Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 006668 20941543 na godz. na dobę w sumie
Uwolnij swój język. Jak zacząć konwersację i zdobyć przyjaciół - książka
Uwolnij swój język. Jak zacząć konwersację i zdobyć przyjaciół - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3863-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> komunikacja międzyludzka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dobra rozmowa czyni nas interesującymi.
Edwin Newman, dziennikarz

Nim zaczniesz rozmawiać, plotkować i wykładać swoje racje, przez chwilę bądź cicho i przysłuchuj się temu, o czym i jak mówią inni. Kto z nich ma charyzmę i potrafi porywać tłumy? Kto jedną dowcipną ripostą rozluźnia atmosferę w pokoju? Kto uwodzi słowem i roztacza czar? A kto może to zrobić? Jak to kto? Ty!

Porozumiewasz się ze światem w procesie komunikacji - werbalnej, niewerbalnej, elektronicznej. Dlaczego więc nie uczynisz ze swoich rozmów sztuki i nie zaczniesz nawiązywać pozytywnych relacji między słowami? Autor tej książki, ekspert od „codziennej rozmowy”, podszepnie Ci, jak:

 


 

Don Gabor jest trenerem umiejętności komunikacyjnych, poczytnym autorem poradników oraz twórcą programów treningowych. Często występuje jako ekspert w radiu i telewizji. Był także prezesem nowojorskiego oddziału Narodowego Stowarzyszenia Mówców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-3863-5 Copyright © 1983, 2001, 2011 by Don Gabor All rights reserved, including the right of reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever Simon Schuster is the original publisher of this title. Touchstone and colophon are trademarks of Simon Schuster, Inc. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/uwjezy Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci 7 9 17 31 49 57 67 79 93 Nota od autora Wprowadzenie: Spotykanie siÚ z nowymi luděmi i nawiÈzywanie nowych przyjaěni podstawÈ sukcesu w obecnym Ăwiecie! CZ}¥m I 1. 2. 3. 4. 5. JAK ROZPOCZkm ROZMOW} Z WIARk WE W’ASNE SI’Y Pierwszy kontakt: jÚzyk ciaïa Cztery naturalne sposoby przeïamywania lodów Sïuchanie uïatwia formuïowanie odpowiedzi Mówienie innym o sobie Jak skutecznie zapamiÚtywaÊ imiona CZ}¥m II JAK PROWADZIm I KO”CZYm ROZMOW} Z WDZI}KIEM, TAKTEM I PRZEKONANIEM Wzmacnianie rozmowy Jak sobie radziÊ z niemiïÈ rozmowÈ 6. 7. 8. Koñczenie rozmowy i pozostawianie dobrego wraĝenia 103 CZ}¥m III WYKORZYSTYWANIE SERWISÓW SPO’ECZNO¥CIOWYCH DO ROZWIJANIA RELACJI ZAWODOWYCH, TOWARZYSKICH I OSOBISTYCH Korzystanie z serwisów spoïecznoĂciowych i blogów Tworzenie doskonaïego profilu DoïÈczanie do rozmów w sieci oraz nawiÈzywanie kontaktów Jak zmieniÊ znajomoĂÊ z sieci w znajomoĂÊ osobistÈ 111 121 129 137 9. 10. 11. 12. 6 UWOLNIJ SWÓJ J}ZYK CZ}¥m IV JAK PRZENIE¥m ROZMOWY NA WY¿SZY POZIOM 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Rozwijanie waĝnych kontaktów Zdobywanie nowych przyjacióï i odĂwieĝanie dawnych znajomoĂci PewnoĂÊ siebie podczas randki Rozpoznawanie i wykorzystywanie stylów konwersacyjnych Rozmowa z obcokrajowcami Zwyczaje wpïywajÈce na rozmowy miÚdzy przedstawicielami róĝnych kultur 60 sposobów na poprawienie jakoĂci swoich rozmów i budowanie trwaïych przyjaěni Podsumowanie 145 155 169 183 197 207 217 221 7 Jak sobie radziÊ z niemiïÈ rozmowÈ Prawdziwa sztuka rozmowy polega nie tylko na tym, aby mówiÊ wïaĂciwe rzeczy we wïaĂciwym momencie, ale takĝe na tym, aby nie mówiÊ niewïaĂciwych rzeczy w chwilach, gdy mamy wielkÈ ochotÚ to zrobiÊ. — Lady Dorothy Nevill (1826 – 1913), brytyjska pisarka C zy pamiÚtasz, kiedy ostatnio naszïa CiÚ chÚÊ powiedzenia komuĂ „co Ci leĝy na sercu”, ale wiedziaïeĂ, ĝe mogïo to jedynie pogor- szyÊ i tak napiÚtÈ juĝ sytuacjÚ? W ĝyciu kaĝdego z nas sÈ takie momenty, w których bardzo chcemy powiedzieÊ coĂ nieprzyjem- nego, ale staramy siÚ to zrobiÊ w sposób jak najbardziej taktowny. Uprzejma reakcja pozwala zwykle rozïadowaÊ napiÚte sytuacje, wiÚc zanim zareagujesz, postaraj siÚ zawsze rozwaĝyÊ swoje dzia- ïanie, korzystajÈc z metody T-A-K-T. T = Trzeba przemyĂleÊ sprawÚ Weě gïÚboki oddech i zastanów siÚ, co chcesz powiedzieÊ, zanim zareagujesz na krytykÚ, wyzwanie bÈdě zaczepkÚ. Takie zachowanie ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze gïÚboki oddech poprawia dopïyw tlenu do mózgu, co przekïada siÚ na odprÚĝenie i zwiÚk- szonÈ jasnoĂÊ myĂlenia. Po drugie zapobiega to reakcjom odru- chowym, które na ogóï jedynie pogarszajÈ sytuacjÚ. Chwila ciszy jest taktownÈ reakcjÈ, gdyĝ ani nie potwierdza sïów rozmówcy, ani teĝ im nie zaprzecza, a przy tym daje Ci kilka sekund na przemyĂlenie usïyszanej kwestii, przeanalizowanie moĝliwych reakcji oraz wybór optymalnej odpowiedzi. 94 UWOLNIJ SWÓJ J}ZYK A = Aktywnie sïuchaj Aktywne sïuchanie oznacza zadawanie pytañ wyjaĂniajÈcych, które dotyczÈ wïaĂnie usïyszanych sïów, idei i motywacji mówiÈcego, a takĝe uwaĝne sïuchanie wszystkich faktów, wyrazów emocji oraz sugerowanych przekazów. Ta strategia pozwala uzyskaÊ wszystkie informacje poboczne oraz lepiej wykorzystaÊ czas do tego, aby skupiÊ siÚ na tym aspekcie odpowiedzi, który pozwoli uzyskaÊ najlepsze wyniki. W ten sposób dajesz teĝ innym okazjÚ do wyjaĂnie- nia lub zmiany ich intencji. Aby pokazaÊ, ĝe aktywnie sïuchasz, powtarzaj usïyszane wypowiedzi wïasnymi sïowami, np.: „Pozwól mi siÚ upewniÊ, ĝe dobrze ciÚ rozumiem. Masz na myĂli to, ĝe…?”. K = Koñcowy efekt jest najwaĝniejszy Zanim zaczniesz nieprzyjemnÈ rozmowÚ, pomyĂl o tym, jak moĝe siÚ ona zakoñczyÊ i które z tych zakoñczeñ jest tym oczekiwanym przez Ciebie. Zanim coĂ powiesz, zdecyduj, co ma siÚ staÊ po udzie- leniu przez Ciebie odpowiedzi. Co Twoim zdaniem powinien zro- biÊ rozmówca? Moĝe powinien przestaÊ CiÚ niepokoiÊ? Bardziej otwarcie mówiÊ o swoich oczekiwaniach? ZajÈÊ siÚ wïasnymi pro- blemami? Pomóc Ci w czymĂ? A moĝe zaczÈÊ byÊ bardziej od- powiedzialnym? Niezaleĝnie od tego, co chcesz osiÈgnÈÊ, niniejsza strategia ana- lizowania wyniku pozwala Ci dobraÊ najlepsze moĝliwe w danej sytuacji sïowa i dziaïania. T = Taktowne zachowanie Gdy zaczniesz odpowiadaÊ, postaraj siÚ zrobiÊ to z humorem i swadÈ, poniewaĝ zbyt gwaïtowna odpowiedě moĝe zostaÊ ěle odebrana. Dobrze bÚdzie, jeĝeli uda Ci siÚ zrównowaĝyÊ wïasnÈ asertywnoĂÊ z potrzebami drugiej osoby. Sïuchanie innych i branie ich zdania pod uwagÚ jest taktownÈ strategiÈ pomagajÈcÈ zredukowaÊ dyskom- fort, który zwykle towarzyszy nieprzyjemnym rozmowom. Uprzejme poruszenie tematu moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈco: „Chciaïbym pro- Jak sobie radziÊ z niemiïÈ rozmowÈ 95 siÊ ciÚ o jednÈ rzecz, która jest dla mnie bardzo waĝna. Czy mogïabyĂ…?”. PiÚtnaĂcie nieprzyjemnych sytuacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi Oto kilka przykïadów powszechnie spotykanych nieprzyjemnych rozmów wraz z wyjaĂnieniem, dlaczego sÈ one problematyczne, a takĝe z oczekiwanym wynikiem i taktownÈ odpowiedziÈ. Nieprzyjemna rozmowa 1: Kolega stara siÚ wciÈgnÈÊ CiÚ w rozmowÚ o polityce Problem: Polityka jest w wielu krÚgach uwaĝana za „temat tabu”. Dzieje siÚ tak nie bez powodu, poniewaĝ ludzie czÚsto podchodzÈ do tego tematu bardzo emocjonalnie, co moĝe prowadziÊ do licznych spiÚÊ. Kïótnie, jakie mogÈ byÊ wyni- kiem takich rozmów, potrafiÈ skutecznie nadwÈtliÊ relacje osobiste, towarzyskie i zawodowe. PoĝÈdany wynik: UnikniÚcie kïótni i zmiana tematu. Taktowna odpowiedě: Nie zaczynaj rozmowy, w której kaĝdy bÚdzie przegrany. Powiedz po prostu: „Nie lubiÚ roz- mawiaÊ o polityce w pracy (na imprezie, podczas obiadu). A zmieniajÈc temat, co robisz w ten weekend?”. Nieprzyjemna rozmowa 2: Wspóïpracownik próbuje skïoniÊ CiÚ do wykonania czegoĂ za niego Problem: Jeĝeli pozwolisz, aby leniwi i kiepsko zmotywowani ludzie naduĝywali Twojej sympatii, to bÚdÈ oni siÚ starali wykorzystywaÊ CiÚ, gdy tylko nadarzy siÚ taka okazja. PoĝÈdany wynik: Daj wspóïpracownikom do zrozumienia, ĝe powinni zaczÈÊ zachowywaÊ siÚ odpowiedzialnie. Taktowna odpowiedě: „Jeĝeli potrzebujesz pomocy, poroz- mawiaj o tym ze swoim szefem. Mam wïasne obowiÈzki, wiÚc nie bÚdÚ robiÊ wszystkiego za ciebie”. 96 UWOLNIJ SWÓJ J}ZYK FAQ _________________________________________________ Dwa razy w tygodniu mój szef prosi mnie, abym zostaï po godzinach, i to dokïadnie w chwili, gdy szykujÚ siÚ do wyjĂcia. Co mam zrobiÊ, aby przestaï siÚ tak zachowywaÊ? Jeĝeli chcesz siÚ porozumieÊ z przeïoĝonym, który zbyt czÚsto oczekuje od Ciebie pracy po godzinach, musisz okazaÊ asertywnoĂÊ, ale takĝe zdrowy rozsÈdek. Jakby nie patrzeÊ, z jednej strony naleĝy Ci siÚ odpoczynek, ale z drugiej strony szef moĝe CiÚ zwolniÊ, jeĝeli bÚdziesz regularnie odmawiaÊ wspóïpracy. Zacznij od dania mu do zrozumienia, ĝe rozumiesz jego poïoĝenie. Oto przykïad takiej rozmowy: Szef: Posïuchaj, Diano. Dzisiaj nie bÚdzie Joanny, wiÚc muszÚ CiÚ poprosiÊ o to, abyĂ skoñczyïa jeszcze te dodatkowe raporty. Diana: Obawiam siÚ, ĝe dzisiaj to niemoĝliwe. Mam waĝne spotkanie po pracy i nie jestem w stanie go przeïoĝyÊ. Szef: Chyba jednak bÚdzie pani musiaïa przeïoĝyÊ to spotkanie albo siÚ nieco spóěniÊ, bo centrala chce mieÊ te raporty na jutro albo dobiorÈ mi siÚ do skóry. Diana: Bardzo chciaïabym panu pomóc, ale dzisiaj naprawdÚ nie jestem w stanie. Szef: Zawsze mogïem na paniÈ liczyÊ, wiÚc nie spodziewaïem siÚ odmowy. Stawia mnie pani w bardzo trudnej sytuacji. Diana: Rozumiem, ĝe trzeba skoñczyÊ te raporty, ale jak powiedziaïam, ja nie dam rady. Planowaïam to spotkanie od dïuĝszego czasu. Szef: To kto w takim razie wykona tÚ pracÚ? Diana: Moĝe Jakub? Mówiï mi ostatnio, ĝe bardzo chÚtnie weěmie jakieĂ nadgodziny. Szef: Jakub? Dobry pomysï. To faktycznie moĝe siÚ udaÊ. Diana: Z tego, co wiem, on na pewno weěmie tÚ dodatkowÈ pracÚ. Jak sobie radziÊ z niemiïÈ rozmowÈ 97 Szef: DziÚkujÚ za podsuniÚcie tego pomysïu. I oczywiĂcie ĝyczÚ miïego wieczoru. Diana: DziÚkujÚ panu. OdmawiajÈc szefowi, kieruj siÚ zdrowym rozsÈdkiem Asertywne rozmowy z kierownikiem lub pracodawcÈ wymagajÈ duĝej iloĂci taktu i zdrowego rozsÈdku. To, kiedy zdecydujesz siÚ odmówiÊ, jest równie waĝne jak to, w jaki sposób to zrobisz. Chociaĝ czasami trzeba zostaÊ w pracy dïuĝej, moĝesz jasno powie- dzieÊ szefowi, ĝe nie zawsze bÚdziesz do dyspozycji. Moĝesz w takiej sytuacji powiedzieÊ np.: „MogÚ od czasu do czasu zostaÊ po godzi- nach, ale mam teĝ inne obowiÈzki, dlatego nie jestem w stanie zostawaÊ po pracy codziennie”. Miejmy nadziejÚ, ĝe wiedzÈc o tym, Twój szef bÚdzie w stanie odpowiednio zorganizowaÊ pracÚ w swojej firmie, gdy zajdzie potrzeba zlecenia komuĂ dodatkowych zadañ. Nieprzyjemna rozmowa 3: Ustawiczne proĂby o pomoc ze strony organizacji charytatywnych Problem: W dzisiejszych czasach wiele osób potrzebuje pomocy, wiÚc nacisk ze strony organizacji charytatywnych (i zwiÈzane z nim poczucie winy) moĝe byÊ silne. Nie jesteĂ jednak w stanie wesprzeÊ wszystkich. PoĝÈdany wynik: SprawiÊ, aby inni przestali CiÚ prosiÊ o pieniÈdze. Taktowna odpowiedě: „Nie jestem w stanie pomóc wszyst- kim. Mam swojÈ grupÚ organizacji, które w obecnej chwili wspieram, i na razie jej nie rozszerzam”. Nieprzyjemna rozmowa 4: Krewny pyta, dlaczego siÚ jeszcze nie oĝeniïeĂ (lub nie wyszïaĂ za mÈĝ) i dlaczego nie masz dzieci Problem: Taki komentarz jest poĂredniÈ krytykÈ Twojego stylu ĝycia. 98 UWOLNIJ SWÓJ J}ZYK PoĝÈdany wynik: Zakoñczenie zadawania niewygodnych pytañ. Taktowna odpowiedě: „Bo tak siÚ zïoĝyïo”. Nieprzyjemna rozmowa 5: KtoĂ, kogo dobrze nie znasz, prosi CiÚ o wstawiennictwo Problem: Twoja wiarygodnoĂÊ moĝe ucierpieÊ, jeĝeli polecisz kogoĂ, za kogo nie moĝesz rÚczyÊ osobiĂcie. PoĝÈdany wynik: Polecasz wyïÈcznie ludzi, których znasz. Taktowna odpowiedě: „Nie polecam ludzi, których nie znam zbyt dobrze. Moĝe podeĂlesz mi jakieĂ próbki swojej pracy? Wtedy zobaczÚ, co siÚ da zrobiÊ”. Nieprzyjemna rozmowa 6: Przyjaciel lub znajomy chce, aby Wasza znajomoĂÊ nabraïa bardziej osobistego charakteru Problem: Jednoznaczne odrzucenie przyjaciela lub wspóïpra- cownika moĝe popsuÊ relacje i doprowadziÊ do nieprzyjem- nych sytuacji. PoĝÈdany wynik: Utrzymanie dobrych stosunków. Taktowna odpowiedě: Zareaguj uprzejmie, lecz stanowczo. Wspóïpracownikowi moĝesz powiedzieÊ: „Nigdy nie nawiÈ- zujÚ romantycznych kontaktów w miejscu pracy. LubiÚ ciÚ i przykro mi, ĝe tak wyszïo, ale takie mam zasady”. Z kolei przyjacielowi moĝesz powiedzieÊ: „JesteĂmy przyjacióïmi i chcÚ, aby nasza relacja wyglÈdaïa wïaĂnie tak, a nie inaczej”. Nieprzyjemna rozmowa 7: KtoĂ agresywnie podwaĝa TwojÈ opiniÚ Problem: Róĝnica opinii ïatwo moĝe przerodziÊ siÚ w kïótniÚ. PoĝÈdany wynik: UnikniÚcie konfrontacji. Taktowna odpowiedě: „Mamy inne poglÈdy na tÚ sprawÚ. Nikt nikogo tu nie przekona, wiÚc moĝe na tym poprze- stañmy”. Jeĝeli rozmówca mimo wszystko dÈĝy do kïótni, powtórz: „Mamy inne opinie, wiÚc zakoñczmy na tym temat”. Jak sobie radziÊ z niemiïÈ rozmowÈ 99 Nieprzyjemna rozmowa 8: Zdarzyïo Ci siÚ powiedzieÊ coĂ, co zdenerwowaïo lub obraziïo innÈ osobÚ Problem: Im bardziej starasz siÚ naprawiÊ sytuacjÚ, tym bar- dziej siÚ w niÈ wikïasz. PoĝÈdany wynik: Szybkie zakoñczenie problematycznej kwe- stii i zmiana tematu. Taktowna odpowiedě: Jak najszybciej przeproĂ. Powiedz np.: „Przepraszam, to mój bïÈd. Nie wiem, skÈd mi siÚ wziÈï taki bezmyĂlny komentarz. ProszÚ wybaczyÊ, zdarza siÚ to nawet najlepszym”. Nieprzyjemna rozmowa 9: Dïugie okresy milczenia w czasie rozmowy Problem: Krótkie milczenie to naturalny element rozmowy, ale kiedy ludzie milczÈ zbyt dïugo, moĝe to byÊ nieprzyjemne dla pozostaïych rozmówców. PoĝÈdany wynik: Ponowne podjÚcie rozmowy po dïugim milczeniu. Taktowna odpowiedě: „MyĂlaïem o czymĂ, co powiedzieli- Ăcie kilka minut temu” albo „Przypomniaïam sobie coĂ, co chciaïam wam powiedzieÊ”. Nieprzyjemna rozmowa 10: Pytasz o ĝonÚ lub mÚĝa osobÚ niedawno owdowiaïÈ lub rozwiedzionÈ Problem: Niezamierzone przywoïanie bolesnych doĂwiad- czeñ jest dla wiÚkszoĂci ludzi bardzo nieprzyjemne i czasami moĝe skutkowaÊ bardzo jadowitym komentarzem. PoĝÈdany wynik: Zaakceptowanie sytuacji drugiej osoby. Taktowna odpowiedě: „Przykro mi to sïyszeÊ. Nie wiedzia- ïem. A jak w innych dziedzinach ĝycia?”. 100 UWOLNIJ SWÓJ J}ZYK Nieprzyjemna rozmowa 11: Jeden z goĂci wyïÈcznie narzeka i plotkuje Problem: Negatywne komentarze mogÈ popsuÊ nastrój po- zostaïym. PoĝÈdany wynik: Zmieñ temat na przyjemniejszy. Taktowna odpowiedě: Powiedz: „To strasznie ponury temat. Zmieñmy go lepiej. Powiedzcie, co ciekawego siÚ wam przy- trafiïo ostatnio”. W przypadku plotkarza moĝesz zaĂ powie- dzieÊ: „Nie chcÚ rozmawiaÊ o problemach innych ludzi, zwïaszcza jeĂli to moi przyjaciele lub koledzy. Porozma- wiajmy o czymĂ przyjemniejszym, na przykïad o…”. Nieprzyjemna rozmowa 12: Krewny chce CiÚ skïoniÊ do zrobienia czegoĂ Problem: Nacisk lub manipulacja zwykle wywoïujÈ zïe emocje. PoĝÈdany wynik: Odmów, nie odczuwajÈc przy tym winy ani nie wywoïujÈc kïótni. Taktowna odpowiedě: Nie tïumacz siÚ. Odpowiedz w spo- sób jasny i bezpoĂredni, np.: „Nie mam zamiaru tego robiÊ. Pogódě siÚ z tym”. Nieprzyjemna rozmowa 13: KtoĂ oferuje Ci niechciane porady Problem: Chociaĝ Twój rozmówca moĝe mieÊ dobre inten- cje, niechciana porada jest w najlepszym razie denerwujÈca. Jeĝeli takie zachowanie siÚ powtarza, moĝe ono maskowaÊ próby manipulacji bÈdě pogardliwe nastawienie. PoĝÈdany wynik: Okazanie sympatii przy jednoczesnym znie- chÚceniu do kontynuowania danego zachowania. Taktowna odpowiedě: Zachowaj siÚ uprzejmie i kulturalnie. Powiedz: „Doceniam to, ĝe próbujesz mi pomóc, ale dam sobie radÚ”. Jak sobie radziÊ z niemiïÈ rozmowÈ 101 Nieprzyjemna rozmowa 14: Przyjaciel dzwoni tylko wtedy, gdy chce siÚ poĝaliÊ albo o coĂ poprosiÊ Problem: Jeĝeli nie skïonisz go do zmiany zachowania, Wasza przyjaěñ moĝe na tym ucierpieÊ. PoĝÈdany wynik: ZniechÚcenie do narzekania i nakïonienie do wziÚcia odpowiedzialnoĂci za swoje zachowanie. Taktowna odpowiedě: Powiedz uprzejmie: „Nie wiem, co mam ci powiedzieÊ. MogÚ tylko zasugerowaÊ, ĝe w takiej sytuacji najlepiej wziÈÊ sprawy we wïasne rÚce. Na pewno dzieje siÚ w Twoim ĝyciu duĝo dobrego. Dlaczego zatem nie skupiÊ siÚ na tym, co jest przyjemne?”. Nieprzyjemna rozmowa 15: Proszenie o przysïugÚ lub pomoc Problem: Jeĝeli tylko sugerujesz, ĝe potrzebujesz pomocy, nie mówiÈc tego wprost, Twoi rozmówcy mogÈ nie zrozumieÊ Twoich intencji, a nawet poczuÊ siÚ manipulowani. PoĝÈdany wynik: PoproĂ uprzejmie, ale bezpoĂrednio, nie owijajÈc w baweïnÚ. Taktowna odpowiedě: Powiedz: „MuszÚ prosiÊ CiÚ o drob- nÈ/waĝnÈ rzecz. Jeĝeli nie moĝesz mi pomóc, powiedz po prostu, ĝe nie jesteĂ w stanie”. Taktowne prowadzenie trudnych rozmów prowadzi do poprawy relacji W trudnych sytuacjach dobrze jest zachowaÊ asertywnoĂÊ. Jakby nie patrzeÊ, tylko w taki sposób moĝesz powiedzieÊ innym, czego chcesz lub czego sobie nie ĝyczysz. Wprawdzie takie zachowanie wymaga przemyĂlenia, sprytu i cierpliwoĂci, zwïaszcza jeĝeli roz- mawiamy z trudnym wspóïpracownikiem lub apodyktycznym krew- nym, ale wykorzystanie strategii T-A-K-T (Trzeba przemyĂleÊ sprawÚ, Aktywne sïuchanie, Koñcowy wynik i Taktowne zacho- wanie) pomoĝe Ci osiÈgnÈÊ korzystne efekty i poprawiÊ wïasne 102 UWOLNIJ SWÓJ J}ZYK relacje. Twoi przyjaciele, koledzy z pracy i czïonkowie rodziny zacznÈ CiÚ traktowaÊ w zupeïnie inny, lepszy sposób. Wprawdzie niektórych nawyków komunikacyjnych trudno jest siÚ pozbyÊ, zwïaszcza w kontaktach z luděmi znanymi od dawna, ale Êwiczenie oraz pragnienie rozwiniÚcia swoich umiejÚtnoĂci komunikacyjnych prÚdzej czy póěniej zawsze prowadzi do poprawienia relacji zarówno w ĝyciu zawodowym, jak i osobistym.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uwolnij swój język. Jak zacząć konwersację i zdobyć przyjaciół
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: