Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00168 009800 11018000 na godz. na dobę w sumie
Utwór. Przedmiot prawa autorskiego - ebook/pdf
Utwór. Przedmiot prawa autorskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4537-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W czasach, gdy pojawiły się tezy, że przedmiotem prawa autorskiego są hasła w słownikach, opracowania dotyczące zarządzania nieruchomościami, przepisy kulinarne, a nawet pojedyncze słowa, wyznaczenie granicy pomiędzy chronioną twórczością a obszarem wolnym od monopolu autorskiego staje się pilną potrzebą. W polskim piśmiennictwie nie brakuje wartościowych opracowań odnoszących się do konkretnych rodzajów chronionych dzieł, nie było jednak dotąd pracy skupiającej się na ogólnych przesłankach ochrony ustanowionych w art. 1 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy. Niniejsza monografia jest próbą wypełnienia tej luki.
Autor analizuje w sposób systematyczny przesłanki ochrony prawnoautorskiej: twórczość, indywidualny charakter i ustalenie, odwołując się do poglądów sformułowanych w polskiej doktrynie i orzecznictwie. Zaobserwowane niedoskonałości dominującej, skrajnie liberalnej koncepcji tych kryteriów prowadzą do sformułowania propozycji ich alternatywnego ujęcia. Praktyczne doświadczenia autora owocują wnioskami odnoszącymi się do sposobu dowodzenia przesłanek ochrony w sporach sądowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UTWÓR PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO WOJCIECH  MACHAŁA Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH MACHAŁA • UTWÓR. PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl UTWÓR PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO WOJCIECH MACHAŁA WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4536-9 ISBN e-book 978-83-255-4537-6 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . II Wykaz literatury .................................................................................................. . IX Rozdział I. Wprowadzenie .............................................................................. . 1 1 §.1...Uwagi.wstępne.......................................................................................... . 4 §.2...Zakres.tematyczny.i.konstrukcja.pracy............................................ . 8 §.3...Metodologia.badań................................................................................... . §.4...Hipotezy.badawcze.................................................................................. . 10 Rozdział II. Płaszczyzny postrzegania pojęcia utworu (ujęcia zjawiska utworu) ........................................................................... . §.1...Uwagi.wstępne.......................................................................................... . §.2...Płaszczyzna.instrumentalistyczna.. (ujęcie.instrumentalistyczne).............................................................. . §.3...Płaszczyzna.socjologiczna.(ujęcie.socjologiczne)........................ . §.4...Płaszczyzna.psychologiczna.(ujęcie.psychologiczne)................ . §.5...Płaszczyzna.strukturalna.(ujęcie.strukturalne)............................ . §.6...Płaszczyzna.ekonomiczna.(ujęcie.ekonomiczne)......................... . §.7... Płaszczyzna.teoretycznoprawna.(ujęcie.teoretycznoprawne)..... . §.8...Płaszczyzna.dogmatyczna.(ujęcie.dogmatyczne)......................... . Rozdział III. Utwór w ujęciu dogmatycznym. Prezentacje opisowe ................................................................................... . §.1...Przedmiot.prawa.autorskiego.w.ujęciu.PrAut.1926.. i.PrAut.1952..Wzmianka......................................................................... . . I... Ustawa.o.prawie.autorskiem.z.1926.r................................... . . II... Ustawa.o.prawie.autorskim.z.1952.r..................................... . . III... Podsumowanie.............................................................................. . §.2...Przedmiotowe.przesłanki.ochrony.prawnoautorskiej. w.orzecznictwie.sądów.polskich.oraz.Trybunału.. Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej.................................................... . . I... Orzecznictwo.z.okresu.obowiązywania.PrAut.1926.. i.PrAut.1952..................................................................................... . II... Orzecznictwo.z.okresu.obowiązywania.PrAutiPrPokr. . . 11 11 12 14 18 29 42 48 56 59 59 59 66 74 75 77 81  Spis treści . III... Orzecznictwo.sądów.polskich..Podsumowanie............... . 109 . I... Orzecznictwo.Trybunału.Sprawiedliwości.. Unii.Europejskiej.......................................................................... . 111 Rozdział IV. Definicja przedmiotu prawa autorskiego według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ............... . 117 §.1...Uwagi.wstępne.......................................................................................... . 117 §.2...Przesłanka.pierwsza:.przejaw.działalności.twórczej.. (cecha.twórczości)................................................................................... . 123 I... Koncepcja.minimalistyczna..................................................... . 127 . . II... Koncepcja.rygorystyczna.......................................................... . 138 §.3...Przesłanka.druga:.indywidualność.(indywidualny.charakter)... . 162 I... Koncepcja.podmiotowa.(subiektywna)............................... . 164 II... Koncepcja.przedmiotowa.(obiektywizująca).................... . 171 . . §.4...Przesłanki.twórczości.i.indywidualności... Próba.alternatywnego.ujęcia............................................................... . 179 §.5...Przesłanka.trzecia:.ustalenie................................................................ . 182 §.6...Przesłanka.korygująca:.wyłączenie.prawnoautorskiej.. ochrony.idei.(art..1.ust..21.PrAutiPrPokr)........................................ . 189 §.7... Charakter.prawny.wyłączeń.przedmiotowych.. z.art..4.PrAutiPrPokr................................................................................ . 203 §.8...Przedmiot.prawa.autorskiego.według.ustawy.o.prawie.. autorskim.i.prawach.pokrewnych..Podsumowanie.................... . 216 Rozdział V. Ukonstytuowanie się przedmiotu prawa autorskiego ........................................................................................ . 219 §.1...Drogi.(strategie).nadania.utworowi.statusu.obiektu.. stosunku.prawnoautorskiego.............................................................. . 220 . I... Strategia.proklamacyjna............................................................ . 220 . II... Strategia.administracyjna.......................................................... . 226 . III... Strategia.aklamacyjna................................................................. . 229 . I... Strategia.normatywna................................................................ . 231 §.2.. Dowodzenie.przedmiotowych.przesłanek.ochrony. prawnoautorskiej...................................................................................... . 233 . I... Dowód.indywidualności.w.ujęciu.przedmiotowym... Rola.opinii.biegłego..................................................................... . 235 . II... Dowód.indywidualności.w.ujęciu.podmiotowym. Rola.przesłuchania.twórcy....................................................... . 241 . III... Dowód.twórczości.w.ujęciu.rygorystycznym... Różnorodność.środków.dowodowych................................ . 248 Rozdział VI. Uwagi końcowe ......................................................................... . 251 Indeks rzeczowy................................................................................................... . 255 I Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC......................................ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KPC....................................ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KPK...................................ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) KSH....................................ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.(Dz.U.. Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) PrAutiPrPokr..................ustawa.z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.po- krewnych.(t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631.ze.zm.) PrAut.1926......................ustawa.z.29.3.1926.r..o.prawie.autorskiem.(t.j..Dz.U.. z.1935.r..Nr.36,.poz..260). PrAut.1952......................ustawa.z.10.7.1952.r..o.prawie.autorskim.(Dz.U..z.1952.r.. Nr.34,.poz..234.ze.zm.) PrWP.................................ustawa.z.30.6.2000.r..–.Prawo.własności.przemysłowej. (t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1117 ze.zm.) 2. Organy, instytucje, organizacje SA.......................................Sąd.Apelacyjny SN.......................................Sąd.NAjwyższy WSA...................................Wojewódzki.Sąd.Administracyjny 3. Czasopisma i.publikatory Biul..SN.............................Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U...................................Dziennik.Ustaw Dz.Urz..UE.......................Dziennik.Urzędowy.Unii.Europejskiej. EPPiSM.............................Europejski.Przegląd.Prawa.i.Stosunków.Międzynarodo- wych GSP-Prz.Orz....................Gdańskie.Studia.Prawnicze.–.Przegląd.Orzecznictwa KwPr.................................Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP...................................Monitor.Prawniczy NP......................................Nowe.Prawo II Wykaz skrótów ONSA.i.WSA....................Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego. i.Wojewódzkich.Sądów.Administracyjnych OSA....................................Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSNC................................Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNK................................Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Karna OSP....................................Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.............................Orzecznictwo. Sądów. Polskich. i. Komisji. Arbitrażo- wych. Pal.......................................Palestra PiP......................................Państwo.i.Prawo PPH....................................Przegląd.Prawa.Handlowego. PS........................................Przegląd.Sejmowy PUG...................................Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego SC.......................................Studia.Cywilistyczne SI.........................................Studia.Iuridica TPP.....................................Transformacje.Prawa.Prywatnego ZNUJ.PIPWI....................Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego.Prace. Instytutu.Prawa.Własności.Intelektualnej ZNUJ.PZPWI...................Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego.Prace. z.Prawa.Własności.Intelektualnej ZNUJ.PZWiOWI............Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego.Prace. z.Wynalazczości.i.Ochrony.Własności.Intelektualnej 4. Inne skróty Nr........................................numer (red.).................................redakcja poz.....................................pozycja s...........................................strona t.j.........................................tekst.jednolity z..........................................zeszyt ze.zm.................................ze.zmianami III Wykaz literatury D. Allen, Transaction.Costs,.[w:].B. Bouckaert,.G. De Geest.(red.),.Encyclopedia. of.Law. .Economics,.olume.I.The.History.and.Methodology.of.Law.and. Economics,.Cheltenham.2000,.dostępna.elektronicznie.pod.adresem.http:// encyclo.findlaw.com T. Amabile,. Social. Psychology. and. Creativity:. A. Consensual. Assesment. Technique,.Journal.of.Personality.and.Social.Psychology.1982,.vol..43 Arystoteles,.Retoryka..Retoryka.dla.Aleksandra..Poetyka,.Warszawa.2008 J. Barta,.Dzieło.muzyczne.i.jego.twórca.w.świetle.przepisów.prawa.autorskie- go,.ZNUJ.PZWiOWI.1980,.z..20 J. Barta (red.), System.prawa.prywatnego.t..13,.Prawo.autorskie,.Warszawa.2007 J. Barta,.R. Markiewicz, Główne.problemy.prawa.komputerowego,.Warszawa.1993 J. Barta,.M. Czajkowska-Dąbrowska,.Z. Ćwiąkalski,.K. Felchner,.R. Markiewicz,. E. Traple, Prawo.autorskie.i.prawa.pokrewne..Komentarz,.Warszawa.2011 J. Barta,.R. Markiewicz,.Prawo.autorskie,.Warszawa.2008 K. Bartoszyński,. O. niektórych. założeniach. estetyki. Romana. Ingardena,. [w:].W. Stróżewski,.A. Węgrzecki.(red.),.W.kręgu.filozofii.Romana.Ingardena,. Warszawa–Kraków.1995 P. Białecki,.Reklama.jako.utwór,.MoP.1998,.Nr.10 P. Białecki,.Slogan.jako.znak.towarowy.i.utwór.w.rozumieniu.ustawy.o.prawie. autorskim.i.prawach.pokrewnych,.PUG.1998,.Nr.5 J. Białostocki,.Sztuka.cenniejsza.niż.złoto,.Warszawa.2008 K. Błeszyńska,.Twórczy.charakter.utworu.dziennikarskiego.–.prawne.prze- słanki.ochrony,.Studia.Medioznawcze.2004,.Nr.1 J. Błeszyński, Tłumaczenie. i. jego. twórca. w. polskim. prawie. autorskim,. Warszawa.1973 J. Błeszyński,.Prawo.autorskie,.Warszawa.1988 J. Błeszyński, M. Staszków,.Prawo.autorskie.i.wynalazcze,.Warszawa.1983 A. Chrudzimski,. Teoria. intencjonalności. Romana. Ingardena,. Edukacja. Filozoficzna.1998,.z..25. A. Copland,.What.to.Listen.for.In.Music,.Nowy.Jork.2002 M. Cyran,.Czy.możliwa.jest.ochrona.tzw..formatów.telewizyjnych.w.polskim. prawie.autorskim.–.zarys.zagadnienia.w.ujęciu.komparatystycznym,.Pal.. 2006,.z..3–4 M. Cyran,.Utwór.choreograficzny.w.prawie.autorskim,.Pal..2001,.Nr.3–4 D. Czajka,. Przedmiot. ochrony. –. utwór. jako. rezultat. twórczości. autora,. Europejski.Przegląd.Prawa.i.Stosunków.Międzynarodowych.2010,.Nr.2. IXIX Wykaz literatury M. Czajkowska-Dąbrowska,.Problematyka.utworów.audiowizualnych,.prze- gląd.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego,.Glosa.2005,.Nr.3 M. Czajkowska-Dąbrowska,.Utwory.audiowizualne,.utwory.wideograficz- ne,.wideogramy..Między.prawem.autorskim.a.prawami.sąsiednimi,.ZNUJ. PZWiOWI.1993,.z..61. I. Dobosz, Dzieło.choreograficzne.jako.przedmiot.prawa.autorskiego,.ZNUJ. PZWiOWI.1984,.z..36 H. Dolecki,.T. Wiśniewski (red.), Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz.. t..1,.art..1–366,.Warszawa.2011 T. Dreier, The.Role.of.ECJ.for.the.Development.of.Copyright.in.the.European. Communities,.Journal.of.the.Copyright.Society.of.the.U.S.A..2007,.vol..54 M. Drozdowicz,.Dzieło.multimedialne.jako.nowa.kategoria.polskiego.prawa. autorskiego.na.tle.koncepcji.budowy.utworu,.ZNUJ.PZWiOWI.2001,.z..78 T. Dybowski,.Ochrona.własności.w.polskim.prawie.cywilnym..Rei.vindicatio. –.actio.negatoria,.Warszawa.1969 U. Eco,.Innowacja.i.powtórzenie:.między.modernistyczną.i.postmodernistycz- ną.estetyką,.[w:].J. Bocheńska,.A. Kisielewska,.M. Pęczak.(red.),.Wiedza. o.kulturze,.Część.I,.Audiowizualność.w.kulturze,.Zagadnienia.i.wybór. tekstów,.Warszawa.1993 S. Ehrlich,.Wstęp.do.nauki.o.państwie.i.prawie,.Warszawa.1979 K. Felchner,.Choreografia.i.pantomima.w.świetle.prawa.autorskiego,.Warszawa. 2012 E. Ferenc-Szydełko,.Wybrane.problemy.ochrony.prawnej.dzieł.haute.couture,. ZNUJ.PZWiOWI.2001,.z..78 E. Ferenc-Szydełko,.Body.art.w.świetle.przepisów.prawa.autorskiego,.ZNUJ. PIPWI.2007,.z..100 E. Ferenc-Szydełko,.Opinia.biegłego.w.postępowaniu.cywilnym.jako.przed- miot.prawa.autorskiego,.[w:].P. Górecki (red.),.Prawo.dowodowe,.Szczecin. 2011 E. Ferenc-Szydełko (red.),.Ustawa.o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych.. Komentarz,.Warszawa.2011 D. Flisak,.Pojęcie.utworu.w.prawie.autorskim.–.potrzeba.głębokich.zmian,. PPH.2006,.z..12 D. Flisak,.Utwór.multimedialny.w.prawie.autorskim,.Warszawa.2008 B. Gawlik (red.), Dobra.osobiste..Zbiór.orzeczeń.Sądu.Apelacyjnego.w.Krakowie. Kraków.1999 K. Gienas,.Uwagi.o.ochronie.„utworów.technicznych”,.MoP.2009,.Nr.7 M. Głowiński,.A. Okopień-Sławińska,.J. Sławiński,.Zarys.teorii.literatury,. Warszawa.1991 S. Gołąb,.Ustawa.o.prawie.autorskiem.z.dnia.29.marca.1926.r..z.materiałami,. Warszawa.1928 M. Gołaszewska,.Roman.Ingarden.o.artystycznej.twórczości,.[w:].W. Stróżewski,. A. Węgrzecki.(red.),.W.kręgu.filozofii.Romana.Ingardena,.Warszawa–Kraków. 1995 R. Golat,.Czy.utworem.jest.obiekt.czy.jego.projekt?,.Nieruchomości.2010,.Nr.2 X Wykaz literatury R. Golat,.Prawo.autorskie.i.prawa.pokrewne,.Warszawa.2012 E.H. Gombrich,.Obraz.wizualny,.[w:].J. Bocheńska,.A. Kisielewska,.M. Pęczak. (red.),.Wiedza.o.kulturze,.Część.I,.Audiowizualność.w.kulturze,.Zagadnienia. i.wybór.tekstów,.Warszawa.1993 E.H. Gombrich,.O.sztuce,.Warszawa.2008 W.J. Gordon,.R.G. Bone,.Copyright,.[w:].B. Bouckaert,.G. De Geest.(red.),. Encyclopedia.of.Law. .Economics,.olume.II.Civil.Law.and.Economics,. Cheltenham.2000,.dostępna.elektronicznie.pod.adresem.http://encyclo. findlaw.com K. Górecka, Pojęcie.utworu.audiowizualnego.w.ustawie.o.prawie.autorskim. i.prawach.pokrewnych,.PS.1997,.Nr.7/8. J. Goździkiewicz,.Utwór.urbanistyczny.i.jego.status.w.świetle.Prawa.autorskie- go.–.wybrane.zagadnienia,.MoP.2006,.Nr.12. T. Grzeszak (red.), Prawo.autorskie,.CD-ROM K. Grzybczyk,.Reklama.jako.utwór.w.rozumieniu.prawa.autorskiego,.PUG. 1997,.z..6 K. Grzybczyk,.Dzieło.reklamowe.i.jego.twórca,.Warszawa.1999 S. Grzybowski,.A. Kopff, J. Serda,.Zagadnienia.prawa.autorskiego,.Warszawa. 1973 J.P. Guilford,.Natura.inteligencji.człowieka,.Warszawa.1978 J. Hartman (red.), Słownik.filozofii,.Kraków.2004 A. Helman, Problemy. interpretacji. dzieł. filmowych,. [w:]. J. Bocheńska,. A. Kisielewska,.M. Pęczak.(red.),.Wiedza.o.kulturze,.Część.I,.Audiowizualność. w.kulturze,.Zagadnienia.i.wybór.tekstów,.Warszawa.1993 R. Ingarden,.Spór.o.istnienie.świata,.t..1–2,.Warszawa.1960–1 R. Ingarden,.O.dziele.literackim..Badania.z.pogranicza.ontologii,.teorii.języka. i.filozofii.literatury,.Warszawa.1988 R. Ingarden,.Szkice.z.filozofii.literatury,.Kraków.2000 R. Ingarden,.Studia.z.estetyki,.t..1–2,.Warszawa.1957–8,.t..3,.Warszawa,.1970 R. Ingarden, Przeżycie,.dzieło,.wartość,.Kraków.1966 R. Ingarden,.Wybór.pism.estetycznych,.Kraków.2005 R. Ingarden,.Utwór.muzyczny.i.sprawa.jego.tożsamości,.Warszawa.1973 R. Ingarden,.Wykłady.i.dyskusje.z.estetyki,.Warszawa.1981 A. Jakubecki (red.), Komentarz.aktualizowany.do.ustawy.z.17.listopada.1964.r.. Kodeks.postępowania.cywilnego,.LEX/el..2011 M. Jankowska,.Perfumy.–.czy.nowy.utwór.w.świetle.najnowszego.orzeczni- ctwa.w.zakresie.prawa.autorskiego,.MoP.2007,.Nr.23 L. Jaworski,.Utwór.jako.przedmiot.prawa.autorskiego,.MoP.2009,.Nr.6 J. Jezioro,.Utwór.fotograficzny.i.jego.rodzaje.w.świetle.ustawy.o.prawie.autor- skim,.Acta.Universatis.Wratislaviensis.1990,.Nr.21 J. Jezioro,.Wybrane.zagadnienia.dotyczące.pojęcia.utworów.architektonicz- nych,.Acta.Universatis.Wratislaviensis.Prawo.2009,.Nr.308 J. Kasof,. Explaining. creativity.. The. attributional. perspective,. Creativity. Research.Journal.1995,.Nr.8 XI Wykaz literatury D..Kasprzycki,.Problematyka.pojęcia.utworu.jako.przedmiotu.prawa.autorskie- go,.Aspekty.psycho-.i.socjologiczne,.ZNUJ.PZWiOWI.1999,.z..71 A. Kidyba (red.), Kodeks.cywilny..Komentarz..Tom.I..Część.ogólna,.LEX.2009 J. Kohler,.Das.literarische.und.artistische.Kunstwerk.und.sein.Autorschutz,. Mannheim.1882 A. Kopff,.Dzieło.sztuk.plastycznych.i.jego.twórca.w.świetle.przepisów.prawa. autorskiego,.ZNUJ.1961,.z..83 A. Kopff,.Autorskie.dzieła.zależne.w.świetle.teorii.o.warstwowej.budowie.utwo- ru,.SC.1978,.z..29 A. Kopff, Utwór.architektoniczny.i.jego.autorstwo,.NP.1970,.z..9 P. Krakowski,.O.sztuce.nowej.i.najnowszej,.Warszawa.1981 K. Kubala,.W. Kubala, Co.i.dlaczego.nie.podlega.ochronie,.Rzeczpospolita. PCD.z.10.9.1996.r. M. Kummer,.Das.urheberrechtlich.schutzbare.–.Werk.Bern.1968 W.L. Landes,.R.A. Posner,.An.Economic.Analysis.of.Copyright.Law,.Journal.of. Legal.Studies.1989,.vol..18,.studium.dostępne.pod.adresem.internetowym. http://cyber.law.harvard.edu/IPCoop/89land1.html K. Lewandowski (red.), Utwór.audiowizualny..Zakres.pojęcia.i.ochrony.praw- nej,.Poznań.2011 W. Machała,.Wzornictwo.przemysłowe.–.między.własnością.przemysłową. a.prawem.autorskim,.ZNUJ.PIPWI.2007,.z..100 J. Marcinkowska,.J. Szwaja,.Regulaminy.i.instrukcje.bankowe.jako.przedmio- ty.prawa.autorskiego,.PS.1999,.z..12 R. Markiewicz,.Dzieło.literackie.i.jego.twórca.w.polskim.prawie.autorskim,. Kraków.1984 R. Markiewicz,.Ochrona.prac.naukowych,.ZNUJ.PZWiOWI.1990,.z..55 P. McNutt, Public.Goods.and.Club.Goods,.[w:].B. Bouckaert,.G. De Geest.(red.),. Encyclopedia.of.Law. .Economics,.olume.I.The.History.and.Methodology. of.Law.and.Economics,.Cheltenham.2000,.dostępna.elektronicznie.pod. adresem.http://encyclo.findlaw.com A. Mednis, Program.komputerowy.jako.utwór.w.rozumieniu.prawa.autorskie- go,.PUG.1990,.z.10. Z. Mitosek,.Teorie.badań.literackich,.Warszawa.1995 M. Mróz, Utwór.lutniczy.w.prawie.autorskim,.Opolskie.Studia.Administracyjno- Prawne.2011,.t..8 E. Nęcka,.Psychologia.twórczości,.Gdańsk.2003 A. Niewęgłowski,.Wyniki.prac.badawczych.w.obrocie.cywilnoprawnym,. Warszawa.2010 B. Ogrodnik,.Ingarden,.Warszawa.2000 P. Piesiewicz,.Utwór.muzyczny.i.jego.twórca,.Warszawa.2009 Z. Pinkalski,.Granice.prawa.autorskiego.–.glosa.do.wyroku.SN.z.27.2.2009.r.,. ZNUJ.PPWI.2010,.z..109 Z. Pinkalski,.Wyłączenia.spod.ochrony.prawnoautorskiej.–.art..4.pr..aut..I.pr.. pokr.,.ZNUJ.PZPWI.2009,.z..4 M. Poźniak-Niedzielska,.Wzory.zdobnicze.i.ich.ochrona,.Warszawa.1978 XII Wykaz literatury M..Poźniak-Niedzielska (red.), Prawo.autorskie.i.prawa.pokrewne..Zarys.wy- kładu,.Bydgoszcz.2006 Z. Radwański,.A. Olejniczak, Prawo.cywilne.–.część.ogólna,.Warszawa.2011 K. Raniowski,.Recenzja.jako.utwór,.Notes.Wydawniczy.2002,.Nr.12 S. Ritterman,.Komentarz.do.ustawy.o.prawie.autorskim,.Kraków.1938 S. Ritterman,.Glosa.do.orzeczenia.SN.z.12.3.1958.r.,.II.CR.347/57,.OSPiKA. 1959,.z..5 P. Rylski,.Działanie.sądu.z.urzędu.a.podstawa.faktyczna.wyroku.cywilnego,. Warszawa.2009 H. Rymar,.Utwór.audialny.jako.przedmiot.prawa.autorskiego.(na.podstawie. analizy.twórczości.radiowej),.ZNUJ.PZWiOWI.1999,.z..71 R.M. Sarbiński, Utwór.fotograficzny.i.jego.twórca.w.prawie.autorskim,.Kraków. 2004 J. Serda,.Dzieło.filmowe.i.dzieło.telewizyjne..Zagadnienia.prawa.autorskiego,. Warszawa.1974 J. Sobczak,.Prawo.autorskie.i.prawa.pokrewne,.Warszawa–Poznań.2000 D. Sokołowska,.Piktogramy.–.agroformacje.tworzone.przez.cropmakerów.jako. dzieła.efemeryczne.z.gatunku.land.art..w.świetle.prawa.autorskiego,.ZNUJ. PZPWI.2009,.z..1(103) S. Stanisławska-Kloc,.Ochrona.baz.danych,.ZNUJ.PZWiOWI.2002,.z..82 S. Stanisławska-Kloc, Przedmiot.prawa.autorskiego,.[w:].J. Barta,.R. Markiewicz. (red.),.Prawo.autorskie.a.postęp.techniczny,.Kraków.1999. P. Stec,.Prawo.autorskie.a.niektóre.przejawy.sztuki.współczesnej,.Opolskie. Studia.Administracyjno-Prawne.2009,.Nr.6 W. Stróżewski, Dialektyka.twórczości,.Kraków.2007 A. Stuglik,.Program.komputerowy.a.inne.utwory.z.zakresu.informatyki,.MoP. 2002,.z..19 A. Suchoń,.Droga.wspinaczkowa.i.jej.twórca.w.świetle.prawa.ZNUJ.PZWiOWI. z.1999.r..z..71 M. Szaciński,.Utwór.intencjonalny.jako.przedmiot.prawa.autorskiego.(wyrok. Francuskiego.Sądu.Kasacyjnego.z.13.listopada.2008).Pal..2011,.Nr.7–8, M. Szaciński,.Utwory.stanowiące.przedmiot.prawa.autorskiego,.NP.1976,.Nr.3 M. Szaciński,.Znaczenie.wartości.utworu.w.prawie.autorskim,.NP.1987,.Nr.1 A. Szewc,.Dzieła.naukowe.i.ich.status.w.prawie.autorskim,.PiP.1997,.Nr.10 P. Szydeł,.Fikcja.literacka.oraz.prawda.w.dziele.literackim.w.polskich.badaniach. teoretycznoliterackich..Rozdział.I..Poglądy.Romana.Ingardena.dotyczące.fik- cji.literackiej,.Pobocza..Kwartalnik.Literacko–Artystyczny.1999,.Nr.4–5 J. Szyjewska-Bagińska,.Utwór.multimedialny.jako.elektroniczna.baza.danych,. Bydgoszcz–Szczecin.2010 J. Świecimski,.Estetyka.Romana.Ingardena.jako.inspiracja.i.narzędzie,.[w:].A. Wę- grzecki.(red.),.W.kręgu.myśli.Romana.Ingardena,.Kraków.2011 W. Tatarkiewicz,.Dzieje.sześciu.pojęć,.Warszawa.2006 G. Tylec,.Ochrona.tytułu.utworu.w.prawie.polskim,.Warszawa.2006 D. Ulicka,.Ingardenowska.filozofia.literatury,.Warszawa.1992 XIII Wykaz literatury P. Waglowski,.Authalia.–.takich.projektów.będzie.powstawało.więcej.zamiesz- czonym,.publikacja.internetowa.w.www.vagla.pl.z.23.12.2009.r. K. Wąsowski,. Utwór. jako. przedmiot. ochrony. prawa. autorskiego,. Ruch. Muzyczny.1996,.Nr.23 A.Wojciechowska,.Wzornictwo.przemysłowe.–.zagadnienie.przedmiotu.ochro- ny.prawnej,.ZNUJ.PZWiOWI.1990,.Nr.54 K. Wojciechowski,.Widowisko.sportowe.w.telewizji..Widowisko.sportowe.i.au- diowizualna.relacja.z.niego.jako.dobra.chronione.w.świetle.polskiego.pra- wa.prywatnego,.Warszawa.2005 A. Wolter,.J. Ignatowicz,.K. Stefaniuk,.Prawo.cywilne..Część.ogólna,.Warszawa. 1998 W. Załuski, Schemat.ekonomicznego.ujęcia.prawa.własności.intelektualnej,. [w:].J. Stelmach,.M. Soniewicka.(red.),.Ekonomiczna.analiza.w.zastosowa- niach.prawniczych,.Kraków.2006,.dostępny.na.stronie.www.jagiellonian. academia.edu F. Zoll,.Prawo.autorskie.w.projekcie.Prof..F..Zolla,.Warszawa.1920 F. Zoll,.Polska.ustawa.o.prawie.autorskiem.i.konwencja.berneńska,.Warszawa– Kraków–Lwów–Poznań.1926 Z. Żegnałek,.Wielowarstwowość.i.fazowość.budowy.dzieła.sztuki.literackiej. na.podstawie.„O.dziele.literackim”.Romana.Ingardena,.Referat.wygłoszony. na.konferencji.Zlot.filozoficzny,.Zielona.Góra.2005,.dostępny.pod.adresem. www.filozofia.pl/old/zf05/teksty/Zefiryna_Zegnalek.pdf XI Rozdział I. Wprowadzenie § 1. Uwagi wstępne Od.dzieł.literackich.wydawanych.drukiem.w.formie.książek1.do. specyfikacji.istotnych.warunków.zamówienia.publicznego2.–.pojęcie. utworu.podlegało.daleko.idącej.ewolucji.od.zarania.prawnej.regula- cji.ochrony.twórczości.w.początkach.XIII.w..do.czasów.współcze- snych..Można.śmiało.postawić.tezę,.że.niewielu.efektom.pracy.umy- słowej.człowieka.nie.przypisano.jeszcze.statusu.utworu,.przedmiotu. prawa. autorskiego. czy. to. w. doktrynie,. orzecznictwie,. czy. choćby. w.deklaracjach.zainteresowanych.osób..Wśród.zjawisk,.które.objęto. lub. postulowano. objęcie. ich. ochroną. prawnoautorską,. znalazły. się. m.in..wzory.nadania.klauzuli.egzekucyjnej3,.kompozycje.kwiatowe4,. modele. fryzur5,. wzory. ubrań6,. piktogramy. wykonywane. w. zbożu. (agroformacje)7,.przebieg.ścieżki.wspinaczkowej8,.opracowania.z.za- kresu.zarządzania.i.administrowania.nieruchomością9,.slogany.rekla- mowe10,.a.nawet.pojedyncze.słowa11..Powyższą.prawidłowość.można. 1.Tak.przedmiot.ochrony.określał.pierwszy.historycznie.akt.normujący.prawo.autor- skie.–.angielska.ustawa.Statut.Królowej.Anny.z.1710.r.. 2.Zob..wyr..SN.z.27.2.2009.r.,..CSK.337/08,.OSP.2010,.Nr.3,.poz..33.z.glosami.K. Szcze- panowskiej-Kozłowskiej.(ibidem),.Z. Pinkalskiego.(ZNUJ.2010,.z..3,.s..35).i.K. Jasińskiej. (LEX/el..2009).. 3.Zob..wyr..SN.z.8..11.1932.r.,.II.K.1092/32,.OSNK.1933,.Nr.1,.poz.7. 4.Zob..wyr..SN.z.25.4.1973.r.,.I.CR.91/73,.OSNC.1974,.z..3,.poz..50.z.glosami.S. Grzy- bowskiego.NP.1974,.z..6,.s..834.i.n..oraz.J. Serdy.OSP.1974,.z..7–8,.poz..157.. 5.Zob.wyr..SN.z.13.4.1972.r.,.I.CR.65/72,.niepubl.. 6.Zob..E. Ferenc-Szydełko,.Wybrane.problemy.ochrony.prawnej.dzieł.haute.couture,. ZNUJ.PZWiOWI.2001,.z..78,.s..209–226.. 7.Zob..D. Sokołowska,.Piktogramy.–.agroformacje.tworzone.przez.cropmakerów. jako.dzieła.efemeryczne.z.gatunku.land.art..w.świetle.prawa.autorskiego,.ZNUJ.PZPWI. 2009,.z..1(103),.s..51–69.. 8.Zob..A. Suchoń,.Droga.wspinaczkowa.i.jej.twórca.w.świetle.prawa.ZNUJ.PZWiOWI. 1999,.z..71,.s..53–71.. 9.Zob..wyr..WSA.w.Warszawie.z.24.6.2009.r.,.III.SA/Wa.3288/08,.niepubl. 10.Zob..wyr..SN.z.4.3.2002.r.,..CKN.750/00,.niepubl.. 11.Zob..wyr..SN.z.22.6.2010.r.,.I.CSK.359/09,.Biul..SN.2010,.Nr.7,.poz..12.z.glosą. M. Trzebiatowskiego,.Glosa.2001,.Nr.1,.s..58.. 11 Rozdział I. Wprowadzenie łatwo. wytłumaczyć,. wskazując. na. takie. właściwości. systemu. prawa. autorskiego12,.jak.brak.formalności.potrzebnych.do.uzyskania.ochro- ny. prawnej,. monopolistyczny. charakter. prawa. podmiotowego. oraz. intensywność. ochrony. tego. monopolu.. Podmiot. prawa. autorskie- go. posiada. bardzo. szeroki. wachlarz. roszczeń. na. wypadek. narusze- nia.interesów.i.to.nawet.w.odniesieniu.do.naruszeń.niezawinionych,. obejmujący. uprawnienia. zakazowe. (możliwość. żądania. zaniecha- nia. eksploatacji,. na. którą. nie. wyraża. zgody),. restytucyjne. (roszcze- nia.o.usunięcie.skutków.naruszenia,.w.tym.o.złożenie.oświadczenia),. odszkodowawcze. sensu stricto i. inne. (m.in.. roszczenie. o. wydanie. korzyści)13.. O. uprzywilejowanej,. z. normatywnego. punktu. widze- nia,.pozycji.podmiotu.prawa.autorskiego.najdobitniej.świadczy.kon- strukcja. roszczenia. o. naprawienie. szkody. wynikającej. z. naruszenia. autorskich. praw. majątkowych:. ustawodawca. jako. alternatywę. dla. roszczenia.opartego.o.zasady.ogólne.wprowadził.możliwość.żądania. wielokrotności. stosownego. wynagrodzenia. z. tytułu. udzielenia. zgo- dy.na.korzystanie.z.utworu..W.ten.sposób.uprawniony.został.zwol- niony.z.obowiązku.dowodzenia.wysokości.szkody,.jaką.poniósł.wsku- tek.naruszenia.jego.interesu.(w.sytuacji,.gdy.ciężar.dowodu.szkody. i. jej. wysokości. typowo. obciąża. poszkodowanego. dochodzącego. jej. naprawienia).. Zarazem,. roszczenie. o. naprawienie. szkody. poprzez. zapłatę.wielokrotności.wynagrodzenia.przysługuje.podmiotowi.pra- wa. autorskiego. nawet. wówczas,. gdy. naruszenie. jest. niezawinione. (w.tym.przypadku.jest.to.dwukrotność),.co.jest.kolejnym.przejawem. korzystnej. dla. zainteresowanego. specyfiki. tej. konstrukcji. odpowie- dzialności.odszkodowawczej..Generalnie,.porównanie.katalogu.rosz- czeń.z.art..78.i.79.PrAutiPrPokr.z.roszczeniami.ochronnymi.przewi- dzianymi. dla. innych. praw. podmiotowych. (w. tym. odnoszącymi. się. do.innych.niż.utwory.praw.na.dobrach.niematerialnych)14.prowadzi. do.wniosku,.że.prawo.autorskie.jest.najsilniej.chronionym.prawem. 12.Pojęcie.„system.prawa.autorskiego”.definiuję.jako.zespół.instytucji.prawnych. składających.się.na.unormowanie.ochrony.wybranych.przez.ustawodawcę.obiektów,. stanowiących,.w.najogólniejszym.ujęciu,.efekty.wysiłku.intelektualnego.człowieka.o.cha- rakterze.kulturowym.(dobra.kultury)..Obecnie,.katalog.obiektów.chronionych.w.ramach. systemu.prawa.autorskiej.określa.ustawa.z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.po- krewnych.(t.j..Dz.U..z.2006.r..Nr.90,.poz..631.ze.zm.)..Jako.obiekty.chronione.w.ramach. systemu.prawa.autorskiego.postrzegam.zarówno.przedmiot.prawa.autorskiego.sensu stricto,.jak.i.przedmioty.tzw..praw.pokrewnych.. 13.Zob..art..78.i.79.PrAutiPrPokr.. 14.Zob..przepisy.o.ochronie.patentów,.wzorów.użytkowych,.wzorów.przemysło- wych,.znaków.towarowych,.oznaczeń.geograficznych.i.topografii.układów.scalonych. 2 § 1. Uwagi wstępne podmiotowym.w.polskim.systemie.prawa.prywatnego..Jego.atrakcyj- ność.jest.więc.w.pełni.zrozumiała,.a.tendencja.do.rozszerzania.zakre- su.przedmiotowego.ochrony.prawnoautorskiej.jest.tej.atrakcyjności. pochodną.. Z. uwagi. na. intensywność. ochrony. prawnoautorskiej,. a. także. jej. przedmiotowe.krzyżowanie.się.z.ochroną.wynikającą.z.innych.insty- tucji.prawnych.(np..ochrony.utworu.wzornictwa.przemysłowego.z.tą. wynikającą. z. rejestracji. wzoru. przemysłowego. w. oparciu. o. przepi- sy.Prawa.własności.przemysłowej),.decyzja.o.przyznaniu.obiektowi. statusu.przedmiotu.prawa.autorskiego.nie.powinna.być.podejmowa- na.pochopnie..Istnieje.ważna.potrzeba.wyznaczenia.granic.zjawiska,. które. podlega. monopolistycznemu. prawu. autorskiemu,. zważywszy. m.in..na.następujące.uwarunkowania: 1). rozległość.semantyczna.pojęcia.utworu.wpływa.na.znaczenie.prawa. autorskiego.w.systemie.prawnym:.szerokie.definiowanie.zjawiska. i.łatwość.uzyskania.ochrony.wiązać.się.będzie.ze.zwiększeniem. wpływu.prawa.autorskiego.na.funkcjonowanie.obrotu.i.decyzje. jego.uczestników,.natomiast.definicja.zawężająca.i.–.co.za.tym.idzie. –.większa.trudność.uzyskania.ochrony.może.przyczynić.się.do.pod- niesienia.poziomu.społecznego.zrozumienia,.autorytetu.i.akceptacji. dla.prawa.autorskiego; 2). utwór.jest.pojęciem.kluczowym.i.fundamentalnym.dla.całego.sy- stemu.instytucji.prawnoautorskich,.ponieważ.jego.stworzenie.jest. przesłanką.sine qua non powstania.stosunku.prawnego,.którego. treścią.jest.prawo.autorskie; 3)..intensywność.ochrony.świadczy,.że.objęto.nią.wartość.doniosłą. społecznie,.przyczyniającą.się.do.rozwoju.szeroko.rozumianej.kul- tury.ludzkiej; 4). monopol.prawnoautorski.nie.jest.sytuacją.obojętną.dla.dobrostanu. społeczeństw.i.jednostek;.z.jednej.strony,.zapewnia.komfort.funkcjo- nowania.jednostek,.którym.prawo.autorskie.przysługuje,.z.drugiej,. potencjalnie.ogranicza.dostęp.pozostałej.części.społeczeństwa.do. ważnych.wartości,.takich.jak.informacja,.wiedza.czy.udogodnienia. cywilizacyjne; 5). monopolistycznie. ujmowane. prawo. autorskie,. zmierzając. do. ochrony.jednostkowego.wysiłku.intelektualnego,.stanowi.poten- cjalne.zagrożenie.dla.rozwoju.społecznego,.przez.ograniczenie.moż- w.ustawie.z.30.6.2000.r..–.Prawo.własności.przemysłowej.(t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.119,. poz..1117.ze.zm.).. 3 Rozdział I. Wprowadzenie liwości.wykorzystania.efektów.tego.wysiłku.dla.tworzenia.nowych. wartości.kulturowych15; 6). założenie.o.racjonalności.ustawodawcy.nakazuje.zmierzać.do.ta- kiego.ukształtowania.instytucji.prawnych,.które.nie.będzie.wiązać. się. z. dublowaniem. ochrony. identycznie. definiowanego. dobra. w.ramach.odmiennych.reżimów.prawnych. Wskazane.powyżej.uwarunkowania.same.w.sobie.uzasadniają.za- interesowanie.tematem..Dodatkowy.impuls.stanowi.okoliczność,.że. pomimo.licznych.wypowiedzi.doktryny.i.orzecznictwa,.szereg.zagad- nień.pozostaje.dyskusyjnych,.a.zaprezentowane.dotychczas.stanowi- ska. skłaniają. do. krytycznego. spojrzenia. i. poszukiwania. możliwych. rozwiązań. alternatywnych.. W. piśmiennictwie. reprezentowany. jest. nawet.pogląd,.że.postrzeganie.przedmiotu.prawa.autorskiego.wyma- ga.gruntownej.zmiany16..Ta.mocna.teza.wymaga.poważnego.rozwa- żenia,. poprzedzonego. pogłębioną. analizą. pojęcia. utworu. w. aktual- nym.ujęciu.normatywnym. § 2. Zakres tematyczny i konstrukcja pracy Niniejsza.praca.dotyczy.przedmiotu.prawa.autorskiego..Obiektem. tym,.w.świetle.obowiązującego.ustawodawstwa,.jest.utwór..Ustawa. z.4.2.1994.r..o.prawie.autorskim.i.prawach.pokrewnych.zawiera.ogól- ną,.syntetyczną.definicję.tego.pojęcia.oraz.niewyczerpującą.egzem- plifikację. konkretnych. rodzajów. potencjalnie. chronionych. dzieł. (np.. utwory. literackie,. muzyczne,. choreograficzne. i. audiowizual- ne).. Oprócz. utworów,. przedmiotem. regulacji. zawartej. w. ustawie. z. 4.2.1994. r.. o. prawie. autorskim. i. prawach. pokrewnych,. są. pew- ne. obiekty. o. podobnym. charakterze,. które. jakkolwiek. nie. posiada- ją. cech. przewidzianych. dla. utworu,. podlegają. decyzją. ustawodaw- cy. ochronie. na. analogicznych. lub. zbliżonych. zasadach.. Te. obiekty. –. artystyczne. wykonania,. fonogramy,. wideogramy,. nadania,. pierw- sze.wydania.oraz.wydania.naukowe.i.krytyczne.–.objęte.są.ochroną. w.ramach.systemu.prawa.autorskiego.jako.przedmioty.praw.pokrew- nych.. Zagadnienia. związane. z. definicjami. ww.. obiektów. pozostają. poza.zakresem.rozważań.przedstawionych.w.niniejszej.pracy. 15.Tymczasem,.wartości.te.zazwyczaj.nie.powstają.ex nihilo,.a.są.pochodną.wy- tworzonych.wcześniej..Powyższą.cechę.wartości.kulturowych.określa.się.terminem. „kumulatywność”.. 16.Tak.D. Flisak,.Pojęcie.utworu.w.prawie.autorskim.–.potrzeba.głębokich.zmian,. PPH.2006,.z..12,.s..32–36.. 4 § 2. Zakres tematyczny i konstrukcja pracy Analizy. przedstawione. w. dalszej. części. odnoszą. się. do. general- nej.definicji.utworu,.a.odwołania.do.konkretnych.przejawów.zjawi- ska.pojawiają.się.jedynie.w.celu.ilustracji.problemów.ogólnej.natury. Decyzja. o. rezygnacji. z. analiz. dotyczących. poszczególnych. kategorii. utworów. jest. podyktowana. następującymi. okolicznościami.. Ogólne. opracowanie. na. temat. pojęcia. utworu. nie. zostało. dotąd. opubliko- wane.. Nauka. prawa. autorskiego. posiada. natomiast. bogaty. dorobek. w. zakresie. prac. monograficznych. odnoszących. się. do. konkretnych. przedmiotów. prawa. autorskiego.. W. samym. ostatnim. dziesięciole- ciu.pojawił.się.szereg.wartościowych.opracowań.dotyczących.m.in.. bazy. danych17,. widowiska. sportowego18,. utworu. fotograficznego19,. choreograficznego20,. multimedialnego21,. naukowego22,. muzyczne- go23,. a. nie. można. przecież. zapominać. o. kanonicznych,. mimo. upły- wu.lat,.pracach.A. Kopffa24.o.utworze.plastycznym,.J. Barty.o.utworze. muzycznym25,.R. Markiewicza.o.utworze.literackim26.i.naukowym27,. J. Błeszyńskiego.o.tłumaczeniu28,.A.Wojciechowskiej.i.M. Poźniak-Nie- dzielskiej.o.wzornictwie.przemysłowym29. Zamieszczanie.tutaj.skró- towych.z.konieczności.rozważań.dotyczących.powyższych.zagadnień. posiadałoby.wątpliwy.walor.dla.czytelnika.w.sytuacji,.gdy.dostępne. są. obszerniejsze. i. bardziej. szczegółowe. opracowania.. Ponadto,. na- 17.S. Stanisławska-Kloc,.Ochrona.baz.danych,.ZNUJ.PZWiOWI,.2002,.z..82.. 18.K. Wojciechowski,.Widowisko.sportowe.w.telewizji..Widowisko.sportowe.i.audio- wizualna.relacja.z.niego.jako.dobra.chronione.w.świetle.polskiego.prawa.prywatnego,. Warszawa.2005.. 19.R.M. Sarbiński,.Utwór.fotograficzny.i.jego.twórca.w.prawie.autorskim,.Kraków. 2004.. 20.K. Felchner,.Choreografia.i.pantomima.w.świetle.prawa.autorskiego,.Warszawa. 2012.. 21.D. Flisak,.Utwór.multimedialny.w.prawie.autorskim,.Warszawa.2008.. 22.A. Niewęgłowski,.Wyniki.prac.badawczych.w.obrocie.cywilnoprawnym,.Warszawa. 2010.. 23.P. Piesiewicz,.Utwór.muzyczny.i.jego.twórca,.Warszawa.2009.. 24.A. Kopff,.Dzieło.sztuk.plastycznych.i.jego.twórca.w.świetle.przepisów.prawa. autorskiego,.ZNUJ.1961,.z..83.. 25.J. Barta,.Dzieło.muzyczne.i.jego.twórca.w.świetle.przepisów.prawa.autorskiego,. ZNUJ.PZWiOWI.1980,.z..20.. 26.R. Markiewicz,.Dzieło.literackie.i.jego.twórca.w.polskim.prawie.autorskim,.Kraków. 1984.. 27.Idem,.Ochrona.prac.naukowych,.ZNUJ.PZWiOWI.1990,.z..55.. 28.J. Błeszyński,.Tłumaczenie.i.jego.twórca.w.polskim.prawie.autorskim,.Warszawa. 1973.. 29.A. Wojciechowska,.Wzornictwo.przemysłowe.–.zagadnienie.przedmiotu.ochrony. prawnej,.ZNUJ.PZWiOWI.1990,.z..54,.M. Poźniak-Niedzielska,.Wzory.zdobnicze.i.ich. ochrona,.Warszawa.1978.. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Utwór. Przedmiot prawa autorskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: