Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00853 010661 10761231 na godz. na dobę w sumie
Użytkowanie wieczyste - ebook/pdf
Użytkowanie wieczyste - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 318
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-037-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia poświęcona jest instytucji użytkowania wieczystego. Celem niniejszego opracowania jest analiza ewolucji, jaką przeszło prawo użytkowania wieczystego i określenie jego obecnego charakteru.
Autor opracowania w sposób wyczerpujący opisuje zmiany, jakim uległo prawo użytkowania wieczystego i w dostępny sposób tłumaczy jego charakter prawny.
Monografia ta może być przydatna zarówno teoretykom prawa jak i praktykom zainteresowanym problematyką prawa użytkowania wieczystego.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE CEZARY WONIAK • U¯YTKOWANIE WIECZYSTE Polecamy z tego zakresu: Les³aw Myczkowski W£ASNOŒÆ BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ INNE PRAWA RZECZOWE W PRAKTYCE, wyd. 2 Nieruchomoœci Filip Hartwich NABYWANIE NIERUCHOMOŒCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW Nieruchomoœci Maciej Tertelis POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Nieruchomoœci Maciej Tertelis NIERUCHOMOŒCI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ UE Nieruchomoœci Krzysztof Pietrzykowski SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Edward Gniewek (red.) PRAWO RZECZOWE, t. 3 System Prawa Prywatnego Tomasz Dybowski (red.) PRAWO RZECZOWE, t. 4 System Prawa Prywatnego KC, KPC, KRO, KSCU, wyd. 8 Edycja S¹dowa KODEKS CYWILNY, wyd. 24 Z wprowadzeniem prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Radwañskiego Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl U¯YTKOWANIE WIECZYSTE CEZARY WONIAK Redakcja: Monika Paw³owska ã Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Drukarnia P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7483-037-9 Spis treœci Przedmowa............................................................................................................... Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów ....................................................................................................... Wykaz aktów prawnych .................................................................................... IX XI XV Wykaz literatury.................................................................................................... XIX Wykaz orzecznictwa............................................................................................ XXVII Rozdzia³ I. Geneza ................................................................................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... § 2. Poszukiwania w³aœciwej regulacji ........................................................ Rozdzia³ II. Etap pierwszy – koncepcja administracyjnopraw- nej regulacji u¿ytkowania wieczystego do 1965 r. ............................. § 1. Przedmiot prawa u¿ytkowania wieczystego..................................... § 2. Podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ § 3. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ......................................... I. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ex lege..................... II. Nabycie na podstawie umowy ......................................................... 1. Status prawny obiektów znajduj¹cych siê na gruncie i trwale z nim zwi¹zanych ............................................................ 2. Umowa zawarta z dotychczasowym u¿ytkownikiem wie- czystym ............................................................................................... III. Inne sposoby nabycia prawa u¿ytkowania wieczystego ........ § 4. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego............................................... § 5. Op³ata roczna za u¿ytkowanie wieczyste .......................................... § 6. Ochrona prawa u¿ytkowania wieczystego........................................ § 7. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego................................. § 8. Koncepcja prawa u¿ytkowania wieczystego zaprezentowana przez prawodawcê w ustawie z 1961 r. ................................................. Rozdzia³ III. Etap drugi – koncepcja cywilnej i administracyj- noprawnej regulacji u¿ytkowania wieczystego od 1965 r. do 1998 r............................................................................................................................ § 1. Przedmiot prawa u¿ytkowania wieczystego..................................... § 2. Podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ 1 1 8 19 20 23 24 25 25 28 28 29 30 33 34 35 38 43 44 49 V Spis treœci § 3. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ......................................... I. Nabycie z mocy prawa ........................................................................ II. Nabycie na podstawie decyzji administracyjnej........................ III. Nabycie na podstawie umowy ......................................................... 1. Status obiektów znajduj¹cych siê na gruncie ........................ 2. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego na podstawie umowy zawartej z dotychczasowym u¿ytkownikiem wie- czystym ............................................................................................... IV. Nabycie w drodze zasiedzenia ......................................................... V. Nabycie w drodze dziedziczenia..................................................... V I. Nabycie w drodze realizacji roszczenia z art. 231 KC.............. § 4. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego............................................... § 5. Wspó³u¿ytkowanie wieczyste ................................................................ § 6. Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste ......................................................... § 7. Ochrona prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ I. Ochrona petytoryjna prawa u¿ytkowania wieczystego ......... II. Ochrona posesoryjna prawa u¿ytkowania wieczystego ........ § 8. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego ................................ § 9. Zmiany wprowadzone przez ustawê z 1985 r. o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci.......................................... I. Przedmiot i podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego.......... II. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ................................... III. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego......................................... IV. Op³aty zwi¹zane z u¿ytkowaniem wieczystym.......................... V. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego .......................... § 10. Zmiany wprowadzone przez ustawê z 1990 r. o zmianie usta- wy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci....... § 11. Koncepcja prawa u¿ytkowania wieczystego po 1.1.1965 r........ Rozdzia³ IV. Etap trzeci – obowi¹zuj¹cy stan prawny...................... § 1. Przedmiot prawa u¿ytkowania wieczystego..................................... § 2. Podmiot prawa u¿ytkowania wieczystego ........................................ § 3. Przeznaczenie prawa u¿ytkowania wieczystego............................. § 4. Nabycie prawa u¿ytkowania wieczystego ......................................... I. Nabycie z mocy prawa ........................................................................ II. Nabycie na podstawie umowy zawartej z w³aœcicielem gruntu ....................................................................................................... 1. Procedura bezprzetargowa .......................................................... 2. Przetarg................................................................................................ 3. Umowa ustanawiaj¹ca prawo u¿ytkowania wieczystego .. III. Nabycie na podstawie decyzji administracyjnej........................ IV. Nabycie na podstawie umowy zawartej z u¿ytkownikiem wieczystym ............................................................................................. V. Zasiedzenie ............................................................................................. VI 51 51 52 54 60 62 63 65 66 67 76 79 79 81 82 84 88 89 90 90 91 92 92 102 113 113 118 118 119 119 120 122 129 135 140 141 141 Spis treœci VI. Nabycie w drodze realizacji roszczenia z art. 231 KC.............. VII. Status obiektów znajduj¹cych siê na gruncie............................. § 5. Treœæ prawa u¿ytkowania wieczystego............................................... § 6. Op³ata za u¿ytkowanie wieczyste ......................................................... § 7. Wspó³u¿ytkowanie wieczyste................................................................. § 8. Ochrona prawa u¿ytkowania wieczystego........................................ I. Ochrona petytoryjna u¿ytkownika wieczystego....................... II. Ochrona posesoryjna prawa u¿ytkowania wieczystego ........ § 9. Wygaœniêcie prawa u¿ytkowania wieczystego ................................ I. Wygaœniêcie na skutek up³ywu czasu ........................................... II. Rozwi¹zanie umowy przez organ przed up³ywem terminu. III. Zrzeczenie siê prawa przez u¿ytkownika wieczystego .......... IV. Inne przypadki wygaœniêcia............................................................. § 10. Ocena obowi¹zuj¹cego stanu prawnego......................................... Rozdzia³ V. Uwagi prawnoporównawcze ................................................ § 1. Niemieckie prawo zabudowy................................................................. § 2. Francuskie prawo wieczystej dzier¿awy ............................................ Rozdzia³ VI. Szczególne zasady uw³aszczenia niektórych u¿yt- kowników wieczystych po 1997 r................................................................. § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... § 2. Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci .......................................................................................................... § 3. Nabycie przez u¿ytkownika wieczystego prawa w³asnoœci ex lege ...................................................................................................................... § 4. Ocena przepisów ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowa- nia wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci oraz ustawy o nabywaniu przez u¿ytkowników wie- czystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci........................................... § 5. Ustawa z 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczy- stego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci ............................................ I. Cele i motywy ustawodawcy ............................................................ II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy ............................. III. Mechanizm przekszta³cenia.............................................................. IV. Ocena mechanizmu przekszta³cenia............................................. V. Próba oceny ustawy z 2005 r. o przekszta³ceniu ...................... Rozdzia³ VII. Uwagi de lege ferenda ........................................................... § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... § 2. Likwidacja prawa u¿ytkowania wieczystego.................................... § 3. Zachowanie prawa u¿ytkowania wieczystego w katalogu praw rzeczowych ...................................................................................................... Indeks rzeczowy.................................................................................................... 144 145 146 152 159 161 162 165 167 168 171 173 176 179 191 191 196 199 199 201 226 234 239 239 240 245 250 254 255 255 256 267 281 VII Przedmowa U¿ytkowanie wieczyste jest specyficzn¹ instytucj¹ prawa o ponad czter- dziestoletniej historii. W okresie tych ponad czterdziestu lat prawo to przesz³o ewolucjê. Przedmowa Przedmowa Celem niniejszego opracowania jest okreœlenie ewolucji, jak¹ przesz³o prawo u¿ytkowania wieczystego i okreœlenie jego obecnego charakteru. W tym celu konieczne bêdzie dokonanie analizy aktów prawnych, które re- gulowa³y to zagadnienie. W swojej historii prawo u¿ytkowania wieczystego regulowane by³o szeregiem ustaw o zró¿nicowanym charakterze. To zaowo- cowa³o problemami z ustaleniem charakteru prawnego tej instytucji. Kwe- stie te na sta³e wpisane s¹ ju¿ w historiê tej instytucji. W chwili obecnej zatem prawo u¿ytkowania wieczystego jest regulowane dwoma aktami – Kodeksem cywilnym i ustaw¹ o gospodarce nieruchomo- œciami z 1997 r. Wejœcie tej ostatniej ustawy w ¿ycie z dniem 1.1.1998 r. otwie- ra obecny etap rozwoju instytucji prawa u¿ytkowania wieczystego. Na tym etapie powsta³o szereg w¹tpliwoœci wynikaj¹cych ze stosowania przepisów dotycz¹cych instytucji wymyœlonej w systemie pañstwa socjalistycznego w pañstwie demokratycznym. Oceny te prowadz¹ do zasadniczych rozbie¿- noœci. Czêœæ przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku koniecznoœci zli- kwidowania tej instytucji prawnej, dlatego te¿ próby jej likwidacji zostan¹ tutaj omówione. Próby te wskazuj¹ na jeden niezwykle istotny element – nadszed³ czas w³aœciwy do tego, by podj¹æ decyzjê co do istnienia prawa u¿ytkowania wieczystego w polskim prawie. Prawodawca ma bowiem tutaj mo¿liwoœæ wyboru jednego z dwóch sposobów postêpowania: mo¿e prawo u¿ytkowania wieczystego zlikwidowaæ albo pozostawiæ w polskim systemie prawa. Wybór drugiego sposobu wymagaæ bêdzie wskazania, czy konieczna i na ile g³êboka bêdzie ingerencja prawodawcy w celu dostosowania tej insty- tucji do prawid³owo ujêtej systematyki i zasad prawa cywilnego. Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowania Panu Prof. dr. hab. Janowi B³e- szyñskiemu – mojemu Mistrzowi – za ¿yczliwoœæ i opiekê, któr¹ mnie otacza³, a przede wszystkim za cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ, z jakimi przyjmowa³ przedstawiane przeze mnie koncepcje. Dziêkujê Panu Prof. dr. hab. Edwar- dowi Gniewkowi oraz Panu Dr. hab. Adamowi Brzozowskiemu – za wnikliwe IX Przedmowa uwagi, które przypomnia³y mi, ¿e poza liter¹ prawa istnieje jeszcze ca³a rze- czywistoœæ. Dziêkujê Pani Dr hab. Helenie Kisilowskiej za pomoc i opiekê naukow¹. Wasze nauki nie zostan¹ zapomniane. Autor X Wykaz skrótów 1. Akty normatywne Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dekret warszawski ................ Dekret z dnia 26.10.1945 r. o w³asnoœci i u¿ytko- waniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) GospGruntU............................ ustawa z dnia 29.4.1985 r. o gospodarce grunta- mi i wyw³aszczaniu nieruchomoœci (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierU............................... ustawa z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieru- chomoœciami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC................................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPA ............................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) PrRzecz ..................................... dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) rozporz¹dzenie o przetargach .......................... rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14.9.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho- moœci Ustawa o nabywaniu............. ustawa z dnia 26.7.2001 r. o nabywaniu przez u¿ytkowników wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.) Ustawa z 1961 r. ...................... ustawa z dnia 14.7.1961 r. o gospodarce terena- mi w miastach i osiedlach (t.j. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159 ze zm.) Ustawa z 1997 r. o przekszta³ceniu................... ustawa z dnia 4.9.1997 r. o przekszta³ceniu pra- wa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.) XI Wykaz skrótów Ustawa z 2005 r. o przekszta³ceniu................... ustawa z dnia 29.7.2005 r. o przekszta³ceniu pra- wa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asno- œci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) 2. Piœmiennictwo BSN ............................................. Biuletyn S¹du Najwy¿szego MP ............................................... Monitor Polski MoP............................................. Monitor Podatkowy NP................................................ Nowe Prawo ONSA ......................................... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyj- nego OSA ............................................. Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSN ............................................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNC ......................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCP....................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna i Pracy OSNAPiUS ................................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNPG ...................................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratury Generalnej OSP ............................................. Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA...................................... Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych OTK ............................................ Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PiP ............................................... Pañstwo i Prawo PS................................................. Przegl¹d S¹dowy PUG ............................................ Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS .......................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Sam. Ter. ................................... Samorz¹d Terytorialny 3. Inne skróty ............................................... czêœæ art. .............................................. artyku³ cyt. .............................................. cytowany cz. itp. .............................................. i temu podobny (-e) jw. ............................................... m.in. ........................................... miêdzy innymi jak wy¿ej XII Wykaz skrótów .......................................... publikowany (-a, -e) n. ................................................. nastêpny (-a) Nr ................................................ numer NSA ............................................. Naczelny S¹d Administracyjny nt. ................................................ na temat pkt............................................... punkt por. ............................................. porównaj post. ........................................... postanowienie poz. ............................................ pozycja przyp. ........................................ przypis publ. red. ............................................. redakcja, redaktor rozdz. ......................................... rozdzia³ rozp. ........................................... rozporz¹dzenie r. .................................................. rok RP ................................................ Rzeczpospolita Polska s. .................................................. strona (-y) sp. z o.o. t. .................................................. tom t.j. ................................................ tekst jednolity tj. ................................................. to jest tzn. ............................................. to znaczy tzw. ............................................. tak zwany ust. .............................................. ustêp uw. .............................................. uwaga (-i) wg................................................ wed³ug wyd. ........................................... wydanie wyr. ............................................ wyrok w zw. .......................................... w zwi¹zku z. .................................................. zeszyt zd. ............................................... zdanie ze zm. ......................................... ze zmianami zm. .............................................. zmiana (-y) zob. .................................... spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ ............................................ zobacz XIII Wykaz aktów prawnych Rozporz¹dzenie Rz¹du Rzeszy z dnia 15.1.1919 r. o prawie zabudowy (Verord- Wykaz aktów prawnych Wykaz aktów prawnych nung über das Erbbaurecht) (Dz.U. Rzeszy s. 72). Ustawa z dnia 9.3.1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (t.j. Dz.U. z 1934 r. Nr 40, poz. 364). Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.). Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22.7.1944 r. (Dz.U. RP z 1944 r. Nr 1, poz. 1). Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6.9.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. Nr 4, poz. 17 ze zm.). Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12.9.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych za- bójstw i znêcania siê nad ludnoœci¹ cywiln¹ i jeñcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (t.j. Dz.U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 ze zm.). Umowa z dnia 16.8.1945 r. miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ i Zwi¹zkiem Socja- listycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy pañstwo- wej (Dz.U. z 1947 r. Nr 35, poz. 167). Dekret z dnia 26.10.1945 r. o w³asnoœci i u¿ytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.). Dekret z dnia 26.10.1945 r. o prawie zabudowy (Dz. U. Nr 50, poz. 280). Dekret z dnia 6.9.1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Od- zyskanych i by³ego Wolnego Miasta Gdañska (Dz.U. Nr 49, poz. 279 ze zm.). Dekret z dnia 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.). Dekret z dnia 12.10.1946 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 67, poz. 369 ze zm.). Dekret z dnia 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.). Ustawa z dnia 12.3.1958 r. o zasadach i trybie wyw³aszczania nieruchomo- œci (t.j. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Ustawa z dnia 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.). Ustawa z dnia 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (t.j. Dz.U. z 1969 r. Nr 22, poz. 159). XV Wykaz aktów prawnych — Rozporz¹dzenie z dnia 26.1.1962 r. o zmianie niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego u¿ytkowania lub u¿ytkowania (Dz.U. Nr 15, poz. 67). Ustawa z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Uchwa³a Nr 11 Rady Ministrów z dnia 27.1.1965 r. w sprawie oddania nie- których terenów na obszarze m. st. Warszawy w wieczyste u¿ytkowanie (M.P. Nr 6, poz. 18). Ustawa z dnia 19.4.1969 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w mia- stach i osiedlach (Dz.U. Nr 11, poz. 8). Ustawa z dnia 6.7.1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w mia- stach i osiedlach oraz ustawy o wy³¹czeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spó³dzielni mieszkaniowych (Dz.U. Nr 27, poz. 193). Ustawa z dnia 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Ustawa z dnia 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieru- chomoœci (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.). — Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16.9.1985 r. w sprawie szcze- gó³owych zasad i trybu oddawania w u¿ytkowanie wieczyste gruntu i sprzeda¿y nieruchomoœci pañstwowych, kosztów i rozliczeñ z tym zwi¹zanych oraz zarz¹dzania sprzedanymi nieruchomoœciami (Dz.U. Nr 47, poz. 239). — Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16.7.1991 r. w sprawie wyko- nania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wy- w³aszczaniu nieruchomoœci (Dz.U. Nr 72, poz. 311 ze zm.). — Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.6.1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomoœci stano- wi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoœæ gminy (M.P. Nr 21, poz.148 ze zm.). Ustawa z dnia 29.12.1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 75, poz. 444). Ustawa z dnia 8.3.1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Obecnie ustawa z 3.8.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Ustawa z dnia 10.5.1990 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.). Ustawa z dnia 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321). Ustawa z dnia 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci (Dz. U. Nr 79, poz. 464). XVI Wykaz aktów prawnych Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kul- turalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.). Ustawa z dnia 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Ustawa z dnia 21.10.1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci oraz ustawy zmieniaj¹cej ustawê o go- spodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci (Dz.U. Nr 123, poz. 601). Ustawa z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). — Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14.9.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nierucho- moœci (Dz.U. Nr 207, poz. 2108). — Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21.9.2004 r. w sprawie szcze- gó³owych zasad wyceny nieruchomoœci oraz zasad i trybu sporz¹dzania operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.). Ustawa z dnia 4.9.1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczyste- go przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.). Ustawa z dnia 3.12.1998 r. o zmianie ustawy o przekszta³ceniu prawa u¿yt - kowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci (Dz.U. Nr 156, poz. 1020). Ustawa z dnia 26.7.2001 r. o nabywaniu przez u¿ytkowników wieczystych prawa w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.). — Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu Pañstwa z dnia 25.11.2003 r. w spra - wie szczegó³owego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez u¿yt- kowników lub wspó³u¿ytkowników wieczystych prawa w³asnoœci nie- ruchomoœci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi¹cych nieruchomoœci rolne (Dz.U. Nr 205, poz. 1991 ze zm.). Ustawa z dnia 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592). Ustawa z dnia 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408). Ustawa z dnia 8.7.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozo- stawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418). Ustawa z dnia 22.10.2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507). Ustawa z dnia 28.7.2005 r. o zmianie ustawy o pañstwowym przedsiêbior- stwie u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 172, poz. 1442). Ustawa z dnia 29.7.2005 r. o przekszta³ceniu prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). XVII Wykaz literatury Bar L., Socjalizacja terenów urbanistycznych, PUG 1963, Nr 3. Bar L., Prawo budowlane, Studia Prawnicze 1965, z. 7. Bieniek G., Samorz¹dowe kolegia odwo³awcze a gospodarka nieruchomo- Wykaz literatury Wykaz literatury œciami po reformie administracji publicznej, Casus 1999, Nr 11. Bieniek G., Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo w³asnoœci, Casus 1999, Nr 12. Bieniek G., U¿ytkowanie wieczyste [w:] Prawo obrotu nieruchomoœciami, pod red. S. Rudnickiego, Warszawa 2001. Bieniek G., U¿ytkowanie wieczyste [w:] Nieruchomoœci. Problematyka prawna, Warszawa 2004. Bieniek G., Zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci i u¿ytkowania wieczy- stego[w:] Nieruchomoœci. Problematyka prawna, red. G. Bieniek oraz S. Rudnicki, Warszawa 2004. Borodo A., Niektóre wspó³czesne problemy prawne finansów samorz¹du te- rytorialnego w Polsce, Sam. Ter. 2004, Nr 6. Breyer S., Prawo wieczystego u¿ytkowania, PiP 1962, z. 8–9. Breyer S., U¿ytkowanie wieczyste, Wydawnictwo ZPP 1965. Breyer S., Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 14.11.1963 r. (III CO 60/63), NP 1966, Nr 2, s. 254. Brzozowski A., Z problematyki przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczy- stego w prawo w³asnoœci. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Prof. dr hab. Toma- sza Dybowskiego, Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wy- szyñskiego 2003, Nr 3.2. Cisek A., Kremis J., Ustawa o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczyste- go przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci. Komentarz, Kraków 1999. Cisek A., U¿ytkowanie wieczyste[w:] System prawa prywatnego. Prawo rze- czowe, tom 4, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2004. Cioch H., Witczak H., Zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 4.9.1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, Re- jent 1999, Nr 6–7. Cioch H., Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno- œci, Rejent 1998, Nr 12. Cioch H., Witczak H., Przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w œwietle nowego stanu prawnego, Rejent 2001, Nr 11. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Użytkowanie wieczyste
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: