Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00789 011286 20240262 na godz. na dobę w sumie
VirtueMart. Jak szybko stworzyć profesjonalny sklep internetowy w Joomla! - książka
VirtueMart. Jak szybko stworzyć profesjonalny sklep internetowy w Joomla! - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3982-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kupić, sprzedać, zarobić... Tylko z VirtueMart!

Systemy zarządzania treścią (CMS-y) są zwykle najlepszym rozwiązaniem dla osób mających zamiar stworzyć dobre, funkcjonalne strony internetowe bez nadmiernego wysiłku i ponoszenia dużych kosztów. Jednym z takich systemów jest Joomla!, CMS nie tylko darmowy, ale także zapewniający dostęp do kodu źródłowego i wyjątkowo elastyczny. W oparciu o Joomla! da się zbudować dowolny rodzaj witryny WWW, a wyspecjalizowane komponenty pomagają uzyskać dokładnie ten efekt, o jaki nam chodzi.

Jednym z takich komponentów, przeznaczonym dla obecnych i przyszłych handlowców, którzy chcą zaistnieć w sieci, jest VirtueMart. Rozwiązanie to pozwala stworzyć znakomicie działający, prosty w obsłudze i wygodny dla użytkowników sklep internetowy. Uwzględnia przy tym różnorodność potrzeb założycieli sklepu dotyczących wizerunku firmy, sposobów kontaktów z klientami, kategorii produktów i metod ich wyszukiwania. Już dziś sprawdź oszałamiające możliwości VirtueMart - z tą książką to sama przyjemność!

Prostota i skuteczność? Wykorzystaj VirtueMart!


Marcin Żmudziński - z wykształcenia magister inżynier informatyk. Obecnie pracuje jako analityk i główny administrator w jednej z największych firm telekomunikacyjnych w kraju. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz konsultantem i doradcą w dziedzinie informatyki. Z zamiłowania jest fotoreporterem współpracującym z prasą i agencjami fotograficznymi. Wolny czas chętnie spędza na zgłębianiu zagadnień z zakresu psychologii, parapsychologii, NLP i oczywiście informatyki. Jest zwolennikiem aktywnego spędzania czasu i przekraczania własnych ograniczeń w sporcie i życiu.

Kontakt: marcin.zmudzinski@pin-group.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?virtue Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3982-3 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Wprowadzenie do Joomla! i e-commerce ........................................... 9 Wprowadzenie do e-commerce ........................................................................................ 9 Wybieramy platformĊ ..................................................................................................... 10 Open source — wady i zalety ......................................................................................... 11 Wizerunek firmy ............................................................................................................. 11 Czym jest Joomla!? ........................................................................................................ 12 MoĪliwoĞci i zastosowania ............................................................................................. 12 Joomla! e-commerce ....................................................................................................... 13 Czym jest VirtueMart? ................................................................................................... 13 Gáówne funkcjonalnoĞci ................................................................................................. 14 Rozdziaä 2. Instalacja i podstawowa konfiguracja ............................................. 15 Wymagania systemowe .................................................................................................. 15 Wybór hostingu .............................................................................................................. 16 Instalacja na serwerze krok po kroku .............................................................................. 16 Instalacja Joomla! ........................................................................................................... 17 Podstawowa konfiguracja i administracja treĞcią ........................................................... 21 Instalacja VirtueMart ...................................................................................................... 28 Podstawowa konfiguracja i administracja sklepu w Joomla! .......................................... 31 Instalacja Joomla! eCommerce Edition .......................................................................... 32 Rozdziaä 3. Konfiguracja VirtueMart ................................................................. 35 Panel administracyjny, dostosowanie sklepu do wáasnych potrzeb ................................ 35 Waluta, páatnoĞci, dostawa, stawki VAT ........................................................................ 39 Rozdziaä 4. Zarzñdzanie sklepem ...................................................................... 51 Zarządzanie ofertą i jej parametrami .............................................................................. 51 Dostawcy, kategorie, produkty ....................................................................................... 51 Zarządzanie zamówieniami ............................................................................................ 59 Rozdziaä 5. Utrzymanie i eksploatacja sklepu .................................................... 61 Obsáuga okresowa .......................................................................................................... 61 BezpieczeĔstwo cms, sklepu i klientów .......................................................................... 63 Aktualizacja i modyfikowanie funkcjonalnoĞci produkcyjnego systemu ....................... 65 6 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rozdziaä 6. Modyfikacje wizualizacji sklepu ...................................................... 69 Wizualizacja Joomla! i sklepu, modyfikacja zaszytych szablonów ................................ 69 Rozdziaä 7. Rozszerzanie funkcjonalnoĈci o dodatkowe moduäy .......................... 79 Rozdziaä 8. SEO SEF ........................................................................................ 93 Rozdziaä 9. Rozwiñzywanie problemów. Gdzie szukaè pomocy .......................... 109 Skorowidz .................................................................................... 115 Rozdziaä 4. Zarzñdzanie sklepem Zarzñdzanie ofertñ i jej parametrami Do tej pory udaáo nam siĊ zainstalowaü sklep oraz skonfigurowaü jego najwaĪniejsze opcje. W trakcie instalacji zostaáy zaimportowane przykáadowe dane dotyczące np. stawek podatkowych, opáat przewozowych czy walut, które znacznie uáatwiają zro- zumienie mechanizmów, jakie oferuje oprogramowanie. Na obecnym etapie najbardziej interesują nas jednak opcje związane z ofertą sklepu, a co za tym idzie — skupimy siĊ na zaimportowanej ofercie narzĊdzi zainstalowanej wraz z VirtueMart. Zrozumienie zasad dziaáania oprogramowania związanych z ofertą pozwoli nam na zdefiniowanie oferty dla wáasnych produktów lub usáug. W dalszej czĊĞci rozdziaáu zostaną poruszone m.in. tematy związane z dostawcami, kategoriami produktów, pro- duktami i ich cechami, jak kolor czy rozmiar. Zarządzanie sklepem wiąĪe siĊ nierozáącznie z zarządzaniem zamówieniami, dlatego zostaną omówione tematy związane z obiegiem zamówieĔ i statusów. Dostawcy, kategorie, produkty Aby áatwiej byáo zrozumieü tematy związane z budowaniem oferty sklepu, najlepiej posáuĪyü siĊ ofertą zaimportowaną podczas instalacji. W panelu administracyjnym Virtue- Mart wybieramy z menu opcjĊ Produkty. Naszym oczom powinna siĊ ukazaü lista 10 produktów, jak to ma miejsce na rysunku 4.1. 52 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.1. Produkty Warto zwróciü uwagĊ na nazwy kolumn stabelaryzowanego widoku. Pierwsze pole związane jest z nazwą produktu, kolejne z powiązanymi mediami (w tym przypadku zdjĊciami), nastĊpne dotyczą ceny, producenta, recenzji, statusu publikacji oraz ko- piowania i kasowania. Dodatkowo nad tabelą widoczne jest pole rozwijane umoĪli- wiające wybór kategorii produktów. JuĪ ten widok pozwala siĊ zorientowaü w hierarchii. Mamy mianowicie produkty, które mogą przynaleĪeü do pewniej kategorii oraz do jakiegoĞ producenta. Jak siĊ dalej okaĪe, przy edycji konkretnych pozycji z oferty warto zdefiniowaü kategorie i producentów, tak aby potem wygodnie nimi operowaü przy dodawaniu produktów. PrzejdĨmy do edycji pierwszej dostĊpnej pozycji. W tym celu klikamy áącze zawarte w nazwie produktu. Naszym oczom powinien ukazaü siĊ obraz z szeĞcioma zakáadkami, tak jak ma to miejsce na rysunku 4.2. Pierwsza z nich dotyczy podstawowych informacji o produkcie, takich jak cena, kod magazynowy, kategoria, w jakiej zostaá umieszczony. DostĊpne jest teĪ pole Charakterystyka produktu, które pozwala na wpisanie dodatko- wych informacji z wykorzystaniem prostego edytora. Rysunek 4.2. Zakáadka Informacje podstawowe Rozdziaä 4. i Zarzñdzanie sklepem 53 Kolejna zakáadka (rysunek 4.3), jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sposobu wyĞwietla- nia. DziĊki pozycjom tu zawartym mamy wpáyw m.in. na szerokoĞü opisu produktu dla listy czy wyĞwietlanie wariantów produktu na liĞcie. Warianty to nic innego jak lista od- mian produktu róĪniących siĊ atrybutami — dla przykáadu wyróĪnikiem moĪe byü kolor. Rysunek 4.3. Zakáadka Sposób wyĞwietlania NastĊpna zakáadka, Stan (rysunek 4.4), umoĪliwia m.in. okreĞlenie liczby przedmio- tów w magazynie, czasu dostawy, dostĊpnoĞci produktu. Ciekawa opcja na tej zakáadce dotyczy promocji. W pozycji Lista atrybutów moĪemy zdefiniowaü atrybut dotyczący np. koloru, w polu WáaĞciwoĞü okreĞliü konkretny kolor i zmodyfikowaü cenĊ w zaleĪnoĞci od zastosowanych operatorów. Dokáadniej opisano to w przykáadzie zawartym na stronie. Przykáad formatowania listy atrybutów: Nazwa = np. Kolor. WáaĞciwoĞü = np. zielony. Kliknij odnoĞnik Nowy atrybut, by dodaü nazwĊ nowej cechy, np. kolor, rozmiar. NastĊpnie kliknij odnoĞnik Nowa wáaĞciwoĞü, aby okreĞliü wartoĞü cechy, np. czerwony, zielony. Program dokona przeliczenia ceny produktu zaleĪnie od zastosowanych operatorów: + (znak plus) — doda wpisaną kwotĊ do ceny produktu. - (znak minus) — odejmie wpisaną kwotĊ od ceny produktu. = (znak równa siĊ) — ustawi taką cenĊ produktu bez wzglĊdu na wybrane opcje. Szczególnie dobrze zastosowanie mechanizmu promocji widaü w menu Produkty/Produkty w promocji. Wybierając z listy dowolny produkt, moĪemy zapoznaü siĊ ze sposobem przygotowania promocji w zakáadce Stan. 54 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.4. Zakáadka Stan Zakáadka Wymiary i waga produktu (rysunek 4.5) pozwala na zdefiniowanie pól istotnych gáównie z punktu widzenia przesyáki. Oprócz klasycznych pozycji dotyczących dáu- goĞci, wysokoĞci, szerokoĞci czy wagi mamy do dyspozycji pozycje dotyczące iloĞci egzemplarzy w jednostkowym opakowaniu. Rysunek 4.5. Zakáadka Wymiary i waga produktu JeĞli chcemy wstawiü bądĨ zmieniü zdjĊcie produktu, moĪemy tego dokonaü za pomocą zakáadki ZdjĊcia (rysunek 4.6). Operacje na zdjĊciach moĪemy teĪ wykonaü z poziomu menu Produkty/Lista produktów i opcji Media. Ostatnia karta dotyczy produktów pokrewnych i umoĪliwia doáączenie odnoĞników do podobnych towarów. Zawiera ona listĊ pozostaáych produktów w sklepie (rysunek 4.7). Wróümy na chwilĊ do listy produktów w menu Produkty. Jak moĪna zauwaĪyü, przy pozycjach w wybranych kolumnach istnieje moĪliwoĞü klikniĊcia niektórych z nich, takich jak Media (rysunek 4.8) czy Dodaj recenzjĊ. Zarządzanie zdjĊciami jest maáo skomplikowane. MoĪemy w prosty sposób usunąü grafiki, dokonaü ich publikacji lub je podejrzeü. Rozdziaä 4. i Zarzñdzanie sklepem 55 Rysunek 4.6. Zakáadka ZdjĊcia Rysunek 4.7. Zakáadka Produkty pokrewne Rysunek 4.8. Media Media to jednak coĞ wiĊcej niĪ tylko zdjĊcia. Aby siĊ o tym przekonaü, wystarczy uĪyü przycisku Nowy (rysunek 4.9). 56 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! Rysunek 4.9. Dodanie nowego pliku Pole Typ definiuje typ akcji, jaką chcemy wykonaü. Mamy do wyboru:  ZdjĊcie produktu (duĪe i miniatura),  ZdjĊcie,  Miniatura,  Plik produktu do pobrania,  Dodatkowe zdjĊcie,  Plik zaáącznika. Opcje dodawania plików są wykorzystywane w przypadku plików pobieranych w ramach naszej oferty lub jeĞli chcemy doáączyü do produktu np. szczegóáową specyfikacjĊ w PDF do pobrania. Zgodnie ze swą nazwą panel Dodaj recenzjĊ (rysunek 4.10) umoĪliwia dodanie recenzji do produktu. MoĪna to zrobiü, korzystając z pola opisu, które wymaga domyĞlnie wpi- sania minimum 100 znaków oraz oceny przez odpowiedni wybór liczby gwiazdek. System recenzji moĪna wyáączyü bądĨ aktywowaü oraz konfigurowaü poprzez menu Konfiguracja/Ogólne. Dodatkowe opcje związane z recenzjami dotyczą rozmiaru pola opisowego oraz mechanizmu publikacji. MoĪemy zdecydowaü siĊ na automatyczne pu- blikowanie opinii bądĨ publikacjĊ po moderacji przez administratora sklepu. Upraw- nienia do opiniowania posiadają wyáącznie zarejestrowani uĪytkownicy. Opiniowanie jest procesem jednokrotnym, tzn. moĪemy zaopiniowaü produkt tylko raz. Kolejna przydatna opcja w naszym sklepie wiąĪe siĊ z rabatami. W menu Lista ra- batów mamy wykaz wszystkich rabatów wraz z ich typem (kwotowy bądĨ procento- wy) oraz okresem obowiązywania (rysunek 4.11). JeĞli usuniemy rabat z listy, zmiana bĊdzie dotyczyáa wszystkich produktów z listy, których dotyczyá. Rozdziaä 4. i Zarzñdzanie sklepem 57 Rysunek 4.10. Dodanie recenzji Rysunek 4.11. Lista rabatów PrzejdĨmy do listy typów produktów (rysunek 4.12). Aby odpowiedzieü sobie, jak z niej korzystaü, najpierw zdefiniujmy, do czego sáuĪy. Typy produktów z zaáoĪenia sáuĪą do opisania skomplikowanych produktów, jak np. elektronika. Typy produktów uáatwiają tworzenie klasyfikacji opartej na parametrach produktów oraz umoĪliwiają wyszukiwanie produktów w oparciu o parametry. Zarówno kategoria, jak i typ produktu opisują produkt. Rozgraniczenie polega na tym, Īe kategoria z zaáoĪenia opisuje przeznaczenie produktu, na- tomiast typ opisuje produkty na podstawie parametrów, rozszerzając w ten sposób opis. Rysunek 4.12. Nowa pozycja na liĞcie typów produktów 58 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! ZaáóĪmy, Īe chcielibyĞmy opisaü monitory LCD. Jednym z parametrów opisujących ten produkt jest przekątna ekranu. W liĞcie typów produktów moĪemy zdefiniowaü nową pozycjĊ dotyczącą przekątnej oraz jako nowy parametr dodaü dostĊpne przekątne. Dla przykáadowych monitorów moĪemy teĪ podaü dodatkowo jasnoĞü, rozdzielczoĞü i kilka innych parametrów. JeĞli parametry zostaáy zdefiniowane, to nie pozostaje nam nic innego, jak przypisaü produkty z kategorii do utworzonego typu produktu. W tym celu w liĞcie produktów wybieramy przycisk Dodaj typ, nastĊpnie wybieramy wartoĞü i zapisujemy naszą pracĊ. W produktach konfigurujemy parametry dla typu. Menu dotyczące produktów oferuje jeszcze kilka pozycji wartych wyjaĞnienia. Jedną z nich jest Drzewo kategorii dostĊpne z menu Lista kategorii (rysunek 4.13). Widok powinien byü nam znany z informacji o produkcie czy listy produktów. Rysunek 4.13. Drzewo kategorii Jak nietrudno siĊ domyĞliü, lista pozwala nam na skategoryzowanie produktów, co korzystnie wpáywa na prezentacjĊ ich w ofercie. Dodanie nowej pozycji wiąĪe siĊ gáównie z podaniem parametrów opisowych, co widaü na rysunku 4.14. Rysunek 4.14. Informacja o kategorii Rozdziaä 4. i Zarzñdzanie sklepem 59 Oprócz opisanych rabatów w naszym sklepie mamy jeszcze dostĊpne opcje związane z kuponami (rysunek 4.15). VirtueMart umoĪliwia obsáugĊ zarówno jednorazowych, jak i staáych kuponów. Aby moĪna byáo siĊ posáugiwaü tym mechanizmem, jesteĞmy zobligowani podczas dodawania kuponu do podania jego kodu, informacji, czy bĊdzie to kupon procentowy, czy kwotowy, oczywiĞcie kwoty oraz czy bĊdzie to kupon jednora- zowy, czy staáy. Rysunek 4.15. Lista kuponów Aby zamknąü tematy związane z ofertą, powinniĞmy zapoznaü siĊ z pozycją menu o na- zwie Producenci. DomyĞlnie w sklepie na potrzeby oferty zdefiniowana jest jedna pozycja o nazwie Producent (rysunek 4.16). Przechodząc do jej edycji, zauwaĪymy opcje związa- ne z opisem, adresem WWW i e-mailem producenta. Rysunek 4.16. Lista producentów ListĊ producentów moĪemy skategoryzowaü. I tu w przypadku chĊci dodania pozycji mamy tylko dwa pola do wypeánienia — związane z nazwą i opisem kategorii (rysunek 4.17). Rysunek 4.17. Lista kategorii producentów Na tym etapie koĔczy siĊ omawianie tematów związanych z zarządzaniem ofertą. Czas na zapoznanie siĊ z zagadnieniem zarządzania zamówieniami. Zarzñdzanie zamówieniami W chwili dokonania zamówienia zarówno klient, jak i administrator sklepu powinni otrzymaü e-mail ze szczegóáami zamówienia. W przypadku pierwszych prób po konfigu- racji sklepu powinniĞmy zwróciü uwagĊ, czy dane nagáówkowe, kontaktowe, logo itd. 60 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! są poprawne. Ma to duĪe znaczenie dla wizerunku sklepu. To równieĪ dobry moment na sprawdzenie poprawnoĞci táumaczenia i konwencji nazewniczych wykorzystanych w sklepie. ZaáóĪmy, Īe wszystkie dane są poprawne. Co zatem zawiera e-mail informa- cyjny? Z punktu widzenia odbiorcy w e-mailu zawarte są dane dotyczące numeru, daty i statusu zamówienia, dane dotyczące zamawiającego i dane do dostawy oraz szczegóáy zamówienia. Ostatnie pozycje to uwagi klienta, informacje o páatnoĞci i sposobie do- stawy. Stopka zamówienia zawiera áącze, z wykorzystaniem którego moĪemy podejrzeü zamówienie w sklepie, oraz adres e-mailowy, na który moĪemy przesyáaü pytania i uwagi. E-mail o podobnej treĞci otrzymuje administrator sklepu. W panelu administracyjnym sklepu, w dziale Zamówienia, powinno pojawiü siĊ zamówienie z numerem z e-mailowego powiadomienia. SprawdĨmy, jakie dziaáania moĪemy wykonaü dla zamówienia, które wáaĞnie do nas wpáynĊáo. Klikając numer zamówienia, widzimy poszerzony zakres oraz opcje edycyjne. Widzimy IP, z którego zrealizowano zamówienie, moĪemy zmieniü stan zamówienia (li- sta stanów zostaáa uprzednio zdefiniowana podczas konfiguracji sklepu), wysáaü po- wiadomienie do klienta, edytowaü w zasadzie kaĪdy szczegóá zamówienia, począwszy od iloĞci czy ceny, a na opáatach związanych z przesyáką skoĔczywszy. Widoczna jest histo- ria zamówienia, dziĊki czemu moĪemy Ğledziü, jak zmieniaá siĊ stan zamówienia. JeĞli chcemy przechowywaü papierowe wersje zamówieĔ, to moĪemy skorzystaü z áatwej opcji wydruku z dostosowanym wyglądem. Po wpáyniĊciu zamówienia przy ĞcieĪce wymagającej rejestracji uĪytkownika powinno pojawiü siĊ konto uĪytkownika w sklepie widoczne z poziomu Joomla!, jak i z poziomu sklepu, dostĊpne z menu Ustawienia/UĪytkownicy. Klikając nazwĊ uĪytkownika, uzysku- jemy wgląd w jego dane, historiĊ zamówieĔ, uprawnienia i przypisania do grup klientów. No dobrze, ale jak w przypadku duĪej liczby zamówieĔ Ğledziü dzienną sprzedaĪ czy sprawdzaü, jakie towary cieszą siĊ zainteresowaniem? MiĊdzy innymi do tego sáuĪy za- káadka Raporty. VirtueMart zostaá wyposaĪony w prosty, ale bardzo przydatny moduá raportowy. MoĪemy wygenerowaü sumaryczny raport ze sprzedaĪy dla okreĞlonego przedziaáu czasowego lub raport obejmujący kaĪdy produkt oddzielnie. DziĊki temu mamy áatwiejszy wgląd w to, co siĊ sprzedaje, a takĪe moĪemy sprawdziü, jak sprzedaĪ ksztaátuje siĊ w zdefiniowanych okresach. A to na przykáad pozwala siĊ zorientowaü, czy kampania reklamowa przynosi korzyĞci, czy moĪe jednak jest nieskuteczna. Skorowidz A administracja sklepu w Joomla!, 31 adres bazy danych, 17 aktualizacje, 30 aktualizowanie dodatków, 72 Analytics configuration, 103 artykuáy, 25 ataki socjotechniczne, 64 SQL Injection, 65 B B2B, business-to-business, 10 B2C, business-to-customer, 10 bezpieczeĔstwo, 64 strony, 103 VirtueMart, 63 bezpieczny adres URL, 36 báąd 404, 109 C CMS, 12 D dane osobowe klientów, 63 dane sklepu, 31 dodatek Akeeba Backup, 89 eSklep, 82 dodatki, 79, 82 dodawanie pliku, 56 recenzji, 57 Dotpay, 45 drzewo kategorii, 58 E e-commerce, 9 edycja kategorii, 25 edytor .htaccess, 92 JCE, 89 TinyMCE, 89 elektroniczna wymiana danych, 9 eSklep Integracje dla VirtueMart, 84, 85 formularze, 50 forum VirtueMart, 112 funkcjonalnoĞci, 10, 14 GIODO, 63 F G H handel elektroniczny, e-commerce, 9 hosting, 16, 109 I informacja o kategorii, 58 instalacja eSklep, 84 Joomla!, 15, 17 Joomla! eCommerce Edition, 32 komponentu páatnoĞci, 44 Przelewy24.pl, 41 sklepu VirtueMart, 16 szablonu Ja Larix, 74 VirtueMart, 28 116 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! instalator rozszerzeĔ, 27 integracja z Facebookiem, 106 Integracje dla VirtueMart, 85 J producentów, 59 rabatów, 57 stawek podatkowych, 49 typów produktów, 57 logowanie do panelu administracyjnego, 21 JoomArt Extension Manager, 71 Joomla!, 12 eCommerce Edition, 33 Security News, 63 JoomSEF, 92 K kanaáy páatnoĞci, 42 katalog component, 72 custom, 72 module, 72 rozszerzeĔ, 27 tax, 73 template, 72 kategorie, 25 komenda OPTIMIZE TABLE, 61 komponent Dotpay, 45 Ja Extensions Manager, 72 Platnosci.pl, 46 sh404SEF, 94 Xmap, 90 kompresja stron, 23 konfiguracja bazy danych, 19, 109 dla páatnoĞci przy dostawie, 40 dla instalacji Joomla!, 15 globalna, 22 Joomla!, 22 komponentu páatnoĞci, 45, 47 mod_rewrite, 95 pluginów, 88 Xmap, 90 konto Google Analytics, 103 konto hostingowe, 17 L lista artykuáów, 25 kanaáów páatnoĞci, 42, 46 kategorii producentów, 59 kuponów, 59 moduáów, 82 moduáów dostaw, 48 media, 55 menu, 26 metatagi, 93 metaznaczniki, 94 metody páatnoĞci, 39 moduáy, 29 M N narzĊdzia do obsáugi bazy danych, 62 Notepad++, 74, 112 O obsáuga bazy danych, 62 obsáuga okresowa, 61 ograniczanie dostĊpu, 103 okno instalatora VirtueMart, 29 optymalizacja bazy danych, 61 P pakiet instalacyjny VirtueMart, 28 jĊzykowy, 17 Joomla!, 17 panel administracyjny, 21 Akeeba Backup, 65 Joomla! eCommerce Edition, 33 sklepu, 31 VirtueMart, 30, 35 PayPal, 40 planowanie funkcjonalnoĞci, 10 plik configuration.php, 110 email_polish.html, 74 htaccess.txt, 22 polish.php, 73 quickstart.zip, 70 virtuemart.installation.joomla.sql, 111 pliki .htaccess, 64 .htpasswd, 64 .sql, 111 CSV, 88 Rozdziaä X. i Tytuä rozdziaäu 117 quickstart, 71 táumaczeĔ, 21, 73 podrĊczniki VirtueMart, 113 pola formularzy uĪytkownika, 50 porównanie systemów e-commerce, 13 cen, 82 pozycjonowanie strony, 93 produkty, 52 Project Honey Pot configuration, 105 przyjazne adresy, 87 przypisanie treĞci, 23 Q QuickPanel VirtueMart, 87 quickstart, 73 R rabaty, 56 S Security configuration, 104 SEF, Search Engine Friendly, 91 sekcje artykuáów, 23 SEO, Search Engine Optimization, 91 serwery typu LAMP, 15 serwisy poĞredniczące w páatnoĞciach, 40 sh404SEF Configuration, 98–101 spolszczenie, 22 stawki podatkowe, 49 strona po instalacji, 20 system produkcyjny, 65 recenzji, 56 zarządzania treĞcią, 12 szablon graficzny Ja Larix, 32, 70 szybkoĞü áadowania, 91 ć T Ğrodowisko testowe, 66 testowanie, 66 tryb katalogu, 35 rejestracji, 36 tworzenie kategorii, 23 sekcji, 23 U URL manager, 106, 107 usuniĊcie katalogu instalacyjnego, 20 V VirtueMart, 11, 13 eCommerce Bundle, 13 Featured Products, 80 Latest Products, 80 Product Scroller, 81 Security Bulletin, 64 SEF, 95 Top Ten Products, 81 W wdraĪanie poprawek, 65 wizualizacja Joomla!, 69 sklepu, 69 wybór hostingu, 16 wygląd sklepu, 69 wykaz moduáów, 29 wyĞwietlaniem raportów, 103 X XCloner-Backup and Restore, 66 XSS, cross-site scripting, 92 Z zabezpieczenie przed robotami, 104 zakáadka Access and urls stats, 97, 98 Advanced, 98 Analytics, 97 BezpieczeĔstwo, 36 By component, 99 Configuration, 96 Informacje podstawowe, 52 Kanaá informacyjny, 39 Languages, 98 Ogólne, 35 Pobieranie, 38 118 VirtueMart. Jak szybko stworzyè profesjonalny sklep internetowy w Joomla! zakáadka Produkty pokrewne, 55 Security stats, 97 SEO management, 102 Sklep, 37 Social SEO configuration, 102 Sposób wyĞwietlania, 53 Stan, 54 Title and metas manager, 95 Witryna, 37 Wymiary i waga produktu, 54 Wysyáka, 37 Zamówienie, 38 ZdjĊcia, 55 zapis TYPE=MyISAM, 111 zarządzanie adresami URL, 92 CMS, 22 kategoriami, 24 menu, 25 sklepem, 51 zamówieniami, 59 zmiana domyĞlnego jĊzyka, 21 zmienna $live_site, 109 znaczniki meta, 95 zwiĊkszanie widocznoĞci strony, 94 đ Ĩródáa informacji, 114
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VirtueMart. Jak szybko stworzyć profesjonalny sklep internetowy w Joomla!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: