Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 007639 19972004 na godz. na dobę w sumie
VAT 2019 - ebook/pdf
VAT 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-408-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2019 r. weszło w życie wiele zmian w VAT. Dotyczą one m.in.:
• nowych zasad opodatkowania bonów towarowych,
• skrócenia terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi,
• ułatwienia ubiegania się o zwrot VAT,
• nowych zasad szacowania podstawy opodatkowania,
• ograniczenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej,
• rozszerzenia katalogu sytuacji, gdy podatnik może być wykreślony z rejestru VAT,
• uproszczenia zasad rozliczenia usług elektronicznych.
Publikacja zawiera:
• ujednolicony tekst ustawy o VAT,
• komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT,
• komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych 1 stycznia 2019 r. w formie przewodnika po zmianach.
Przewodnik omawia poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się, na czym polega zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG + Szacowanie podstawy opodatkowania VAT Od 1 stycznia 2019 r. art. 32 ustawy o VAT, który określa przypadki, gdy organ podatkowy może szacować podstawę opodatkowania, ma zastosowanie, jeśli na ustalenie ceny będą miały wpływ po- wiązania wymienione w ustawie o PIT i CIT, które powodują powstanie cen transferowych. W usta- wie o VAT będzie wprost odwołanie do przepisów o cenach transferowych w ustawie o PIT (art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT) i CIT (art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT). Podstawa opodatkowania będzie mogła być szacowana, gdy organ podatkowy stwierdzi po- wiązania wskazane w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Przed zmianą była mowa o związku. W usta- wie o PIT i CIT zostało zdefiniowane określenie „powiązania”. Według tych regulacji powiązania oznaczają relacje, o których mowa w art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, występujące między pod- miotami powiązanymi. We wspomnianym artykule ustawy o PIT wymienione zostały następujące powiązania: ■■ podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub ■■ podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: – ten sam inny podmiot lub – małżonek, krewny albo powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub ■■ spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, lub ■■ podatnik i jego zagraniczny zakład. Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się: 1) posiadanie bezpośrednio albo pośrednio co najmniej 25 : ■■ udziałów w kapitale lub ■■ praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących albo zarządzających, lub ■■ udziałów albo praw do udziału w zyskach bądź majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub 2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospo- darczych przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości praw- nej, lub 3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. Dodatkowo w ustawie o VAT będą wymienione powiązania wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia jako uzupełnienie przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT w zakresie po- wiązań. Pozostałe zasady szacowania podstawy opodatkowania VAT pozostają bez zmian. Organ podatkowy określi podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową tylko wtedy, gdy okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świad- czenia usług. Nadal istnienie tych powiązań nie będzie podstawą do szacowania obrotu, gdy właściwy or- gan podatkowy wyda decyzję w sprawie porozumienia, o której mowa w art. 20a Ordynacji po- datkowej, w której potwierdzi m.in. prawidłowość wyboru metody ustalania cen transferowych. WWW.INFOR.PL 7 PRZEWODNIK PO ZMIANACH Jednak do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2019 r. w sprawach zwią- zanych z określaniem podstawy opodatkowania VAT należy stosować przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. Zmieniony został także art. 113 ust. 12 ustawy o VAT, który określa przypadki, gdy do ustalania limitu zwolnienia należy przyjąć ceny rynkowe. Również tu ustawodawca odnosi się do powiązań wskazanych w zmienionym art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Gdy te powiązania będą miały wpływ na war- tość sprzedaży w ten sposób, że będzie ona niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku trzeba uwzględnić wartość rynkową tych transakcji. KOMENTARZ: Zmianę należy ocenić pozytywnie, gdyż przypadki, gdy można mówić o powią- zaniach wpływających na wysokość obrotu, będą zasadniczo spójne w PIT, CIT i VAT. Tak samo będziemy rozumieć powiązania kapitałowe. Do tej pory przez powiązania kapitałowe, według ustawy o VAT, rozumiało się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiadali prawo głosu wynoszące co najmniej 5 wszystkich praw głosu albo dysponowali bezpośrednio lub pośrednio takim prawem. Po zmianach powiązanie kapitałowe będzie miało miejsce m.in. w przypadku posiadania bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 udziałów w kapitale. To oznacza znaczący wzrost tego wskaźnika z 5 do 25 . Definicja powiązań rodzinnych pozo- stała bez zmian. Nie można jednak zapominać, że przypadki, gdy szacowana może być podstawa opodatkowania w VAT, są szersze niż w PIT i CIT. Ustawa o VAT mówi także o powiązaniach wynikających ze stosun- ku pracy oraz z tytułu przysposobienia. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 32, art. 113 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2433 ● art. 45 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku docho- dowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 + Zwolnienie z VAT usług zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapi- tałowych (dalej: ustawa o PPK). Ustawa daje nowe możliwości w zakresie zabezpieczenia dodatko- wych środków finansowych na emeryturę obok świadczeń emerytalnych z powszechnego systemu zabezpieczenia emerytalnego. W związku z jej wejściem w życie do katalogu usług zwolnionych z VAT, wymienionych w art. 43 ustawy o VAT, dodano usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi. Usługi te tak jak inne usługi finansowe będą korzystały ze zwolnienia z VAT. W ustawie o VAT nie zdefiniowano tych usług. Z art. 7 ustawy o PPK wynika, że pracodawca za- wiera umowę z instytucją finansową o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Taką umo- wę będą musiały zawrzeć podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę, w imieniu której będą obowiązane zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Ta usługa świadczona na rzecz zatrudniającego będzie zwolniona z VAT. Mimo że ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., pierwsze firmy będą ją stosować od 1 lipca 2019 r. Jak wynika z przepisów przejściowych, przepisy ustawy o PPK firmy zatrudniające co naj- mniej: ■■ 250 osób – stosują od 1 lipca 2019 r., ■■ 50 osób – stosują od 1 stycznia 2020 r., ■■ 20 osób – stosują od 1 lipca 2020 r. 8 PODATKI – PRZEWODNIK PO ZMIANACH NR 2 VAT 2019
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: