Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 005423 20988181 na godz. na dobę w sumie
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 769
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1625-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi komentarz do ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Omówiono w niej w sposób szczegółowy m.in. zagadnienia:

 

Komentarz uwzględnia stan prawny na 1.7.2010 r., w tym nowelizacje, które weszły w życie z dniem 1.1.2010 r., dotyczące m.in. obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych lekarza wykonującego zawód na terytorium RP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Monika Tarska USTAWA O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM Bogusław Banaszak KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek PRAWO ENERGETYCZNE Andrzej Kidyba SPÓŁKA Z O.O., wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 3 Andrzej Zieliński KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, wyd. 7 www.sklep.beck.pl Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Komentarz Redaktor prof. dr hab. Leszek Ogiegło Autorzy Beata Cygan Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska prof. dr hab. Leszek Ogiegło dr Gabriela Rączka prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 Propozycja cytowania: Ogiegło, [w:] ZawLekU, art. 6 Nb 2, Warszawa 2010 Autorami poszczególnych części są: Beata Cygan: art. 59–69 art. 30–57a Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska: Leszek Ogiegło: art. 1–4 i art. 21–29 Gabriela Rączka: art. 5–20b Kazimierz Zgryzek: art. 58 Redakcja: Iwona Duda © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Perfekt, Warszawa ISBN 978-83-255-1625-3 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Komentarz Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawo wykonywania zawodu lekarza . . . . . . . . . . . Art. 5–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 17 18 Rozdział 3. Staż podyplomowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Art. 15–20b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rozdział 4. Eksperyment medyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 21–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rozdział 5. Zasady wykonywania zawodu lekarza . . . . . . . . . . 268 Art. 30–57a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Rozdział 6. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Art. 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Art. 59–69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 B. Akty prawne 1. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycz- nia 1959 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 62). Tekst jednolity z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 295) (wyciąg) . . . . . . . . 495 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho- lizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 230). V Spis treści Tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 473) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycz- nia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . 504 4. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierp- nia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535) (wyciąg) . . . . . . . . . . . 507 5. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 896) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 7. Ustawa o lekarzu sądowym z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 849) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 8. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 9. Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 10. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009, Nr 52, poz. 417) . . . . . . . . 619 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w spra- jego przyczyny z dnia 3 sierp- wie stwierdzenia zgonu i nia 1961 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w spra- wie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykony- wania zawodu lekarza z dnia 11 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w spra- wie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych z dnia 11 maja 1999 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 480) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania z dnia 7 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1782) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 VI Spis treści 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pod- miotów upoważnionych do udzielania niezbędnych informacji lekarzowi będącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza z dnia 30 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 703) . 657 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych z dnia 17 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 405) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu zgłasza- nia incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1316) 684 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu z dnia 31 paździer- nika 2006 r. (Dz.U. Nr 203, poz. 1503) . . . . . . . . . . . . . . . 689 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywi- dualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 409) . . . . . . . . . . . . . 692 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 646) . . . . . . . . . 728 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 VII Przedmowa „Zawód lekarski wymaga niewątpliwie ochrony i po- szanowania. Lekarz nie pracuje efektywnie, gdy się go nieustannie straszy i ogranicza różnego rodzaju sankcjami. Jednakże zawód lekarski nie może się wyradzać w ja- kąś aspołeczną korporację, która dyktuje społeczeństwu warunki i stwarza dla siebie uprzywilejowane sytuacje. Prawnik powinien dołożyć starań, żeby poszanowanie tego zawodu, tak nieodzowne w pracy służby zdrowia, łączyło się z poczuciem bezpieczeństwa każdego obywatela w momencie, gdy stan zdrowia zmusi go do poddania się zabiegowi czy podjęcia kuracji”. (Prof. M. Sośniak, Odpowiedzialność cywilna lekarza, Warszawa 1968, s. 14) Prawo medyczne jest zbiorem licznych aktów normatywnych regulu- jących sprawy związane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Wśród tych regulacji prawnych szczególne miejsce zajmuje ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawa ta określa zasady i warunki wykonywania obu tych, tak ważnych społecznie, profesji. Treść tej ustawy, podobnie jak innych ustaw z obszaru prawa medycznego, podlega ustawicznym modyfikacjom. W czasie jej obowiązywania wprowadzono tak wiele zmian, że konieczne stało się trzykrotne ogłoszenie tekstów jednolitych (2002, 2005, 2008 r.). Powody braku stabilnego prawa w tym zakresie są różnorodne i trudno o nich pisać w przedmowie do komentarza. Skutki niestabilnego prawa są również wielorakie i niestety na ogół negatywnie postrzegane zarówno przez adresatów tego prawa, jak i przez organy stosujące to prawo. W istniejącym zamęcie prawnym konieczna staje się pomoc prawników, aby osoby innych profesji uzyskały łatwiejszy dostęp do prawa. Pomoc ta jest widoczna. Na rynku księgarskim pojawiły się dość liczne i jednocześnie wartościowe monografie. Nie ustaje w swoim wysiłku na rzecz rozbudzania świadomości prawnej Polaków w zakresie prawa medycznego prof. M. Nesterowicz. Ukazują się prace reprezentujące IX Przedmowa różne gałęzie prawa. Stwarza to możliwość wieloaspektowego spojrzenia na problematykę medycznoprawną. Jeśli chodzi o komentarze do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, to pierwszy krok uczyniła w tym kierunku prof. E. Zielińska, pod której redakcją pojawił się pierwszy komentarz do tej ustawy. Oddawany do rąk Czytelników komentarz odmiennie rozkłada akcenty, ponieważ redaktorem jest cywilista, a współautorami – karnista oraz sędziowie o zacięciu teoretycznym. Wśród autorów są nauczyciele akademiccy i jednocześnie wieloletni członkowie komisji bioetycznych. Komentarz ten jest ponadto pomyślany jako opracowanie w oczekiwaniu na reformę prawa medycznego. Katowice, czerwiec 2010 r. prof. Leszek Ogiegło X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AlkU . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) ChorZakU . . . . . . ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwal- czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.) CmentU . . . . . . . . ustawa z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) Dyrektywa 2005/ /36/WE . . . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30.9.2005 r., s. 22–142) EKB . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medy- cyny (Konwencja o prawach człowieka i biomedycy- nie); przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 19.11.1996 r.; podpisana 4.4.1997 r. w Oviedo IzbLekU . . . . . . . . ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) KPA . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego KRO . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) XI Wykaz skrótów KSH . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. LekSądU . . . . . . . ustawa z 15.6.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275) Nr 123, poz. 849 ze zm.) NarkU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ObywU . . . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) OchrDanOsU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PowszUbZdrU . . . ustawa z 6.2.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.) PrFarm . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne PriorDzMedR . . . . (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) rozp. MZ z 21.5.2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (Dz.U. Nr 84, poz. 709) PRMU . . . . . . . . . ustawa z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) SpecLekR . . . . . . RPPU . . . . . . . . . ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) rozp. MZ z 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213, poz. 1779 ze zm.) rozp. MZ z 24.3.2004 r. w sprawie stażu podyplo- mowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) StażPodR . . . . . . . SwobDzGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ŚwOpZdrU . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) TransplantU . . . . . ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywa- niu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.) WyrMedU . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 ze zm.) XII Wykaz skrótów ZawLekU . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) ZdrPsychU . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje CEM . . . . . . . . . . Centrum Egzaminów Medycznych CMKP . . . . . . . . . Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ETS . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości MON . . . . . . . . . . Minister Obrony Narodowej MS . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości MZ . . . . . . . . . . . Minister Zdrowia MZiOS . . . . . . . . Minister Zdrowia i Opieki Społecznej NFZ . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia NIL . . . . . . . . . . . Naczelna Izba Lekarska NRL . . . . . . . . . . Naczelna Rada Lekarska NSA . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PKE . . . . . . . . . . . Państwowa Komisja Egzaminacyjna PKS . . . . . . . . . . . państwowe komisje specjalizacyjne SN . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WCZP . . . . . . . . . wojewódzkie centra zdrowia publicznego WSA . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny ZUS . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Publikatory i czasopisma Biul. Inf. SLiROZ . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecz- nika Odpowiedzialności Zawodowej Biul. NRL . . . . . . Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej Biul. SN . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. GL . . . . . . . . . . . . Gazeta Lekarska KPP . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. MoP . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSNC . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . Monitor Polski XIII Wykaz skrótów OSNCK . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna i Pracy . . . . . . . . . . . Palestra Pal. PiM . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna Wok. . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . orzeczenie 4. Inne skróty KRS . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy n. niepubl. Nr orz. PES . . . . . . . . . . . Państwowy Egzamin Specjalizacyjny post. t. t.j. uchw. uchw. SN(7) . . . . . uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie tom tekst jednolity . . . . . . . . . . uchwała sędziów wyr. z. zd. . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . zdanie XIV A. Komentarz Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152) Tekst jednolity z dnia 21 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 857)1 (zm.: Dz.U. 2009, Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641, Nr 219, poz. 1706 i 1708; Dz.U. 2010, Nr 81, poz. 531) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 29.07.2008 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Literatura: J. Bujny, Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007; U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007; T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008; M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007; M. Safjan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do artykułów 1–44911, Warszawa 2008; M. Sośniak, Należyta staranność, tenże, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa Katowice 1980; 1989; E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008. Art. 1. [Zakres podmiotowy] Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. 1. Komentowany przepis generalnie wyznacza zakres obowią- 1 zywania ustawy. Przede wszystkim ustawa odnosi się do dwóch zawodów: lekarza i lekarza dentysty. Określony w ten sposób zakres podmiotowy ustawy obejmuje wyłącznie te dwie profesje. Charakterystyczna jest zmiana w terminologii odnoszącej się do zawodu „lekarza dentysty”. Pierwotnie w użyciu było określenie „lekarz dentysta”. Po wejściu w życie komentowanej ustawy, tj. od 27.9.1997 r., wprowadzono termin „lekarz stomatolog” (art. 1 ZawLekU w pierwotnym brzmieniu). Nazwa ustawy od 13.3.2002 r. brzmiała: ustawa o zawodach lekarza i lekarza stomatologa, a od 6.6.2003 r. – o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przywrócenie nazwy „lekarz dentysta” wiązało się z koniecznością dostosowania polskiego nazewnictwa zawodów do ujednoliconego nazewnic- twa zawodów w UE. Zob. rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla 5 Ogiegło
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: