Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 007915 9235113 na godz. na dobę w sumie
Ustrój sądownictwa w Polsce - ebook/pdf
Ustrój sądownictwa w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 337
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5062-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Funkcjonowanie sądów jest jednym z ważniejszych, aczkolwiek kontrowersyjnych, problemów społecznych i ustrojowych. Wiąże się z nim przede wszystkim zagadnienie organizacji ustrojowej trzeciej władzy i wpływu na nią pozostałych władz. Na styku tych działań powstaje wiele kontrowersji i problemów prawnych, w tym o naturze konstytucyjnej.

Publikacja „Ustrój sądownictwa w Polsce” zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących polskiego sądownictwa, w oparciu o bogatą literaturę i orzecznictwo, także międzynarodowe. Została opracowana z myślą o wszystkich, dla których problematyka wymiaru sprawiedliwości jest ważna, w szczególności dla sędziów, studentów prawa, aplikantów aplikacji ogólnej, sędziowskiej, aplikantów pozostałych aplikacji prawniczych, a także osób wykonujących inne zawody prawnicze.

Książka uwzględnia zmiany prawa, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Specjalizacyjne USTRÓJ SĄDOWNICTWA W POLSCE Artur Żurawik Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne Ustrój sądownictwa w Polsce W sprzedaży: Ł. Korózs, M. Sztorc USTRÓJ SĄDÓW POWSZECHNYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Z. Kmieciak POLSKIE SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA, wyd. 4 Studia Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne USTRÓJ SĄDOWNICTWA W POLSCE Dr Artur Żurawik Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Wydawca: Aneta Flisek Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5061-5 ISBN e-book 978-83-255-5062-2 Spis treści Przedmowa  ...........................................................................................................................  XI Wykaz skrótów  ....................................................................................................................  X Wykaz literatury  ..................................................................................................................  XIX Rozdział I. Zasady ustrojowe sądownictwa  ................................................................  1 1   § 1.  Rozumienie konstytucyjnych zasad prawnych ..................................................  4   § 2.  Zasada demokratycznego państwa prawnego  ..................................................    § 3.  Zasada podziału władzy. Władza sądownicza jako trzecia władza  ..............  8 15   § 4.  Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości  ....................................................  18   § 5.  Prawo do sądu w kontekście krajowym i unijnym ..........................................  29 I.  Właściwość sądów .......................................................................................    29 II.  Niezależność, niezawisłość i bezstronność ...............................................    III.  Sprawiedliwe rozpatrzenie sprawy  ...........................................................  29   30 I.  Jawność ...........................................................................................................    34   .  Rozpoznanie sprawy bez zbędnej zwłoki ................................................  37   I.  Prawo do sądu a standardy unijne ............................................................    § 6.  Zasada instancyjności ............................................................................................  40 47   § 7.  Zasada niezawisłości sędziowskiej ......................................................................  55   § 8.  Zasady nieusuwalności i nieprzenoszalności sędziów .....................................  55 I.  Uwagi ogólne  ...............................................................................................  56 II.  Nieusuwalność sędziów ...............................................................................  III.  Nieprzenoszalność sędziów  .......................................................................  58 59   § 9.  Zasada apolityczności i niepołączalności stanowiska sędziowskiego ............  62   § 10.  Zasada odrębności Sądu Najwyższego w strukturze sądownictwa ...............  64   § 11.  Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości  .........  Rozdział II. Sądy w Polsce ...............................................................................................  69 69   § 1.  Organizacja sądów .................................................................................................  69 I.  Uwagi ogólne  ...............................................................................................  70 II.  Sądownictwo powszechne  .........................................................................  70 1.  Zagadnienia wstępne  .............................................................................  2.  Tworzenie i wewnętrzna struktura sądów powszechnych  ..............  72 80 III.  Sądownictwo administracyjne  ..................................................................  80 1.  Zagadnienia wstępne  .............................................................................  82 2.  Tworzenie i organizacja sądów administracyjnych  .........................  84 I.  Sądownictwo wojskowe ...............................................................................  .  Sąd Najwyższy  .............................................................................................  85                  Spis treści     § 2.  Organy sądów  ........................................................................................................  I.  Organy w sądach powszechnych  ..............................................................  1.  Zagadnienia ogólne  ...............................................................................  2.  Prezesi sądów  .........................................................................................  2.1. Kompetencje prezesów sądów  .....................................................  2.2. Powoływanie prezesów i wiceprezesów sądów   87 87 87 89 89 powszechnych  ................................................................................  2.3. Kadencje prezesów  ........................................................................  2.4. Odwoływanie prezesów  ................................................................  3.  Kolegium sądu  .......................................................................................  4.  Dyrektorzy sądów  ..................................................................................  91 93 93 95 99 II.  Organy sądów administracyjnych  ............................................................  100 1.  Organy wojewódzkich sądów administracyjnych  ............................  100 1.1. Uwagi ogólne ...................................................................................  100 1.2. Prezes WSA  ....................................................................................  101 1.2.1.  Powoływanie i odwoływanie prezesa oraz   wiceprezesa WSA  ...............................................................  101 1.2.2.  Zadania i kompetencje prezesa  ........................................  103 1.3. Zgromadzenie ogólne sędziów WSA  .........................................  104 1.4. Kolegium WSA  ..............................................................................  106 2.  Organy Naczelnego Sądu Administracyjnego  ..................................  107 2.1. Uwagi ogólne  .................................................................................  107 2.2. Prezes NSA  .....................................................................................  107 2.2.1.  Powoływanie i odwoływanie Prezesa NSA oraz  wiceprezesów  .......................................................................  107 2.2.2.  Zadania i kompetencje Prezesa NSA  ..............................  109 2.3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA  ........................................  113 2.4. Kolegium NSA  ...............................................................................  114 III.  Organy sądów wojskowych  .......................................................................  115 I.  Organy Sądu Najwyższego  .........................................................................  117   § 3.  Samorząd sędziowski .............................................................................................  119 I.  Uwagi ogólne .................................................................................................  119 II.  Organy samorządu sędziowskiego w sądach powszechnych ................  120 III.  Organy samorządu sędziowskiego w sądach administracyjnych  ........  125 I.  Organy samorządu sędziowskiego w sądach wojskowych  ...................  125 .  Organy samorządu sędziowskiego w Sądzie Najwyższym  ...................  126   § 4.  Nadzór nad działalnością sądów .........................................................................  126 I.  Uwagi ogólne  ...............................................................................................  126 II.  Nadzór orzeczniczy nad działalnością sądów  ........................................  127 III.  Nadzór administracyjny nad działalnością sądów  ................................  128 1.  Nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych .  128 2.  Nadzór administracyjny nad działalnością sądów                   administracyjnych ...................................................................................  138 3.  Nadzór administracyjny nad działalnością sądów wojskowych  ....  142 4.  Nadzór administracyjny w Sądzie Najwyższym  ...............................  142       I  Spis treści   § 5.  Czynności sądów  ..................................................................................................  142 I.  Wyroki ............................................................................................................  142   II.  Jawność postępowania  ................................................................................  144   III.  Miejsce pełnienia czynności sądowych ....................................................  144   I.  Pomoc sądowa ..............................................................................................  145     .  Zastępowanie sędziego ................................................................................  146   I.  Ograniczenia delegacji .................................................................................  147   II.  Sędziowie dodatkowi ...................................................................................  148   III.  Czynności dyscyplinujące  ..........................................................................  149 IX.  Kary porządkowe ..........................................................................................  150     X.  Wyłączenia stosowania zarządzeń i kar porządkowych ........................  151   XI.  Zakładanie akt spraw ...................................................................................  152   XII.  Bezpieczeństwo w sądach............................................................................  152 Rozdział III. Sędziowie, referendarze, asystenci, pracownicy sądów i inne podmioty  ..........................................................................................................  153   § 1.  Powoływanie sędziów ............................................................................................  153 I.  Powoływanie sędziów sądów powszechnych  ..........................................  153 1.  Uwagi ogólne  ..........................................................................................  153 2.  Wymagania szczegółowe dotyczące kandydatów na stanowiska    sędziowskie w sądach powszechnych  .................................................  159 3.  Szczegółowa procedura kwalifikacyjna dotycząca powołania  na stanowisko sędziego sądu powszechnego  ....................................  170 II.  Powoływanie sędziów sądów administracyjnych ...................................  176       1.  Kryteria dla kandydatów na stanowiska sędziowskie   w wojewódzkich sądach administracyjnych .......................................  176 2.  Kryteria dla kandydatów na stanowiska sędziowskie   w Naczelnym Sądzie Administracyjnym  ...........................................  184 III.  Powoływanie sędziów sądów wojskowych  ..............................................  185 I.  Powoływanie sędziów SN  ..........................................................................  186   § 2.  Status sędziego ........................................................................................................  187 I.  Objęcie pierwszego stanowiska sędziowskiego  ......................................  188   II.  Znaczenie ślubowania sędziowskiego  ......................................................  188   III.  Wykazy służbowe  ........................................................................................  189   I.  Ustanie stosunku służbowego sędziego  ...................................................  189     .  Stan spoczynku sędziów  ............................................................................  190   I.  Przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe  .................................  198   II.  Delegowanie sędziów  ..................................................................................  200   III.  Obowiązki wykonywania poleceń z zakresu czynności   administracyjnych  .......................................................................................  205   § 3.  Prawa i obowiązki sędziów...................................................................................  206 I.  Obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem  .............................  206 II.  Podnoszenie kwalifikacji  ............................................................................  207 III.  Patronaty  .......................................................................................................  207 I.  Czas pracy sędziego  ....................................................................................  207         II Spis treści   .  Strój urzędowy  .............................................................................................  209   I.  Tajemnica  ......................................................................................................  210   II.  Postępowania sprawdzające  .......................................................................  211   III.  Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia  .................................  211 IX.  Zakazy działalności pozazawodowej  ........................................................  213     X.  Oświadczenia majątkowe  ...........................................................................  214   XI.  Droga służbowa  ...........................................................................................  215   XII.  Informowanie o sprawach sądowych  .......................................................  216   XIII.  Wynagrodzenia sędziowskie  ......................................................................  216   XI.  Urlop dodatkowy .........................................................................................  217   X.  Gratyfikacja jubileuszowa  ..........................................................................  218   XI.  Urlop dla poratowania zdrowia  ................................................................  218   XII.  Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy .......................................  219  XIII.  Odszkodowanie za wypadek  .....................................................................  220   XIX.  Miejsce zamieszkania sędziego i zwrot kosztów dojazdu  ....................  221   XX.  Pomoc finansowa  ........................................................................................  222   XXI.  Służba wojskowa sędziego  .........................................................................  222   XXII.  Urlop na czas kampanii wyborczej i zrzeczenie się urzędu  ................  223  XXIII.  Tytuł sędziego w stanie spoczynku i jego uposażenie  ..........................  225  XXI.  Świadczenia w razie śmierci sędziego  .....................................................  225   XX.  Uposażenie rodzinne....................................................................................  226   § 4.  System oceny pracy i planowania rozwoju zawodowego sędziego  ..............  226   § 5.  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów .........................................................  231 I.  Uwagi ogólne  ...............................................................................................  231   II.  Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej  ..........................................  231   III.  Kary dyscyplinarne  .....................................................................................  233   I.  Dodatkowe skutki orzeczeń dyscyplinarnych  ........................................  235     .  Przedawnienie przewinień dyscyplinarnych  ...........................................  236   I.  Sądy dyscyplinarne oraz rzecznicy dyscyplinarni  .................................  237   II.  Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym I instancji   – zagadnienia szczegółowe  ........................................................................  238   III.  Dyscyplinarne postępowanie odwoławcze i wykonawcze  ....................  243 IX.  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów administracyjnych    245     X.  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów sądów wojskowych  ..........  246   XI.  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów SN  .......................................  246   XII.  Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w stanie spoczynku  .........  247   § 6.  Immunitet sędziowski ...........................................................................................  248   § 7.  Referendarze sądowi, pracownicy sądów, kuratorzy sądowi, organy  pomocnicze sądów .................................................................................................  255 I.  Uwagi ogólne  ...............................................................................................  255   II.  Referendarze sądowi ....................................................................................  255   III.  Kuratorzy sądowi ..........................................................................................  260   I.  Asystenci sędziów  .......................................................................................  260     .  Urzędnicy i inni pracownicy sądowi  .......................................................  262   I.  Biegli sądowi .................................................................................................  263 III  Spis treści Rozdział IV. Inne zagadnienia  .......................................................................................  265   § 1.  Działalność Krajowej Rady Sądownictwa ..........................................................  265   § 2.  Działalność Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  .............................  269 I.  Uwagi wstępne  .............................................................................................  269 II.  Organy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  ..........................  270 III.  Aplikacje .........................................................................................................  272   § 3.  Rozpoznawanie spraw administracyjnych przez sądy powszechne ...............  275 I.  Uwagi wstępne  .............................................................................................  275 II.  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  ............................................  276 III.  Rozpoznawanie spraw ubezpieczeniowych przez sądy powszechne  ..  278   § 4.  Etyka sędziowska ....................................................................................................  280 I.  Uwagi wstępne  .............................................................................................  280 II.  Pojmowanie etyki zawodowej .....................................................................  281 III.  Kodeksy etyki zawodowej ...........................................................................  281 1.  Zagadnienia ogólne  ...............................................................................  281 2.  Zbiór zasad etyki zawodowej sędziów przyjęty przez Krajową   Radę Sądownictwa  .................................................................................  285 I.  Etyka zawodowa w opiniach polskich sędziów  .....................................  287   § 5.  Symbole sprawiedliwości  .....................................................................................  290 Wnioski .................................................................................................................................  293 Indeks rzeczowy  ..................................................................................................................  303                     IX Przedmowa Funkcjonowanie sądów jest jednym z ważniejszych, aczkolwiek kontrowersyjnych,  problemów społecznych i ustrojowych. Wiąże się z nim przede wszystkim zagadnienie  organizacji ustrojowej trzeciej władzy i wpływu na nią pozostałych władz. Na problem  ten inaczej patrzą sędziowie, a inaczej przedstawiciele parlamentu i władza wykonawcza.  Artykuł  10  ust.  2  Konstytucji  RP  stwierdza,  że  władzę  sądowniczą  sprawują  sądy  i  trybunały.  Przepis  ten  wyraża  pewną  zasadę  ogólną,  która  znajduje  doprecyzowanie  m.in. w art. 173 Konstytucji RP, według którego sądy i trybunały są władzą odrębną i nie- zależną od innych władz.  Interpretując zasadę podziału władzy w odniesieniu do władzy sądowniczej, silnie  akcentowana  jest  zasada  niezależności  sądów  oraz  monopol  kompetencyjny  sądowni- ctwa na sprawowanie władzy sądowniczej, wiążącej się z rozstrzyganiem o prawach i obo- wiązkach jednostek i innych podmiotów. Mocno skorelowane są z nią: zasada podziału  władzy i zasada demokratycznego państwa prawnego, która zresztą łączy w sobie wiele  różnych zasad pochodnych, w tym takie, które odnoszą się do wymiaru sprawiedliwości.  Jednym z jej komponentów jest bowiem prawo do sądu.  Odrębność władzy sądowniczej przejawia się w jej szczególnych kompetencjach, po- legających na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Istota władzy sądowniczej w sensie  konstytucyjnym zakłada, że jest ona wykonywana przez sądy jako organy jurysdykcyjne.  Podział władz nie eliminuje jednak powiązań między nimi. Celem zasady podziału i rów- nowagi władzy jest – co zauważa Trybunał Konstytucyjny – nie tyle funkcjonalny po- dział, ile stan równoważenia się władz, by możliwe było zagwarantowanie poszanowania  kompetencji każdej z nich i stworzenie podstaw do stabilnego działania mechanizmów  demokratycznego państwa prawnego.  Przejawów  tych  powiązań  jest  wiele:  sędziów  powołuje  Prezydent  RP,  jako  organ  władzy wykonawczej, przynależy do niego również prawo łaski, z kolei Minister Spra- wiedliwości sprawuje nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi i wojskowymi.  Podstawą działalności sądów są zaś akty prawne stanowione przez parlament. Nie są to  wszystkie powiązania, żadne z nich nie może natomiast naruszać odrębności władzy są- downiczej.  Na styku tych działań powstaje wiele kontrowersji i problemów prawnych. Wątpli- wości konstytucyjne budzą przede wszystkim zbyt szerokie kompetencje Ministra Spra- wiedliwości odnoszące się do kształtowania faktycznej struktury sądownictwa w Polsce.  Chodzi tu głównie o jego uprawnienia do znoszenia sądów, co może czynić rozporządze- niem, przy braku ustawowego dookreślenia okręgów sądowych spełniających minimalne  wymagania dostępu obywateli do sądu, w ramach których minister ten miałby dopiero  pewną swobodę ustalania siedzib, ilości sądów, obszarów właściwości itp. To ustawa po- XI Przedmowa winna określać okręgi, w ramach których przynajmniej jeden sąd określonego szczebla  musiałby istnieć, by nie ograniczać nadmiernie konstytucyjnego prawa do sądu. Prob- lem dotyczy także kompetencji ministerialnych, np. w zakresie przenoszenia sędziów bez  ich zgody na inne miejsca służbowe, nawet jeśli może odbywać się to tylko i wyłącznie  w przypadkach ściśle określonych ustawowo.  Niedogodnością związaną z nadzorem administracyjnym Ministra Sprawiedliwości  jest  również  brak  stabilizacji  ustrojowej  sądownictwa.  Minister  bowiem  jest  organem  politycznym,  władza  natomiast  zmienia  się  dość  często.  Każdy  nowy  Minister  Spra- wiedliwości  ma  zaś  inną  koncepcję  funkcjonowania  sądów,  w  wielu  przypadkach  ne- gując zasadnicze koncepcje poprzedników. To z kolei pociąga za sobą zmiany ustawo- dawcze, wprowadzane zgodnie z projektami ministerialnymi. Skutek jest taki, że ustawa  z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) od  momentu uchwalenia w 2001 r. było nowelizowane już ponad pięćdziesiąt razy, a wiele  nowelizacji było bardzo obszernych i dogłębnych. Jest to jedynie część argumentów prowadzących do ogólnej tezy, że obecny model  nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi i woj- skowymi daleki jest od ideału, a co więcej, w pewnych przypadkach narusza – jak się  wydaje – m.in. zasadę niezależności sądów.  Pojawia się również i druga kwestia warta omówienia. Czasami bowiem padają sło- wa, że sądownictwo stanowi pewien system, na który składa się działalność Sądu Najwyż- szego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych. Uregulowania dotyczące  poszczególnych rodzajów sądów nie są jednak w pełni spójne, a to utrudnia funkcjono- wanie trzeciej władzy. Należy więc i temu problemowi poświęcić nieco uwagi.  Aby  dalsze  rozważania  uczynić  bardziej  czytelnymi,  poszczególne  tematy  zostaną  zaprezentowane z odniesieniem do wszystkich rodzajów sądów, np. omawiając organy  sądów, przedstawię w jednym rozdziale zarówno organy sądów powszechnych, jak i są- dów pozostałych. Jest to zatem systematyka monografii zupełnie odmienna od tej, którą  można zwykle spotkać w opracowaniach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i innych  organów ochrony prawnej, w których opisane są najpierw wszystkie aspekty dotyczące  sądownictwa powszechnego, następnie wszystkie aspekty dotyczące sądownictwa admi- nistracyjnego itd. Prowadzi to do sytuacji, że te same zagadnienia odnoszące się do róż- nych sądów są bardzo rozproszone, a to utrudnia wyciąganie konkretnych wniosków. Ma  to sens co najwyżej szkoleniowy.  Zaproponowana  przeze  mnie  systematyka  opracowania  oczywiście  nie  w  każdym  przypadku będzie miała pełne zastosowanie, ponieważ ustawy dotyczące Sądu Najwyż- szego, sądów administracyjnych oraz wojskowych w pewnym zakresie odsyłają do usta- wy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, nakazując odpowiednie stosowanie jej prze- pisów. Nie będzie więc potrzeby powtarzania tych samych zagadnień.  W  swych  rozważaniach  uwzględniam  nie  tylko  przepisy  poszczególnych  ustaw  ustrojowych, ale również wiele poglądów doktrynalnych i orzecznictwo, tak krajowe, jak  i międzynarodowe. Pewne znaczenie zapewne będzie tu mieć również moje doświadcze- nie orzecznicze, pozwalające spojrzeć na problemy sądownictwa „od środka”. Ta perspek- tywa może oczywiście różnić się od perspektywy osób patrzących na sądownictwo „z ze- wnątrz”, tym niemniej każda z tych perspektyw może być wartościowa. Ich późniejsze  porównanie może doprowadzić do ciekawych i konstruktywnych rozwiązań.  XII Przedmowa W tym miejscu chciałem podziękować Pani Prof. dr hab. Annie Walaszek-Pyzioł za  życzliwą  atmosferę  pracy  oraz  ukierunkowanie  mojego  rozwoju  naukowego.  Dziękuję  także rodzinie za wyrozumiałość oraz kolegom sędziom z okręgu krakowskiego i katowi- ckiego za wspólne dyskusje, nie tylko o sądownictwie. Warszawa, styczeń 2013 r.                 Artur Żurawik XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPC  .............................  Europejska Konwencja Praw Człowieka (Konwencja o ochronie  praw człowieka i podstawowych wolności) z 4.11.1950 r. (Dz.U.  z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FUSU  .............................  ustawa  z  17.12.1998  r.  o  emeryturach  i  rentach  z  Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153,  poz. 1227 ze zm.) KC  ..................................  Kodeks cywilny KK  ..................................  Kodeks karny KKS  ................................  Kodeks karny skarbowy Kodeks wyborczy  .........  ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112  Konstytucja PRL  ..........  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (tekst jedn.  Konstytucja RP  ............  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  2.4.1997  r.  (Dz.U.  ze zm.) Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC  ...............................  Kodeks postępowania cywilnego  KPK  ...............................  Kodeks postępowania karnego KPW  ..............................  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KRdSU  ..........................  ustawa  z  12.5.2011  r.  o  Krajowej  Radzie  Sądownictwa  (Dz.U.  Nr 126, poz. 714 ze zm.) MPPOiP  ........................  Międzynarodowy  Pakt  Praw  Obywatelskich  i  Politycznych   otwarty  do  podpisu  w  Nowym  Jorku  19.12.1966  r.  (Dz.U.  z 1977 r. Nr 38, poz. 167) PrPostAdm  ...................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami ad- PrUSA  ...........................  ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- ministracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUSP  ............................  ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.)  (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSW  ..........................  ustawa  z  21.8.1997  r.  –  Prawo  o  ustroju  sądów  wojskowych  (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 952 ze zm.) RMU  ..............................  ustawa  z  8.8.1996  r.  o  Radzie  Ministrów  (tekst  jedn.  Dz.U.  z 2012 r. poz. 392 ze zm.) X Wykaz skrótów SNU  ...............................  ustawa  z  23.11.2002  r.  o  Sądzie  Najwyższym  (Dz.U.  Nr  240,  poz. 2052 ze zm.) TFUE  .............................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TUE  ...............................  Traktat o Unii Europejskiej  2. Czasopisma i publikatory AUMCS  .........................  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Biul. SN  .........................  Biuletyn Sądu Najwyższego Biul. TK  .........................  Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego  CPH  ...............................  Czasopismo Prawno-Historyczne Dz.U.  ..............................  Dziennik Ustaw Dz.Urz.  ..........................  Dziennik Urzędowy M.P.  ................................  Monitor Polski MoP  ...............................  Monitor Prawniczy ONSA  ............................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC  ............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNKW  ........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP .............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo- łecznych i Spraw Publicznych OSNSD  ..........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Dyscyplinarnych OSNwSK  .......................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych TK  ..................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ..........................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OTK-B ...........................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria B  Pal.  .................................  Palestra PiP  .................................  Państwo i Prawo PPiA  ..............................  Przegląd Prawa i Administracji PPP  ................................  Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr.  ......................  Prokuratura i Prawo PS  ...................................  Przegląd Sądowy PUG  ...............................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego SI  ....................................  Studia Iuridica ST  ...................................  Samorząd Terytorialny Zb. Orz.  .........................  Zbiór Orzeczeń 3. Organy, organizacje i instytucje ETPCz  ...........................  Europejski Trybunał Praw Człowieka EWG  ..............................  Europejska Wspólnota Gospodarcza KRS  ................................  Krajowa Rada Sądownictwa KRUS  .............................  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NSA  ...............................  Naczelny Sąd Administracyjny  PAN ................................  Polska Akademia Nauk XI     Wykaz skrótów RP  ..................................  Rzeczpospolita Polska SA  ..................................  Sąd Apelacyjny SN  ..................................  Sąd Najwyższy SOKiK  ...........................  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK  ..................................  Trybunał Konstytucyjny TS  ...................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (poprzednio Euro- pejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji)  UE  ..................................  Unia Europejska UKE  ...............................  Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK  ..........................  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  URE  ...............................  Urząd Regulacji Energetyki UTK  ...............................  Urząd Transportu Kolejowego WSA  ..............................  Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS  ................................  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Inne skróty art.  ..................................  artykuł (-y) cz.  ...................................  część lit.  ...................................  litera nast.  ...............................  następny (-a, -e) Nr  ...................................  numer pkt  ..................................  punkt poz.  ................................  pozycja przyp.  .............................  przypis  r.  .....................................  rok rozdz.  .............................  rozdział tekst jedn.  ......................  tekst jednolity ust.  .................................  ustęp (-y) wkł.  ................................  wkładka w zw.  ..............................  w związku ze zm. ......................... ze zmianami zob.  ................................  zobacz XII Wykaz literatury B. Adamiak, Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administra- cyjnego, [w:] S. Fundowicz, J. Niczyporuk, J. Stelmasiak (red.), Polski model sądowni- ctwa administracyjnego, Lublin 2003  B. Adamiak, O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądo- woadministracyjnym, PiP 2006, z. 11 B. Adamiak,  J. Borkowski,  Instytucje  procesowe  wyznaczające  granice  prawa  do  sądu,  [w:] A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.), Państwo prawa. Administracja. Sądow- nictwo. Prace dedykowane Prof. dr hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę uro- dzin, Warszawa 1999 Aplikacje  prowadzone  przez  Krajową  Szkołę  Sądownictwa  i  Prokuratury,  Kwartalnik  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zeszyt Specjalny 2011   A.M. Arkuszewska, Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011  M. Balcerzak, B. Gronowska, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubi- szewski, R. Mizerski, Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005   R. Balicki, Sądownictwo polubowne w Polsce, PPiA 2003, Nr 54  A. Bałaban, Funkcje zasad naczelnych konstytucji, SI 1995, Nr XXIII  M. Bańkowska, XX-lecie sądownictwa rodzinnego w Polsce, PS 1999, Nr 4 J. Barcz (red.), Ustrój Unii Europejskiej, t. I i II, Warszawa 2010  A.S. Bartnik, Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP, Warsza- A. Bąk, Wytknięcie obrazy przepisu w sprawie cywilnej, PS 2002, Nr 7–8  I. Biziel, Immunitet sędziowski jako gwarancja niezawisłego sprawowania wymiaru spra- wiedliwości, Homines Hominibus 2009, Nr 1  M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów  administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011  J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, Kodeks po- stępowania cywilnego. Komentarz, Lex/el. 2012 J. Borkowski, Reforma polskiego sądownictwa administracyjnego, PiP 2002, z. 5 M. Buszyński, O reformę sądownictwa administracyjnego, ST 1999, Nr 5  I. Chojnacka (red.), Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytu- wa 2009 cyjnego, Warszawa 2009 jednostki, PiP 2002, z. 12  W. Chróścielewski, Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw  W. Chróścielewski, Trójszczeblowy model sądownictwa administracyjnego a jednoinstan- cyjne postępowanie administracyjne, PiP 1999, z. 5 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustrój sądownictwa w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: