Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00572 008172 11011122 na godz. na dobę w sumie
Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce - ebook/pdf
Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 242
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-151-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce - to opracowanie, którego celem jest zaprezentowanie przedmiotowego zagadnienia w odniesieniu do wszystkich instytucji, które w Polsce pełniły funkcję centralnego banku państwa, począwszy od 1828 r. - kiedy powołano do życia pierwszą instytucję tego typu - Bank Polski. Po przedstawieniu przedmiotowej problematyki w odniesieniu do Banku Polskiego, Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Banku Polskiego S.A. oraz Banku Emisyjnego w Polsce - najwięcej miejsca poświęcono instytucji, która obecnie pełni funkcję banku centralnego - Narodowemu Bankowi Polskiemu. W przypadku każdej z prezentowanych instytucji przyjęto sposób omówienia obejmujący kilka kluczowych w tym przypadku grup zagadnień. Są to przede wszystkim:

Prezentacja zagadnienia według przyjętego schematu pozwala dostrzec jak dalece od współczesnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie odbiegały pierwsze regulacje powołujące do życia i określające zasady funkcjonowania omawianych instytucji. Ocenić również można to w jaki sposób kształtowała się pozycja każdej z wymienionych powyżej instytucji w Polsce, jaki miało to wpływ na obecnie przyjęte rozwiązania, jak również - na koniec - na ile obecnie obowiązujące regulacje prawne zapewniają wypełnianie przez NBP funkcji typowych dla współczesnego banku centralnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE AGNIESZKA MIKOS Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE AGNIESZKA MIKOS · USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: A. Szumański (red.) PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Tom 18 i 19 System Prawa Prywatnego B. Smykla PRAWO BANKOWE. KOMENTARZ Komentarze Becka L. Mazur PRAWO BANKOWE Krótkie Komentarze Becka R. Kubiak PRAWO DEWIZOWE Skrypty Becka T. Robaczyński, P. Gryska DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka P. Babiarz PRAWO BANKOWE KodeksSystem PRAWO BANKOWE Edycja Sądowa PRAWO BANKOWE, 5 wyd. z wprowadzeniem Teksty Ustaw Becka PRAWO BANKOWE, wyd. 6 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE AGNIESZKA MIKOS Redakcja: Agata Ponikowska Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7483-151-0 Spis treści Wprowadzenie ............................................................................................... Wykaz skrótów .............................................................................................. Literatura ......................................................................................................... IX XIII XV Akty prawne ................................................................................................... XXIX Orzecznictwo ................................................................................................. XXXV Inne źródła ...................................................................................................... XXXVII Rozdział I. Bank centralny w Polsce w latach 1828–1924 ........... 1. Bank Polski ............................................................................................... a) Dyskusja nad bankiem...................................................................... b) Utworzenie Banku Polskiego w 1828 r. ..................................... c) Forma prawna..................................................................................... d) Zadania ................................................................................................ e) Inne banki............................................................................................ f) Bank Polski w okresie powstań listopadowego i styczniowego.................................................................................... g) Likwidacja Banku Polskiego w 1885 r. ........................................ 2. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa ...................................................... a) PKKP w latach 1917–1918 ............................................................... b) PKKP w Polsce niepodległej .......................................................... 3. Wnioski ..................................................................................................... Rozdział II. Bank Polski SA w latach 1924–1945 ............................. 1. Powstanie Banku Polskiego SA w 1924 r. ......................................... 2. Organizacja Banku Polskiego SA w latach 1924–1939 ................. a) Prezes .................................................................................................... b) Rada Banku ........................................................................................ c) Dyrekcja Banku .................................................................................. d) Walne zebranie akcjonariuszy........................................................ e) Oddziały ............................................................................................... 3. Działalność Banku Polskiego SA ......................................................... 4. Bank Polski SA w latach 1939–1945 .................................................. 5. Bank Emisyjny w Krakowie ................................................................. 6. Wnioski ..................................................................................................... 1 1 1 3 6 7 8 9 14 16 16 17 18 25 25 29 29 31 32 34 34 35 38 39 41 V Spis treści Rozdział III. Bank Polski SA i Narodowy Bank Polski w latach 1945–1951 ................................................................................. 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 2. Powołanie Narodowego Banku Polskiego w 1945 r. ........................ 3. Powrót Banku Polskiego SA do kraju ................................................ 4. Zasady rozliczenia Banku Polskiego SA ze Skarbem Państwa ...... 5. Likwidacja Banku Polskiego SA w 1951 r. ........................................ 6. Wnioski ..................................................................................................... Rozdział IV. Narodowy Bank Polski w latach 1945–1997 ........... 1. Rozpoczęcie działalności przez NBP ................................................. a) Warunki polityczne powstania NBP ............................................. b) Statut NBP............................................................................................ c) Władze NBP ......................................................................................... d) Organizacja NBP ................................................................................ e) Zakres działalności NBP w 1945 r. ............................................... 2. Działalność NBP w warunkach gospodarki wielosektorowej (1946 r.) .................................................................................................... a) Działalność emisyjna (obieg pieniądza) ...................................... b) Działalność kredytowa ..................................................................... c) Rozrachunki z zagranicą oraz działalność walutowo-dewizowa.......................................................................... 3. Model monocentryczny w działalności NBP (1947 r.) ................. a) Działalność emisyjna (obieg pieniądza) ...................................... b) Działalność kredytowa ..................................................................... c) Rozrachunki z zagranicą oraz działalność walutowo-dewizowa.......................................................................... 4. Działalność NBP w latach 1948–1958 .............................................. 5. Działalność NBP w latach 1958–1989 .............................................. 6. Działalność NBP w latach 1989–1997 ............................................... 7. Wnioski ...................................................................................................... Rozdział V. Ustawa z dnia 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim ........................................................................................................ 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 2. Forma instytucjonalna, cele, zadania ................................................ 3. Niezależność NBP .................................................................................. 4. Organy NBP ............................................................................................. a) Prezes NBP........................................................................................... b) Rada Polityki Pieniężnej .................................................................. c) Zarząd NBP .......................................................................................... VI 45 45 46 49 50 53 55 61 61 61 62 63 64 68 70 70 71 73 77 77 78 79 80 81 82 84 87 87 88 90 92 92 93 98 Spis treści 5. Struktura organizacyjna ........................................................................ 6. Działalność emisyjna ............................................................................. 7. Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej ................................ 8. Działalność dewizowa (polityka kursowa) ..................................... 9. Rozliczenia pieniężne ........................................................................... 10. Obsługa bankowa Rządu i jego instytucji ...................................... 11. Nadzór bankowy ................................................................................... 12. Gospodarka finansowa NBP .............................................................. 13. Wnioski ................................................................................................... Rozdział VI. Problem kompetencji prawotwórczych organów NBP w zamkniętym systemie źródeł prawa ............................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 2. System źródeł prawa w Konstytucji RP z 1997 r. ........................... 3. Kompetencje prawotwórcze organów NBP ................................... a) Prezes NBP........................................................................................... b) Rada Polityki Pieniężnej .................................................................. c) Zarząd NBP .......................................................................................... 4. Problem kompetencji prawotwórczych organów NBP ............... 5. Wyrok TK z 28.6.2000 r. w sprawie kompetencji prawotwórczych organów NBP.......................................................... 6. Wnioski ..................................................................................................... Rozdział VII. Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej ......................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................... 2. Europejski System Banków Centralnych ......................................... a) Organizacja.......................................................................................... b) Niezależność ....................................................................................... c) Podstawowe cele i funkcje ESBC................................................... d) Kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej przez ESBC....... 3. Działalność Narodowego Banku Polskiego na rzecz integracji z Unią Europejską ................................................................................... a) Polityka pieniężna ............................................................................. b) Polityka kursowa ............................................................................... c) Zmiany legislacyjne ........................................................................... d) Nadzór bankowy................................................................................ e) Działania związane z wprowadzeniem euro .............................. 4. Wnioski ..................................................................................................... Podsumowanie .............................................................................................. 99 104 106 111 114 116 117 121 123 125 125 125 127 128 129 129 131 133 135 139 139 143 143 146 148 148 150 150 154 156 158 159 160 165 VII Spis treści Aneks .................................................................................................................. 169 1. Postanowienie królewskie z dnia 29.1.1828 r. w sprawie utworzenia i zakresu działania Banku Polskiego .......................... 2. Postanowienie królewskie z dnia 12.2.1828 r. w sprawie powo- łania i zasad wynagradzania władz Banku Polskiego ................... 3. Przemówienie prezesa Banku Polskiego na otwarciu Banku 171 185 Polskiego w dniu 6.5.1828 r. ............................................................... 187 4. Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 29.4.1828 r. w sprawie trybu prac przygotowawczych do otwarcia Banku Polskiego ............................................................. 5. Tymczasowa instrukcja dla Banku Polskiego z dnia 29.4.1828 r. regulująca tryb działania Banku zatwierdzona decyzją Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego ............................................ Indeks rzeczowy ........................................................................................... 189 191 197 VIII Wprowadzenie Powstanie pierwszych banków emisyjnych należy wiązać z faktem pojawienia się pieniądza papierowego. Na przełomie XVII i XVIII wieku zaczęła kształtować się praktyka stosowania kwitów depozyto- wych, które były wystawiane przez banki handlowe w zamian za zde- ponowany kruszec bądź monety. Kwity te służyły regulowaniu płat- ności między kupcami oraz wprowadziły znaczne ułatwienia w zakre- sie rozliczeń. Ponieważ banknoty (kwity depozytowe banków) były wystawiane przez podmioty cieszące się zaufaniem, chętnie przyjmo- wano je w zamian za usługę lub towar. Dodać należy, że kwity depozy- towe były traktowane jak pełnowartościowy pieniądz, ponieważ ich wystawca dawał gwarancję niczym nieograniczonej wymienialności banknotu na złoto. Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu rzeczy było coraz częstsze wykorzystywanie banknotu w obrocie hand- lowym – tym bardziej, że szybki rozwój stosunków towarowo-pie- niężnych powodował wówczas wzrost zapotrzebowania na pieniądz. Z czasem banki coraz częściej zaczęły stosować praktyki polegające na odstępowaniu od zasady utrzymywania w skarbcu pełnego pokry- cia w kruszcu dla emitowanych banknotów. Zakładano bowiem, że w określonym czasie tylko część depozytariuszy zgłasza się do banku celem dokonania wymiany. Dostrzeżono – w związku z powyższym – że banki (bez nadmiernego ryzyka niewypłacalności) mogą emito- wać więcej banknotów, niż wynikałoby to z posiadanych przez nie zasobów pełnowartościowego pieniądza. W konsekwencji, ze wska- zanej możliwości zaczęto korzystać często i na szeroką skalę. Pozy- tywnym tego skutkiem był szybki rozwój gospodarki, któremu jednak towarzyszyły tendencje do nadmiernej emisji banknotów, wykracza- jącej zdecydowanie poza dopuszczalne granice. Stawało się to powo- dem niewypłacalności banków i bankructwa, a w dalszej kolejności powodowało spadek zaufania do banków. Z czasem skutkiem wystę- pujących problemów były również istotne zakłócenia w gospodarce. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska – coraz częściej domagano się za- pewnienia ładu w systemie pieniężnym, który miał funkcjonować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stabilności. IX Wprowadzenie W zaistniałej sytuacji władze poszczególnych państw coraz częś- ciej zaczęły angażować się w przedmiotowym zakresie. Wynikało to oczywiście z konieczności szybkiego rozwiązania zarysowanych po- wyżej problemów, a w dalszej kolejności upatrywano w tym również znacznych korzyści dla samego państwa. Rozpoczęto działania ma- jące na celu ograniczenie swobody emisji. Odbywało się to w dwojaki sposób – albo poprzez ustalanie górnego pułapu emisji, albo przez nakładanie na banki obowiązku przestrzegania określonej relacji między wielkością emisji a wartością zdeponowanych kruszców i mo- net. Kolejne zmiany w przedmiotowym zakresie zmierzały do zdecy- dowanego zmniejszania liczby banków uprawnionych do emitowa- nia banknotów. Z czasem prawo emisji leżało w kompetencji jednego tylko banku. Według powyższego widać, że włączenie do obiegu banknotu miało bezpośredni wpływ na rozwój bankowości emisyjnej, a w kon- sekwencji na fakt powstania instytucji banku centralnego. Tak właś- nie powołano do życia pierwsze banki emisyjne. Bank Polski – utwo- rzony w 1828 r. – był ósmym z kolei bankiem nowego typu (bankiem emisyjnym) – po Banku Szwecji (pierwszym banku emisyjnym utwo- rzonym w 1668 r.), Banku Anglii (1694 r.), Banku Francji (1800 r.), Banku Holandii (1814 r.), Narodowym Banku Austrii (1817 r.), Banku Norweskim (1817 r.) i Narodowym Banku Danii (1818 r.). Odwołując się do tradycji bankowości centralnej w Polsce w więk- szości opracowań powołujemy się na dwie instytucje funkcjonujące w charakterze centralnego banku państwa – a mianowicie Bank Pol- ski SA (pełniący funkcje od 1924 r.) i oczywiście obecnie Narodowy Bank Polski (powołany do życia w 1945 r.). W niniejszym opracowaniu – w kontekście omawianego zagadnie- nia ustrojowej pozycji banku centralnego w Polsce – podjęto jednak próbę omówienia w przedmiotowym zakresie również okresu przed 1924 r. W pierwszej części opracowania podjęto przede wszystkim pro- blematykę dotyczącą pierwszej instytucji tego typu powołanej w Pol- sce – Banku Polskiego. Omówiono również wcześniejsze długotrwa- łe działania podejmowane w celu powołania na ziemiach polskich banku emisyjnego, a także zagadnienia związane z funkcjonowa- niem – określanej w literaturze jako namiastka centralnego banku państwa – Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. X Wprowadzenie Opracowanie obejmuje – w dalszej kolejności – problematykę Banku Polskiego SA (utworzonego w 1924 r.) oraz Banku Emisyjnego w Polsce, który został powołany do życia przez władze okupacyjne w 1939 r. – na terenie Generalnego Gubernatorstwa, celem organizo- wania obrotu pieniężnego, płatniczego i kredytowego na okupowa- nych obszarach polskich. Następnie omówiono okres szczególnie interesujący w historii bankowości centralnej w Polsce, a mianowicie lata 1945–1951. Po- wołano wówczas do życia nową instytucję pełniącą funkcje central- nego banku państwa – Narodowy Bank Polski, podczas gdy za granicą ciągle funkcjonował Bank Polski SA. Powrócił on do kraju wiosną 1946 r. – a formalnie został zlikwidowany dopiero w 1952 r. Nie ulega więc wątpliwości, że Bank Polski funkcjonował we wskazanym okre- sie – realizując swoje zadanie – obok Narodowego Banku Polskiego. Przez okres siedmiu lat formalnie istniały w Polsce dwa banki central- ne – formalnie, ponieważ Bank Polski nie posiadał prawa emisji i nie wykonywał jednak czynności bankowych, które przywrócono mu tyl- ko dla realizacji celu jakim było sprowadzenie wszystkich posiada- nych przez niego wartości do kraju. W dalszej kolejności podjęto problematykę warunków i zasad fun- kcjonowania Narodowego Banku Polskiego w okresie od 1945 r. do 1997 r., czyli do czasu uchwalenia obecnie obowiązujących ustaw bankowych. Ta część opracowania pokazuje szereg zmian jakie nastę- powały – w przyjętym w pracy kontekście – odnośnie wymienionej instytucji. Druga część opracowania obejmuje natomiast aktualnie przyjęte – w przedmiotowym zakresie – rozwiązania, przyjmując za podstawę obowiązujące regulacje prawne. Dodatkowo w tej części opracowania podjęto zagadnienie do- tyczące problemu kompetencji prawotwórczych organów NBP. Wskazana kwestia została omówiona w kontekście wydanego w tej sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.6.2000 r. Ostatnia część opracowania odnosi się do zagadnień związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, a w szczególności dal- szej perspektywy funkcjonowania NBP w Europejskim Systemie Ban- ków Centralnych. Ponadto, omówiono w tym miejscu kwestie od- noszące się do udziału NBP w procesie integracji europejskiej. Zwracając uwagę na zagadnienia szczególnie problematyczne z ja- kimi mieliśmy do czynienia i z jakimi ciągle spotykamy się w przy- XI Wprowadzenie padku funkcjonowania instytucji centralnego banku państwa, w ni- niejszym opracowaniu podjęto próbę udowodnienia tezy, jak się wy- daje, najistotniejszej – w kontekście ustrojowej pozycji banku centralnego w Polsce – zgodnie z którą banki centralne jeszcze nigdy nie posiadały tak silnej pozycji w państwie jak w chwili obecnej – co dotyczy również Narodowego Banku Polskiego. Stwierdzenie to od- nieść należy nie tylko do zakresu kompetencji banków centralnych, ich wpływu na funkcjonowanie współczesnego państwa, ale również kwestii ich szeroko rozumianej niezależności. W związku z powyższym, w przypadku każdej z prezentowanych instytucji, które w Polsce pełniły funkcje centralnego banku państwa począwszy od 1828 r. – przyjęto sposób omówienia obejmujący kilka kluczowych w tym przypadku grup zagadnień. Są to przede wszyst- kim: przyjęta forma organizacyjno-prawna, organizacja wewnętrzna instytucji, jej podstawowe zadania, gospodarka finansowa i relacje z organami państwa (w tym zagadnienie niezależności). Prezentacja zagadnienia według przyjętego schematu pozwala dostrzec jak dale- ce od współczesnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie odbie- gały pierwsze regulacje powołujące do życia i określające zasady funkcjonowania omawianych instytucji. Ocenić również można to w jaki sposób kształtowała się pozycja każdej z wymienionych powy- żej instytucji w Polsce, jaki miało to wpływ na obecnie przyjęte roz- wiązania, jak również – na koniec – na ile obecnie obowiązujące regu- lacje prawne zapewniają wypełnianie przez NBP funkcji typowych dla współczesnego banku centralnego. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1.4.2006 r. Autorka składa podziękowania za cenne uwagi Panu Profesorowi Wojciechowi Łączkowskiemu, Panu Profesorowi Mirosławowi Gra- natowi oraz Panu Profesorowi Erykowi Wojciechowskiemu. Warszawa, kwiecień 2006 r. Agnieszka Mikos XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) NBPU ..................................... ustawa z dnia 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) PrBank .................................. ustawa z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) 2. Organy orzekające SN ........................................... TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy 3. Czasopisma BB ........................................... Bezpieczny Bank BiK ......................................... Bank i Kredyt GB ........................................... Gazeta Bankowa GP ........................................... Gazeta Prawna MiS ......................................... Materiały i Studia MoP ........................................ Monitor Prawniczy MoPod ................................... Monitor Podatkowy PB ........................................... Prawo Bankowe PiP .......................................... Państwo i Prawo PiŻ .......................................... Prawo i Życie PP ............................................ Przegląd Podatkowy PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ........................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ....................................... Radca Prawny Rzeczp. .................................. Rzeczpospolita RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny XIII Wykaz skrótów artykuł 4. Inne skróty AAN ........................................ Archiwum Akt Nowych art. .......................................... BRM ....................................... Biuro Rozrachunków Międzynarodowych Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. NBP ........................ Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego EBC ........................................ Europejski Bank Centralny EMU ....................................... Unia Ekonomiczna i Monetarna ESBC ...................................... Europejski System Banków Centralnych GINB ...................................... Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego KERM .................................... Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów KNB ....................................... Komisja Nadzoru Bankowego loc. cit. ................................... MGE ....................................... Międzydepartamentalne Grupy Ekspertów m.in. ....................................... między innymi M.P. ......................................... Monitor Polski nast. ....................................... następny (a, e) NBP ........................................ Narodowy Bank Polski NPPC ..................................... Narodowy Program Przygotowania do Członko- loco citato, w miejscu (ostatnio) cytowanym stwa w Unii Europejskiej Nr ........................................... Numer op. cit. .................................... opus citatum, dzieło (ostatnio) cytowane PKKP ..................................... Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa poz. ........................................ pozycja przyp. .................................... przypis rozdz. ..................................... rozdział RPP ......................................... Rada Polityki Pieniężnej s. .............................................. sygn. ....................................... t. .............................................. tekst jedn. ............................ TRJN ...................................... Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej UGW ...................................... Unia Gospodarcza i Walutowa w zw. ...................................... w związku z. .............................................. ze zm. ..................................... zob. ......................................... ZUG ........................................ zeszyt ze zmianami zobacz Zakład Usług Gospodarczych strona sygnatura tom tekst jednolity XIV Literatura Amtenbrink F., Economic and monetary policy (in the framework of the EMU), w: A. Ott, K. Inglis, Handbook on European Enlargement, Haga 2000; Arnold R., Karta Praw Zasadniczych Unii Europejskiej (tłumaczenie: E. Schwierskott), PiP 2002, Nr 3; Babiarz P., Prawo bankowe. Edycja 2004, Warszawa 2004; Bainbridge T., Teasdale A., Leksykon Unii Europejskiej, Kraków 1998; Baka W., Bankowość centralna. Funkcje. Metody. Organizacja, Warszawa 1998; Baka W., Bankowość centralna. Funkcje. Metody. Organizacja, Warszawa 2001; Bałaban A., Czy Konstytucja dotyczy przepisów administracyjnych?, PiP 1998, Nr 5; Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004; Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (pod red. J. Barcza), Warszawa 2002; Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994; Bielecki J., Banki gotowe do euro, Rzeczp. 2001, Nr 219; Blinder A. S., Bankowość centralna w teorii i praktyce, Warszawa 2001; Finanse i bankowość. Zarys problematyki (pod red. E. Bogackiej-Kisiel i M. Łyszczaka), Wrocław 1999; Bolland S., Wstęp do nauki finansów, Warszawa 1976; Borodo A., Finanse publiczne w świetle regulacji prawnych, Sopot 1999; Borowska K., Bankowy Fundusz Gwarancyjny – kierunki najnowszych zmian, Glosa 1999, Nr 9; Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro (pod red. J. Borowskiego), Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004; Borowski J., Woreta R., Wyzwania dla polityki gospodarczej wynikające z przyszłego przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, BiK 2002, Nr 10; Brzeski T., Ustrój pieniężny, Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1927; Buczkowski T. J., Bank Polski 1828–1885, w: Bank Polski 1828–1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia, Warszawa 1928; Buszko J., Historia Polski 1864–1948, Warszawa 1989; XV Literatura Ciałkowski R., Kredyt w gospodarce narodowej, Katowice 1986; Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., Unia Europejska, Warszawa 1998; Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003; Ciszak T., Górska A., Otachel B., Siemaszko M., Żak R., Żogała M., Europejski System Banków Centralnych, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004; Czapska E., Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, BiK 1988, Nr 5–6; Daniluk D., Otwartość polskiego sektora bankowego na konkurencję ze- wnętrzną w świetle regulacji bankowych w roku 2000, BB 1998, Nr 4; Daniluk D., Podstawowe regulacje prawne służące zwiększeniu bezpiecze- ństwa systemu bankowego, banków oraz ochronie deponentów w Polsce na tle standardów międzynarodowych, BB 1997, Nr 1; Daniluk D., Niemierka S., Komisja Nadzoru Bankowego i Narodowy Bank Polski jako główni regulatorzy działalności bankowej – podstawowe uprawnienia decyzyjne wobec banków. Cz. II, PB 1998, Nr 4; Dauses M. A. (red.) i inni, Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (pod red. R. Skubisza – redaktor wydania polskiego), Warszawa 1999; Dąbrowski M., Ograniczono konstytucyjne uprawnienia banku centralnego, Rzeczp. 1997, Nr 12; Dębowska-Romanowska T., Cechy ustawy budżetowej i budżetu w świetle art. 219 Konstytucji RP, PiP 2000, Nr 5; Dębowska-Romanowska T., Źródła prawa finansowego, w: Prawo finansowe (pod red. W. Wójtowicz), Warszawa 2000; Dobaczewska A., Nadzór bankowy, Sopot 1998; Domaszewicz R., Finanse w gospodarce rynkowej, Kraków 1991; Dziawgo L., Głuchowski J., Polski dług publiczny, PUG 1997, Nr 3; Falkenhagen-Zaleski P., O instytucjach kredytowych w kraju naszym, War- szawa 1861; Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów. Studia Finansowo-Bankowe, War- szawa 1991; Prawo bankowe. Komentarz (pod red. E. Fojcik-Mastalskiej), Warszawa 1999; Frankowski E., W obronie niezależności banku centralnego, Glosa 2001, Nr 2; Frysztak M., Wybrane modele nadzoru bankowego funkcjonujące w Euro- pie, RPEiS 1998, Nr 3–4; Gajl N., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1986; Gardener E., Molyneux P., Powrót do doktryny TBTF: postępowanie wobec banków strategicznych zagrożonych upadłością, BB 1998, Nr 1; Garlicki L., Konstytucyjny system źródeł prawa, PiŻ 2000, Nr 6; Gaudement P. M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000; XVI Literatura Garlicki L., Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1999 roku, PS 2000, Nr 7–8; Glibowska M., Górska A., Pawełczyk B., Żak R., Analiza na temat wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy (edycja trzecia), MiS 2002, Nr 153; Gliniecka J., Harasimowicz J., Krasnodębski R., Polskie prawo bankowe (1918–1996), Warszawa 1996; Gliniecka J., Tajemnica bankowa w ujęciu prawnym, Sopot 1997; Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Warszawa 1985, t. IV; Gluck L., Bank Polski 1828–1885. Fakty i problemy, w: Księdze pamiątkowej Bank Polski 1828–1885 wydanej przez NBP dla upamiętnienia 160 roczni- cy otwarcia Banku Polskiego, Warszawa 1988; Gluck L., Landau Z., Uruchomienie działalności Banku Polskiego w roku 1828. Teksty źródłowe, w: Księdze pamiątkowej Bank Polski 1828–1885 wydanej przez NBP dla upamiętnienia 160 rocznicy otwarcia Banku Pol- skiego, Warszawa 1988; Głuchowski J., Prawnomiędzynarodowe stosunki finansowe państw socjali- stycznych, Studia Iuridica, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Warszawa– Poznań–Toruń 1984; Gocłowski M., Reprezentacja Narodowego Banku Polskiego na gruncie pra- wa cywilnego i ustawy o NBP, Glosa 1999, Nr 10; Góra J., Do zmian w konstytucji droga wyboista, GP 2004, Nr 194; Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999; Góral L., Charakterystyka modeli organizacyjnych nadzoru bankowego w wy- branych krajach europejskich, PUG 1995, Nr 5; Góral L., Instytucja kredytowa w państwach Unii Europejskiej, Glosa 1997, Nr 2; Góral L., Instytucje „parabankowe” w ustawodawstwie wybranych kra- jów Unii Europejskiej w Polsce, PUG 1997, Nr 10; Góral L., Nadzór bankowy a nadzór ubezpieczeniowy w Polsce i w wybra- nych krajach Unii Europejskiej, PUG 1999, Nr 6; Góral L., Obowiązkowy system ochrony depozytów bankowych i jego har- monizacja z postanowieniami europejskiego prawa bankowego, PUG 1995, Nr 12; Góral L., Rola banków w kształtowaniu ogólnych warunków otwierania i pro- wadzenia rachunków walutowych, PUG 1998, Nr 7–8; Góral L., Rola i zadania Komitetu ds. Przepisów Bankowych i Procedur Nad- zorczych w dziedzinie tworzenia reguł zarządzania ryzykiem bankowym, PUG 1996, Nr 6; Góral L., Karlikowska M., Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo bankowe, Warszawa 2000; XVII Literatura Górska A., Jakubiec S., Leżańska H., Siemaszko M., Analiza wpływu wprowa- dzenia euro na polski system bankowy, MiS 2003, Nr 169; Grabowski W., Współczesne kryzysy finansowe i próby ich przezwyciężenia – rola systemu regulacji finansowych, BB 1998, Nr 4; Grabski W., Idea Polski, dzieło wydane przez Narodowy Bank Polski dla upa- miętnienia 80. rocznicy odzyskania Niepodległości, Warszawa 1998; Grodek A., Idea banku narodowego, (Geneza Banku Polskiego 1763–1828), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1936, reprint, w: Księ- dze pamiątkowej Bank Polski 1828–1885 wydanej przez NBP dla upamięt- nienia 160 rocznicy otwarcia Banku Polskiego, Warszawa 1988; Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej, Warszawa 1992; Gruszczyńska-Brożbar E., Rynek długoterminowych kapitałów pieniężnych w strukturze rynku kapitałów pieniężnych, RPEiS 1999, Nr 3–4; Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i prakty- ka gospodarcza, Kraków 2004; Grzybowski M., Pięć lat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, BB 2000, Nr 1; Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1988; Herdegen M., Prawo europejskie, Warszawa 2004; Iwanicz-Drozdowska M., Zalewska M., Wpływ zmian w zakresie regulacji ostrożnościowych na polski sektor bankowy, BB 2000, Nr 1; Jabłoński K. H., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, PP 1996, Nr 5; Jakubek M., Prawo bankowe. Zbiór przepisów, Lublin 1993; Jakubek M., Prawo bankowe. Zbiór przepisów, Lublin 1994; Jakubek M., Prawo bankowe. Zbiór przepisów, Lublin 1998; Janczyk M., Zawarcie umowy kredytu bankowego, Glosa 1997, Nr 9; Janiak A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, Glosa 2003, Nr 2; Janiak A., Nietrafność i nieaktualność orzeczenia Trybunału Konstytucyjne- go z dnia 16 maja 1995 r. o zgodności przywilejów bankowych z Konstytu- cją, PS 2001, Nr 5; Janiak A., Wykonywanie zobowiązań pieniężnych za pośrednictwem ban- ków, MoP 2002, Nr 11; Jasiński L. J., Wzajemne relacje różnych stóp procentowych w Polsce i w wy- branych krajach świata, BiK 2003, Nr 10; Jasiński W., Nowe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, PUG 2002, Nr 4; Jasiński W., Ochrona systemu finansowego przed wykorzystywaniem go do celów prania pieniędzy. Dyrektywa z dnia 4 grudnia 2001 roku, PUG 2002, Nr 9; Jasiński W., Projektowane zmiany w zakresie nadzoru bankowego, PUG 1996, Nr 7–8; XVIII Literatura Jasiński W., Zakrzewski R., Nowe uregulowania w zakresie polskiego syste- mu bankowego, MoPod 1998, Nr 3; Jaskiernia J., Badanie zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europej- skiej w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, PiP 1999, Nr 7; Jaworski W., Narodowy Bank Polski 1945–1988 (Powstanie – rozwój– prze- budowa), BiK 1988, Nr 5–6; Jaworski W., Zarys rozwoju systemu kredytowego w Polsce Ludowej, Warsza- wa 1958; Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek. Operacje. Polity- ka, Warszawa 1992; Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek. Operacje. Polity- ka, Warszawa 1998; Jerzak S., Tupin R., Modelowy charakter regulacji prawnych Unii Europej- skiej w zakresie bankowości, PUG 1997, Nr 9; Jezierski A., Bankowość polska na tle przemian gospodarczych u schyłku XIX i na początku XX wieku, BiK 2000, Nr 11; Jezierski A., Leszczyńska C., Bank Polski SA 1924–1951, Narodowy Bank Pol- ski, Warszawa 1994; Jezierski A., Leszczyńska C., Narodowy Bank Polski 1948–1970, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2001; Jezierski A., Leszczyńska C., Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego. Narodziny systemu finansowego PRL, Narodowy Bank Polski, Warszawa 1996; Jończyk A., Rada Polityki Pieniężnej – nowy organ banku centralnego, PP 1998, Nr 8; Juchno R., Kaszubski R. W., Bankowość elektroniczna, Glosa 2001, Nr 7; Encyklopedia prawa (pod red. U. Kaliny-Prasznic), Warszawa 1999; Encyklopedia prawa (pod red. U. Kaliny-Prasznic), Warszawa 2000; Encyklopedia prawa (pod red. U. Kaliny-Prasznic), Warszawa 2004; Kaczmarek T. T., Wpływ polityki kursowej na międzynarodowe przepływy kapitałowe w latach 90. XX wieku, BiK 2003, Nr 9; Karczewska A., Charakter prawny uchwał Komisji Papierów Wartościo- wych, PUG 1997, Nr 4; Karpiński S., Pamiętnik dziesięciolecia 1915–1924, Warszawa 1931; Karpiński Z., Bank Polski 1924–1939. Przyczynek do historii gospodarczej okresu międzywojennego, Warszawa 1958; Karpiński Z., O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach. Wspomnienia 1860–1960, Warszawa 1971; Karpiński Z., Wspomnienia z okresu pracy w Narodowym Banku Polskim, Warszawa 1991; Kaszubski R. W., Ewolucja polskiej bankowości centralnej, MiS 1994, Nr 44; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustrojowa pozycja banku centralnego w Polsce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: