Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00476 012937 17308311 na godz. na dobę w sumie
VAT 2014 z omówieniem ekspertów EY - ebook/pdf
VAT 2014 z omówieniem ekspertów EY - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 222
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2731-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Aby bez problemu wejść w nowy, 2014 rok, podatnicy rozliczający VAT powinni mieć pod ręką kompendium wiedzy z tej tematyki. Oficyna Prawa Polskiego wspólnie ze specjalistami z firmy EY przygotowała taką publikację. Eksperci w sposób kompleksowy omawiają zmiany w ustawie o VAT, wskazując na ich skutki w praktyce oraz obrazując to praktycznymi przykładami. Dodatkowym ułatwieniem będzie tabelaryczne zestawienie starych i nowych przepisów. Publikację uzupełnia aktualny tekst ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do niej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Roman Namysłowski Zajmuje stanowisko dyrektora Zarządzania Wiedzą Podatkową w Dziale Doradztwa Po- datkowego w EY. W firmie pracuje od 2002 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w: przygoto- wywaniu opinii dotyczących wybranych, kontrowersyjnych aspektów prawa podatkowe- go, stanowiących podstawę dla opinii sporządzanych w ramach doradztwa podatkowego; sporządzaniu opinii dotyczących projektów zmian oraz propozycji zmian do przepisów prawa podatkowego dla władz wykonawczych i ustawodawczych; opracowywaniu narzę- dzi informatycznych zapewniających skuteczne zarządzanie wiedzą podatkową; prowa- dzeniu szkoleń dla władz skarbowych z zakresu polskich i europejskich regulacji dotyczą- cych VAT. Pełnił również funkcję eksperta komisji sejmowych i senackich. Autor i redaktor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in.: przygotował komentarz do prawa wspólnotowego w zakresie VAT „Dyrektywa VAT. Polska perspekty- wa” pod redakcją Romana Namysłowskiego i Doroty Pokrop, komentarz „Dyrektywa VAT” pod red. Krzysztofa Sachsa i Romana Namysłowskiego oraz był współautorem komentarza „VI Dyrektywa” pod redakcją Krzysztofa Sachsa. Jest również autorem licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych w „Przeglądzie Podatkowym”, „Prawie i Po- datkach”, „Jurysdykcji Podatkowej”, „Monitorze Podatkowym” oraz prasie ekonomicznej. Zajął trzecie miejsce wśród najlepszych doradców podatkowych w  kategorii VAT w VII Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”, a także zdobył wyróżnienie indywidual- ne w VII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” – rekomendacja wśród najlepszych specjalistów w kategorii VAT. Jest dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. W firmie pracuje od 2002 roku. Ukończyła Wydział Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zarządzaniem projektami realizowanymi w różnych krajach i podlegają- cymi odmiennym przepisom podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jej doświadczenia zawodowe obejmują w szczególności doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych oraz reorganizacji przedsiębiorstw wielonarodowych (Tax Effective Supply Chain Mana- gement), projekty w zakresie Zarządzania Ryzykiem Podatkowym (Tax Risk Management, Tax Risks Procedures Mapping). Jest autorką licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych m.in. w  „Przeglądzie Podatkowym”, „Monitorze Podatkowym”, „International Tax Review” oraz prasie ekonomicznej. Jest współautorem i redaktorem m.in. komentarza do pra- wa wspólnotowego „Dyrektywa VAT. Polska perspektywa”. Prowadziła liczne warsztaty, szkolenia i konferencje z zakresu podatków pośrednich. Dorota Pokrop UOM 34 CENA 119 ZŁ B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A V A T 2 0 1 4 Z O M Ó W I E N I E M Z M I A N P R Z E Z E K S P E R T Ó W E Y VAT 2014 Z OMÓWIENIEM ZMIAN PRZEZ EKSPERTÓW POD REDAKCJĄ ROMANA NAMYSŁOWSKIEGO I DOROTY POKROP BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA VAT 2014 z omówieniami zmian przez ekspertów Redaktor Naczelna Grupy Czasopism Ewa Matyszewska Redaktor prowadzący Bogdan Świąder Teksty ujednolicone opracował Bogdan Świąder Wydawca Norbert Pawlikowski Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-2731-7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP: Leszek Ogrodowczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „VAT 2014 z omówieniami zmian przez ekspertów EY” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczą- cych innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Komentarze ekspertów ..................................................................................................................................................................... 5 Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) (zmiany: Dz.U. z 2011 r. nr 64, poz. 332, nr 134, poz. 780; Dz.U. z 2012 r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529, poz. 1530; Dz.U. z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1608) .............................................................................................................................................................................................. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, 31 oraz warunków stosowania stawek obniżonych z 23 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) .......................................... 153 Rozporządzenie Ministra Finansóww sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień z 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722) ..................................................................................................... 158 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1656) .................................... Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji 165 wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju z 16 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1662) ...................................................................................................................................................... 168 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) ............... 169 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego z 6 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 58, poz. 558) (zmiany: Dz.U. z 2007 r. nr 245, poz. 1808; Dz.U. z 2009 r. nr 222, poz. 1762; Dz.U. z 2011 r. nr 44, poz. 228, nr 68, poz. 364, nr 136, poz. 799, nr 136, poz. 799) ........................................................................................................................................ 170 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z 26 października 2005 r. (Dz.U. nr 218, poz. 1842) ............................................................................................................... 171 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom z 29 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 136, poz.797) ......................................................................................................................... 172 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej z 24 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1800) (zmiany: Dz.U. z 2010 r. nr 236, poz. 1556) ........................................................................................................................... 176 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu przyjmowania przez urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, których przedmiotem działalności będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym z 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 76, poz. 714) .......................................................................................................................... 178 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) ...................... .... 179 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 29 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382) ..................................................................................... 195 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących z 27 grudnia 2010 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 163) .............................................................................................. 200 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z 27 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1076) ................................................................................................. 201 3 Rewolucja w VAT, do której trzeba się należycie przygotować Dorota Pokrop dyrektor w dziale podatkowym EY Roman Namysłowski dyrektor w dziale podatkowym EY Rok 2014 jest niezmierne ważny dla podatników z punktu widzenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług. No- welizacja przepisów dotyczących tego podatku dotknęła praktycznie wszystkich podatników. Co istotne, zmiany objęły kluczowe elementy konstrukcyjne tego podatku, tj. moment powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia, podstawę opodatkowania czy zasady fakturowania. Tym samym zmienione zostały te przepisy, które niemal w nie- zmienionej formie podatnicy stosowali od kilku lub kilkunastu lat. Można w efekcie pokusić się nawet o stwierdzenie, że jest to jedna z największych modyfikacji VAT od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z  tego  względu  warto  wiedzieć,  na  co  podatnicy  powinni  zwrócić uwagę i jakie konsekwencje tych zmian wynikają dla  przyjętych przez nich zasad rozliczeń.  Moment powstania obowiązku podatkowego Dla  większości  zdarzeń  gospodarczych  wystawienie  faktu- ry przestało od 2014 roku mieć jakiekolwiek znaczenie dla  określenia  momentu  powstania  obowiązku  podatkowego,  czyli momentu, w którym podatnik powinien zadeklarować  i  wykazać  podatek  należny  z  tytułu  dokonywanych  dostaw  towarów czy świadczenia usług. Istotny jest moment dostawy  lub  wykonania  usługi.  Pozostaną  oczywiście  nieliczne  wy- jątki, dla których kluczowy jest moment wystawienia faktury  lub upływ terminu płatności. Niemniej jednak jest ich zdecy- dowanie mniej niż do tej pory. Prawo do odliczenia  Fundamentalna cecha podatku VAT – prawo do odliczenia    –  powstaje  w  tym  samym  momencie,  w  którym  pojawi  się obowiązek podatkowy dla dostawcy lub usługodawcy.  W dalszym ciągu jednak skorzystanie z prawa do obniżenia  podatku należnego jest uzależnione od posiadania faktury.  Znacznie pogorszy się sytuacja podatników nabywających  towary z innych państw członkowskich. W ich przypadku  odliczenie analogicznie jak dla transakcji krajowych zosta- ło uzależnione nie tylko od powstania obowiązku podatko- wego  z  tytułu  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów  (tak jak ma to miejsce do końca 2013 roku), ale również od  posiadania faktury. Z tym że dla zapewnienia neutralności  VAT nabycia (tj. jednoczesnego wykazania podatku należ- nego  i  naliczonego)  podatnik  miało  3  miesiące  na  otrzy- manie faktury dokumentującej zakup z innego kraju UE. Podstawa opodatkowania Od 1 stycznia zniknęło z ustawy o VAT pojęcie obrotu, do  którego  przez  lata  przyzwyczaili  się  podatnicy.  Podstawą  opodatkowania  jest  wszystko,  co  stanowi  zapłatę,  którą  do- stawca  lub  usługodawca  otrzymał  lub  ma  otrzymać.  Nowe- lizacja wprowadziła również listę elementów, które powinny  być wyłączone lub uwzględnione w podstawie opodatkowa- nia. Na uwagę zasługuje wskazana wprost w ustawie o VAT  konieczność zwiększenia podstawy opodatkowania o dodat- kowe koszty, tj. koszty ubezpieczenia czy transportu, którymi  jest obciążany nabywca przez sprzedawcę lub usługodawcę.  Poza tym nowelizacja wychodzi naprzeciw tym podatnikom,  którzy mieli do tej pory trudności z pomniejszaniem podsta- wy opodatkowania w związku z brakiem potwierdzenia od- bioru faktury korygującej przez nabywcę. Rozszerzony został  bowiem katalog przypadków, w których to potwierdzenie nie  jest potrzebne. Zasady fakturowania Faktura nie musi już być wystawiona w ciągu 7 dni. Ustawa  o VAT daje podatnikom czas do 15. dnia kolejnego miesią- ca. Oznacza to, że podatnicy mogą wystawiać jedną fak- turę dokumentującą wszystkie transakcje wykonane w da- nym  okresie  dla  danego  kontrahenta.  Oczywiście,  jeżeli  z biznesowego punktu widzenia będzie to miało sens i jeśli  nie fakturują w walucie obcej, bo rozliczenia walutowe na- dal utrudniane będą przez zasady przeliczania VAT na zło- te. Jednocześnie ustawodawca wprowadził dolny przedział  czasowy  –  faktura  nie  może  być  wystawiona  wcześniej  niż 30 dni przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi  (z wyłączeniem niektórych dostaw np. mediów, dzierżawy  czy najmu, gdzie fakturę będzie można wystawić dowolnie  wcześnie, pod warunkiem wskazania, jakiego okresu roz- liczeniowego dokument ten dotyczy). Wcześniejsze faktu- rowanie  wprost  rzutuje  na  prawa  i  obowiązki  po  stronie  nabywcy, w szczególności w zakresie prawidłowego defi- niowania momentu odliczenia. Faktury wystawione przed  powstaniem  obowiązku  podatkowego  i  otrzymane  przez  nabywcę w tym okresie nie dają jeszcze prawa do odlicze- nia.  Warto  też  wspomnieć,  że  w  niektórych  przypadkach  podatnicy nie muszą w ogóle wystawiać faktury (jedynie  na żądanie) – dotyczy to w szczególności transakcji zwol- nionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT.  Interpretacje Koniecznie należy także podkreślić, że w wyniku wprowa- dzonych  w  prawie  zmian  wygasła  formalnie  moc  ochronna  5 VAT 2014 interpretacji  podatkowych  uzyskiwanych  dotychczas  przez  podatników w odniesieniu do tych przepisów, które zostały  zmodyfikowane.  Kluczowa  jest  więc  weryfikacja  posiada- nych interpretacji oraz – w razie potrzeby – skierowanie po- nownego zapytania do ministra finansów. Dodatkowo,  oprócz  komentarza  dotyczącego  zmian  od   1  stycznia  2014  r.,  pragniemy  również  wskazać  na  skutki  zmian w ustawie o VAT, które obowiązują od 1 października  2013 r., a których celem było przeciwdziałanie wyłudzeniom  VAT. Przepisy te dotyczą w szczególności wprowadzenia so- lidarnej  odpowiedzialności  nabywcy  za  zobowiązania  VAT  sprzedawcy  specyficznych  (tzw.  wrażliwych)  towarów  oraz  rozszerzenia  zakresu  mechanizmu  odwrotnego  obciążenia  w stosunku do transakcji krajowych, których przedmiotem są  towary wrażliwe i gdzie VAT powinien rozliczyć nabywca. WYKAZ SKRÓTÓW: Dyrektywa VAT – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28 listo- pada 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE. L z 2006 r. nr 347, s. 1 z późn. zm.). Nowelizacja – ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy  o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2013 r., poz. 35). Rozporządzenie wykonawcze – rozporządzenie ministra fi- nansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych  przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 73,  poz. 392 z późn. zm.). Ustawa deregulacyjna – ustawa z 16 listopada 2012 r. o re- dukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce  (Dz.U. z 2012 r. poz. 1342). Ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towa- rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Moment powstania obowiązku podatkowego trzeba określić na nowych zasadach Tomasz Dziadura doświadczony konsultant w dziale podatkowym EY Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego stanowią jeden z kluczowych elementów konstrukcyj- nych VAT. Każda zmiana w tym zakresie istotnie wpływa na rozliczenia VAT przez podatników. Tak też jest w przypad- ku zmian przewidzianych w ostatniej nowelizacji. Niemal całkowicie zmodyfikowały one zasady dotyczące momentu rozpoznawania obowiązku podatkowego. Dotychczasowe regulacje obowiązujące do końca 2013 roku zawarte w art. 19 ustawy o VAT zostały w całości usunięte, a w ich miejsce wprowadzono nowy art. 19a. Ze względu na wagę wprowadzanych zmian oraz chęć umoż- liwienia  podatnikom  przystosowania  się  do  nowych  zasad  rozpoznawania momentu powstania obowiązku podatkowego  postanowiono, że zmiany uchwalone już pod koniec 2012 roku  wejdą w życie w przeważającym zakresie dopiero od 1 stycz- nia 2014 r. W drodze wyjątku, wraz z wejściem w życie od  1  stycznia  2013  r.  ustawy  deregulacyjnej,  zmianie  uległy  niektóre  przepisy  odnoszące  się  do  obowiązku  podatkowe- go  w  wewnątrzwspólnotowej  dostawie  towarów,  wewnątrz- wspólnotowym nabyciu towarów oraz u małych podatników. Zgodnie  z  treścią  uzasadnienia  do  tej  nowelizacji  celem  wprowadzenia zmian było przede wszystkim pełniejsze od- zwierciedlenie  postanowień  art.  64  Dyrektywy  VAT,  która  jako  ogólną  zasadę  dla  powstania  obowiązku  podatkowego  przyjmuje  moment  dostarczenia  towarów  lub  wykonania  usług. W drodze odstępstwa od zasad ogólnych na podstawie  art. 66 i 67 Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą po- stanowić, że VAT staje się wymagalny dla określonych trans- akcji  lub  dla  określonych  kategorii  podatników  w  jednym  z następujących terminów: a) nie później niż z datą wystawienia faktury; b) nie później niż w momencie otrzymania zapłaty; c)  jeżeli  faktura  nie  została  wystawiona  lub  została  wysta- wiona z opóźnieniem, w określonym terminie od daty zda- rzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Wątpliwości co do zgodności polskich regulacji z przepisami  Dyrektywy VAT wynikały głównie z faktu, że podstawowym  momentem powstania obowiązku podatkowego był w prakty- ce dzień wystawienia faktury (nie zaś dostarczenie towarów  lub wykonanie usług). Ponadto wprowadzenie nowych przepisów miało również na  celu  uproszczenie  zasad  rozliczania  VAT  należnego  przez  ograniczenie  szerokiego  katalogu  zasad  szczególnych  oraz  uporządkowanie przepisów w stosunku do obecnych regula- cji w tym zakresie.   Zasada ogólna Na  gruncie  przepisów  ustawy  o  VAT,  obowiązujących  do   31 grudnia 2013 r., obowiązek podatkowy powstawał z chwi- lą wydania towaru lub wykonania usługi. Z uwagi na art. 19  ust. 4 ustawy o VAT, jeśli jednak podatnik miał obowiązek  wystawienia  faktury,  VAT  stawał  się  wymagalny  z  chwilą  wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia, licząc od dnia  6 Roman Namysłowski Zajmuje stanowisko dyrektora Zarządzania Wiedzą Podatkową w Dziale Doradztwa Po- datkowego w EY. W firmie pracuje od 2002 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w: przygoto- wywaniu opinii dotyczących wybranych, kontrowersyjnych aspektów prawa podatkowe- go, stanowiących podstawę dla opinii sporządzanych w ramach doradztwa podatkowego; sporządzaniu opinii dotyczących projektów zmian oraz propozycji zmian do przepisów prawa podatkowego dla władz wykonawczych i ustawodawczych; opracowywaniu narzę- dzi informatycznych zapewniających skuteczne zarządzanie wiedzą podatkową; prowa- dzeniu szkoleń dla władz skarbowych z zakresu polskich i europejskich regulacji dotyczą- cych VAT. Pełnił również funkcję eksperta komisji sejmowych i senackich. Autor i redaktor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in.: przygotował komentarz do prawa wspólnotowego w zakresie VAT „Dyrektywa VAT. Polska perspekty- wa” pod redakcją Romana Namysłowskiego i Doroty Pokrop, komentarz „Dyrektywa VAT” pod red. Krzysztofa Sachsa i Romana Namysłowskiego oraz był współautorem komentarza „VI Dyrektywa” pod redakcją Krzysztofa Sachsa. Jest również autorem licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych w „Przeglądzie Podatkowym”, „Prawie i Po- datkach”, „Jurysdykcji Podatkowej”, „Monitorze Podatkowym” oraz prasie ekonomicznej. Zajął trzecie miejsce wśród najlepszych doradców podatkowych w  kategorii VAT w VII Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”, a także zdobył wyróżnienie indywidual- ne w VII Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego „Rzeczpospolitej” – rekomendacja wśród najlepszych specjalistów w kategorii VAT. Jest dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY w Warszawie. W firmie pracuje od 2002 roku. Ukończyła Wydział Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się zarządzaniem projektami realizowanymi w różnych krajach i podlegają- cymi odmiennym przepisom podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jej doświadczenia zawodowe obejmują w szczególności doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych oraz reorganizacji przedsiębiorstw wielonarodowych (Tax Effective Supply Chain Mana- gement), projekty w zakresie Zarządzania Ryzykiem Podatkowym (Tax Risk Management, Tax Risks Procedures Mapping). Jest autorką licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, opublikowanych m.in. w  „Przeglądzie Podatkowym”, „Monitorze Podatkowym”, „International Tax Review” oraz prasie ekonomicznej. Jest współautorem i redaktorem m.in. komentarza do pra- wa wspólnotowego „Dyrektywa VAT. Polska perspektywa”. Prowadziła liczne warsztaty, szkolenia i konferencje z zakresu podatków pośrednich. Dorota Pokrop UOM 34 CENA 119 ZŁ B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A V A T 2 0 1 4 Z O M Ó W I E N I E M Z M I A N P R Z E Z E K S P E R T Ó W E Y VAT 2014 Z OMÓWIENIEM ZMIAN PRZEZ EKSPERTÓW POD REDAKCJĄ ROMANA NAMYSŁOWSKIEGO I DOROTY POKROP BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT 2014 z omówieniem ekspertów EY
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: