Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 007679 18431534 na godz. na dobę w sumie
Visio 2002 dla każdego - książka
Visio 2002 dla każdego - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-093-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Visio 2002 dla każdego -- jedyna książka o Visio, której potrzebujesz.

Skomplikowane zależności, których opisanie zajęłoby dziesiątki stron, można przekazać za pomocą schematów w sposób dużo prostszy, a zarazem bardziej skondensowany. Jednak tworzenie rozmaitych schematów często wykracza poza nasze umiejętności -- tutaj przychodzi nam z pomocą Visio, dzięki któremu rysowanie staje się o wiele szybsze i łatwiejsze. Ta bogata w możliwości aplikacja wykorzystywana jest w bardzo wielu branżach i stała się najpopularniejszym programem służącym do tworzenia diagramów.

Książka Visio 2002 dla każdego jest propozycją wydawnictwa Helion dla każdego użytkownika programu Visio 2002. W poszczególnych rozdziałach poznasz podstawy tego narzędzia i stopniowo przejdziesz do bardziej zaawansowanych możliwości Viso 2002. Jeśli zamierzasz kupić tylko jedną, uniwersalną pozycję o Visio 2002 - 'Visio 2002 dla każdego' jest książką, której szukasz.

Keith Powell ma wieloletnie doświadczenie zdobyte w przemyśle i jest autorem wielu książek poświęconych różnym narzędziom programistycznym i systemom operacyjnym, które stały się popularne z początkiem lat osiemdziesiątych. Jako senior manager w KPMG Consulting, Chicago, większość pracy poświęca na analizie najnowszych technologii związanych z architekturą e-commerce, strategią, bezpieczeństwem i wdrażaniem nowych systemów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visio 2002 dla ka¿dego Autor: Keith Powell T³umaczenie: Tomasz Miszkiel ISBN: 83-7361-093-6 Tytu³ orygina³u: Special Edition Using Microsoft Visio 2002 Format: B5, stron: 504 Visio 2002 dla ka¿dego — jedyna ksi¹¿ka o Visio, której potrzebujesz. Skomplikowane zale¿noġci, których opisanie zajê³oby dziesi¹tki stron, mo¿na przekazaæ za pomoc¹ schematów w sposób du¿o prostszy, a zarazem bardziej skondensowany. Jednak tworzenie rozmaitych schematów czêsto wykracza poza nasze umiejêtnoġci — tutaj przychodzi nam z pomoc¹ Visio, dziêki któremu rysowanie staje siê o wiele szybsze i ³atwiejsze. Ta bogata w mo¿liwoġci aplikacja wykorzystywana jest w bardzo wielu bran¿ach i sta³a siê najpopularniejszym programem s³u¿¹cym do tworzenia diagramów. Ksi¹¿ka Visio 2002 dla ka¿dego jest propozycj¹ wydawnictwa Helion dla ka¿dego u¿ytkownika programu Visio 2002. W poszczególnych rozdzia³ach poznasz podstawy tego narzêdzia i stopniowo przejdziesz do bardziej zaawansowanych mo¿liwoġci Visio 2002. Jeġli zamierzasz kupiæ tylko jedn¹, uniwersaln¹ pozycjê o Visio 2002 — „Visio 2002 dla ka¿dego” jest ksi¹¿k¹, której szukasz. • Wykorzystywanie pakietów Network Diagram Kits do tworzenia schematu sieci korporacyjnej. • Poznanie w³aġciwoġci warstw w rysunkach tworzonych w Visio. • Tworzenie niestandardowych w³aġciwoġci elementów w arkuszu ShapeSheet. • Wykorzystywanie technologii OLE do umieszczania dodatkowych elementów w rysunku tworzonym w Visio. • £¹czenie rysunku tworzonego w Visio ze ĥród³em danych. • Tworzenie dwuwymiarowych obiektów z jednowymiarowych kszta³tów. • Tworzenie mapy myġli, przydatnej w sesjach burzy mózgów. • Wykorzystywanie kreatora Export Project Data Wizard w celu przes³ania wykresu Gantta (lub innych danych harmonogramu projektu) do innej aplikacji. Keith Powell ma wieloletnie doġwiadczenie zdobyte w przemyġle i jest autorem wielu ksi¹¿ek poġwiêconych ró¿nym narzêdziom programistycznym i systemom operacyjnym, które sta³y siê popularne z pocz¹tkiem lat osiemdziesi¹tych. Jako senior manager w KPMG Consulting, Chicago, wiêkszoġæ pracy poġwiêca na analizie najnowszych technologii zwi¹zanych z architektur¹ e-commerce, strategi¹, bezpieczeñstwem i wdra¿aniem nowych systemów. Spis treści O Autorze ......................................................................................... 13 Wstęp .............................................................................................. 15 Część I Podstawy Visio ...................................................d...........21 Rozdział 1. Przegląd narzędzi i poleceń programu Visio 2002 .............................. 23 Co nowego w Visio 2002? ...................................................s.............................................23 Interfejs programu Visio 2002 ...................................................s.......................................24 Typ rysunku ...................................................s...................................................s..........24 Tworzenie nowego lub otwieranie istniejącego rysunku............................................25 Wzorniki...................................................s...................................................s......................26 Tworzenie prostych rysunków za pomocą kształtów...................................................s.....28 Strona rysunku.....................................s...................................................s...........................29 Narzędzia rysunkowe ...................................................s...................................................s..30 Pointer (Wskaźnik) ...................................................s..................................................30 Text Box (Pole tekstowe)...................................................s.........................................30 Connector Tool (Połączenie) ...................................................s...................................32 Line Tool (Linia)...................................................s...................................................s...34 Pencil (Ołówek) ...................................................s...................................................s....35 Freeform (Linia złożona) ...................................................s.........................................37 Narzędzia Rectangle i Ellipse (Prostokąt, Elipsa) ...................................................s...38 Rotation (Obrót)...................................................s...................................................s....39 Connection Point (Punkt połączenia)...................................................s.......................39 Crop (Obcinanie) ...................................................s...................................................s..40 Stamp (Stempel)...................................................s...................................................s....41 Okno Size Position (Rozmiar i położenie)...................................................s...................41 Wydajne skróty ...................................................s...................................................s...........42 Rozdział 2. Wstawianie obiektów za pomocą techniki OLE.................................. 45 OLE (Object Linking and Embedding)...................................................s..........................45 Po co łączyć lub osadzać obiekty? ...................................................s.................................46 Różnice pomiędzy łączeniem a osadzaniem obiektów w Visio........................................47 Kiedy łączyć, a kiedy osadzać obiekt?...................................................s...........................48 Dołączanie obiektów do Visio ...................................................s.................................48 Osadzanie obiektów w Visio ...................................................s...................................49 Dołączanie obiektów pochodzących z Visio ...................................................s...........49 Osadzanie obiektów pochodzących z Visio...................................................s.............49 Wstawianie nowego obiektu OLE poprzez osadzanie ...................................................s...50 6 Visio 2002 dla każdego Wstawianie obiektu istniejącego...................................................s....................................52 Osadzanie obiektu OLE ...................................................s...........................................52 Wstawianie obiektu poprzez łączenie...................................................s......................54 Obsługa łączy...................................................s...................................................s........55 Rozdział 3. Strony i warstwy............................................................................... 57 Po co są strony i warstwy? ...................................................s.............................................57 Definicja stron i warstw ...................................................s.................................................57 Nowe strony a dziedziczenie...................................................s..........................................58 Zakładka Print Setup...................................................s................................................58 Zakładka Page Size ...................................................s..................................................59 Zakładka Drawing Scale ...................................................s..........................................60 Zakładka Page Properties...................................................s.........................................61 Zakładka Layout and Routing...................................................s..................................63 Dodatkowe elementy...................................................s...................................................s...64 Nagłówki i stopki...................................................s...................................................s..64 Wstawianie pól...................................................s...................................................s......65 Ustalanie kolejności stron ...................................................s........................................65 Tworzenie i edycja warstw...................................................s.............................................66 Właściwości warstw...................................................s.................................................66 Zaznaczenie wszystkich kształtów na warstwie ...................................................s......67 Przypisywanie kształtu do warstwy ...................................................s.........................68 Drukowanie ...................................................s...................................................s.................69 Rozdział 4. Hiperłącza w rysunkach .................................................................... 71 Czym jest hiperłącze?...................................................s...................................................s..71 Wykorzystywanie hiperłączy w Visio ...................................................s.....................72 Hiperłącza względne i bezwzględne ...................................................s..............................72 Baza hiperłączy...................................................s...................................................s.....74 Kształty On-page i Off-page ...................................................s..........................................75 Korzystanie z kształtów On-page ...................................................s............................76 Korzystanie z kształtów Off-page...................................................s............................77 Tworzenie hiperłącza ...................................................s...................................................s..77 Łącze do adresu internetowego...................................................s................................79 Łącze do pliku...................................................s...................................................s.......79 Łącze do określonego kształtu znajdującego się na rysunku......................................80 Kształt Hyperlink ...................................................s...................................................s..82 Wybór łącza...................................................s...................................................s.................83 Rozdział 5. Tworzenie własnych pasków narzędzi i systemów menu .................... 85 Okno Customize...................................................s...................................................s..........86 Standardowe paski narzędzi w Visio 2002 ...................................................s....................87 Tworzenie własnego paska narzędziowego ...................................................s...................90 Umieszczanie narzędzi na pasku ...................................................s.............................90 Dołączanie pasków do rysunku ...................................................s...............................91 Dostosowywanie systemów menu i tworzenie nowych...................................................s.92 Nazwy poleceń w menu i klawisze skrótów ...................................................s..................92 Zmiana nazwy menu i narzędzi ...................................................s...............................93 Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego ...................................................s.............93 Rozdział 6. Definiowanie stylu w Visio 2002........................................................ 95 Elementy stylu w Visio ...................................................s..................................................95 Wykorzystywanie stylu w Visio 2002 ...................................................s.....................97 Definiowanie nowego stylu...................................................s............................................98 Opcja Text...................................................s...................................................s...........100 Opcja Line...................................................s...................................................s...........103 Opcja Fill ...................................................s...................................................s............104 Spis treści 7 Kilka użytecznych rad dotyczących stylów w Visio...................................................s....104 Usuwanie stylu...................................................s...................................................s....105 Kopiowanie stylu ...................................................s...................................................s106 Rozdział 7. Wyszukiwanie kształtów za pomocą narzędzia Find Shape ............... 107 Narzędzie Find Shape...................................................s...................................................s107 Korzystanie z narzędzia Find Shape ...................................................s............................108 Ustawienia ogólnych opcji wyszukiwania...................................................s.............108 Ustawienia zaawansowanych opcji narzędzia Find Shape .......................................110 Tworzenie wzorników z odnalezionych kształtów ...................................................s111 Wyszukiwanie plików w Visio 2002 ...................................................s...........................113 Wyszukiwanie podstawowe...................................................s...................................114 Wyszukiwanie zaawansowane...................................................s...............................116 Rozdział 8. Polecenia menu Shape.................................................................... 123 Przegląd narzędzi służących do rysowania ...................................................s..................123 Narzędzie Pointer...................................................s...................................................s124 Narzędzie Connector...................................................s..............................................124 Narzędzie Line ...................................................s...................................................s....127 Narzędzie Rotation...................................................s.................................................128 Cechy kształtów otwartych i zamkniętych...................................................s...................129 Polecenia menu Operations...................................................s..........................................130 Update Alignment Box ...................................................s..........................................131 Reverse Ends...................................................s...................................................s.......133 Union...................................................s...................................................s...................135 Combine...................................................s...................................................s..............136 Fragment ...................................................s...................................................s.............137 Intersect...................................................s...................................................s...............138 Subtract ...................................................s...................................................s...............138 Join...................................................s...................................................s......................140 Trim...................................................s...................................................s.....................141 Offset...................................................s...................................................s...................142 Fit Curve ...................................................s...................................................s.............143 Rozdział 9. Modyfikowanie zachowań kształtów ............................................... 145 Konfiguracja ustawień zachowań kształtów za pomocą opcji znsajdujących się na zakładce Behavior...................................................s.................................................146 Interaction style...................................................s...................................................s...147 Selection highlighting ...................................................s............................................149 Resize behavior...................................................s...................................................s...149 Miscellaneous ...................................................s...................................................s.....150 Group Behavior...................................................s...................................................s...151 Konfiguracja ustawień na zakładce Double-Click ...................................................s.......154 Konfiguracja ustawień dotyczących interakcji pomiędzy kształstami a połączeniami dynamicznymi na zakładce Placement ................................................155 Placement behavior...................................................s................................................156 Placement...................................................s...................................................s............157 Move shapes on drop ...................................................s.............................................158 Interaction with connectors...................................................s....................................159 Rozdział 10. Korzystanie z plików i właściwości niestandardowych ..................... 161 Arkusz ShapeSheet...................................................s...................................................s....161 Właściwości niestandardowe ...................................................s.......................................162 Dodawanie danych do istniejących właściwości niestandardowych ..............................164 8 Visio 2002 dla każdego Definiowanie nowych właściwości...................................................s..............................165 Zmiana etykiety kształtu ...................................................s........................................167 Formatowanie właściwości...................................................s....................................167 Definiowanie wartości ...................................................s...........................................170 Tworzenie raportów na podstawie właściwości niestandardowych................................171 Rozdział 11. Tworzenie i edycja wzorników.......................................................... 177 Edycja istniejącego wzornika...................................................s.......................................177 Praca z istniejącymi kształtami...................................................s..............................180 Edycja właściwości kształtu głównego...................................................s..................181 Edycja głównych właściwości wzornika ...................................................s...............182 Tworzenie nowych kształtów głównych ...................................................s......................186 Umieszczenie kształtu z rysunku we wzorniku ...................................................s.....186 Tworzenie nowego kształtu głównego...................................................s...................187 Praca z kształtami głównymi...................................................s........................................188 Zmiana ikony kształtu głównego ...................................................s...........................188 Zmiana podstawowych elementów funkcjonalnych kształtu głównego...................191 Tworzenie nowego wzornika ...................................................s.......................................191 Okno Document Stencil ...................................................s...............................................193 Rozdział 12. Tworzenie szablonów niestandardowych ......................................... 197 Czym są szablony? ...................................................s...................................................s....197 Składniki szablonów ...................................................s...................................................s.199 Formatowanie kształtów ...................................................s........................................199 Style formatowania ...................................................s................................................202 Ustawienia strony i wydruku ...................................................s.................................203 Kiedy warto utworzyć szablon? ...................................................s...................................204 Tworzenie i zapisywanie szablonów niestandardowych.................................................204 Tworzenie szablonu w formacie XML ...................................................s..................207 Część II Korzystanie z kreatorów i pakietów dodatkowych ..........209 Rozdział 13. Tworzenie wykresów z wykorzystaniem makr i zarządzanie nimi ....... 211 Tworzenie schematów przebiegu za pomocą kreatora Import Flowchart Data ..............213 Wykorzystywanie kreatora Import Flowchart Data..................................................214 Tworzenie wykresów struktur organizacji za pomocą kreatora Organization Chart ......217 Korzystanie z kreatora Organization Chart...................................................s............218 Organization Chart Converter...................................................s................................223 Tworzenie wykresów Gantta i osi czasu za pomocą kreatosrów i odpowiednich szablonów ...................................................s........................................224 Wykorzystanie kreatora Import Project Data ...................................................s........225 Kreator Export Project Data Wizard...................................................s......................229 Szablon Gantt Chart...................................................s...............................................230 Rozdział 14. Łączenie rysunku ze źródłem danych ODBC..................................... 231 Łączenie rysunku ze źródłem danych ODBC ...................................................s..............235 Wykorzystywanie kreatora Database Wizard...................................................s........236 Eksportowanie danych z rysunku do źródła ODBC...................................................s.....243 Korzystanie z kreatora Database Export Wizard ...................................................s...243 Zarządzanie zmianami w rysunkach i źródłach danych..................................................245 Korzystanie z narzędzia Database Drawing Monitor ...............................................246 Przegląd ustawień bazy danych...................................................s....................................248 Polecenia Database Refresh i Database Update...................................................s...........249 Spis treści 9 Część III Wykorzystanie Visio 2002 do przetwarzania danych ......251 Rozdział 15. Wykorzystywanie rysunku Visio 2002 jako formularza z danymi ....... 253 Tworzenie formularzy i wykresów ...................................................s..............................253 Tworzenie tabel i wykresów ...................................................s........................................254 Kształty przeznaczone do tworzenia tabel i wykresów...................................................s254 Wzorniki Borders and Titles i Backgrounds ...................................................s................258 Tworzenie tabel i wykresów marketingowych...................................................s.............259 Wzorniki Marketing Shapes, Borders and Titles i Backgrounds ....................................261 Korzystanie z kształtów wzornika Form Design...................................................s..........261 Wykorzystywanie formularzy predefiniowanych...................................................s..263 Tworzenie własnych formularzy...................................................s............................265 Tworzenie własnych formularzy na podstawie określonych kryteriów..........................266 Rozdział 16. Kształty i wykresy a ich dane .......................................................... 269 Łączenie rysunków ze źródłami danych ...................................................s......................269 Wymagania, które trzeba spełnić, aby połączyć rysunek ze źródłem danych ................271 Źródła danych ...................................................s...................................................s.....271 Przykłady źródeł danych ODBC...................................................s............................272 Magazynowanie danych...................................................s.........................................273 W jaki sposób kształty są łączone ze źródłami danych?.................................................273 Część IV Arkusz ShapeSheet ...................................................d...277 Rozdział 17. Układy współrzędnych w Visio ......................................................... 279 Reprezentacja obiektów w Visio...................................................s..................................279 Arkusz ShapeSheet...................................................s...................................................s....280 Wyświetlanie arkuszy ShapeSheet...................................................s...............................280 Wyświetlanie arkusza ShapeSheet dla kształtu ...................................................s.....286 Wyświetlanie arkusza ShapeSheet dla grupy obiektów............................................286 Wyświetlanie arkusza ShapeSheet dla obiektu głównego ........................................287 Wyświetlanie arkusza ShapeSheet dla rysunku, strony albo stylu ...........................287 Rozdział 18. Przegląd arkusza ShapeSheet.......................................................... 289 Arkusz ShapeSheet...................................................s...................................................s....289 Związek pomiędzy kształtem a arkuszem ShapeSheet ...................................................s290 Sekcja Shape Transform...................................................s...............................................292 Sekcja Connection Points...................................................s.............................................295 Sekcja Geometry ...................................................s...................................................s.......297 Sekcja Miscellaneous ...................................................s...................................................s300 Sekcja Line Format ...................................................s...................................................s...302 Sekcja Fill Format ...................................................s...................................................s.....305 Sekcja Character...................................................s...................................................s........307 Podsumowanie wiadomości o arkuszu ShapeSheet ...................................................s.....310 Rozdział 19. Tworzenie rozwiązań niestandardowych .......................................... 311 Po co dostosowywać Visio do własnych potrzeb?...................................................s.......311 Podstawowe metody dostosowywania Visio ...................................................s...............312 Elementy rozwiązania niestandardowego ...................................................s....................313 Repozytorium danych Visio — arkusz ShapeSheet .................................................314 Interfejs użytkownika programu Visio — kształty SmartShape i szablony .............315 Obiekty programowe Visio — model obiektowy Visio ...........................................320 10 Visio 2002 dla każdego Część V Zaawansowane rozwiązania w Visio ..............................323 Rozdział 20. Praca z dodatkowymi rozwiązaniami sieciowymi.............................. 325 Wzorniki z grupy Visio Network Equipment ...................................................s..............325 Korzystanie z właściwości wzorników VNE...................................................s.........329 Modyfikacja kształtu kategorii Network ...................................................s...............330 Wykorzystywanie raportów urządzeń...................................................s....................332 Lokalizacja wyposażenia sieciowego...................................................s...........................335 Tworzenie schematów logicznych sieci...................................................s.......................336 Tworzenie schematu logicznego...................................................s............................337 Rozdział 21. Rozwiązania dla usług katalogowych .............................................. 339 Usługi Microsoft Active Directory Services (ADS) ...................................................s....339 Tworzenie sieci Active Directory ...................................................s..........................341 Dodawanie obiektów do schematu Active Directory ...............................................343 Usuwanie obiektów...................................................s................................................345 Klasy i właściwości w obiekcie Schema ...................................................s...............345 Dodawanie klas typu Entry Class i Property Class...................................................s349 Obiekty macierzyste i potomne ...................................................s.............................349 Tworzenie schematu istniejącej struktury Active Directory ...........................................351 Usługa Novell Directory Services (NDS) ...................................................s....................354 Tworzenie schematu NDS ...................................................s.....................................355 Protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) .............................................356 Tworzenie struktury LDAP...................................................s....................................358 Format LDIF ...................................................s...................................................s.............358 Eksportowanie struktury do pliku LDIF ...................................................s................360 Narzędzie LDIFDE usługi Active Directory ...................................................s.........362 Rozdział 22. Wykorzystanie Visio do modelowania UML...................................... 363 Wprowadzenie do języka UML (Unified Modeling Language) .....................................363 Podstawy modelowania UML...................................................s................................364 Popularne aplikacje modelu UML ...................................................s.........................365 Modelowanie w UML za pomocą Visio 2002 ...................................................s.............366 Stereotypy UML ...................................................s...................................................s.368 Tworzenie nowego stereotypu ...................................................s...............................370 Ustawianie opcji UML...................................................s...........................................371 Korzystanie z UML Model Explorer ...................................................s...........................374 Pakiety UML ...................................................s...................................................s.............375 C++ Data Type...................................................s...................................................s....376 IDL (Interface Definition Language) Data Type ...................................................s...377 VB (Visual Basic) Data Type ...................................................s................................377 Praca z modelami UML ...................................................s...............................................377 Praca z modelami przypadków użycia...................................................s...................379 Rozdział 23. Tworzenie modeli baz danych .......................................................... 383 Szablony dostępne w rozwiązaniu Database...................................................s................384 Szablon Database Model Diagram...................................................s.........................385 Szablon Express-G...................................................s.................................................387 Wykorzystywanie szablonu Object Role Modeling .................................................388 Tworzenie modelu bazy danych za pomocą szablonu Database Model Diagram ..........390 Rozpoczęcie pracy z szablonem Database Model Diagram .....................................390 Definiowanie tabel, kolumn, kluczy obcych i typów danych...................................399 Tworzenie indeksów i widoków oraz ustawienia właściwości rozszerzonych tabel i widoków ...................................................s...........................404 Spis treści 11 Dodawanie kodu wyrażeń kontrolnych, procedur przechowywanych i procedur wyzwalanych...................................................s......................................407 Aktualizacja modelu bazy danych na podstawie zmian w istniejącej bazie danych.......409 Tworzenie fizycznej bazy danych z modelu utworzonego w Visio................................414 Rozdział 24. Tworzenie diagramów IT.................................................................. 415 Tworzenie diagramów dla technologii COM i OLE...................................................s....416 Technologie COM i OLE...................................................s.......................................417 Szablon COM and OLE ...................................................s.........................................418 Tworzenie diagramu z obiektami COM ...................................................s................418 Tworzenie schematów przepływu danych ...................................................s...................419 Metoda Gane-Sarsona...................................................s............................................419 Szablon Data Flow Model Diagram ...................................................s......................420 Tworzenie diagramu przepływu danych...................................................s................420 Tworzenie diagramów architektury systemu przedsiębiorstwa ......................................421 Szablon Enterprise Application ...................................................s.............................422 Tworzenie diagramu architektury systemu korporacyjnego.....................................422 Tworzenie diagramów Jacksona ...................................................s..................................423 Metoda Jacksona...................................................s...................................................s.425 Szablon Jackson ...................................................s...................................................s..426 Tworzenie diagramów przedstawiających strukturę programów....................................428 Szablon Program Structure ...................................................s....................................428 Tworzenie diagramu strukturalnego programu...................................................s......428 Tworzenie diagramów ROOM...................................................s.....................................430 Szablon ROOM...................................................s...................................................s...430 Uwagi dotyczące modelowania UML w Visio 2002 Professional .................................431 Diagramy UML...................................................s...................................................s...431 Szablon UML Model Diagram ...................................................s..............................432 Tworzenie rysunków interfejsów użytkownika ...................................................s...........433 Szablon Windows User Interface...................................................s...........................433 Tworzenie interfejsu użytkownika...................................................s.........................435 Rozdział 25. Tworzenie diagramów przebiegu procesów za pomocą szablonów kategorii Flowchart ...................................... 437 Szablon Audit Diagram...................................................s................................................439 Metoda tworzenia diagramów przebiegu kontroli ...................................................s.439 Zawartość szablonu Audit Diagram...................................................s.......................439 Tworzenie diagramu przebiegu kontroli...................................................s................440 Szablon Basic Flowchart...................................................s..............................................441 Metoda tworzenia schematów przebiegu...................................................s...............441 Zawartość szablonu Basic Flowchart...................................................s.....................442 Tworzenie schematu przebiegu...................................................s..............................442 Szablon Cause and Effect Diagram...................................................s..............................444 Tworzenie diagramów przyczynowo-skutkowych ...................................................s444 Zawartość szablonu Cause and Effect ...................................................s...................445 Tworzenie diagramu przyczynowo-skutkowego ...................................................s...445 Szablon Cross-Functional Flowchart ...................................................s...........................447 Metoda tworzenia przekrojowych diagramów przebiegu.........................................447 Zawartość szablonu Cross-Functional ...................................................s...................448 Tworzenie przekrojowego diagramu przebiegu...................................................s.....448 Szablon Mind Mapping Diagram...................................................s.................................450 Metoda mind-mappingu...................................................s.........................................451 Zawartość szablonu Mind Mapping Diagram...................................................s........451 Tworzenie mapy myśli...................................................s...........................................452 12 Visio 2002 dla każdego Szablon Total Quality Management Diagram...................................................s..............453 Metoda tworzenia diagramów TQM...................................................s......................454 Zawartość szablonu TQM Diagram...................................................s.......................454 Tworzenie diagramu TQM ...................................................s....................................455 Szablon Work Flow Diagram...................................................s.......................................456 Metoda tworzenia diagramów przepływu zadań ...................................................s...456 Szablon Work Flow Diagram ...................................................s................................457 Tworzenie diagramów przepływu zadań ...................................................s...............457 Szablon Data Flow Diagram ...................................................s........................................459 Metoda analizy strukturalnej w diagramach przepływu danych...............................460 Zawartość szablonu Data Flow Diagram...................................................s...............460 Tworzenie diagramów przepływu danych ...................................................s.............461 Szablon IDEF0 Diagram ...................................................s..............................................463 Metoda tworzenia modeli IDEF0...................................................s...........................463 Zawartość szablonu IDEF0 Diagram...................................................s.....................465 Tworzenie zestawu diagramów IDEF0...................................................s..................465 Szablon SDL Diagram ...................................................s.................................................469 Metoda tworzenia diagramów SDL ...................................................s.......................469 Zawartość szablonu SDL Diagram ...................................................s........................470 Dodatki ...................................................d....................................473 Dodatek A Zasoby Visio 2002.......................................................................... 475 Zasoby Visio 2002 ...................................................s...................................................s....475 Microsoft Visio 2002 Software Downloads ...................................................s..........475 Microsoft Visio Network Center ...................................................s...........................475 Visio 2002 Developer’s Survival Pack ...................................................s..................475 Narzędzia Visimation dla Visio 2002 (XML) ...................................................s.......476 ActiveWin: Microsoft Visio 2002 Professional Review ..........................................476 Zasoby ORM...................................................s...................................................s.......476 Maxwell Visio 2002 Professional Training Course..................................................476 Windows User Group Network ...................................................s.............................476 Visio 2002 Support Site ...................................................s.........................................476 Dodatkowe zasoby ...................................................s...................................................s....477 Inne wartościowe książki...................................................s.......................................477 Dodatek B Skróty klawiaturowe ....................................................................... 479 Korzystanie ze skrótów klawiaturowych ...................................................s.....................479 Skróty klawiaturowe ...................................................s...................................................s.479 Dodatek C Typy plików obsługiwanych w Visio ................................................ 483 Formaty plików programu Visio ...................................................s..................................483 Formaty plików XML ...................................................s..................................................483 Formaty plików eksportowanych i importowanych...................................................s.....484 Formaty obsługiwane przez kreatory tworzące wykresy ................................................484 Źródła danych zgodne z ODBC ...................................................s...................................485 Skorowidz....................................................................................... 487 Rozdział 8. Polecenia menu Shape W tym rozdziale:  Przegląd narzędzi służących do rysowania  Cechy kształtów otwartych i zamkniętych  Polecenia z menu Operations Zanim omówimy możliwości dokonywania różnych operacji na kształtach, przypo- mnijmy, jakie narzędzia do rysowania są dostępne w Visio 2002. Oprócz tego, powinni- śmy zastanowić się, jakie cechy i właściwości mają kształty otwarte i zamknięte. Większa część niniejszego rozdziału zostanie poświęcona operacjom, które można wykonywać na kształtach. Przegląd narzędzi służących do rysowania W trakcie wykonywania rysunków w Visio 2002 mamy do dyspozycji wiele narzędzi. Zanim przejdziemy do omówienia operacji, które można wykonać na utworzonych kształtach, dokonamy przeglądu narzędzi służących do rysowania, znajdujących się na pasku standardowym. Pasek standardowy zawiera kilka przycisków służących do wykonywania różnych operacji. Większość z nich znamy z innych aplikacji window- sowych, np. Save, Cut, Paste, Undo, albo ich polskie odpowiedniki (Zapisz, Wytnij, Wklej, Cofnij). Z prawej strony paska narzędziowego znajdują się narzędzia przezna- czone do modyfikacji rysunków. Na rysunku 8.1 przedstawiono ikony tych narzędzi, wraz z listą rozwijaną, na której znajdują się narzędznia dodatkowe. Poniżej zostaną przedstawione kolejno wszystkie narzędzia związane z rysowaniem. Na początku zostanie przedstawione narzędzie Pointer (Wskaźnik). Część I ♦ Podstawy Visio 124 Rysunek 8.1. Narzędzia do rysowania, znajdujące się na pasku standardowym, oraz rozwinięta lista narzędzia Connector Tool Na pasku standardowym są widoczne tylko przyciski narzędzi Pointer, Connector, Line i Rotation. Z prawej strony przycisków znajduje się strzałka. Po kliknięciu strzałki pojawia się lista rozwijana, zawierająca narzędzia dodatkowe. Na przykład, narzędzie Connector (rysunek 8.1) posiada na liście rozwijanej dwa narzędzia dodatkowe. Na liście narzędzia Line znajdują się przyciski narzędzia Arc, Freeform i Pencil. Narzędzie Pointer Przycisk tego narzędzia to ikona przedstawiająca czarny wskaźnik na białym tle. Gdy wybierzemy wskaźnik, albo zostanie on uaktywniony przez inny obiekt (np. kształt, pole tekstowe), to wskaźnik na przycisku przybierze biały kolor, a tło przycisku — kolor niebieski. Wskaźnik jest pomocny przy zaznaczaniu, umieszczaniu i zmienianiu rozmiarów kształtów na stronie rysunku. Narzędzie Pointer może być także stosowa- ne do przemieszczania kształtów, zmiany ich wyglądu, formowania kształtu naryso- wanej linii. Narzędzie Connector Z prawej strony wskaźnika znajduje się ikona narzędzia Connector. Obok ikony znaj- duje się strzałka, dzięki której można rozwinąć listę rozwijaną i wybrać z niej narzę- dzie Connection Point. Narzędzia Connector i Connector Point różnią się między sobą i mają różne przeznaczenie, ale są ze sobą powiązane. Narzędzie Connector służy do tworzenia linii łączącej punkty połączeniowe znajdujące się na kształtach rysunku, a narzędzie Connection Point służy do umieszczania dodatkowych punktów połącze- niowych do rysunku. Narzędzie Connector wykorzystuje się do tworzenia połączeń statycznych lub dyna- micznych pomiędzy punktami połączeniowymi (oznaczonymi znakiem x), znajdują- cymi się na kształtach tworzonego rysunku. Na rysunku 8.2 przedstawiono przykład połączenia statycznego, a na rysunku 8.3 utworzono połączenie dynamiczne. Połą- czenie statyczne oznacza stałe powiązanie punktu końcowego połączenia z określo- nym punktem połączeniowym. W połączeniu dynamicznym, podczas zmiany położenia Rozdział 8. ♦ Polecenia menu Shape 125 Rysunek 8.2. Połączenia statyczne pomiędzy jednoznacznie określonymi punktami połączeniowymi kształtów Rysunek 8.3. Połączenie dynamiczne poszczególnych kształtów na stronie rysunku, linia połączenia może być skojarzona z dowolnym punktem kształtu. Można zauważyć, że linia połączenia dynamicznego jest przerysowywana tak, aby zapewnić najkrótsze połączenie dwóch kształtów. Na rysun- kach 8.2 i 8.3 widać zachowanie się linii połączenia statycznego i dynamicznego pod- czas zmiany rozmieszczenia kształtów rysunku. Aby utworzyć połączenie statyczne, należy wybrać narzędzie Connector, zaznaczyć punkt połączeniowy jednego z łączonych kształtów i przeciągnąć linię połączenia do punktu połączeniowego znajdującego się na drugim kształcie. Aby utworzyć połączenie dynamiczne, należy wybrać narzędzie Connector, zaznaczyć punkt połączeniowy pierw- szego kształtu, a następnie przeciągnąć linię połączenia do wnętrza drugiego kształtu. Pamiętajmy, że połączenie dynamiczne to połączenie pomiędzy kształtami, a nie pomię- dzy określonymi punktami. Tworząc połączenie dynamiczne należy zwrócić uwagę na to, aby łączone kształty (a nie punkty ich połączeniowe) miały czerwoną obwódkę podczas tworzenia połączenia. 126 Część I ♦ Podstawy Visio Za pomocą narzędzia Connection Point można umieścić punkt połączeniowy w do- wolnym miejscu kształtu lub strony rysunku. Visio 2002 przypisuje każdy punkt po- łączeniowy do określonego kształtu, niezależnie od tego, czy znajduje się wewnątrz kształtu, czy też poza nim. Przed umieszczeniem punktów połączeniowych na stronie rysunku, należy zaznaczyć kształt, do którego będą przypisane. Przemieszczając kształt, przemieszczamy także wszystkie punkty połączeniowe nz nim skojarzone. Na rysunku 8.4 przedstawiono rozmieszczenie punktów połączeniowych w różnych miejscach siedmiokąta foremnego: na krawędziach kształtu, wewnątrz kształtu i poza kształtem. Rysunek 8.4. Aby utworzyć punkty połączeniowe, należy skorzystać z narzędzia Connection Point Jeśli nie zaznaczymy kształtu przed skorzystaniem z narzędzia Connection Point, to nie będziemy mogli umieścić nowego punktu połączeniowego. Jest tak, gdyż w Visio 2002 można umieszczać punkty należące do określonego kształtu poza nim. Należy zatem najpierw jednoznacznie wskazać kształt, aby określić przynależność nowego punktu niezależnie od jego położenia. Aby skorzystać z narzędzia Connection Point, należy: 1. Zaznaczyć kształt, z którym ma być skojarzony nowy punnkt połączeniowy. 2. Na pasku standardowym kliknąć ikonę strzałki listy rnozwijanej narzędzia Connection, a następnie kliknąć ikonę narzędzia Connection Point. Zwróćmy uwagę na zieloną linię kreskową otaczającą zaznaczonny kształt, która pojawia się tuż po kliknięciu ikony narzędzia Connection Point. Zielona linia kreskowa oznacza kształt, który będzie skojarzony z nowymi punnktami połączeniowymi. 3. Kursorem myszy wskazać miejsce nowego punktu połączenniowego. 4. Jednocześnie wcisnąć klawisz Ctrl i kliknąć lewym przyciskiem myszy, nowy punkt połączeniowy zostanie utworzony. Nowy punkt ponłączeniowy jest Rozdział 8. ♦ Polecenia menu Shape 127 oznaczony punktem x w kolorze purpurowym. Gdy przystąpimy do wykonania innego zadania, kolor nowego punktu zmieni się na nniebieski. Pomiędzy nowym a jednym z istniejących wcześniej punktów połączeniowych można utworzyć połączenie. Ponadto, można umieścić więcej punktów połączeniowych i odpo- wiednio je połączyć. Należy wiedzieć, że połączenie można utworzyć pomiędzy dwoma dowolnymi punktami połączeniowymi. Trzeba tylko pamięntać o tym, że:  Punkty połączeniowe umieszczamy za pomocą narzędzian Connection Point.  Połączenia pomiędzy dwoma dowolnymi punktami połączneniowymi tworzymy za pomocą narzędzia Connection. Narzędzie Line Na prawo od narzędzia Connection znajduje się ikona narzędzia Line. To narzędzie będziemy wykorzystywać do umieszczania linii na rysunkach. W prawej części ikony tego narzędzia znajduje się strzałka. Narzędzie Line posiada dodatkowe menu rozwi- jane, w którym znajdują się cztery ikony: ikona narzędzia Line (taka sama, jak na pasku standardowym) i trzy ikony narzędzi dodatkowych. Narzędzie Line służy do rysowania prostych odcinków, może okazać się pomocne również przy rysowaniu różnego rodzaju figur płaskich, takich jak trójkąty prostokątne lub trójkąty, których krawędzie tworzą kąt 45 stopni. Pozostałe narzędzia menu rozwijanego to Arc, Freeform i Pencil. Te narzędzia służą do tworzenia łuków i linii swobodnynch. Narzędzie Arc Narzędzie Arc służy do rysowania łuków. Aby narysować łuk, należy wybrać narzędzie Arc, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w miejscu początku łuku i prze- ciągnąć, by stworzyć odpowiedni jego rozmiar i kształt. Utworzony łuk można prze- nieść w inne miejsce na rysunku za pomocą narzędzia Pointer. Wystarczy wybrać to narzędzie, kliknąć i przeciągnąć łuk w inne miejsce. Możemy także zmodyfikować łuk, przeciągając jego punkty końcowe bądź punkt środkowy. Narzędzie Freeform Narzędzie Freeform umożliwia rysowanie dowolnych linii. Po wybraniu narzędzia, wystarczy ustawić wskaźnik na stronie rysunku, kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągać wskaźnik, aż do narysowania pożądanej linii. Freeform jest uniwersalnym narzędziem. Za pomocą Freeform można rysować dowolne obiekty: łuki, linie proste, kąty, krzywe albo ich kombinacje. W trakcie rysowania narzędziem Freeform można zauważyć, że najlepsze rezultaty osiągamy, przeciągając powoli wskaźnik myszy. Korzystając często z tego narzę- dzia, nabierzemy wprawy i będziemy w stanie tworzyć nawet bardzo złożone i do- kładne rysunki. 128 Część I ♦ Podstawy Visio Narzędzie Pencil Narzędzie Pencil jest połączeniem funkcji narzędzi Line i Arc. Za pomocą narzędzia Pencil będziemy tworzyć różnego rodzaju figury geometryczne, na przykład trójkąty czy kwadraty. Dzięki temu, że narzędzie Pencil posiada funkcje narzędzia Arc, można za jego pomocą rysować łuki, sklepienia, a nawet koła.n Wszystkie linie utworzone za pomocą narzędzi służących do rysowania (Line, Fre- eform, Pencil), można przemieszczać i modyfikować. W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy dowolny punkt końcowy bądź kontrolny, a następnie odpowiednio przeciągnąć dany punkt. Narzędzie Rotation Za pomocą narzędzia Rotation można obracać obiekty jednowymiarowe, dwuwymia- rowe oraz pola tekstowe. Korzystając z tego narzędzia, możemy zmienić orientację obiektu (np. z pionowej na poziomą) albo obrócić obiekt o dowolny kąt, co pokazano na rysunkach 8.5 i 8.6. Aby obrócić obiekt, musimy wybrać narzędzie Rotate, zazna- czyć obiekt, a następnie wybrać jeden z okrągłych uchwytów i, przeciągając myszą, dokonać obrotu figury wokół wyznaczonego punktu środka. Gdy obiekt jest odpowied- nio obrócony, można zwolnić przycisk myszy. Kształty dwuwymiarowe mają wyznaczony środek obrotu. Środkiem obrotu jest punkt oznaczony małym kółkiem. Domyślnym położeniem punktu środka obrotu jest geo- metryczny środek obiektu. Można przemieścić środek obrotu w inne, dowolne miejsce na stronie rysunku. Punkt środka obrotu może znajdować się w obiekcie, na jednej z krawędzi obiektu albo poza obiektem. Aby zmienić położenie środka obrotu, należy zaznaczyć kształt, wybrać narzędzie Rotation, a następnie kliknąć punkt środka obrotu i przeciągnąć go w pożądane miejsce. W ten sposób, każdy kształt można obrócić wokół dowolnie położonego punktu środka obrotu. Kształty przedstawione na rysunku 8.5 zostały obrócone wokół swych punktów środka obrotu w dowolnym kierunku (w prawo lub w lewo). W kształtach jednowymiarowych punkt środka obrotu jest domyślnie geometrycznym środkiem obiektu. Ten punkt jest wykorzystywany do obrotu kształtu, podobnie jak punkt środka obrotu w kształtach dwuwymiarowych. W obiektach jednowymiarowych punkty środka obrotu są określane przez punkty w kształcie rombu, co pokazano na ry- sunku 8.6. Jeśli kształt zawiera tylko jeden punkt w kształcie rombu, to właśnie ten punkt jest środkiem obrotu. Punkt w kształcie rombu można przesuwać tylko pod kątem 90 stopni do jednowymiarowego kształtu, nie można przesunąć go w innym kierunku. Po przesunięciu tego punktu jednowymiarowy kształt wygląda tak, jakby był dwuwymiaro- wym kształtem i posiada dwa punkty w kształcie rombu. Obrót następuje zawsze wokół geometrycznego środka pseudodwuwymiarowego kształtu. W tym przypadku punkt środka obrotu jest niewidoczny. Można powiedzieć, że kształt jednowymiarowy przesuwamy zawsze względem ustalonego punktu środka obrotu (patnrz rysunek 8.6). Narzędzie Rotation pozwala na szybsze i efektywniejsze tworzenie rysunków w Visio. Rozdział 8. ♦ Polecenia menu Shape 129 Rysunek 8.5. Za pomocą narzędzia Rotation obracamy kształty wokół yich punktów środka obrotu, które można umieścić w dowolnym miejscu na stronie ryysunku Rysunek 8.6. Za pomocą narzędzia Rotation można także obracać kształty jednowymiarowe Cechy kształtów otwartych i zamkniętych Kształty zamknięte to kształty dwuwymiarowe, utworzone za pomocą linii zamykają- cych określony obszar powierzchni rysunku. Przykładami kształtów zamkniętych są wszystkie figury geometryczne (prostokąty, koła, trójkąty i tak dalej). Każdy kształt 130 Część I ♦ Podstawy Visio zamknięty, utworzony w Visio 2002, posiada pole wyrównywania, uchwyty, punkty połączeniowe i punkty kontrolne, a także punkt środka. Odpowiednie punkty są wykorzystywane z określonymi narzędziami, ułatwiającymi tworzenie rysunków. Kształt zamknięty można wypełnić odpowiednim kolorem lub desneniem. W przeciwieństwie do kształtów zamkniętych, kształty otwarte są utworzone za po- mocą linii nie zamykających powierzchni. Najprostszym przykładem kształtu otwar- tego jest linia, utworzona za pomocą narzędzi rysunkowych. Innym przykładem jest dwuwymiarowy kształt, złożony z kilku linii połączonych za pomocą operacji Join (omówionej w dalszej części rozdziału). Innym przykładem kształtów otwartych są fragmenty powstałe w wyniku operacji Trim (również omówionej w dalszej części rozdziału). Kształty otwarte, utworzone w Visio 2002, posiadają pola wyrównywania, punkty połączeniowe i punkty środka. Kształty otwarte, utworzone za pomocą linii nie zamykających obszaru, nie zachowują się tak samo, jak kształty zamknięte. Na przykład, kształtu otwartego nie można wypełnić kolorem lub deseniem. Więcej informacji o kształ- tach otwartych znajduje się w punktach poświęconych operacjom Join i Trim. Polecenia menu Operations Do modyfikacji pewnych właściwości kształtów i grup kształtów służą polecenia z menu Shape, Operations. Polecenia są dostępne z menu rozwijanego Operations, znajdują- cego się w głównym menu Shape. Poleceń tych nie znajdziemy na żadnym z dostęp- nych pasków narzędziowych, można je zastosować tylko poprzez menu Operations. Menu Shape, wraz z rozwiniętym menu Operations, pokazano na rysunku 8.7. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie operacje, które można wykonać na kształ- tach z wykorzystaniem poleceń omawianego menu. Tabela 8.1. Operacje na kształtach i opis ich działania Operacja Opis Update Alignment Box Zmiana rozmiarów pola wyrównywania kształtu lub gruópy kształtów Reverse Ends Obrót kształtu lub grupy kształtów w pionie i w pozóiomie Union Combine Fragment Intersect Subtract Join Trim Offset Fit Curve Łączenie przylegających lub nakładających się ksztaółtów w jeden kształt Łączenie nakładających się kształtów z usunięciem ióch części wspólnej Podział kształtu powstałego w wyniku nałożenia ksztaółtów na mniejsze kształty Utworzenie nowego kształtu ze wspólnego obszaru nakóładających się kształtów. Wszystkie fragmenty nie nakładające się zoóstaną usunięte Utworzenie nowego kształtu poprzez usunięcie fragmenótu stanowiącego część wspólną wraz z kształtami dodatkowymi Połączenie linii i kształtów zamkniętych w jeden ksóztałt Przycięcie kształtów i linii w punktach wstawienia Umieszczenie dwóch kopii kształtów w odstępie okreśólonym w polu Offset Dopasowanie zakrzywień do linii (prostych i wielokątónych) i utworzenie krzywych składanych Rozdział 8. ♦ Polecenia menu Shape 131 Rysunek 8.7. Polecenia Operations menu Shape Cechą wspólną wymienionych poleceń jest łatwość ich stosowania i to, że znajdują się w tym samym menu. Aby skorzystać z dowolnej operacji, należy skorzystać z menu Shape, Operations. Szeroki wachlarz zastosowań i duże możliwości każdego z poleceń sprawiają, że nie ma sensu tworzenie osobnych kategorii poleceń. Poniżej onmówimy po kolei każde z nich. Update Alignment Box Polecenie Update Alignment Box służy do aktualizacji pola wyrównywania, zgodnie ze zmianami dokonanymi w rysunku. Wykonanie tego polecenia jest niezbędne po zmianie rozmiarów lub przemieszczeniu kształtów rysunku poza pole wyrównywania. Po przemieszczeniu kształtów pole wyrównywania nie jest automatycznie dostosowy- wane do nowej konfiguracji. Gdybyśmy nie zaktualizowali go za pomocą omawianego polecenia, to nowe obiekty byłyby dopasowywane do linii starego pola wyrównywania, co z pewnością nie byłoby naszym zamiarem. Problemy z polem wyrównywania po- jawiają się często w trakcie wykorzystywania i modyfikacji grup kształtów. Na przy- kład, gdy w grupie kształtów zmienimy rozmiary jednego z obiektów, to pole wyrów- nywania grupy nie zostanie powiększone o fragment „wystający” poza obszar grupy. Przykład tego problemu pokazano na rysunku 8.8. Jeśli po zaznaczeniu grupy widać, że kształt, który do niej należał jest poza grupą, trzeba skorzystać z polecenia Update Alignment Box. Aby to zrobić, należy zaznaczyć grupę kształtów, a następnie z menu Operations wybrać polecenie Update Alignment Box. Po wykonaniu tego polecenia pole wyrównywania zostanie uaktualnione, zgodnie z bieżącym rozmieszczeniem kształ- tów należących do danej grupy (patrz rysunek 8.9). Część I ♦ Podstawy Visio 132 Rysunek 8.8. Grupa kształtów wymaga aktualizacji pola wyrównywania Rysunek 8.9. Grupa kształtów po aktualizacji pola wyrównywania Aby pokazać, w jaki sposób kształty rysunku mogą wyjść poza pole wyrównywania oraz w jaki sposób można dopasować pole wyrównywania do zmienionego układu kształtów, wykonamy kilka poniższych instrukcji: 1. Najpierw należy umieścić na stronie rysunku kilka kszntałtów, z których jeden powinien znaleźć się poza polem wyrównywania. Na przykładowym rysunku 8.8 umieściliśmy trzy kształty pochodzące z wzornika Basic Diagram: Octagon, Star i Cross. 2. Następnie, należy zaznaczyć kształty i z menu Shape wybrać p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visio 2002 dla każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: