Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 006968 19929718 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy - książka
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3032-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> vba - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Excel do Twoich usług - okiełznaj go z VBA!

Program Excel, wykorzystywany w codziennej pracy przez nieprzebrane rzesze użytkowników, zdecydowanie ułatwia przeprowadzanie operacji na liczbach - zwłaszcza operacji bardziej zaawansowanych. Największą zaletą Excela jest to, że każdy może dostosować jego działanie do swoich własnych, unikatowych potrzeb. Zautomatyzowanie dowolnie skomplikowanego ciągu obliczeń, by potem jednym kliknięciem uruchomić całą procedurę, to rozwiązanie bezcenne - pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i uniknąć wielu potencjalnych błędów. To niewątpliwie największa zasługa języka VBA. Jeśli więc wiesz, co chcesz osiągnąć, a nieobce Ci są podstawy programowania, ta książka na pewno ułatwi Twoją pracę.

'VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy' to już trzecia, uaktualniona edycja tego przydatnego przewodnika po funkcjach VBA. Opisano w niej wszystkie najważniejsze narzędzia, dostępne w wersji programu z 2010 roku. Znajdziesz tu informacje o podstawowych funkcjach VBA oraz stałych, zmiennych i tablicach. Dowiesz się, jakie działania można wykonać na obiektach Excela, i przypomnisz sobie, jak korzystać ze zdarzeń. Odświeżysz lub poszerzysz wiedzę w zakresie obsługi błędów oraz formularzy, a potem zorientujesz się, jak można zmodyfikować wstążkę Office i uzyskać liczby w zapisie słownym. Krótko mówiąc - kup tę ściągę i przestań tracić czas!

Wybierz najkrótszą drogę do celu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?vbe1lk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3032-5 Copyright © Helion 2011 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treļci Wstýp 1. Staĥe, zmienne i tablice Zmienne, staäe i ich zasiög Deklarowanie procedur i tablic Typy zmiennych Inny sposób deklaracji zmiennych Opcje moduäu Konwersja typów danych 2. Obiekty i metody Metody Przeglñdarka obiektów Obiekty 3. Instrukcje Visual Basica Funkcje i operatory matematyczne Data i czas Interakcja z uĔytkownikiem Operacje na äaþcuchach tekstowych Pötle i skoki Instrukcje warunkowe i wyboru Przerwanie programu Funkcje informacyjne Bäödy Operacje na rejestrze Windows Dostöp do plików z poziomu VBA 4. Procedury zdarzeniowe Procedury zdarzeniowe dla obiektu Worksheet Procedury zdarzeniowe dla obiektu ThisWorkbook 5 6 6 7 10 12 14 15 20 21 42 45 57 57 60 67 69 75 77 81 82 85 87 88 92 92 93 3 5. Formularze Procedury zdarzeniowe formantów WäaĈciwoĈci formantów formularza 6. Dodatki Najbardziej poszukiwana funkcja w VBA — Säownie WstñĔka Excela 2010 Skorowidz 99 99 108 135 135 137 141 4 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Rozdziaĥ 5. Formularze Procedury zdarzeniowe formantów Activate Wykonywane, gdy formularz staje siö aktywnym oknem (zostaje wy- Ĉwietlony) po uĔyciu metody Show. Dotyczy formantu UserForm. AddControl(ByVal Control As MSForms.Control) Zachodzi, gdy podczas pracy formularza (gdy jest on aktywny) nastö- puje wstawienie formantu do formularza, ramki lub okna wielostro- nicowego. Zmienna Control zwraca nazwö dodanego formantu. Dotyczy formantów: Frame UserForm MultiPage AfterUpdate() Zachodzi za kaĔdym razem po wprowadzeniu danych do formantów przez uĔytkownika za pomocñ interfejsu. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox SpinButton OptionButton ToggleButton RefEdit ScrollBar BeforeDragOver Zachodzi w czasie operacji przeciñgania i opuszczania danych. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox Label Frame Rozdziaĥ 5. Formularze _ 99 ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Image ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip UserForm BeforeDropOrPaste Zachodzi, gdy uĔytkownik wkleja dane. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Image Label Frame ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip UserForm BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Procedura wykonywana jest przed zmianñ danych w formancie. Ustawienie wartoĈci zmiennej Cancel = True uniemoĔliwi aktualizacjö danych. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit ScrollBar SpinButton Change() Zachodzi, jeĔeli wäaĈciwoĈè obiektu Value ulegnie zmianie. 100 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit ScrollBar SpinButton MultiPage TabStrip Click() Zachodzi, gdy uĔytkownik kliknie myszñ formant lub wybierze i za- twierdzi jego wartoĈè spoĈród dostöpnych na liĈcie. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox CheckBox OptionButton Image Label Frame CommandButton MultiPage TabStrip UserForm DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) Zachodzi przy podwójnym klikniöciu formantu. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton Label ToggleButton RefEdit Image Frame CommandButton MultiPage TabStrip UserForm Deactivate Zachodzi, gdy formularz przestaje byè aktywnym oknem. Dotyczy formantu UserForm. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 101 DropButtonClick() Zachodzi przy rozwiniöciu bñdĒ zwiniöciu list rozwijanych. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox OptionButton ToggleButton RefEdit Enter() Zostanie wykonana przed zmianñ zaznaczenia aktywnego obiektu w formularzu. Dotyczy obiektu, który w wyniku zmiany zaznaczenia bödzie teraz aktywny. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Frame ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip Error Ta procedura zdarzeniowa pozwala ustaliè, jak ma siö zachowaè for- mant w momencie wystñpienia bäödu. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Image Label Frame ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip UserForm 102 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Exit Zostanie wykonana przed zmianñ zaznaczenia aktywnego obiektu w formularzu. Dotyczy obiektu, który w wyniku zmiany zaznaczenia przestaä byè aktywny. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Frame ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip Initialize Zachodzi przed wyĈwietleniem formularza, ale gdy jest on juĔ zaäado- wany do pamiöci. Dotyczy formantu UserForm. KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) Zachodzi po wciĈniöciu przez uĔytkownika klawisza na klawiaturze. Zwracane wartoĈci: x KeyCode — kod klawisza w postaci liczby; x Shift — wykrywa wciĈniöcie klawiszy Shift, Ctrl, Alt. Dla klawisza Shift wartoĈè zmiennej wynosi 1, dla Ctrl — 2, a dla Alt — 4. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton Frame ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage Rozdziaĥ 5. Formularze _ 103 ToggleButton RefEdit TabStrip UserForm KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) Zachodzi tylko wtedy, gdy zostanie naciĈniöty znak reprezentowany kodem ANSI (znak drukowalny samodzielnie lub z klawiszem Ctrl, Backspace, Escape). Nie obsäuguje pozostaäych klawiszy (np. strzaäek, Delete itp.). Zmienna KeyAscii zwraca kod ANSI wciĈniötego klawisza. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Frame ScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip UserForm KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) Zachodzi po zwolnieniu wciĈniötego przez uĔytkownika klawisza na klawiaturze. Patrz zdarzenie KeyDown. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit FrameScrollBar CommandButton SpinButton MultiPage TabStrip UserForm Layout Zachodzi, gdy formanty zmieniajñ rozmiar. 104 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Dotyczy formantów: Frame MultiPage UserForm MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) Zachodzi, gdy uĔytkownik naciĈnie klawisz myszy. Zmienne: x Button — wskazuje, który klawisz zostaä wciĈniöty (1 — lewy, 2 — prawy, 4 — Ĉrodkowy); x Shift — wskazuje wciĈniöcie kombinacji klawiszy (1 — Shift, 2 — Ctrl lub 4 — Alt). WartoĈci moĔna sumowaè (np. Alt+Shift = 5, Alt+Shift+Ctrl = 7); x X, Y — pozioma i pionowa wspóärzödna (liczona w punktach od lewego górnego naroĔnika formantu). Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Image Label Frame CommandButton MultiPage TabStrip UserForm MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) Zachodzi, gdy uĔytkownik przesuwa mysz. Zmienne: x Button — stan przycisków myszy (1 — lewy, 2 — prawy, 4 — Ĉrodkowy. WartoĈci moĔna dodawaè); x Shift — stan przycisków Shift, Ctrl i Alt — patrz zdarzenie MouseDown; Rozdziaĥ 5. Formularze _ 105 x X, Y — pozioma i pionowa wspóärzödna (liczona w punktach od lewego górnego naroĔnika formantu). Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Image Label Frame CommandButton MultiPage TabStrip UserForm MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) Zachodzi, gdy uĔytkownik zwolni przycisk myszy (patrz zdarzenie MouseDown). Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit Image Label Frame CommandButton MultiPage TabStrip UserForm QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer) Dziaäa przed zamkniöciem formularza. JeĔeli zmienna Cancel 0, program nie pozwoli zamknñè formularza. Zmienna CloseMode zwraca wartoĈci zaleĔnie od akcji: 0 (vbFormControlMenu) — uĔytkownik usiäuje röcznie zamknñè for- mularz; 1 (vbFormCode) — próba zamkniöcia formularza przez program za pomocñ polecenia Unload; 106 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy 2 (vbAppWindows) — zamkniöcie w wyniku zamkniöcia systemu Windows; 3 (vbAppTaskManager) — zamkniöcie za pomocñ menedĔera za- daþ Windows. Dotyczy formantu UserForm. RemoveControl(ByVal Index As Long, ByVal Control As MSForms.Control) Zachodzi przy próbie usuniöcia (skasowania) formantu z formularza lub okna MultiPage. Zmienna Index (dotyczy formantu MultiPage) wskazuje stronö for- mantu, której ma dotyczyè zdarzenie. Zmienna Control reprezentuje usuwany obiekt. Dotyczy formantów: MultiPage UserForm Resize() Zachodzi podczas zmiany rozmiarów formularza. Dotyczy formantu UserForm. Scroll Zachodzi, gdy punkt przewijania zmienia swojñ pozycjö. Dotyczy formantu ScrollBar. SpinDown Zachodzi, gdy uĔytkownik klika dolnñ lub lewñ strzaäkö formantu. Dotyczy formantu SpinButton. SpinUp Zachodzi, gdy uĔytkownik klika górnñ lub prawñ strzaäkö formantu. Dotyczy formantu SpinButton. Terminate() Zachodzi, gdy formularz zostanie usuniöty z pamiöci. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 107 Dotyczy formantu UserForm. Zoom(ByVal Index As Long, Percent As Integer) Zachodzi, gdy wäaĈciwoĈè Zoom obiektu ulegnie zmianie. WartoĈè Index reprezentuje zakäadkö formantu MultiPage. Zmienna Percent (w wartoĈci od 10 do 400) przechowuje powiöksze- nie obiektu. Dotyczy formantów: MultiPage UserForm Wĥaļciwoļci formantów formularza (Name) Reprezentuje nazwö formantu, do której moĔna siö odwoäywaè pod- czas dziaäania kodu. Dotyczy formantów: Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar TextBox ComboBox SpinButton Image RefEdit UserForm Label ListBox CheckBox ToggleButton OptionButton Alingment Odpowiada za wyrównanie (pozycjö) formantu zaleĔnie od däugoĈci wyĈwietlanego tekstu. Nie myliè z wyrównaniem tekstu na formancie. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmAlignmentLeft) — wyrównanie do lewej; 1 (fmAlignmentRight) — wyrównanie do prawej (wartoĈè domyĈlna). 108 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Dotyczy formantów: CheckBox OptionButton BackColor Odpowiada za kolor täa formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci caäkowite z zakresu od 0 do wartoĈci okre- Ĉlonej moĔliwoĈciami karty graficznej. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton Frame TabStrip ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm BackStyle Odpowiada za styl täa formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmBackStyleTransparent); 1 (fmBackStyleOpaque) — domyĈlna. Dotyczy formantów: LabelTextBox ComboBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton Image RefEdit BorderColor Odpowiada za kolor brzegów formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci caäkowite z zakresu od 0 do wartoĈci okre- Ĉlonej moĔliwoĈciami karty graficznej. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 109 OkreĈlenie koloru jest moĔliwe, pod warunkiem Ĕe wäaĈciwoĈci Border ´Style nie nadano wartoĈci 0 (fmBorderStyleNone). Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox Frame Image RefEdit UserForm BorderStyle Odpowiada za charakter brzegu formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmBorderStyleNone) — brak linii; 1 (fmBorderStyleSingle) — pojedyncza linia ciñgäa. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox Frame Image RefEdit UserForm Caption Przechowuje tekst wyĈwietlany na formancie. Dotyczy formantów: Label CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton UserForm ControlTipText Przechowuje tekst wyĈwietlany podczas wskazania obiektu wskaĒnikiem myszy. Tekst nie jest wyĈwietlany w trybie projektowania formularza. 110 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton Image RefEdit DropButtonStyle OkreĈla symbol wyĈwietlany na przycisku listy rozwijanej pola kombi (domyĈlnie jest tam strzaäka). MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmDropButtonStylePlain) — przycisk nie ma symbolu; 1 (fmDropButtonStyleArrow) — strzaäka (domyĈlny); 2 (fmDropButtonStyleEllipsis) — wielokropek (...); 3 (fmDropButtonStyleReduce) — znak podobny do znaku podkreĈlenia. Dotyczy formantu ComboBox. ForeColor OkreĈla kolor pierwszego planu formantu. NajczöĈciej pierwszym pla- nem formantu jest tekst na nim wyĈwietlany, lecz moĔe to byè takĔe kolor strzaäek (dla formantu SpinButton i ScrollBar). Dotyczy formantów: Label ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame UserForm TextBox CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton RefEdit Rozdziaĥ 5. Formularze _ 111 Orientation OkreĈla orientacjö (pionowa lub pozioma) formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: -1 (fmOrientationAuto) — komputer sam okreĈli orientacjö zaleĔnie od ksztaätu formantu; 0 (FmOrientationVertical) — orientacja w ukäadzie pionowym; 1 (FmOrientationHorizontal) — orientacja w ukäadzie poziomym. Dotyczy formantów: ScrollBar SpinButton ProportionalThumb OkreĈla, czy wielkoĈè uchwytu przewijania na pasku bödzie odwzoro- wywaè wielkoĈè widocznego obiektu. Na przykäad jeĔeli w oknie (po- wiñzanym z omawianym paskiem przewijania) widoczna jest poäowa obiektu — uchwyt zajmuje poäowö jego paska przewijania. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne (True lub False). Dotyczy formantu ScrollBar. PasswordChar OkreĈla, jaki znak ma zostaè wyĈwietlony na potwierdzenie wprowa- dzonej litery hasäa. Zazwyczaj przy wpisywaniu hasäa na ekranie w miejsce liter wyĈwietlane sñ gwiazdki. Ta wäaĈciwoĈè pozwala zastñ- piè gwiazdki dowolnym innym znakiem. Dotyczy formantów: TextBox RefEdit ShowDropButtonWhen OkreĈla, kiedy ma zostaè pokazany przycisk rozwijajñcy listö w polu kombi. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmShowDropButtonWhenNever) — przycisk nigdy nie bödzie pokazany; 1 (fmShowDropButtonWhenFocus) — pokaĔe przycisk, jeĔeli formant zostanie zaznaczony; 112 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy 2 (fmShowDropButtonWhenAlways) — przycisk bödzie zawsze widoczny (domyĈlna). Dotyczy formantu ComboBox. SpecialEffect OkreĈla akcenty wizualne formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmSpecialEffectFlat); 1 (fmSpecialEffectRaised); 2 (fmSpecialEffectSunken); 3 (fmSpecialEffectEtched); 6 (fmSpecialEffectBump). Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton Frame Image RefEdit UserForm Style OkreĈla sposób, w jaki uĔytkownik moĔe wskazaè wartoĈè formantu (dla pola kombi), lub okreĈla styl zakäadek formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: — dla pola kombi: 0 (fmStyleDropDownCombo) — uĔytkownik moĔe wpisaè wartoĈè lub wybraè jñ z listy (domyĈlna); 2 (fmStyleDropDownList) — uĔytkownik moĔe tylko dokonaè wybo- ru z listy; — dla pozostaäych formantów: 0 (fmTabStyleTabs) — wyĈwietla zakäadki stron; 1 (fmTabStyleButtons) — wyĈwietla przyciski; 2 (fmTabStyleNone) — zakäadki nie sñ widoczne. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 113 Dotyczy formantów: ComboBox TabStrip MultiPage TabOrientation OkreĈla miejsce wyĈwietlania zakäadek w formantach wielostronico- wych. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmTabOrientationTop) — zakäadki na górze formantu (domyĈlna); 1 (fmTabOrientationBottom) — zakäadki na dole formantu; 2 (fmTabOrientationLeft) — zakäadki po lewej stronie formantu; 3 (fmTabOrientationRight) — zakäadki po prawej stronie formantu. Dotyczy formantów: TabStrip MultiPage Value OkreĈla wstöpnñ zawartoĈè (wartoĈè poczñtkowñ) formantów. MoĔe przyjmowaè dowolne wartoĈci, zaleĔnie od formantu, którego dotyczy wäaĈciwoĈè. Dla pól zero-jedynkowych (np. CheckBox) moĔe przyjñè wartoĈci: Null (wartoĈè nieokreĈlona); -1 (zaznaczony); 0 (wyczyszczony). Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton ScrollBar SpinButton RefEdit Visible OkreĈla, czy formant bödzie widoczny na ekranie, czy pozostanie ukryty. 114 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne: True — obiekt widoczny; False — obiekt ukryty. W trybie projektowania formularza wszystkie formanty bödñ widoczne, niezaleĔnie od wartoĈci parametru Visible. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton Image RefEdit AutoSize OkreĈla, czy obiekt moĔe zmieniaè swoje rozmiary w zaleĔnoĈci od zawartoĈci. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne (True lub False). Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton Image RefEdit AutoTab Wspóäpracuje z wäaĈciwoĈciñ MaxLength i okreĈla, czy po wpisaniu maksymalnej liczby znaków do formantu ma nastñpiè automatyczne przejĈcie do nastöpnego pola formularza. WäaĈciwoĈè przyjmuje wartoĈci logiczne. DomyĈlnie AutoTab = False. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit Rozdziaĥ 5. Formularze _ 115 AutoWordSelect OkreĈla, czy podczas wprowadzania danych uĔytkownik bödzie mógä wygodnie zaznaczaè caäe säowa. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlna — True. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit Cancel OkreĈla, czy wskazany przycisk jest przyciskiem Anuluj. Dostöp do ta- kiego przycisku jest moĔliwy po klikniöciu, zaznaczeniu (tabulatorem) i naciĈniöciu Enter lub naciĈniöciu klawisza Esc. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne (domyĈlnie False). Tylko jeden przycisk w formularzu moĔe mieè wäaĈciwoĈè Cancel = True. Dotyczy formantu CommandButton. Cycle OkreĈla, jak ma siö zachowaè formularz po przejĈciu do ostatniego formantu ramki. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmCycleAllForms) — po opuszczeniu ostatniego pola ramki (for- mularza) zaznaczone zostanie pole nastöpne w kolejnoĈci; 2 (fmCycleCurrentForm) — zaznaczenie pozostanie w ramce (formula- rzu) do czasu wskazania przez uĔytkownika pola poza nim. Dotyczy formantów: Frame UserForm Default Wskazuje domyĈlny klawisz na formularzu (domyĈlny to znaczy ten, którego akcja zostanie wykonana, gdy Ĕaden z obiektów nie jest zazna- czony i nastñpi naciĈniöcie klawisza Enter). MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlnie Default = False. Tylko jeden przycisk w formularzu moĔe mieè wäaĈciwoĈè Default = True. Dotyczy formantu CommandButton. 116 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Enabled OkreĈla, czy formant jest dostöpny dla uĔytkownika, tzn. daje siö za- znaczyè i reaguje na jego akcje (np. klikniöcia). MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlnie Enabled = True. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm EnterKeyBahavior OkreĈla zdarzenie, które nastñpi po naciĈniöciu klawisza Enter. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: True — naciĈniöcie Enter spowoduje przejĈcie do nowego wiersza; False (domyĈlny) — naciĈniöcie Enter spowoduje opuszczenie formantu i zaznaczenie nastöpnego obiektu. Dotyczy formantów: TextBox RefEdit HideSelection OkreĈla, czy po opuszczeniu formantu zaznaczenie tekstu bödzie w nim w dalszym ciñgu widoczne. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlnie HideSelection = True — po opuszczeniu formantu za- znaczenie w nim tekstu nie bödzie widoczne. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit Rozdziaĥ 5. Formularze _ 117 IntegralHeight OkreĈla, czy formant bödzie korygowaä swojñ wysokoĈè, tak aby poka- zaè caäñ swojñ zawartoĈè. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlnie IntegralHeight = True — formant zmieni swojñ wyso- koĈè zaleĔnie od zawartoĈci. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit Locked OkreĈla, czy formant (jego wartoĈè) moĔe byè edytowany przez uĔyt- kownika. Nie naleĔy myliè tej wäaĈciwoĈci z Enabled. WäaĈciwoĈè Locked blokuje tylko moĔliwoĈè edycji. MoĔliwe jest natomiast zazna- czanie obiektu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlnie Locked = False — edycja jest moĔliwa. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton RefEdit MathEntry OkreĈla sposób wyszukiwania danych w liĈcie na podstawie klawiszy naciĈniötych przez uĔytkownika. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmMatchEntryFirstLetter) — szukanie na podstawie pierwszej litery; 1 (FmMatchEntryComplete) — szukanie na podstawie pierwszej i kolej- nych liter wprowadzanych przez uĔytkownika (domyĈlna); 2 (FmMatchEntryNone) — brak wyszukiwania. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox 118 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy MathRequired OkreĈla, czy moĔliwe jest podanie innej niĔ na liĈcie wartoĈci w polu kombi. DomyĈlnie MathRequired = False — moĔliwe jest podanie wartoĈci (za pomocñ klawiatury) innej niĔ w liĈcie rozwijanej. Dotyczy formantu ComboBox. MaxLength OkreĈla maksymalnñ liczbö znaków do wprowadzenia. MoĔe przyjmo- waè dowolne wartoĈci caäkowite. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit MultiLine OkreĈla, czy formant moĔe przyjñè (wyĈwietliè) dane w kilku wierszach. DomyĈlnie MultiLine = True. Dotyczy formantów: TextBox RefEdit MultiSelect OkreĈla, czy moĔliwy jest wybór kilku pozycji z listy. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmMultiSelectSingle) — tylko jedna pozycja moĔe zostaè wybrana (domyĈlnie); 1 (fmMultiSelectMulti) — moĔliwy jest wybór wielokrotny (jedno klikniöcie lub wciĈniöcie klawisza spacji zaznacza, drugie usuwa za- znaczenie wyboru); 2 (fmMultiSelectExtended) — moĔliwe jest zaznaczanie caäych zakre- sów za pomocñ zaznaczania z wciĈniötym jednoczeĈnie klawiszem Shift i (lub) Ctrl. Dotyczy formantu ListBox. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 119 ShowModal OkreĈla, czy wyĈwietlenie formularza spowoduje wstrzymanie innych procesów w Excelu, niezwiñzanych z nim bezpoĈrednio. Przyjmuje wartoĈci logiczne. DomyĈlnie ShowModal = True — Ĕadna akcja niezwiñzana z wyĈwie- tlonym formularzem nie moĔe zostaè wykonana, dopóki uĔytkownik go nie zamknie. Dotyczy formantu UserForm. SelectionMargin OkreĈla, czy uĔytkownik moĔe zaznaczyè wiersz tekstu, klikajñc na je- go skraju (z lewej strony). DomyĈlnie SelectionMargin = True — zaznaczenie takie jest moĔ- liwe. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit TabKeyBehavior OkreĈla zachowanie klawisza tabulatora w oknie edycji. MoĔe przyj- mowaè wartoĈci logiczne: False — naciĈniöcie tabulatora spowoduje przejĈcie do nastöpnego pola (domyĈlnie); True — naciĈniöcie tabulatora spowoduje wstawienie znaku tabulacji do edytowanego pola. Dotyczy formantów: TextBox RefEdit TakeFocusOnClick OkreĈla, czy formant po klikniöciu pozostaje zaznaczony. DomyĈlnie TakeFocusOnClick = True — przycisk zostanie zaznaczony po klik- niöciu. Dotyczy formantu CommandButton. 120 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy TextAlign OkreĈla wyrównanie tekstu w formancie. MoĔe przyjmowaè nastöpujñ- ce wartoĈci: 1 (fmTextAlignLeft) — do lewej (domyĈlny); 2 (fmTextAlignCenter) — wyĈrodkowany; 3 (fmTextAlignRight) — do prawej. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton RefEdit TripleState OkreĈla, czy formant moĔe przyjñè stan nieokreĈlony. DomyĈlnie TripleState = False — formant moĔe przyjñè tylko war- toĈci zaznaczony lub niezaznaczony. Nawet jeĔeli wäaĈciwoĈè TripleState = True, uĔytkownik po klikniö- ciu formantu nie moĔe juĔ powróciè do wartoĈci Null. MoĔliwe jest to tylko z poziomu kodu. Dotyczy formantów: ToggleButton CheckBox WordWrap Zawijaj tekst — ma znaczenie, gdy wäaĈciwoĈè MultiLine = True. Po- woduje zawiniöcie tekstu do nastöpnego wiersza, jeĔeli ten nie mieĈci siö w oknie. DomyĈlnie WordWrap = True — zawijanie jest moĔliwe. Dotyczy formantów: Label TextBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton RefEdit Rozdziaĥ 5. Formularze _ 121 BoundColumn Wskazuje Ēródäo danych dla wyników pól kombi i pól list. MoĔe przyj- mowaè wartoĈci od 1 (domyĈlny) do 255. WartoĈè formantu moĔe byè róĔna od wartoĈci wybranej przez uĔyt- kownika. JeĔeli na przykäad wartoĈci wyĈwietlane w polach pochodzñ z kolumny B, to wäaĈciwoĈè BoundColumn = 2 spowoduje przypisanie wynikowi wartoĈci z kolumny C. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox ColumnCount OkreĈla, ile kolumn ma zostaè wyĈwietlonych w formancie. MoĔe przyj- mowaè wartoĈci od 0 do 9. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox ColumnHeads WyĈwietla wiersz nagäówka. MoĔe przyjmowaè wartoĈci logiczne. DomyĈlnie ColumnHeads = False — nie jest wyĈwietlany nagäówek. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox ColumnWidths OkreĈla szerokoĈè kaĔdej kolumny listy rozwijanej formantu. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: -1 — szerokoĈè domyĈlna; 0 — ukrywa kolumnö; wartoĈci powyĔej zera okreĈlajñ dokäadnie szerokoĈè kolumny w punk- tach. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox 122 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy ControlSource Wskazuje komórkö (w aktywnym arkuszu), która bödzie przechowywaè wartoĈè formantu (przechowywanñ przez wäaĈciwoĈè Value). Przyjmuje wartoĈci adresów komórek arkusza (np. A1, E23, $F$110). DomyĈlnie jest niñ äaþcuch pusty. Dotyczy formantów: TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton ScrollBar SpinButton ListRows OkreĈla najwiökszñ liczbö wierszy wyĈwietlanñ po rozwiniöciu listy. MoĔe przyjmowaè wartoĈci caäkowite. DomyĈlnie ListRows=8. Dotyczy formantu ComboBox. ListStyle OkreĈla wyglñd listy rozwijanej. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmListStylePlain); 1 (fmListStyleOption). Dotyczy formantów: ComboBox ListBox ListWidth OkreĈla szerokoĈè wierszy listy rozwijanej. Przyjmuje wartoĈci liczbowe. Dotyczy formantu ComboBox. RowSource OkreĈla zakres komórek aktywnego arkusza zawierajñcych Ēródäo da- nych formantu. WartoĈciñ jest zakres komórek podany w formacie A1, na przykäad A1:A10, B3:D12. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox Rozdziaĥ 5. Formularze _ 123 Text OkreĈla tekst wyĈwietlony w formancie. Dotyczy formantu TextBox. TextColumn W przypadku wyĈwietlania wielokolumnowej listy rozwijanej wskazuje na kolumnö, z której ma zostaè pobrana wartoĈè. UĔytkownik, mimo Ĕe widzi wiele kolumn z danymi, moĔe wskazaè tylko wiersz listy. Nie ma wpäywu na wybór kolumny. WäaĈciwoĈè przyjmuje wartoĈci caäkowite od –1 do liczby wyĈwietla- nych kolumn. Dotyczy formantów: ComboBox ListBox Font (Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight) JeĔeli definiujesz wäaĈciwoĈci obiektu Font w oknie wäaĈciwoĈci — po prostu wybierasz wszystkie opcje, tak jak w kaĔdym oknie formatowa- nia czcionki w aplikacjach Microsoftu. JeĔeli czcionkö ustalasz za pomocñ kodu VBA, potrzebne Ci bödñ jej wäaĈciwoĈci: Bold [= True/False] — pogrubienie; Italic [= True/False] — kursywa; Size [= na przykĪad 12] — wielkoĈè czcionki; StrikeThrough [= True/False] — przekreĈlenie; Underline [= True/False] — podkreĈlenie; Weight [= od 0 do 1000] — gruboĈè linii. 0 oznacza gruboĈè domyĈlnñ. Im wyĔsza wartoĈè wäaĈciwoĈci Weight, tym ciemniejsza bödzie czcionka. Zmiana wäaĈciwoĈci Bold na True powoduje ustawienie wäaĈciwoĈci Weight na 700. Bold = False odpowiada Weight = 400. Dotyczy formantów: Label ListBox ComboBox CommandButton 124 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy CheckBox OptionButton ToggleButton Frame TabStrip MultiPage RefEdit UserForm Accelerator Mówiñ, Ĕe ta wäaĈciwoĈè okreĈla tzw. akcelerator, ale nie podoba mi siö to säowo. Przyjmijmy wiöc, Ĕe wäaĈciwoĈè ta okreĈla skrót klawiaturo- wy do formantu. To podkreĈlona litera w nazwach formantów (Caption). Dziaäa tak, jak w paskach menu znanych z wersji 2003 i wczeĈniejszych. Przechodzisz do odpowiedniego formantu, naciskajñc lewy klawisz Alt i podkreĈlonñ literö. W Office 2007 i 2010 najpierw musisz wcisnñè Alt, aby zobaczyè akceleratory. Potem wystarczy wcisnñè odpowiedniñ literö. Przyjmuje wartoĈè pojedynczej litery, uĔytej we wäaĈciwoĈci Caption. Dotyczy formantów: Label CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton GroupName Przypisuje przeäñczniki i pola opcji do grup i nadaje nazwö grupie. Aby utworzyè grupö, naleĔy wszystkie formanty naleĔñce do niej oto- czyè formantem ramki (Frame) lub kaĔdemu z formantów nadaè tö sa- mñ wäaĈciwoĈè GroupName. Dotyczy formantów: CheckBox OptionButton EnterFieldBehavior Oznacza sposób zaznaczenia tekstu po wejĈciu do formantu. MoĔe przy- jñè wartoĈci: 0 (fmEnterFieldBehaviorSelectAll) — po wejĈciu zaznacza caäñ zawartoĈè pola (domyĈlne); 1 (fmEnterFieldBehaviorRecallSelection) — nie ingeruje w zazna- czenie. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 125 Dotyczy formantów: TextBox ComboBox RefEdit HelpContextID OkreĈla miejsce w pliku pomocy, z którym zwiñzany jest formant. Dotyczy formantów: Label ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton RefEdit UserForm MouseIcon OkreĈla wskaĒnik myszy, który bödzie wyĈwietlany po wskazaniu obiektu. JeĔeli okreĈlasz tö wäaĈciwoĈè w oknie wäaĈciwoĈci (Properties) — wystarczy wskazaè odpowiedni plik. JeĔeli definiujesz wskaĒnik myszy za pomocñ kodu, wäaĈciwoĈè Mouse ´Icon przechowuje peänñ ĈcieĔkö do jego pliku. Pamiötaj, Ĕe jeĔeli samodzielnie okreĈlasz wyglñd kursora, wäaĈciwoĈè MousePointer musi mieè wartoĈè 99 (fmMousePointerCustom). Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm 126 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy MousePointer OkreĈla wyglñd wskaĒnika myszy nad obiektem, bazujñc na wbudo- wanych ikonach. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmMousePointerDefault) — wskaĒnik standardowy (wartoĈè domyĈlna); 1 (fmMousePointerArrow) — strzaäka; 2 (fmMousePointerCross) — krzyĔ; 3 (fmMousePointerIBeam) — punkt wstawiania (litera I); 6 (fmMousePointerSizeNESW) — wskaĒnik zmiany rozmiaru; 7 (fmMousePointerSizeNS) — wskaĒnik zmiany rozmiaru; 8 (fmMousePointerSizeNWSE) — wskaĒnik zmiany rozmiaru; 9 (fmMousePointerSizeWE) — wskaĒnik zmiany rozmiaru; 10 (fmMousePointerUpArrow) — pojedyncza strzaäka pionowa; 11 (fmMousePointerHourglass) — klepsydra; 12 (fmMousePointerNoDrop) — przekreĈlony; 13 (fmMousePointerAppStarting) — praca w tle (strzaäka + klepsydra); 14 (fmMousePointerHelp) — „co to jest?” (strzaäka + znak zapytania); 15 (fmMousePointerSizeAll) — strzaäki na cztery strony Ĉwiata; 99 (fmMousePointerCustom) — kursor wskazany przez uĔytkownika (patrz wäaĈciwoĈè MouseIcon). Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm Rozdziaĥ 5. Formularze _ 127 TabIndex OkreĈla kolejny numer formantu wykorzystywany podczas poruszania siö po formularzu za pomocñ tabulatora. Przyjmuje wartoĈè liczby caä- kowitej. KaĔda liczba moĔe byè uĔyta tylko raz. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton TabStrip ScrollBar SpinButton RefEdit Frame TabStop JeĔeli wäaĈciwoĈè TabStop = False, formant bödzie omijany podczas poruszania siö po formularzu za pomocñ klawisza tabulatora. DomyĈl- nie TabStop = True. WäaĈciwoĈè TabStop jest uzupeänieniem wäaĈciwoĈci TabIndex. MoĔna bowiem kaĔdemu formantowi narzuciè TabIndex, a mimo to pomijaè niektóre z nich (np. pod wpäywem informacji juĔ podanych przez uĔyt- kownika), zmieniajñc wartoĈè wäaĈciwoĈci TabStop. Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton RefEdit Tag Przechowuje dodatkowe informacje o obiekcie. MoĔe przyjmowaè wartoĈè dowolnego ciñgu znaków. 128 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Dotyczy formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm Zoom OkreĈla zmianö wielkoĈci wyĈwietlanego obiektu. Przyjmuje wartoĈci caäkowite od 10 do 400. Dotyczy formantów: Frame UserForm Picture OkreĈla adres do pliku bödñcego ilustracjñ obiektu. Przyjmuje wartoĈè peänej ĈcieĔki dostöpu do Ĕñdanego pliku. Dotyczy formantów: Label CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton Image UserForm PictureAlingment OkreĈla wyrównanie obrazu wzglödem formantu. MoĔe przyjñè wartoĈci: 0 (fmPictureAlignmentTopLeft) — do lewej; 1 (fmPictureAlignmentTopRight) — do prawej; 2 (fmPictureAlignmentCenter) — wyĈrodkowany; 3 (fmPictureAlignmentBottomLeft) — dolny lewy naroĔnik; 4 (fmPictureAlignmentBottomRight) — prawy dolny naroĔnik. Rozdziaĥ 5. Formularze _ 129 Dotyczy formantów: Frame Image UserForm PictureSizeMode OkreĈla, jak naleĔy wyĈwietliè obraz na formancie. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (fmPictureSizeModeClip) — obcina obraz do Ĕñdanych rozmiarów (domyĈlnie); 1 (fmPictureSizeModeStretch) — rozciñga obraz; 3 (fmPictureSizeModeZoom) — powiöksza do wymaganych rozmiarów, ale zachowuje proporcje. Dotyczy formantów: Frame Image UserForm PicturePosition OkreĈla poäoĔenie rysunku w stosunku do napisu reprezentowanego przez wäaĈciwoĈè Caption. Przyjmuje wartoĈci od 0 do 12. Dotyczy formantów: Label CheckBox OptionButton ToggleButton CommandButton PictureTiling Rysunek zostanie rozmieszczony sñsiadujñco (w postaci kafelków) na caäym formancie. WäaĈciwoĈè przyjmuje wartoĈci logiczne. DomyĈlnie PictureTiling = False — rysunek zostanie umieszczony tylko jeden raz. Dotyczy formantów: Frame Image UserForm 130 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy Height, Width OkreĈlajñ wysokoĈè i szerokoĈè obiektu w pikselach. Przyjmujñ warto- Ĉci liczb caäkowitych od 0 do +32767. Dotyczñ formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm Left, Top OkreĈlajñ odlegäoĈè w pikselach od krawödzi lewej (Left) i górnej (Top) formularza lewego górnego naroĔnika formantu. Mogñ przyjmowaè wartoĈci caäkowite od -32767 do +32767. Dotyczñ formantów: Label TextBox ComboBox ListBox CheckBox OptionButton ToggleButton Frame CommandButton TabStrip MultiPage ScrollBar SpinButton Image RefEdit UserForm StartUpPosition OkreĈla wartoĈè odpowiadajñcñ pozycji formularza na ekranie w cza- sie pierwszego wyĈwietlenia. MoĔe przyjmowaè wartoĈci: 0 (Manual) — ustawienia domyĈlne; Rozdziaĥ 5. Formularze _ 131 1 (CenterOwner) — wyĈwietla formularz na Ĉrodku okna Excela (waĔne w przypadku, gdy okno Excela nie zajmuje caäego ekranu); 2 (CenterScreen) — wyĈwietla formularz na Ĉrodku ekranu; 3 (WindowsDefault) — wyĈwietla formularz w lewym górnym naroĔni- ku ekranu. Dotyczy formantu UserForm. Delay OkreĈla opóĒnienie (w milisekundach) miödzy kolejnymi zmianami war- toĈci, wymuszonymi przytrzymaniem przycisku na pasku przewijania. Po pierwszej zmianie nastöpuje przerwa däugoĈci 5-krotnej wartoĈci Delay. Kolejne zmiany sñ wykonywane w przedziaäach czasowych wskazanych wäaĈciwoĈciñ Delay. WartoĈè domyĈlna Delay = 50. Dotyczy formantów: ScrollBar SpinButton LargeChange OkreĈla rozmiar zmiany wartoĈci danych, która nastñpi po klikniöciu paska przewijania miödzy suwakiem a strzaäkñ przewijania. WartoĈè wäaĈciwoĈci musi siö zawieraè pomiödzy wartoĈciami ustalo- nymi przez wäaĈciwoĈci Min i Max. Dotyczy formantu ScrollBar. Max, Min OkreĈlajñ najwiökszñ i najmniejszñ wartoĈè, miödzy którymi oscylujñ formanty. Przyjmujñ dowolne wartoĈci liczbowe. Zalecana maksymalna rozpiötoĈè wartoĈci to -32767 do +32767. Dotyczñ formantów: ScrollBar SpinButton SmallChange OkreĈla rozmiar zmiany wartoĈci danych, która nastñpi po klikniöciu strzaäki przewijania. WartoĈè wäaĈciwoĈci musi siö zawieraè pomiödzy 132 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy wartoĈciami ustalonymi przez wäaĈciwoĈci Min i Max. DomyĈlnñ wartoĈciñ jest 1. Dotyczy formantów: ScrollBar SpinButton KeepScrollBarsVisible OkreĈla, które paski przewijania bödñ widoczne nawet w przypad- ku, gdy nie bödñ potrzebne. MoĔe przyjñè nastöpujñce wartoĈci: 0 (fmScrollBarsNone) — nie wyĈwietla pasków przewijania; 1 (fmScrollBarsHorizontal) — wyĈwietla pionowy pasek przewijania; 2 (fmScrollBarsVertical) — wyĈwietla poziomy pasek przewijania; 3 (fmScrollBarsBoth) — wyĈwietla obydwa paski (wartoĈè domyĈlna). Dotyczy formantów: Frame UserForm ScrollBars OkreĈla, które paski przewijania bödñ widoczne. MoĔe przyjñè nastö- pujñce wartoĈci: 0 (fmScrollBarsNone) — nie wyĈwietla pasków przewijania; 1 (fmScrollBarsHorizontal) — wyĈwietla pionowy pasek przewijania; 2 (fmScrollBarsVertical) — wyĈwietla poziomy pasek przewijania; 3 (fmScrollBarsBoth) — wyĈwietla obydwa paski (wartoĈè domyĈlna). Dotyczy formantów: Frame UserForm ScrollHeight, ScrollWidth OkreĈlajñ (w punktach) rozmiar przewijanego obszaru. Dotyczñ formantów: Frame UserForm Rozdziaĥ 5. Formularze _ 133 ScrollLeft, ScrollTop OkreĈlajñ odlegäoĈè (w punktach) brzegu okna przewijania od lewego górnego naroĔnika formularza (ramki). Dotyczñ formantów: Frame UserForm TabFixedWidth, TabFixedHeight OkreĈlajñ (w punktach) wysokoĈè i szerokoĈè zakäadek w forman- tach wielostronicowych. Przyjmujñ wartoĈci caäkowite. JeĔeli wäaĈciwoĈè przyjmie wartoĈè 0, system sam dobierze wäaĈciwy rozmiar. Najmniejszy akceptowany rozmiar to 4. Dotyczñ formantów: TabStrip MultiPage 134 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy A Abs, 59 Accelerator, 125 Activate, 21, 99 ActivateMicrosoftApp, 21 ActivateNext, 22 ActivatePrevious, 22 Add, 22 AddCallout, 22 AddComment, 23 AddControl, 99 AddCustomList, 23 AddDataField, 23 AddDiagram, 24 AddFormControl, 25 AddIn, 45 AddIns, 45 AddLabel, 25 AddOLEObject, 26 AddPicture, 27 AddReplacement, 27 AddShape, 28 AddTextbox, 25 AddTextEffect, 28 AddToFavorites, 29 Adjustments, 45 AfterUpdate, 99 Align, 29 Alingment, 108 And, 69 Application, 45 Apply, 29 ApplyDataLabels, 29 Arrange, 30 Array, 9 Asc, 17 AscW, 17 Atn, 57 AutoFill, 31 AutoFilter, 45 AutoRecover, 46 AutoSize, 115 AutoTab, 115 AutoWordSelect, 116 Axes, 46 Axis, 46 AxisTitle, 46 B BackColor, 109 BackStyle, 109 BeforeDragOver, 99 BeforeDropOrPaste, 100 BeforeUpdate, 100 Bold, 124 Boolean, 10 Border, 46 BorderColor, 109 BorderStyle, 110 BoundColumn, 122 BringToFront, 31 Byte, 10 C CalculateBeforeSave, 45 Calendar, 66 Cancel, 116 Caption, 110 CBool, 15 CByte, 15 CCur, 16 CDate, 16 CDbl, 16 CDec, 16 Cells, 41 CenterFooterPicture, 49 CenterHeaderPicture, 49 Change, 100 Characters, 46 ChartArea, 47 ChartObjects, 32 ChDir, 88 Skorowidz ChDrive, 89 CheckSpelling, 32 Choose, 78 Chr, 17 ChrW, 17 CInt, 16 Clear, 32 ClearContents, 32 ClearFormats, 32 Click, 101 CLng, 16 CLngLng, 16 Close, 32 ColumnCount, 122 ColumnHeads, 122 ColumnWidths, 122 Comment, 47 Const, 6 ControlFormat, 47 ControlSource, 123 ControlTipText, 110 Copy, 33 CopyPicture, 33 Cos, 57 CSng, 16 CStr, 16 Currency, 10, 13 Cut, 33 CVar, 16 CVDate, 16 CVErr, 82 Cycle, 116 D DataLabel, 47 DataTable, 48 Date — Funkcja, 65 Date — typ zmiennej, 11 DateAdd, 63 DateDiff, 64 DatePart, 65 DateSerial, 62 141 DateValue, 62 Day, 61 DblClick, 101 Deactivate, 101 Default, 116 DefaultWebOptions, 48 DefBool, 14 DefByte, 14 DefCur, 14 DefDate, 14 DefDbl, 14 DefDec, 14 DefInt, 14 DefLng, 14 DefLngLng, 14 DefObj, 14 DefSng, 14 DefStr, 14 DefVar, 14 Delay, 132 Delete, 33 DeleteSetting, 87 Dialog, 48 Dialogs, 48 Dim, 6 DisplayAlerts, 20 Do...Loop, 75 Double, 10, 13 DropButtonClick, 102 DropButtonStyle, 111 Duplicate, 34 E Enabled, 117 End, 81 End Function, 7, 81 End If, 81 End Property, 81 End Select, 81 End Sub, 8, 81 End Type, 81 End With, 81 Enter, 102 EnterFieldBehavior, 125 EnterKeyBahavior, 117 EOF, 91 Eqv, 69 Erase, 9 Err, 85 Error, 85, 102 ErrorBar, 48 Evaluate, 34 Exit, 103 Exit Do, 81 Exit For, 77, 81 Exit Function, 81 Exit Property, 81 Exit Sub, 81 Exp, 57 Export, 35 F FileCopy, 89 FileDateTime, 91 FileLen, 91 FillFormat, 48 Fix, 59 Font, 49 For Each...Next, 76 For...Step...Next, 76 ForeColor, 111 Format, 71 FormatCondition, 49 FormatCurrency, 18 FormatDateTime, 19 FormatNumber, 18 FormatPercent, 18 Function, 7 G Get, 89 GetAllSettings, 88 GetSetting, 88 GoSub...Return, 75 GoTo, 75 Graphic, 49 GroupName, 125 H Height, 131 HelpContextID, 126 Hex, 19 HideSelection, 117 Hour, 60 HPageBreak, 50 Hyperlink, 50 Hyperlinks, 50 142 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy I If...Then...Else, 78 Imp, 69 Initialize, 103 Input #, 89 InputBox, 68 InStr, 73 InStrRev, 73 Int, 59 Integer, 10, 13 IntegralHeight, 118 IsArray, 82 IsDate, 82 IsEmpty, 82 IsError, 82 IsMissing, 83 IsNull, 83 IsNumeric, 83 IsObject, 83 Italic, 124 Item, 35 K KeepScrollBarsVisible, 133 KeyDown, 103 KeyPress, 104 KeyUp, 104 L LargeChange, 132 LargeScroll, 36 Layout, 104 LBound, 9 Lcase, 71 LeaderLines, 50 Left, 73, 131 LeftFooterPicture, 49 LeftHeaderPicture, 49 Legend, 50 Len, 71 Line Input #, 89 ListRows, 123 ListStyle, 123 ListWidth, 123 Loc, 91 Locked, 118 LOF, 91 Log, 57 Long, 10, 13 LongLong, 10, 13 LSet, 72 LTrim, 73 M MathEntry, 118 MathRequired, 119 Max, 132 MaxLength, 119 Mid, 75 Min, 132 Minute, 60 MkDir, 89 Mod, 60 Month, 61 MonthName, 66 MouseDown, 105 MouseIcon, 126 MouseMove, 105 MousePointer, 127 MouseUp, 106 Move, 36 MsgBox, 67 MultiLine, 119 MultiSelect, 119 N Name, 51, 90, 108 NewWindow, 37 Not, 69 Now, 65 O Object, 11 Oct, 19 OLEObject, 51 OLEObjects, 37 On Error, 86 On...GoSub, 77 On...GoTo, 77 Open, 90 Option Base, 14 Option Compare, 15 Option Explicit, 14 Option Private Module, 7, 14 Or, 69 Orientation, 112 P PageSetup, 51 PasswordChar, 112 Pi, 57 PickUp, 29 Picture, 52, 129 PictureAlingment, 129 PicturePosition, 130 Pictures, 52 PictureSizeMode, 130 PictureTiling, 130 PlotArea, 47 Point, 52 PrintOut, 37 PrintPreview, 38 Private, 7 ProportionalThumb, 112 Protect, 38 Public, 7 Q QueryClose, 106 R Raise, 85 Randomize, 58 ReDim, 8 Refresh, 40 RemoveControl, 107 Replace, 74 Reset, 90 Resize, 107 Resume, 86 Right, 73 RightFooterPicture, 49 RightHeaderPicture, 49 RmDir, 89 Rnd, 58 Round, 60 RowSource, 123 Rset, 72 RTrim, 73 S Save, 40 SaveAs, 40 SaveSetting, 87 Scroll, 107 ScrollBars, 133 ScrollHeight, 133 ScrollIntoView, 41 ScrollLeft, 134 ScrollTop, 134 ScrollWidth, 133 Second, 60 Select, 41 Select Case, 79 SelectionMargin, 120 SendToBack, 31 Set, 11 SetAttr, 90 SetBackgroundPicture, 42 Sgn, 59 Show, 42 ShowDropButtonWhen, 112 ShowModal, 120 Sin, 57 Single, 10, 13 Size, 124 SmallChange, 132 SmallScroll, 36 Space, 71 SpecialEffect, 113 SpinDown, 107 SpinUp, 107 Sqr, 58 StartUpPosition, 131 Static, 6 Stop, 81 Str, 18 StrComp, 69 StrConv, 70 StrikeThrough, 124 String, 10, 13, 71 StrReverse, 74 Style, 113 Sub, 8 Switch, 80 Sync, 97 T TabFixedHeight, 134 TabFixedWidth, 134 TabIndex, 128 TabKeyBehavior, 120 tablica, 6 TabOrientation, 114 TabStop, 128 Tag, 128 TakeFocusOnClick, 120 Skorowidz _ 143 Tan, 57 Terminate, 107 Text, 124 TextAlign, 121 TextColumn, 124 Time, 65 Timer, 66 TimeSerial, 62 TimeValue, 62 Top, 131 Trim, 73 TripleState, 121 Type, 12 TypeName, 84 U UBound, 9 Ucase, 71 Underline, 124 Unprotect, 38 V Val, 17 Value, 114 Variant, 12 VarType, 84 vbDayOfWeek, 64 Visible, 114 W Weekday, 61 WeekdayName, 66 Weight, 124 While...Wend, 77 Width, 131 Window, 52 With, 80 94 94 95 96 Workbook_BeforePrint, 94 Workbook_BeforeSave, 94 Workbook_Deactivate, 93 Workbook_NewSheet, 94 Workbook_Open, 95 Workbook_PivotTableClose ´Connection, 97 Workbook_PivotTableOpen ´Connection, 97 Workbook_SheetActivate, Workbook_SheetBefore ´DoubleClick, 95 Workbook_SheetBefore ´RightClick, 95 Workbook_SheetCalculate, Workbook_SheetChange, Workbook_SheetDeactivate, 96 95 Workbook_SheetFollow ´Hyperlink, 96 Workbook_SheetPivot ´TableUpdate, 97 Workbook_SheetSelection ´Change, 96 Workbook_Window ´Activate, 96 Workbook_Window ´Deactivate, 96 Wäasny typ zmiennej, 12 WordWrap, 121 Workbook, 52 Workbook_Activate, 93 Workbook_AddinInstall, 94 Workbook_AddinUninstall, Workbook_WindowResize, WorkbookAfterXmlExport, WorkbookAfterXmlImport, 97 97 WorkbookBeforeXmlExport, Workbook_BeforeClose, WorkbookBeforeXmlImport, 96 97 97 Workbooks, 52 WorkSheet, 52 Worksheet_Activate, 92 Worksheet_BeforeDouble Worksheet_BeforeRight ´Click, 92 ´Click, 92 Worksheet_Calculate, 93 Worksheet_Change, 93 Worksheet_Deactivate, 92 Worksheet_Follow ´Hyperlink, 93 Worksheet_PivotTable ´Update, 93 Worksheet_Selection ´Change, 93 WorksheetFunction, 53 Xor, 69 Year, 61 X Y Z Zoom, 108, 129 144 _ VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: