Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 014067 11054839 na godz. na dobę w sumie
Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki - ebook/pdf
Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 295
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5365-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia prawnicza, którą macie Państwo przed sobą, w przeważającej mierze polega na analizach dogmatycznych poświęconych odpowiedzalności karnej za utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego, w tym w szczególnym kontekście, jakim jest tzw. przestępczość zorganizowana.

Praca dotyka wielu wątków, a każdy z nich zasługiwał na odrębne rozwinięcie i omówienie. Stąd część zagadnień, z uwagi na założoną skrótowość opracowania, nie została poddana pogłębionej analizie, a jedynie sygnalizacyjnie wspomniano je, z uwagi na doniosłość ich znaczenia dla tematu podstawowego. Analizy wzbogacono o wnioski płynące z badania akt prawomocnie zakończonych spraw sądowych, a dla realizacji zadania szczególnie ważny był fakt uczestniczenia przez autorkę w programie badań naukowych prowadzonych pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Nr PBZ – MIN 004/T00/2002. I choć zasadnicza część analiz opiera się na analizie dogmatycznej przestępstwa poplecznictwa, to problematyka utrudniania postępowania karnego została również oceniona przez pryzmat problematyki przestępczości zorganizowanej i reguł deontologii zawodów prawniczych, co pokazuje na wszechstronność czynionych analiz. Autorka zauważa, że w pierwszym rzędzie rolą deontologii zawodowej jest dookreślanie postaw pożądanych, dawanie wskazówek w zakresie godnego i rzetelnego wykonywania profesji. Z drugiej strony odpowiedzialność zawodowa oznacza możliwość poniesienia konsekwencji ze strony profesjonalisty za zachowania, które nie spełniają oczekiwań, jakie towarzyszą wykonywaniu profesji. Odpowiedzialność zawodowa zatem w ujęciu autorki pełni ważną rolę w kontekście czynionych rozważań: po pierwsze, kara nakładana jako konsekwencja odpowiedzialności zawodowej ma piętnować osobę jej poddaną, po wtóre jednak chroni również wymiar sprawiedliwości i wszystkie podmioty współdziałające z wymiarem sprawiedliwości przed tymi przedstawicielami profesji, którzy nie zachowali się w sposób bezprawny, a jedynie moralnie naganny. Można rzec, że na tym tle odpowiedzialność zawodowa stanowi system „wczesnego ostrzegania” przed tymi z profesjonalistów, którzy potencjalnie mogą swoim zachowaniem prowadzić do naruszenia dobra chronionego prawem, jakim jest niezakłócone sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Przedmiotem analiz monografii uczyniono zatem zarówno aspekt prawnokarny związany z utrudnianiem postępowania karnego, jak i problematykę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI MAŁGORZATA  WYSOCZYŃSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA • UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Polecamy nasze publikacje z tej serii: Hanna Kuczyńska MODEL OSKARŻENIA PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBUNAŁEM KARNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Konrad Andrzej Politowicz GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ www.ksiegarnia.beck.pl UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5364-7 ISBN e-book 978-83-255-5365-4 Mani i Jasiowi Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  Rozdział I. Przedmiot ochrony przestępstwa poplecznictwa    ........................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Pojęcie przedmiotu ochrony w nauce prawa karnego ...........................  § 3.   Przedmiot ochrony przestępstwa poplecznictwa ...................................  Rozdział II. Strona przedmiotowa przestępstwa poplecznictwa   ...................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Postępowanie karne, przestępstwo, przestępstwo skarbowe   jako znamiona poplecznictwa ....................................................................  I.  Postępowanie karne ..........................................................................  II.  Przestępstwo i przestępstwo skarbowe  ........................................  § 3.   Utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego jako   znamiona poplecznictwa ............................................................................  § 4.   Ukrywanie sprawcy przestępstwa jako znamię poplecznictwa  ..........  § 5.   Zacieranie śladów przestępstwa jako znamię poplecznictwa  ..............  § 6.   Odbywanie za skazanego kary jako znamię poplecznictwa .................        I.  Znamię „odbywania” kary, a kara pozbawienia wolności     i kara ograniczenia wolności ...........................................................  II.  Znamię „odbywania” kary, a kara grzywny  ................................  Rozdział III. Podmiot i strona podmiotowa przestępstwa poplecznictwa   ........  Rozdział IV. Postacie przestępstwa poplecznictwa   ...........................................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................    I.  Konstrukcja współdziałania przestępnego w polskim   Kodeksie karnym z 1997 r. ..............................................................    II.  Pomocnictwo a poplecznictwo na tle modeli współdziałania  przestępnego ......................................................................................  § 2. Postacie przestępstwa poplecznictwa ..........................................................  XI XIII XVII 1 11 11 17 25 35 35 39 39 41 42 43 46 48 49 50 55 71 71 73 79 81 VII Spis treści       I. Skutkowy charakter przestępstwa poplecznictwa........................  II. Przygotowanie i usiłowanie przestępstwa poplecznictwa  .........  III. Wybrane postacie przestępstwa poplecznictwa ...........................  Rozdział V. Wymiar kary za przestępstwo poplecznictwa   ..............................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Sankcja karna za przestępstwo poplecznictwa .......................................  § 3.   Ustawowa klauzula niekaralności, znamiona „pomocy osobie  najbliższej”i „obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą   jemu samemu lub jego najbliższym” .........................................................  § 4.   Nadzwyczajne złagodzenie kary  ...............................................................  § 5.   Odstąpienie od wymierzenia kary ............................................................  § 6.   Czyn ciągły, ciąg przestępstw oraz przestępstwa trwałe,  a odpowiedzialność karna poplecznika ...................................................  § 7.   Postępowanie karne dotyczące przestępstwa sprawcy, któremu   udzielana jest pomoc, a odpowiedzialność karna za poplecznictwo.........  Rozdział VI. Przestępstwo poplecznictwa a inne przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Zakazy dowodowe   ....................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Typ rodzajowy czynu zabronionego fałszywych zeznań ......................  § 3.   Zakazy dowodowe ........................................................................................  I.  Tajemnica zawodowa – wybrane zagadnienia  ............................  II.  Stosunek bliskości z oskarżonymi status oskarżonego ..............  § 4.   Poplecznictwo a podmiotowezakazy dowodowe  ...................................  I.  Fałszywe zeznania, poplecznictwo a zakazy dowodowe ............  II.  Odmowa złożenia zeznań, niestawiennictwo           a odpowiedzialność karna za poplecznictwo ...............................  § 5.   Zbiegi przepisów w rozdziale o przestępstwach przeciwko   wymiarowi sprawiedliwości  ......................................................................  Rozdział VII. Przestępstwo poplecznictwa a przestępstwo paserstwa   .........  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Analiza znamion przestępstwa paserstwa  ..............................................  § 3.   Relacja znamion przestępstwa poplecznictwa i przestępstwa   paserstwa  ......................................................................................................  Rozdział VIII. Wybrane przypadki poplecznictwa w świetle badań empirycznych. Poplecznictwo a przestępczość zorganizowana    .............  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Cel badania ....................................................................................................  § 3.   Hipotezy badawcze ......................................................................................  VIII 81 85 89 103 103 107 111 115 116 116 119 129 129 131 133 135 139 140 140 143 149 153 153 155 159 171 171 183 188 Spis treści § 4.   Analiza materiału empirycznego  .............................................................  § 5.   Wnioski ..........................................................................................................  Rozdział IX. Deonotologie zawodowe a poplecznictwo jako przestępstwo popełniane przez uczestników postępowania karnego w toku procesu w świetle badań empirycznych. Wybrane zagadnienia   .............................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Wybrane zbiory zasad etyki zawodowej – w zarysie  .............................  I.  Deontologia zawodu adwokata .......................................................  II.  Etyka zawodowa sędziów sądów powszechnych..........................      § 3.   Analiza dogmatyczno-empiryczna zachowań uczestników   postępowania karnego ................................................................................      I.  Odpowiedzialność karna biegłego za przestępstwo   poplecznictwa  ...................................................................................  II. Odpowiedzialność karna obrońcy i sędziego za przestępstwo  poplecznictwa  ...................................................................................  III.  Odpowiedzialność karna pozostałych uczestników         postępowania karnego za przestępstwo poplecznictwa  ............  IV.  Zachowania o znamionach przestępstw łapownictwa biernego  i czynnego a przestępstwo poplecznictwa ....................................  V.  Uwagi końcowe ..................................................................................  Rozdział X. Poplecznictwo wobec sprawców działających w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego w świetle badań empirycznych   .................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Odpowiedzialność za przestępstwo z art. 258 KK a odpowiedzialność   za poplecznictwo  ........................................................................................    I.  Odpowiedzialność karna za udział w strukturach z art. 258 KK   i za przestępstwa popełnione w ich ramach  ................................  § 3.   Klauzula niepodlegania karze na podstawie art. 259 i art. 60 § 3 KK  a odpowiedzialność karna za poplecznictwo”.  .......................................  § 4.   Rola świadka koronnego w ujawnianiu sprawców przestępstw,   którym udzielana jest pomoc przez popleczników  ...............................  § 5.   Wnioski ..........................................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  190 194 201 201 206 206 208 209 210 211 217 225 227 231 231 232 232 240 247 252 255 261 IX Przedmowa Monografia prawnicza, którą macie Państwo przed sobą, w przeważającej  mierze polega na analizach dogmatycznych poświęconych odpowiedzialności  karnej za utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego. Praca dotyka  wielu wątków, a każdy z nich zasługiwał na odrębne rozwinięcie i omówienie.  Stąd część zagadnień, z uwagi na założoną skrótowość opracowania, nie została  poddana pogłębionej analizie, a jedynie sygnalizacyjnie wspomniano je, z uwagi  na doniosłość ich znaczenia dla tematu podstawowego. Dla realizacji zadania  szczególnie ważny był fakt uczestniczenia w programie badań naukowych pro- wadzonych pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr PBZ – MIN  004/T00/2002. Wszystkim osobom, których życzliwość umożliwiła przeprowa- dzenie niezbędnych dla powstania dysertacji badań, pragnę gorąco podzięko- wać. Szczere podziękowania składam również Szanownemu Panu SSO S. Wlazło   i wszystkim Sędziom, pod których opieką patronacką w trakcie trwania aplika- cji pracowałam, a wyrazy wdzięczności kieruję w stronę SSO A. Wesołowskiej,  dzięki której projekt nabrał ostatecznego kształtu. W szczególności natomiast  za wszystkie niezwykle cenne uwagi dziękuję Wielce Szanownym Panom  Profesorom – Panu prof. zw. dr hab. E. W. Pływaczewskiemu oraz Panu prof.  UŁ dr hab. R. Dębskiemu i Panu prof. UŁ dr hab. K. Indeckiemu, których uwagi  istotnie wpłynęły na ostateczny kształt pracy.             Autorka XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPCz  .................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze  zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) KK69  ...................................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94  ze zm.) KKS .......................................  ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KKW  ...................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.  Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPK ......................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK69 ..................................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW . ...................................  ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach  o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KW  ......................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 482 ze zm.) PrAdw  .................................  ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.  z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) ProkU  ..................................  ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r.  Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrUSP  ..................................  ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) RadPrU ................................  ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 10, poz. 65 ze zm.) ŚwKorU  ...............................  ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r.  Nr 36, poz. 232 ze zm.) XIII Wykaz skrótów 2. Czasopisma Biul. PK  ...............................  Biuletyn Prawa Karnego Biul. SA w Katowicach .......  Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Orzecznictwo  Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych Biul. SA w Łodzi  ................  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Biul. SA w Lublinie .............  Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Lublinie Biul. SA w Warszawie .........  Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Warszawie Biul. SN  ...............................  Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego CzPKiNP .............................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.   ...................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz.  ................................  Dziennik Urzędowy EP  .........................................  Edukacja Prawnicza Jur.  ........................................  Jurysta KZS  ......................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP  .....................................  Monitor Prawniczy M.P.  ......................................  Monitor Polski NP  ........................................  Nowe Prawo OSA ......................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAK  ..................................  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSNKW ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNMS  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Ministerstwa Sprawiedli- wości OSNWSK   ...........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSNPG  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Prokuratury  Generalnej OSP, OSPiKA  ......................  Orzecznictwo  Sądów  Polskich  (w  latach  1957–1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) OSProk. i Pr.  .......................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych,  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  i  Trybunału  Konstytucyjnego (Prokuratura i Prawo, dodatek) Pal  ........................................  Palestra PiP . ......................................  Państwo i Prawo PPK . .....................................  Przegląd Prawa Karnego PP  .........................................  Przegląd Policyjny Prob.Krym.  .........................  Problemy Kryminalistyki ProbPK  ................................  Problemy Prawa Karnego Prok.  ....................................  Prokurator Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo XIV Wykaz skrótów PS ..........................................  Przegląd Sadowy R. Pr.  ....................................  Radca Prawny RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita SP . ........................................  Studia Prawnicze WPP  ....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZO  ........................................  Zbiór Orzecznictwa Sądu Najwyższego 3. Organy orzekające ETPCz  .................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka SA .........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy SN (7)  ..................................  Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny WKD  ...................................  Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł  cyt.  .......................................  cytowany (-a, -e)  dec.  ......................................  decyzja  dot.  .......................................  dotyczy  jw.  .........................................  jak wyżej  m.in.  ....................................  między innymi MS  ........................................  Minister Sprawiedliwości  nast.  .....................................  następny (-a, -e)  Nb  ........................................  numer brzegowy  niepubl.  ...............................  niepublikowany  nin.  .......................................  niniejszy  np.  ........................................  na przykład  Nr  .........................................  numer  obw.  .....................................  obwieszczenie  orz.  .......................................  orzeczenie  pkt  ........................................  punkt  por.  .......................................  porównaj  post.  .....................................  postanowienie  poz.  ......................................  pozycja  pr. zbior.  ..............................  praca zbiorowa  r.  ...........................................  rok  XV Wykaz skrótów red.  .......................................  redakcja  RM  .......................................  Rada Ministrów  rozp.  .....................................  rozporządzenie  s.  ...........................................  strona (-y)  S.A.  ......................................  spółka akcyjna  SOKiK  .................................  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  sp. z o.o.  ...............................  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uchw.  ...................................  uchwała  ust.  .......................................  ustęp  uw.  ........................................  uwaga  uzas.  .....................................  uzasadnienie  w zw.  ....................................  w związku wg  ........................................  według  wyr.  ......................................  wyrok  t.  ...........................................  tom  t.j. ..........................................  tekst jednolity  tj. ...........................................  to jest tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) z.  ...........................................  zeszyt  ZN  ........................................  Zeszyty Naukowe  zarz.  .....................................  zarządzenie  zd.  ........................................  zdanie  ze zm.  ..................................  ze zmianami  zob.  ......................................  zobacz  §  ...........................................  paragraf  XVI Wykaz literatury Adamczyk M., Kilka refleksji na temat zasad etyki zawodowej w kontekście obo- wiązywania instytucji świadka koronnego, [w:] J. Kasprzak, J. Bryk (red.), Prawo.  Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi  Młodziejowskiemu, Szczytno 2008 Adamczyk M., Świadek koronny. Analiza Prawno- Kryminalistyczna, Warszawa 2011,  s. 11, Pal.  2005, Nr 7–8 Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów,  Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1975 Andrejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988 Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J., System prawa karnego, Wrocław–Lublin–Łódź– Kraków–Gdańsk 1989 Andrejew I., Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1986 Andrejew I., Polskie prawo karne, Warszawa 1970 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa  1978 Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959 Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977 Bafia J., Polskie prawo prasowe, PiP 1984, Nr 10 Baj A., Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym, R. Pr. 2007, Nr 7 Baj A., Tajemnica zawodowa radcy prawnego w procesie karnym, R. Pr. 2007, Nr 7 Barczak-Oplustil A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych,  Blajerski M., Uwagi na temat przesłanek dopuszczenia dowodu z zeznań świadka ko- Cz.PKiNP 2005, Nr 1 ronnego, Prok. i Pr. 2004, Nr 11–12 Błachut J., Zasady związane ze wszczęciem procesu karnego a zjawisko przestępczości,  [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wo- bec wyzwań współczesności. Księga ku czci prof. S. Waltosia, Warszawa 2000 Błoński M., Wyjaśnienia oskarżonego w polskim procesie karnym, Łódź 2011 Bojarski M., Filar M., Górniok O. (red.), Komentarz do kodeksu karnego, Lex Polonica  Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z., Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegól- 2000 na, Warszawa 2006  Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2005 Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002 XVII Wykaz literatury Bojarski T., Polskie prawo wykroczeniowe, Warszawa 2005 Boratyńska K. T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego.  Komentarz, Warszawa 2012 Bryła M., Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organi- zacyjne przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2000, Nr 3 Bryła M., Sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, Prok. i Pr. 2000, Nr 1 Buchała K., Dyrektywy sądowego wymiaru kary, Warszawa 1964 Buchała K., Komentarz do art. 60 kodeksu karnego, [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks kar- ny. Część ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 1998, Buchała K., Niektóre zagadnienia nowelizacji prawa karnego, PiP 1996, Nr 3 Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989 Buchała K., W sprawie sporu o tajemnicę adwokacką, Pal. 1969, Nr 2 Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995 Cesarz K., Dowód z zeznań świadka koronnego na tle prawa do sądu (wybrane zagad- nienia), PS 2004, Nr 4 Chybiński O., Gutekunst W., Świda W., Prawo karne, Wrocław 1980 Chybiński O., Paserstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1962 Cieślak M., O przesłankach procesowych, PiP 1969, Nr 12 Cieślak M., O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 1969, Nr 2 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa  Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990 Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa 1994 Cieślak M., Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata, Pal. 1964, Nr 3 Cieślak M., Wstęp do nauki polskiego prawa karnego, Gdańsk 1985 Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa, WPP 1972, Nr 2 Cieślak W., Niektóre zagadnienia przedmiotu karnoprawnej ochrony, PiP 1993, Nr 11–12  Cieślak W., Wymuszenie rozbójnicze, Warszawa 2000 Czapigo A., Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym, WPP  Czekaj M., Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w nowym kodeksie po- stępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 1 Czeszejko Z., Krzemiński Z., Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów, Warszawa  1984 Ćwiąkalski Z., Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną, Prok.  Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, NP 1986, Nr 1 Daszkiewicz K., Glosa do Uchwały SN z dnia 25 lutego 1999 roku, OSP 1999, Nr 7–8,  Daszkiewicz K., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2004 r., I KZP 24/04, OSP  Daszkiewicz K., O przepisach projektu kodeksu karnego dotyczących przestępczości  zorganizowanej, [w:] Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizo- wanej, Szczytno 1992 2001, Nr 1 1971 i Pr. 2001, Nr 12 poz. 148 2005, Nr 7–8, poz. 99 XVIII Wykaz literatury Dąbrowska-Kardas M., Komentarz do art. 291 KK [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część  szczególna, t.  III, Komentarz do art. 278-363 KK, Warszawa 2006,  Dębski R. (red.),  System Prawa Karnego, t. 3, Nauka o przestępstwie. Zasady odpowie- dzialności, Warszawa 2012  Dębski R., O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodek- sie karnym z 1997 r., Studia Prawno-Ekonomiczne 1998, t. LVIII Dębski R., Karalność usiłowania nieudolnego, RPEiS 1999, Nr 2 Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm pra- wa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź  1995 Dębski R., Uwagi o przedmiocie ochrony prawno – karnej, ZN UŁ NH-S, z. 95, Łódź  Dębski R., W sprawie rozszerzenia karalności usiłowania nieudolnego, [w:] K. Indecki  (red.), Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki, Księga  ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Lelentalowi, Łódź 2004 Duff R. A., Karanie obywateli, Ius et Lex 2006, Nr 1(IV) Enerlich, I. Nowacka M., Związek przestępczy lub grupa zorganizowana, Jur. 1996, Nr 4 Fajnberg J., Leoninie M., Kodeks karny z orzecznictwem okresu powojennego, Warszawa  Filar M., [w:] Marek A. (red.), Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa  1973 1956 1986 Filipiuk R., Jasiński W., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Republice  Federalnej Niemiec. Sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego przez policjan- tów Federalnego Urzędu Kryminalnego, PP 1995, Nr 1–2 Filipkowski W., Lonca R., Zorganizowane grupy o charakterze terrorystycznym studium  kryminologiczno-prawne, WPP 2006, Nr 4 Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym,  Kraków 2004 zowanej, Toruń 2004  Gabara E., Stanowisko polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorgani- Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2011 Gaberle A., Glosa do uchwały SN z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, PiP 1995, Nr 4 Gaberle A., Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawno- karne, Cz.PKiNP 1998, Nr 1–2 Gajewska-Kraczkowska H., Tajemnica zawodowa, PiP 1988, Nr 6 Gardocki L., Najnowsze zmiany w Kodeksie karnym, MoP 1995, Nr 12 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2001 Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990 Gerecka-Żołyńska A., Glosa do uchwały SN z dnia 22 listopada 2002 r., OSP 2004, Nr 1,  Giezek J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 36/00,  Gizbert-Studnicki T., Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków  poz. 5 1978 Prok. i Pr. 2001, Nr 9 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Utrudnianie postępowania karnego. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: