Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 005417 18980669 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów - książka
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2951-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zrób krok dalej - poznaj Visual Basic for Applications

Jeśli używasz Excela od jakiegoś czasu, z pewnością zetknąłeś się już ze skrótem VBA, oznaczającym Visual Basic for Applications. Jest to prosty w użyciu język programowania, za pomocą którego można tworzyć programy uruchamiane w obrębie innych aplikacji i automatyzować ich działanie. Jeśli miałeś okazję zarejestrować kiedyś makro, w gruncie rzeczy korzystałeś już z VBA, ponieważ to właśnie przy użyciu tego języka zapisywane są ciągi operacji wykonywane przez Ciebie w arkuszu. Jeśli jednak doszedłeś do punktu, w którym przestało Ci to wystarczać, powinieneś wkroczyć w świat bardziej zaawansowanego programowania w VBA.

Znakomicie ułatwi Ci to książka 'VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów', która stanowi doskonałe wprowadzenie w tematykę stosowania języka VBA do automatyzacji zadań i tworzenia programów działających w najnowszej wersji arkusza Excel. Znajdziesz w niej podstawowe informacje o środowisku programowania, przegląd dostępnych narzędzi oraz opis sposobów używania obiektów i korzystania z elementów interfejsu użytkownika programu. Dowiesz się też, jak sterować działaniem Excela i przeprowadzać skomplikowane operacje na danych przechowywanych w arkuszach.

Stań się prawdziwym guru Excela - zacznij programować w VBA!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2951-0 Format: 158×235, stron: 312 • Poznaj język VBA i jego zastosowania w programie Excel • Dowiedz się, jak tworzyć rozbudowane makropolecenia • Naucz się wydajnie programować arkusze kalkulacyjne Zrób krok dalej – poznaj Visual Basic for Applications Jeśli używasz Excela od jakiegoś czasu, z pewnością zetknąłeś się już ze skrótem VBA, oznaczającym Visual Basic for Applications. Jest to prosty w użyciu język programowania, za pomocą którego można tworzyć programy uruchamiane w obrębie innych aplikacji i automatyzować ich działanie. Jeśli miałeś okazję zarejestrować kiedyś makro, w gruncie rzeczy korzystałeś już z VBA, ponieważ to właśnie przy użyciu tego języka zapisywane są ciągi operacji wykonywane przez Ciebie w arkuszu. Jeśli jednak doszedłeś do punktu, w którym przestało Ci to wystarczać, powinieneś wkroczyć w świat bardziej zaawansowanego programowania w VBA. Znakomicie ułatwi Ci to książka „VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów”, która stanowi doskonałe wprowadzenie w tematykę stosowania języka VBA do automatyzacji zadań i tworzenia programów działających w najnowszej wersji arkusza Excel. Znajdziesz w niej podstawowe informacje o środowisku programowania, przegląd dostępnych narzędzi oraz opis sposobów używania obiektów i korzystania z elementów interfejsu użytkownika programu. Dowiesz się też, jak sterować działaniem Excela i przeprowadzać skomplikowane operacje na danych przechowywanych w arkuszach. • Tworzenie, edytowanie i używanie makropoleceń • Sposób korzystania z edytora Visual Basic for Applications • Definiowanie i używanie zmiennych • Komunikacja z użytkownikiem aplikacji • Stosowanie obiektów VBA • Sterowanie pracą programu Excel • Używanie instrukcji warunkowych, zdarzeń, metod i podprogramów • Przegląd metod, funkcji, instrukcji i operatorów Stań się prawdziwym guru Excela – zacznij programować w VBA! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział • Skorowidz Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Makropolecenia ............................................................................. 15 Microsoft Office 2007 i 2010 ......................................................................................... 16 Planowanie makropolecenia ........................................................................................... 16 Podsumowanie ................................................................................................................ 39 Rozdziaä 2. Jak uruchomiè edytor Visual Basic for Applications ......................... 41 Excel 2007 ...................................................................................................................... 41 Czy makropolecenia są groĨne? ..................................................................................... 44 Excel 2010 ...................................................................................................................... 47 Czy makropolecenie moĪe spowodowaü szkody? .......................................................... 50 Podsumowanie ................................................................................................................ 54 Rozdziaä 3. Okno edytora Visual Basic for Applications ..................................... 55 Okno Project ................................................................................................................... 55 Okno Properties .............................................................................................................. 57 Okno Code ...................................................................................................................... 57 Pasek menu ..................................................................................................................... 59 Pasek narzĊdziowy ......................................................................................................... 59 Pierwszy program ........................................................................................................... 59 Przeáączanie miĊdzy widokami ...................................................................................... 69 Wyrównywanie obiektów ............................................................................................... 70 Strzelanie z armaty do komara ....................................................................................... 72 Podsumowanie ................................................................................................................ 72 Rozdziaä 4. Zmienne ........................................................................................ 73 Nazwy zmiennych w VBA ............................................................................................. 74 Puáapki systemu komunikatów ....................................................................................... 77 Typy danych ................................................................................................................... 78 Puáapki braku deklaracji ................................................................................................. 85 Wymuszanie deklarowania zmiennych ........................................................................... 88 ZasiĊg deklaracji ............................................................................................................. 90 Deklaracja typu i instrukcja przypisania ......................................................................... 93 4 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów Komórka arkusza jako zmienna ...................................................................................... 96 Tekst jako wartoĞü zmiennej .......................................................................................... 97 Podsumowanie ................................................................................................................ 98 Rozdziaä 5. Komunikacja z uĔytkownikiem ........................................................ 99 Wprowadzanie danych ................................................................................................. 100 WyĞwietlanie komunikatów ......................................................................................... 109 PoprawnoĞü wprowadzanych danych ........................................................................... 120 Podsumowanie .............................................................................................................. 126 Rozdziaä 6. Korzystanie z obiektów ................................................................. 127 Obiekty ......................................................................................................................... 127 WáaĞciwoĞci .................................................................................................................. 127 Metody ......................................................................................................................... 128 WáaĞciwoĞci .................................................................................................................. 135 Podsumowanie .............................................................................................................. 147 Rozdziaä 7. Instrukcje warunkowe .................................................................. 149 Porównywanie .............................................................................................................. 150 Sterowanie wykonywaniem procedur ........................................................................... 151 Podsumowanie .............................................................................................................. 175 Rozdziaä 8. Elementy sterujñce arkusza .......................................................... 177 Pole listy ....................................................................................................................... 178 Pole kombi (listy rozwijanej) ........................................................................................ 184 Pasek Toolbox i elementy sterujące arkusza ................................................................. 186 WáaĞciwoĞci .................................................................................................................. 187 Podsumowanie .............................................................................................................. 191 Rozdziaä 9. Zdarzenia ..................................................................................... 193 Lista zdarzeĔ dla skoroszytu ......................................................................................... 195 Lista zdarzeĔ dla arkusza .............................................................................................. 200 Lista zdarzeĔ dla aplikacji ............................................................................................ 203 Komunikacja z programem ........................................................................................... 205 Lista zdarzeĔ dla formularzy ........................................................................................ 209 Podsumowanie .............................................................................................................. 211 Rozdziaä 10. Metody i wäaĈciwoĈci dla zakresu ................................................. 213 Kopiowanie zakresu komórek ...................................................................................... 213 Sortowanie zakresu komórek ........................................................................................ 219 Filtrowanie zakresu komórek ....................................................................................... 223 Wyszukiwanie informacji ............................................................................................. 227 Podsumowanie .............................................................................................................. 229 Rozdziaä 11. Podprogramy ................................................................................ 231 ĝledzenie pracy programu ............................................................................................ 237 Procedury zagnieĪdĪone ............................................................................................... 239 Procedury zapĊtlone ..................................................................................................... 241 Podsumowanie .............................................................................................................. 244 Spis treĈci 5 Rozdziaä 12. ćciñgawka z VBA ......................................................................... 245 Metody ......................................................................................................................... 245 Funkcje ......................................................................................................................... 252 Instrukcje ...................................................................................................................... 261 Operatory ...................................................................................................................... 265 Podsumowanie .............................................................................................................. 271 Rozdziaä 13. FAQ ............................................................................................. 273 Co zrobiü, aby makropolecenia byáy dostĊpne we wszystkich arkuszach? ................... 273 Czy w VBA istnieje znak kontynuacji wiersza? ........................................................... 275 Co oznaczają komunikaty báĊdów VBA? ..................................................................... 277 Jak wyĞwietliü listĊ metod i wáaĞciwoĞci klasy? .......................................................... 285 Jak wyĞwietliü komunikat na pasku stanu? .................................................................. 286 Podsumowanie .............................................................................................................. 288 Dodatek A Wybrane kody bäödów VBA ........................................................... 289 Dodatek B Programowanie obiektowe ............................................................ 293 Programowanie proceduralne a obiektowe ................................................................... 293 WáaĞciwoĞci .................................................................................................................. 294 Metody ......................................................................................................................... 295 Zdarzenia ...................................................................................................................... 295 Kolekcje ....................................................................................................................... 295 Modele obiektowe ........................................................................................................ 296 Metoda kropkowa ......................................................................................................... 296 Obiekty aktywne ........................................................................................................... 296 Zakoþczenie ................................................................................ 299 Skorowidz .................................................................................... 301 Rozdziaä 8. Elementy sterujñce arkusza Z tego rozdziaäu dowiesz siö:  Jak utworzyü formularz  Jak na formularzu umieszczaü obiekty  Jak przypisywaü wáaĞciwoĞci obiektom JeĪeli wprowadzanie danych odbywa siĊ z klawiatury, moĪe byü Ĩródáem báĊdów. Naj- czĊĞciej ich przyczyny są dwie. Pierwszą z nich są literówki. Czáowiek moĪe domyĞliü siĊ, co miaá oznaczaü dany wy- raz. Komputer tego nie zrobi. Drugą przyczyną báĊdów są róĪnice w nazwach tych samych przedmiotów nabywanych w róĪnych firmach. JeĪeli czáowiek nie zastanowi siĊ i utworzy w arkuszu pozycjĊ UL6400, choü istnieje juĪ Ukáad scalony UL6400, ten sam fizycznie element bĊdzie istniaá pod dwiema nazwami. Aby uniknąü takich sytuacji, autor programu nie powinien dawaü kaĪdemu uĪytkow- nikowi moĪliwoĞci dopisywania nowych nazw. Powinien jedynie zezwoliü na wybie- ranie nazw spoĞród dostĊpnych. PowyĪsze rozwiązanie ma dodatkową zaletĊ. Wybieranie pozycji z listy zajmuje mniej czasu niĪ wpisywanie ich z klawiatury. 178 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów Pole listy Pole listy zawiera listĊ pozycji, które uĪytkownik moĪe wybraü. Symbolizowane jest ono przez ikonĊ pokazaną na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Ikona pola listy Aby z pola listy wybraü pojedynczy element, wystarczy go kliknąü. Aby z pola listy wybraü wiĊcej niĪ jeden element:  naleĪy wcisnąü i przytrzymaü klawisz Ctrl,  klikniĊciami zaznaczyü obiekty,  zwolniü klawisz Ctrl. Pozycje widoczne w polu listy moĪna wstawiü na dwa sposoby: okreĞlając zakres za- wierający pozycje lub posáugując siĊ instrukcjami jĊzyka VBA. Przykäad 100. Wstaw do projektu pole listy. 1. WyĞwietl okno Code (rysunek 4.3). 2. Wybierz polecenie Insert/UserForm (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Menu Insert umoĪliwia wstawienie do projektu formularza 3. W pasku Toolbox odszukaj ikonĊ ListBox (rysunek 8.3). Rysunek 8.3. Ikona umoĪliwiająca wstawienie pola listy 4. Przeciągnij ikonĊ na formularz (rysunek 8.4). Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 179 Rysunek 8.4. PoáoĪenie pola listy jest wskazywane przez przerywaną liniĊ 5. Zwolnij lewy przycisk myszy. 6. Na formatce pojawiá siĊ nowy obiekt (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. WyróĪniony obszar wskazuje, gdzie bĊdzie siĊ znajdowaáo pole listy JeĔeli pasek Toolbox jest ukryty, kliknij ikonö Toolbox (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. Ikona Toolbox Przykäad 101. WyĞwietl kod pola listy. 1. UmieĞü w projekcie pole listy (patrz przykáad 100). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole listy. 3. Z podrĊcznego menu wybierz polecenie View Code (rysunek 8.7). 4. WyĞwietlone zostaáo okno z kodem odpowiadającym za wyĞwietlenie pola listy (rysunek 8.8). Aby ukryè okno kodu, kliknij przycisk Zamknij okno (rysunek 8.9). 180 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów Rysunek 8.7. Menu podrĊczne pola listy Rysunek 8.8. Kod powodujący wyĞwietlenie pola listy Rysunek 8.9. Przycisk Zamknij okno Przykäad 102. Napisz program, który spowoduje wyĞwietlenie formularza na ekranie. 1. WyĞwietl okno Code (rysunek 4.3). 2. Wpisz z klawiatury kod (rysunek 8.10). Rysunek 8.10. Program wyĞwietlający na ekranie formularz UserForm 3. Uruchom program. 4. Na ekranie zostaáa wyĞwietlona formatka arkusza (rysunek 8.11). Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 181 Rysunek 8.11. Okno arkusza z formatką Do zamkniöcia formularza naleĔy uĔyè instrukcji Unload nazwa_formularza, np. Unload UserForm1. Przykäad 103. Napisz program, który spowoduje wyĞwietlenie w oknie listy dwóch pozycji: Sekreta- riat i Sklep. Pozycje powinny byü wpisane w kodzie programu. Pozycje powinny byü wpisane w arkuszu kalkulacyjnym. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. WyĞwietl okno edytora VBA. 3. Wybierz polecenie Insert/UserForm (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Aby wstawiü do programu okno formularza, naleĪy wybraü polecenie Insert/UserForm 4. Wstaw do projektu pole listy (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Pole listy moĪna wstawiü po klikniĊciu ikony ListBox 5. UmieĞü kursor w miejscu, w którym ma siĊ znaleĨü naroĪnik pola listy. 182 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów 6. Przeciągnij kursor do miejsca, w którym ma siĊ znaleĨü przeciwlegáy naroĪnik pola listy (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. PoáoĪenie pola listy wskazuje linia przerywana 7. Na formularzu pojawiáo siĊ pole listy (rysunek 8.15). Rysunek 8.15. PoáoĪenie i rozmiar pola listy moĪna zmieniü, przeciągając prostokąty znajdujące siĊ w naroĪnikach i na Ğrodkach krawĊdzi 8. WyĞwietl arkusz Excel. 9. W komórce A1 wpisz Sekretariat (rysunek 8.16). Rysunek 8.16. Arkusz z wypeánionymi komórkami A1 i A2 10. W komórce A2 wpisz Sklep. 11. SprawdĨ, czy wybrane jest pole listy (rysunek 8.17). JeĞli nie — kliknij je. 12. W oknie Properties - ListBox1 odszukaj pozycjĊ RowSource (rysunek 8.18). 13. Kliknij pole znajdujące siĊ na prawo od etykiety RowSource. 14. Wpisz adres obszaru, w którym znajdują siĊ dane przeznaczone do wyĞwietlenia w polu listy (patrz rysunek 8.19). 15. Uruchom program. Na ekranie zostaá wyĞwietlony formularz z polem listy (rysunek 8.20). Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 183 Rysunek 8.17. Pole listy musi byü wybrane, aby moĪna byáo modyfikowaü jego wáaĞciwoĞci Rysunek 8.18. Pole, w które moĪna wpisaü adres obszaru zawierającego dane do wyĞwietlenia w polu listy Rysunek 8.19. Tekst wpisany w arkuszu kalkulacyjnym zostaá wyĞwietlony w polu listy Rysunek 8.20. Formularz uĪytkownika z polem listy 17. Zamknij okno formularza. 184 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów Pole kombi (listy rozwijanej) Pole kombi zawiera listĊ pozycji rozwijaną do doáu. Gdy jest ona zwiniĊta, widoczna jest tylko jedna pozycja. Na prawo od niej znajduje siĊ czarna strzaáka skierowana ku doáowi. KlikniĊcie strzaáki powoduje rozwiniĊcie listy, z której uĪytkownik moĪe wy- braü element. Pole kombi symbolizowane jest przez ikonĊ pokazaną na rysunku 8.21. Rysunek 8.21. Ikona pola kombi Aby z pola kombi wybraü pojedynczy element, wystarczy go kliknąü. Pozycje widoczne w polu kombi moĪna wstawiaü na dwa sposoby: okreĞlając zakres zawierający pozycje lub posáugując siĊ instrukcjami jĊzyka VBA. Przykäad 104. Napisz program, który spowoduje wyĞwietlenie w polu kombi dwóch pozycji: Sekre- tariat i Sklep. Pozycje powinny byü wpisane w arkuszu kalkulacyjnym. 1. WyĞwietl arkusz Excel. 2. W komórkach od A1 do A2 wpisz Sekretariat, Sklep (rysunek 8.22). Rysunek 8.22. Dane do utworzenia pola kombi 3. Zaáaduj edytor VBA. 4. Wybierz polecenie Insert/UserForm. 5. W pasku Toolbox odszukaj ikonĊ pola kombi. 6. Przeciągnij ikonĊ pola kombi na formatkĊ (rysunek 8.23). Rysunek 8.23. Pole kombi umieszczone na formatce Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 185 7. W ikonie Properties wybierz pozycjĊ ComboBox (rysunek 8.24). Rysunek 8.24. W dolnej czĊĞci okna bĊdą wyĞwietlane wáaĞciwoĞci pola kombi 8. Kliknij kartĊ Alphabetic. WáaĞciwoĞci zostaáy uporządkowane w kolejnoĞci alfabetycznej. 9. W komórce znajdującej siĊ na prawo od komórki oznaczonej jako RowSource wpisz zakres komórek arkusza, w których znajdują siĊ dane do umieszczenia w polu kombi (rysunek 8.25). Rysunek 8.25. Parametr RowSource okreĞla zakres komórek arkusza wyĞwietlanych w polu kombi 10. W formularzu zostaáy wyĞwietlone pozycje pola kombi (rysunek 8.26). Rysunek 8.26. Pole kombi z pozycjami wczytanymi ze wskazanego zakresu arkusza 11. NaciĞnij klawisz F7. WyĞwietlone zostaáo okno kodu. 12. Wpisz z klawiatury kod procedury przykđad104() (rysunek 8.27). Rysunek 8.27. Nad kreską pierwszą od góry widoczny jest kod procedury, która powoduje wyĞwietlenie formularza 186 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów 13. Uruchom program, naciskając klawisz F5. 14. WyĞwietlone zostaáo okno formularza z polem kombi (rysunek 8.28). Rysunek 8.28. Formularz z polem kombi Pasek Toolbox i elementy sterujñce arkusza Z przykáadów opisanych w tym rozdziale wynika, Īe sposób postĊpowania w celu umieszczenia elementu na formatce jest podobny. Nie zaleĪy on w znacznym stopniu od typu elementu. NajwiĊkszą trudnoĞü moĪe sprawiü początkującemu programiĞcie odszukanie odpowiedniej ikony na pasku Toolbox. W pokonaniu tej trudnoĞci pomoc- na moĪe byü tabela 8.1. Pokazano w niej, jaki element pojawi siĊ na formatce po prze- ciągniĊciu na nią ikony z paska Toolbox. Tabela 8.1. Ikony paska Toolbox i odpowiadające im elementy Ikona Element Uwagi Ikona Label — wstawianie etykiet Ikona TextBox — wstawianie pól tekstowych Ikona ComboBox — wstawianie pól kombi Ikona ListBox — wstawianie pól listy Ikona CheckBox — wstawianie pola wyboru Ikona OptionButton — wstawianie przycisku opcji Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 187 Tabela 8.1. Ikony paska Toolbox i odpowiadające im elementy — ciąg dalszy Ikona Element Uwagi Ikona Toggle Button — wstawianie przycisku przeáącznika Ikona Frame — wstawianie pola grupy Ikona CommandButton — wstawianie przycisku polecenia Ikona TabStrip — wstawianie elementu okna z kartami Ikona MultiPage — wstawianie zakáadkowego elementu okna dialogowego Ikona ScrollBar — wstawianie paska przewijania Ikona SpinButton — wstawianie przycisków umoĪliwiających wybieranie wartoĞci poprzez klikanie strzaáek Ikona Image — wstawianie obrazu Ikona RefEdit — wybieranie zakresu arkusza WäaĈciwoĈci Umieszczenie na formatce elementu sterującego to dopiero początek pracy związanej z umoĪliwieniem komunikowania siĊ z programem. Elementowi naleĪy przypisaü war- toĞci, które bĊdzie moĪna wybieraü za jego poĞrednictwem, okreĞliü czcionkĊ uĪywa- ną do opisów, kolory táa i obramowania, domyĞlną wartoĞü itd. WáaĞciwoĞci elementu moĪna zdefiniowaü za poĞrednictwem okna Properties. Okno wyĞwietlane jest po le- wej stronie okna edytora VBA. Pola widoczne w oknie Properties są zaleĪne od ele- mentu (rysunek 8.29 i 8.30). 188 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów Rysunek 8.29. Niektóre wáaĞciwoĞci przycisku opcji Rysunek 8.30. Niektóre wáaĞciwoĞci przycisku polecenia Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 189 Aby zmieniü wáaĞciwoĞü, wystarczy kliknąü pozycjĊ w oknie Properties i wpisaü lub wybraü nową. Niektóre wáaĞciwoĞci mogą przyjmowaü tylko skoĔczoną liczbĊ warto- Ğci. Po klikniĊciu takiej wáaĞciwoĞci wyĞwietlana jest lista, z której moĪna wybieraü wáaĞciwoĞci (rysunek 8.31). Rysunek 8.31. Lista dostĊpnych wáaĞciwoĞci Inne wáaĞciwoĞci pozwalają np. na wybranie elementu graficznego (rysunek 8.32) lub wpisywanie dowolnych wartoĞci (rysunek 8.33). Rysunek 8.32. KlikniĊcie pola z trzema kropkami spowodowaáo wyĞwietlenie okna umoĪliwiającego zaáadowanie obrazka Rysunek 8.33. WáaĞciwoĞü Height moĪe mieü dowolną wartoĞü Z paska Toolbox moĪna wybraü piĊtnaĞcie kontrolek. KaĪda z nich ma ponad trzydzie- Ğci wáaĞciwoĞci. Aby dowiedzieü siĊ, jakie znaczenie ma wáaĞciwoĞü, naleĪy skorzy- staü z okna pomocy. Przykäad 105. WyĞwietl informacjĊ o wáaĞciwoĞci AutoSize kontrolki CommandButton. 1. Uruchom arkusz Excel. 2. WyĞwietl okno edytora VBA. 3. Wstaw do projektu formularz. 190 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów 4. UmieĞü na formularzu kontrolkĊ CommandButton (rysunek 8.34). Rysunek 8.34. Formularz z kontrolką CommandButton 5. RozwiĔ listĊ obiektów znajdującą siĊ w górnej czĊĞci okna Properties. Wybierz z niej obiekt CommandButton1 (rysunek 8.35). Rysunek 8.35. W oknie Properties są wyĞwietlane wáaĞciwoĞci kontrolki CommandButton 6. Zaznacz wáaĞciwoĞü AutoSize (rysunek 8.36). Rysunek 8.36. Fragment okna Properties z zaznaczoną wáaĞciwoĞcią AutoSize 7. NaciĞnij klawisz F1. 8. WyĞwietlone zostaáo okno z informacją o wáaĞciwoĞci AutoSize (rysunek 8.37). Rysunek 8.37. Okno z informacją o wáaĞciwoĞci AutoSize Rozdziaä 8. i Elementy sterujñce arkusza 191 W tabeli 8.2 zebrano podstawowe wáaĞciwoĞci kontrolek umieszczanych w formularzach. Tabela 8.2. Podstawowe wáaĞciwoĞci kontrolek Kontrolka (Name) BackColor Caption ColumnCount Default Height Left MaxLenght MousePointer Picture RowSource ScrollBars TextAlign Top Width WordWrap Znaczenie Nazwa kontrolki Kolor táa Opis widoczny na kontrolce Liczba kolumn WartoĞü domyĞlna WysokoĞü kontrolki OdlegáoĞü lewej krawĊdzi kontrolki od lewego marginesu formatki Maksymalna dáugoĞü wpisywanego ciągu znaków Wygląd kursora po naprowadzeniu na kontrolkĊ Obrazek wyĞwietlany jako táo kontrolki Zakres komórek arkusza, z których mają byü skopiowane dane do kontrolki Paski przewijania Wyrównanie tekstu OdlegáoĞü górnej krawĊdzi kontrolki od górnego marginesu formatki SzerokoĞü kontrolki Zawijanie opisów umieszczonych na kontrolce Podsumowanie  Aby na arkuszu utworzyü formularz, naleĪy w oknie edytora VBA wybraü polecenie Insert/UserForm.  Aby na formatce pojawiá siĊ obiekt, naleĪy przeciągnąü go z okna Toolbox.  Aby przypisaü obiektowi wáaĞciwoĞci, trzeba kliknąü go prawym przyciskiem myszy i z menu podrĊcznego wybraü polecenie Properties, a nastĊpnie zastąpiü ustawienia domyĞlne wáasnymi. Skorowidz A Abs, 256 Access, 9, 10 Activate, 195, 201, 209, 246, 295 ActiveCell, 145 ActiveCell.Value, 156 AddComment, 245 AddControl, 209 AddinInstall, 195 AddinUninstall, 195 adres komórki, 104 AdvancedFilter, 246 AfterSave, 195 AfterXmlExport, 195 AfterXmlImport, 195 aktywna komórka, 144 Align, 70 And, 270 API, 10 AppActivate, 261 Application.ActiveCell, 145 Application.Statusbar, 287 ApplyNames, 246 ApplyOutlineStyles, 248 Arccos, 256 Arccosec, 256 Arccotan, 256 Arcsec, 256 Arcsin, 256 As, 90 Asc, 254 Atn, 256 AutoFill, 245 AutoFilter, 223, 224, 246 AutoFit, 245 AutoOutline, 246 AutoSize, 189, 190 B BackColor, 61, 65, 191 Basic, 7 Beep, 261 BeforeClose, 195, 196 BeforeDoubleClick, 201 BeforeDragOver, 209 BeforeDropOrPaste, 209 BeforePrint, 195 BeforeRightClick, 201 BeforeSave, 195 BeforeXmlExport, 195 BeforeXmlImport, 195 bezpieczeĔstwo makropoleceĔ, 44, 50 bezpieczeĔstwo w Microsoft Office 2007 i 2010, 11 báĊdy, 120, 277, 278, 289 nieuwzglĊdnienie typu danych, 86 BMI, 162 Boolean, 78, 95 BorderAround, 248, 250 Byte, 78, 84 C Calculate, 201, 246 Call, 261 CallByName, 253 Caption, 66, 191, 206 Case, 162 302 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów CBool, 253 CByte, 253 CCur, 253 CDate, 253 CDbl, 253 CDec, 253 Cells, 156 Change, 201 ChDir, 261 ChDrive, 261 CheckBox, 186 CheckSpelling, 246 Choose, 253 Chr, 253 ciągi znaków, 97, 103 CInt, 253 Class Modules, 56 Clear, 131, 247 ClearComments, 247 ClearContents, 132, 134, 247 ClearFormats, 133, 247 ClearNotes, 247 ClearOutline, 247 Click, 209 CLng, 253 Close, 261 Code, 57, 79 ColorIndex, 140, 144, 252 ColumnCount, 191 ColumnDifferences, 248 COM, 10 ComboBox, 185, 186 Command, 257 CommandButton, 64, 187 Consolidate, 246 Const, 261 Copy, 213, 246 CopyFromRecordset, 246 CopyPicture, 246 Cos, 256 Cosec, 256 Cotan, 256 CreateNames, 247 CreateObject, 253 Criteria1, 225 CRM, 10 CSng, 253 CStr, 253 CurDir, 256 Currency, 79 Customer Relationship Management, 10 Cut, 247 CVar, 253 CVErr, 254 czas, 117, 260 czas wykonywania programu, 81 czcionki, 66 czyszczenie zawartoĞci komórek, 132 D dane, 73, 120 data, 118, 260 DataSeries, 247 Date, 79, 95, 254, 262 Date$, 118 DateAdd, 253 DateDiff, 256 DatePart, 254 DateSerial, 254 DateValue, 254 Day, 254 DblClick, 67, 68, 209 DDB, 256 Deactivate, 195, 197, 201, 209 Decimal, 79 Declarations, 90 Declare, 262 Default, 191 DefBool, 262 DefByte, 262 DefCur, 262 DefDate, 262 DefDbl, 262 DefDec, 262 DefInt, 262 DefLng, 262 DefObj, 262 DefSng, 262 DefStr, 262 DefVar, 262 deklaracja zmiennych, 79, 81 wymuszanie deklarowania, 88 Delete, 246 DeleteSetting, 262 Deweloper, 25 DialogBox, 248 Dim, 80, 234, 262 Dir, 255 Dirty, 248 Do Until, 107 Do While, 173 Do...Loop, 262 doc, 9 Dodatki, 10 dodawanie metody, 130 DoEvents, 254 Skorowidz dostĊp do metod, 296 Double, 78 DoubleClick, 203 E EditionOptions, 248 edycja makropolecenia, 18, 36 edytor Visual Basic, 10, 41 Code, 57, 69 eksplorator projektów, 56 Excel 2007, 41 Excel 2010, 47 okno, 55 pasek menu, 59 pasek narzĊdziowy, 59 Project, 55 Properties, 57, 61 przeáączanie miĊdzy widokami, 69 uruchamianie, 41, 47 wpisywanie kodu, 51 wyrównywanie obiektów, 70 eksplorator projektów, 56 Elektroniczny sufler, 129 elementy sterujące arkusza, 177, 186 Else, 160 End, 90, 262 End Sub, 38, 197 enterprise resource planning, 10 Enum, 262 Environ, 257 EOF, 257 Eqv, 270 Erase, 262 ERP, 10 Err, 125 Error, 209, 254, 262 etykiety, 151, 186 Event, 262 Excel, 9 Excel 2007, 41 Excel 2010, 47 Exit Do, 173, 262 Exit For, 263 Exit Function, 263 Exit Property, 263 Exit Sub, 263 Exp, 256 ExportAsFixedFormat, 247 F False, 57, 80 FileAttr, 254 FileCopy, 263 303 FileDateTime, 254 FileLen, 254 FillDown, 247 FillLeft, 247 FillRight, 247 FillUp, 247 Filter, 256 filtrowanie zakresu komórek, 223 Find, 227, 228, 248 FindNext, 245 FindPrevious, 246 Fix, 254 FollowHyperlink, 201 Font, 143 For Each…Next, 134, 137, 263 For…Next, 166, 263 formanty, 177, 186 wáaĞciwoĞci, 187 Formanty formularza, 30 Format, 254 FormatCurrency, 257 FormatDateTime, 257 formatka, 61, 179 FormatNumber, 257 Formatowanie formantu, 32 FormatPercent, 257 Forms, 56 formularze, 56, 178, 208 formanty, 186 wyĞwietlanie, 180 zamykanie, 181 zdarzenia, 209 Frame, 187 FreeFile, 254 Function, 263 FunctionWizard, 246 funkcje, 252 Date$, 118 Hex, 258 InputBox, 100, 101, 121, 123, 160, 253 MsgBox, 109, 113, 155, 231, 253 Time$, 118 FV, 256 G generator liczb losowych, 166, 168 Get, 263 GetAllSettings, 255 GetAttr, 254 GetObject, 253 GetSetting, 256 GoSub…Return, 263 GoTo, 125, 151, 263 Group, 245 304 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów HArccos, 256 HArccosec, 256 HArccotan, 256 HArcsec, 256 HArcsin, 256 HArctan, 256 HCos, 256 HCosec, 256 HCotan, 256 Height, 191 Hex, 253, 258 Hour, 255 HSec, 257 HSin, 257 HTan, 257 H I If...Then…Else, 263 If…Then, 160 IIf, 253 Image, 187 Imp, 270 Implements, 263 informacje o funkcji, 259 informacje o metodzie, 250 Initialize, 209 Input, 254, 263 InputBox, 100, 101, 121, 123, 160, 253 Insert, 247 Insert UserForm, 60 InsertIndent, 247 InStr, 256 InStrRev, 256 instrukcje, 261 instrukcja przypisania, 93 instrukcje warunkowe, 149 Int, 254 Integer, 78, 109, 121, 151 interakcja z uĪytkownikiem, 12 Interior.Color, 139 IPmt, 254 IRR, 257 IsArray, 257 IsDate, 257 IsEmpty, 257 IsError, 257 IsMissing, 257 IsNull, 257 IsNumeric, 257 IsObject, 257 jĊzyk VBA, 8 jĊzyk Visual Basic, 8 Join, 254 Justify, 246 justowanie tekstu, 113 J K KeyDown, 209 KeyPress, 209 KeyUp, 209 kierunek tekstu, 113 Kill, 263 klasy, 56, 294 lista metod i wáaĞciwoĞci, 285 metody, 295 wáaĞciwoĞci, 294 zdarzenia, 295 klawisz skrótu, 18, 26 kod makropolecenia, 20, 45 kod programu, 58, 232 kody báĊdów, 289 kody kolorów, 140 kolekcje, 295 kolor czcionki, 143 kolor táa formatki, 61 kolorowanie táa komórek, 139 kolory, 62, 139 komentarze, 38 komórki arkusza, 96 komunikacja z programem, 205 komunikacja z uĪytkownikiem, 99 komunikaty, 77, 109 komunikaty báĊdów, 277, 278 komunikaty na pasku stanu, 286 konkatenacja áaĔcuchów, 270 konwersja liczb decymalnych na heksadecymalne, 257 kopiowanie zakresu komórek, 213 kopiowanie zawartoĞci komórek, 138 krój czcionki, 66 kryteria filtrowania, 225 L Label, 186 Layout, 209 LBound, 255 LCase, 255 Left, 191, 255 Len, 255 Let, 263 Skorowidz liczby caákowite, 109 liczby losowe, 166 licznik pĊtli, 166 Line Input, 263 lista metod i wáaĞciwoĞci klasy, 285 ListBox, 186 ListNames, 247 listy, 178 listy rozwijane, 184 Load, 263 Loc, 254 Lock, 263 LOF, 254 Log, 255 Long, 78 LongLong, 78 LongPtr, 78 Loop, 173 LSet, 263 LTrim, 254 M MacID, 253 MacScript, 253 Make Same Size, 70 Makro, 44, 49 makropolecenia, 10, 15 bezpieczeĔstwo, 44, 50 dostĊpnoĞü we wszystkich arkuszach, 273 edycja, 18, 36, 37 klawisz skrótu, 18, 26 kod, 20 nazwy, 27 Office 2007, 16 Office 2010, 23 planowanie, 16, 24 przypisanie do przycisku, 29 rejestrowanie, 17, 24, 25 testowanie dziaáania, 28 uruchamianie, 17, 29 uruchamianie przyciskiem, 32 zapisywanie, 33 MaxLenght, 191 MenedĪer zadaĔ, 242 Merge, 246 metody, 128, 245, 285, 295 AutoFilter, 224 BorderAround, 248, 250 Clear, 131 ClearContents, 132, 134 ClearFormats, 133 Copy, 246 informacje o metodzie, 250 Merge, 246 305 Select, 128, 248 Sort, 220, 246 wywoáanie, 296 Microsoft Access, 10 Microsoft Access Runtime, 9 Microsoft Office 2007, 16 Microsoft Office 2010, 23 Mid, 255, 263 Minute, 255 MIRR, 257 MkDir, 263 Mod, 265 modalnoĞü okna, 112 modele obiektowe, 296 moduáy klas, 56 Month, 255 MonthName, 255 MouseDown, 209 MouseMove, 209 MousePointer, 191 MouseUp, 209 MsgBox, 51, 95, 109, 113, 155, 231, 253 MultiPage, 187 N nadawanie komórce koloru, 139, 140 nadawanie koloru zawartoĞci komórki, 143 Name, 61, 263 napis na przycisku, 66 nazwy formatki, 62 kolory, 139 makropolecenia, 27 zmienne, 73, 74 NewChart, 195 NewSheet, 195 NewWorkbook, 204 Next, 142 normal.dot, 11 Not, 270 notacja kropkowa, 296 Now, 254 NPer, 255 NPV, 255 O obiekty, 127, 294 metody, 128, 295 odwoáanie do wáaĞciwoĞci, 127 Range, 127 wáaĞciwoĞci, 127, 135, 294 zdarzenia, 295 306 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów obiekty aktywne, 296 Object, 79 obliczenia, 85 obrazy, 187 obsáuga báĊdów, 120 obsáuga zdarzeĔ, 67, 193 Oct, 253 odwoáania bezwzglĊdne, 39 odwoáania wzglĊdne, 39 odwoáanie do wáaĞciwoĞci, 127 Office 2007, 10, 16 Office 2010, 10, 16 Offset, 144, 145 okno dialogowe, 106, 118 okno edytora Visual Basic, 55 okno komunikatu, 108, 110, 116 ikony, 111 przyciski, 110 wartoĞci zwracane, 113 okno programu, 10 okno z kartami, 187 On Error, 120, 263 On Error GoTo, 120, 152 On Error GoTo 0, 120 On Error Resume Next, 120 On...GoSub, 263 On...GoTos, 263 Opcje zabezpieczeĔ pakietu Microsoft Office, 43 Open, 195, 197, 198, 264 operatory, 265 operator konkatenacji, 270 operatory arytmetyczne, 265 operatory logiczne, 270 operatory porównania, 267 Option Base, 264 Option Compare, 264 Option Explicit, 89, 264 Option Private, 264 OptionButton, 186 Or, 270, 271 otwieranie makropolecenia do edycji, 36 P Parse, 246 Partition, 255 pasek narzĊdziowy, 61 pasek przewijania, 187 pasek stanu, 286 pasek Toolbox, 186 pasek tytuáu, 101, 119 PasteSpecial, 247 pĊtle, 166 Do Until, 107 Do While, 173 For Each…Next, 134, 137 For...Next, 166 licznik, 166 pĊtle zagnieĪdĪone, 170 Picture, 191 PivotTableAfterValueChange, 201 PivotTableBeforeAllocateChanges, 201 PivotTableBeforeCommitChanges, 201 PivotTableBeforeDiscardChanges, 201 PivotTableChangeSync, 201 PivotTableCloseConnection, 195 PivotTableOpenConnection, 195 PivotTableUpdate, 201 planowanie makropolecenia, 16, 24 Pmt, 254 podejmowanie decyzji, 160 podprogramy, 231, 237 wywoáanie, 237 pole edycji, 101 pole grupy, 187 pole kombi, 184 pole listy, 178 pole wyboru, 186 poáoĪenie formatki, 63 poprawnoĞü wprowadzanych danych, 120 porównania, 150, 267 PPmt, 256 Print, 264 PrintOut, 247 PrintPreview, 248 Private, 264 procedury, 233 procedury obsáugi zdarzenia, 193 procedury zagnieĪdĪone, 239 procedury zapĊtlone, 241 program, 9, 13, 51, 58, 59 programowanie, 59 programowanie obiektowe, 293 programowanie proceduralne, 293 Project, 55 Project - VBAProject, 251 Properties, 57, 61, 64, 187 Property Get, 264 Property Let, 264 Property Set, 264 przechowywanie makropoleceĔ, 18 przeciągnij i upuĞü, 72 przeáączanie miĊdzy widokami edytora Visual Basic, 69 przesuwanie aktywnej komórki, 144 Skorowidz 307 przycisk, 64, 205 zdarzenia, 67 przycisk polecenia, 187 przycisk przeáącznika, 187 przyciski opcji, 186 przypisanie makropolecenia do przycisku, 29 przypisanie wartoĞci, 73, 93 przypisanie wartoĞci komórce, 135 przypisanie zdarzeĔ, 67 Przypisywanie makra, 30 Public, 90, 264 Put, 264 PV, 255 QBColor, 257 QueryClose, 209 Q R RaiseEvent, 264 Randomize, 166, 168, 264 Range, 126, 127, 128, 129, 157, 285, 286 AutoFilter, 223 Copy, 213 Find, 227 Sort, 219 Rate, 255 reakcja na zdarzenie, 67 ReDim, 264 RefEdit, 187 rejestrowanie makra, 13, 17, 24, 25 Rejestrowanie makra, 17, 25 Rem, 264 RemoveControl, 209 RemoveDuplicates, 247 Replace, 255 Require Variable Declaration, 89 Reset, 264 Resize, 209 Resume, 264 Return, 263 RGB, 257 Right, 255 RmDir, 264 Rnd, 255 Round, 255 RowDifferences, 248 RowSource, 182, 191 RSet, 264 RTrim, 254 Run, 246 S SaveSetting, 264 schemat blokowy programu, 232 Scroll, 209 ScrollBar, 187 ScrollBars, 191 Sec, 256 Second, 255 Seek, 254, 264 Select, 128, 129, 156, 248 Select Case, 162, 164, 264 SelectionChange, 201 SendKeys, 264 Set, 264 SetAttr, 264 SetPhonetic, 247 Sgn, 255 SheetActivate, 196, 204 SheetBeforeDoubleClick, 196, 204 SheetBeforeRightClick, 196, 204 SheetCalculate, 196, 204 SheetChange, 196, 198, 204 SheetDeactivate, 196, 204 SheetFollowHyperlink, 196, 204 SheetPivotTableUpdate, 196, 204 SheetSelectionChange, 196, 204 Shell, 253 Show, 246 ShowDependents, 246 ShowErrors, 248 Sin, 256 Single, 78 skok do etykiety, 151 skoki bezwarunkowy, 152 skoroszyt makr osobistych, 18, 26, 274 skróty klawiaturowe, 26 SLN, 254 sáowa zastrzeĪone, 76 Sort, 219, 220, 246 sortowanie zakresu komórek, 219 Space, 255 Spc, 253 Speak, 246 SpecialCells, 248 SpinButton, 187 Split, 254 sprawdzanie poprawnoĞci danych, 120 Sqr, 256 staáe kolorów, 140 StartUpPosition, 63 Static, 90, 264 Statusbar, 287 sterowanie wykonywaniem procedur, 151 308 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów Stop, 264 Str, 254 StrComp, 257 StrConv, 255 String, 79, 255 StrReverse, 255 Sub, 38, 264 SubscribeTo, 248 Switch, 253 SYD, 254 Sync, 196 Syntax error, 77 system CRM, 10 system ERP, 10 system komunikatów, 77 ć Ğledzenie pracy programu, 237 T Tab, 253 Table, 247 TabStrip, 187 Tan, 256 tekst, 97, 103 Terminate, 209 testowanie makropolecenia, 28 TextAlign, 191 TextBox, 186 TextToColumns, 246 Then, 160 Time, 254, 264 Time$, 118 Timer, 255 TimeSerial, 254 TimeValue, 253 Toggle Button, 187 Toolbox, 60, 64, 186 Top, 191 Trim, 254 True, 57, 80 tworzenie programu, 13, 59 Type, 79, 264 TypeName, 255 typy danych, 78, 85 tytuá okna, 101, 114 U UBound, 255 UCase, 253 Ungroup, 248 Unload, 181, 264 Unlocks, 263 UnMerge, 245 uruchamianie formatowanie komórek, 131, 133 wartoĞci mniejsze od progowej, 134 zawartoĞü komórek, 131, 132 edytor Visual Basic, 41, 47 makropolecenia, 17, 29 UserForm, 60, 178 usuwanie V Val, 256 Value, 135 Variant, 79, 83, 85 VarType, 257 VBA, 7, 8, 9, 10, 245 zastosowanie, 11 vbAbortRetryIgnore, 110 vbApplicationModal, 112 vbBlack, 140 vbBlue, 140 vbCritical, 111 vbCyan, 140 vbDefaultButton1, 112 vbDefaultButton2, 112 vbDefaultButton3, 112 vbDefaultButton4, 112 vbExclamation, 111 vbGreen, 140 vbInformation, 111 vbMagenta, 140 vbMsgBoxHelpButton, 112 vbMsgBoxRight, 113 vbMsgBoxRtlReading, 113 vbOKCancel, 110 vbOKOnly, 110 vbQuestion, 111 vbRed, 140 vbRetryCancel, 111 vbSystemModal, 112 vbWhite, 140 vbYellow, 140 vbYesNo, 111 vbYesNoCancel, 110 View Code, 179 Visual Basic, 8 Visual Basic for Applications, 7, 8 Skorowidz 309 W wartoĞci domyĞlne zmiennych, 95 Weekday, 255 WeekdayName, 255 While...Wend, 265 Width, 191, 265 WindowActivate, 196, 204 WindowResize, 196, 204 wáaĞciwoĞci, 57, 127, 135, 187, 285, 294 ActiveCell, 145 AutoSize, 189 BackColor, 191 Caption, 206 ColorIndex, 140 ColumnCount, 191 Default, 191 Font, 143 formularze, 58 Height, 191 kontrolki, 191 Left, 191 MaxLenght, 191 MousePointer, 191 Offset, 144, 145 Picture, 191 RowSource, 191 ScrollBars, 191 TextAlign, 191 Top, 191 Value, 135 Width, 191 WordWrap, 191 zmiana, 189 Word, 9 WordWrap, 191 WorkbookActivate, 204 WorkbookAddinInstall, 204 WorkbookAddinUninstall, 204 WorkbookAfterXMLExport, 204 WorkbookAfterXMLImport, 204 WorkbookBeforeClose, 204 WorkbookBeforePrint, 204 WorkbookBeforeSave, 204 WorkbookBeforeXMLExport, 204 WorkbookBeforeXMLImport, 204 WorkbookDeactivate, 204 WorkbookNewSheet, 204 WorkbookOpen, 204 Worksheet, 202 wpisywanie kodu, 51 wprowadzanie danych, 100 Write, 265 wspóáczynnik BMI, 162 wspóárzĊdne komórki, 173 wstawianie formantów, 178 wybór opcji, 162 wymuszanie deklarowania zmiennych, 88 wyrównywanie obiektów, 70 wyszukiwanie informacji, 227 WyĞwietl makra, 18, 43, 49 wyĞwietlanie formularza, 180 wyĞwietlanie komunikatów, 52, 109 komunikat na pasku stanu, 286 wywoáanie metody, 296 podprogramy, 237 procedury, 239 xlAscending, 222 xls, 9 xlYes, 222 Xor, 270 Year, 256 X Y Z zagnieĪdĪanie pĊtli, 170 zakáadkowy element okna dialogowego, 187 zakres komórek, 187, 213 filtrowanie, 223 kopiowanie, 213 sortowanie, 219 wyszukiwanie informacji, 227 zamykanie formularza, 181 zapĊtlone wywoáanie procedur, 241 zapisywanie arkusz, 19 makropolecenie, 33 Zapisz jako, 33, 35 Zarejestruj makro, 17, 25 zasiĊg deklaracji, 90 zaznaczanie komórki, 128 zdarzenia, 67, 193, 295 BeforeClose, 196 DblClick, 68 DoubleClick, 203 obsáuga, 67, 193 procedury obsáugi, 193 zdarzenia aplikacji, 203 zdarzenia arkusza, 200 zdarzenia formularzy, 209 zdarzenia skoroszytu, 195 310 VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykäadów zmiana wáaĞciwoĞci, 189 zmienne, 73 deklaracja, 79 komórki arkusza, 96 nazwy, 73, 74 przypisanie, 73 puáapki braku deklaracji, 85, 86 tekst, 97 typy danych, 78 wartoĞci domyĞlne, 95 wymuszanie deklarowania zmiennych, 88 zasiĊg deklaracji, 90, 92 zmienne globalne, 90, 235 zmienne lokalne, 90 zmienne obowiązujące wewnątrz caáego moduáu, 90 znak kontynuacji wiersza, 275 Zoom, 209
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przykładów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: