Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 004477 18678076 na godz. na dobę w sumie
Uwodzicielska sprzedaż. Wykorzystaj atuty kobiecości, by sprzedać więcej i skuteczniej - książka
Uwodzicielska sprzedaż. Wykorzystaj atuty kobiecości, by sprzedać więcej i skuteczniej - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1967-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> bizneswoman
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Handlowe wynaLASKI
Bądź egoistką -- Twoje szczęście powinno być nadrzędną zasadą Twojego życia
Brian Tracy

Twoja broń kobieca

Zdolność przechodzenia przez proces sprzedaży z czarującym uśmiechem triumfu to prawdziwa sztuka, podobnie jak umiejętność uwodzenia. Kiedy zaś obie te praktyki stosuje kobieta, stają się one bardzo niebezpieczną bronią. Uwodzicielska sprzedaż to wyrafinowana gra. Jej skuteczność została potwierdzona empirycznie, a dowodem są setki zauroczonych mężczyzn, z przyjemnością przystających na biznesowe warunki stawiane im przez twardego przeciwnika w spódnicy.

Dysponujesz wspaniałymi atutami, powinnaś jednak zarządzać nimi świadomie. Dzięki różnym trikom Twoje ciało może przekazywać komunikaty bardziej wymowne niż niejedno zdanie. To, jak poruszają się Twoje nogi oraz jak wygląda Twoja biżuteria czy garderoba, stanowi silny podprogowy przekaz. Naucz się go kontrolować i wykorzystywać do własnych celów. Dowiedz się, co mówić i jak mówić, aby rozmówca spijał słowa z Twych ust. I najważniejsze -- poznaj psychologię mężczyzny, nie daj się złapać w żadną z zastawianych na Ciebie pułapek. Bądź uwodzicielska, ale przede wszystkim pozostań profesjonalną kobietą biznesu.

Szkolenie powstało częściowo w oparciu o wiedzę Briana Tracy'ego, światowej klasy eksperta od sprzedaży.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO: ! Spis treści ! Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: ! Katalog online ! Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Uwodzicielska sprzedaż. Wykorzystaj atuty kobiecości, by sprzedać więcej i skuteczniej Autor: Rafa‡ Graj ISBN: 978-83-246-1967-2 Format: A5, stron: 1047 ! Zam(cid:243)w informacje o nowościach ! Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: ! Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. (32) 230-98-63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Handlowe wynaLASKI ! S‡owa, kt(cid:243)re zniewalaj„ ! Gesty, kt(cid:243)re rzucaj„ na kolana ! Strategie, dziŒki kt(cid:243)rym wygrywasz B„d(cid:159) egoistk„ (cid:151) Twoje szczŒ(cid:156)cie powinno by(cid:230) nadrzŒdn„ zasad„ Twojego ¿ycia Brian Tracy Twoja broæ kobieca Zdolno(cid:156)(cid:230) przechodzenia przez proces sprzeda¿y z czaruj„cym u(cid:156)miechem triumfu to prawdziwa sztuka, podobnie jak umiejŒtno(cid:156)(cid:230) uwodzenia. Kiedy za(cid:156) obie te praktyki stosuje kobieta, staj„ siŒ one bardzo niebezpieczn„ broni„. Uwodzicielska sprzeda¿ to wyrafinowana gra. Jej skuteczno(cid:156)(cid:230) zosta‡a potwierdzona empirycznie, a dowodem s„ setki zauroczonych mŒ¿czyzn, z przyjemno(cid:156)ci„ przystaj„cych na biznesowe warunki stawiane im przez twardego przeciwnika w sp(cid:243)dnicy. Dysponujesz wspania‡ymi atutami, powinna(cid:156) jednak zarz„dza(cid:230) nimi (cid:156)wiadomie. DziŒki r(cid:243)¿nym trikom Twoje cia‡o mo¿e przekazywa(cid:230) komunikaty bardziej wymowne ni¿ niejedno zdanie. To, jak poruszaj„ siŒ Twoje nogi oraz jak wygl„da Twoja bi¿uteria czy garderoba, stanowi silny podprogowy przekaz. Naucz siŒ go kontrolowa(cid:230) i wykorzystywa(cid:230) do w‡asnych cel(cid:243)w. Dowiedz siŒ, co m(cid:243)wi(cid:230) i jak m(cid:243)wi(cid:230), aby rozm(cid:243)wca spija‡ s‡owa z Twych ust. I najwa¿niejsze (cid:151) poznaj psychologiŒ mŒ¿czyzny, nie daj siŒ z‡apa(cid:230) w ¿adn„ z zastawianych na Ciebie pu‡apek. B„d(cid:159) uwodzicielska, ale przede wszystkim pozostaæ profesjonaln„ kobiet„ biznesu. ! Sprawd(cid:159), jak jeste(cid:156) postrzegana przez mŒ¿czyzn. ! Wykorzystaj strategiŒ mowy cia‡a przy r(cid:243)¿nych okazjach. ! Dowiedz siŒ, jak dzia‡a magia przekazu werbalnego. ! Poznaj i stosuj cechy ubioru kobiety z klas„. ! ˘wicz i zostaæ mistrzyni„ uwodzenia w sprzeda¿y. Szkolenie powsta‡o czŒ(cid:156)ciowo w oparciu o wiedzŒ Briana Tracy(cid:146)ego, (cid:156)wiatowej klasy eksperta od sprzeda¿y. Spis treĂci Wprowadzenie ....................................................................7 Jak powstaï projekt Uwodzenie w sprzedaĝy — i dlaczego prowadzeniem go zajmuje siÚ mÚĝczyzna?..... 9 Dlaczego warto wykorzystywaÊ uwodzenie w sprzedaĝy? ........... 10 WstÚp ................................................................................13 Rozdziaï 1. Postawa i umiejÚtnoĂci kobiety bÚdÈcej sprzedawcÈ ......15 Co tak naprawdÚ sprzedajesz? ...................................................... 16 ¿eby coĂ kupiÊ, najpierw musisz coĂ sprzedaÊ .............................. 19 Pasja ............................................................................................... 21 Sprzedajemy tak naprawdÚ wszystko... ......................................... 21 Twój stan emocjonalny ................................................................. 23 Daj klientowi to, czego chce — i jeszcze wiÚcej... ......................... 24 Zasada „win to win” ..................................................................... 25 Twoja pewnoĂÊ siebie... ................................................................. 26 Zatrzymaj klienta na dïuĝej .......................................................... 27 Tajemnice systemów sprzedaĝy ..................................................... 28 Rozdziaï 2. Uwodzicielska mowa ciaïa ...............................................33 Co to jest mowa ciaïa? .................................................................. 33 Dlaczego korzystaÊ z mowy ciaïa, uwodzÈc w sprzedaĝy? .......... 33 Twój chód i biodra ........................................................................ 36 Ustawienie nóg .............................................................................. 36 Biĝuteria i dïugopis ....................................................................... 39 Niezwykle skuteczne triki i strategie mowy ciaïa ......................... 41 Rozdziaï 3. Sposób ubierania siÚ .........................................................43 Jak ciÚ widzÈ, tak ciÚ piszÈ ........................................................... 43 Klasyczny ubiór ............................................................................. 46 Cechy ubioru kobiety z klasÈ ........................................................ 47 I na koniec — zapach .................................................................... 49 Sztuczki tuszujÈce niedoskonaïoĂci ............................................... 50 Nierealna piÚknoĂÊ wzorem kobiecoĂci ........................................ 51 Uwodzicielska sprzedaĝ Rozdziaï 4. Ton gïosu ..........................................................................55 Rozdziaï 5. Dopasowanie i kotwice ....................................................59 Dopasowanie ................................................................................. 59 Kotwice .......................................................................................... 61 Rozdziaï 6. Psychologia mÚĝczyzny ...................................................63 Róĝnice w myĂleniu kobiety i mÚĝczyzny .................................... 63 W jaki sposób mÚĝczyěni postrzegajÈ kobiety? ............................. 65 Biologia szukania partnera ........................................................... 68 Rozdziaï 7. Magia jÚzyka .....................................................................71 Linia czasu a lingwistyka .............................................................. 72 Kasowniki „nie” i „ale” ................................................................. 74 Struktura metamodelu .................................................................. 76 Znieksztaïcenia .............................................................................. 79 Potencjalny wybór ......................................................................... 81 Rozdziaï 8. Niezwykïy coaching „uwodzenie w sprzedaĝy” .............83 Rozdziaï 9. Trening czyni mistrza ......................................................89 mwiczenie 1 ................................................................................... 91 mwiczenie 2 ................................................................................... 92 mwiczenie 3 ................................................................................... 93 KsiÈĝka a szkolenie na ĝywo ......................................................... 93 Najlepsze zakoñczenie .....................................................97 Skorowidz .......................................................................101 4 Uwodzicielska mowa ciaïa Rozdziaï 2. Seksapil to sztuka intrygowania, wysyïania sygnaïu ruchem, spojrzeniem, gestem. — Ewa Minge Co to jest mowa ciaïa? Mowa ciaïa jest wyjÈtkowo skutecznym narzÚdziem, odzwierciedle- niem Twoich myĂli, uczuÊ i stanów. DziÚki jej znajomoĂci moĝesz odczytywaÊ intencje drugiego czïowieka — i korzystaÊ z tej wiedzy. Mowa ciaïa wykorzystuje niewerbalne komunikaty, które ludzie wysyïajÈ w sposób nieĂwiadomy. Dlaczego korzystaÊ z mowy ciaïa, uwodzÈc w sprzedaĝy? Gïównym celem tego rozdziaïu jest nauczenie CiÚ, w jaki sposób moĝna wykorzystaÊ mowÚ ciaïa do zainteresowania mÚĝczyzny TwojÈ zewnÚtrznoĂciÈ i osobowoĂciÈ. To wïaĂnie mowa ciaïa od- grywa kluczowÈ rolÚ w tym procesie, poniewaĝ uĝywajÈc jej w od- powiedni sposób, moĝesz byÊ bardziej seksowna i daÊ mÚĝczyěnie sygnaï, ĝe Ci siÚ podoba. Równieĝ sama nauczysz siÚ odczytywaÊ sygnaïy, jakie pïynÈ z mowy ciaïa Twojego klienta, aby wiedzieÊ, w którym momencie pojawiajÈ siÚ oznaki tego, ĝe jest on TobÈ zainteresowany. Moim zdaniem mowa ciaïa w procesie uwodzenia odgrywa bardzo istotna rolÚ, wiÚc nie moĝesz jej pominÈÊ. PamiÚtaj, ĝe aĝ 55 Twojego przekazu to mowa ciaïa. Uwodzicielska sprzedaĝ Mowa ciaïa — body language — polega przede wszystkim na wy- korzystywaniu technik, które dziaïajÈ na umysï nieĂwiadomy. Ba- dania udowodniïy, ĝe sprzedaĝ jest najskuteczniejsza, jeĂli dzia- ïamy na klienta w taki sposób, z którego istnienia nie zdaje on sobie sprawy — nie moĝe on czuÊ, ĝe chcemy go namówiÊ do zakupu ja- kiejĂ rzeczy, a jednoczeĂnie strategie, jakie zamierzamy wyko- rzystaÊ przy sprzedaĝy, majÈ skutecznie dziaïaÊ. Chcesz nauczyÊ siÚ sprzedawaÊ, uwodzÈc i kuszÈc. Teraz juĝ znasz podstawy, które sÈ Ci potrzebne, aby mÈdrze handlowaÊ. Zajmijmy siÚ samym uwodzeniem, zaczynajÈc od mowy ciaïa, która jest nie- zwykle waĝna i efektywna. Musisz nauczyÊ siÚ odpowiednich ge- stów, ruchów. Nazwijmy tÚ wiedzÚ strategiÈ — dowiesz siÚ, jakie istniejÈ strategie, triki, a nastÚpnie wykorzystasz je w praktyce. Przy okazji zrozumiesz wiele gestów, które wykorzystywaïaĂ nie- Ăwiadomie — nie zdawaïaĂ sobie z tego sprawy i nie pojmowaïaĂ ich znaczenia. Ten rozdziaï nauczy CiÚ stosowania w sprzedaĝy bez- poĂredniej mowy ciaïa, która dziaïa tylko i wyïÈcznie wtedy, gdy speïniony jest warunek, ĝe sprzedajÈcym jest kobieta, a kupujÈcym mÚĝczyzna. W kolejnych czÚĂciach ksiÈĝki podpowiem, jak dobrze siÚ ubraÊ na spotkanie z klientem. W innym rozdziale zajmiemy siÚ tonem, barwÈ i gïoĂnoĂciÈ Twojego gïosu, poznasz równieĝ magiÚ sïowa. Póěniej dowiesz siÚ, jak po- strzegajÈ CiÚ mÚĝczyěni (psychologia mÚĝczyzny) — i w koñcu, w rozdziale dziesiÈtym, poïÈczymy caïÈ wiedzÚ, jakÈ zdobyïaĂ dziÚki temu poradnikowi. PokaĝÚ Ci, jak wykorzystywaÊ triki, które juĝ poznaïaĂ, a takĝe te, z którymi dopiero siÚ zaznajomisz. W dalszej czÚĂci publikacji znajdziesz takĝe Êwiczenia, które bÚdziesz musiaïa wykonaÊ jako „pracÚ domowÈ”. BÚdÈ one uïoĝone w taki sposób, ĝe z kaĝdym nastÚpnym, które wykonasz, bÚdziesz coraz skutecz- niejsza, jeszcze bardziej ponÚtna i Ăwiadoma swojej kobiecoĂci. Zaczniesz sprzedawaÊ niesamowicie duĝo, wygrasz wiÚkszoĂÊ trans- akcji ze swoim klientem — mÚĝczyznÈ — a takĝe sprawisz, ĝe w najbliĝszym czasie wróci on po jeszcze — to bardzo waĝne. 34 Uwodzicielska mowa ciaïa Otwórz wiÚc swój umysï jak najszerzej — i ucz siÚ!!! Masz juĝ podejĂcie prawdziwego sprzedawcy; musiaïaĂ je przyjÈÊ, bym mógï zaczÈÊ przekazywaÊ Ci wiedzÚ z dziedziny uwodzenia poïÈczonego z handlem. Przed kaĝdÈ sprzedaĝÈ trzeba nabraÊ so- lidnych i mÈdrych oraz efektywnych podstaw, które nie pozwolÈ Ci popeïniÊ podstawowych bïÚdów. Musisz wiedzieÊ, ĝe drzemie w Tobie ogromna moc! Moĝe to dla Ciebie nic nadzwyczajnego, ale posiadasz pewien sekret, z którego kaĝdego dnia powinnaĂ byÊ dumna. JesteĂ KOBIETk! To brzmi dumnie i wyjÈtkowo. Posia- dasz wrodzone umiejÚtnoĂci i zdolnoĂci, które sÈ przez Ciebie wy- korzystywane w duĝej mierze nieĂwiadomie. ¥wiadomoĂÊ to ta czÚĂÊ naszego umysïu, która odpowiada za logiczne myĂlenie i tïuma- czenie zjawisk, jakie zachodzÈ w naszym ĝyciu. NieĂwiadomoĂÊ dziaïa jak automat, przyjmujÈc informacje, ale nie filtrujÈc ich w lo- giczny sposób. Aby skutecznie wpïywaÊ na drugÈ osobÚ, musimy przede wszystkim skoncentrowaÊ siÚ na jej umyĂle nieĂwiadomym, przy czym nie moĝna pomijaÊ faktu, ĝe istnieje teĝ umysï Ăwiadomy. Pozwól, ĝe wytïumaczÚ Ci ideÚ mowy ciaïa na przykïadzie sprze- daĝy bezpoĂredniej. IstniejÈ tu dwie strony: kobieta w roli sprze- dawcy i mÚĝczyzna w roli klienta. Caïa historia dzieje siÚ w biurze. MÚĝczyzna siedzi przy biurku, a kobieta przychodzi do niego z pew- nym produktem, który chce sprzedaÊ. Podczas tego procesu sprzedaĝy bÚdÚ tïumaczyï, jakie sztuczki naj- lepiej dziaïajÈ — i dlaczego. OpiszÚ i pokaĝÚ tylko te techniki, które sÈ moim zdaniem najistotniejsze, a do tego proste w opisie. DziÚki temu bÚdziesz umiaïa wykorzystaÊ je zaraz po przeczytaniu tego fragmentu. Sztuczki, które opisujÚ, w zupeïnoĂci wystarczÈ, aby zrobiÊ na kliencie odpowiednie wraĝenie. DziÚki zaawansowanym technikom uwodzenia w sprzedaĝy nauczysz siÚ, jak wykorzysty- waÊ mowÚ ciaïa w innych sytuacjach. 35 Uwodzicielska sprzedaĝ Twój chód i biodra Zacznijmy od Twojego chodu — ostatecznie musisz siÚ jakoĂ spo- tkaÊ ze swoim klientem. Albo Ty podejdziesz do niego, albo on podejdzie do Ciebie. Zaïóĝmy, ĝe to Ty idziesz w stronÚ swojego klienta. NajlepszÈ radÈ, jakÈ mogÚ Ci daÊ, jest to, ĝebyĂ szïa wy- prostowana — Twoja gïowa powinna byÊ nieznacznie uniesiona, plecy proste, a pierĂ lekko wypiÚta. Idě równym i zdecydowanym krokiem. Nie tak, jakbyĂ szïa szerokim chodnikiem — raczej w ten sposób, jakbyĂ spacerowaïa po wÈskiej desce — ale nie przesadzaj, zrób to naturalnie. Spraw, by Twój chód byï elegancki, seksowny i pociÈgajÈcy. Wyobraĝanie sobie, ĝe idziesz po wÈskiej desce, pozwoli Ci za- chowaÊ elegancjÚ, ale sprawi równieĝ, ĝe zaczniesz delikatnie i natu- ralnie poruszaÊ biodrami, co doda Ci seksapilu. Nie da siÚ nie zrobiÊ w ten sposób dobrego wraĝenia na mÚĝczyěnie. Pewnie zadajesz sobie pytanie, jak trzymaÊ rÚce, jeĂli juĝ zaczniesz iĂÊ tak, jak to opi- saïem. Trzymaj je wzdïuĝ ciaïa (raczej przylegajÈco niĝ swobodnie) lub — co jest bardziej odwaĝne — jednÈ lub obie rÚce trzymaj na biodrach. Drugi sposób — ze wzglÚdu na odwagÚ i czÚsto podwo- jenie atrakcyjnoĂci seksualnej poprzez zwrócenie uwagi na Ciebie — moĝe byÊ zbyt mocny w odbiorze, dlatego trzeba uwaĝaÊ, by nie przesadziÊ. Ustawienie nóg Masz poruszaÊ siÚ jak prawdziwa bizneswoman, a do tego byÊ bar- dzo, bardzo atrakcyjna seksualnie — tak, ĝe mÚĝczyzna nie bÚdzie umiaï Ci siÚ oprzeÊ. Prawdziwy dĝentelmen — jeĂli siedzi i widzi, ĝe kobieta wchodzi — wstaje i pierwszy podaje rÚkÚ. Pytanie — jak w tej chwili masz siÚ zachowaÊ, patrzÈc i analizujÈc to pod kÈtem mowy ciaïa? Najlepsze, co moĝesz zrobiÊ w tej sytuacji, to bardzo lekko rozchyliÊ nogi, jeĂli stoisz, i sprawiÊ, by czubki Twoich butów byïy skierowane w stronÚ mÚĝczyzny. Ciekawym sposobem na 36 Uwodzicielska mowa ciaïa zwiÚkszenie swojej atrakcyjnoĂci seksualnej jest lekkie wydÚcie ust. Pokaĝ jak najwiÚcej róĝowo-czerwonej, delikatnej skóry Twoich warg. Usta symbolizujÈ miejsca intymne kobiety, wiÚc wyekspo- nowanie ich jest bardzo, bardzo waĝne. Siedzisz juĝ koïo mÚĝczy- zny — zwróÊ teraz uwagÚ na uïoĝenie Twoich nóg. To niezwykle istotne. Najlepiej zaïóĝ nogÚ na nogÚ, ale staraj siÚ to zrobiÊ tak, by ta, która jest wyĝej, byïa skierowana wïaĂnie w stronÚ Twojego klienta. Od poczÈtku pamiÚtaj, by Twoje oczy byïy skierowane w stronÚ osoby, z którÈ rozmawiasz. JeĂli natomiast klient za dïugo lub zbyt intensywnie bÚdzie na Ciebie patrzyï — natychmiast odwróÊ wzrok w innÈ stronÚ. Staraj siÚ tak robiÊ przez caïe spotkanie z klientem. Nie chodzi o to, by nie patrzeÊ mu w oczy — raczej o to, by w momencie, gdy mÚĝ- czyzna chce nawiÈzaÊ kontakt wzrokowy z powodu zainteresowania seksualnego, na sekundÚ skierowaÊ spojrzenie na coĂ innego. Dobrze by byïo, gdybyĂ poznaïa podstawowe sygnaïy zaintereso- wania mÚĝczyzny TobÈ. Wiele razy kusiïaĂ panów swojÈ mowÈ ciaïa czy ubiorem, ale nawet nie zdawaïaĂ sobie z tego sprawy. Przy- pomnij sobie taki moment bardzo dokïadnie, po czym przeanalizuj go — dziÚki czemu dowiadywaïaĂ siÚ, ĝe mÚĝczyzna jest TobÈ za- interesowany... JesteĂ kobietÈ, wiÚc sama wiesz najlepiej, jak wy- glÈda mowa ciaïa facetów, na których zrobiïaĂ wraĝenie. Posiadacie bardzo mocno rozwiniÚtÈ intuicjÚ — potraficie bez wiÚkszego pro- blemu odczytaÊ niewerbalne przekazy, mÚĝczyěni zaĂ nie posiadajÈ takiej umiejÚtnoĂci. OczywiĂcie zainteresowanego faceta poznasz przede wszystkim po tym, w jaki sposób na Ciebie patrzy. Jego oczy zdradzÈ Ci wszystko. Zwracaj na to uwagÚ juĝ od samego poczÈt- ku. Zainteresowany mÚĝczyzna bÚdzie mierzyï wzrokiem caïÈ TwojÈ figurÚ lub jej czÚĂÊ. Przyjrzyj siÚ ěrenicom Twojego klienta. Udowodniono naukowo, ĝe jeĂli jesteĂmy czymĂ zainteresowani, lekko rozszerzajÈ nam siÚ ěrenice — dziaïa to równieĝ w przypadku fascynacji seksualnej. Niektórych mÚĝczyzn zawstydzajÈ urodziwe 37 Uwodzicielska sprzedaĝ panie, a czasem jest na odwrót — piÚkne kobiety dodajÈ pa- nom ĂmiaïoĂci. JeĂli wyczujesz lekkie onieĂmielenie lub zbytniÈ ĂmiaïoĂÊ — moĝesz byÊ pewna, ĝe spodobaïaĂ siÚ swojemu klien- towi. OnieĂmielenie poznasz po tym, ĝe mÚĝczyzna maïo mówi, unika dïuĝszego spojrzenia i jest niepewny. Natomiast Ămiaïy klient czÚsto zmienia temat, próbuje byÊ dowcipny, przy czym sta- ra siÚ lekko górowaÊ nad TobÈ. MÚĝczyěni lubiÈ patrzeÊ na kobietÚ, która siÚ im podoba, i nie po- trafiÈ tego ukryÊ; natomiast Wy, panie, bardzo czÚsto — choÊ nie zawsze — unikacie kontaktu wzrokowego, jeĂli facet siÚ Wam po- doba. Chodzi o to, by daÊ mÚĝczyěnie do zrozumienia, ĝe jesteĂ nim zainteresowana, uĝywajÈc nie sïów, lecz mowy ciaïa. Postaraj siÚ cza- sem byÊ lekko stremowana, pozwól, by mÚĝczyzna przez chwilÚ prowadziï — oni to uwielbiajÈ! Ale bÈdě czujna, aby nie straciÊ caïej rozmowy. Kluczem do sukcesu jest tu pewnoĂÊ siebie — szczegól- nie wtedy, gdy bÚdziesz mówiïa o produkcie i jego zaletach. BÈdě przekonujÈca. W porzÈdku — siedzisz wiÚc juĝ i rozmawiasz ze swoim klientem, uĝywajÈc sztuczek mowy ciaïa. Mam dla Ciebie dobrÈ wiadomoĂÊ — jeĂli to opanowaïaĂ, nadeszïa chwila, w której moĝesz zaczÈÊ wprowadzaÊ w ĝycie nastÚpne sztuczki, które bÚdÈ potÚgowaïy efekt tych, które juĝ poznaïaĂ. Bardzo dobrym pomysïem jest poprawianie prawÈ rÚkÈ wïosów w trakcie rozmawiania z mÚĝczyznÈ i prowadzenia procesu sprze- daĝy — moĝesz je odgarnÈÊ do tyïu albo gïadziÊ. JeĂli czujesz, ĝe to nie daïo efektu — przestañ na jakiĂ czas, a po chwili znowu zacznij, na przykïad nawijaj na palec kosmyk wïosów. JesteĂ kobietÈ, wiÚc rób to bardzo delikatnie, patrzÈc caïy czas na swojego klienta. Tech- nika ta czÚsto daje bardzo dobre rezultaty i — co waĝne — moĝesz uĝyÊ jej kilka razy w ciÈgu spotkania (oczywiĂcie w zaleĝnoĂci od jego dïugoĂci). MÚĝczyěnie ten trik wydaje siÚ bardzo pociÈgajÈcy, a kobieta nieĂwiadomie chce siÚ podobaÊ facetom. 38 Uwodzicielska mowa ciaïa Biĝuteria i dïugopis NastÚpnym trikiem jest zabawa biĝuteriÈ, a jeszcze lepiej czymĂ dïugim, na przykïad dïugopisem. BïyskotkÚ poprawiaj, przesu- waj, dotykaj — waĝne jest to, abyĂ zwróciïa uwagÚ klienta na ten przedmiot. Natomiast dïugopisu moĝesz dotykaÊ, przesuwaÊ po nim delikatnie opuszkami, wziÈÊ go w palce i namiÚtnie przesuwaÊ — wyobraě sobie, ĝe masz coĂ niezwykle delikatnego w rÚce, a na- stÚpnie baw siÚ tym w czasie rozmowy. OczywiĂcie musisz Êwi- czyÊ, bo na poczÈtku trudno Ci bÚdzie skupiÊ siÚ jednoczeĂnie na rozmowie i na Ăwiadomej mowie ciaïa. Po paru Êwiczeniach stanie siÚ to caïkowicie naturalne i skuteczne. Bardzo sexy z punktu widzenia faceta wyglÈda kobieta bawiÈca siÚ jakimĂ dïugim przedmiotem. I paniom, i mÚĝczyznom tego typu rzeczy, jak na przykïad dïugopis, który trzyma siÚ w delikatnych paluszkach, kojarzÈ siÚ z penisem. Gdy przestaniesz mówiÊ, a Twój klient zacznie dyskutowaÊ na jakiĂ okreĂlony temat, moĝesz deli- katnie musnÈÊ swoje wargi — w taki sposób, by przeciÈgnÈÊ palcem po caïej linii ust. Pozostaïa czÚĂÊ rÚki moĝe dotykaÊ podbródka. Zrób to raz, ale nie naduĝywaj tego triku, bo bÚdzie to wyglÈdaÊ nienaturalnie. Kolejnym sposobem na danie Twojemu klientowi do zrozumienia, ĝe jesteĂ nim zainteresowana, a kolejny krok naleĝy do niego, jest bardzo powolne, delikatne dotykanie pïatka ucha (naj- lepiej prawego) palcem wskazujÈcym, a nastÚpnie przesuwanie palca wzdïuĝ szyi, w stronÚ piersi. Nie dotykaj jednak piersi — to byïoby zbyt Ămiaïe i niekulturalne na biznesowym spotkaniu. JeĂli zbyt- nio zbliĝysz siÚ do nich palcem, przerwij ten ruch, po czym poïóĝ swojÈ rÚkÚ na kolanie. Korzystaj z trików, o których czytasz, w sposób jak najbardziej naturalny — sztuczki te majÈ byÊ czÚĂciÈ Ciebie, a nie technikÈ, o której siÚ dowiedziaïaĂ. W wiÚkszoĂci przypadków juĝ samo seksowne wejĂcie jest dla mÚĝczyzny tak bardzo pociÈgajÈce, ĝe zwróci na Ciebie uwagÚ. JeĂli nie spojrzaï w TwojÈ stronÚ, gdy weszïaĂ do biura — nie martw siÚ. NastÚpnÈ rzeczÈ, która bardzo dobrze dziaïa, jest bawienie siÚ wïosami. Juĝ po 39 Uwodzicielska sprzedaĝ tym triku powinnaĂ przykuÊ jego uwagÚ i wywoïaÊ zainteresowanie. Zabawa biĝuteriÈ czy dïugopisem prawdopodobnie tylko utwierdzi go w przekonaniu, ĝe jesteĂ wyjÈtkowo seksownÈ kobietÈ, wiÚc caïa jego uwaga powinna byÊ skoncentrowana na Tobie. SwojÈ mowÚ ciaïa zaplanuj tak, aby zachowaÊ coĂ ciekawego na sam koniec rozmowy, kiedy mÚĝczyzna bÚdzie juĝ tak bardzo zaintere- sowany TwojÈ osobÈ, ĝe zapomni, co mu chcesz sprzedaÊ — i po co w ogóle siÚ z TobÈ spotkaï. OczywiĂcie w tym zdaniu jest trochÚ przesady — bardzo trudno doprowadziÊ do takiego stanu, ale to jest Twoim celem. JeĂli bÚdziesz podchodziïa do tematu w ten spo- sób, na pewno osiÈgniesz wiÚcej, niĝ planowaïaĂ. Teraz moĝesz zrobiÊ bardzo ciekawÈ rzecz — zacznij opowiadaÊ o zaletach swojego produktu, po czym zapytaj klienta, czy zgadza siÚ z TobÈ, kiwajÈc delikatnie gïowÈ (potakujÈc). JeĂli sprzedaïaĂ dany produkt lub ideÚ — pamiÚtaj, ĝe mÚĝczyzna jest caïy czas za- interesowany TwojÈ osobÈ. I moĝe sam poprosiÊ CiÚ o numer te- lefonu, chcieÊ siÚ z TobÈ umówiÊ — choÊ nie zawsze. Musisz byÊ przygotowana na takÈ ewentualnoĂÊ — mieÊ jakiĂ dobry zwodzÈcy tekst (chyba ĝe faktycznie chcesz siÚ z nim umówiÊ. PiszÚ jednak o sytuacji, w której wykorzystujesz mowÚ ciaïa tylko i wyïÈcznie w sprzedaĝy). Masz kusiÊ i przyciÈgaÊ, caïy czas pamiÚtajÈc o swoim celu, jakim jest sprzedaĝ produktu, z którym przyszïaĂ do mÚĝ- czyzny. Na koniec powiedz, ĝe na pewno jeszcze kiedyĂ siÚ spo- tkacie, a nastÚpnie uĂmiechnij siÚ, caïy czas patrzÈc na niego. W tej chwili moĝesz wyjÈÊ swój telefon komórkowy, jeĂli numer klienta jest dla Ciebie waĝny. Na pewno bez wahania Ci go poda, wiÚc bÚdziesz mogïa caïy czas utrzymywaÊ z nim kontakt. Z pewno- ĂciÈ — jeĂli dobrze wykorzystaïaĂ swojÈ mowÚ ciaïa i triki z niÈ zwiÈzane — mÚĝczyzna z przyjemnoĂciÈ spotka siÚ z TobÈ na- stÚpnym razem, a takĝe, co równie waĝne, nie zapomni CiÚ. PamiÚtaj — Ty reprezentujesz produkt, jeĂli klient nie zapomni o Tobie, istnieje teĝ duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe bÚdzie pamiÚtaÊ o rzeczy (albo usïudze czy idei), którÈ sprzedajesz. Ty jesteĂ wi- zytówkÈ swojego produktu! Im bardziej zainteresujesz klienta swojÈ 40 Uwodzicielska mowa ciaïa osobÈ, tym bardziej moĝliwe, ĝe kupi od Ciebie to, co chcesz, dlatego uwodzenie w sprzedaĝy jest tak efektywne i wyjÈtkowe na tle innych strategii handlu. Na sam koniec wyraě ĝal, ĝe musisz juĝ koñczyÊ spotkanie — moĝesz to zasygnalizowaÊ wyrazem twa- rzy. Pierwsza podaj rÚkÚ i poĝegnaj siÚ. OdwróÊ siÚ i zacznij w natu- ralny sposób krÚciÊ biodrami, kierujÈc siÚ w stronÚ drzwi — to z pewnoĂciÈ podkreĂli Twój peïen seksu temperament — i nie pozwoli klientowi zapomnieÊ o Tobie. Niezwykle skuteczne triki i strategie mowy ciaïa PamiÚtaj — aby Twoja mowa ciaïa byïa naprawdÚ skuteczna, musi wyglÈdaÊ naturalnie. Kaĝde potkniÚcie moĝe zostaÊ zauwaĝone, ale ryzykujesz tylko tym, ĝe dana strategia nie zadziaïa. Dlatego namawiam CiÚ, ĝebyĂ wziÚïa sobie do serca rady zawarte w roz- dziale zatytuïowanym „Trening czyni mistrza”, po czym dokïadnie je wykonywaïa. Musisz byÊ niezwykle czujna i uwaĝna, Twoja wraĝ- liwoĂÊ sensoryczna (z ang. sensory acuity) powinna byÊ na najwyĝ- szym poziomie — tylko wtedy bÚdziesz tak naprawdÚ wiedziaïa, kiedy uĝyÊ danych technik i strategii, a takĝe wyczujesz, w którym momencie naleĝy zakoñczyÊ transakcjÚ. DziÚki tej wraĝliwoĂci zo- rientujesz siÚ, kiedy wszystko idzie w dobrym kierunku, a takĝe — kiedy Twój plan jest zïy. Niektóre techniki moĝesz ÊwiczyÊ niezaleĝnie od tego, gdzie siÚ znajdujesz — na ulicy, w pracy, gdzie tylko masz okazjÚ. Baw siÚ wiedzÈ i dziaïaj. Nie planuj dokïadnie, co i w jakim miejscu roz- mowy zastosujesz, z mowy ciaïa korzystaj raczej w intuicyjny spo- sób. JesteĂ kobietÈ i masz wbudowany system, który wiele rzeczy Ci podpowie, nie bój siÚ na nim polegaÊ. Uĝywaj mowy ciaïa z pew- noĂciÈ siebie — nie martw siÚ, mÚĝczyzna nie wykryje Twoich intencji, a nawet jeĂli tak siÚ stanie, nie bÚdzie to wyglÈdaÊ jak gra. Rozejrzyj siÚ wokóï siebie — faceci uwielbiajÈ, gdy kobiety udajÈ sïodkie kotki. Ich to krÚci! Potraktuj to raczej jako grÚ lub cel, a nie perfidnÈ manipulacjÚ. Wiele razy chciaïaĂ przyciÈgnÈÊ uwagÚ 41 Uwodzicielska sprzedaĝ mÚĝczyzny, ubierajÈc siÚ seksownie, zachowujÈc siÚ w uwodzicielski sposób — wtedy teĝ zamierzaïaĂ wykorzystaÊ swój wizerunek, tyl- ko ĝe celem byïo to, by facet umówiï siÚ z TobÈ na kawÚ i chciaï CiÚ lepiej poznaÊ. CzekaïaĂ na jego pierwszy krok. W uwodzeniu w sprzedaĝy robisz dokïadnie to samo — chcesz siÚ jak najlepiej zaprezentowaÊ (juĝ w Ăwiadomy sposób korzystajÈc z poznanych technik mowy ciaïa, dziÚki czemu bÚdziesz skutecz- niejsza w uwodzeniu), przyĂwieca Ci jedynie inny cel. Jest nim mianowicie to, by zamiast umówiÊ siÚ z mÚĝczyznÈ na kawÚ, sprzedaÊ mu produkt i zatrzymaÊ go na dïuĝej na liĂcie swoich klientów. To waĝne, bo najkosztowniejsze dla sprzedawcy jest po- szukiwanie ciÈgle nowych klientów, a najtañsze — utrzymywanie kontaktów z tymi, którzy juĝ coĂ kupili. Ludzie majÈ tendencjÚ do przywiÈzywania siÚ do marki i osób, które sprzedajÈ im pro- dukt. Wykorzystaj to. Zawsze bÚdziesz kojarzona z artykuïem, a on bÚdzie kojarzony z TobÈ — dlatego jakoĂÊ oferowanej rzeczy jest bardzo waĝna, ale oprawa sprzedaĝy — jeszcze istotniejsza. Produkt moĝe byÊ najlepszy na rynku, mieÊ znakomitÈ cenÚ i po- siadaÊ same zalety, tylko co z tego, jeĂli nikt nie bÚdzie o nim wie- dziaï, bo brakuje mu dobrej oprawy? Im solidniej przygotujesz siÚ i uĂwiadomisz klientowi, jak bardzo dany artykuï jest mu po- trzebny, tym lepiej i skuteczniej go sprzedasz. Musisz wyczuÊ moment, w którym mÚĝczyzna bÚdzie naprawdÚ zainteresowany TwojÈ osobÈ — i wtedy zaoferowaÊ mu to, co chcesz. To doskonaïy moment na sprzedaĝ — nie moĝesz go przeoczyÊ! To dopiero poczÈtek Twojej podróĝy — rolÚ mowy ciaïa w uwo- dzeniu juĝ znasz, w nastÚpnych rozdziaïach uzupeïniÚ tÚ wiedzÚ o podstawy neurolingwistycznego programowania, ton gïosu, lin- gwistykÚ i sposób ubierania siÚ. 42
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uwodzicielska sprzedaż. Wykorzystaj atuty kobiecości, by sprzedać więcej i skuteczniej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: