Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00307 006822 18476157 na godz. na dobę w sumie
Visual Basic .NET. Księga eksperta - książka
Visual Basic .NET. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-771-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Visual Basic przeszedł generalny remont. Istnieje wiele powodów, dla których programiści Visual Basica 6 powinni przesiąść się na nowy Visual Basic .NET. Należy do nich zaliczyć chociażby formularze Web, możliwość tworzenia aplikacji i usług WWW, strukturalną obsługę wyjątków, prawdziwe programowanie zorientowane obiektowo czy też wielowątkowość.

'Visual Basic .NET. Księga eksperta' zawiera dokładne omówienie nowego języka Visual Basic .NET, zunifikowanego środowiska programowania Visual Studio IDE, programowania formularzy WWW, ADO.NET, usługi WWW, GDI+ i wiele innych.

Visual Studio .NET jest środowiskiem bardzo rozbudowanym i potężnym. Aby w pełni je wykorzystać, poznasz także sposoby tworzenia makr oraz znajdziesz omówienie modelu automatyzacji służącego do indywidualizacji zadań i interfejsu IDE w Visual Studio. Książka zawiera wiele przykładów wziętych z praktyki programistycznej.

Książka omawia:

'Visual Basic .NET. Księga eksperta' jest doskonałym podręcznikiem dla wszystkich osób, dla których osiągnięcie wysokiej sprawności w posługiwaniu się językiem Visual Basic stanowi podstawę kariery programistycznej. Niezależnie, od tego, czy używałeś poprzedniej wersji tego języka, czy też nie: jeśli chcesz stać się ekspertem Visual Basica, trzymasz w ręku odpowiednią książkę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual Basic .NET. Ksiêga eksperta Autor: Paul Kimmel T³umaczenie: Krzysztof Jurczyk, Marek Pa³czyñski ISBN: 83-7197-771-9 Tytu³ orygina³u: Visual Basic .NET Unleashed Format: B5, stron: 682 Przyk³ady na ftp: 3044 kB Visual Basic przeszed³ generalny remont. Istnieje wiele powodów, dla których programiġci Visual Basica 6 powinni przesi¹ġæ siê na nowy Visual Basic .NET. Nale¿y do nich zaliczyæ chocia¿by formularze Web, mo¿liwoġæ tworzenia aplikacji i us³ug WWW, strukturaln¹ obs³ugê wyj¹tków, prawdziwe programowanie zorientowane obiektowo czy te¿ wielow¹tkowoġæ. „Visual Basic .NET. Ksiêga eksperta” zawiera dok³adne omówienie nowego jêzyka Visual Basic .NET, zunifikowanego ġrodowiska programowania Visual Studio IDE, programowania formularzy WWW, ADO.NET, us³ugi WWW, GDI+ i wiele innych. Visual Studio .NET jest ġrodowiskiem bardzo rozbudowanym i potê¿nym. Aby w pe³ni je wykorzystaæ, poznasz tak¿e sposoby tworzenia makr oraz znajdziesz omówienie modelu automatyzacji s³u¿¹cego do indywidualizacji zadañ i interfejsu IDE w Visual Studio. Ksi¹¿ka zawiera wiele przyk³adów wziêtych z praktyki programistycznej. Ksi¹¿ka omawia: • Ďrodowisko programistyczne Visual Studio, korzystanie z SourceSafe • Jêzyk Visual Basic .NET, programowanie zorientowane obiektowo w VB .NET • Rozszerzanie ġrodowiska programistycznego za pomoc¹ makr • Zaawansowane programowanie w VB .NET: refleksje, przeci¹¿anie, programowane oparte na zdarzeniach, polimorfizm, definiowanie atrybutów • Tworzenie interfejsu u¿ytkownika (aplikacje konsolowe, aplikacje z interfejsem Windows) • Pisanie aplikacji wielow¹tkowych • Uruchamianie us³ug WWW (Web Services) „Visual Basic .NET. Ksiêga eksperta” jest doskona³ym podrêcznikiem dla wszystkich osób, dla których osi¹gniêcie wysokiej sprawnoġci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem Visual Basic stanowi podstawê kariery programistycznej. Niezale¿nie, od tego, czy u¿ywa³eġ poprzedniej wersji tego jêzyka, czy te¿ nie: jeġli chcesz staæ siê ekspertem Visual Basica, trzymasz w rêku odpowiedni¹ ksi¹¿kê. 5RKUVTGħEK 1#WVQTG 9UVúR úħè+9RTQYCFGPKGFQ8KUWCN$CUKE0 6 4QFKCđ7LGFPQNKEQPGħTQFQYKUMQRTCE[8KUWCN5VWFKQ Profile użytkownika...................................................ż...................................................ż............ 30 Tworzenie projektu ...................................................ż...................................................ż............ 31 Pliki i katalogi projektu ...................................................ż...................................................ż. 31 Dodawanie projektu do kontroli kodu źródłowego ...................................................ż.............. 33 Kompilacja projektów...................................................ż...................................................ż......... 35 Korzystanie z menedżera konfiguracji...................................................ż................................ 36 Właściwości wspólne ...................................................ż...................................................ż.... 36 Opcje konfiguracyjne ...................................................ż...................................................ż.... 38 Debug Build...................................................ż...................................................ż................. 38 Release Build ...................................................ż...................................................ż............... 38 Kompilacje typu Command-Line oraz korzystanie z Make File ............................................... 39 Organizacja kodu źródłowego formularza ...................................................ż................................ 39 Przełączanie się pomiędzy widokiem kodu a widokiem obiektów............................................ 42 Przestrzenie nazw ...................................................ż...................................................ż......... 43 Skracanie kodu ...................................................ż...................................................ż............. 44 Dyrektywa #Region ...................................................ż...................................................ż...... 45 Edytowanie kodu i cechy ułatwiające tworzenie dokumentacji ................................................ 45 Konfiguracja opcji IDE...................................................ż...................................................ż....... 48 Opcje środowiska ...................................................ż...................................................ż.........49 Opcje kontroli kodu źródłowego...................................................ż........................................ 49 Opcje edytora tekstu ...................................................ż...................................................ż.....49 Opcje projektanta formularzy (Windows Forms Designer)...................................................ż... 50 Opcje analizatora ...................................................ż...................................................ż.......... 50 Opcje narzędzi bazy danych ...................................................ż............................................. 50 Opcje debugowania...................................................ż...................................................ż....... 50 Opcje projektanta HTML ...................................................ż................................................. 51 Opcje projektu......................................ż...................................................ż........................... 51 Opcje projektanta XML ...................................................ż...................................................ż 51 Proces debugowania w nowym IDE...................................................ż........................................ 51 Podstawowe klawisze skrótów podczas debugowania...................................................ż.......... 52 Strukturalna obsługa wyjątków ...................................................ż......................................... 53 Przegląd Szablonów Projektów...................................................ż............................................... 53 Windows Application...................................................ż...................................................ż.... 53 Class Library...................................................ż...................................................ż................ 54 6 Visual Basic .NET. Księga eksperta Windows Control Library ...................................................ż................................................. 55 ASP.NET Web Applications ...................................................ż............................................. 55 ASP.NET Web Service ...................................................ż...................................................ż. 57 Web Control Library ...................................................ż...................................................ż..... 58 Empty Project ...................................................ż...................................................ż.............. 58 Empty Web Project..................................................ż...................................................ż........ 58 New Project in Existing Folder...................................................ż.......................................... 58 Projekty w wersji Enterprise ...................................................ż............................................. 58 Technologia IntelliSense ...................................................ż...................................................ż..... 60 Składowe klas.......................................ż...................................................ż........................... 60 Informacja o parametrach...................................................ż................................................. 60 Szybka podpowiedź ...................................................ż...................................................ż...... 60 Dokańczanie wyrazów ...................................................ż...................................................ż.. 60 Cechy IntelliSense specyficzne dla VB ...................................................ż.............................. 61 Korzystanie z widoków...................................................ż...................................................ż....... 61 Solution Explorer...................................................ż...................................................ż.......... 61 Class View...................................................ż...................................................ż................... 62 Server Explorer.......................................ż...................................................ż......................... 62 Resource View ...................................................ż...................................................ż............. 63 Properties Window ...................................................ż...................................................ż....... 63 Toolbox ...................................................ż...................................................ż....................... 63 Pendind Check-ins ...................................................ż...................................................ż........63 Web Browser ...................................................ż...................................................ż............... 63 Inne okna...................................................ż...................................................ż..................... 64 Dokumentacja...................................................ż...................................................ż.................... 67 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................... 67 4QFKCđ CUPCOKCP[ Rozszerzenia plików ...................................................ż...................................................ż........... 69 Grupy Visual Basic jako rozwiązania...................................................ż................................. 69 Nowe rozszerzenia plików źródłowych ...................................................ż.............................. 69 Przestrzenie nazw..................................ż...................................................ż................................ 71 Referencje ...................................................ż...................................................ż......................... 72 Dyrektywy Option...................................................ż...................................................ż.............. 72 Option Explicit ...................................................ż...................................................ż............. 72 Option Compare ...................................................ż...................................................ż...........74 Option Strict..................................................ż...................................................ż.................. 74 Moduł Option Private...................................................ż...................................................ż.... 75 Option Base ...................................................ż...................................................ż................. 76 Typy danych...................................................ż...................................................ż...................... 76 Typy Object...................................................ż...................................................ż................. 77 Typy całkowite ...................................................ż...................................................ż............. 80 Typy niecałkowite...................................................ż...................................................ż......... 81 Typ Char ...................................................ż...................................................ż..................... 85 Typ String...................................................ż...................................................ż.................... 86 Typ Boolean...................................................ż...................................................ż................. 89 Typ DateTime ...................................................ż...................................................ż.............. 91 Deklaracje zmiennych...................................................ż...................................................ż......... 94 Deklarowanie i inicjowanie pojedynczej zmiennej ...................................................ż.............. 95 Deklaracje wielu zmiennych jednocześnie...................................................ż.......................... 96 Spis treści 7 Inicjowanie wielu zmiennych jednocześnie ...................................................ż........................ 97 Definiowanie stałych...................................................ż...................................................ż.....98 Tworzenie egzemplarzy obiektów ...................................................ż..................................... 98 Listy inicjujące zmienne ...................................................ż...................................................ż 99 Operatory ...................................................ż...................................................ż.......................... 99 Funkcje konwersji typów ...................................................ż...................................................ż..101 Zmiany zasięgu zmiennych w VB .NET...................................................ż................................ 103 Instrukcje sterowania pracą programu ...................................................ż................................... 103 Tablice i kolekcje ...................................................ż...................................................ż............. 104 Tablice o określonych granicach...................................................ż...................................... 105 Tablice N-wymiarowe ...................................................ż...................................................ż. 105 Modyfikacja rozmiarów tablic...................................................ż......................................... 106 Zwracanie tablic przez funkcje...................................................ż........................................ 106 Tablice jako podklasy System.Array...................................................ż................................ 107 Abstrakcyjne typy danych ...................................................ż.............................................. 107 Strukturalna obsługa wyjątków ...................................................ż............................................. 109 Korzystanie ze słów zastrzeżonych w Visual Basic .NET...................................................ż........ 110 Kompatybilność pomiędzy aplikacjami VB6 a VB .NET ...................................................ż........ 110 Microsoft.VisualBasic ...................................................ż...................................................ż. 110 Elementy programowania VB6 zmienione w Visual Basic .NET........................................... 111 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 111 4QFKCđ2QFUVCY[RTQITCOQYCPKCY8KUWCN$CUKE0 6 Deklarowanie i inicjowanie zmiennych...................................................ż.................................. 113 Inicjowanie zmiennych...................................................ż...................................................ż 114 Deklarowanie i inicjowanie zmiennych w pojedynczej instrukcji........................................... 116 Deklarowanie zmiennych tuż przed ich pierwszym użyciem ................................................. 116 Deklarowanie zmiennych o jak najmniejszym zasięgu...................................................ż....... 116 Korzystanie z refaktoringu: zamiana zmiennych tymczasowych na kwerendy ........................ 117 Praca z zasięgiem blokowym...................................................ż................................................ 119 Zmienne statyczne...................................................ż...................................................ż............ 120 Używanie zmiennych statycznych ...................................................ż................................... 120 Zmienne statyczne a pamięć ...................................................ż........................................... 121 Korzystanie z tablic ...................................................ż...................................................ż.......... 121 Tablice są instancjami klasy System.Array...................................................ż....................... 121 Deklarowanie tablic ...................................................ż...................................................ż.... 122 Korzystanie z metod tablicowych ...................................................ż.................................... 122 Tablice wielowymiarowe...................................................ż................................................ 123 Praca z abstrakcyjnymi typami danych ...................................................ż.................................. 125 Składowe klasy ArrayList...................................................ż............................................... 126 Używanie ArrayList...................................................ż...................................................ż.... 127 HashTable............................................ż...................................................ż......................... 128 SortedList ...................................................ż...................................................ż.................. 129 Queue...................................................ż...................................................ż........................ 130 Podsumowanie Abstrakcyjnych Typów Danych ...................................................ż............... 130 Przesłanianie zmiennych ...................................................ż...................................................ż... 131 Funkcje i podprogramy ...................................................ż...................................................ż..... 132 Definiowanie struktur ...................................................ż...................................................ż....... 132 8 Visual Basic .NET. Księga eksperta Używanie obiektów ...................................................ż...................................................ż.......... 132 Co to jest konstruktor? ...................................................ż...................................................ż 133 Konstruktory sparametryzowane ...................................................ż..................................... 134 Destruktory ...................................................ż...................................................ż................ 134 Obsługa wyjątków...................................................ż...................................................ż............ 135 Try...Catch...................................................ż...................................................ż................. 135 Try...Finally ...................................................ż...................................................ż............... 139 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 140 4QFKCđ/CMTCKTQUGTGPKC8KUWCN5VWFKQ Automatyzacja zadań powtarzających się ...................................................ż.............................. 142 Przykład: nagrywanie makra ...................................................ż........................................... 142 Podgląd zarejestrowanego makra...................................................ż..................................... 143 Edycja makra tymczasowego ...................................................ż.......................................... 144 Uruchamianie makra ...................................................ż...................................................ż... 148 Przypisywanie klawiszy skrótu do makra ...................................................ż......................... 149 Dodawanie klawisza makra do paska narzędziowego ...................................................ż........ 149 Korzystanie z Eksploratora Makr...................................................ż.......................................... 151 Eksport makra........................................ż...................................................ż............................. 151 Makra włączające i wyłączające pułapki ...................................................ż.......................... 151 Wysyłanie informacji do okna wyjściowego Output...................................................ż.......... 153 Eksportowanie modułów makra ...................................................ż...................................... 155 Importowanie modułów makra...................................................ż........................................ 155 Korzystanie z Macros IDE ...................................................ż...................................................ż 155 Bezpieczeństwo makr...................................................ż...................................................ż.. 156 Współdzielenie makr...................................................ż...................................................ż... 156 Tworzenie projektu makra ...................................................ż...................................................ż 156 Obsługa Visual Studio poprzez okno Command...................................................ż..................... 158 Odpowiadanie na zdarzenia IDE...................................................ż........................................... 158 Dostosowanie Visual Studio do własnych wymagań ...................................................ż............... 160 Ogólny opis Extensibility Object Model...................................................ż........................... 161 Ogólny opis Project-Neutral Extensibility Object Model...................................................ż.... 165 Tworzenie przystawek...................................................ż...................................................ż...... 167 Tworzenie projektu przystawki ...................................................ż....................................... 168 Rejestracja przystawek...................................................ż...................................................ż 172 Dodawanie zachowań do przystawki ...................................................ż............................... 173 Tworzenie kreatorów...................................................ż...................................................ż........ 174 Tworzenie pliku uruchomieniowego kreatora ...................................................ż................... 176 Rejestracja biblioteki klas kreatora ...................................................ż.................................. 176 Testowanie kreatora...................................................ż...................................................ż.... 176 Program Integracji Visual Studio ...................................................ż.......................................... 177 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 178 4QFKCđ2TQEGFWT[HWPMELGKUVTWMVWT[ Pisanie procedur...................................................ż...................................................ż............... 179 Pisanie procedur ...................................................ż...................................................ż.........180 Pisanie funkcji ...................................................ż...................................................ż............ 182 Definiowanie argumentów procedury...................................................ż.................................... 185 Domyślne przekazywanie parametrów ...................................................ż............................. 186 Korzystanie z parametrów opcjonalnych...................................................ż.......................... 190 Spis treści 9 Definiowanie argumentów ParamArray ...................................................ż........................... 193 Redukowanie liczby parametrów...................................................ż..................................... 194 Praca z rekurencją ...................................................ż...................................................ż............ 199 Definiowanie procedur rekurencyjnych...................................................ż............................ 199 Zamiana rekurencji na algorytm nierekurencyjny...................................................ż.............. 199 Definiowanie struktur ...................................................ż...................................................ż....... 200 Definiowanie pól i właściwości ...................................................ż....................................... 201 Dodawanie metod do struktur ...................................................ż......................................... 202 Implementowanie konstruktorów ...................................................ż.................................... 203 Definiowanie zdarzeń strukturalnych...................................................ż............................... 205 Deklarowanie zmiennych w strukturze...................................................ż............................. 207 Ukrywanie informacji...................................................ż...................................................ż.. 208 Argumenty struktur i typy zwracane ...................................................ż................................ 208 Cechy niedostępne dla struktur...................................................ż........................................ 208 Korzystanie z typów wyliczeniowych...................................................ż.................................... 209 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 210 úħè++ CCYCPUQYCPGRTQITCOQYCPKGQTKGPVQYCPGQDKGMVQYQ  4QFKCđ4GHNGMULG Przestrzeń nazw Reflection...................................................ż................................................... 213 Pakiety ...................................................ż...................................................ż...................... 214 Manifest jako źródło informacji o zasobach...................................................ż...................... 216 Obiekt modułu...................................................ż...................................................ż............216 Obiekt File ...................................................ż...................................................ż................. 219 Właściwość Location ...................................................ż...................................................ż.. 221 Właściwość EntryPoint ...................................................ż.................................................. 221 Właściwość GlobalAssemblyCache ...................................................ż................................. 221 Type...............................................ż...................................................ż.............................. 221 Wiązania...................................................ż...................................................ż.................... 222 Klasa MethodInfo...................................................ż...................................................ż....... 227 Klasa ParameterInfo ...................................................ż...................................................ż... 228 Klasa FieldInfo ...................................................ż...................................................ż........... 228 Klasa PropertyInfo...................................................ż...................................................ż...... 228 Klasa EventInfo...................................................ż...................................................ż..........228 Tworzenie typów w trakcie działania aplikacji z wykorzystaniem refleksji .................................. 229 Inne przypadki korzystania z refleksji...................................................ż.................................... 232 Lokalizacja ...................................................ż...................................................ż...................... 233 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 233 4QFKCđ6YQTGPKGMNCU Definiowanie klas...................................................ż...................................................ż............. 235 Używanie specyfikatorów dostępu do klas ...................................................ż....................... 237 Hermetyzacja i ukrywanie informacji ...................................................ż.................................... 239 Specyfikatory dostępu...................................................ż...................................................ż. 240 Praca z zasięgiem...................................................ż...................................................ż........240 Dodawanie pól i właściwości...................................................ż................................................ 240 Hermetyzacja i właściwości ...................................................ż............................................ 242 Definiowanie właściwości indeksowanych...................................................ż....................... 243 Korzystanie z modyfikatorów właściwości ...................................................ż....................... 250 10 Visual Basic .NET. Księga eksperta Definiowanie właściwości współdzielonych...................................................ż..................... 253 Dodawanie atrybutów właściwości ...................................................ż.................................. 253 Dodawanie metod do klas ...................................................ż...................................................ż. 254 Implementowanie konstruktorów i destruktorów...................................................ż............... 256 Dodawanie funkcji i procedur do metod...................................................ż........................... 260 Korzystanie z modyfikatorów metod ...................................................ż............................... 263 Korzystanie ze specyfikatorów dostępu...................................................ż............................ 265 Dodawanie zdarzeń do klas ...................................................ż.................................................. 266 Definiowanie klas zagnieżdżonych...................................................ż........................................ 267 Zrozumienie celu korzystania z klas zagnieżdżonych ...................................................ż........ 271 Definiowanie klasy Signal ...................................................ż.............................................. 272 Definiowanie abstrakcyjnej klasy bazowej Light..................................................ż................ 276 Implementowanie świateł sygnalizacji ...................................................ż............................. 276 Podsumowanie programu TrafficLight...................................................ż............................. 277 Tworzenie egzemplarzy klas...................................................ż................................................. 277 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 278 4QFKCđ QFCYCPKGFCTGē Rozumienie zdarzeń i procedur ich obsługi ...................................................ż............................ 279 Podstawowa delegacja: EventHandler...................................................ż.............................. 281 Dołączanie wielu zdarzeń do jednej procedury obsługi ...................................................ż...... 288 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń w edytorze kodu ...................................................ż............ 290 Pisanie procedur obsługi zdarzeń w edytorze kodu ...................................................ż........... 293 Przypisywanie procedur obsługi zdarzeń w trakcie pracy aplikacji......................................... 294 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń w trakcie pracy aplikacji ...................................................ż. 294 Tworzenie procedur obsługi zdarzeń w WebForms Designer...................................................ż... 296 Deklarowanie i wywoływanie zdarzeń...................................................ż................................... 296 Deklarowanie zdarzeń...................................................ż...................................................ż. 298 Generowanie zdarzeń...................................................ż...................................................ż.. 299 Implementowanie procedur obsługi zdarzeń klasy...................................................ż............. 300 Implementowanie procedur obsługi zdarzeń współdzielonych............................................... 300 Implementowanie procedur obsługi zdarzeń modułowych ...................................................ż. 300 Implementowanie procedur obsługi zdarzeń struktury...................................................ż....... 302 Niedostępne właściwości zdarzeń...................................................ż.................................... 303 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 303 4QFKCđ GNGICELG Używanie delegacji EventHandler...................................................ż......................................... 306 Korzystanie z argumentów obiektu EventHandler...................................................ż............. 306 Korzystanie z argumentu EventHandler System.EventArgs...................................................ż 315 Przegląd składowych delegacji ...................................................ż............................................. 315 Definiowanie delegacji...................................................ż...................................................ż...... 317 Deklarowanie procedur odpowiadających sygnaturom delegacji............................................ 317 Inicjowanie delegacji...................................................ż...................................................ż... 318 Cel stosowania delegacji...................................................ż................................................. 318 Przekazywanie delegacji jako argumentów ...................................................ż............................ 319 Przegląd algorytmów sortowania i opis działania aplikacji...................................................ż. 320 Algorytmy sortowania ...................................................ż...................................................ż. 321 Analiza działania aplikacji SortAlgorithms...................................................ż....................... 321 Alternatywa dla typów proceduralnych ...................................................ż............................ 326 Spis treści 11 Delegacje grupowe ...................................................ż...................................................ż........... 327 Metoda Combine ...................................................ż...................................................ż........ 329 Korzystanie z delegacji grupowych...................................................ż.................................. 329 Korzystanie z delegacji poza granicami projektu ...................................................ż.................... 330 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 333 4QFKCđ KGFKEGPKGKRQNKOQTHKO Podstawy dziedziczenia...................................................ż...................................................ż..... 335 Co to jest dziedziczenie? ...................................................ż...................................................ż... 336 Podstawowa składnia dziedziczenia...................................................ż................................. 337 Dziedziczenie w przykładach ...................................................ż.......................................... 338 Implementowanie właściwości, zdarzeń i metod w edytorze kodu......................................... 339 Dziedziczenie pojedyncze a dziedziczenie wielokrotne...................................................ż...... 342 Definiowanie klas, które muszą być dziedziczone...................................................ż................... 342 Przykład wirtualnej klasy abstrakcyjnej ...................................................ż........................... 343 Definiowanie klas, które nie mogą być dziedziczone...................................................ż............... 345 Polimorfizm...................................................ż...................................................ż..................... 346 Trzy rodzaje polimorfizmu ...................................................ż............................................. 348 Wywoływanie metod dziedziczonych ...................................................ż.............................. 350 Przesłanianie metody klasy nadrzędnej ...................................................ż............................ 350 Dynamiczne rzutowanie typów ...................................................ż............................................. 352 Definiowanie interfejsów ...................................................ż...................................................ż.. 354 Interfejsy a klasy ...................................................ż...................................................ż........ 354 Definiowanie interfejsu ...................................................ż.................................................. 355 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 357 4QFKCđ5MđCFQYGYURÎđFKGNQPG Deklarowanie pól współdzielonych...................................................ż....................................... 359 Definiowanie właściwości współdzielonych...................................................ż........................... 360 Używanie metod współdzielonych ...................................................ż........................................ 364 Definiowanie konstruktorów współdzielonych ...................................................ż....................... 369 Konstruktory współdzielone i singletony...................................................ż.......................... 369 Przykład konstruktora współdzielonego ...................................................ż........................... 370 Implementowanie metod fabrycznych ...................................................ż................................... 375 Przeciążanie składowych współdzielonych ...................................................ż............................ 378 Generowanie zdarzeń współdzielonych ...................................................ż................................. 380 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 382 4QFKCđ GHKPKQYCPKGCVT[DWVÎY Rola atrybutów......................................ż...................................................ż.............................. 384 Czym są metadane? ...................................................ż...................................................ż.... 384 Nazwy atrybutów ...................................................ż...................................................ż....... 390 Elementy opisywane przez atrybuty...................................................ż................................. 391 Opisywanie pakietu...................................................ż...................................................ż..... 391 Oznaczanie typów i składowych ...................................................ż........................................... 393 Dodawanie atrybutów typu ...................................................ż............................................. 393 Dodawanie atrybutów metod ...................................................ż.......................................... 396 Dodawanie atrybutów pól i własności ...................................................ż.............................. 399 Przeglądanie atrybutów za pomocą deasemblera MSIL...................................................ż........... 403 Pozyskiwanie atrybutów za pomocą refleksji ...................................................ż......................... 403 12 Visual Basic .NET. Księga eksperta Tworzenie atrybutów użytkownika ...................................................ż....................................... 405 Implementacja HelpAttribute ...................................................ż.......................................... 405 Deklarowanie klasy atrybutu...................................................ż........................................... 405 Określanie zasad użycia atrybutu — AttributeUsage ...................................................ż......... 406 Dziedziczenie z System.Attribute ...................................................ż.................................... 407 Implementowanie konstruktora ...................................................ż....................................... 407 Dodawanie nazwanych argumentów ...................................................ż................................ 408 Atrybutu komponentów ...................................................ż...................................................ż.... 408 Atrybuty współpracy z COM...................................................ż................................................ 409 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 409 úħè+++2TQLGMVKPVGTHGLUWWľ[VMQYPKMC  4QFKCđ#RNKMCELCMQPUQNQYC Podstawy aplikacji konsolowych...................................................ż........................................... 413 Procedura Sub Main implementowana w module ...................................................ż.............. 414 Procedura Sub Main implementowana w klasie ...................................................ż................ 415 Pozyskiwanie argumentów wierszy poleceń ...................................................ż..................... 416 Klasa Console ...................................................ż...................................................ż.................. 420 Odczyt i zapis w standardowych urządzeniach wejścia-wyjścia............................................. 421 Zapis do urządzenia informacji o błędach...................................................ż......................... 423 Zmiana urządzenia informacji o błędach ...................................................ż.......................... 424 Implementacja programu FileSort ...................................................ż......................................... 425 Stosowanie TextReader...................................................ż.................................................. 426 Stosowanie TextWriter...................................................ż...................................................ż 430 Pliki tymczasowe...................................................ż...................................................ż........ 430 Stosowanie interfejsu IEnumerator ...................................................ż.................................. 431 Sortowanie w ArrayList..................................................ż...................................................ż 432 Implementowanie interfejsu IComparer ...................................................ż........................... 432 Przestrzenie nazw aplikacji konsolowych...................................................ż............................... 433 Wielowątkowość w aplikacji konsolowej...................................................ż............................... 433 Debugowanie aplikacji konsolowych...................................................ż..................................... 436 Ustalanie argumentów wiersza poleceń za pomocą IDE ...................................................ż.... 436 Przyłączanie debugera do uruchomionej aplikacji ...................................................ż............. 436 Monitorowanie systemu plików ...................................................ż............................................ 439 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 440 4QFKCđ#RNKMCELGYKGNQYæVMQYG Przetwarzanie asynchroniczne bez udziału wątków...................................................ż................. 442 Stosowanie timera...................................................ż...................................................ż....... 442 Zdarzenie Application.Idle...................................................ż.............................................. 442 Lekkie wątki — pule wątków ...................................................ż............................................... 444 Czym jest pula wątków?...................................................ż................................................. 444 Jak działa pula wątków? ...................................................ż................................................. 445 Stosowanie puli wątków ...................................................ż................................................. 445 Synchronizacja — WaitHandle ...................................................ż....................................... 449 Synchronizacja z wykorzystaniem klasy Monitor...................................................ż.............. 455 Wielowątkowość — waga ciężka ...................................................ż.......................................... 457 Tworzenie i korzystanie z wątków...................................................ż................................... 457 Przykład wątku.....................................ż...................................................ż.........................457 Spis treści 13 Dołączanie atrybutu ThreadStatic ...................................................ż......................................... 459 Wielowątkowość a formularze Windows ...................................................ż............................... 461 Strategie wielowątkowości dla formularzy Windows...................................................ż......... 462 Invoke i wywołania synchroniczne ...................................................ż.................................. 462 Wywołania asynchroniczne — BeginInvoke i EndInvoke...................................................ż.. 463 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 466 4QFKCđ5VQUQYCPKGHQTOWNCT[9KPFQYU Przegląd przestrzeni nazw Forms ...................................................ż.......................................... 467 Klasy przestrzeni nazw Forms...................................................ż......................................... 468 Interfejsy przestrzeni nazw Forms ...................................................ż................................... 478 Struktury przestrzeni nazw Forms ...................................................ż................................... 479 Delegacje przestrzeni nazw Forms...................................................ż................................... 480 Wyliczenia przestrzeni nazw Forms...................................................ż................................. 481 Przegląd przestrzeni nazw System.Drawing ...................................................ż........................... 482 Klasy przestrzeni nazw System.Drawing...................................................ż.......................... 482 Struktury przestrzeni nazw System.Drawing...................................................ż..................... 489 Klasa Form...........................................ż...................................................ż.............................. 489 Powoływanie obiektu formularza ...................................................ż.................................... 490 Projektowanie interfejsu użytkownika...................................................ż.............................. 491 Dynamiczne tworzenie kontrolek ...................................................ż.................................... 493 Procedury obsługi zdarzeń dynamicznie tworzonych kontrolek ............................................. 494 Wyszukiwanie aktywnego formularza...................................................ż.............................. 494 Dołączanie kodu do formularzy...................................................ż....................................... 494 Tworzenie formularzy użytkownika za pomocą GDI+ ...................................................ż............ 495 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 495 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGKPVGTHGLUWWľ[VMQYPKMC Rozmieszczanie kontrolek ...................................................ż...................................................ż.497 Kotwiczenie kontrolek...................................................ż...................................................ż. 498 Dokowanie kontrolek ...................................................ż...................................................ż.. 499 Zachowanie marginesu kontrolek ...................................................ż.................................... 499 Ustalanie położenia i rozmiaru ...................................................ż........................................ 499 Praca z Menu...................................................ż...................................................ż................... 500 Definiowanie MainMenu i ContextMenu ...................................................ż......................... 500 Dołączanie kodu menu...................................................ż...................................................ż 501 Różnice pomiędzy MainMenu i ContextMenu...................................................ż.................. 503 Dynamiczne dodawanie pozycji menu ...................................................ż............................. 504 Zaawansowane techniki projektowania formularzy...................................................ż................. 507 Własność Form.AutoScale...................................................ż.............................................. 507 Automatyczne przewijanie...................................................ż.............................................. 507 Rozmiar AutoScrollMargin...................................................ż............................................. 508 Stosowanie obiektu CreateParams ...................................................ż................................... 508 Czym zajmują się klasy Component i Control ...................................................ż........................ 510 Klasa Component ...................................................ż...................................................ż....... 510 Klasa Control ...................................................ż...................................................ż............. 511 Dynamiczne dodawanie kontrolek...................................................ż......................................... 512 Kontrolki użytkownika — UserControls ...................................................ż................................ 513 Wprowadzanie kontrolek do kontrolki użytkownika...................................................ż.......... 513 Zdarzenia w kontrolkach użytkownika ...................................................ż............................. 514 14 Visual Basic .NET. Księga eksperta Kod w kontrolkach użytkownika ...................................................ż..................................... 516 Umieszczanie kontrolki użytkownika w Visual Studio .NET ................................................ 516 Przypisywanie kontrolce bitmapy pojawiającej się oknie narzędziowym................................ 517 Tworzenie własnych kontrolek ...................................................ż............................................. 517 Tworzenie niewidocznych komponentów...................................................ż......................... 518 Określanie domyślnego zdarzenia...................................................ż.................................... 519 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 520 4QFKCđ2TQITCOQYCPKG) + Podstawy GDI+ ...................................................ż...................................................ż............... 521 Stosowanie obiektów Graphics...................................................ż........................................ 522 Podstawowe klasy związane z rysowaniem ...................................................ż...................... 524 Proste operacje z wykorzystaniem GDI+..................................................ż........................... 525 Kreślenie figur płaskich i tekstu ...................................................ż...................................... 526 Zaawansowane metody graficzne...................................................ż.......................................... 530 Kreślenie krzywych ...................................................ż...................................................ż.... 530 Kreślenie skomplikowanych krzywych — krzywe Bézier...................................................ż.. 531 Ścieżka graficzna — klasa GraphicsPath...................................................ż.......................... 532 Klasa Region...................................................ż...................................................ż.............. 537 Formularze o niestandardowych kształtach...................................................ż....................... 537 Klasa Icon...................................................ż...................................................ż.................. 540 Przestrzeń nazw Imaging ...................................................ż................................................ 540 Grafika użytkownika w formularzach Windows ...................................................ż..................... 541 Drukowanie grafiki...................................................ż...................................................ż........... 542 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 543 úħè+8$WFQYCPKGWUđWI999ō9GD5GTXKEGU 4QFKCđ5VQUQYCPKGKKORNGOGPVCELCWUđWI999 9GD5GTXKEGU Przegląd usług Web Services ...................................................ż................................................ 547 Wyszukiwanie usług Web Services za pomocą UDDI...................................................ż............. 549 uddi.microsoft.com...................................................ż...................................................ż..... 550 Lokalne usługi Web Services ...................................................ż.......................................... 550 Cztery aspekty pracy z Web Services...................................................ż............................... 551 Wywoływanie usług WWW ...................................................ż................................................. 552 Odwołania do WebServices ...................................................ż............................................ 552 Aplikacje formularzy Windows...................................................ż....................................... 554 Aplikacje formularzy WWW ...................................................ż.......................................... 555 Implementowanie usług WWW ...................................................ż............................................ 556 Plik global.asax ...................................................ż...................................................ż.......... 556 Plik web.config...................................................ż...................................................ż........... 557 Plik disco...................................................ż...................................................ż................... 559 Plik .asmx ...................................................ż...................................................ż.................. 560 Kiedy usługi Web Servcies mogą okazać się przydatne ...................................................ż..... 561 Tworzenie usługi Web Service ...................................................ż........................................ 562 Wybór metody dostępu sieciowego ...................................................ż....................................... 566 Zarządzanie informacjami stanu...................................................ż............................................ 567 Obsługa i generowanie wyjątków w usługach Web Services...................................................ż.... 569 Spis treści 15 Debugowanie usług Web Services...................................................ż......................................... 570 Zintegrowane debugowanie ...................................................ż............................................ 571 Uruchamianie bez debugowania ...................................................ż...................................... 571 Uruchamianie w przeglądarce ...................................................ż......................................... 571 Kompilowanie i rozpowszechnianie projektów sieciowych...................................................ż...... 572 Podsumowanie...................................................ż...................................................ż................. 573 4QFKCđ2TQITCOQYCPKGUKGEKQYG#520 6 Formularze WWW ...................................................ż...................................................ż...........576 Okno projektowania formularzy WWW...................................................ż........................... 576 Kod formularzy WWW ...................................................ż.................................................. 578 Kompilowanie i uruchamianie aplikacji ASP.NET...................................................ż............ 580 Request i Response.....................................ż...................................................ż......................... 580 ASP.NET i ADO.NET...................................................ż...................................................ż...... 581 Baza danych przykładowych programów ...................................................ż......................... 582 Sortowanie danych w formularzu WWW ...................................................ż......................... 584 Stronicowanie danych przy użyciu DataGrid ...................................................ż.................... 586 Buforowanie danych wyjściowych...................................................ż........................................ 587 Dodawanie i usuwanie elementów bufora...................................................ż......................... 590 Deklarowanie terminu ważności elementów pamięci podręcznej ........................................... 591 Względy wydajnościowe...................................................ż...................................................ż... 591 Przygotowywanie kontrolek do wyświetlenia ...................................................ż......................... 592 Dynamiczne dodawanie kontrolek do strony...................................................ż.......................... 594 Programowe dodawanie tekstu statycznego...................................................ż...................... 594 Modyfikowanie własności kontrolek przy użyciu kolekcji Attributes ..................................... 595 Programowe dodawanie kontrolek LiteralControl ......................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Basic .NET. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: