), Kalus S., Marmaj Z., Mzyk E., Ustawa o gospodarce nie- ruchomościami. Komentarz, Warszawa 2008. Bieniek G., Pietrzkowski H., Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek sa- morządu terytorialnego, Warszawa 2009. Bieranowski A., Konstrukcja prawna Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a stosunek powiernictwa, Rej. 1998, Nr 7–8. Biernat S., Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław 1978. Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, War- szawa 1994. XVI Wykaz literatury Biskup R., Pomoc publiczna, [w:] S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty, Lublin 2008. Bitner M., Przypisywalność pomocy państwu jako warunek uznania wspar- cia za pomoc publiczną, Przegląd Prawa Publicznego 2008, Nr 2. Blicharz R., Pawełczyk M., Przedsiębiorca, czyli kto?, PUG 2004, Nr 3. Błaś A., Z problematyki badań nad działaniami administracji państwowej, AUWr 1985, Nr 125. Błaś A., Samodzielność działania organu administracji publicznej – prob- lem badawczy, AUWr 1997, Nr 36. Błaś A., Boć J. (red.), Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2004. Bojanowski E., Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdań- skiego. Prawo. Prace Instytutu Administracji i Zarządzania 1981, Nr 4. Bojanowski E., Kilka uwag o sposobach kształtowania sytuacji prawnoad- ministracyjnej, [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubi- leuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001. Bojanowski E., Organ administracji publicznej jako strona postępowania, [w:] E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang (red.), Postępowanie administra- cyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008. Bombicki M.R., Konstytucje Polski. Nowy podział administracyjny kraju, Poznań 1998. Borodo A., Polskie prawo fi nansowe. Zarys ogólny, Toruń 2003. Borkowski J., Prawo administracyjne, [w:] J. Starościak (red.), System Pra- wa Administracyjnego, t. I, Wrocław 1977. Borucka-Arctowa M. (red.), Społeczne poglądy na funkcje prawa, Wroc- ław 1982. Boć J., Kuta T., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, War- szawa 1984. Boć J., Guziński M., Kocowski T., Uczestnictwo pracowników jednoosobo- wej spółki Skarbu Państwa w radzie nadzorczej, PPH 1997, Nr 4. Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2004. Brodecki Z., Prawo europejskiej integracji, Warszawa 2001. Bukowski J., Gajdka J., Kinowski J., Krok J., Mędza G., Radziwił M., Stup- nicki K., Kwaśniewski J. (red.), Merkel P., Vademecum prywatyzacji, Warszawa 1991. Całus A., Problematyka prawna Skarbu Państwa, Biuletyn Rady Legisla- cyjnej 1995, Nr 6. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobo- wiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009. Czapska-Górnikiewicz M., Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – zagadnienia wybrane, Rej. 1994, Nr 7–8. XVII Wykaz literatury Czarnik Z., Nabycie mienia przez województwo, ST 1999, Nr 4. Czarnota J.L., Współdziałanie rad nadzorczych z zarządem i walnym zgro- madzeniem w spółkach akcyjnych Skarbu Państwa, [w:] S. Rudolf (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1999. Czarnow S., Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, ST 2007, Nr 10. Czerwińska E., Nadzór właścicielski państwa w Polsce, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2000, Nr 758. Chełmoński A., Struktura układu nadzoru bieżącego, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Admini- stracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2004. Chełmoński A., Administracja państwowa wobec skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych, [w:] B. Popowska (red.), Gospodar- ka. Administracja. Samorząd terytorialny. Księga pamiątkowa z okazji czterdziestopięciolecia pracy twórczej Pani Profesor Teresy Rabskiej, Poznań 1997. Chmaj M., Golat K., Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa, [w:] M. Chmaj (red.), K. Golat, S. Hoc, E. Komorowski, J. Rychlik, M. Bidziński, P. Trybuszewski, Status prawny wojewody, Warszawa 2005. Chróścicki A., Komentarz do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Warszawa 1997. Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu admi- nistracyjnym, Warszawa 2002. Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministra- cyjnego, PiP 2004, z. 9. Cieślak S., Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004. Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003. Cioch H., Nadzór nad działalnością fundacji, NP 1987, Nr 7–8. Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970. Dawidowcz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974. Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980. Dawidowicz W., O stosowaniu prawa przez organy administracji państwo- wej, ZN WPiA UG. Prawo. Prace Instytutu Administracji i Zarządzania, Gdańsk 1983. Dawidowicz W., Prawo administracyjne, Warszawa 1987. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierw- sza. Część ogólna, Warszawa 2004. XVIII Wykaz literatury Dobroczyńska A., Juchniewicz L., Snopek S., Prywatyzacja kapitałowa w Polsce, Toruń 2000. Doliwa A., Sposoby reprezentacji państwa w obrocie cywilnoprawnym, SP 2002, Nr 4. Doliwa A., Dychotomiczny charakter podmiotowości prawnej Skarbu Pań- stwa (imperium i dominium), SP 2002, Nr 3. Domańska A., Pozycja organów nadzoru spółek kapitałowych w świetle orzecznictwa SN (wybrane problemy), [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łódź 2006. Drachal J., Informacja publiczna w praktyce wydziałów informacji sądowej sądów administracyjnych, [w:] K. Grajewski, J. Warylewski (red.), In- formacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-le cia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Praw- nej Lex, Sopot 2006. Drwiłło A., Maśniak D. (red.), Leksykon prawa fi nansowego. 100 podsta- wowych pojęć, Warszawa 2009. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problema- tyka prawna, Kraków 1998. Dudzik S., Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie notyfi kowa- nej pomocy państwa dla przedsiębiorstw, PUG 2000, Nr 5. Dudzik S., Bezpośrednia skuteczność przepisów prawa wspólnotowego do- tyczących pomocy państwa dla przedsiębiorstw, PiP 2000, z. 7. Dudzik S., Współpraca państw członkowskich i instytucji wspólnotowych w sprawach pomocy państwa dla przedsiębiorstw. Zagadnienia podsta- wowe, PUG 2004, Nr 1, Dulewicz E., Mojak R., Rola ustrojowa i struktura organizacyjna Rady Mi- nistrów, [w:] W. Skrzydło (red.), Struktura aparatu państwowego i samo- rządu terytorialnego, Warszawa 1997. Dybowski T., Własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w świetle nowego art. 128 k.c., PiP 1990, z. 4. Dziurda M., Reprezentacja procesowa Skarbu Państwa w sprawach o zwrot równowartości mienia, PS 2001, Nr 10. Dziurda M., Janota A., Miller M., Przychodzki M., Tupin R., Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Warszawa 2006. Dziurda M., Organy uprawnione do reprezentowania Skarbu Państwa w po- stępowaniu cywilnym, PS 2002, Nr 11–12. Dziurda M., Przychodzki M., Reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach z art. 412 kodeksu cywilnego, Glosa 2000, Nr 7. Etel L., Prutis S., Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (status prawny zarządcy), PPH 1995, Nr 11. Etel M., Regulowana działalność gospodarcza a zasada wolności gospodar- czej, PiP 2007, z. 2. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: