Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00448 007724 18432457 na godz. na dobę w sumie
Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw - książka
Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0334-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Umiejętność tworzenia aplikacji dla platformy .NET coraz częściej pojawia się na liście wymagań stawianych kandydatom do pracy na stanowisku programisty. Popularność języków programowania związanych z tą platformą stale rośnie. C#, jeden z najczęściej wykorzystywanych języków platformy .NET, doczekał się już wersji 2.0. Pojawiły się w niej elementy wyraźnie wskazujące kierunek rozwoju platformy. Dla programistów, którzy chcą poznać możliwości nowej wersji C#, Microsoft przygotował doskonałe narzędzie -- środowisko programistyczne Visual C# 2005 Express Edition.

Książka 'Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw' jest doskonałym podręcznikiem dla osób zamierzających tworzyć aplikacje z wykorzystaniem języka C# oraz platformy .NET 2.0. Przedstawia zasady korzystania ze środowiska Visual C# 2005 Express Edition, opisuje możliwości języka C# oraz komponenty platformy .NET i związane z nią technologie. Zawiera informacje na temat tworzenia aplikacji konsolowych i 'okienkowych', łączenia ich z bazami danych oraz korzystania z bibliotek Win API.

Poznaj możliwości platformy .NET 2.0

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw Autor: Jacek Matulewski ISBN: 83-246-0334-4 Format: B5, stron: 216 Przyk³ady na ftp: 2564 kB Umiejêtnoœæ tworzenia aplikacji dla platformy .NET coraz czêœciej pojawia siê na liœcie wymagañ stawianych kandydatom do pracy na stanowisku programisty. Popularnoœæ jêzyków programowania zwi¹zanych z t¹ platform¹ stale roœnie. C#, jeden z najczêœciej wykorzystywanych jêzyków platformy .NET, doczeka³ siê ju¿ wersji 2.0. Pojawi³y siê w niej elementy wyraŸnie wskazuj¹ce kierunek rozwoju platformy. Dla programistów, którzy chc¹ poznaæ mo¿liwoœci nowej wersji C#, Microsoft przygotowa³ doskona³e narzêdzie — œrodowisko programistyczne Visual C# 2005 Express Edition. Ksi¹¿ka „Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw” jest doskona³ym podrêcznikiem dla osób zamierzaj¹cych tworzyæ aplikacje z wykorzystaniem jêzyka C# oraz platformy .NET 2.0. Przedstawia zasady korzystania ze œrodowiska Visual C# 2005 Express Edition, opisuje mo¿liwoœci jêzyka C# oraz komponenty platformy .NET i zwi¹zane z ni¹ technologie. Zawiera informacje na temat tworzenia aplikacji konsolowych i „okienkowych”, ³¹czenia ich z bazami danych oraz korzystania z bibliotek Win API. • Komponenty platformy .NET 2.0 • Podstawowe elementy jêzyka C# 2.0 • Programowanie obiektowe w C# 2.0 • Tworzenie okien dialogowych i menu • Usuwanie b³êdów z aplikacji • Wywo³ywanie funkcji Win API • Obs³uga zdarzeñ w aplikacjach • Implementacja mechanizmu „przeci¹gnij i upuœæ” • Komunikacja z bazami danych za pomoc¹ ADO.NET Poznaj mo¿liwoœci platformy .NET 2.0 Spis treści Wstęp ............................................................................................... 5 Rozdział 1. Poznajemy Visual C# 2005 Express Edition ........................................ 7 Pierwsza aplikacja............................................................................................................. 7 Analiza kodu pierwszej aplikacji..................................................................................... 11 Metody zdarzeniowe ....................................................................................................... 17 Rozdział 2. Microsoft .NET Framework 2.0......................................................... 23 Dlaczego platforma .NET?.............................................................................................. 23 Co nowego w .NET 2.0? ................................................................................................. 24 Rozdział 3. Język C# 2.0 i kolekcje.................................................................... 27 Podstawowe typy danych ................................................................................................ 27 Typy liczbowe oraz znakowy.................................................................................... 27 Operatory .................................................................................................................. 29 Konwersje typów podstawowych.............................................................................. 29 Łańcuchy................................................................................................................... 32 Typ wyliczeniowy..................................................................................................... 32 Delegacje i zdarzenia ................................................................................................ 34 Sterowanie przepływem .................................................................................................. 35 Deklaracja i zmiana wartości zmiennej..................................................................... 36 Instrukcja warunkowa if..else.................................................................................... 36 Instrukcja wyboru switch .......................................................................................... 36 Pętle .......................................................................................................................... 37 Zwracanie wartości przez argument metody ................................................................... 39 Wyjątki............................................................................................................................ 40 Dyrektywy preprocesora ................................................................................................. 42 Kompilacja warunkowa. Ostrzeżenia........................................................................ 42 Definiowanie stałych preprocesora ........................................................................... 43 Bloki.......................................................................................................................... 44 Atrybuty .......................................................................................................................... 44 Kolekcje .......................................................................................................................... 45 „Zwykłe” tablice ....................................................................................................... 45 Pętla foreach.............................................................................................................. 47 Sortowanie ................................................................................................................ 48 Kolekcje List i ArrayList .......................................................................................... 49 Kolekcja SortedList i inne......................................................................................... 51 4 Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw Rozdział 4. Projektowanie zorientowane obiektowo w C# 2.0 ............................. 53 Typy wartościowe i referencyjne .................................................................................... 53 Przykład struktury (Ulamek) ........................................................................................... 55 Implementacja interfejsu IComparable ..................................................................... 63 Definiowanie typów parametrycznych...................................................................... 65 Rozdział 5. Przykłady aplikacji dla platformy .NET .............................................. 73 Dywan graficzny ............................................................................................................. 73 Edytor tekstu nieformatowanego..................................................................................... 78 Projektowanie interfejsu aplikacji. Menu główne ..................................................... 78 Okna dialogowe i pliki tekstowe............................................................................... 83 Edycja i korzystanie ze schowka............................................................................... 90 Drukowanie............................................................................................................... 91 Elektroniczna kukułka..................................................................................................... 99 Ekran powitalny (splash screen)................................................................................ 99 Przygotowanie ikony w obszarze powiadamiania................................................... 101 Odtwarzanie pliku dźwiękowego ............................................................................ 104 Lista uruchomionych procesów..................................................................................... 106 Rozdział 6. Debugowanie kodu w Visual C#...................................................... 109 Teoria Murphy’ego wyjaśniająca źródło błędów w kodach programów ....................... 109 Kontrolowane uruchamianie aplikacji w Visual C# ...................................................... 110 Śledzenie wykonywania programu krok po kroku (F10 i F11) ............................... 112 Run to Cursor (Ctrl+F10)........................................................................................ 113 Punkt wstrzymania (F9) .......................................................................................... 114 Okna Locals i Watch............................................................................................... 114 Stan wyjątkowy............................................................................................................. 116 Rozdział 7. Aplikacje konsolowe ...................................................................... 119 Klasa Console................................................................................................................ 119 Informacje o środowisku aplikacji ................................................................................ 124 Rozdział 8. Mechanizm PInvoke, funkcje WinAPI i komunikaty Windows ........... 129 Mechanizm PInvoke i funkcje WinAPI......................................................................... 129 Na początek coś prostego........................................................................................ 129 Problemy z argumentami ........................................................................................ 131 Zwracanie wartości przez argumenty...................................................................... 133 Komunikaty Windows................................................................................................... 135 Wysyłanie komunikatów Windows......................................................................... 136 Odbieranie komunikatów Windows........................................................................ 138 Rozdział 9. Projektowanie kontrolek .NET ........................................................ 143 Komponent FileListBox................................................................................................ 144 Rozbudowa komponentu FileListBox o możliwość zmiany katalogu........................... 154 Właściwości .................................................................................................................. 156 Zdarzenia — interakcja z komponentem....................................................................... 160 Nadpisywanie metody Refresh i automatyczne śledzenie zmian w prezentowanym katalogu ........................................................................................ 167 Kompilacja komponentu do postaci biblioteki DLL...................................................... 171 Przykład wykorzystania komponentu — przeglądanie plików tekstowych................... 175 Rozdział 10. Mechanizm drag drop ................................................................. 179 Przeciąganie z opóźnieniem .......................................................................................... 180 Przykład „zaawansowanego” przenoszenia................................................................... 182 Rozdział 11. Krótki wstęp do aplikacji bazodanowych ADO.NET .......................... 189 Skorowidz...................................................................................... 201 Rozdział 9. Projektowanie kontrolek .NET Narzędzia projektowania RAD oraz języki obiektowe są tak zgodnym małżeństwem dzięki ich potomstwu — komponentom. Komponenty są połączeniem obu idei. Modu- larność i kopertowanie kodu pozwala na wielokrotne korzystanie z raz przygotowa- nych rozwiązań bez potrzeby ich modyfikacji. Komponenty tworzą klocki, z których za pomocą myszy można w szybki i całkiem przyjemny sposób stworzyć interfejs programu. Poza typowymi kontrolkami, tj. komponentami wyposażonymi w interfejs, a więc przede wszystkim przyciskami, rozwijanymi listami, panelami i wieloma innymi, w bibliotece komponentów .NET są dostępne także tzw. komponenty niewidoczne, tj. niemające swojej reprezentacji na podglądzie okna w widoku projektowania. Są to dla przykładu komponenty implementujące okna dialogowe, komponent Timer służący do odmierzania czasu i cyklicznego wykonywania czynności czy komponent SerialPort reprezentujący port szeregowy. Ponadto mamy możliwość korzystania z kontrolek Ac- tiveX zainstalowanych w systemie, które — choć zwykle mniej elastyczne i trudniejsze w obsłudze — stanowią uzupełnienie komponentów .NET1. Mimo to zdarzają się sy- tuacje, w których dostępne komponenty nie wystarczają do zrealizowania naszego pro- jektu. Wówczas warto rozejrzeć się w sieci w poszukiwaniu odpowiedniego kompo- nentu2. Modularność i „domknięcie” komponentów w bibliotekach .dll sprawia, że są doskonałą formą dzielenia się kodem. Może się jednak zdarzyć, że nasze potrzeby są na tyle wyjątkowe, iż komponent trzeba napisać samodzielnie. I temu właśnie jest po- święcony niniejszy rozdział. Zanim przystąpimy do projektowania komponentu, musimy sobie odpowiedzieć na pyta- nie, czy warto podejmować taki wysiłek. Jeżeli kontrolka będzie potrzebna tylko raz, to le- piej zbudować potrzebną konstrukcję z kilku komponentów bezpośrednio w interfejsie. 1 Kontrolki ActiveX można umieścić w podoknie Toolbox. W tym celu należy z menu Tools wybrać polecenie Choose Toolbox Items…. W oknie, które wówczas się pojawi, można wskazać w zakładce COM Components pliki .ocx, czyli kontrolki ActiveX. 2 Kilka adresów, które warto sprawdzić to: http://www.windowsforms.net (Microsoft, dział Control Gallery), http://www.codeproject.com czy http://codecentral.borland.com (Borland). 144 Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw Naprawdę szkoda wówczas czasu i trudu na zabawę w budowanie własnego kompo- nentu. Jednak jeżeli chcemy wykorzystać komponent wiele razy, to warto się postarać i napisać go w miarę ogólnie — koniec końców to się opłaci. Przykładami komponentów, których rzeczywiście brakuje w bibliotece .NET, także w jej wersji 2.0, są przede wszystkim kontrolki obsługujące pliki, a więc lista zawie- rająca zawartość wskazanego katalogu, drzewo katalogów czy lista dostępnych dys- ków. Poniżej zajmiemy się uzupełnieniem tego braku, tworząc kontrolkę FileListBox zawierającą listę dostępnych plików i katalogów we wskazanym miejscu na dysku z możliwością przeglądania ich (włącznie ze zmianą katalogu). Kontrolka będzie również pozwalać na zmianę eksplorowanego dysku. Postaramy się, aby powstał dość uniwer- salny komponent. Co więcej zaprojektujemy go tak, żeby mógł stanowić wzorzec do pisania kolejnych. Komponent FileListBox Komponenty najłatwiej tworzyć z komponentów. W przypadku kontrolki FileListBox jest jasne, że najwygodniej zaprojektować ją na podstawie dostępnej w platformie .NET kontrolki ListBox. Nie miałoby sensu „rysowanie” nowego interfejsu kontrolki od podstaw. Dzięki temu, moim zadaniem, pozostaje jedynie pobranie listy plików i kata- logów oraz odpowiednie zareagowanie na zdarzenia wywoływane przez użytkownika komponentu. Efektem naszej pracy będzie plik zarządzanej biblioteki DLL zawierający kontrolkę. Będzie on mógł być wykorzystany przez aplikacje platformy .NET pisane w dowolnym języku, także w projektach uruchamianych w systemie Linux z użyciem Mono. Two- rzenie od razu komponentu w takiej postaci, tj. w projekcie Class Library, nie jest jednak wygodne. Poręczniej jest utworzyć go najpierw jako składnik projektu Windows Ap- plication, a dopiero po zakończeniu projektowania i przetestowaniu przenieść go do osobnego projektu. Tak też zrobimy w opisanym poniżej przypadku. Ćwiczenie 9.1. Aby stworzyć projekt i interfejs nowego komponentu 0. Tworzymy projekt typu Windows Application o nazwie FileListBox_Demo, w którym będziemy testować nowy komponent. 0. Następnie z menu Project, wybieramy pozycję Add User Control…. 0. W oknie Add New Item — FileListBox_Demo (rysunek 9.1) zaznaczamy pozycję User Control i w polu Name podajemy nazwę pliku źródłowego nowej kontrolki FileListBox.cs. Następnie klikamy Add. 0. Od razu zapiszmy nowy plik, klikając przycisk Save All na pasku narzędzi (lub naciskając klawisze Ctrl+Shift+S). 0. Przechodzimy do widoku projektowania pliku FileListBox.cs (zakładka na górze edytora powinna wskazywać ten plik z dodatkiem [Design]). Możemy nieco powiększyć domyślny rozmiar kontrolki. Rozdział 9. ♦ Projektowanie kontrolek .NET 145 Rysunek 9.1. Dodawanie do projektu kontrolki użytkownika 0. Na interfejsie komponentu umieszczamy komponent ListBox z zakładki Common Controls podokna Toolbox. 0. Zaznaczamy stworzony w poprzednim punkcie komponent listBox1 i za pomocą okna właściwości ustawiamy jego właściwość Dock na Fill. 0. Kompilujemy projekt, naciskając Ctrl+Shift+B. 0. Przechodzimy do zakładki pliku Form1.cs tj. formy, którą wykorzystamy jako środowisko testowania projektowanej kontrolki. 0. W podoknie Toolbox zobaczymy grupę FileListBox_Demo (pierwsza pozycja), a w niej nasz komponent FileListBox i umieszczamy go na podglądzie formy. Punkt 10. można wykonać jedynie po skompilowaniu pliku komponentu (punkt 8.). Ogólną zasadą takiego tworzenia komponentów powinno być kompilowanie projektu w mo- mencie zakończenia zmian, nawet częściowych, wprowadzanych w kodzie i po zmianie zakładki na plik, w którym jest on testowany, bo podgląd komponentu oraz widoczne w podoknie Properties jego właściwości i zdarzenia są widoczne wyłącznie dzięki skom- pilowanym plikom binarnym, a nie analizie kodu. Wykonując ćwiczenie 9.1, stworzyliśmy wygodne środowisko testowania komponen- tów. Każde naciśnięcie klawisza F5 spowoduje rekompilację zarówno kodu komponentu, jak i aplikacji, w oknie której został umieszczony. Jest to rozwiązanie optymalne, bo pozwala na rozwijanie komponentu i jego równoczesne testowanie bez konieczności zmiany projektu. Przyjrzyjmy się plikom źródłowym nowej kontrolki. Podobnie jak dla plików .cs związa- nych z formą, także w przypadku kontrolki projektowanej przez użytkownika mamy do czynienia nie z jednym plikiem, ale z trzema: FileListBox.cs, FileListBox.Designer.cs i FileListBox.resx. Dwa pierwsze przechowują klasę FileListBox, przy czym, analo- gicznie do formy, pierwszy jest przeznaczony na kod wpisywany przez programistę 146 Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw „ręcznie”, natomiast drugi — na tę część klasy, którą tworzymy za pomocą narzędzi RAD. Trzeci plik przechowuje zasoby dołączone do komponentu. Należy zwrócić uwagę, że nasz komponent nie rozszerza klasy ListBox. Wykorzystu- jemy komponent tego typu jako prywatne pole nowego komponentu. Klasą bazową jest natomiast UserControl. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest ukrycie tych właściwości i metod komponentu ListBox, które nie będą miały zastosowania w nowym komponen- cie, ale zmusza też do samodzielnego udostępnienia tych, które chcemy upublicznić. Zadaniem naszego komponentu ma być przedstawienie listy plików i katalogów znaj- dujących się we wskazanym miejscu na dysku. Będzie więc potrzebna zmienna typu string, która przechowa pełną ścieżkę do katalogu oraz dwie tablice tego samego typu zawierające listy plików i katalogów. Ponadto w komponencie pokażemy katalog nadrzędny (dwie kropki), oczywiście poza sytuacją, w której prezentowany katalog to katalog główny na dysku. Za listą plików i katalogów umieścimy także listę dysków, aby w każdej chwili użytkownik mógł przenieść się na inny dysk. Wszystkie te ele- menty powinny podlegać konfiguracji, a więc potrzebne będą również zmienne logiczne, które umożliwią użytkownikowi podjęcie decyzji, czy chce widzieć w komponencie pliki, katalogi oraz dyski. Warto uwzględnić również możliwość filtrowania plików wi- docznych w liście. Jak widać, zebrał się tego spory zbiór — nasz komponent będzie zatem rozbudowany. Zacznijmy od dodania odpowiednich pól do klasy komponentu. Ćwiczenie 9.2. Aby zdefiniować prywatne pola wykorzystywane przez FileListBox 0. Przechodzimy do edycji pliku FileListBox.cs (należy wybrać odpowiednią zakładkę edytora). 0. W kodzie klasy FileListBox wstawiamy deklaracje nowych pól, definiując dla nich przy okazji oddzielny blok edytora o nazwie „Pola prywatne”3 (listing 9.1). Listing 9.1. Pełen kod komponentu z dodanymi definicjami pól using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Drawing; using System.Data; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace FileListBox_Demo { public partial class FileListBox : UserControl { #region Pola prywatne //wewnętrzne private string[] listaKatalogow = null; 3 O dyrektywach preprocesora, m.in. dyrektywie #region definiującej bloki, Czytelnik może znaleźć więcej informacji w rozdziale 2. Rozdział 9. ♦ Projektowanie kontrolek .NET 147 private string[] listaPlikow = null; private string[] listaDyskow = null; private bool pokazujDwieKropki = true; //konfigurowanie komponentu private string sciezkaKatalogu = null; private bool uwzglednijKatalogi = true; private bool uwzglednijPliki = true; private bool uwzglednijDyski = true; private bool uwzglednijKatalogNadrzedny = true; private string filtr = null; #endregion public FileListBox() { InitializeComponent(); } } } Pola w grupie oznaczonej komentarzem //wewnętrzne będą potrzebne do funkcjono- wania „silnika” komponentu, natomiast pola z drugiej grupy określą sposób jego funk- cjonowania. Po zaprojektowaniu komponentu dostęp do tych drugich powinien być możliwy za pomocą podokna Properties. Zrobimy to, definiując właściwości. Potrzebujemy teraz metody, która będzie pobierała listę plików i podkatalogów znaj- dujących się w katalogu określonym przez pole sciezkaKatalogu i która umieści obie listy w komponencie listBox1. Metoda powinna oczywiście uwzględniać wartości pól zdefiniowanych w zadaniu 9.2, m.in. uwzglednijKatalogi, uwzglednijPliki i pokazuj- DwieKropki. W istocie będzie ona sercem naszego komponentu. Ćwiczenie 9.3. Aby stworzyć metodę pobierającą pliki i podkatalogi znajdujące się we wskazanym katalogu 0. Na początku pliku FileListBox.cs dodajemy deklarację użycia przestrzeni nazw System.IO, wpisując linię z poleceniem: using System.IO;. 0. Do klasy dodajemy definicję metody PobierzZawartoscKatalogu (listing 9.2). Najlepiej wstawić ją zaraz za deklaracją zdefiniowanych wcześniej właściwości, ale w osobnym bloku o nazwie „Metody prywatne”4. Listing 9.2. Blok zawierający najważniejszą metodę komponentu #region Metody prywatne private void PobierzZawartoscKatalogu() { if (sciezkaKatalogu==null) sciezkaKatalogu=Directory.GetCurrentDirectory(); pokazujDwieKropki=(sciezkaKatalogu!=Path.GetPathRoot(sciezkaKatalogu) uwzglednijKatalogNadrzedny); 4 Oczywiście pozycja tej metody w klasie nie jest istotna dla kompilatora. Najważniejsze, żeby nie umieścić jej wewnątrz innej metody lub w ogóle poza klasą. 148 Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw if (!Directory.Exists(sciezkaKatalogu)) throw new Exception( Katalog +sciezkaKatalogu+ nie istnieje! ); listBox1.Items.Clear(); if (uwzglednijKatalogi) { if (pokazujDwieKropki) listBox1.Items.Add( [..] ); listaKatalogow=Directory.GetDirectories(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaKatalogow); listBox1.Items.AddRange(listaKatalogow); } if (uwzglednijPliki) { listaPlikow=Directory.GetFiles(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaPlikow); listBox1.Items.AddRange(listaPlikow); } if (uwzglednijDyski) { listaDyskow=Directory.GetLogicalDrives(); listBox1.Items.AddRange(listaDyskow); } } #endregion Jak działa ta metoda? Na początku sprawdzamy, czy właściwość określająca ścieżkę do katalogu nie jest przypadkiem pusta. Jeżeli jest, to umieszczamy w niej ścieżkę do bieżącego katalogu roboczego odczytanego za pomocą Directory.GetCurrentDirectory. Kolejny warunek sprawdza, czy katalog wskazywany przez właściwość sciezkaKata- logu istnieje na dysku. Jeśli nie — zgłaszamy wyjątek z odpowiednim komunikatem. Następnie sprawdzamy, czy na początku listy powinny znajdować się dwie kropki repre- zentujące katalog nadrzędny. Abyśmy mogli dodać owe dwie kropki, muszą być spełnione dwa warunki. Katalog, którego zawartość zamierzamy przedstawić, nie może być katalo- giem głównym dysku i jednocześnie właściwość uwzglednijKatalogNadrzedny powin- na być ustawiona na true. Polecenie listBox1.Items.Clear(); czyści zawartość komponentu listBox1. Następnie przystępujemy do odczytania listy plików, katalogów i dysków za pomocą odpowied- nich metod statycznych klasy Directory. Sortujemy je i umieszczamy w listBox1 za pomocą jego metody listBox1.Items.AddRange, uwzględniając wartość odpowiednich pól uwzglednij.... Jak widać, zasadnicze znaczenie pełni w powyższym kodzie klasa Directory, która dostarcza statyczne metody pozwalające na pobieranie listy znajdujących się w niej plików i katalogów, co nas najbardziej interesuje, ale nie tylko: z pomocą tej klasy jest również możliwe manipulowanie katalogami (np. ich tworzenie lub usuwanie). Rozdział 9. ♦ Projektowanie kontrolek .NET 149 Najlepiej dodać wywołanie przygotowanej w ćwiczeniu 9.3 metody do konstruktora, wów- czas po utworzeniu instancji komponentu FileListBox będzie on od razu pokazywał zawartość bieżącego katalogu. Ważne, żeby zrobić to za wywołaniem metody Initia- lizeComponent inicjującej komponenty umieszczone w trakcie projektowania. Ćwiczenie 9.4. Aby wykorzystać metodę PobierzZawartoscKatalogu do prezentacji katalogu w komponencie 0. Aby poprawić przejrzystość kodu, zwijamy w edytorze rejony „Pola prywatne” oraz „Metody prywatne”. 0. Odnajdujemy konstruktor klasy, tj. metodę o sygnaturze public FileListBox(); i dodajemy do niej polecenie PobierzZawartoscKatalogu(); wywołujące metodę zdefiniowaną w zadaniu 9.3 (listing 9.3). Listing 9.3. Konstruktor uzupełniony o wywoływanie metody pobierającej zawartość bieżącego katalogu public FileListBox() { InitializeComponent(); PobierzZawartoscKatalogu(); } 0. Kompilujemy i uruchamiamy projekt, naciskając klawisz F5. Nie musimy inicjować pola sciezkaKatalogu, bo metoda PobierzZawartoscKatalogu po wykryciu, że jest ono niezainicjowane, zapisze do niej ścieżkę bieżącego katalogu. Jak zwykle przy pierwszej kompilacji kodu nie wszystko działa poprawnie (jeśli w ogóle się kompiluje i uruchamia). Po uruchomieniu aplikacji przekonamy się, że komponent przedstawia pliki z pełną ścieżką dostępu (rysunek 9.2). Musimy zatem zmodyfikować metodę PobierzZawartoscKatalogu w taki sposób, aby była widoczna tylko sama nazwa pliku lub katalogu. Rysunek 9.2. Pełna ścieżka do plików nie jest pożądana 150 Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw Ćwiczenie 9.5. Aby z pełnej ścieżki dostępu do plików wyłonić samą nazwę plików i katalogów Modyfikujemy metodę PobierzZawartoscKatalogu tak, że na każdą pozycję z list lista- Plikow i listaKatalogow przed dodaniem ich do listBox1 działamy metodą Path.Get- FileName (listing 9.4). Listing 9.4. Modyfikacja metody PobierzZawartoscKatalogu if (uwzglednijKatalogi) { if (pokazujDwieKropki) listBox1.Items.Add( [..] ); listaKatalogow=Directory.GetDirectories(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaKatalogow); //listBox1.Items.AddRange(listaKatalogow); for (int i = 0; i listaKatalogow.Length; i++) listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(listaKatalogow[i])); } if (uwzglednijPliki) { listaPlikow=Directory.GetFiles(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaPlikow); //listBox1.Items.AddRange(listaPlikow); for (int i = 0; i listaPlikow.Length; i++) listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(listaPlikow[i])); } if (uwzglednijDyski) { listaDyskow=Directory.GetLogicalDrives(); listBox1.Items.AddRange(listaDyskow); } W tej sytuacji metodę Items.AddRange dodającą całą tablicę do listBox1 zastąpiliśmy wywoływaną w pętli metodą Items.Add dodającą tylko jedną, już zmodyfikowaną, pozycję. Zamiast typowej pętli for możemy wykorzystać także pętlę foreach omówioną w roz- dziale 3. (listing 9.5). Listing 9.5. Wersja metody PobierzZawartoscKatalogu z pętlą foreach if (uwzglednijKatalogi) { if (pokazujDwieKropki) listBox1.Items.Add( [..] ); listaKatalogow=Directory.GetDirectories(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaKatalogow); foreach (string katalog in listaKatalogow) listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(katalog)); } if (uwzglednijPliki) { listaPlikow=Directory.GetFiles(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaPlikow); foreach (string plik in listaPlikow) Rozdział 9. ♦ Projektowanie kontrolek .NET 151 listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(plik)); } if (uwzglednijDyski) { listaDyskow=Directory.GetLogicalDrives(); listBox1.Items.AddRange(listaDyskow); } Przejdźmy do zakładki pliku Form1.cs. W widoku projektowania formy, na której został umieszczony komponent, powinna być widoczna zawartość katalogu Visual C# (to jest bieżący katalog dla środowiska w trakcie projektowania)5. Możemy w ten sposób spraw- dzić, czy zmiany w kodzie odniosły zamierzony skutek (wcześniej należy koniecznie kod skompilować: Ctrl+Shift+B). Po korekcie wprowadzonej w ostatnim zadaniu nazwy powinny być już wyświetlane bez ścieżki dostępu, ale warto byłoby jeszcze podkreślić jakoś różnicę między plika- mi a podkatalogami znajdującymi się w prezentowanym katalogu. Proponuję do nazw katalogów dodać nawiasy kwadratowe. Ćwiczenie 9.6. Aby do nazw katalogów dodać wyróżniający je nawias kwadratowy „[ ]” Modyfikujemy argument polecenia listBox1.Items.Add: listBox1.Items.Add( [ +Path.GetFileName(listaKatalogow[i])+ ] ); lub listBox1.Items.Add( [ +Path.GetFileName(katalog)+ ] ); w zależności, czy używamy standardowej pętli for czy pętli foreach przedstawionej w listingu 9.5. Natomiast w przypadku listy dysków usuniemy znak ukośnika (slash), pozostawiając jedynie symbol typu „C:” i otoczymy go znakami oraz . Ćwiczenie 9.7. Aby do symbolów dysków dodać wyróżniające je znaki „ ” i „ ” Modyfikujemy argument polecenia listBox1.Items.Add, jak w listingu 9.6. Listing 9.6. Modyfikacje metody PobierzZawartoscKatalogu if (uwzglednijDyski) { listaDyskow=Directory.GetLogicalDrives(); foreach (string dysk in listaDyskow) listBox1.Items.Add( +dysk.Substring(0,2)+ ); } 5 Po uruchomieniu projektowanej aplikacji katalogiem bieżącym jest podkatalog binDebug katalogu projektu. 152 Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw Z każdego łańcucha wybieramy jedynie pierwsze dwa znaki (metoda Substring) i do- datkowo otaczamy je znakami „ ” i „ ”. Po zmianach z ćwiczeń 9.6 i 9.7 komponent powinien wyglądać znacznie lepiej (rysunek 9.3). Rysunek 9.3. Wyróżnienie katalogów znacznie zwiększa czytelność listy Ostatnia operacja, jaką musimy dodać do metody PobierzZawartoscKatalogu, to uwzględ- nienie możliwości filtrowania, a więc uwzględnienie wartości pola filtr. Ćwiczenie 9.8. Aby uwzględnić filtrowanie plików z maską określoną przez pole filtr 1. Wystarczy dodać do kodu jedną linię, która w przypadku, gdy referencja filtr nie jest równa null (nie jest pusta) wykorzystuje ją jako drugi argument przeciążonej metody Directory.GetFiles. W przeciwnym przypadku jest stosowana dotychczasowa jednoargumentowa wersja metody GetFiles (listing 9.7). Listing 9.7. Modyfikacje metody PobierzZawartoscKatalogu dodające filtrowanie prezentowanych plików if (uwzglednijPliki) { if (filtr != null) listaPlikow = Directory.GetFiles(sciezkaKatalogu, filtr); else listaPlikow=Directory.GetFiles(sciezkaKatalogu); Array.Sort(listaPlikow); //listBox1.Items.AddRange(listaPlikow); foreach (string plik in listaPlikow) listBox1.Items.Add(Path.GetFileName(plik)); } 2. Aby przetestować działanie filtru, dodajmy do metody inicjującej nasz komponent polecenia, ustalając tymczasowo ścieżkę i filtr. W tym celu: a) odnajdujemy konstruktor klasy FileListBox; Rozdział 9. ♦ Projektowanie kontrolek .NET 153 b) przed umieszczonym tam wcześniej wywoływaniem metody PobierzZawartoscKatalogu wstawiamy dwa polecenia wyróżnione w listingu 9.8. Listing 9.8. Kolejne modyfikacje konstruktora klasy komponentu public FileListBox() { InitializeComponent(); sciezkaKatalogu= C:\Documents and Settings\Jacek Matulewski\Moje dokumenty\Moje obrazy ; filtr= *.jpg ; PobierzZawartoscKatalogu(); } W pierwszym punkcie wykorzystaliśmy wersję przeciążonej metody Directory.Get- Files, w której drugi argument jest maską6 plików zwracanych w tablicy łańcuchów przez tę funkcję. Podobnie przeciążona jest metoda Directory.GetDirectories, ale fil- trowanie katalogów nie ma w naszym przypadku sensu. Możemy teraz skompilować i uruchomić projekt. Komponent przybrał ostateczny wy- gląd (rysunek 9.4). Rysunek 9.4. Filtrowanie plików z maską *.jpg Zmieńmy teraz ścieżkę podaną w listingu 9.8 tak, żeby wskazywała katalog główny jakiegoś dysku, aby upewnić się, że w takiej sytuacji nie są pokazywane dwie kropki symbolizujące katalog nadrzędny. Warto również przetestować pola uwzglednijKata- logi, uwzglednijPliki i uwzglednijDyski. Jeżeli wszystko jest w porządku, usuwamy z konstruktora dwie linie dodane w ćwi- czeniu 9.8. 6 Czyli np. *.jpg lub *.*.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: