Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00192 004197 18669316 na godz. na dobę w sumie
Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych - stan prawny na 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych - stan prawny na 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4543-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera wzory pism i umów niezbędnych przy rozliczaniu klientów biura rachunkowego. Do publikacji dołączona jest płyta CD z gotowymi wzorami, dzięki którym będziesz pracować na gotowych wzorach pism. W publikacji znajdziesz m.in. wzór umowy o prowadzenie księgi rachunkowej, umowę z klauzulą poufności i wiele innych z zakresu prowadzenia biura, podatków, kadr i ZUS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu:  zyskasz pewność, że Twoje dokumenty są zgodne z prawem  łatwo dopasujesz treść pisma lub umowy do konkretnej sytuacji  unikniesz najczęstszych błędów przy sporządzaniu dokumentów Cena: 97 zł UOM 87 UOM87 Vademecum okladka.indd 1 04-01-2016 10:10:44 VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI, KADRY I ZUS Praca zbiorowa pod redakcją: Katarzyny Brzozowskiej Wydawca Katarzyna Bednarska Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Skład i łamanie Studio IGAWA Ireneusz Gawliński Druk Drukarnia Mdruk ISBN 978-83-269-4543-4 © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Pub- likacja „VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wyko- rzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro obsługi klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści I. Prowadzenie biura Umowa o prowadzenie księgi rachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa z klauzulą poufności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Podatki Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o stwierdzenie nadpłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o zaliczenie nadpłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych osoby trzeciej . . . . Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o potrącenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarga na niezałatwienie sprawy w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czynny żal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kadry Umowa o prace na czas nieokreślony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa o prace na okres próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa o prace na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porozumienie stron zmieniające warunki pracy i płacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakres obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Świadectwo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. ZUS Zastrzeżenia płatnika składek do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym . . . . . Odwołanie od decyzji ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o przywrócenie terminu na złożenie odwołania od decyzji ZUS . . . . . . . . . . . . Wniosek o odroczenie terminu płatności składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o wydanie interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 14 16 20 22 24 26 28 29 30 32 34 36 38 40 44 47 49 53 55 61 70 74 76 78 80 82 84 3 Dział I Prowadzenie biura w którym znajduje się:   Umowa o prowadzenie księgi rachunkowej   Umowa z klauzulą poufności   Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa WZÓR Umowa o usługowe prowadzenie księgi rachunkowej Umowa o prowadzenie księgi rachunkowej zawarta w …………………………….. w dniu ............................... r. pomiędzy: …........................................................................., zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a …………………………………………………………………………………………., zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: § 1 1) prowadzenie i przechowywanie przez Zleceniobiorcę ewidencji księgowej (syntetycznej i anali- tycznej) Zleceniodawcy w postaci księgi rachunkowej, zwanej dalej „Księgą”, na którą składają się: – dziennik, – konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, – zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, – odrębnie sporządzony inwentarz; 2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: – odrębne ewidencje do celów podatku od towarów i usług, – kartoteki wynagrodzeń*, – ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych*, – ewidencje wyposażenia* – zwane dalej „Ewidencjami”, przeznaczonymi do ewidencjonowania osiągniętych przychodów i po- noszonych kosztów w ramach prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej w zakresie ........................................................................................................................................; 3) sporządzanie deklaracji podatkowych; 4) sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń (listy płac, deklaracje ZUS, poda- tek od wynagrodzeń, roczne rozliczenie pracowników w zakresie obowiązującym zakład pracy) oraz informowanie o wysokości należnych składek do zapłaty. § 2 1. Przy wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, Zleceniobiorca będzie prowadził Księgę i Ewidencje z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy dokumentów i informacji. 2. Przez prowadzenie Księgi rozumie się podjęcie przez Zleceniobiorcę następujących czynności: 1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej firmy, tzn. zaewidencjonowanie w Księdze poszczególnych zdarzeń gospodarczych; 2) sporządzanie bilansów rocznych oraz obowiązkowych sprawozdań finansowych; 3) sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych; 4) ocena w świetle prawa rachunkowego i podatkowego dokumentów księgowych oraz decydowa- nie o sposobie ich zakwalifikowania wraz ze sposobem uwidocznienia w Księdze; zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii Zleceniobiorcy może nastąpić wyłącznie na wyraźne, pisemne polecenie Zleceniodawcy i na jego odpowiedzialność za skutki mogące wyniknąć z ta- kiego księgowania; 1. 2. 6 WZÓR Umowa o usługowe prowadzenie księgi rachunkowej 5) ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i rozliczeń VAT oraz wypełnianie w imie- niu Zleceniodawcy miesięcznych deklaracji na te zaliczki oraz deklaracji podatkowych dla po- datku od towarów i usług, a także zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z zapi- sów do Księgi i innych niezbędnych informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę. 3. W celu prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniobiorca będzie: 1) odbierał od Zleceniodawcy w siedzibie Zleceniobiorcy dokumenty stanowiące podstawę do za- pisów w Księdze i Ewidencjach w terminach ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 2; 2) badał odbierane dokumenty pod względem formalnym i informował Zleceniodawcę o ewen- tualnych brakach lub wadliwości przedstawionych dokumentów natychmiast po stwierdzeniu uchybień, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru tych dokumentów. Zleceniobiorca nie bada ani nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przekazanych mu dokumentów; 3) udzielał Zleceniodawcy wyjaśnień i informacji o dokonanych operacjach księgowych; 4) zachowywał przekazywane przez Zleceniodawcę informacje w tajemnicy. 4. Informacja o wysokości zobowiązań podatkowych, o której mowa w ust. 2 pkt 3, będzie przekazy- wana Zleceniodawcy osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy lub telefonicznie na życzenie Zlecenio- dawcy. 1. Strony zgodnie ustalają, iż Księga i ewidencje oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, będą przechowywane w siedzibie Zleceniobiorcy znajdującej się ………………………. 2. O miejscu przechowywania dokumentacji wymienionej w ust. 1 Zleceniodawca za pośrednictwem Zleceniobiorcy niezwłocznie powiadomi właściwy urząd skarbowy. § 3 § 4 1. W czasie obowiązywania niniejszej umowy na każde żądanie Zleceniodawcy Zleceniobiorca wyda mu przechowywane dokumenty także w trakcie roku obrachunkowego (podatkowego) za odpo- wiednim pokwitowaniem, dostosowanym do rodzaju wydanych dokumentów. 2. W okresie przechowywania dokumentów poza siedzibą Zleceniobiorcy jest on zwolniony z obo- wiązków wynikających z niniejszej umowy, do wykonywania których niezbędny jest dostęp do do- kumentów wydanych Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wpisów dokonanych w tym okresie, jak również za ewentualne nieprawidłowości wpisów i dokumentów sporządzanych przez Zlece- niobiorcę, o ile bezpośrednią lub pośrednią przyczyną tych nieprawidłowości były wpisy dokonane przez inne osoby w okresie przechowywania dokumentów poza siedziba Zleceniobiorcy. 4. W przypadku gdy uzasadnia to nakład pracy związany z wydaniem dokumentów i ich ponownym przyjęciem przez Zleceniobiorcę, może on obciążyć Zleceniodawcę dodatkową opłatą za te czyn- ności. 5. Zleceniobiorca może sporządzić i zachować odpisy lub kopie wypożyczonych Zleceniodawcy do- kumentów. § 5 1. W celu umożliwienia Zleceniobiorcy prawidłowego wykonania zlecenia Zleceniodawca zobowią- zany jest do następujących czynności: 1) właściwego pod względem formalnym i rzetelnego pod względem merytorycznym dokumento- wania operacji gospodarczych podlegających wpisowi do Księgi i Ewidencji; 2) dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich kompletnych dokumentów stanowiących podstawę wpi- sów do Księgi i Ewidencji nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, które- go te dokumenty dotyczą; 3) niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy, nie później jednak niż w dniu dostarczenia do- kumentów, o wszelkich zdarzeniach powodujących zmiany w stanie oraz ilości składników ma- jątkowych, w szczególności o zawarciu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów, których jedną ze stron jest Zleceniodawca, wykazywaniu wszelkich podlegających opodatkowaniu przychodów, 4. 3. i i a a r r u u b b e e i i n n e e z z d d a a w w o o r r P P 7 WZÓR Umowa o usługowe prowadzenie księgi rachunkowej o innych przychodach, mogących mieć wpływ na zobowiązania z działalności gospodarczej, a także dokonanych czynnościach traktowanych przez odpowiednie przepisy jako sprzedaż oraz o zmianach w stanie zatrudnienia. 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zaciągania z własnej inicjatywy informacji o wysokości zobo- wiązania podatkowego za dany miesiąc wg obliczeń Zleceniobiorcy. 3. Zaksięgowanie zdarzenia gospodarczego wbrew opinii biura rachunkowego może nastąpić wyłącz- nie na wyraźne, pisemne polecenie podatnika i na jego odpowiedzialność za skutki wynikające z ta- kiego księgowania. § 6 1. Gdy ocena dostarczonych dokumentów księgowych pod względem podatkowym nie jest możliwa bez wglądu w inne dokumenty (umowy, porozumienia, decyzje itp.), Zleceniobiorca może wyzna- czyć Zleceniodawcy odpowiedni termin do przedłożenia do wglądu tych dokumentów oraz poda- nia innych potrzebnych informacji. 2. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 3. Jeżeli Zleceniodawca nie uczyni zadość żądaniu Zleceniobiorcy w terminie określonym w ust. 1, Zleceniobiorca rozstrzygnie o formie księgowania samodzielnie na podstawie posiadanych doku- mentów i informacji, biorąc pod uwagę przede wszystkim, by w ten sposób nie powstała zaległość podatkowa Zleceniodawcy rodząca odpowiedzialność odszkodowawczą Zleceniobiorcy. 1. Zleceniodawca ma prawo żądania usunięcia ewentualnych braków, przy czym w pierwszej kolejno- ści powinien umożliwić Zleceniobiorcy ich poprawienie. 2. Oczywiste nieprawidłowości (np. błędy pisarskie lub rachunkowe) Zleceniobiorca może sprostować w każdym czasie, również w stosunku do osób trzecich. Inne braki Zleceniobiorca może sprosto- wać w stosunku do osób trzecich tylko za zgodą Zleceniodawcy. § 7 § 8 § 9 § 10 Zleceniodawca oświadcza, że: 1. ciąży na nim obowiązek prowadzenia rachunkowości w sposób i w formie przewidzianej w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości, 2. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT o numerze NIP ..................................... . 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich okoliczności, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zlecenia, chyba że Zleceniodawca zwolni go pisemnie z tego obowiązku. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nadal po wygaśnięciu umownego sto- sunku zlecenia. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie współpracowników Zlecenio- biorcy. 1. Usługa wykonywana jest w ciągu roku podatkowego i kończy się wraz ze złożeniem zeznania. 2. Umowa dotyczy czynności*: a) które w normalnych warunkach w tym czasie powstają, b) które pod względem ekonomicznym należą do tego okresu. 1. Za wykonane czynności Zleceniobiorca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne, płatne do koń- ca miesiąca następującego po miesiącu, za który dostarczono dokumenty księgowe w wysokości netto ..................... zł + VAT (słownie .......................................................................... zł). 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawiania rachunków, faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 11 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Vademecum umów i pism dla biur rachunkowych - stan prawny na 1 stycznia 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: