Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00543 010533 10728091 na godz. na dobę w sumie
VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne - ebook/pdf
VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1588
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2407-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oddana w ręce Czytelników książka stanowi najbardziej kompleksowe i najobszerniejsze jak dotychczas opracowanie indywidualnych interpretacji wydawanych przez polskie organy podatkowe w zakresie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Autorzy umieścili w niej ponad 2700 wyjaśnień i interpretacji wydanych na przestrzeni lat 2004 2010. Publikacja ma na celu ułatwienie zaznajomienia się z poglądami resortu fi nansów dotyczącymi VAT wszystkim tym, którzy na co dzień borykają się z problemami w tym zakresie. Dzięki przejrzystemu układowi umożliwia łatwe i szybkie odnalezienie poszukiwanego zagadnienia i stanowiska prezentowanego przez organ podatkowy. Będzie również pomocna przy ocenie możliwych skutków w zakresie VAT oraz pozwoli na zminimalizowanie ryzyka podatkowego związanego z interesującą Czytelnika transakcją. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów skarbowych, a także pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami prawa podatkowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 DAGMARA DOMINIK MAŁGORZATA MILITZ MARCIN BĄCAL VAT W WYJAŚNIENIACH ORGANÓW PODATKOWYCH KOMENTARZ LINIE INTERPRETACYJNE Warszawa 2010 3 Wydawca: Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący: Adam Choiński Układ typograficzny: Marta Baranowska Opracowanie redakcyjne: Elżbieta Jóźwiak Korekta: Sylwia Balawender, Katarzyna Szubińska Skład, łamanie: JustLuk, Justyna Szumieł, Łukasz Drzewiecki © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010 ISBN: 978-83-264-0204-3 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (022) 535 80 00, (022) 535 82 00 31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa www.profinfo.pl 4 Spis treści Spis treści Przedmowa..................................................................................................................................... 9 Od Autorów.................................................................................................................................. 11 Wykaz skrótów............................................................................................................................ 13 USTAWA Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.......17. DZIAŁ I Przepisy ogólne.......................................................................................................................... 19 DZIAŁ II Zakres opodatkowania........................................................................................................... 29 Rozdział.1 Przepisy.ogólne.................................................................................................................... 29 Rozdział.2 Dostawa.towarów.i.świadczenie.usług............................................................................ 54 Rozdział.3 Wewnątrzwspólnotowe.nabycie.towarów.. i.wewnątrzwspólnotowa.dostawa.towarów................................................................. 103 Rozdział.4 Opodatkowanie.przy.likwidacji.działalności.spółki.. i.zaprzestaniu..działalności.przez.osobę.fizyczną......................................................... 161 DZIAŁ III Podatnicy i płatnicy............................................................................................................... 175 DZIAŁ IV Obowiązek podatkowy........................................................................................................ 223 Rozdział.1 Zasady.ogólne.................................................................................................................... 223 5 Spis treści Rozdział.2 Obowiązek.podatkowy.w.wewnątrzwspólnotowej.dostawie.towarów.. i.w.wewnątrzwspólnotowym.nabyciu.towarów.......................................................... 262 Rozdział.3 Obowiązek.podatkowy.u.małych.podatników............................................................ 290 DZIAŁ V Miejsce świadczenia.............................................................................................................. 296 Rozdział.1 Miejsce.świadczenia.przy.dostawie.towarów............................................................... 296 Rozdział.2 Miejsce.świadczenia.przy.wewnątrzwspólnotowym.nabyciu.towarów................. 332 Rozdział.3 Miejsce.świadczenia.przy.świadczeniu.usług............................................................... 339 DZIAŁ VI Podstawa opodatkowania................................................................................................... 399 DZIAŁ VII Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów.................................. 473 DZIAŁ VIII Wysokość opodatkowania.................................................................................................. 505 Rozdział.1 Stawki.................................................................................................................................. 505 Rozdział.2 Zwolnienia.......................................................................................................................... 747 Rozdział.3 Zwolnienia.z.tytułu.importu.towarów.......................................................................... 859 Rozdział.4 Szczególne.przypadki.zastosowania.stawki.0 ........................................................... 935 Rozdział.5 Szczególne.przypadki.określania.wysokości.podatku.należnego............................. 973 DZIAŁ IX Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe..................................................... 981 Rozdział.1 Odliczenie.i.zwrot.podatku............................................................................................. 981 6 Spis treści Rozdział.1a. Rozliczenie.podatku.w.odniesieniu.do.nieściągalnych.wierzytelności.................. 1099 Rozdział.2 Odliczanie.częściowe.podatku.oraz.korekta.podatku.naliczonego........................ 1125 DZIAŁ X Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku........ 1162 Rozdział.1 Rejestracja......................................................................................................................... 1162 Rozdział.2 Deklaracje.......................................................................................................................... 1192 Rozdział.3 Informacje.podsumowujące.......................................................................................... 1206 Rozdział.4 Zapłata.podatku............................................................................................................... 1216 DZIAŁ XI Dokumentacja....................................................................................................................... 1226 Rozdział.1 Faktury............................................................................................................................... 1226 Rozdział.2 Ewidencje.......................................................................................................................... 1275 Rozdział.3 Kasy.rejestrujące.............................................................................................................. 1297 Rozdział.4 Terminy.przechowywania.dokumentów.................................................................... 1338 DZIAŁ XII Procedury szczególne......................................................................................................... 1344 Rozdział.1 Szczególne.procedury.dotyczące.drobnych.przedsiębiorców................................. 1344 Rozdział.2 Szczególne.procedury.dotyczące.rolników.ryczałtowych........................................ 1381 Rozdział.3 Szczególne.procedury.przy.świadczeniu.usług.turystyki........................................ 1407 Rozdział.4 Szczególne.procedury.w.zakresie.dostawy.towarów.używanych.,. dzieł.sztuki,.przedmiotów.kolekcjonerskich.i.antyków............................................ 1426 7 Spis treści Rozdział.5 Szczególne.procedury.dotyczące.złota.inwestycyjnego........................................... 1446 Rozdział.6 System.zwrotu.podatku.podróżnym........................................................................... 1448 Rozdział.7 Procedury.szczególne.dotyczące.podmiotów.zagranicznych..świadczących. na.terytorium.Wspólnoty.usługi.elektroniczne.osobom.niepodlegającym. opodatkowaniu................................................................................................................ 1464 Rozdział.8 Wewnątrzwspólnotowe.transakcje.trójstronne.–.procedura.uproszczona........... 1467 DZIAŁ XIII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe   i końcowe................................................................................................................................ 1475 Rozdział.1 Zmiany.w.przepisach.obowiązujących........................................................................ 1475 Rozdział.2 Przepisy.przejściowe.i.końcowe.................................................................................... 1478 ZAŁĄCZNIKI.............................................................................................................................. 1525 Szczegółowy spis treści......................................................................................................... 1553 8 Przedmowa Przedmowa Grono.młodych,.ale.już.doświadczonych.praktyków.(sędzia.Wojewódzkiego.Sądu.Admini- stracyjnego,.doradca.podatkowy.i.aplikant.radcowski).przygotowało.przegląd.interpretacji.podat- kowych.dotyczących.podatku.od.towarów.i.usług..Autorzy.znani.już.są.z.wielu.podobnych.publi- kacji.na.temat.danin.publicznych,.w.tym.między.innymi.dotyczących.orzecznictwa.Europejskiego. Trybunału.Sprawiedliwości.w.Luksemburgu.w.zakresie.podatku.od.wartości.dodanej. Interpretacje.podatkowe.stały.się.istotnym.i.często.wykorzystywanym.elementem.prakty- ki.podatkowej..Są.one.urzędową.wykładnią.prawa.organów.państwa.o.wszystkich.cechach.wy- kładni.legalnej..Podatnicy.prowadzący.działalność.gospodarczą.są.zobowiązani.do.dokonywania. samoobliczenia.podatku..Samoobliczenie.podatku.polega.na.tym,.że.na.podstawie.konkretnych. ustaw.podatnik.zobowiązany.jest,.bez.ingerencji.organów.podatkowych,.obliczyć,.zadeklarować. i.zapłacić.należny.podatek1..Aby.uniknąć.negatywnych.dla.siebie.konsekwencji,.podatnik.zabez- piecza.się,.stosując.się.do.urzędowej.interpretacji.prawa.podatkowego,.a.organom.podatkowym.nie. wypada.w.praktyce.zajmować.odmiennego.stanowiska..Jest.to.bardzo.ważne.w.przypadku.podatku. od.towarów.i.usług,.który.jest.szczególnie.trudnym.w.stosowaniu..Rodzaje.i.hierarchia.wykładni. prawa.podatkowego.po.przystąpieniu.Polski.do.Unii.Europejskiej.uległy.znacznym.zmianom..Coraz. większą.rolę.odgrywa.wykładnia.systemowa.i.funkcjonalna,.a.ze.względu.na.konieczność.harmo- nizacji.prawa.w.podatkach.obrotowych.obowiązkiem.stało.się.dokonywanie.wykładni.prounijnej.. Z.tych.względów.śledzenie.oficjalnej.interpretacji.dokonywanej.przez.organy.podatkowe.stanowi. swoiste.zabezpieczenie.przy.prowadzeniu.i.planowaniu.działalności.gospodarczej.. Autorzy.wykonali.benedyktyńską.pracę,.dokonując.trafnego.wyboru.kluczowych.wyjaś- nień.organów.podatkowych.i.grupując.je.pod.poszczególnymi.przepisami.ustawy.z.dnia.11.marca. 2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług..Interpretacje.podatkowe.są.przedstawione.w.sposób.jasny. i.przejrzysty..Nie.stanowią.one.prostego.zbioru.zacytowanych.w.całości.stanowisk.organów.po- datkowych,.lecz.ograniczają.się.do.przytoczenia.najważniejszej.tez..Poza.tym.każde.przytoczenie. stanowiska.oznaczone.jest.na.marginesie.książki.odpowiednim.znakiem.graficznym..Ponadto.au- torzy.po.omówieniu.poszczególnych.interpretacji.wskazują.na.możliwość.ich.zastosowania.do.in- nych.stanów.faktycznych..Dużą.zaletą.książki.jest.umieszczenie.tytułów.i.śródtytułów.poszczegól- nych.partii.materiału..Taki.układ.tekstu.pozwala.na.szybkie.znalezienie.odpowiedzi.na.nurtujący. problem.i.zachęca.każdego.praktyka.na.co.dzień.dokonującego.wykładni.prawa.podatkowego.do. sięgnięcia.do.tej.publikacji.. Poza.tym.prawie.do.każdego.przepisu.umieszczono.własny.komentarz.autorów,.który.spra- wia,.że.omawiane.uregulowania.prawne.stają.się.bardziej.zrozumiałe.dla.każdego.czytelnika.. Szczególnie.cenne.są.rozdziały.książki.dotyczące.przedmiotu.i.podmiotu.opodatkowania,. podstawy.opodatkowania.oraz.stawek.i.zwolnień.podatkowych,.które.stanowią.wytłumaczenie. 1. .J..Brolik,.Urzędowe interpretacje prawa podatkowego,.Warszawa.2010,.s..9,.22. 9 Przedmowa skomplikowanej.problematyki..Na.uwagę.zasługują.również.wyjaśnienia.związane.z.przepisami. dającymi.podatnikowi.prawo.do.odliczenia.i.zwrotu.podatku.od.towarów.i.usług..Przy.okazji.lek- tury.opracowania.widać,.jak.w.praktyce.rozwiązywane.są.trudne.i.kontrowersyjne.problemy.wy- nikające.ze.stosowania.przepisów.podatkowych. Publikacja.stanowi.cenny.komentarz.do.ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług..Adresowana. jest.ona.do.szerokiego.kręgu.odbiorców:.podatników.podatku.od.wartości.dodanej,.profesjonal- nych.pełnomocników.(doradców.podatkowych,.radców.prawnych,.adwokatów).oraz.pracowników. organów.skarbowych,.a.także.pracowników.biur.rachunkowych.oraz.studentów.i.naukowców.in- teresujących.się.prawem.podatkowym.. . . . . dr.Artur.Mudrecki sędzia.NSA adiunkt.w.Katedrze.Prawa.Finansowego.. i.Prawa.Podatkowego.Akademii.Leona.Koźmińskiego.w.Warszawie . . . . 10 Od Autorów Od Autorów Instytucja.interpretacji.podatkowej.na.dobre.zagościła.w.praktyce.orzeczniczej.organów. podatkowych..Początkowo.interpretacje.takie.wydawane.były.przez.właściwe.podatnikom.urzędy. skarbowe..Od.1.lipca.2007.r.,.w.celu.zapewnienia.jednolitości.stosowania.prawa.podatkowego.przez. organy.podatkowe.i.urzędy.kontroli.skarbowej,.a.w.szczególności.dokonywania.jednolitej.wykład- ni.tych.przepisów,.interpretacje.indywidualne.są.wydawane.przez.ministra.finansów.(a.w.zasadzie. przez.upoważnione.przez.niego.cztery.ośrodki.orzecznicze)..Efektem.powyższego.jest.ogromny. dorobek.orzecznictwa,.którego.poznanie.bez.wątpienia.stwarza.podatnikom.poważne.problemy.. Oczywiście.nie.wynika.to.jedynie.z.ilości.tychże.interpretacji.podatkowych,.lecz.także.z.trudności. w.ich.odnalezieniu,.albowiem.interpretacji.należy.poszukiwać.według.określonych.słów,.tzw..klu- czy..Ponadto.nie.wszystkie.interpretacje.podatkowe.umieszczone.w.tej.publikacji.znajdują.się.na. stronie.internetowej.Ministerstwa.Finansów..Autorzy.korzystali.z.wielu.dostępnych.im.źródeł,.mając. nadzieję,.że.dzięki.temu.pokazany.zostanie.pełniejszy.dorobek.orzeczniczy.organów.podatkowych. Wychodząc.zatem.naprzeciw.oczekiwaniom.podatników,.autorzy.niniejszej.publikacji. postanowili.zebrać.wydane.w.latach.2004–2010.wyjaśnienia.i.interpretacje.dotyczące.VAT..Ob- jętość.książki.wymusiła.pewien.kompromis,.wyrażający.się.w.wyborze.niektórych.pojawiają- cych.się.tendencji.orzeczniczych.w.ww..zakresie.i.zaprezentowania.ich.w.postaci.większych.lub. mniejszych.fragmentów,.a.jeśli.było.to.możliwe.–.pogrupowania.wg.tematów.(dla.ułatwienia. w.korzystaniu.z.książki.wyraźnie.w.tekście.wyróżnionych)..Ambicją.autorów.nie.było.przyto- czenie.wszystkich.wydanych.interpretacji.podatkowych.w.zakresie.VAT,.choćby.ze.względu. na.ich.ilość.czy.też.powtarzalność,.a.jedynie.wskazanie.stanowisk.organów.w.poszczególnych. kwestiach..Przy.niektórych.interpretacjach.Czytelnicy.znajdą.także.informacje.o.wyrokach.wy- danych.przez.krajowe.sądy.administracyjne.lub.Trybunał.Sprawiedliwości.Wspólnot.Europej- skich,.szczególnie.wówczas,.gdy.stanowisko.prezentowane.przez.organ.podatkowy.jest.zgoła. odmienne.od.orzecznictwa.sądowego. Z.uwagi.na.fakt,.że.organy.podatkowe.prowadzą.postępowania,.które.mogą.trwać.przez. kilka.lat.(aż.do.momentu.przedawnienia.zobowiązania.podatkowego),.publikacja.zawiera.również. wyjaśnienia.organów.podatkowych,.które.wydawane.były,.począwszy.od.2004.r..Autorzy.mają.bo- wiem.nadzieję,.że.również.i.starsze.interpretacje.okażą.się.pomocne.przy.dokonywaniu.wykładni. poszczególnych.przepisów.w.zakresie.VAT..W.sumie.niniejsza.publikacja.zawiera.ponad.2700.in- terpretacji.podatkowych..Uwzględniając.okoliczność,.że.przepisy.w.zakresie.VAT.były.od.momentu. przystąpienia.do.Unii.Europejskiej.kilkakrotnie.nowelizowane,.pragniemy.uczulić.Czytelników,. aby.zwracali.uwagę.na.datę.wydanej.interpretacji.podatkowej,.gdyż.będzie.ona.dla.nich.jednocześ- nie.wskazówką.stanu.prawnego,.na.tle.którego.dana.interpretacja.powstała. 11 Od Autorów Jednocześnie.autorzy.podkreślają,.że.stanowiska.zawarte.w.ujętych.w.publikacji.wyjaśnie- niach.i.interpretacjach.podatkowych.nie.stanowią.poglądów.tychże.autorów,.lecz.organów.podat- kowych..Autorzy.nie.komentowali.również.wydawanych.interpretacji;.założeniem.publikacji.było. bowiem.przedstawienie.stanowisk.organów.podatkowych,.możliwe.w.jak.najszerszym.zakresie.. Czytelnicy.powinni.mieć.również.na.uwadze,.że.niektóre.ze.wskazanych.poglądów.zostały.za- kwestionowane.przez.sądy.administracyjne..Jednak.z.uwagi.na.dynamikę.zjawiska.zaskarżania. interpretacji.podatkowych.przez.podatników,.a.także.na.brak.możliwości.zweryfikowania,.któ- re.z.ujętych.interpretacji.zostały.uchylone.przez.sądy.administracyjne,.zdecydowano.się.jedynie. w.niektórych.sprawach.na.przedstawienie.wskazówek.w.tymże.zakresie. Mamy.nadzieję,.że.niniejsza.publikacja.ułatwi.codzienną.praktykę.w.zakresie.VAT.nie.tyl- ko.podatnikom,.biurom.rachunkowym.czy.też.kancelariom.podatkowym,.lecz.również.organom. podatkowym. Dagmara.Dominik Małgorzata.Militz Marcin.Bącal Warszawa,.czerwiec.2010.r. 12 Wykaz skrótów Wykaz skrótów dyrektywa.112. –. dyrektywa.Rady.2006/112/WE.z.dnia.28.listopada.2006.r..w.sprawie. wspólnego.systemu.podatku.od.wartości.dodanej.(Dz..Urz..UE.L.347. z.11.12.2006,.s..1,.z.późn..zm.) dyrektywa.2006/79/WE. –. dyrektywa.Rady.2006/79/WE.z.dnia.5.października.2006.r..w.sprawie. zwolnienia.od.podatku.przy.przywozie.z.państw.trzecich.małych.partii. towarów.o.charakterze.niehandlowym.(wersja.ujednolicona).(Dz..Urz.. UE.L.286.z.17.10..2006,.s..15) dyrektywa. Rady.2009/132/WE k.c.. Nomenklatura. Scalona.(CN) o.p.. PKOB. PKWiU.z.1997.r.. PKWiU.z.2004.r.. PKWiU.z.2008.r.. pr..cel.. –. dyrektywa.Rady.2009/132/WE.z.dnia.19.października.2009.r..określająca. zakres.stosowania.art..143.lit..b).i.c).dyrektywy.2006/112/WE.w.odnie- sieniu.do.zwolnienia.z.podatku.od.wartości.dodanej.przy.ostatecznym. imporcie.niektórych.towarów.(wersja.ujednolicona).(Dz..Urz..UE.L.292. z.10.11.2009,.s..5) –. ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U..Nr.16,.poz..93. z.późn..zm.) –. nomenklatura.towarowa.wprowadzona.rozporządzeniem.Rady.(EWG). nr.2658/87.w.sprawie.nomenklatury.taryfowej.i.statystycznej.oraz. w.sprawie.Wspólnej.Taryfy.Celnej.(Dz..U..WE.L.256.z.07.09.1987,.s..1) –. ustawa.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.z.późn..zm.) –. Polska.Klasyfikacja.Obiektów.Budowlanych.wprowadzona.rozporzą- dzeniem.Rady.Ministrów.z.dnia.30.grudnia.1999.r..w.sprawie.Polskiej. Klasyfikacji.Obiektów.Budowlanych.(PKOB).(Dz..U..Nr.112,.poz..1316. z.późn..zm.) –. Polska.Klasyfikacja.Wyrobów.i.Usług.wprowadzona.rozporządzeniem. Rady.Ministrów.z.dnia.18.marca.1997.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji. Wyrobów.i.Usług.(PKWiU).(Dz..U..Nr.42,.poz..264.z.późn..zm.) –. Polska.Klasyfikacja.Wyrobów.i.Usług.wprowadzona.rozporządzeniem. Rady.Ministrów.z.dnia.6.kwietnia.2004.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji. Wyrobów.i.Usług.(PKWiU).(Dz..U..Nr.89,.poz..844.z.późn..zm.) –. Polska.Klasyfikacja.Wyrobów.i.Usług.wprowadzona.rozporządzeniem. Rady.Ministrów.z.dnia.29.października.2008.r..w.sprawie.Polskiej.Kwali- fikacji.Wyrobów.i.Usług.(PKWiU).(Dz..U..Nr.207,.poz..1293.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.19.marca.2004.r..–.Prawo.celne.(Dz..U..Nr.68,.poz..622. z.późn..zm.) 13 Wykaz skrótów pr..pocz.. Prz..Pod.. r.s.w.n.p..z.2004.r.. r.s.w.n.p..z.2008.r.. r.s.w.n.p..z.2009.r... r.s.w.p.f.. r.s.z.p..z.2005.r.. r.s.z.p..z.2008.r.. TFUE. TWE. u.p.d.o.f.. u.p.d.o.p.. u.p.t.u.a.. u.s.m.. ustawa.o.VAT. rozporządzenie. nr.1192/2008 rozporządzenie. nr.553/2006 14 –. ustawa.z.dnia.12.czerwca.2003.r..–.Prawo.pocztowe.(tekst.jedn..Dz..U.. z.2008.r..Nr.189,.poz..1159.z.późn..zm.) –. Przegląd.Podatkowy –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.27.kwietnia.2004.r..w.spra- wie.wykonania.niektórych.przepisów.ustawy.o.podatku.od.towarów. i.usług.(Dz..U..Nr.97,.poz..970.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.28.listopada.2008.r..w.spra- wie.wykonania.niektórych.przepisów.ustawy.o.podatku.od.towarów. i.usług.(Dz..U..Nr.212,.poz..1336.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.24.grudnia.2009.r..w.sprawie. wykonania.niektórych.przepisów.ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług. (Dz..U..Nr.224,.poz..1799) –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.14.lipca.2005.r..w.sprawie. wystawiania.oraz.przesyłania.faktur.w.formie.elektronicznej,.a.także. przechowywania.oraz.udostępniania.organowi.podatkowemu.lub.or- ganowi.kontroli.skarbowej.tych.faktur.(Dz..U..Nr.133,.poz..1119) –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.25.maja.2005.r..w.sprawie.zwro- tu.podatku.niektórym.podatnikom,.zaliczkowego.zwrotu.podatku,.wy- stawiania.faktur,.sposobu.ich.przechowywania.oraz.listy.towarów.i.usług,. do.których.nie.mają.zastosowania.zwolnienia.od.podatku.od.towarów. i.usług.(Dz..U..Nr.95,.poz..798.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.28.listopada.2008.r..w.sprawie. zwrotu.podatku.niektórym.podatnikom,.wystawiania.faktur,.sposobu. ich.przechowywania.oraz.listy.towarów.i.usług,.do.których.nie.mają.za- stosowania.zwolnienia.od.podatku.od.towarów.i.usług.(Dz..U..Nr.212,. poz..1337.z.późn..zm.) –. Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(wersja.skonsolidowana:. Dz..Urz..UE.C.83.z.30.03.2010,.s..47) –. Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.(Dz..U..z.2004.r..Nr.90,. poz..864/2.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.26.lipca.1991.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycz- nych.(tekst.jedn..Dz..U..z.2000.r..Nr.14,.poz..176.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.15.lutego.1992.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.praw- nych.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2000.r..Nr.54,.poz..654.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.8.stycznia.1993.r..o.podatku.od.towarów.i.usług.oraz.o.po- datku.akcyzowym.(Dz..U..Nr.11,.poz..50.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.15.grudnia.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych.(tekst. jedn..Dz..U..z.2003.r..Nr.119,.poz..1116.z.późn..zm.) –. ustawa.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług.(Dz..U.. Nr.54,.poz..535.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Komisji.(WE).nr.1192/2008.z.dnia.17.listopada.2008.r.. zmieniające.rozporządzenie.(EWG).nr.2454/93.ustanawiające.przepisy. w.celu.wykonania.rozporządzenia.Rady.(EWG).nr.2913/92.ustanawiają- cego.Wspólnotowy.Kodeks.Celny.(Dz..Urz..UE.L.329.z.6.12.2008,.s..1) –. rozporządzenie.Komisji.(WE).nr.553/2006.z.dnia.23.marca.2006.r..nakłada- jące.tymczasowe.cło.antydumpingowe.na.przywóz.niektórych.rodzajów. obuwia.ze.skórzanymi.cholewkami.pochodzących.z.Chińskiej.Republiki. Ludowej.i.Wietnamu.(Dz..Urz..UE.L.98.z.06.4.2006,.s..3) rozporządzenie.. nr.2454/93 rozporządzenie. nr.2658/87 rozporządzenie. nr.1777/2005 Szósta.dyrektywa. (VI.dyrektywa) Wykaz skrótów –. rozporządzenie.Komisji.nr.2454/93.z.dnia.2.lipca.1993.r..ustanawiają- ce.przepisy.w.celu.wykonania.rozporządzenia.Rady.(EWG).nr.2913/92. ustanawiającego. Wspólnotowy. Kodeks. Celny. (Dz..Urz.. WE. L. 253. z.11.10.1993,.s..1;.Dz..Urz..Urz..Polskie.wydanie.specjalne,.rozdz..2,.t..6,. s..3,.z.późn..zm.) –. rozporządzenie.Rady.(EWG).nr.2658/87.w.sprawie.nomenklatury.tary- fowej.i.statystycznej.oraz.w.sprawie.Wspólnej.Taryfy.Celnej.(Dz..Urz.. WE.L.256.z.07.09.1987,.s..1) –. rozporządzenie.Rady.(WE).nr.1777/2005.z.dnia.17.października.2005.r.. ustanawiającego.środki.wykonawcze.do.dyrektywy.77/388/EWG.w.spra- wie.wspólnego.systemu.podatku.od.wartości.dodanej.(Dz..Urz..UE.L. 288.z.29.10.2005,.s..1) –. Szósta.dyrektywa.Rady.z.dnia.17.maja.1977.r..w.sprawie.harmonizacji. ustawodawstw.Państw.Członkowskich.w.odniesieniu.do.podatków.ob- rotowych.–.wspólny.system.podatku.od.wartości.dodanej:.ujednolicona. podstawa.wymiaru.podatku.(Dz..Urz..WE.L.145.z.13.6.1977,.s..1;.Dz..Urz.. UE.Polskie.wydanie.specjalne,.rozdz..9,.t..1,.s..23,.z.późn..zm.) 15 Art. . 16 Art. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029; z 2007 r. Nr 168, poz. 1187, Nr 192, poz. 1382; z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888, Nr 209, poz. 1320; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 215, poz. 1666; z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473) 17 Art. . 18 1. Uwagi ogólne Art. 1 DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. 1. Uwagi ogólne Podatek.od.towarów.i.usług.(potocznie.nazywany.VAT).jest.jednym.z.podatków.pośred- nich,.podlegających.ścisłej.harmonizacji.w.państwach.członkowskich.Unii.Europejskiej. Konstrukcja.tego.podatku.opiera.się.na.opodatkowaniu.wartości.dodanej.wytwarzanej. przez.jednostkę.gospodarczą,.przez.naliczenie.podatku.według.właściwej.stawki.od.ceny.do- starczanych.towarów.i.usług.i.odliczenie.podatku.zawartego.w.cenie.nabytych.towarów.i.usług,. niezbędnych.do.wytworzenia.tej.wartości.dodanej. Określenie.zasadniczych.cech.podatku.od.wartości.dodanej.miało.miejsce.przede.wszyst- kim.w.ramach.art..2.Pierwszej.dyrektywy.Rady.67/227/EWG.z.dnia.11.kwietnia.1967.r..w.spra- wie.harmonizacji.ustawodawstw.Państw.Członkowskich.dotyczących.podatków.obrotowych. (Dz..Urz..WE.71.z.14.04.1967,.s..1301)..Z.przepisu.tego.wynika,.że.założeniem.wspólnego.syste- mu.VAT.jest.zastosowanie.do.towarów.i.usług,.aż.do.etapu.sprzedaży.detalicznej,.powszechne- go.podatku.od.konsumpcji,.który.jest.dokładnie.proporcjonalny.do.ceny.towarów.i.usług,.nie- zależnie.od.ilości.transakcji.mających.miejsce.w.procesie.produkcji.i.dystrybucji.przed.etapem,. na.którym.następuje.obciążenie.tym.podatkiem. Wspólny.system.w.zakresie.podatków.pośrednich.został.przewidziany.w.Traktacie.usta- nawiającym.Wspólnotę.Europejską.(Dz..U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2.z.późn..zm.).–.dalej:.TWE.. Przystąpienie.z.dniem.1.maja.2004.r..Polski.do.Unii.Europejskiej.oznacza.przyjęcie.całego.dorobku. prawnego.Wspólnoty,.w.tym.także.w.zakresie.podatku.VAT..Wskutek.tego.w.zakresie.podatku. od.towarów.i.usług,.poza.krajowymi.aktami.prawnymi.dotyczącymi.tego.podatku,.Polska.jest. zobowiązana.stosować.również.przepisy.prawa.wspólnotowego.w.tym.zakresie. 2. akty prawne Ustawa.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podatku.od.towarów.i.usług.(Dz..U..Nr.54,.poz..535. z.późn..zm.),.obowiązująca.od.dnia.1.maja.2004.r.,.jest.podstawowym.aktem.dotyczącym.tego. podatku. Szczegółowe.regulacje.znajdują.się.w.przepisach.wykonawczych.do.wskazanej.ustawy.. Najważniejszymi.z.nich.są: 19 Art. 1 DZIAŁ I. Przepisy ogólne rozporządzenie.z.dnia.24.grudnia.2009.r..w.sprawie.wykonania.niektórych.przepisów. ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług.(Dz..U..Nr.224,.poz..1799), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.28.listopada.2008.r..w.sprawie.zwrotu.podat- ku.niektórym.podatnikom,.wystawiania.faktur,.sposobu.ich.przechowywania.oraz.listy. towarów.i.usług,.do.których.nie.mają.zastosowania.zwolnienia.od.podatku.od.towarów. i.usług.(Dz..U..Nr.212,.poz..1337.z.późn..zm.), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.28.listopada.2008.r..w.sprawie.wykazu.towa- rów.do.celów.poboru.podatku.od.towarów.i.usług.w.imporcie.objętych.stawką.tego.po- datku.w.wysokości.3 .(Dz..U..Nr.211,.poz..1334), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.5.kwietnia.2004.r..w.sprawie.wzorów.doku- mentów.związanych.z.rejestracją.podatników.w.zakresie.podatku.od.towarów.i.usług. (Dz..U..Nr.55,.poz..539.z.późn..zm.), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.5.kwietnia.2004.r..w.sprawie.wzoru.zawiado- mienia.naczelnika.urzędu.skarbowego.o.wyborze.lub.rezygnacji.z.wyboru.miejsca.opodat- kowania.w.przypadku.sprzedaży.wysyłkowej.z.terytorium.kraju.(Dz..U..Nr.55,.poz..538. z.późn..zm.), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.7.kwietnia.2004.r..w.sprawie.potwierdzania.zi- dentyfikowania.określonego.podmiotu.na.potrzeby.transakcji.wewnątrzwspólnotowych. na.terytorium.państwa.członkowskiego.innym.niż.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej. (Dz..U..Nr.58,.poz..559.z.późn..zm.), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.16.kwietnia.2004.r..w.sprawie.przedstawiciela. podatkowego.(Dz..U..Nr.66,.poz..609), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.6.kwietnia.2004.r..w.sprawie.określenia.po- datników.niemających.obowiązku.składania.zgłoszenia.rejestracyjnego.(Dz..U..Nr.58,. poz..558.z.późn..zm.), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.15.kwietnia.2004.r..w.sprawie.przypadków,.w.któ- rych.nie.ma.konieczności.ustanawiania.przedstawiciela.podatkowego.(Dz..U..Nr.66,.poz..608), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.28.listopada.2008.r..w.sprawie.wzorów.dekla- racji.podatkowych.dla.podatku.od.towarów.i.usług.(Dz..U..Nr.211,.poz..1333.z.późn..zm.), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.24.grudnia.2009.r..w.sprawie.zwrotu.podatku. od.towarów.i.usług.niektórym.podmiotom.(Dz..U..Nr.224,.poz..1801), .13). .12). rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.19.kwietnia.2004.r..w.sprawie.trybu.przyjmo- wania.przez.urzędy.skarbowe.kaucji.gwarancyjnej.składanej.przez.podmioty,.których. przedmiotem.działalności.będzie.dokonywanie.zwrotu.podatku.od.towarów.i.usług.po- dróżnym.(Dz..U..Nr.76,.poz..714), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.29.maja.2005.r..w.sprawie.przypadków.i.trybu. zwrotu.podatku.od.towarów.i.usług.przedstawicielstwom.dyplomatycznym,.urzędom. konsularnym,.członkom.personelu.tych.przedstawicielstw.i.urzędów,.a.także.innym.oso- bom.zrównanym.z.nimi.na.podstawie.ustaw,.umów.lub.zwyczajów.międzynarodowych. (Dz..U..Nr.193,.poz..1618), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.14.lipca.2005.r..w.sprawie.wystawiania.oraz.prze- syłania.faktur.w.formie.elektronicznej,.a.także.przechowywania.oraz.udostępniania.orga- nowi.podatkowemu.lub.organowi.kontroli.skarbowej.tych.faktur..(Dz..U..Nr.133,.poz..1119), .15). rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.19.grudnia.2008.r..w.sprawie.odliczania.i.zwro- tu.kwot.wydatkowanych.na.zakup.kas.rejestrujących.(Dz..U..Nr.228,.poz..1509), rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.28.listopada.2008.r..w.sprawie.kryteriów.i.wa- runków.technicznych,.którym.muszą.odpowiadać.kasy.rejestrujące.oraz.warunków.ich. stosowania.(Dz..U..Nr.212,.poz..1338), . 1). . 2). . 3). . 4). . 5). . 6). . 7). . 8). . 9). .10). .11). .14). .16). 20 3. Dochody budżetu państwa Art. 2 .17). rozporządzenie.Ministra.Finansów.z.dnia.23.grudnia.2009.r..w.sprawie.zwolnień.z.obo- wiązku.prowadzenia.ewidencji.przy.zastosowaniu.kas.rejestrujących.(Dz..U..Nr.224,. poz..1797). 3. DochoDy bUDżetU państwa Zgodnie.z.art..1.ust..2.ustawy.o.VAT.podatek.od.towarów.i.usług.stanowi.wyłącznie.do- chód.budżetu.państwa..Oznacza.to,.że.wpływy.z.tego.podatku.nie.stanowią.bezpośrednio.jakiej- kolwiek.części.dochodów.budżetów.samorządowych.(np..gmin),.jak.ma.to.miejsce.w.przypadku. innych.podatków.(np..podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych.czy.też.prawnych). Art. 2 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  1)   2)  państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie Wspólnoty Eu- ropejskiej; terytorium Wspólnoty – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Wspól- noty Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: a)  Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Repub- liki Cypru, b)  następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wy- łączone z terytorium Wspólnoty Europejskiej: –  wyspę Helgoland, terytorium Buesingen – z Republiki Federalnej Niemiec, –  Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii, –  Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano – z Republiki Włoskiej, –  departamenty zamorskie Republiki Francuskiej – z Republiki Francuskiej, –  Górę Athos – z Republiki Greckiej, –  Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlandii, –  Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii  3)   4)   5)   6)   7)  Północnej, c)  Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Wspólnoty Europejskiej; terytorium państwa członkowskiego – rozumie się przez to terytorium państwa wcho- dzące w skład terytorium Wspólnoty; terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty; towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie ener- gii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty; imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trze- ciego na terytorium kraju;  8)  eksporcie towarów – rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez: 21 DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 2  9)  a)  dostawcę lub na jego rzecz, lub b)  nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopa- trzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych pry- watnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiają- cego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1777/2005”; imporcie usług – rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;  10)  nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: a)  pojazdy lądowe wymienione w poz. 1–4, 9, 10 i 15–20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześ- ciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie wię- cej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ru- chu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, b)  pojazdy wodne wymienione w poz. 5–8 załącznika nr 1 do ustawy, o długości więk- szej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wo- dzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesią- ce, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu wodnego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, c)  statki powietrzne wymienione w poz. 11–14 załącznika nr 1 do ustawy, o maksymal- nej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków powietrznych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w któ- rym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta;  11)  podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakła- dany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą;  12)  obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11;  13)  urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego; 22 DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 2  14)  pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a)  wybudowaniu lub b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o po- datku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 wartości początkowej;  15)  działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reproduk- cyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu prze- mysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeź- nego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laborato- ryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż pro- duktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropi- kalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych;  16)  gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu prze- pisów o podatku rolnym;  17)  gospodarstwie leśnym – rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podat- nika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym;  18)  gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;  19)  rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolni- cze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjąt- kiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych;  20)  produktach rolnych – rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów po- chodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używa- nych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim;  21)  usługach rolniczych – rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy;  22)  sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę to- warów;  23)  sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – rozumie się przez to dostawę towarów wy- syłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż teryto- rium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: a)  podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podat- nikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub 23 Art. 2 DZIAŁ I. Przepisy ogólne b)  innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej;  24)  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na te- rytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowa- nego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz: a)  podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o któ- rym mowa w art. 9, lub b)  innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumie- niu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9;  25)  małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: a)  u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzed- nim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, b)  prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwesty- cyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o po- dobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych po- staci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej rów- nowartości 45 000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kur- su euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy paździer- nika poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;  26)  usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi, o których mowa w art. 11 roz- porządzenia nr 1777/2005, z uwzględnieniem art. 12 tego rozporządzenia;  27)  wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepi- sów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem: a)  gazu w systemie gazowym, b)  energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;  27a)  systemie gazowym albo systemie elektroenergetycznym – rozumie się przez to sy- stem gazowy albo system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.);  27b)  wartości rynkowej – rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w da- nym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywal- nej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się: a)  w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub to- warów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okre- ślone w momencie dostawy, b)  w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług;  27c)  magazynie konsygnacyjnym – rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zare- jestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przecho- 24 DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 3 wywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa człon- kowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik zarejestro- wany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania;  27d)  prowadzącym magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to podatnika, który prze- chowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu;  27e)  zorganizowanej części przedsiębiorstwa – rozumie się przez to organizacyjnie i finan- sowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych za- dań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo sa- modzielnie realizujące te zadania;  28)  Ordynacji podatkowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy- nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.);  29)  (uchylony). Przepis.art..2.ustawy.o.VAT.stanowi.słowniczek.pojęć.występujących.w.tej.ustawie..Na- leży.podkreślić,.że.wskazane.w.tym.przepisie.definicje.są.legalnymi.definicjami.pojęć.stosowa- nych.na.potrzeby.podatku.od.towarów.i.usług..Oznacza.to,.że.ilekroć.w.dalszych.przepisach.albo. przepisach.wykonawczych.do.ustawy.o.VAT.używa.się.pojęć.zdefiniowanych.w.art..2.ustawy. o.VAT,.należy.je.rozumieć.w.sposób.wskazany.w.tym.przepisie. Należy.też.mieć.na.uwadze,.że.nie.wszystkie.pojęcia.zostały.zdefiniowane.w.słowniczku. ustawy.o.VAT..Niektóre.z.nich,.ze.względu.na.obszerność.(lub.wielopoziomową.konstrukcję),.zo- stały.zdefiniowane.w.dalszych.przepisach.ustawy.o.VAT,.jak.np..wewnątrzwspólnotowe.nabycie. towarów,.wewnątrzwspólnotowa.dostawa.towarów,.podatnik. Z.uwagi.na.fakt,.iż.ustawodawca.w.przepisach.ustawy.odwołuje.się.do.pojęć.zdefinio- wanych.w.art..2,.również.organy.podatkowe.–.w.wydawanych.przez.siebie.interpretacjach.–. w.pierwszej.kolejności.wskazują.na.te.pojęcia.(definicje)..Dlatego.też,.dla.czytelności.niniejszej. publikacji,.interpretacje.organów.w.zakresie.definicji.zawartych.w.art..2.ustawy.o.VAT.zostały. przytoczone.przy.poszczególnych.przepisach.ustawowych. Art. 3 1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowe- go właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2–5. 2. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wy- konywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:  1)  osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby;  2)  osób fizycznych – ze względu na miejsce zamieszkania. 3. W przypadku podatników:  1)  o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, właściwym organem podatkowym jest: a)  dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości praw- nej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby, 25 Art. 3 DZIAŁ I. Przepisy ogólne b)  dla osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miej- sce zamieszkania;  2)  nieposiadających stałego miejsca zamieszkania lub siedziby albo stałego miejsca pro- wadzenia działalności na terytorium kraju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. 3a. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzę- dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703). 4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1–3a, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- Śródmieście. 5. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38. 1. Uwagi ogólne Przepis.art..3.ustawy.o.VAT.w.sposób.wyczerpujący.reguluje.kwestie.związane.z.określe- niem.właściwości.miejscowej.organów.podatkowych.na.potrzeby.podatku.od.towarów.i.usług. 2. ZasaDa ogólna Organem.podatkowym.właściwym.dla.podatnika.VAT.jest.naczelnik.urzędu.skarbowe- go.właściwy.ze.względu.na.miejsce.wykonywania.czynności.podlegających.opodatkowaniu.po- datkiem.od.towarów.i.usług. Jeśli.jednak.czynności.podlegające.opodatkowaniu.podatkiem.od.towarów.i.usług.są. wykonywane.na.terenie.objętym.zakresem.działania.dwóch.lub.więcej.urzędów.skarbowych,. właściwość.miejscową.ustala.się.dla: . 1). osób.prawnych.oraz.jednostek.organizacyjnych.niemających.osobowości.prawnej.–.ze. względu.na.adres.siedziby; . 2). osób.fizycznych.–.ze.względu.na.miejsce.zamieszkania. Na.pytanie.podatnika,.czy.w.sytuacji.gdy.prowadzi.on.działalność.gospodarczą.na.tery- torium.objętym.właściwością.jednego.urzędu.zaś.zamieszkuje na terytorium objętym drugiego urzędu,.Naczelnik.Urzędu.Skarbowego.Warszawa-Wola.w.postanowieniu.z.dnia.27.lutego.2006.r.,. nr.US40/VAT/349/2006/MJ,.wyjaśnił,.że.„(…).właściwym.dla.Podatnika.organem.podatkowym. z.tytułu.rozliczeń.podatku.od.towarów.i.usług.jest.Naczelnik.Urzędu.Skarbowego.Warszawa. Wola..Z.danych.zawartych.we.wpisie.do.ewidencji.działalności.gospodarczej.wynika.bowiem,. iż.podatnik.ma.jedno.miejsce.prowadzenia.działalności.gospodarczej.–.na.terenie.działania.Urzę- du.Skarbowego.Warszawa.Wola.(…)”. Minister.Finansów.(Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Katowicach),.w.interpretacji.indywi- dualnej.z.dnia.15.kwietnia.2009.r.,.nr.IBPP1/443-77/09/AW,.na.pytanie,.czy.zmiana miejsca zamieszkania powoduje zmianę właściwości miejscowej.organu.podatkowego,.wyjaśnił,. że.„(…).zmiana.miejsca.zamieszkania.lub.zameldowania.Wnioskodawcy.(niezwiązana.ze. zmianą.miejsca.wykonywania.czynności.podlegających.opodatkowaniu,.ani.niepowodują- ca,.że.czynności.te.wykonywane.będą.na.terenie.objętym.działaniem.dwóch.lub.więcej.urzę- dów.skarbowych).nie.spowodowała.w.przedmiotowej.sprawie.zmiany.właściwości.miejsco- wej.naczelnika.urzędu.skarbowego.w.zakresie.podatku.od.towarów.i.usług..Tym.samym. stanowisko.Wnioskodawcy,.że.zmiana.zameldowania.nie.będzie.miała.wpływu.na.właści- wość.miejscową.naczelnika.urzędu.skarbowego.w.zakresie.podatku.od.towarów.i.usług.na- 26 3. Podatnicy zagraniczni leżało.uznać.za.prawidłowe,.jednak.na.podstawie.innej.argumentacji.niż.wskazana.przez. Wnioskodawcę.(…)”. Art. 3 Zaś.na.pytanie.podatnika,.jaki.organ.podatkowy.jest.właściwy.dla.rozliczeń.w.zakresie. VAT,.w.sytuacji.gdy.podatnik.prowadzi.działalność gospodarczą w zakresie budowy obiektów mieszkalnych.w.Zgierzu,.usług.budowlanych.w.Warszawie,.Łodzi.i.Gdańsku,.siedziba.firmy. mieści.się.w.Łodzi,.zaś.stałym.miejscem.zamieszkania.jest.Zgierz,.Naczelnik.Urzędu.Skarbowe- go.w.Zgierzu,.w.postanowieniu.z.dnia.27.października.2005.r.,.nr.III/443-88/05,.wyjaśnił,.że.„(…). organem.właściwym.dla.Podatnika.w.zakresie.rozliczeń.podatku.od.towarów.i.usług.jest.Na- czelnik.Urzędu.Skarbowego.w.Zgierzu.(…)”. 3. poDatnicy ZagranicZni W.przypadku.osób.prawnych.oraz.jednostek.organizacyjnych.niemających.osobowości. prawnej.lub.osób.fizycznych,.którzy.nie.posiadają.odpowiednio.siedziby.lub.stałego.miejsca.za- mieszkania.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.właściwym.organem.podatkowym.jest.Na- czelnik.Drugiego.Urzędu.Skarbowego.Warszawa-Śródmieście. W.kwestii.statusu.prawno-podatkowego.oddziału.podmiotu.zagranicznego,.Mini- ster.Finansów,.działając.na.podstawie.art..14.ustawy.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja. podatkowa.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2005.r..Nr.8,.poz..60.z.późn..zm.),.w.interpretacji.indywi- dualnej.w.dniu.28.marca.2007.r.,.nr.PT5-033-4/2006/IN/665,.wyjaśnił,.że:.„(…).W.przypad- ku,.gdy.przedsiębiorca.zagraniczny.wykonuje.na.terytorium.Polski.czynności.podlegające. opodatkowaniu.podatkiem.od.towarów.i.usług,.to.w.zakresie.w.jakim.te.czynności.wyko- nywane.są.na.terytorium.Polski.(miejsce.ich.świadczenia.jest.na.terytorium.Polski).–.staje. się.on.podatnikiem.podatku.od.towarów.i.usług.w.Polsce..Jeżeli.zatem.przedsiębiorca.za- graniczny,.np..spółka.utworzy.oddział.zgodnie.z.przepisami.ustawy.z.dnia.2.lipca.2004.r.. o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(Dz..U..Nr.173,.poz..1807,.z.późn..zm.),.za.pośredni- ctwem.którego.będzie.prowadzona.na.terytorium.Polski.działalność.spółki,.to.będzie.on. w.takim.zakresie.podatnikiem.podatku.od.towarów.i.usług..Utworzenie.na.terytorium.Pol- ski.przez.przedsiębiorcę.zagranicznego.następnego.oddziału.lub.rozpoczęcie.wykonywania. czynności.bez.pośrednictwa.oddziału.nie.powoduje.powstania.na.terytorium.Polski.nowe- go.podatnika.podatku.od.towarów.i.usług..Zmienia.się.jedynie.zakres.wykonywanych.czyn- ności.i.struktura.organizacyjna.tego.podatnika..Nie.ma.zatem.podstaw.do.odrębnej.reje- stracji.dla.podatku.od.towarów.i.usług..Sytuacja.taka.powoduje.jedynie.konieczność. aktualizacji.zgłoszeń.identyfikacyjnych.(NIP).i.rejestracyjnych.(VAT-R),.w.oparciu.o.nada- ny.wcześniej.numer.identyfikacji.podatkowej. Analogiczna.sytuacja.wystąpi.w.przypadku,.gdy.przedsiębiorca.zagraniczny.nieposiada- jący.na.terytorium.Polski.siedziby,.miejsca.zamieszkania.oraz.stałego.miejsca.prowadzenia.dzia- łalności,.został.zarejestrowany.jako.podatnik.podatku.od.towarów.i.usług,.a.następnie.utworzył. oddział.(oddziały),.za.pośrednictwem.którego.(których).będzie.prowadził.na.terytorium.Polski. działalność.spółki. Właściwość.miejscową.organu.podatkowego.dla.podatników.nieposiadających.na.teryto- rium.Polski.siedziby,.stałego.miejsca.zamieszkania.ani.stałego.miejsca.prowadzenia.działalności. ustala.się.zgodnie.z.art..3.ust..3.pkt.2.ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług. Natomiast.jeżeli.podatnik.zagraniczny.utworzył.na.terytorium.Polski.oddział.(oddziały). lub.posiada.inne.stałe.miejsce.prowadzenia.działalności,.właściwość.miejscową.dla.takiego.po- datnika.ustala.się.na.ogólnych.zasadach.zgodnie.z.art..3.ust..1–2.ustawy.z.dnia.11.marca.2004.r.. o.podatku.od.towarów.i.usług. 27 Art. 4 DZIAŁ I. Przepisy ogólne Należy.przy.tym.mieć.na.uwadze,.że.powyższe.przepisy.ustawy.o.podatku.od.towarów. i.usług.nie.naruszają,.zgodnie.z.art..3.ust..3a.tej.ustawy,.przepisów.ustawy.o.urzędach.i.izbach. skarbowych.(…)”. 4. poDatnicy sporaDycZni Odmiennie.ustawodawca.odniósł.się.do.określenia.właściwości.miejscowej.dla.podatni- ków.nieprowadzących.działalności.gospodarczej,.o.której.mowa.w.art..15.ustawy.o.VAT,.a.będą- cych.podatnikami.na.podstawie.art..16.i.17.ustawy.o.VAT..W.tych.bowiem.przypadkach.właści- wym.organem.podatkowym.jest: . 1). dla.osób.prawnych.oraz.jednostek.organizacyjnych.niemających.osobowości.prawnej.–. naczelnik.urzędu.skarbowego.właściwy.ze.względu.na.adres.siedziby, . 2). dla.osób.fizycznych.–.naczelnik.urzędu.skarbowego.właściwy.ze.względu.na.miejsce.za- mieszkania. Przepis.art..3.ust..3.ustawy.o.VAT.będzie.dotyczył.m.in..osób.fizycznych.dokonujących. wewnątrzwspólnotowego.nabycia.nowych.środków.transportu,.osób.fizycznych.dokonujących. importu.towarów.oraz.wewnątrzwspólnotowej.dostawy.nowych.środków.transportu. 5. inne prZypaDki Jeśli.nie.można.ustalić.właściwości.miejscowej.zgodnie.z.przedstawionymi.zasadami,.or- ganem.właściwym.jest.Naczelnik.Drugiego.Urzędu.Skarbowego.Warszawa-Śródmieście. Art. 4 Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zasto- sowania do podatku od towarów i usług. Przepis.ten.konstytuuje.zasadę,.że.wszelkie.ulgi.i.zwolnienia,.które.przysługują.podatni- kowi.na.podstawie.innych.ustaw,.nie.mogą.mieć.zastosowania.do.podatku.od.towarów.i.usług.. Oznacza.to,.że.nawet.jeśli.inne.ustawy.wprowadzają.zwolnienia.dla.określonych.czynności,. np..w.zakresie.podatku.dochodowego.od.osób.prawnych.(jako.przykład.można.wskazać.zwol- nienie.dochodów.szkół.w.części.przeznaczonej.na.cele.szkoły),.to.na.gruncie.ustawy.o.VAT.takie. czynności.podlegają.opodatkowaniu..Wynika.to.z.zasady.powszechności.opodatkowania.VAT,. która.zakłada,.że.obrót.każdym.dobrem.czy.usługą.musi.podlegać.opodatkowaniu.VAT. 28 1. Uwagi ogólne Art. 5 DZIAŁ II ZAKRES OPODATKOWANIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 5 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, pod- legają:  1)  odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;  2)  eksport towarów;  3)  import towarów;  4)  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;  5)  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zo- stały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. 3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 1. Uwagi ogólne W.art..5.ustawy.o.VAT.ustawodawca.wskazał.zakres.przedmiotowy.opodatkowania.po- datkiem.od.towarów.i.usług..Określenie.listy.zdarzeń.podlegających.opodatkowaniu.VAT.ma. charakter.numerus clausus. Lista.zawarta.w.art..5.ustawy.(i.jej.uzupełnienie.wskazane.w.art..14). ma.charakter.wyczerpujący.i.zawiera.określenie.wszystkich.czynności.i.zjawisk.stanowiących. przedmiot.opodatkowania.VAT..Oznacza.to,.że.czynności.niewymienione.w.tym.przepisie.nie. podlegają.opodatkowaniu.podatkiem.od.towarów.i.usług..Jak.zauważył.WSA.w.Warszawie.(wy- rok.z.dnia.1.kwietnia.2008.r.,.III.SA/Wa.2166/07),.„czynności.faktyczne.lub.prawne,.które.w.ża- den.sposób.nie.spełniają.określonych.w.ustawie.przesłanek.niezbędnych.dla.przyjęcia,.iż.zrea- lizowana. została. dostawa. towarów. lub. nastąpiło. świadczenie. usług,. stanowią. czynności. neutralne.dla.podatku.od.towarów.i.usług”. Czynności, których nie można uznać za dostawę towarów (świadczenie usług) Bez.wątpienia.czynnością.niepodlegającą.opodatkowaniu.VAT.jest.otrzymanie kary umownej..Jak.wynika.z.postanowienia.Pierwszego.Mazowieckiego.Urzędu.Skarbowego.w.War- 29 Art. 5 DZIAŁ II Rozdział 1. Przepisy ogólne szawie.z.dnia.2.stycznia.2008.r.,.nr.1471/VUR1/443-111/07/AS,.„(…).opłaty.za.nielegalny.pobór. paliw.gazowych.zawierają.w.sobie.element.odszkodowawczy.gdyż.bez.wątpienia.zakład.ener- getyczny.w.związku.z.kradzieżą.ponosi.szkodę,.jak.również.sankcji,.za.czyn.sprzeczny.z.prawem. popełniony.przez.podmiot.dokonujący.nielegalnego.poboru.gazu.–.wysokość.tych.opłat.ustala- na.jest.bowiem.jako.wielokrotność.normalnych.opłat.za.dostawę.paliwa.gazowego..Analizując. charakter.prawny.przedmiotowych.opłat.Wojewódzki.Sąd.Administracyjny.oparł.się.również. na.linii.orzeczniczej.Europejskiego.Trybunału.Sprawiedliwości..Sąd.wskazał,.iż.w.świetle.orzecz- nictwa.ETS,.o.dostawie.towarów.i.usług.za.wynagrodzeniem.można.mówić.jedynie.w.sytuacji,. gdy.istnieje.ścisły.związek.pomiędzy.wykonywanymi.czynnościami.i.wysokością.otrzymywa- nego.wynagrodzenia.oparty.o.relacje.cywilnoprawne.pomiędzy.podmiotami.i.wynagrodzenie. to.może.być.wyrażone.w.pieniądzu..Związek,.o.którym.mowa.musi.mieć.charakter.bezpośredni. i.na.tyle.wyraźny,.aby.można.powiedzieć,.że.płatność.następuje.za.to.świadczenie. W.przedmiotowym.stanie.faktycznym.odszkodowanie.określone.ryczałtowo.nie.wyka- zuje.związku.z.ceną.paliwa.gazowego.a.w.przypadku.obciążeń.o.takim.charakterze.nie.istnieje. więź.prawna.między.dostawcą.a.nabywcą. W.ocenie.Sądu.ustalony.w.rozpatrywanej.sprawie.stan.faktyczny.nie.wyczerpuje.znamion. art..5.ust..1.ustawy.o.VAT..Biorąc.pod.uwagę.wszystkie.okoliczności.dotyczące.sposobu.ustalania. (ryczałt).opłat.za.nielegalny.pobór.paliwa.gazowego.oraz.z.uwagi.na.ich.charakter.prawny,.Sąd. uznał,.iż.przedmiotowych.opłat.nie.można.traktować.jako.wynagrodzenia.należnego.skarżącej. Spółce.za.dostarczony.towar.w.rozumieniu.art..5.ust..1.pkt.1.ustawy.(…).o.podatku.od.towarów. i.usług..Organy.podatkowe.wydaną.interpretację.oparły.głównie.na.treści.(powyżej.zacytowa- nego).art..5.ust..1.pkt.1.i.ust..2.powołanej.ustawy. Sąd.stwierdził,.że.pomimo,.iż.przepisy.art..5.ust..1.pkt.1.i.ust..2.ustawy.o.VAT.mają.nie- wątpliwie.podstawowe.znaczenie.dla.zakwalifikowania.danej.czynności.jako.podlegającej.opo- datkowaniu,.to.nie.oznacza.to,.że.na.ich.podstawie.można.jednoznacznie.rozstrzygnąć,.czy.dana. czynność.podlega.podatkowi.od.towarów.i.usług,.czy.też.nie.(…)”. W.interpretacji.indywidualnej.z.dnia.28.lipca.2008.r.,.nr.IBPP3/443-357/08/Bwo,.Minister. Finansów.(Dyrektor.Izby.Skarbowej.w.Katowicach),.na.pytanie,.czy.kara.umowna.stanowi.za- płatę.za.usługę,.wyraził.następujące.stanowisko:.„(…).Z.opisanego.we.wniosku.zdarzenia.przy- szłego.wynika,.że.na.mocy.ustnej.umowy.Wnioskodawca.ma.prawo.obciążyć.karą.umowną.swo- jego.zleceniodawcę.w.przypadku.niedotrzymania.warunków.umowy..Kara.umowna.z.tytułu. anulowania.zlecenia.ma.charakter.sankcyjny..Ustalenie.możliwości.obciążenia.Zleceniodawcy. karą.umowną.w.oparciu.o.art..483.§.1.Kodeksu.cywilnego.gwarantuje.Stronie.uzyskanie.w.uprosz- czonym.trybie.zadośćuczynienia.za.szkodę.oraz.utracone.korzyści.związane.z.niewypełnieniem. przez.Zleceniodawcę.warunków.umowy..Zleceniodawca.zlecił.Wnioskodawcy.wykonanie.usłu- gi.transportowej.na.trasie.Niemcy–Praszka..Po.podstawieniu.samochodu.na.załadunek,.Zlece- niodawca.anulował.zlecenie.z.powodu.nieprzygotowania.towaru.do.wysyłki..Nałożona.w.tej. sytuacji.kara.umowna.za.anulowanie.zlecenia.wynikająca.z.umowy.ustnej.ma.charakter.sank- cyjny.wobec.Zleceniodawcy.i.odszkodowawczy.dla.Wnioskodawcy.za.anulowanie.zlecenia.. W.związku.z.powyższym.należy.stwierdzić,.że.otrzymana.kara.umowna,.wynikająca.z.niewy- wiązania.się.z.umowy,.nie.stanowi.ekwiwalentu.za.usługę,.gdyż.usługa.nie.została.wykonana.. Kara.umowna,.którą.Wnioskodawca.obciążył.Zleceniodawcę.nie.stanowi.zapłaty.za.usługę,.lecz. pełni.funkcję.odszkodowawczą.(sankcyjną).(…)”. W.przypadku.bezumownego korzystania z nieruchomości,.dla.ustalenia,.czy.czynność.ta. podlega.opodatkowaniu.VAT,.czy.też.nie,.decydować.będą.w.każdym.przypadku.konkretne.oko- liczności..W.sytuacji,.gdy.osoba.zajmująca.lokal.nie.chce.opuścić.nieruchomości,.a.właściciel.dążąc. do.tego,.wytoczy.przeciwko.niej.powództwo.o.wydanie.rzeczy,.zasadne.jest.przyjęcie,.że.pomię- dzy.właścicielem.i.korzystającym.bezumownie.z.tej.nieruchomości.nie.istnieje.żaden.jawny.lub. 30 Art. 5 1. Uwagi ogólne dorozumiany.stosunek.prawny.(umowa),.w.ramach.którego.spełnione.są.świadczenia.wzajemne.. Świadczenie.podatnika,.nieoparte.na.tytule.prawnym.wskazującym.obowiązek.świadczenia.usług. oraz.wysokość.wynagrodzenia,.nie.będzie.podlegać.opodatkowaniu.podatkiem.od.towarów.i.usług.. Odszkodowanie.wypłacone.w.takich.okolicznościach.nie.jest.płatnością.za.świadczenie.usługi,. lecz.rekompensatą.za.pozbawienie.właściciela.prawa.do.swobodnego.dysponowania.nieruchomoś- cią.i.wynikłe.z.tego.tytułu.szkody..Stanowisko.takie.zajął.m.in..Minister.Finansów.(Dyrektor.Izby. Skarbowej.w.Bydgoszczy).w.interpretacji.indywidualnej.z.dnia.21.stycznia.2009.r.,.nr.ITPP1/443- 971b/08/MN,.stwierdzając,.że:.„(…).Inaczej.należy.jednak.oceniać.sytuacje,.gdy.osoba.zajmująca. lokal.użytkuje.go.za.zgodą.właściciela.(nawet.dorozumianą),.płacąc.z.tego.tytułu.określone.kwoty.. Reasumując.należy.stwierdzić,.iż.decydujące.znaczenie.dla.opodatkowania.lub.nieopodatkowania. bezumownego.korzystania.z.lokalu.po.zakończeniu.stosunku.zobowiązaniowego.mają.okoliczno- ści.faktyczne..Generalnie.sytuacja.ta.pozostaje.poza.opodatkowaniem.podatkiem.od.towarów. i.usług..Jeżeli.jednak.okoliczności.wskazują.na.dorozumiane,.milczące.przedłużenie.umowy.naj- mu.(dzierżawy).–.czynność.ta.podlega
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VAT w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: