Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00404 010962 10764804 na godz. na dobę w sumie
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym - ebook/pdf
Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 539
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8697-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie istoty oraz znaczenia konstytucyjnej zasady nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 42 ust. 1 Konstytucji RP) dla prawa karnego. Opracowanie to stanowi dogmatyczne studium z zakresu prawa karnego materialnego, stanowiącego główny obszar badań, z licznymi nawiązaniami do prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz teorii prawa. Pobocznymi obszarami badań podjętych w pracy są inne gałęzie prawa zaliczane do prawa o charakterze represyjnym. Problematykę badawczą dopełnia zarówno refleksja historiozoficzna, służąca przedstawieniu i ocenie ewolucji zasady nullum crimen, nulla poena sine lege, jak i liczne odwołania do stanu prawnego oraz rozwiązań orzeczniczych i doktrynalnych, przyjętych w porządkach prawnych innych państw, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego.

Struktura pracy oparta jest na założeniu, że konstytucyjna zasada nullum crimen, nulla poena sine lege stanowi normatywną (i koncepcyjną) całość, której nie sposób postrzegać jedynie fragmentarycznie Z tego względu w zakresie zagadnień podstawowych dla omawianej problematyki badawczej przeprowadzona analiza wykracza poza wskazane w tytule dwa problemy badawcze (tj. ustawową wyłączność i określoność) i obejmuje kompleksową dogmatyczno-prawną problematykę konstytucyjnoprawnych granic kryminalizacji. Tym niemniej, ze względu na wyjątkową złożoność i wielopłaszczyznowość zasady nullum crimen, nulla poena sine lege, szczególną uwagę poświęcono tylko wybranym jej aspektom, wyodrębnionym przy uwzględnieniu kryterium adresata wysłowionych w niej postulatów, a tym samym i określonej funkcji, realizowanej przez prawo karne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym Joanna Długosz Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA DŁUGOSZ • USTAWOWA WYŁĄCZNOŚĆ I OKREŚLONOŚĆ W PRAWIE KARNYM Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Nawrocki MIEJSCE POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO Beata T. Bieńkowska, Zbigniew Jędrzejewski PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO PRAWA KARNEGO. CZĘŚĆ PIERWSZA M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl USTAWOWA WYŁĄCZNOŚĆ I OKREŚLONOŚĆ W PRAWIE KARNYM JOANNA DŁUGOSZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. UwB dr hab. Andrzej Sakowicz Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólną jednostkę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8696-6 ISBN e-book 978-83-255-8697-3 Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ Wprowadzenie ........................................................................................................... § 1. Problematyka i założenia badawcze ....................................................... § 2. Cele badawcze ............................................................................................ § 3. Hipotezy ...................................................................................................... § 4. Metoda badawcza ...................................................................................... § 5. Ustalenia terminologiczne ....................................................................... XI XVII LI 1 1 9 13 16 17 Część I. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Dobra prawne a funkcja ochronna prawa karnego ...................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Norma prawna i jej znaczenie w prawie karnym ................................. § 3. Dobro prawne jako przesłanka kryminalizacji ..................................... I. Charakter i funkcja dobra prawnego ............................................ II. Relacja między normą prawną a dobrem prawnym .................. III. Karnoprawna ochrona dóbr prawnych ........................................ IV. Usytuowanie dobra prawnego w strukturze przestępstwa ........ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Charakterystyka zasady nullum crimen, nulla poena sine lege ... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Ogólny charakter i miejsce unormowania zasady nullum crimen, 41 41 43 54 55 61 65 72 73 75 75 75 80 82 84 88 88 93 94 96 V nulla poena sine lege ................................................................................. I. Prawo krajowe .................................................................................. II. Prawo międzynarodowe ................................................................. III. Prawo państw obcych ..................................................................... § 3. Dwutorowość i dwukierunkowość zasady nullum crimen, nulla poena sine lege ............................................................................................ I. Charakter konstytucyjny i uniwersalny ....................................... II. Charakter ustawowy ........................................................................ III. Przyczyny dwutorowości i dwukierunkowości ........................... IV. Funkcje dwutorowości i dwukierunkowości ............................... Spis treści § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Zarys rozwoju zasady nullum crimen, nulla poena sine lege z uwzględnieniem zasad szczegółowych ........................................................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... I. Rozwój w prawie państwowym ..................................................... 1. Wybrane kodyfikacje europejskie i amerykańskie ............... a. Koncepcje epoki Oświecenia .......................................... b. Kodyfikacje francuskie i amerykańskie w XVIII w. ..... c. Koncepcje w niemieckiej dogmatyce i prawie w XIX w. ............................................................................. 2. Kodyfikacje polskie ................................................................... II. Rozwój w prawie karnym ............................................................... 1. Wybrane kodyfikacje europejskie .......................................... a. Pierwsze kodyfikacje karne ............................................. b. Kodyfikacje epoki absolutyzmu oświeconego .............. c. Kodeks karny Napoleona ................................................ d. Koncepcje w niemieckiej dogmatyce i prawie w XIX w. ............................................................................. 2. Kodyfikacje polskie ................................................................... § 2. Postulat wyłączności ustawy w prawie karnym ................................... I. Wybrane kodyfikacje europejskie i amerykańskie ..................... II. Kodyfikacje polskie .......................................................................... § 3. Postulat określoności opisu typu czynu oraz kary w prawie karnym ......................................................................................................... I. Wybrane kodyfikacje europejskie i amerykańskie ..................... II. Kodyfikacje polskie .......................................................................... § 4. Zakaz retroaktywności prawa karnego .................................................. I. Wybrane kodyfikacje europejskie i amerykańskie ..................... II. Kodyfikacje polskie .......................................................................... § 5. Zakaz analogii i wykładni rozszerzającej w prawie karnym ............... I. Wybrane kodyfikacje europejskie i amerykańskie ..................... II. Kodyfikacje polskie .......................................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Część II. Ustawowa wyłączność w prawie karnym Rozdział I. Zasadnicza treść zasady wyłączności w prawie karnym .............. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Pojęcie ustawy ............................................................................................ I. Znaczenie ogólne ............................................................................. II. Znaczenie w prawie i naukach prawnych .................................... VI 97 101 101 103 103 103 105 107 108 111 111 111 113 114 115 117 119 120 124 126 126 130 131 131 136 137 137 140 140 145 145 148 149 149 Spis treści § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Wymóg wyłączności ustawy w prawie karnym a źródła prawa rangi ponadustawowej ....................................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Konstytucja ................................................................................................. § 3. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, akt prawny organizacji międzynarodowej ....................................................................................... § 4. Klauzula prawa międzynarodowego ...................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Wymóg wyłączności ustawy w prawie karnym a stopień jej kompletności – problematyka przepisów blankietowych (źródła prawa rangi podustawowej) .......................................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Przepisy blankietowe w prawie karnym ................................................ I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 1. Przyczyny stanowienia przepisów blankietowych ............... 2. Cele i istota przepisów blankietowych .................................. II. Typologia przepisów niekompletnych ......................................... 1. Przepis odsyłający a przepis blankietowy ............................. 2. Rodzaje przepisów blankietowych ......................................... 3. Dyspozycja blankietowa a inne kategorie dyspozycji .......... a. Dyspozycja blankietowa a dyspozycja zawierająca klauzule normatywne ....................................................... b. Dyspozycja blankietowa a dyspozycja zawierająca odesłania pozasystemowe ................................................ III. Przepis blankietowy czy norma blankietowa? ............................ IV. Uwagi końcowe ................................................................................ § 3. Dopuszczalność stanowienia przepisów blankietowych w prawie karnym ......................................................................................................... I. Stanowienie przepisów blankietowych w prawie karnym – analiza poglądów w orzecznictwie i doktrynie ............................ II. Dopuszczalność stanowienia przepisów blankietowych w prawie karnym de lege lata ......................................................... § 4. Przepisy wypełniające dyspozycję blankietową w prawie karnym .... I. Rodzaje przepisów odwołania ....................................................... 1. Odwołanie do innych ustaw ................................................... 2. Odwołanie do aktów rangi ponadustawowej ....................... 3. Odwołanie do aktów rangi podustawowej ............................ a. Umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie zwykłym .............................................................................. 153 157 157 157 159 167 171 175 175 178 178 179 181 183 185 197 204 205 210 219 223 225 227 232 240 243 245 246 249 250 VII Spis treści b. Rozporządzenia ................................................................. c. Akty prawa miejscowego ................................................. d. Akty prawa wewnętrznego .............................................. 4. Podsumowanie ........................................................................... II. Przedmiot normowania przepisów odwołania ........................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Zasadność wymogu wyłączności ustawy w prawie karnym ..... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Zasada trójpodziału władzy ..................................................................... I. Rola organów ustawodawczych ..................................................... II. Rola organów stanowiących akty rangi podustawowej i organów sądowniczych ................................................................. § 3. Zasada pewności prawa ............................................................................ § 4. Inne względy przemawiające za zasadnością wymogu wyłączności ustawy w prawie karnym ......................................................................... I. Względy polityczno-kryminalne oraz polityczne ....................... II. Znaczna ingerencja w podstawowe prawa i wolności ................ III. Zasada winy ...................................................................................... § 5. Znaczenie prawa zwyczajowego ............................................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Część III. Określoność w prawie karnym Rozdział I. Zasadnicza treść zasady określoności w prawie karnym ............. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Określoność prawa .................................................................................... I. Pojęcie określoności prawa ............................................................ 1. Określoność prawa w ujęciu ogólnym ................................... 2. Określoność w prawie karnym (typizacja) ............................ II. Przyczyny i cele typizacji ................................................................ III. Funkcje typizacji .............................................................................. § 3. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Zakres wymogu określoności w prawie karnym .......................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Wymóg określoności prawa – analiza poglądów w orzecznictwie i doktrynie ................................................................................................... § 3. Zakres wymogu określoności w prawie karnym de lege lata .............. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Realizacja wymogu określoności w prawie karnym (kryteria oceny określoności) ............................................................................................ VIII 256 262 270 273 276 285 287 287 287 291 292 302 304 305 307 309 312 315 319 319 329 329 329 331 336 338 341 343 343 349 360 362 371 Spis treści § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Legislacyjna (formalna) poprawność ..................................................... I. Zasady językowe i logiczne ............................................................ II. Zasady techniki prawodawczej ...................................................... III. Legislacyjna poprawność przepisów prawa karnego ................. § 3. Precyzyjność ............................................................................................... § 4. Jasność ......................................................................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Szczególne problemy w sferze funkcji gwarancyjnej wymogu określoności w prawie karnym ........................................................................ § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Stopniowalność określoności w prawie karnym .................................. I. Stopień określoności opisu znamion typu czynu zabronionego .................................................................................... II. Stopień określoności opisu zagrożenia ustawowego .................. § 3. Naruszenie wymogu określoności w prawie karnym .......................... I. Uwagi wprowadzające ..................................................................... 1. Ustalenia terminologiczne ....................................................... 2. Przyczyny stanowienia niedookreślonych przepisów karnych ........................................................................................ II. Desygnaty niedookreśloności zakresowej (nieostrości) w prawie karnym ............................................................................. 1. Znamiona deskryptywne ......................................................... 2. Znamiona normatywne ............................................................ 3. Odwołania blankietowe ............................................................ III. Wybrane kluczowe sposoby zapewniania określoności w prawie karnym ............................................................................. 1. Definicje legalne ........................................................................ 2. Redakcja dyspozycji przepisu karnego .................................. 3. Określoność odesłań pozasystemowych ................................ 4. Ustalenia in casu („prawotwórcza” rola organów stosujących prawo) ................................................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Wnioski końcowe ..................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 371 376 378 381 388 390 393 396 399 399 400 402 404 405 407 407 410 412 412 414 417 420 421 425 429 439 444 449 477 IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRządWojU ............................. ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administra- cji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) AktyNormU ................................... ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296) AO ................................................... Abgabenordnung (niemiecki kodeks podatkowy) EGStGB ........................................... Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (niemiecka ustawa wprowadzająca Kodeks karny z 2.3.1974 r., BGBl. 1974, I, s. 469 ze zm.) EKPC ............................................... Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GG ................................................... Grundgesetz ustawa z 23.5.1949 r., BGBl. 1949, s. 1 ze zm.) (niemiecka zasadnicza KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1932 r. ................................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Ko- deks karny z 11.7.1932 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. ................................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy KKW ............................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy poz. 94 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja PRL ............................ ustawa z 22.7.1952 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- tej Ludowej (t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36) Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPPUE ............................................ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 389) KPSW .............................................. ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń KWyb .............................................. ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) Nr 21, poz. 112 ze zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) OdpadyU ........................................ ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) OKiKU ............................................ ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) PDPC ............................................... Powszechna Deklaracja Praw Człowieka PraniePieniędzyU .......................... ustawa z 16.11.2000 r. o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.) PrFarm ............................................ ustawa z 6.8.2001 r. – Prawo farmaceutyczne PrLot ................................................ ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrWod ............................................. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. RTVU .............................................. ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji RybołóstwoU .................................. ustawa z 19.12.2014 r. o rybołówstwie morskim z 2016 r. poz. 605 ze zm.) z 2015 r. poz. 469 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.) (Dz.U. z 2015 r. poz. 222) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) SamPowU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SMTK .............................................. Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego StGB ................................................ Strafgesetzbuch (niemiecki Kodeks karny z 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) StVG ................................................ Straßenverkehrsgesetz (niemiecka ustawa o ruchu drogowym z 3.5.1909 r., BGBl. 2003, I, s. 310 ze zm.) z 15.5.1871 r., BGBl. 1998, I, s. 3322 ze zm.) XII Wykaz skrótów TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej (w wersji ustanowionej Traktatem z Lizbony z 13.12.2007 r.) (Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 47; wersja skonsolidowana) TfUE ................................................ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w wersji ustanowionej Traktatem z Lizbony z 13.12.2007 r.) UmowyMU .................................... ustawa z 14.4.2000 r. o umowach międzynarodo- wych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm.) VStGB ............................................. Völkerstrafgesetzbuch (niemiecki Kodeks karny międzynarodowy z 26.6.2002 r. (BGBl. 2002, I, s. 2254 ze zm.) ZTP .................................................. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) 2. Organy orzekające BGH ................................................. Bundesgerichtshof (niemiecki Trybunał Federalny) BVerfG ............................................ Bundesverfassungsgericht (niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny) ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTK ................................................ Międzynarodowy Trybunał Karny NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny 3. Publikatory i czasopisma BAnz ................................................ Bundesanzeiger (niemiecki Monitor Federalny) BGBl. ............................................... Bundesgesetzblatt (niemiecki Federalny Dziennik Ustaw) BGHSt ............................................. Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsa- chen (orzeczenia Izby Karnej niemieckiego Trybu- nału Federalnego) BVerfGE .......................................... Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (orzeczenia niemieckiego Federalnego Sądu Kon- stytucyjnego) XIII Wykaz skrótów BVerfGK ......................................... Kammerentscheidungen des Bundesverfassungsge- richts (orzeczenia niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjnego) CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych FP ..................................................... Forum Prawnicze GA ................................................... Goltdammer’s Archiv für Strafrecht GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze MoP ................................................. Monitor Prawniczy NJW ................................................. Neue Juristische Wochenschrift NStZ ................................................ Neue Zeitschrift für Strafrecht OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNwSK ......................................... Rocznik Orzecznictwa Sądu Najwyższego w Spra- wach Karnych OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny PPK .................................................. Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo Prok. i Pr.-wkł. ............................... Prokuratura i Prawo – wkładka PS ..................................................... Przegląd Sądowy PSejm .............................................. Przegląd Sejmowy R.Pr. ................................................. Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RGBl. ............................................... Reichsgesetzblatt (Dziennik Ustaw Rzeszy) RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI ...................................................... Studia Iuridica ZIS ................................................... Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik ZStW ............................................... Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dec. ................................................... decyzja ENA ................................................. Europejski Nakaz Aresztowania jw. .................................................... m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) Nb .................................................... numer brzegowy jak wyżej XIV Wykaz skrótów rok niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja przyp. .............................................. przypis r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozdz. ............................................... rozdział s. ....................................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała UE .................................................... Unia Europejska ust. ................................................... ustęp uzas. ................................................. uzasadnienie w zw. ............................................... w związku wg .................................................... według wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt zarz. ................................................. zd. .................................................... ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz strona (-y) tom tekst jednolity to jest tak zwany (-a, -e) zarządzenie zdanie XV Wykaz literatury Adamovich L., Strafrecht und Verfassungsrecht, w: Festschrift für Herbert Steininger zu, 70. Geburtstag, W. Pilgermair (red.), Wiedeń 2003 Ambos K., Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Euro- päisches Strafrecht. Monachium 2008 Amelung K., Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, Frankfurt nad Menem 1972 Amelung K., Strafrechtswissenschaft und Strafgesetzgebung, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1980, Nr 92 Andrejew I., Elementy oceny w określeniu przestępstwa, PiP 1950, z. 12 Andrejew I., Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987 Andrejew I., Liczebniki w typizacji, SI 1982, t. 10 Andrejew I., O niektórych kryteriach przedmiotu ochrony w prawie karnym, PiP 1958, z. 1 PiP 1971, z. 3–4 Andrejew I., O „podobieństwie” przestępstw ze względu na przedmiot ochrony, Andrejew I., O pojęciu czynu w prawie karnym, Studia Filozoficzne 1985, Nr 2–3 Andrejew I., Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989 Andrejew I., Rozpoznanie znamion przestępstwa, Warszawa 1968 Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959 Andrejew I., „Ustawowe znamiona” w doktrynie i nowych kodeksach, w: Księga Pa- miątkowa ku czci prof. dra Witolda Świdy, J. Flema, W. Gutekunst, S. Hu- bert (red.), Warszawa 1969 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, War- szawa 1978 Andrejew I., Zagadnienia typizacji przestępstw, SI 1982, t. 10 Andrejew I., Lernell L., Sawicki J., Prawo karne Polski Ludowej. Zarys wykładu części ogólnej, Warszawa 1950 Appel I., Grundrechtsgleiche Rechte, Prozeßgrundrechte oder Schranken-Schranken? Zur grundrechtsdogmatischen Einordnung von Art. 103 Abs. 2 und 3 GG, Jura 2000 Appel I., Verfassung und Strafe. Zu den verfassungsrechtlichen Grenzen des Strafens, Berlin 1998 Artymiak G., Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w kontekście powoływania osób sprawujących władzę sądowniczą (ze szczególnym uwzględnieniem niezależności XVII Wykaz literatury sędziego) – wybrane zagadnienia, w: Węzłowe problemy procesu karnego, P. Hof- mański (red.), Warszawa 2010 Arzt G., Probleme der Kriminalisierung und Entkriminalisierung sozialschädlichen Verhaltens, Kriminalistik 1981, Nr 3 Ast S., Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, Berlin 2010 de Asúa L.J., Nullum crimen, nulla poena sine lege, Zeitschrift für die gesamte Stra- frechtswissenschaft 1951, Nr 83 Auer K.H., Verfassung und Strafrecht im Kontext rechtsphilosophischer Ethik, Wiedeń 2000 Bachrach A., Niektóre zagadnienia procesu karnego w świetle konstytucji. Z praktyki i teorii dowodowej w latach 1945–1952, Warszawa 1953 Bałaban A., Funkcje konstytucji, w: Charakter i struktura norm konstytucji, J. Trzciń- ski (red.), Warszawa 1997 Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe (konstytucja, źródła prawa, samorząd teryto- rialny, prawa człowieka), Kraków 2003 Bałaban A., Źródła prawa w polskiej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., PSejm 1997, Nr 5 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 Banaszak B., Preisner A., Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996 Bańko M. (red.),Wielki słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 2003 Baranowski J., Ratio legis prawnokarnego zakazu kazirodztwa, PPK 1990, Nr 3 Baratta A., Prinzipien des minimalen Strafrechts. Eine Theorie der Menschenrechte als Schutzobjekte und Grenze des Strafrechts, w: Kriminologische Forschung in den 80er Jahren. Projektberichte aus der Bundesrepublik Deutschland, G. Ka- iser, H. Kury, H.-J. Albrecht (red.), Freiburg 1988 Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014 Barczak-Oplustil A., Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane pro- blemy, CzPKiNP 2013, z. 3 Barwina Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 3 marca 2009 (I KZP 30/08), CzP- KiNP 2009, z. 2 z. 10 Bator A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, PiP 2006, Baumann J., Strafrecht im Umbruch, Neuwied–Darmstadt 1977 Beccaria C., O przestępstwach i karach, Łódź 2014 Belfiore E.R., Kurze Überlegungen zur verfassungsrechtlichen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Strafrechts, w: Gerechte Strafe und legitimes Strafrecht. Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Geburtstag, R. Bloy i in. (red.), Berlin 2010 von Beling E., Die Lehre vom Tatbestand, Tybinga 1930 von Beling E., Die Lehre vom Verbrechen, Tybinga 1906 von Beling E., Methodik der Gesetzgebung, insbesondere der Strafgesetzgebung, Berlin 1922 XVIII Wykaz literatury Bierlein B., Justizstrafrecht im Spiegel der Verfassung. Ein Streifzug durch ausgewählte Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes, w: Festschrift für Manfred Burgstaller zum 65. Geburtstag, C. Grafl i in. (red.), Wiedeń–Graz, 2004 Binding K., Handbuch des Strafrechts, Lipsk 1885 Binding K., Die Normen und ihre Übertretung. Band I: Normen und Strafgesetze, Lipsk 1916 przedruk wydania 4, Lipsk 1922, Aalen 1992 Birkenstock R.G., Die Bestimmtheit von Straftatbeständen mit unbestimmten Gesetzes- begriffen, Kolonia 2004 Birnbaum J., Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbre- chens mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung, Neues Ar- chiv des Criminalrechts 1834 Błachnio-Parzych A., Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, War- szawa 2011 Bockelmann P., Richter und Gesetz, w: Rechtsprobleme in Staat und Kirche, Festschrift für Rudolf Smend, Getynga 1952 Boć J. (red.), Powiat, Kolonia 2001 Bojarski M. (red.), System prawa karnego. t. 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne skarbowe, wojskowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014 Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z. (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2010 a karną, PiP 2005, z. 3 Bojarski T., Kilka uwag na temat relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną Bojarski T., Konstytucyjna ochrona podstawowych wartości humanistycznych a pro- jektowane prawo karne, Annales UMCS 1997, sectio G, vol. XLIV Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2012 Bojarski T. (red.), System Prawa Karnego, t. 2, Źródła prawa karnego, Warszawa 2011 Bojarski T., Typizacja przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (wybrane zagad- nienia), Annales UMCS 1977, sectio G, vol. XXIV Bopp G., Die Entwicklung des Gesetzesbegriffes im Sinne des Grundrechtes „Nulla po- ena, nullum crimen sine lege”. Eine Untersuchung zu Artikel 103 Absatz 2 des Bonner Grundgesetzes, Freiburg 1966 Borucka-Arctowa M., Sprawiedliwość proceduralna a orzecznictwo Trybunału Konsty- tucyjnego i jego rola w okresie przemian systemu prawa, w: Konstytucja i gwa- rancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, J. Trzciński (red.), Warszawa 1996 Böse M., Die Stellung des sog. Internationalen Strafrechts im Deliktsaufbau und ihre Konsequenzen für den Tatbestandirrtum, w: Gerechte Strafe und legitimes Stra- frecht. Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Geburtstag, R. Bloy i in. (red.), Berlin 2010 Brabandt H., Internationale Normen und Rechtssystem. Der Umgang mit geschlechts- spezifisch Verfolgten in Großbritannien und Deutschland, Baden-Baden 2011 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawowa wyłączność i określoność w prawie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: