Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 007173 18464940 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy - książka
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1221-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczna ściąga dla tych, którzy chcą usprawnić działanie Excela

Możliwości najpopularniejszego na rynku arkusza kalkulacyjnego -- Excela -- są ogromne. Jednak czasem, szczególnie podczas wykonywania mniej typowych zadań, okazują się niewystarczające. Niekiedy też sekwencja czynności prowadzących do zrealizowania konkretnego zadania jest złożona i skomplikowana. Na szczęście, istnieje sposób na przyspieszenie i zautomatyzowanie pracy z Excelem -- są nim makra, czyli programy tworzone za pomocą języka Visual Basic for Applications (VBA), bazujące na funkcjach Excela.

Książka 'Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy' to podręczny zbiór wiadomości dotyczących VBA. Znajdziesz w niej opis elementów języka VBA i obiektów MS Office oraz omówienie zasad budowania makr. Nauczysz się implementować mechanizmy przechwytywania zdarzeń dla obiektów, a także dowiesz się, jak tworzyć formularze i procedury ich obsługi.

Wykorzystaj pełnię możliwości Excela.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Autor: Miros‡aw Lewandowski ISBN: 978-83-246-1221-5 Format: B6, stron: oko‡o 150 PodrŒczna (cid:156)ci„ga dla tych, kt(cid:243)rzy chc„ usprawni(cid:230) dzia‡anie Excela (cid:149) Opisy element(cid:243)w VBA (cid:149) Zasady tworzenia makr (cid:149) Projektowanie formularzy Mo¿liwo(cid:156)ci najpopularniejszego na rynku arkusza kalkulacyjnego (cid:150) Excela (cid:150) s„ ogromne. Jednak czasem, szczeg(cid:243)lnie podczas wykonywania mniej typowych zadaæ, okazuj„ siŒ niewystarczaj„ce. Niekiedy te¿ sekwencja czynno(cid:156)ci prowadz„cych do zrealizowania konkretnego zadania jest z‡o¿ona i skomplikowana. Na szczŒ(cid:156)cie, istnieje spos(cid:243)b na przyspieszenie i zautomatyzowanie pracy z Excelem (cid:150) s„ nim makra, czyli programy tworzone za pomoc„ jŒzyka Visual Basic for Applications (VBA), bazuj„ce na funkcjach Excela. Ksi„¿ka (cid:132)Tworzenie makr w VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy(cid:148) to podrŒczny zbi(cid:243)r wiadomo(cid:156)ci dotycz„cych VBA. Znajdziesz w niej opis element(cid:243)w jŒzyka VBA i obiekt(cid:243)w MS Office oraz om(cid:243)wienie zasad budowania makr. Nauczysz siŒ implementowa(cid:230) mechanizmy przechwytywania zdarzeæ dla obiekt(cid:243)w, a tak¿e dowiesz siŒ, jak tworzy(cid:230) formularze i procedury ich obs‡ugi. (cid:149) Sta‡e i zmienne (cid:149) Deklarowanie tablic (cid:149) Konwersja typ(cid:243)w danych (cid:149) Obiekty i metody (cid:149) Przegl„darka obiekt(cid:243)w (cid:149) Operacje na ‡aæcuchach tekstowych (cid:149) Obs‡uga zdarzeæ arkuszy i skoroszyt(cid:243)w (cid:149) Formularze Wykorzystaj pe‡niŒ mo¿liwo(cid:156)ci Excela Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................5 1. Stałe, zmienne i tablice .................................................................6 6 Deklarowanie zmiennych i stałych Deklarowanie procedur i tablic 8 10 Typy zmiennych 13 Opcje modułu Konwersja typów danych 15 2. Obiekty i metody ......................................................................... 21 22 55 58 Metody Przeglądarka obiektów Obiekty 3. Elementy języka Visual Basic ......................................................79 79 Funkcje i operatory matematyczne 84 Data i czas Interakcja z użytkownikiem 93 97 Operacje na łańcuchach 106 Pętle i skoki 109 Instrukcje warunkowe i wyboru Przerwanie programu 114 115 Funkcje informacyjne Błędy 119 Spis treści | 3 4. Procedury zdarzeniowe ............................................................ 122 122 124 130 Procedury zdarzeniowe dla obiektu Worksheet Procedury zdarzeniowe dla obiektu ThisWorkbook Zdarzenia dla innych obiektów 5. Formularze ................................................................................. 131 131 Procedury zdarzeniowe formantów Właściwości formantów formularza 143 Skorowidz .................................................................................. 179 4 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic Funkcje i operatory matematyczne Funkcje trygonometryczne Do wyboru mamy funkcje: Atn Cos Sin Tan arcus tangens; cosinus; sinus; tangens. Składnia wszystkich jest taka sama: Funkcja(Wartość) Aby otrzymać wartość funkcji cotangens, należy zastosować funk- cję 1/Tan. Wartość pi możesz obliczyć na dwa sposoby. Bezpośrednio w VBA jako arcus tangens: Pi = 4 * Atn(1) lub korzystając z funkcji arkuszowej Pi: pi = WorksheetFunction.Pi Exp i Log Log zwraca wartość logarytmu naturalnego danej liczby. Podstawą logarytmów naturalnych jest stała e = 2,71828182845904. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 79 Exp jest odwrotnością funkcji Log — zwraca wartość liczby e pod- niesioną do wskazanej potęgi. Składnia: Exp(Wykładnik) Wykładnik wykładnik potęgi; Log(Liczba) Liczba liczba rzeczywista dodatnia, której logarytm należy obliczyć. Sqr Zwraca pierwiastek kwadratowy podanego argumentu. Składnia: Sqr(Argument) Argument liczba rzeczywista większa od 0. Randomize, Rnd Randomize służy do zainicjowania generatora liczb losowych. Składnia: Randomize(Baza) Baza (argument opcjonalny) wartość początkowa do obliczenia zbioru liczb pseudoloso- wych. Jeżeli go pominiesz, zostanie on ustalony na podstawie wskazań zegara systemowego, co dodatkowo korzystnie wpłynie na losowane liczby. Rnd generuje liczbę losową z zakresu od 0 do 1. 80 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Składnia: Rnd(Liczba) Liczba argument opcjonalny; jeżeli Liczba = 0, funkcja zwróci ostatnio wygenerowaną • liczbę; jeżeli Liczba 0, funkcja za każdym razem zwróci tę samą, • raz wygenerowaną wartość; jeżeli pominiesz argument lub Liczba 0, funkcja zwróci • kolejną liczbę ze zbioru liczb losowych. Wartość argumentów Baza i Liczba nie ma znaczenia, jeżeli zależy Ci na losowym generowaniu liczb. Jednakże za ich pomocą możesz spowodować ponowne wygenerowanie tego samego zestawu. Jeśli więc chcesz, aby liczby losowe zaczęły powtarzać się w tej samej kolejności przed zainicjowaniem generatora, wywołaj funkcję Rnd z parametrem ujemnym, a następnie zainicjuj generator liczb losowych. Wyjaśni to poniższy przykład: Sub pseudolosowa() pierwsza inicjacja Rnd (-1) Randomize 2 For a = 1 To 20 Cells(a, 1) = Rnd Next druga inicjacja Rnd (-1) Randomize 2 For a = 1 To 20 Cells(a, 2) = Rnd Next End Sub W przykładzie otrzymamy dwie kolumny z wygenerowanymi losowo liczbami z zakresu 0 do 1. Losowo, lecz w tej samej kolej- ności. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 81 Abs Oblicza wartość bezwzględną (moduł) podanej liczby, czyli odcina znak minus, jeżeli występuje. Składnia: Abs(Liczba) Liczba dowolna liczba rzeczywista. Sgn Zwraca wartość w zależności od znaku podanego argumentu. Składnia: Sgn(Argument) Argument dowolna liczba rzeczywista. Funkcja zwraca następujące wartości: -1 gdy argument jest mniejszy od zera 0 1 gdy argument jest równy zero gdy argument jest większy od zera Fix, Int Zwracają część całkowitą argumentu. Składnia: Fix(Argument) Int(Argument) Argument dowolna liczba rzeczywista. 82 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy W zakresie liczb dodatnich funkcje odcinają część ułamkową argu- mentu. Różnice w działaniu są widoczne podczas działań na liczbach ujemnych. Int zaokrągla argument w dół, podczas gdy Fix — w górę. Przykład: Int(3.2) da wynik 3 Fix(3.2) da wynik 3 Int(-3.2) da wynik –4 Fix(-3.2) da wynik –3 Operatory matematyczne Znak Opis Składnia — przykład użycia ^ – + * / Mod Znak potęgowania Znaki odejmowania i dodawania Znaki mnożenia i dzielenia Zwraca część całkowitą z wyniku dzielenia. Dodatkowo dzielna i dzielnik przed wykonaniem obliczeń zostaną pozbawione części ułamkowej. Zwraca resztę z dzielenia. Służy do łączenia dwóch ciągów znaków. wynik = liczba^wykładnik wynik = składnik + składnik wynik = dzielna/dzielnik wynik = dzielnadzielnik reszta = dzielna Mod dzielnik wynik = łańcuch1 łańcuch2 Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 83 Round Zwraca liczbę zaokrągloną do podanego miejsca po przecinku. Składnia: Round (Liczba, IleMiejsc) Liczba (wymagany) dowolna liczba rzeczywista poddana zaokrągleniu; IleMiejsc (opcjonalny) wskazuje, z jaką dokładnością (do ilu miejsc po przecinku) należy zaokrąglić liczbę. Jeżeli pominiesz ten parametr, funkcja zwróci liczbę całkowitą. Data i czas Hour, Minute, Second Funkcje zwracają godzinę, minutę lub sekundę z podanego argu- mentu. Argumentem może być liczba w postaci dziesiętnej lub w formacie czasu. Przykład: Hour(0.593888889) Hour(#2:15:12 PM#) W obu powyższych przypadkach funkcja zwróci liczbę 14, oby- dwa argumenty przedstawiają bowiem tę samą godzinę. Analo- gicznie: Minute(0.593888889) da wynik 15. Z kolei: Second(0.593888889) da wynik 12. 84 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Day, Month, Year Day zwraca liczbę o wartości od 1 do 31 reprezentującą dzień miesiąca. Month zwraca liczbę w zakresie od 1 do 12 reprezentującą miesiąc z podanej daty. Year zwraca rok z podanej daty. Składnia: Day(data) Month(data) Year(data) gdzie data to wyrażenie reprezentujące datę. Weekday Funkcja zwraca wartość liczbową (od 0 do 7) reprezentującą dzień tygodnia wskazanej daty. Składnia: Weekday(Data, 1dzieńTygodnia) Data wymagany; 1dzieńTygodnia (opcjonalny) wskazuje pierwszy dzień tygodnia. Przykład: Weekday(data,2) zwróci wartość 1, jeżeli rozpatrywany dzień będzie ponie- działkiem. Weekday(data,4) zwróci wartość 1 dla środy, 2 dla czwartku i tak dalej. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 85 Domyślną wartością parametru 1dzieńTygodnia jest 1 (czyli nie- dziela). TimeSerial Zwraca w wyniku czas. Składnia: TimeSerial(Godzina, Minuta, Sekunda) Godzina, Minuta, Sekunda (wymagane) dowolne dodatnie liczby całkowite. Przykład: TimeSerial(2, 34, 7) da w wyniku godzinę 2:34:07. TimeValue Konwertuje ciąg znaków o ustalonej składni na zmienną zawie- rającą czas. Przykład: TimeValue( 4:35:17 PM ) da w wyniku zmienną typu Date wskazującą czas 16:35:17. DateSerial Zwraca w wyniku datę. Składnia: DateSerial(Rok, Miesiąc, Dzień) Rok, Miesiąc, Dzień (wymagane) dowolne liczby całkowite. 86 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Przykład: DateSerial(0, 4, 7) da w wyniku datę 07.04.2000 DateSerial(99, 4, 7) da w wyniku datę 07.04.1999 DateSerial(100, 4, 7) da w wyniku datę 07.04.100 Warto stosować pełny (czterocyfrowy) zapis roku, aby uniknąć pomyłek pokazanych powyżej. DateValue Konwertuje ciąg znaków o ustalonej składni na zmienną typu Date zawierającą datę. Przykłady: DateValue( luty 3 3002 ) DateValue( 3 luty 3002 ) W powyższych poleceniach zostanie obliczona data 03.02.3002. DateValue( 3 2 3002 ) DateValue( 3,2,3002 ) Po wykonaniu powyższych poleceń program zwróci wartość 02.03.3002. Poniższy zapis spowoduje błąd: DateValue(3, 2, 3002) VBA obsługuje daty z zakresu od 1.01.100 do 31.12.9999 i wyra- żenia zawierające takie wartości mogą zostać podstawione jako argument funkcji DateSerial. DateAdd Dodaje do podanej daty określony interwał czasowy. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 87 Składnia: DateAdd(Interwał, Ilość, Data) Interwał (wymagany) podaje, jaki przedział czasowy zostanie dodany do daty. Możliwe wartości: yyyy rok kwartał miesiąc dzień roku dzień dzień tygodnia q m y d w ww tydzień h n s godzina minuta sekunda Na potrzeby funkcji DateAdd parametry y, d i w oznaczają zawsze dodanie dnia do wskazanej daty. Jednak przy innych funkcjach daty i czasu parametry te mają już różne znaczenia. Ilość (wymagany) wskazuje, ile interwałów czasowych ma być dodanych; Data (wymagany) data bazowa. Przykład: data = DateSerial(2, 4, 7) tworzymy datę 07.04.2002 nowa_data1 = DateAdd( n , 3, data) 88 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy nowa_data2 = DateAdd( d , 3, data) nowa_data3 = DateAdd( q , 3, data) nowa_data4 = DateAdd( ww , 3, data) nowa_data5 = DateAdd( yyyy , 3, data) W wyniku działania powyższego kodu zmienne przyjmą nastę- pujące wartości: nowa_data1 2002-04-07 00:03 nowa_data2 2002-04-10 nowa_data3 2003-01-07 nowa_data4 2002-04-28 nowa_data5 2005-04-07 DateDiff Zwraca różnicę między podanymi datami. Składnia: DateDiff(Interwał, Data1, Data2, 1dzieńTygodnia, 1TydzieńRoku) Interwał (wymagany) patrz funkcja DateAdd; Data1, Data2 (wymagane) daty, między którymi zostanie obliczona różnica; 1dzieńTygodnia (opcjonalny) stała wskazująca początek tygodnia. Możliwe są wartości od 0 (niedziela) do 7 (sobota) lub stałe z kolekcji vbDayOfWeek. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 89 1TydzieńRoku (opcjonalny) stała wskazująca, w jaki sposób ma zostać wskazany pierw- szy tydzień roku. Możliwe wartości: vbUseSystem lub 0 Używa ustawień systemowych. vbFirstJan1 lub 1 Pierwszy tydzień roku zawiera datę 1 stycznia. vbFirstFourDays lub 2 Pierwszy tydzień roku zawiera przynajmniej cztery dni nowego roku. vbFirstFullWeek lub 3 Pierwszy pełny tydzień roku. DatePart Oblicza, w jakiej części interwału czasowego mieści się podana data. Składnia: DatePart(Interwał, Data, 1dzieńTygodnia, 1TydzieńRoku) Parametry zostały opisane przy funkcjach DateDiff i DateAdd. Przykład: data = DateSerial(2, 4, 7) tworzymy datę 07.04.2002 nowa_data1 = DatePart( w , data) nowa_data2 = DatePart( y , data) nowa_data3 = DatePart( q , data) nowa_data4 = DatePart( ww , data) nowa_data5 = DatePart( yyyy , data) W wyniku działania powyższego kodu zmienne nowa_data przyjmą następujące wartości: 90 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy nowa_data1 1 — wskazana data to niedziela. nowa_data2 97 — wskazana data to 97. dzień roku. nowa_data3 2 — kwiecień jest w drugim kwartale. nowa_data4 15 — wskazaną datę obejmuje 15. tydzień roku. nowa_data5 2002 — wskazaną datę obejmuje rok 2002. Date, Now, Time Date zwraca dzisiejszą datę; • Time zwraca aktualny czas; • Now zwraca wyrażenie w postaci dzisiejszej daty i aktualnego • czasu. Wartości są obliczane na podstawie zegara systemowego. Składnia: zmienna = Date zmienna = Time zmienna = Now Funkcje bezparametrowe. Timer Wskazuje, ile sekund (wraz z ułamkami) upłynęło od północy. Funkcja bezparametrowa. Składnia: zmienna = Timer Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 91 MonthName Podaje (po polsku!) nazwę miesiąca. Składnia: MonthName(Numer, Skrócona) Numer (wymagany) podaje numer miesiąca; Skrócona (opcjonalny) jeżeli wprowadzisz wartość True, to nazwa miesiąca będzie podana w formie skróconej (na przykład mar zamiast ma- rzec). Domyślna wartość to False. WeekdayName Podaje (po polsku) nazwę dnia tygodnia. Składnia: WeekdayName(Dzień, Skrócona, 1dzieńTygodnia) Dzień (wymagany) numer dnia; Skrócona (opcjonalny) patrz funkcja MonthName; 1dzieńTygodnia (opcjonalny) wskazuje pierwszy dzień tygodnia. Patrz funkcje WeekDay i DateDiff. Calendar Właściwość, która zwraca lub ustawia rodzaj używanego kalenda- rza w Twoim projekcie. Składnia: Calendar = jaki 92 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Możliwe są dwie wartości parametru: vbCalGreg lub 0 kalendarz gregoriański vbCalHijri lub 1 Hidżra — kalendarz księżycowy używany w krajach islam- skich Interakcja z użytkownikiem MsgBox Wyświetla okno komunikatu. Może także służyć do pobierania danych od użytkownika. Składnia: MsgBox(Tekst, Przyciski, Tytuł, PlikPomocy, Kontekst) Tekst (wymagany) komunikat, który zostanie wyświetlony; może nim być ciąg do 1024 znaków lub zmienna; Przyciski (opcjonalny) zawiera informację o tym, jakie przyciski będą wyświetlone w oknie oraz jaki będzie typ komunikatu. Z typem komuni- katu wiążą się wyświetlana w oknie ikona i efekty dźwię- kowe (jeżeli użytkownik z nich korzysta). Wartości przycisków okna: vbOKOnly lub 0 wartość domyślna — tylko przycisk OK vbOKCancel lub 1 przyciski OK i Anuluj Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 93 vbAbortRetryIgnore lub 2 przyciski: Przerwij, Ponów próbę, Ignoruj vbYesNoCancel lub 3 Tak, Nie, Anuluj vbYesNo lub 4 Tak, Nie vbRetryCancel lub 5 Ponów próbę, Anuluj vbMsgBoxHelpButton lub 16384 dodatkowo przycisk Pomoc Wartości typu komunikatu: vbCritical lub 16 zatrzymanie krytyczne vbQuestion lub 32 pytanie vbExclamation lub 48 ostrzeżenie vbInformation lub 64 informacja vbMsgBoxRight lub 524288 tekst jest wyrównany do prawej vbMsgBoxRtlReading lub 1048576 arabski układ okna (od prawej do lewej) Odpowiednią wartość parametru Przyciski oblicza się przez dodanie do siebie wartości stałych (można podać składniki roz- dzielone znakiem + lub ich sumę) albo podanie ich nazw rozdzie- lonych znakiem +. 94 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Tytuł (opcjonalny) komunikat, który będzie widoczny na pasku tytułu (jeżeli go pominiesz, zostanie tam wyświetlona nazwa „Microsoft Excel”); PlikPomocy, Kontekst plik pomocy i miejsce w nim, do którego prowadzić będzie łącze po kliknięciu przycisku Pomoc. Funkcja MsgBox może zwrócić wartości w zależności od działania podjętego przez użytkownika: vbOK lub 1 kliknięto przycisk OK vbCancel lub 2 kliknięto przycisk Anuluj vbAbort lub 3 kliknięto przycisk Przerwij vbRetry lub 4 kliknięto przycisk Ponów Próbę vbIgnore lub 5 kliknięto przycisk Ignoruj vbYes lub 6 kliknięto przycisk Tak vbNo lub 7 kliknięto przycisk Nie InputBox Wynikiem wykonania tej funkcji jest wartość typu String wpi- sana przez użytkownika w oknie dialogowym. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 95 Składnia: InputBox(Komunikat, Tytuł, Domyślna, x, y, PlikPomocy, Kontekst) Komunikat (wymagany) parę słów zachęty dla użytkownika; będą one wyświetlone w oknie komunikatu; Tytuł (opcjonalny) komunikat, który będzie widoczny na pasku tytułu. Jeżeli go pominiesz, zostanie tam wyświetlona nazwa „Microsoft Excel”. Domyślna (opcjonalny) zawiera wartość domyślną wprowadzanej zmiennej; będzie ona wyświetlana w miejscu wprowadzania danych. Jeżeli pominiesz ten parametr, Excel nie wyświetli żadnej wartości w oknie. x, y (opcjonalny) współrzędne (w pikselach) lewego górnego narożnika okna dialogowego względem lewego górnego narożnika ekranu; PlikPomocy, Kontekst plik pomocy i miejsce w nim, do którego prowadzić będzie łącze po kliknięciu przycisku Pomoc. Przykład: Efektem wykonania poniższego kodu będzie okno dialogowe pokazane na rysunku 3.1. Jeżeli użytkownik nie wprowadzi żad- nej wartości i kliknie OK, zmiennej a zostanie przypisana wartość podana jako dane domyślne. Jeżeli wybierze przycisk Cancel, funkcja zwróci wartość ciągu zerowej długości. a = InputBox( Wprowadź dane , Moja aplikacja , Dane domyślne ) 96 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Rysunek 3.1. Okno dialogowe wyświetlone za pomocą funkcji InputBox Funkcje logiczne VBA oferuje pełną gamę ogólnie znanych operatorów logicznych: Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp. Wszystkich operatorów oprócz Not możemy używać w taki sam sposób: wynik = wartość1 operator wartość2 gdzie wartość1 i wartość2 to wyrażenia, na których dokonuje się operacji. Operator Not ma łatwiejszą składnię: wynik = Not argument czego wynikiem będzie oczywiście odwrotność podanego argu- mentu. Operacje na łańcuchach StrComp Zwraca wynik porównania dwóch ciągów tekstowych. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 97 Składnia: StrComp(Ciąg1, Ciąg2, Porównanie) Ciąg1, Ciąg2 (wymagany) porównywane ciągi; Porównanie (opcjonalny) typ porównania. Może przybierać wartości: vbUseCompareOption lub -1 Wykonuje porównania według ustawień domyślnych lub określonych w wyrażeniu Option Compare. vbBinaryCompare lub 0 Dokonuje porównania binarnego. vbTextCompare lub 1 Dokonuje porównania tekstowego. Patrz też: Option compare. StrConv Konwertuje wskazany ciąg znaków według zadanych parametrów. Składnia: StrConv(Ciąg, Konwersja, LCID) Ciąg (wymagany) ciąg znaków poddany konwersji; Konwersja sposób konwersji. Możliwe wartości dla polskiej wersji pakietu Office: vbUpperCase lub 1 Zamienia na duże litery. vbLowerCase lub 2 Zamienia na małe litery. 98 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy vbProperCase lub 3 Pierwsza litera każdego wyrazu duża, pozostałe małe. vbUnicode lub 64 Zamienia znaki na Unicode (niedostępne na Macu). vbFromUnicode lub 128 Zamienia znaki z Unicode na format określony w stro- nie kodowej komputera (niedostępne na Macu). LCID (opcjonalny) ID ustawień regionalnych. Domyślnie są to ustawienia sys- temowe. Lcase, Ucase Lcase w podanym tekście zmienia wszystkie litery na małe. Ucase zamienia wszystkie litery na duże. Składnia: Ucase(Ciąg) Lcase(Ciąg) Ciąg argument wymagany. Space, String Space zwraca podaną liczbę spacji. String wstawia podaną liczbę dowolnych znaków. Składnia: Space(Ile) String(Ile, Znak) Ile (wymagany) liczba wstawionych znaków; Znak (wymagany) znak, który zostanie wstawiony. Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 99 Len Zwraca długość wskazanego ciągu znaków. Składnia: len(Ciąg) Ciąg (wymagany) ciąg znaków ujęty w cudzysłów lub zmienna reprezentująca wyrażenie. Format Zwraca podane wyrażenie w formacie określonym w funkcji. Składnia: Format(Wyrażenie, Format, 1dzieńTygodnia, 1TydzieńRoku) Wyrażenie (wymagany) obiekt poddany konwersji; 1dzieńTygodnia (opcjonalny) wartość określająca pierwszy dzień tygodnia (patrz funkcja DateDiff); 1TydzieńRoku (opcjonalny) wartość określająca pierwszy tydzień roku (patrz funkcja DateDiff); Format (opcjonalny) oczekiwany format wyrażenia po konwersji. Jeżeli pomi- niesz ten argument, funkcja zamieni argument na tekst. Do wyboru mamy następujące argumenty: General Date General Number Long Date Currency Medium Date Fixed Short Date Standard 100 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Long Time Percent Medium Time Scientific Short Time Yes/No True/False On/Off Przykłady: Czas = #10:24:07# Data = #Luty 2, 2003# Wynik = Format(Czas, h:m:s ) Zwróci 17:4:23 . Wynik = Format(Now(), short time ) Zwróci tylko aktualną godzinę i minuty. Wynik = Format(Data, long date ) Zwróci 2 luty 2003 . Wynik = Format(Data, short date ) Zwróci 2003-02-02 . Pominięcie parametru Format spowoduje zmianę argumentu na tekst: Wynik = Format(23) Zwróci 23 . Przykłady formatów definiowanych przez użytkownika: Wynik = Format(35.7, ###0.00 ) Zwróci 35.70 . Wynik = Format(0.1, 0.00 ) Zwróci 10.00 . Wynik = Format( MAŁE LITERY , ) Zwróci małe litery . Wynik = Format( Duże litery , ) Zwróci DUŻE LITERY . Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 101 LSet, Rset Zamieniają tekst we wskazanej zmiennej, licząc od lewej (LSet) lub od prawej (RSet), pozostawiają przy tym oryginalną długość ciągu. Przykład: Nadanie zmiennej a pierwotnej wartości. a = Excel LSet a = ( abc ) Zwróci w wyniku abc . RSet a = ( abc ) Zwróci w wyniku abc . LSet a = ( 123456789 ) Zwróci w wyniku 12345 . RSet a = ( 123456789 ) Zwróci w wyniku 12345 . InStr, InStrRev Zwraca pozycję poszukiwanego ciągu znaków w innym, licząc zawsze od lewej. InStr wyszukuje od lewej strony ciągu, In- StrRev — od prawej. Składnia: InStr(Start, Ciąg1, Ciąg2, Porównanie) IntrRev(Ciąg1, Ciąg2, Start, Porównanie) Start (opcjonalny) od którego znaku szukać? Ciąg1 (wymagany) w czym przeszukujesz? 102 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Ciąg2 (wymagany) czego szukasz? Porównanie (opcjonalny) patrz funkcja StrComp. Przykład: Sub wyszukaj() a = InStr(3, Niewielki , w ) b = InStrRev( Niewielki , w , 7) MsgBox Wynik funkcji InStr= a _ Chr(13) Wynik funkcji InStrRev= b End Sub Zmienne a i b przyjmą wartość 4. Dla zmiennej a wyszukiwanie litery „w” rozpocznie się od trzeciej pozycji w słowie „Niewielki”. Excel znajdzie literę „w” zaraz po literze, od której rozpoczyna wyszukiwanie, i jak mogłoby się wydawać, powinien zwrócić wartość 1. Jednak litera „w” jest na czwartym miejscu w słowie, licząc od jego początku, i taką wartość przyjmie zmienna a. Dla instrukcji a = InStr(6, Niewielki , w ) zmienna a przyjmie wartość zero, bo po szóstym znaku w słowie „Niewielki” nie występuje już litera „w”. Dla zmiennej b wyszu- kiwanie litery rozpocznie się od siódmej pozycji, licząc od prawej strony (czyli również od litery „e”). Wynikiem działania kodu będzie liczba 4, bo litera „w” jest na czwartym miejscu w słowie, licząc od jego początku (od lewej). Left, Right, Wycina określoną liczbę znaków we wskazanym ciągu od lewej (Left) lub od prawej strony (Right). Składnia: Right(Ciąg, Długość) Left(Ciąg, Długość) Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 103 Ciąg (wymagany) analizowany tekst; Długość (wymagany) liczba znaków do wycięcia. LTrim, RTrim, Trim Usuwają początkowe (LTrim) lub końcowe (RTrim) spacje w anali- zowanym tekście. Funkcja Trim jest złożeniem funkcji LTrim i RTrim. Składnia: Trim (Ciąg) Ciąg wymagany. Przykład: a = przykładowy tekst wynik = LTrim(a) Zwróci wartość przykładowy tekst . wynik = RTrim(a) Zwróci wartość przykładowy tekst . wynik = Trim(a) Zwróci wartość przykładowy tekst . Replace Znajduje i zamienia wskazane ciągi znaków. Składnia: Replace(Ciąg, Znajdź, Zamień, Start, Ile, Porównanie) Ciąg (wymagany) rozpatrywany ciąg znaków; 104 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy Znajdź (wymagany) ciąg, którego szukasz; Zamień (wymagany) ciąg, który wstawisz w miejsce starego; Start (opcjonalny) od którego znaku szukać? Znaki znajdujące się przed wska- zanym zostaną usunięte. Ile (opcjonalny) ile zamian wykonać? Domyślnie wartość wynosi –1, co ozna- cza, że zostaną zamienione wszystkie poszukiwane znaki. Porównanie (opcjonalny) patrz funkcja StrComp. Przykład: a = Replace( mama , m , t ) da wynik tata . a = Replace( mama , m , t , , 1) da wynik tama . a = Replace( mama , m , t ,3,1) da wynik ta , ponieważ dwie pierwsze litery zostaną w wyniku pominięte. StrReverse Zwraca łańcuch znaków w odwrotnej kolejności. Przykład: a = StrReverse( mama ) da wynik amam . a = StrReverse( kajak ) da wynik kajak . :-) Rozdział 3. Elementy języka Visual Basic | 105 Mid Wycina ze wskazanego tekstu określoną liczbę znaków. Składnia: Mid(Ciąg, Start, Długość) Ciąg (wymagany) analizowany tekst; Start (wymagany) od którego znaku zacząć? Długość (opcjonalny) ile znaków wyciąć? Pętle i skoki GoSub...Return, Określa skok do (GoSub) i powrót z podprogramu (Return). Podprogram musi znajdować się w tej samej procedurze, z której ma nastąpić skok do niego. Składnia: kod programu głównego GoSub etykieta ... koniec programu głównego etykieta: ...kod podprogramu Return GoTo Określa skok bezwarunkowy w obrębie procedury do miejsca określonego etykietą. 106 | VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: