Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 005200 14053755 na godz. na dobę w sumie
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Prezentacja - ebook/pdf
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Prezentacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Albus Język publikacji: polski
ISBN: 9788389284686 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Z tej publikacji dowiesz się, jak należy przygotować się do ustnego egzaminu z języka polskiego.Jak wybierać temat?Jak korzystać ze źródeł informacji bibliograficznej i dokonywać wyboru literatury?Jak sporządzać bibliografię?Jak studiować literaturę podmiotu i przedmiotu? (Jak notować? Jak streszczać? Jak analizować oraz interpretować?)Jak prowadzić badania własne i opracowywać ich wyniki? (Jak przeprowadzać obserwacje i wywiady oraz sporządzać ankiety?)Jak przygotowywać materiały pomocnicze?Jak korzystać z technicznych środków przekazu?Jak opracować treść wystąpienia?Jak sporządzić plan prezentacji?Jak przeprowadzić dobrą prezentację?Jak właściwie przeprowadzić rozmowę z egzaminatorem?
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Iwona Wierzba Waldemar Wierzba USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Prezentacja Projekt okładki: Marianna Sztyma Korekta: Karolina Wierzba Przykłady przypisów bibliograficznych przygotowano przy współpracy Kamili Janiszewskiej oraz dzięki życzliwości Działu Bibliografii i Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. © Copyright by Albus Iwona Wierzba, Poznań 2004 Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone.Wszelkiego rodzaju reprodukowanie (łącznie z kserokopiowaniem), przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konsekwencjami przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83). Wydawnictwo ALBUS 61-582 Poznań, ul. Czesława 3A/13 tel./faks (061) 8336-280 e-mail: redakcja@albus.poznan.pl www.albus.poznan.pl ISBN 83-89284-08-1 Poznań 2004 Wydanie I Przygotowanie do druku: Roman Hetmański Spis treści Ważne informacje dotyczące ustnej części egzaminu z języka polskiego ........ 5 Przykładowe tematy ..................................................................................... 7 Jak dokonać trafnego wyboru tematu? ....................................................... 10 Jak korzystać ze źródeł informacji bibliograficznej? .................................... 11 Jak korzystać z komputerowych, bibliograficznych baz danych? ................. 16 Studiowanie literatury podmiotu i przedmiotu .......................................... 17 Jak znaleźć potrzebne książki i artykuły? .............................................. 17 Jak czytać i notować? ........................................................................... 20 Jak analizować oraz interpretować? ...................................................... 23 Badania własne .......................................................................................... 28 Jak przygotować i przeprowadzić obserwację? ...................................... 28 Jak przygotować i przeprowadzić ankietę? ........................................... 30 Jak przygotować i przeprowadzić wywiad? ........................................... 30 Jak opracować wyniki badań? .............................................................. 33 Jak korzystać z materiałów pomocniczych i technicznych środków przekazu? . 35 Jak sporządzić bibliografię? ........................................................................ 41 Opracowanie treści wystąpienia ................................................................. 53 Jak przygotować scenariusz wystąpienia? ............................................. 53 Jak skomponować prezentację? ............................................................ 56 Jak skomponować prezentację, porządkując fiszki? .............................. 57 Plan prezentacji ......................................................................................... 58 Prezentacja ................................................................................................ 61 Jak się zachować? ................................................................................ 61 Co mówić i co robić na wstępie? ......................................................... 62 Jak przeprowadzić zasadniczą część prezentacji? ................................... 64 Jak zakończyć prezentację? .................................................................. 68 Rozmowa z egzaminatorem ....................................................................... 70 Przypomnienie etapów postępowania podczas przygotowania i przeprowadzania dobrej prezentacji ......................................................... 72 Wstęp txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt. txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt. txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt.txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt txt. Ważne informacje dotyczące ustnej części egzaminu z języka polskiego Ustny egzamin maturalny z języka polskiego zdają wszyscy uczniowie na jednym poziomie. Egzamin ocenia przedmiotowy zespół egzaminacyjny. Ustna część egzaminu składa się z dwóch części i trwa około 25 minut. Pierwszą część stanowi przygotowana przez zdającego około piętnastominutowa prezentacja wybranego tematu. Druga część – to około dziesięciominutowa rozmowa zdającego z egzamina- torem dotycząca prezentacji tematu, ewentualnie związanej z nim bibliografii. O czym należy pamiętać podczas przygotowywania się do egzaminu? Na początku nauki w klasie maturalnej nauczyciel języka polskiego przedstawia uczniowi szkolną listę tematów. Z listy zaproponowanych tematów uczeń wybiera jeden i określa sposób jego realizacji oraz zakres materiału służącego do opracowania tematu. Jeden temat może być wybrany przez kilku uczniów. Uczeń może wykorzystać podczas egzaminu przygotowane samodzielnie materiały pomocnicze, np. nakręcony przez siebie film, nagranie wywiadu lub wypowiedzi, skopiowane fragmenty z literatury pełniące rolę cytatu, reprodukcje dzieł sztuki, kadry z filmu, fotografie, nagrania muzyczne. Zdający może także korzystać z planu prezentacji, zgodnego z zamieszczonym dalej wzorem. Najpóźniej miesiąc przed egzaminem należy przedłożyć nauczycielowi bibliografię i materiał pomocniczy, a tydzień przed egzaminem – ramowy plan prezentacji. Uczeń ma obowiązek dostarczyć nauczycielowi plan pre- zentacji (nie może on przekraczać jednej strony formatu A4). Ustna część egzaminu składa się z dwóch części i trwa około 25 minut. Na początku nauki w klasie maturalnej nauczyciel przed- stawia uczniowi szkolną listę tematów. Najpóźniej miesiąc przed egzaminem należy przedło- żyć nauczycie- lowi bibliografię i materiał po- mocniczy, a tydzień przed egzaminem – ramowy plan prezentacji. 5 Według jakich zasad oceniana będzie ustna część egzaminu? W obu częściach egzaminu spraw- dzane i oceniana jest sprawność oraz poprawność językowa. Egzamin jest oceniany według kryteriów jednakowych w całym kraju: W części pierwszej sprawdzana i oceniana jest: umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat oraz wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych. Za tę część egzaminu zdający może otrzymać 8 p. (6 za zawartość merytoryczną i 2 za kompozycję) czyli 40 ogólnej punktacji. W części drugiej sprawdzane i oceniane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi oraz umiejętność obrony własnego stanowiska. Rozmowa do- tyczyć będzie prezentacji tematu, ewentualnie związanej z nim bibliografii. Za tę część egzaminu zdający może otrzymać 4 p., czyli 20 ogólnej punktacji. W obu częściach egzaminu sprawdzane i oceniana jest sprawność oraz poprawność językowa, za co uczeń może otrzymać 8 p. czyli 40 ogólnej punktacji. 6 Przykładowe tematy Literatura w literaturze. młodzieży. ckie. 1. Bolesław Leśmian – poeta wyjątkowy. 2. Od Mickiewicza do Białoszewskiego – rozważania na temat znaczenia ballady 3. Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci kim jesteś, czyli o lekturach współczesnej 4. Od antyku do współczesności, czyli o tym jak rodzą się i kończą epoki litera- 5. Echa „harfy Homera” – literackie nawiązania do „Iliady” i „Odysei”. 6. Herosi i zwykli „zjadacze chleba” w literaturze polskiej i nie tylko. 7. Znaczenie motywów chrześcijańskich w polskiej literaturze romantycznej. 8. Witolda Gombrowicza gra z formą. 9. Związki między twórczością a biografią wybranego pisarza. 10. „Piękne i pożyteczne” – rozważania o istocie i funkcjach baśni. 11. Moje rekomendacje do literackiej Nagrody Nike. 12. O wartościach i słabych stronach literatury zaangażowanej społecznie, rozwa- żania w oparciu o przykłady przynajmniej z dwóch epok. 13. Rozum i uczucie w literaturze. 14. Od Alfreda Jarry’ego do Sławomira Mrożka – przykłady i znaczenie dramatu 15. Od Petrarki do Grochowiaka, czyli sonet nieśmiertelny. 16. Oto wspaniały poeta – prezentacja sylwetki twórczej oraz dorobku artystycz- groteskowego. nego wybranego poety. 17. Witkacy – poeta, dramaturg, powieściopisarz, malarz i filozof. 18. Motywy i nastroje katastroficzne w polskiej literaturze. 19. Sposób opisywania i postrzegania natury w różnych epokach. Omów to za- gadnienie na wybranych przykładach utworów pochodzących z co najmniej dwóch okresów literackich. 20. Podróże romantyczne (realne i literackie). Omów znaczenie wędrówki w okre- sie romantyzmu na podstawie wybranych przykładów. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego. Prezentacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: