Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 007312 14066897 na godz. na dobę w sumie
Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel - książka
Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel - książka
Autor: Liczba stron: 424
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-965-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet powstał jako medium komunikacyjne umożliwiające wymianę danych pomiędzy ośrodkami badawczymi. Nikt wówczas nie przewidywał ogromnej szybkości, z jaką się rozwinie, i popularności, jaką zdobędzie. Strony WWW były proste, zawierały głównie tekst, a wyświetlanie ich w innych urządzeniach niż komputery stacjonarne kojarzone było raczej z powieściami science-fiction. Dziś internet to potężny zbiór informacji i miliony stron WWW. Jego użytkownicy używają różnych przeglądarek, różnych systemów operacyjnych i różnych urządzeń do przeglądania jego zasobów. Taka sytuacja wywołała konieczność ustanowienia standardów, w oparciu o które tworzone są strony WWW. Trzeba było także wypracować mechanizmy pozwalające łatwo zmieniać sposób formatowania stron, aby dostosować je do wymagań oraz możliwości przeglądarek i urządzeń.

Czytając książkę 'Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel', poznasz CSS (kaskadowe arkusze stylów) -- technologię, która umożliwia niemal dowolne formatowanie każdego dokumentu HTML. Dowiesz się, jak definiować style CSS i jak stosować je w procesie tworzenia stron WWW. Nauczysz się projektować strony, w których zmiana wyglądu nie będzie wymagać przekonstruowania kodu HTML, a jedynie modyfikacji kilku linijek w arkuszu stylów. Poznasz również niestandardowe zastosowania kaskadowych arkuszy stylów.

Książka zawiera również zestawienie wszystkich atrybutów CSS, które można stosować przy definiowaniu stylów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez u¿ycia tabel Autor: Dan Shafer T³umaczenie: Renata Wójcicka ISBN: 83-7361-965-8 Tytu³ orygina³u: HTML Utopia: Designing Without Tables Using CSS Format: B5, stron: 424 Internet powsta³ jako medium komunikacyjne umo¿liwiaj¹ce wymianê danych pomiêdzy oœrodkami badawczymi. Nikt wówczas nie przewidywa³ ogromnej szybkoœci, z jak¹ siê rozwinie, i popularnoœci, jak¹ zdobêdzie. Strony WWW by³y proste, zawiera³y g³ównie tekst, a wyœwietlanie ich w innych urz¹dzeniach ni¿ komputery stacjonarne kojarzone by³o raczej z powieœciami science-fiction. Dziœ internet to potê¿ny zbiór informacji i miliony stron WWW. Jego u¿ytkownicy u¿ywaj¹ ró¿nych przegl¹darek, ró¿nych systemów operacyjnych i ró¿nych urz¹dzeñ do przegl¹dania jego zasobów. Taka sytuacja wywo³a³a koniecznoœæ ustanowienia standardów, w oparciu o które tworzone s¹ strony WWW. Trzeba by³o tak¿e wypracowaæ mechanizmy pozwalaj¹ce ³atwo zmieniaæ sposób formatowania stron, aby dostosowaæ je do wymagañ oraz mo¿liwoœci przegl¹darek i urz¹dzeñ. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez u¿ycia tabel”, poznasz CSS (kaskadowe arkusze stylów) — technologiê, która umo¿liwia niemal dowolne formatowanie ka¿dego dokumentu HTML. Dowiesz siê, jak definiowaæ style CSS i jak stosowaæ je w procesie tworzenia stron WWW. Nauczysz siê projektowaæ strony, w których zmiana wygl¹du nie bêdzie wymagaæ przekonstruowania kodu HTML, a jedynie modyfikacji kilku linijek w arkuszu stylów. Poznasz równie¿ niestandardowe zastosowania kaskadowych arkuszy stylów. (cid:129) Podstawowe wiadomoœci o CSS (cid:129) Style lokalne i globalne (cid:129) Mechanizmy dziedziczenia (cid:129) Selektory i pseudoklasy (cid:129) Rozmieszczanie elementów strony za pomoc¹ stylów (cid:129) Przypisywanie kolorów (cid:129) Efekty tekstowe (cid:129) Walidacja dokumentów CSS Ksi¹¿ka zawiera równie¿ zestawienie wszystkich atrybutów CSS, które mo¿na stosowaæ przy definiowaniu stylów. Spis treści O autorze ....................................................................................... 13 Wstęp ............................................................................................ 15 Część I Wprowadzenie do CSS ...................................................19 Rozdział 1. Startujemy ..................................................................................... 21 CSS w kontekście ........................................................................................................... 21 Podstawowy cel CSS ...................................................................................................... 22 Dlaczego większość tabel jest zła? ................................................................................. 23 Tabele oznaczają długi czas ładowania strony ......................................................... 23 Użycie „pustych obrazków” nas spowalnia .............................................................. 24 Utrzymywanie tabel na stronie jest koszmarem ....................................................... 24 Kiedy użycie tabel jest właściwe? ............................................................................ 25 Czym w rzeczywistości jest CSS? .................................................................................. 25 Elementy reguł CSS ....................................................................................................... 26 Rodzaje reguł CSS ......................................................................................................... 29 Które właściwości są zależne od reguł CSS? ........................................................... 29 Na które elementy ma wpływ CSS? ......................................................................... 29 Gdzie definiuje się style CSS? ................................................................................. 30 Dlaczego należy się tym przejmować? ........................................................................... 32 Podsumowanie ............................................................................................................... 35 Rozdział 2. CSS na pierwszym planie ................................................................ 37 Do czego nadaje się CSS? .............................................................................................. 37 Kolor a CSS ............................................................................................................. 38 Czcionki a CSS ........................................................................................................ 40 Animacje pseudoklas a CSS ..................................................................................... 41 Obrazki a CSS .......................................................................................................... 43 Wiele arkuszy stylów, użytkownicy a CSS .............................................................. 45 Czego CSS sam nie może zrobić? .................................................................................. 45 CSS a dostęp do strony ................................................................................................... 47 CSS a ciągle zmieniający się świat przeglądarek ........................................................... 51 Dostosowywanie starszych przeglądarek ................................................................. 53 Postępowanie w przypadku nieprawidłowo działających przeglądarek ................... 55 Podsumowanie ............................................................................................................... 56 6 Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel Rozdział 3. Zagłębiamy się ............................................................................... 57 Zastosowanie reguł CSS w dokumentach HTML .......................................................... 57 Użycie skrótowych właściwości ..................................................................................... 58 Jak w CSS działa dziedziczenie? .................................................................................... 59 Selektory a struktura reguł CSS ...................................................................................... 60 Selektor uniwersalny ................................................................................................ 62 Selektor elementu ..................................................................................................... 62 Selektor klasy ........................................................................................................... 62 Selektor identyfikatora ............................................................................................. 63 Selektor pseudoelementu ......................................................................................... 64 Selektor pseudoklasy ................................................................................................ 65 Selektor potomka ..................................................................................................... 66 Selektor dziecka ....................................................................................................... 66 Selektor braci ........................................................................................................... 67 Selektory atrybutów ................................................................................................. 67 Grupowanie selektorów ........................................................................................... 68 Wyrażanie wielkości ...................................................................................................... 69 Wartości absolutne ................................................................................................... 70 Wartości względne ................................................................................................... 71 Komentarze CSS ............................................................................................................ 73 Podsumowanie ............................................................................................................... 73 Część II Układ strony w CSS ......................................................75 Rozdział 4. Projektowanie serwisu w CSS ......................................................... 77 Zalety tworzenia strony w CSS ...................................................................................... 78 Zwiększona kontrola składni .................................................................................... 78 Scentralizowana informacja o rozmieszczeniu elementów na stronie ...................... 79 Znaczniki semantyczne ............................................................................................ 79 Dostępność ............................................................................................................... 81 Zgodność ze standardami ......................................................................................... 82 Przykłady zwieńczonego sukcesem zastosowania CSS .................................................. 83 Przykładowa witryna: Footbag Freaks ........................................................................... 84 Podsumowanie ............................................................................................................... 85 Rozdział 5. Budowanie szkieletu strony ............................................................. 87 Wyliczanie typów szablonów ......................................................................................... 87 Ile układów stron? .................................................................................................... 88 Ile elementów projektu? ........................................................................................... 88 Pozycjonowanie w CSS i wielokolumnowe układy stron .............................................. 90 Pudełkowy schemat CSS .......................................................................................... 90 Właściwość display ...................................................................................................... 106 Pozycjonowanie w CSS i wielokolumnowe układy stron ............................................ 106 Wartości absolutne, relatywne i pozycjonujące ...................................................... 107 Podstawowy, trójkolumnowy układ strony ............................................................ 110 Dodanie nagłówka strony ....................................................................................... 112 Podsumowanie ............................................................................................................. 114 Rozdział 6. Wszystko na swoim miejscu .......................................................... 115 Pozycjonowanie bloków strony .................................................................................... 115 Jednostki miar oraz sposoby ich wyznaczania mają wpływ na projekt witryny ..... 115 Właściwość float .................................................................................................... 116 Właściwość clear .................................................................................................... 118 Spis treści 7 Wartości absolutne a relatywne wysokości i szerokości .............................................. 121 Właściwość z-index oraz nachodząca na siebie zawartość ........................................... 128 Układ strony CSS w praktyce: Footbag Freaks ............................................................ 132 Podsumowanie ............................................................................................................. 138 Część III Nadawanie stylów tekstowi oraz innej zawartości w CSS ........................................139 Rozdział 7. Dodawanie kolorów z palety .......................................................... 141 Kto sprawuje tutaj nadzór? ........................................................................................... 141 Kolory w CSS .............................................................................................................. 142 Jak się określa kolory? ........................................................................................... 143 Selekcja kolorów i ich kombinacje ........................................................................ 145 Ustawienie kolorów sekcji body ............................................................................ 146 Przezroczystość, kolor a ustawienia użytkownika .................................................. 147 Ciekawe zastosowania kolorów .................................................................................... 148 Ostrzeżenia oraz uwagi .......................................................................................... 148 Kolorowanie dodatkowych wierszy tabeli z danymi .............................................. 150 Podsumowanie ............................................................................................................. 153 Rozdział 8. Zgodność czcionek ....................................................................... 155 Jak CSS radzi sobie z czcionkami? .............................................................................. 155 Właściwość font-family ............................................................................................... 156 Właściwość font-size .................................................................................................... 156 Rozmiary w HTML a rozmiary w CSS .................................................................. 158 Różnorodność przeglądarek oraz platform ............................................................. 158 Relatywne względem czego? ................................................................................. 159 Inne właściwości czcionek ........................................................................................... 160 Właściwość font-style ............................................................................................ 160 Właściwość font-variant ......................................................................................... 160 Właściwość font-weight ......................................................................................... 160 Skrótowa właściwość font ............................................................................................ 161 Standardowe i niestandardowe rodziny czcionek ......................................................... 163 Określanie list czcionek ......................................................................................... 165 Użycie standardowych i ogólnodostępnych czcionek ............................................ 166 Podsumowanie ............................................................................................................. 168 Rozdział 9. Efekty tekstowe oraz kaskadowość ............................................... 169 Zastosowanie elementu span ........................................................................................ 170 Justowanie tekstu jako technika projektowania strony ................................................. 171 Wyrównywanie tekstu w CSS a w HTML ............................................................. 171 Przejście ze skompresowanego do przestronnego sposobu projektowania ............ 172 Rozpoczynanie linii akapitem ...................................................................................... 176 Odstępy poziome i pionowe ......................................................................................... 178 Właściwość line-height .......................................................................................... 178 Właściwości letter-spacing oraz word-spacing ...................................................... 180 Ozdabianie tekstu ......................................................................................................... 184 Cieniowanie tekstu bez użycia elementów graficznych ............................................... 186 Nadawanie stylów hiperłączom .................................................................................... 188 Nadawanie stylów CSS listom ..................................................................................... 190 Właściwość list-style-type ..................................................................................... 190 Właściwość list-style-position ................................................................................ 194 Właściwość list-style-image ................................................................................... 195 8 Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel Kaskadowość i dziedziczenie ....................................................................................... 196 Podstawowe zasady kaskadowości ........................................................................ 196 Kolejność występowania ........................................................................................ 197 Szczegółowość ....................................................................................................... 199 Pochodzenie ........................................................................................................... 200 Priorytet ................................................................................................................. 201 Podsumowanie ............................................................................................................. 201 Rozdział 10. Dodawanie obrazków do strony ..................................................... 203 Wyrównanie rysunków i tekstu .................................................................................... 203 Pokrycie obrazków tekstem ................................................................................... 205 Przycinanie zawartości HTML ..................................................................................... 208 Podsumowanie ............................................................................................................. 210 Część IV Niestandardowe zastosowania CSS ..............................211 Rozdział 11. Zwiększanie komfortu pracy użytkownika ...................................... 213 Podstawowe nadawanie stylów liście w CSS ............................................................... 214 Wzbogacanie wyglądu menu ........................................................................................ 217 Tworzenie podmenu ..................................................................................................... 218 Modyfikowanie kursora myszy .................................................................................... 221 Użycie nieruchomego obrazka jako tła ......................................................................... 222 Podsumowanie ............................................................................................................. 224 Rozdział 12. Walidacja i zgodność z poprzednimi wersjami ................................ 227 Walidacja dokumentu CSS ........................................................................................... 227 Dostosowywanie do zgodności z poprzednimi wersjami ............................................. 231 Które przeglądarki nie chciały się dostosować? ..................................................... 231 Reguły postępowania z niestandardowymi przeglądarkami ................................... 232 Dostosowywanie Netscape 4.x ............................................................................... 236 Dalsze udziwnienia: przełączanie między elementami DOCTYPE ............................. 238 Podsumowanie ............................................................................................................. 239 Dodatki ......................................................................................241 Dodatek A Rozmaitości ................................................................................. 243 @-reguły ...................................................................................................................... 243 Dźwiękowe arkusze stylów .......................................................................................... 246 CSS a JavaScript .......................................................................................................... 248 Dodatek B Indeks kolorów ............................................................................. 251 Dodatek C Spis właściwości CSS ................................................................... 257 azimuth ......................................................................................................................... 257 background ................................................................................................................... 258 background-attachment ................................................................................................ 259 background-color ......................................................................................................... 260 background-image ........................................................................................................ 261 background-position ..................................................................................................... 262 background-position-x, background-position-y ............................................................ 264 background-repeat ........................................................................................................ 265 behaviour ...................................................................................................................... 266 border ........................................................................................................................... 267 border-bottom, border-left, border-right, border-top .................................................... 267 border-bottom-color, border-left-color, border-right-color, border-top-color .............. 268 Spis treści 9 border-bottom-style, border-left-style, border-right-style, border-top-style ................. 269 border-bottom-width, border-left-width, border-right-width, border-top-width ........... 270 border-collapse ............................................................................................................. 271 border-color .................................................................................................................. 272 border-spacing .............................................................................................................. 273 border-style .................................................................................................................. 273 border-width ................................................................................................................. 275 bottom .......................................................................................................................... 276 caption-side .................................................................................................................. 277 clear .............................................................................................................................. 278 clip ................................................................................................................................ 279 color ............................................................................................................................. 280 content .......................................................................................................................... 281 counter-increment ......................................................................................................... 283 counter-reset ................................................................................................................. 284 cue ................................................................................................................................ 286 cue-after, cue-before ..................................................................................................... 286 cursor ............................................................................................................................ 287 direction ....................................................................................................................... 289 display .......................................................................................................................... 291 elevation ....................................................................................................................... 294 empty-cells ................................................................................................................... 295 filter .............................................................................................................................. 295 float .............................................................................................................................. 297 font ............................................................................................................................... 298 font-family .................................................................................................................... 299 font-size ........................................................................................................................ 301 font-size-adjust ............................................................................................................. 303 font-stretch ................................................................................................................... 305 font-style ...................................................................................................................... 306 font-variant ................................................................................................................... 307 font-weight ................................................................................................................... 308 height ............................................................................................................................ 309 ime-mode ...................................................................................................................... 310 layout-flow ................................................................................................................... 311 layout-grid .................................................................................................................... 312 layout-grid-char ............................................................................................................ 313 layout-grid-line ............................................................................................................. 314 layout-grid-mode .......................................................................................................... 315 layout-grid-type ............................................................................................................ 316 layer-background-color ................................................................................................ 317 layer-background-image ............................................................................................... 318 left ................................................................................................................................ 319 letter-spacing ................................................................................................................ 320 line-break ...................................................................................................................... 321 line-height .................................................................................................................... 322 list-style ........................................................................................................................ 323 list-style-image ............................................................................................................. 325 list-style-position .......................................................................................................... 326 list-style-type ................................................................................................................ 327 margin .......................................................................................................................... 329 margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top ................................................. 330 marker-offset ................................................................................................................ 331 marks ............................................................................................................................ 333 10 Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel max-height, min-height ................................................................................................ 334 max-width, min-width .................................................................................................. 335 -moz-border-radius ....................................................................................................... 336 -moz-border-radius-bottomleft, -moz-border-radius-bottomright, -mozborder-radius-topleft, -moz-border-radius-topright ............................................ 337 -moz-opacity ................................................................................................................ 338 orphans ......................................................................................................................... 339 outline ........................................................................................................................... 340 outline-color ................................................................................................................. 341 outline-style .................................................................................................................. 342 outline-width ................................................................................................................ 343 overflow ....................................................................................................................... 344 overflow-x, overflow-y ................................................................................................ 345 padding ......................................................................................................................... 346 padding-bottom, padding-left, padding-right, padding-top ........................................... 348 page .............................................................................................................................. 349 page-break-after ........................................................................................................... 350 page-break-before ......................................................................................................... 351 page-break-inside ......................................................................................................... 352 pause ............................................................................................................................. 353 pause-after, pause-before .............................................................................................. 354 pitch .............................................................................................................................. 355 pitch-range .................................................................................................................... 356 play-during ................................................................................................................... 357 position ......................................................................................................................... 358 quotes ........................................................................................................................... 359 richness ......................................................................................................................... 361 right .............................................................................................................................. 362 ruby-align ..................................................................................................................... 363 ruby-overhang .............................................................................................................. 364 ruby-position ................................................................................................................ 365 scrollbar-base-color ...................................................................................................... 366 scrollbar-element-color ................................................................................................ 367 size ............................................................................................................................... 369 speak ............................................................................................................................. 370 speak-header ................................................................................................................. 370 speak-numeral .............................................................................................................. 371 speak-punctuation ......................................................................................................... 372 speech-rate .................................................................................................................... 373 stress ............................................................................................................................. 374 table-layout ................................................................................................................... 375 text-align ...................................................................................................................... 375 text-align-last ................................................................................................................ 377 text-autospace ............................................................................................................... 378 text-decoration .............................................................................................................. 379 text-indent .................................................................................................................... 380 text-justify .................................................................................................................... 381 text-kashida-space ........................................................................................................ 382 text-overflow ................................................................................................................ 383 text-shadow .................................................................................................................. 384 text-transform ............................................................................................................... 385 text-underline-position ................................................................................................. 386 top ................................................................................................................................ 387 unicode-bidi .................................................................................................................. 388 Spis treści 11 vertical-align ................................................................................................................ 390 visibility ....................................................................................................................... 392 voice-family ................................................................................................................. 393 volume .......................................................................................................................... 394 white-space ................................................................................................................... 395 widows ......................................................................................................................... 396 width ............................................................................................................................. 397 word-break ................................................................................................................... 398 word-spacing ................................................................................................................ 399 word-wrap .................................................................................................................... 400 writing-mode ................................................................................................................ 401 z-index .......................................................................................................................... 402 zoom ............................................................................................................................. 403 Zalecane źródła ............................................................................ 405 Skorowidz ..................................................................................... 411 Rozdział 4. Projektowanie serwisu w CSS Rozwój każdego serwisu rozpoczyna się od jego zaprojektowania. To, co będzie zawarte w serwisie, wymyślasz sam bądź otrzymujesz idee od klienta. Jeśli jesteś projektantem przyzwyczajonym do szczegółowego sporządzania dokumentacji, projektowanie może objąć również stworzenie takiego dokumentu. Będzie to wymagać uwzględnienia przy- padków (ang. case), czyli możliwych zachowań odwiedzającego stronę. Trzeba będzie również wziąć pod uwagę oficjalne specyfikacje oraz zalecenia, a także listę przeglą- darek oraz platform umożliwiających dostęp do strony. Na tym etapie zwykle buduje się serię prototypów powstałych z projektów na papierze. Następnie z prototypowania wzorów w programie graficznym przechodzi się do stwo- rzenia w pełni funkcjonalnej strony HTML. Jeśli posiadasz pewne doświadczenie w pro- jektowaniu stron, z łatwością przeskoczysz z projektu konceptualnego do kodowania w HTML, odzwierciedlającego Twój pomysł na ekranie. Rezygnując z tabel na rzecz CSS, poznasz zupełnie nowe zasady projektowania, na podstawie których będziesz budować swoje pierwsze prototypy. W kolejnych roz- działach tej książki omówię wszystkie te zasady, tak byś zyskał pewne wyobrażenie o ograniczeniach CSS i mógł puścił wodze fantazji. W ludzkiej naturze leży pewna niechęć do zmian. Gdy zapoznasz się z rzeczami, któ- rych CSS nie potrafi dokonać, zamiast ochoty na poznawanie nowego, wspaniałego świata CSS, gdzie układ setek stron może zależeć od jednej reguły, odczujesz pokusę powrotu do topornego projektowania przy użyciu tabel. Będę starał się nakłonić Cię do porzucenia starych przyzwyczajeń, przedstawiając kilka głównych zalet konstru- owania stron przy użyciu CSS. Pokażę również parę witryn internetowych, które, podjąwszy stanowcze kroki, zbierają teraz owoce rozplanowywania w CSS. 78 Część II ♦ Układ strony w CSS Zalety tworzenia strony w CSS W poprzednich rozdziałach omówiłem kilka charakterystycznych cech oraz powodów stosowania reguł CSS przy tworzeniu układu strony. W tej sekcji zbiorę w jednym miejscu wszystkie argumenty „za”. Nie tylko mam nadzieję na przekonanie Cię o za- letach używania CSS, lecz także chcę przedstawić parę sposobów na nakłonienie in- nych do zaakceptowania tej technologii. W świecie bezwzględnej konkurencji, pracując na umowę-zlecenie, często będziesz musiał przedstawić powody, dla których lepiej niż inni projektanci nadawałbyś się do wykonania określonego projektu. Jeśli tworzenie witryn w CSS należy do Twojego arsenału programistycznego, z pewnością będzie to Twoim dużym atutem. Wiele z zalet projektowania w CSS wykracza daleko poza łatwość późniejszego rozwijania strony i przekłada się na dodatkowe korzyści dla klienta. Niech on o tym się dowie — może stanie się to decydującym powodem wygrania kontraktu. Zwiększona kontrola składni Na pierwszy rzut oka kluczową zaletą CSS oraz głównym powodem, dla którego projektanci witryn rozpoczynają pracę z tą technologią, jest możliwość kontroli wielu aspektów wyglądu strony, których nie da się zwyczajnie określać w czystym HTML. Przykładem może być moda na usuwanie podkreślenia z hiperłączy oraz zaznaczanie ich za pomocą innych stylów (np. kolorowania tekstu, pogrubiania czcionki oraz pod- kreślenia łączy w momencie najechania na nie myszą). Kompletny spis właściwości stylów, które mogą być kontrolowane przez CSS, znajduje się w dodatku C. Oprócz pokaźnej liczby takich właściwości, CSS pozwala na zastosowanie ich do więk- szego zakresu elementów HTML. W czystym HTML, jeśli zechce się użyć obramowania wokół pewnego obszaru, trzeba będzie stworzyć tabelę, gdyż jedynie ona posiada od- powiedni do tego atrybut. CSS nie tylko umożliwia większą kontrolę nad wyglądem obramowania (możliwości jest wiele: obramowanie może być jednolite (ang. solid), wzorzyste (ang. embossed), nakrapiane (ang. dotted), przerywane (ang. dashed), grube bądź cienkie, czerwone lub zielone, itd.), lecz także pozwala na dodawanie obramo- wania do dowolnie wybranego elementu, a nie tylko tablicy. Celem CSS jest zaofe- rowanie projektantowi jak najszerszego wachlarza możliwości. Tak więc ideą przy- świecającą CSS jest umożliwienie zastosowania reguł stylów wszędzie tam, gdzie ma to rzeczywisty sens. CSS posiada więcej właściwości stylów, które mogą się odnosić do większej liczby elementów, niż HTML kiedykolwiek pozwalał. Gdybyś miał wybrać pomiędzy CSS a HTML jako środkiem na określenie wyglądu strony, CSS zwyciężyłby bez najmniej- szych wątpliwości. Mimo to powszechnie stosuje się HTML do projektowania układu strony, a do CSS ucieka się tylko w szczególnych przypadkach, gdy HTML nie potrafi sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Podczas gdy wizualny efekt jest porównywalny, traci się po drodze mnóstwo zalet CSS. Rozdział 4. ♦ Projektowanie serwisu w CSS 79 Scentralizowana informacja o rozmieszczeniu elementów na stronie Jak już to nakreśliłem wcześniej, najlepszą metodą na użycie CSS przy projektowaniu stron WWW jest dołączenie jednego lub więcej plików .css zawierających odpowied- nie reguły stylów za pomocą znacznika link . W ten sposób wygląd strony jest wy- raźnie oddzielony od jej treści i znajduje się jednym miejscu. Ideą przyświecającą takiemu postępowaniu jest umożliwienie zmiany treści strony bez konieczności modyfikowania jej wyglądu i odwrotnie. Przy tradycyjnym projek- towaniu stron, gdzie znaczniki HTML oraz atrybuty służą do określenia sposobu wy- świetlania całości w przeglądarce, kod tych dwóch aspektów jest przemieszany. Jeśli zatem ktokolwiek chciałby zmodyfikować jeden z nich, automatycznie musiałby się znać na obu. Inaczej ryzykowałby popsucie czegoś na stronie. W tym sensie mówimy o powiązaniu treści i wyglądu witryny. Fakt podzielenia kodu na części służące do różnych celów jest znany w programi- stycznym świecie (ang. decoupling). Gdy oprawa graficzna serwisu jest niezależna od jego treści, projektant witryny łatwo modyfikuje jej wygląd poprzez edytowanie plików .css, natomiast osoba zajmująca się treścią dodaje zawartość do plików .html. Taki podział kodu przeciwdziała także jego powielaniu. W projektowaniu opartym na znacznikach HTML, jeśli tytuł znajdujący się na górze każdego artykułu ma być wy- świetlany powiększoną, czerwoną czcionką, należy umieścić znacznik font we- wnątrz odpowiedniego znacznika h1 na każdej stronie serwisu. Gdy używa się wzoru w CSS, można w jednym miejscu określić właściwości czcionki dla znaczników h1, co znacząco oszczędza czas pisania kodu. W momencie zmiany wyglądu tego typu nagłówków należy jedynie dokonać pewnej modyfikacji pliku CSS — nie ma potrze- by sprawdzania każdego dokumentu HTML z osobna. Na pewno oszczędza to czas i nerwy. Powyższe różnice zilustrowano na rysunku 4.1. Jeśli przyjrzysz się uważnie rysunkowi 4.1, spostrzeżesz, że oprócz zalet organizacyj- nych opisanych wyżej, istnieje dodatkowy atut — przeglądarka ma mniej kodu do pobrania. W przypadku witryn mocno obłożonych kodem lub składających się z setek stron, ograniczenie czasu ładowania się strony może bardzo pozytywnie wpłynąć na ocenę użytkownika i na koszty połączeń. Znaczniki semantyczne Gdy używa się plików .css do oddzielenia zawartości witryny od jej treści, można za- obserwować ciekawe rzeczy. Ponieważ CSS zapewnia całkowitą kontrolę nad wyglądem poszczególnych składników strony, zaczyna się używać znaczników do oznaczenia struktury i znaczenia elementów na stronie. Kod HTML pozbawiony informacji doty- czących wyglądu i formy prezentacji strony staje się czystym nośnikiem semantycz- nych treści. 80 Rysunek 4.1. CSS centralizuje kod projektu Część II ♦ Układ strony w CSS Istnieje kilka powodów utrzymywania takiego stanu rzeczy. Jednym z nich jest łatwość dokonywania zmian w zawartości witryny. Najprostszą metodą na zlokalizowanie strony używającej CSS jest spojrzenie w jej źródło — opcja ta dostępna jest w każdej przeglądarce. Jeśli jesteś w stanie określić zawartość strony w przeciągu 10 sekund, całkiem prawdopodobne jest, że nie masz do czynienia z układem strony bazującym na tabelach ani z żadnym innym niesemantycznym kodem HTML. Użycie semantycznych znaczników HTML znacząco wpływa na mechanizmy wyszu- kiwania stosowane przez wyszukiwarki internetowe. Im mniej jest znaczników opi- sujących wygląd strony, tym bardziej jest prawdopodobne, że zwiększy się gęstość występowania na stronie danego słowa kluczowego, która to wartość jest istotnym czynnikiem determinującym popularność strony. Jak zobaczymy później, CSS pozwala na pozycjonowanie elementu wewnątrz okna przeglądarki w oderwaniu od jego miejsca w dokumencie HTML. Jeśli zatem posia- dasz na stronie formularz służący do zamawiania prenumeraty listy dystrybucyjnej bądź inny obszerny fragment kodu HTML, niewnoszący wiele do samej treści doku- mentu, możesz swobodnie przenieść część kodu na koniec dokumentu, a następnie użyć CSS do ustawienia formularza na górze okna przeglądarki. Znacznik link 1 oferuje możliwości coraz częściej wspierane przez współczesne przeglądarki. Pozwala mianowicie ograniczyć stosowanie dołączonych reguł stylów tylko do przeglądarek i ekranów określonego typu. Przykładowo, mógłbyś dołączyć do strony trzy pliki .css — jeden definiowałby wygląd strony wyświetlanej na ekranie 1 A dokładniej atrybut media. Rozdział 4. ♦ Projektowanie serwisu w CSS 81 komputera, drugi odnosiłby się do drukowanej strony, natomiast trzeci miałby zasto- sowanie w przypadku telefonów komórkowych. Tylko poprzez użycie znaczników semantycznych oraz poprzez pozwolenie na to, aby CSS zajął się sposobem wyświe- tlania strony, można uzyskać takie dostosowanie zawartości do różnych okoliczności. Na koniec należy wspomnieć o rzeczy nie mniej ważnej, a mianowicie o zwiększonej dostępności do witryn używających znaczników semantycznych. Zajmiemy się tym bardziej szczegółowo w następnej sekcji. Dostępność Gdybyś miał kiedyś okazję być świadkiem przeglądania stron WWW przez osoby mające problemy ze wzrokiem, polecam to doświadczenie. Alternatywnie, możesz użyć oprogramowania czytającego zawartość ekranu. Wyłącz monitor i sprawdź na własnej skórze, jak to jest być osobą mającą słaby wzrok, próbującą poruszać się w internecie. Witryny często korzystające z tabel, rysunków oraz innych niesemantycznych ele- mentów HTML są bardzo niewygodne przy odczytywaniu na głos zawartości strony. Nie jest takie znów niespotykane wśród współczesnych serwisów, że załadowanie strony do momentu wyświetlenia właściwej zawartości zajmuje około 30 sekund. Skoro już teraz nie brzmi to dobrze, pomyśl, że musiałbyś wysłuchiwać takich niepotrzebnych informacji za każdym razem, gdy nowa strona zostałaby załadowana. Znaczniki semantyczne pozwalają na niemal całkowite pozbycie się tej kakofonii dźwię- ków, gdyż każdy znacznik dokumentu posiada dzięki nim pewne znaczenie strukturalne, istotne w tym przypadku dla użytkownika (a właściwie słuchacza). Przeglądarki od- czytujące zawartość strony na głos ignorują graficzne właściwości elementów inter- fejsu, toteż niewidomy użytkownik nie powinien być zmuszany do ich odsłuchiwania. W witrynie używającej znaczników semantycznych osoba z uszkodzonym wzrokiem nie musiałaby zachodzić w głowę, czy pogrubienie tekstu miało jakieś specjalne zna- czenie, czy tylko pewien walor estetyczny. Elementy wyświetlone pogrubioną czcionką dla celów estetycznych posiadałyby odpowiednią regułę zdefiniowaną wewnątrz defi- nicji CSS, więc przeglądarka czytająca na głos pominęłaby tę cechę. Elementy, które miałyby się odznaczać na tle innych pod względem semantycznym, wyróżnione byłyby znacznikami strong oraz em , czyli tekst byłby pogrubiony i wyświetlony kursywą. Istnieją osobne poradniki na temat tego, jak należy tworzyć serwisy bardziej dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych. Wytyczne dotyczące dostępu do sieci przez osoby niepełnosprawne, czyli inaczej WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines)2, są pozycją polecaną wszystkim projektantom witryn. W zaleceniach3 omówiona jest idea unikania znaczników prezentacyjnych na rzecz znaczników semantycznych. 2 http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 3 http://www.w3.org/TR/WCAG10/#g1-structure-presentation 82 Część II ♦ Układ strony w CSS Zgodność ze standardami WCAG nie jest jedyną specyfikacją popierającą ideę podziału kodu strony na część prezentacji (CSS) oraz część zawartości (HTML). W rzeczywistości ostatnie standardy HTML4 były tworzone właśnie w tym duchu. Konsorcjum World Wide Web5 (W3C) jest organizacją odpowiedzialną za publiko- wanie zaleceń (a właściwie standardów) odnoszących się do sieci. Poniżej znajduje się kilka zaleceń związanych z semantycznymi znacznikami oraz z CSS: HTML 4 (http://www.w3.org/TR/html4) Ostatnia wersja dokumentu oznacza wszystkie niesemantyczne znaczniki i ich atrybuty jako niezalecane6. Znacznik font 7, na przykład, jest w tym standardzie jasno wyszczególniony jako przestarzały. Oto komentarz do tych niezalecanych elementów8: Ogólnie rzecz biorąc, autorzy stron powinni używać zamiast znaczników HTML arkuszy stylów do formatowania i nadawania odpowiedniego kształtu elementom. XHTML 1.0 (http://www.w3.org/TR/xhtml1/) XHTML, jako HTML 4 przetransformowane do dokumentów XML, pozwala na używanie znaczników oraz atrybutów, jednocześnie wykorzystując funkcjonalność XML (mieszanie języków znaczników, tworzenie własnych itd.). To zalecenie zawiera te same znaczniki oraz niezalecane elementy co HTML 4. Wytyczne dotyczące dostępu do sieci (Web Content Accessibility Guidelines 1.0) (http://www.w3.org/TR/WCAG10/) Tak jak to zostało opisane w sekcji „Dostępność”, WCAG gorąco zaleca używanie CSS oraz znaczników semantycznych do tworzenia projektów stron usprawniających dostępność. Zalecenie to mówi samo za siebie: Nadużywanie znaczników do osiągnięcia pewnych efektów wizualnych (przykładowo, tabel do budowania układu strony, a nagłówków do zwiększenia rozmiaru czcionki) utrudnia użytkownikom korzystającym ze specjalistycznego oprogramowania poruszanie się po stronie. Co więcej, uniemożliwione jest poprawne wyświetlenie strony na innych urządzeniach, gdy rezygnuje się ze znaczników strukturalnych na rzecz znaczników prezentacji przy przekazywaniu treści. 4 http://www.w3.org/MarkUp/#recommendations 5 http://www.w3.org/ 6 Element niezalecany jest oznaczony jako ten do usunięcia ze specyfikacji, w związku z czym nie powinien być dłużej używany. Dokument, który ma być zgodny ze standardami, nie powinien stosować tego typu elementów. 7 http://www.w3.org/TR/html4/present/graphics.html#h-15.2.2 8 http://www.w3.org/TR/html4/conform.html#deprecated Rozdział 4. ♦ Projektowanie serwisu w CSS 83 Zdaniem wielu projektantów stron, ścisłe przestrzeganie standardów jest praktycznie niemożliwe. Celem niniejszej książki jest udowodnienie, że nie jest to do końca prawda. Współczesne przeglądarki działają znacznie lepiej, gdy przestrzega się standardów. Choć błędy oraz problemy ze zgodnością nadal istnieją, nie są one mniej rozwiązywalne niż błędy, z którymi spotyka się projektant bazujący na kodzie niezgodnym ze standardami. Przykłady zwieńczonego sukcesem zastosowania CSS Poniższe witryny mogą posłużyć za doskonały przykład na to, co można osiągnąć, budując układ strony wyłącznie na CSS. SitePoint (http://www.sitepoint.com/) Wiem, wiem, reklamowanie serwisu swoich wydawców nie wydaje się być odpowiednią rzeczą, jednak chłopaki nie tylko wykonali kawał dobrej roboty zamieniając cały układ strony bazujący na tabelach na jego odpowiednik w CSS, lecz także znacząco zwiększyli przy tej okazji funkcjonalność serwisu. Mimo że na pierwszy rzut oka dobór kolorów może się wydać nieco ubogi, taki „odchudzony” wygląd strony pozwala na jej szybkie ładowanie, nawet w przypadku obszernej treści i bogactwa opcji nawigacji. A List Apart (http://www.alistapart.com/) Od momentu jej powstania, witryna łącznie z listą dystrybucyjną stała się jednym z głównych źródeł informacji na temat projektowania stron przy użyciu CSS. Serwis jest utrzymany w duchu minimalistycznym, jednak udowadnia, że prosty nie znaczy nudny ani nieciekawy. Netscape DevEdge (http://devedge.netscape.com/) DevEdge jest serwisem Netscape przeznaczonym dla projektantów rozwijających witryny internetowe. Ponieważ Netscape w wersji 6. oraz 7. był już oparty na mechanizmie zgodnym z obowiązującymi standardami, nie pozostało nic innego jak przerobić witrynę tak, by mogła pełnymi garśćmi czerpać z tej technologii. W serwisie znajduje się nawet artykuł9 poświęcony temu przeprojektowaniu. ESPN (http://www.espn.com/) Pierwsza czołowa, komercyjna witryna internetowa zbudowana na podstawie technik CSS. Jest z pewnością krokiem milowym przy projektowaniu witryn. 9 http://devedge.netscape.com/viewsource/2003/devedge-redesign/ 84 Część II ♦ Układ strony w CSS Klienci często będą pytali o inne serwisy, które zostały zaprojektowane w tej samej technologii i odniosły spektakularny sukces. Do tej pory wszystkie najlepsze przykłady projektów w CSS były albo witrynami stworzonymi przez profesjonalnych projektantów dla innych twórców witryn, albo domowymi serwisami mogącymi ponieść pewne ryzyko niedociągnięć, gdyż nie musiały na siebie zarabiać. W serwisie Netscape DevEdge10 znajduje się wyczerpujący wywiad z jednym z projektantów tej witryny. Fast Company Magazine (http://www.fastcompany.com/) Jest to wersja online popularnego magazynu. Witryna została przebudowana przy użyciu CSS. Aktualna wersja serwisu nie różni się znacząco od tej poprzedniej, jednak dzięki CSS strony ładują się o wiele szybciej. Przykładowa witryna: Footbag Freaks W pozostałej części książki, gdzie tylko to będzie możliwe, będę odnosił się do przy- kładu witryny stworzonej specjalnie na potrzeby tej książki. Tę fikcyjną witrynę, nazwaną Footbag Freaks, będzie można pobrać ze strony: http://www.footbagfreaks.com/. Kod źródłowy jest również gotowy do pobrania ze strony książki11. Na rysunku 4.2 widać główną stronę serwisu. Witryna w pełni wykorzystuje CSS zarówno do tworzenia układu strony, jak i do nadawania stylów fragmentom tekstu oraz innym elementom na stronie. Kod HTML jest całkowicie semantyczny. Stronę zaprojektowano i przetestowano pod następują- cymi przeglądarkami: (cid:141) Internet Explorer 5 lub w wersji wyższej pod Macintosh i Windows, (cid:141) Opera 6 lub w wersji wyższej, (cid:141) Mozilla 1.0 i wersje późniejsze oraz przeglądarki podobnego typu, łącznie z Netscape 6 i wersjami późniejszymi oraz Camino. Witryna jest zgodna z następującymi zaleceniami W3C: (cid:141) XHTML 1.0 (dokładna kompatybilność), (cid:141) WCAG 1.0 (ocena pod względem dostępności do strony), (cid:141) CSS 2.0. 10 http://devedge.netscape.com/viewsource/2003/espn-interview/01/ 11 http://www.sitepoint.com/books/ Rozdział 4. ♦ Projektowanie serwisu w CSS 85 Rysunek 4.2. Strona główna witryny Footbag Freaks Podsumowanie W tym rozdziale podałem kilka najistotniejszych zalet, które CSS ma do zaoferowania przy projektowaniu witryn internetowych. Są nimi przede wszystkim: (cid:141) zwiększona kontrola składni, (cid:141) scentralizowana informacja o rozmieszczeniu elementów na stronie, (cid:141) znaczniki semantyczne, (cid:141) dostępność, (cid:141) zgodność ze standardami. Po zaprezentowaniu paru witryn, w których użycie CSS doprowadziło do powstania ciekawych efektów i zakończyło się sukcesem, wprowadziłem naszą własną, stworzo- ną jedynie na potrzeby tej książki witrynę Footbag Freaks. W pozostałej części książ- ki zajmiemy się szerokim zakresem funkcjonalności oraz technik CSS pozwalających na zbudowanie takiego właśnie serwisu. Rozdział 5. rozpoczyna się od zbudowania szkieletu strony, a następnie przechodzi do zapełnienia go odpowiednią treścią, przy użyciu jedynie technik CSS.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Utopia HTML. Projektowanie w CSS bez użycia tabel
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: