Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00991 011570 15975941 na godz. na dobę w sumie
Ustawy podatkowe. Steuergesetze - ebook/pdf
Ustawy podatkowe. Steuergesetze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 631
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9142-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie wydanie tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki.

Książka zawiera tłumaczenia następujących aktów prawnych:

Tłumaczenie uwzględnia najnowsze zmiany do powyższych ustaw obowiązujące od 1 marca 2017 roku.

Autorem tłumaczenia jest Kancelaria Rödl & Partner będąca jedną z największych kancelarii audytorskich, doradztwa podatkowego i prawnego. Firma na co dzień świadczy swoje usługi m. in. w języku niemieckim, co gwarantuje najwyższą jakoś merytoryczną tłumaczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I e i n a d y W Steuergesetze Steuergesetze Ustawy podatkowe Ustawy podatkowe T∏umaczenie Rödl Partner Steuergesetze_2_str:Rechtung_str 2/14/17 10:23 AM Page 1 Steuergesetze Ustawy podatkowe Steuergesetze_2_str:Rechtung_str 2/14/17 10:23 AM Page 2 Tłumaczenie / Textübersetzung Magdalena Gołembicka Ekkehard Grube Anna Koper Karolina Piechota El˝bieta Suchocka Steuergesetze_2_str:Rechtung_str 2/14/17 10:23 AM Page 3 y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z I I e i n a d y W Steuergesetze Ustawy podatkowe WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Ustawy podatkowe / Steuergesetze Ustawa o podatku od spadków i darowizn / Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych / Gesetz über die Steuer auf zivilrechtliche Handlungen Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych / Gesetz über kommunale Steuern und Abgaben Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. / Bekanntmachung des Finanzministers über die Obergrenzen für die als Betrag festgesetzten kommunalen Steuer- und Abgabesätze im Jahre 2017 Ustawa o podatku akcyzowym / Verbrauchsteuergesetz Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 / Bekanntmachung des Ministers für Entwicklung und Finanzen über Verbrauchsteuersätze für Motorkraftstoffe im Jahre 2017 Stan prawny: / Rechtsstand: 1 marca 2017 / 1 März 2017 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließ- lich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des natio- nalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Joanna Szypulska Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-9141-0 ISBN ebook: 978-83-255-9142-7 Spis treści/ Inhaltsübersicht Wstęp ....................................................................................... VI Einleitung ................................................................................. VII 2 Ustawa o podatku od spadków i darowizn .............................. Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz ....................... 3 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych ................. 44 Gesetz über die Steuer auf zivilrechtliche Handlungen ........ 45 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych ............................... 86 Gesetz über kommunale Steuern und Abgaben ..................... 87 Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. ..... 150 Bekanntmachung des Finanzministers über die Obergrenzen für die als Betrag festgesetzten kommunalen Steuer- und Abgabesätze im Jahre 2017 ................................................... 151 Ustawa o podatku akcyzowym ................................................. 156 Verbrauchsteuergesetz ............................................................ 157 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017 ................... 618 Bekanntmachung des Ministers für Entwicklung und  Finanzen über Verbrauchsteuersätze für Motorkraftstoffe im Jahre 2017 ........................................................................ 619 V Wstęp Niniejsza publikacja stanowi kontynuację serii tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki, którą specjaliści z Rödl Partner zapoczątkowali w 2004 roku. Obejmuje cztery kolejne ustawy podatkowe: ustawę o podatku od spadków i darowizn, ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o podatku akcyzowym. Znajomość ustawodawstwa podatkowego przez podmiot zagraniczny jest istotna z punktu widzenia planowania transakcji mającej miejsce w Pol- sce lub z udziałem podmiotu krajowego. Ustawy będące przedmiotem tłu- maczeń mają zastosowanie w określonych sytuacjach i nie każdy podmiot zagraniczny, niezależnie od tego, czy prowadzi, czy nie prowadzi działal- ności gospodarczej w Polsce, może być zobowiązany do zapłaty wynikają- cych z nich podatków. Do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych mogą być zobowią- zani przedsiębiorcy, np. w związku z finansowaniem biznesu (np. zawarcie umowy pożyczki, podwyższenie kapitału zakładowego, wniesienie dopłat do spółki przez wspólników), a ponadto osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zawierające umowy sprzedaży czy zamiany rze- czy i praw majątkowych, umowy dożywocia, umowy o dział spadku i inne. W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych na szczególną uwagę zasługuje podatek od nieruchomości. Dotyczy on przedsiębiorców i osób niebędących przedsiębiorcami, które rozliczają podatek od gruntów, budynków czy lo- kali mieszkalnych lub użytkowych, a także od budowli wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek akcyzowy dotyczy szczególnej kategorii towarów, tzw. towarów akcyzowych, podlegających ustawowemu opodatkowaniu, takich jak ener- gia elektryczna, wyroby energetyczne, alkohol, napoje alkoholowe bądź wyroby tytoniowe. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym powinni znać przede wszystkim przedsiębiorcy zajmujący się produkcją względnie obro- tem towarami akcyzowymi. Podatek akcyzowy jest również naliczany od samochodów osobowych. VI Einleitung Diese Publikation ist eine Fortsetzung der Übersetzungsreihe polnischer Gesetze ins Deutsche, mit welcher die Spezialisten von Rödl Partner im Jahre 2004 begonnen haben. Sie umfasst folgende Steuergesetze: das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, das Gesetz über die Steuer auf zivilrechtliche Handlungen, das Gesetz über kommunale Steuern und Abgaben sowie das Verbrauchsteuergesetz. Die Kenntnis der Steuergesetze ist für ein ausländisches Unternehmen, das ein Geschäft in Polen oder unter Beteiligung eines polnischen Un- ternehmens plant, von großer Bedeutung. Die übersetzten Gesetze finden in bestimmten Fällen Anwendung, und nicht jedes ausländische Unter- nehmen – unabhängig davon, ob es eine Gewerbetätigkeit in Polen ausübt oder nicht – muss die sich aus den Gesetzen ergebenden Steuern zahlen. Die Zahlung der Steuer auf zivilrechtliche Handlungen kann betreffen: Unternehmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Geschäfte (z.B. Abschluss eines Darlehensvertrages, Erhöhung des Stamm-/Grund- kapitals, Leistung von Gesellschafternachschüssen) und natürliche Perso- nen, die keine Gewerbetreibenden sind, aber Verträge über den Kauf oder Tausch von Sachen und Vermögensrechten, Leibrentenverträge, Verträge über die Erbauseinandersetzung usw. abschließen. Im Gesetz über kommunale Steuern und Abgaben verdient die Immobi- liensteuer besondere Aufmerksamkeit. Sie betrifft Unternehmer und Pri- vatpersonen, die diese Steuer auf Grundstücke, Gebäude, Wohnungen, Gewerberäume und Bauten, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, zu entrichten haben. Die Verbrauchsteuer betrifft Sonderwaren, sog. verbrauchsteuerpflichtige Waren, die nach Gesetz steuerbar sind, wie Strom, Energieerzeugnisse, al- koholische Getränke und Tabakwaren. Über die Bestimmungen des Ver- brauchsteuergesetzes müssen vor allem diejenigen Unternehmer Bescheid wissen, die die verbrauchsteuerpflichtige Herstellung bzw. den Umsatz mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren betreiben. Die Verbrauchsteuer wird auch auf Pkws berechnet. VII Wstęp Natomiast ustawa o podatku od spadków i darowizn dotyczy osób, które uzyskują, m.in. tytułem dziedziczenia lub darowizny, rzeczy lub prawa majątkowe. Do rozliczenia podatku od spadków i darowizn mogą być zobowiązani nie tylko obywatele polscy, ale również cudzoziemcy, o ile nabywana rzecz lub prawo majątkowe znajduje się lub jest wykonywane na terytorium Polski. Mamy nadzieję, że publikacja ta pomoże Państwu w prowadzeniu działal- ności czy dokonywaniu czynności prawnych w Polsce oraz ułatwi podmio- tom zagranicznym poruszanie się w polskim prawodawstwie. Życzymy przyjemnej lektury! dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH Warszawa, kwiecień 2017 VIII Einleitung Das Gesetz über die Erbschaft- und Schenkungsteuer hingegen betrifft Personen, die u.a. durch Erbschaft oder Schenkung Sachen oder Vermö- gensrechte erwerben. Zur Abrechnung der Erbschaft- und Schenkung- steuer können nicht nur polnische Staatsbürger verpflichtet sein, sondern auch Ausländer, soweit sich die erworbene Sache in Polen befindet oder das Vermögensrecht dort ausgeübt wird. Wir hoffen, dass diese Publikation Ihnen hilft, in Polen eine Gewerbetä- tigkeit auszuüben oder Rechtsgeschäfte vorzunehmen und dass es dadurch den ausländischen Unternehmen leichter wird, sich innerhalb der polni- schen Gesetzgebung zu bewegen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre! Prof. Dr. habil. Marcin Jamroży Warschau, April 2017 IX Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz vom 28. Juli 1983 konsolidierte Fassung vom 29. Januar 2016 (Dz.U. [polnisches Gesetzblatt] aus 2016, Pos. 205 m.Ä) 1 Ustawa o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. tekst jednolity z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) Spis treści Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania .................................. Rozdział 2. Obowiązek podatkowy ....................................... Rozdział 3. Podstawa opodatkowania ................................... Rozdział 4. Wysokość podatku ............................................. Rozdział 4a. Zeznania podatkowe ......................................... Rozdział 5. Płatnicy ............................................................... Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe .......................... 1–4a 5–6 7–13 14–17 17a 18–19 20–21 2 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz vom 28. Juli 1983 konsolidierte Fassung vom 29. Januar 2016 (Dz.U. 2016 Pos. 205 m.Ä) Inhaltsübersicht Abschnitt 1. Steuergegenstand .............................................. Abschnitt 2. Steuerpflicht ...................................................... Abschnitt 3. Steuerbemessungsgrundlage ............................. Abschnitt 4. Höhe der Steuer ................................................ Abschnitt 4a. Steuererklärungen ........................................... Abschnitt 5. Steuerzahler ...................................................... Abschnitt 6. Übergangs- und Schlussbestimmungen ............ 1–4a 5–6 7–13 14–17 17a 18–19 20–21 3 Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Zakres opodatkowania 1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: 1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyj- nego, polecenia testamentowego; 2) darowizny, polecenia darczyńcy; 3) zasiedzenia; 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności; 5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; 6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. 2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościo- wego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu in- westycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci. Odpowiednie stosowanie ustawy Przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego: 1) nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność; 2) wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli. Rzeczy za granicą Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1 ‒2 Art. 1 Art. 1a Art. 2 4 Abschnitt 1. Steuergegenstand Abschnitt 1. Steuergegenstand Umfang der Besteuerung 1. Der Erbschaft- und Schenkungsteuer, im Folgenden „Steuer” genannt, unterliegt der Erwerb des Eigentums an in der Republik Polen befindli- chen Sachen oder an in der Republik Polen ausgeübten Vermögensrech- ten durch natürliche Personen durch: 1) Erbschaft, gewöhnliches Vermächtnis, Untervermächtnis, Vindika- 2) Schenkung, Auflage des Schenkers; 3) Ersitzung; 4) unentgeltliche Aufhebung des Miteigentums; 5) Pflichtteil, sofern der Berechtigte ihn nicht durch eine vom Erblasser angeordnete Schenkung, durch Erbschaft oder durch Vermächtnis erhalten hat; tionsvermächtnis oder Auflage im Testament; 6) unentgeltliche Rente, Nießbrauch und Dienstbarkeit. 2. Steuerpflichtig sind auch der Erwerb von Rechten an Spareinlagen aufgrund einer vom Erblasser getroffenen Verfügung über die Einlage von Todes wegen und der Erwerb von Investmentfondsanteilen aufgrund einer Verfügung von Todes wegen, die von einem Teilnehmer an einem offenen Investmentfonds bzw. einem offenen Spezialinvestmentfonds getroffen wurde. Entsprechende Anwendung des Gesetzes Die Gesetzesbestimmungen über die unentgeltliche Aufhebung des Mit- eigentums sind entsprechend anzuwenden auf: 1) den unentgeltlichen Erwerb des Eigentums an einer gemeinschaftli- chen Sache oder eines gemeinsamen Vermögensrechts bzw. eines Teils des Eigentums durch einige bisherige Miteigentümer zum weiteren Miteigentum, 2) die unentgeltliche Ausgliederung des Eigentums an Räumlichkeiten zugunsten einiger oder sämtlicher Miteigentümer. Sachen im Ausland Steuerpflichtig ist der Erwerb des Eigentums an im Ausland befindli- chen Sachen und an im Ausland ausgeübten Vermögensrechten, wenn der Erwerber zum Zeitpunkt des Erbfalls oder des Abschlusses des Schen- kungsvertrags polnischer Staatsangehöriger war oder seinen ständigen Aufenthaltsort in der Republik Polen hatte. 1 ‒2 Art. 1 Art. 1a Art. 2 5 3 ‒4 Art. 3 Art. 4 6 Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Wyłączenia Podatkowi nie podlega: 1) nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw; 3) (uchylony) 4) nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego; 5) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego; 6) nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; 7) nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na sub- koncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.). Zwolnienia 1. Zwalnia się od podatku: 1) nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w ro- zumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia; zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9); 2) (uchylony) 3) nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych; Abschnitt 1. Steuergegenstand Ausschließungen Nicht steuerpflichtig sind: 1) Erwerb des Eigentums an in der Republik Polen befindlichen beweg- lichen Sachen oder an in der Republik Polen auszuübenden Vermö- gensrechten, wenn am Tag des Erwerbs weder der Erwerber noch der Erblasser oder Schenker polnische Staatsangehörige waren und einen ständigen Aufenthaltsort oder Sitz in der Republik Polen hatten; 2) Erwerb durch Erbschaft, Vindikationsvermächtnis oder Schenkung von Urheberrechten, verwandten Rechten, Rechten aus Erfindungen, Marken und Geschmacksmustern sowie Forderungen, die sich aus dem Erwerb dieser Rechte ergeben; 3) (aufgehoben) 4) Erwerb durch Erbschaft von Mitteln aus dem Pensionsprogramm für Arbeitnehmer; 5) Erwerb durch Erbschaft von Mitteln, die auf dem Konto eines ver- storbenen Mitglieds eines offenen Pensionsfonds vorhanden waren; 6) Erwerb durch Erbschaft von Mitteln, die auf dem individuellen Pensionskonto und auf dem individuellen Altersversorgungskonto vorhanden waren; 7) Erwerb durch Erbschaft von Beiträgen, die auf dem Unterkonto erfasst wurden, von dem im Gesetz vom 13. Oktober 1998 über das Sozialversicherungssystem (Dz.U. 2015, Pos. 121, m.Ä.) die Rede ist. Befreiungen 1. Steuerbefreit sind: 1) Erwerb des Eigentumsrechts an Grundstücken, die einen landwirt- schaftlichen Betrieb im Sinne der Vorschriften über die Landwirt- schaftssteuer darstellen, einschließlich Bäume und anderer Pflanzen, die Bestandteil der Grundstücke sind, unter der Bedingung, dass infolge der vorgenommenen Handlung ein landwirtschaftlicher Betrieb errichtet oder vergrößert wird und die Fläche des errichteten oder vergrößerten landwirtschaftlichen Betriebes mindestens 11 ha und höchstens 300 ha betragen wird und dass der Erwerber den Betrieb nach dem Erwerb mindestens fünf Jahre lang weiterführen wird; diese Befreiung stellt eine De-minimis-Beihilfe in der Landwirtschaft gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezem- ber 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf „De-minimis”- Beihilfen im Agrarsektor (ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 9) dar. 2) (aufgehoben) 3) Erwerb von Rechten an Einlagen in einer landwirtschaftlichen Pro- duktionsgenossenschaft oder Genossenschaft von Agrarzirkeln; 3 ‒4 Art. 3 Art. 4 7 Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania 4) (uchylony) 5) nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkal- nego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami; 5a) nabycie w drodze dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę zaliczoną do I lub II grupy podatkowej, jeżeli spełnia warunki określone w art. 16 ust. 2 pkt 2–5 oraz spółdzielcze prawo do tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia; wa- runek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę; 6) nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kre- dytowego przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe; 9) nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego: 7) (uchylony) 8) nabycie własności fizycznie wydzielonych części nieruchomości w dro- dze zasiedzenia przez osoby będące współwłaścicielami ułamkowych części nieruchomości – do wysokości udziału we współwłasności; a) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym; jeżeli w skład wyposażenia mieszkania wchodzą meble zabytkowe, przepis lit. c niniejszego punktu stosuje się odpowiednio, b) dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spad- kodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spadkodawca zajmował się twórczością lub działalnością naukową, oświatową, artystyczną, literacką lub publicystyczną, 4 8 Abschnitt 1. Steuergegenstand 4) (aufgehoben) 5) Erwerb durch Schenkung eines Geldbetrags oder anderer Sachen durch eine Person, die unter die Steuerklasse I fällt, soweit der Wert der Schenkung von einem Schenker 9637 PLN und von mehreren Schenkern insgesamt 19274 PLN über einen Zeitraum von fünf Jahren nach der ersten Schenkung nicht übersteigt, wenn dieser Geldbetrag oder die Sachen vom Beschenkten innerhalb von zwölf Monaten nach deren Erhalt für die Bau- oder Wohnungseinlage in eine Ge- nossenschaft, für den Bau eines Einfamilienhauses, für den Erwerb einer Wohnung, die eine gesonderte Immobilie darstellt oder für die Rückzahlung des hypothekarisch besicherten Wohnungskredites einschließlich Zinsen verwendet werden; 5a) Erwerb durch Erbschaft von Rechten an der Wohnungseinlage in einer Wohnungsgenossenschaft durch eine Person, die unter die Steuerklassen I oder II fällt, wenn diese die in Art. 16 Abs. 2 Pkt. 2 bis 5 genannten Bedingungen erfüllt und wenn das genossenschaftlich gewährte Recht an dieser Wohnung dem Erwerber der Einlage über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach der Gewährung die- ses Rechts zustehen wird; diese Bedingung gilt auch dann als erfüllt, wenn das Eigentum an dieser Wohnung durch die Genossenschaft auf den Erwerber übertragen wird; 6) Erwerb durch Schenkung von Rechten an einem Spar- und Kreditkonto durch eine Person, die mit dem Inhaber des Spar- und Kreditkontos bei der Wohnungskasse tatsächlich als sein Ehegatte zusammenlebt – unter der Voraussetzung, dass die auf diesem Konto vorhandenen Mittel für Wohnungszwecke verwendet werden; 7) (aufgehoben) 8) Erwerb des Eigentums an ausgesonderten Teilen der Immobilie durch Ersitzung durch Personen, die Miteigentümer nach Bruchteilen an einer Immobilie sind – bis zum Wert des Anteils am Miteigentum; 9) Erwerb durch Erbschaft oder Vindikationsvermächtnis folgender Gegenstände: a) Wohnungsausstattung, Bettwäsche, Kleidung, Unterwäsche und Handwerkzeuge für den Haushalt durch Personen, die unter die Steuerklassen I und II fallen; gehören zu der Wohnungsausstattung antike Möbel, so findet Buchst. c dieses Punktes entsprechende Anwendung, b) Kunstgegenstände und Manuskripte, die Gegenstand künstlerischen Schaffens des Erblassers sind, und bibliothekarische Materialien, soweit der Erblasser eine wissenschaftliche, unterrichtende, künst- lerische, literarische oder publizistische Tätigkeit ausübte, 4 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustawy podatkowe. Steuergesetze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: