Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 012540 13632222 na godz. na dobę w sumie
Visual C++ .NET. Encyklopedia - książka
Visual C++ .NET. Encyklopedia - książka
Autor: Liczba stron: 768
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-820-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> .net - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oficjalna dokumentacja języka Visual C++ .NET

Visual C++ jest językiem programowania dostępnym w środowisku Visual Studio® .NET. Jest dynamicznym środowiskiem programowania umożliwiającym tworzenie aplikacji opartych na platformie Microsoft Windows® oraz Microsoft .NET, dynamicznych aplikacji sieci WWW oraz usług sieci WWW opartych na języku XML. 'Visual C++ .NET. Encyklopedia' pomoże Ci wykorzystać rozszerzone możliwości tego języka.

Niniejsza książka jest oficjalną dokumentację tego języka, opisującą dokładnie wszystkie jego elementy. Poruszono tutaj problemy związane głównie z programowaniem, mniejszy nacisk kładąc na czystą specyfikację języka. 'Visual C++. NET. Encyklopedia' to doskonałe uzupełnienie dokumentacji dostępnej w formie elektronicznej, niezbędne dla każdego programisty .NET, korzystającego z C++.

Książka omawia:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Visual C++ .NET. Encyklopedia Autor: Microsoft Corporation T³umaczenie: Tomasz Miszkiel ISBN: 83-7197-820-0 Tytu³ orygina³u: Microsoft Visual C++ .Net Language Reference Format: B5, stron: 768 Visual C++ jest jêzykiem programowania dostêpnym w ġrodowisku Visual Studio® .NET. Jest dynamicznym ġrodowiskiem programowania umo¿liwiaj¹cym tworzenie aplikacji opartych na platformie Microsoft Windows® oraz Microsoft .NET, dynamicznych aplikacji sieci WWW oraz us³ug sieci WWW opartych na jêzyku XML. „Visual C++ .NET. Encyklopedia” pomo¿e Ci wykorzystaæ rozszerzone mo¿liwoġci tego jêzyka. Niniejsza ksi¹¿ka jest oficjaln¹ dokumentacjê tego jêzyka, opisuj¹c¹ dok³adnie wszystkie jego elementy. Poruszono tutaj problemy zwi¹zane g³ównie z programowaniem, mniejszy nacisk k³ad¹c na czyst¹ specyfikacjê jêzyka. „Visual C++. NET. Encyklopedia” to doskona³e uzupe³nienie dokumentacji dostêpnej w formie elektronicznej, niezbêdne dla ka¿dego programisty .NET, korzystaj¹cego z C++. Ksi¹¿ka omawia: • S³owa kluczowe. • Modyfikatory. • Instrukcje. • Operatory. • Atrybuty. • Deklaracje. • Przestrzenie nazw. • Deklaratory abstrakcyjne. • Klasy, struktury i unie. • Rozszerzenia zarz¹dzane. • Opcje kompilatora. • Opcje konsolidatora. • Pliki wejġciowe i wyjġciowe programu LINK. Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do Visual C++.NET 17 Rozdział 2. Słowa kluczowe, modyfikatory oraz instrukcje 19 Słowa kluczowe od A do Z...................................................c............................................... 19 __alignof ...................................................c...................................................c................19 __asm ...................................................c...................................................c....................20 __assume ...................................................c...................................................c............... 21 __based...................................................c...................................................c..................23 __cdecl............................................c...................................................c.......................... 24 __declspec...................................................c...................................................c.............. 25 __event ...................................................c...................................................c..................27 __except...................................................c...................................................c.................30 __fastcall...................................................c...................................................c................ 32 __finally...................................................c...................................................c................. 33 __forceinline...................................................c...................................................c........... 35 __hook...................................................c...................................................c...................37 __identifier ...................................................c...................................................c.............39 __if_exists ...................................................c...................................................c..............40 __if_not_exists...................................................c...................................................c........ 42 __inline ...................................................c...................................................c.................. 42 __int8, __int16, __int32, __int64 ...................................................c................................. 45 __interface.........................................c...................................................c........................46 __leave............................................c...................................................c.......................... 48 __m64..............................................c...................................................c.........................50 __m128...................................................c...................................................c.................. 50 __m128d ...................................................c...................................................c................ 50 __m128i ...................................................c...................................................c................. 51 __multiple_inheritance ...................................................c............................................... 51 __noop...................................................c...................................................c...................52 __raise ...................................................c...................................................c................... 53 __single_inheritance...................................................c...................................................c 54 __stdcall...................................................c...................................................c................. 55 __super ...................................................c...................................................c..................56 __unhook ...................................................c...................................................c............... 57 __uuidof...................................................c...................................................c.................59 4 Spis treści __virtual_inheritance ...................................................c.................................................. 59 __w64...................................................c...................................................c....................61 bool ...................................................c...................................................c....................... 61 break..............................................c...................................................c........................... 63 case ...................................................c...................................................c....................... 63 catch ...................................................c...................................................c...................... 66 char ...................................................c...................................................c....................... 70 class...................................................c...................................................c....................... 72 const ...................................................c...................................................c...................... 74 const_cast..........................................c...................................................c........................74 continue ...................................................c...................................................c.................75 default...................................................c...................................................c.................... 76 delete ...................................................c...................................................c..................... 78 deprecated ...................................................c...................................................c.............. 79 dllexport, dllimport..................................................c...................................................c... 80 do ...................................................c...................................................c.......................... 81 double ...................................................c...................................................c.................... 81 dynamic_cast ...................................................c...................................................c.......... 83 else ...................................................c...................................................c........................ 86 enum...............................................c...................................................c.......................... 87 explicit ...................................................c...................................................c................... 91 extern...................................................c...................................................c..................... 92 false ...................................................c...................................................c....................... 94 float ...................................................c...................................................c....................... 94 for ...................................................c...................................................c......................... 96 friend ...................................................c...................................................c..................... 98 goto ...................................................c...................................................c....................... 99 if 100 inline...................................................c...................................................c.................... 101 int ...................................................c...................................................c........................ 103 long ...................................................c...................................................c.....................105 mutable ...................................................c...................................................c................ 107 naked ...................................................c...................................................c................... 108 namespace...................................................c...................................................c............ 108 new................................................c...................................................c.........................111 noinline ...................................................c...................................................c................ 113 noreturn ...................................................c...................................................c............... 114 nothrow...................................................c...................................................c................ 114 novtable ...................................................c...................................................c............... 115 operator...................................................c...................................................c................ 116 private...................................................c...................................................c..................119 property ...................................................c...................................................c............... 120 protected ...................................................c...................................................c.............. 120 public...................................................c...................................................c...................122 register ...................................................c...................................................c.................123 reinterpret_cast ...................................................c...................................................c..... 123 return ...................................................c...................................................c...................124 selectany ...................................................c...................................................c.............. 125 short ...................................................c...................................................c....................127 signed ...................................................c...................................................c.................. 129 Spis treści 5 sizeof ...................................................c...................................................c...................130 static ...................................................c...................................................c.................... 132 static_cast...................................................c...................................................c............. 134 struct...............................................c...................................................c........................ 136 switch ...................................................c...................................................c.................. 138 template ...................................................c...................................................c............... 140 this................................................c...................................................c.......................... 144 thread...............................................c...................................................c.......................145 throw ...................................................c...................................................c................... 147 true ...................................................c...................................................c...................... 152 try..................................................c...................................................c......................... 152 try-except ...................................................c...................................................c............. 157 try-finally ...................................................c...................................................c............. 160 typedef...................................................c...................................................c................. 161 typeid...................................................c...................................................c...................163 typename...................................................c...................................................c.............. 165 union..............................................c...................................................c.........................165 unsigned...................................................c...................................................c............... 167 using, deklaracja ...................................................c...................................................c... 169 using, dyrektywa...................................................c...................................................c... 175 uuid ...................................................c...................................................c.....................176 virtual ...................................................c...................................................c..................176 void ...................................................c...................................................c.....................176 volatile ...................................................c...................................................c.................179 while...................................................c...................................................c....................179 Sterowanie dostępem do składowych klasy ...................................................c...................... 180 Modyfikatory specyficzne dla kompilatora Microsoftu...................................................c...... 181 Adresowanie bazujące ...................................................c.............................................. 182 __cdecl...................................................c...................................................c................. 183 __declspec...................................................c...................................................c............ 184 __fastcall...................................................c...................................................c.............. 193 __stdcall...................................................c...................................................c............... 194 __w64...................................................c...................................................c.................. 195 Instrukcje...................................................c...................................................c................... 195 Przegląd instrukcji języka C++ ...................................................c.................................. 196 Instrukcje etykietowane ...................................................c............................................ 197 Instrukcje wyrażeniowe ...................................................c............................................ 198 Instrukcje puste...................................................c...................................................c..... 198 Instrukcje złożone (bloki)...................................................c.......................................... 198 Instrukcje wyboru ...................................................c...................................................c. 199 Instrukcje iteracyjne ...................................................c................................................. 203 Instrukcje skoku...................................................c...................................................c.... 208 Instrukcje deklaracyjne ...................................................c............................................. 211 Rozdział 3. Cechy języka C++ 217 Przeciążanie operatorów...................................................c................................................. 217 Ogólne zasady dotyczące przeciążania operatorów ...................................................c...... 219 Operatory języka C++...................................................c...................................................c. 222 Operatory addytywne: + oraz – ...................................................c................................. 222 Operatory przypisania: =, *=, /=, =, +=, -=, =, =, =, ^= oraz |=........................... 224 6 Spis treści Operator bitowej koniunkcji (AND): ...................................................c...................... 225 Operator bitowej różnicy symetrycznej (XOR): ^ ...................................................c........ 226 Operator bitowej alternatywy (OR): | ...................................................c......................... 227 Operator przecinkowy: ,.................................................c.............................................. 228 Operator warunkowy: ? :...................................................c........................................... 228 Operator iloczynu logicznego (AND): ...................................................c................. 229 Operator sumy logicznej (OR): ||...................................................c................................ 231 Operatory multiplikatywne: *, / oraz ...................................................c...................... 232 Operatory wskaźnikowego dostępu do składowych: .* oraz - * ...................................... 233 Operator indeksowy: [ ] ...................................................c............................................ 235 Operator wywołania funkcji: ()...................................................c.................................. 237 Operator rzutowania: ()...................................................c............................................. 237 Operatory dostępu do składowych: . oraz - ...................................................c............... 238 Przyrostkowe operatory inkrementacji oraz dekrementacji: ++ oraz --.............................. 239 Operator referencji: .................................................c................................................. 240 Operatory relacyjne: , , = oraz = ...................................................c........................ 241 Operatory równości: == oraz !=...................................................c................................. 242 Operator wyboru zakresu: :: ...................................................c...................................... 243 Operatory przesunięcia: oraz ...................................................c........................... 244 Operator adresowania pośredniego: *...................................................c......................... 245 Operator pobrania adresu: ...................................................c..................................... 246 Operator negacji logicznej: ! ...................................................c..................................... 248 Operator dopełnienia jedynkowego: ~ ...................................................c........................ 248 Przedrostkowe operatory inkrementacji oraz dekrementacji: ++ oraz -- ............................ 249 Operator sizeof ...................................................c...................................................c..... 250 Operator delete ...................................................c...................................................c..... 252 Operator new...................................................c...................................................c........ 253 Programowanie z wykorzystaniem atrybutów...................................................c................... 256 Opis atrybutów w porządku alfabetycznym ...................................................c...................... 256 aggregatable ...................................................c...................................................c......... 256 aggregates ...................................................c...................................................c............ 258 appobject..................................................c...................................................c............... 259 async_uuid ...................................................c...................................................c........... 260 bindable ...................................................c...................................................c............... 261 call_as...................................................c...................................................c..................262 case ...................................................c...................................................c.....................263 coclass ...................................................c...................................................c................. 264 com_interface_entry ...................................................c................................................. 266 control.............................................c...................................................c........................268 cpp_quote...................................................c...................................................c............. 268 custom ...................................................c...................................................c................. 269 db_accessor ...................................................c...................................................c.......... 270 db_column...................................................c...................................................c............ 271 db_command ...................................................c...................................................c........ 273 db_param ...................................................c...................................................c............. 279 db_source...................................................c...................................................c............. 281 db_table ...................................................c...................................................c............... 283 default...................................................c...................................................c..................284 defaultbind ...................................................c...................................................c........... 286 defaultcollelem ...................................................c...................................................c..... 286 Spis treści 7 defaultvalue ...................................................c...................................................c.......... 287 defaultvtable ...................................................c...................................................c......... 288 dispinterface ...................................................c...................................................c......... 289 displaybind ...................................................c...................................................c........... 290 dual...............................................c...................................................c.......................... 290 emitidl...................................................c...................................................c..................291 entry ...................................................c...................................................c....................293 event_receiver...................................................c...................................................c....... 293 event_source...................................................c...................................................c......... 295 export...............................................c...................................................c.......................296 first_is...................................................c...................................................c.................. 296 helpcontext ...................................................c...................................................c........... 297 helpfile...................................................c...................................................c.................298 helpstring ...................................................c...................................................c............. 298 helpstringcontext...................................................c...................................................c... 299 helpstringdll...................................................c...................................................c.......... 300 hidden ...................................................c...................................................c.................. 301 id ...................................................c...................................................c......................... 301 idl_module ...................................................c...................................................c........... 301 idl_quote ...................................................c...................................................c.............. 303 iid_is...................................................c...................................................c.................... 305 immediatebind ...................................................c...................................................c...... 305 implements_category...................................................c................................................ 306 import ...................................................c...................................................c.................. 307 importidl ...................................................c...................................................c.............. 307 importlib ...................................................c...................................................c.............. 308 in ...................................................c...................................................c......................... 309 include ...................................................c...................................................c................. 309 includelib ...................................................c...................................................c............. 310 last_is...................................................c...................................................c................... 311 lcid ...................................................c...................................................c...................... 311 length_is...................................................c...................................................c............... 312 library_block ...................................................c...................................................c........ 312 licensed ...................................................c...................................................c................ 313 local...................................................c...................................................c..................... 314 max_is ...................................................c...................................................c................. 314 module ...................................................c...................................................c................. 315 ms_union...................................................c...................................................c.............. 318 no_injected_text...................................................c...................................................c.... 319 nonbrowsable...................................................c...................................................c........ 319 noncreatable ...................................................c...................................................c......... 320 nonextensible...................................................c...................................................c........ 321 odl ...................................................c...................................................c....................... 321 object...................................................c...................................................c...................322 oleautomation ...................................................c...................................................c....... 323 optional ...................................................c...................................................c................ 323 out ...................................................c...................................................c....................... 324 pointer_default...................................................c...................................................c...... 324 pragma ...................................................c...................................................c................. 325 progid ...................................................c...................................................c.................. 325 8 Spis treści propget...................................................c...................................................c................. 327 propput ...................................................c...................................................c................ 327 propputref ...................................................c...................................................c............ 327 ptr.................................................c...................................................c.......................... 328 public...................................................c...................................................c...................328 range...................................................c...................................................c....................329 rdx ...................................................c...................................................c....................... 330 readonly ...................................................c...................................................c............... 331 ref................................................c...................................................c........................... 332 registration_script..................................................c...................................................c... 332 requestedit ...................................................c...................................................c............ 333 requires_category ...................................................c...................................................c.. 334 restricted ...................................................c...................................................c.............. 335 retval...............................................c...................................................c........................ 336 satype ...................................................c...................................................c.................. 336 size_is ...................................................c...................................................c..................337 source ...................................................c...................................................c.................. 338 string...................................................c...................................................c.................... 338 support_error_info...................................................c...................................................c. 339 switch_is ...................................................c...................................................c.............. 340 switch_type ...................................................c...................................................c.......... 341 synchronize ...................................................c...................................................c.......... 341 threading ...................................................c...................................................c.............. 343 transmit_as ...................................................c...................................................c........... 344 uidefault ...................................................c...................................................c............... 345 unique ...................................................c...................................................c.................. 345 usesgetlasterror ...................................................c...................................................c..... 346 uuid ...................................................c...................................................c.....................346 v1_enum ...................................................c...................................................c.............. 347 vararg...............................................c...................................................c.......................348 version ...................................................c...................................................c................. 349 vi_progid...................................................c...................................................c.............. 349 wire_marshal ...................................................c...................................................c........ 350 Deklaracje...................................................c...................................................c.................. 351 Specyfikatory...................................................c...................................................c........ 352 const ...................................................c...................................................c....................370 volatile ...................................................c...................................................c.................373 Deklaracje typu wyliczeniowego w języku C++ ...................................................c............... 374 Nazwy wyliczników ...................................................c................................................. 378 Definicja stałych wyliczników...................................................c................................... 378 Konwersje a typy wyliczeniowe...................................................c................................. 378 Specyfikacje łączności...................................................c...................................................c. 379 Przestrzenie nazw ...................................................c...................................................c....... 381 Deklaracja namespace ...................................................c.............................................. 382 Nazwy zastępcze (aliasy) przestrzeni nazw ...................................................c................. 385 Definiowanie składowych przestrzeni nazw...................................................c................ 386 Deklaracja using...................................................c...................................................c.... 386 Dyrektywa using ...................................................c...................................................c... 392 Jawna kwalifikacja ...................................................c...................................................c 393 Spis treści 9 Deklaratory ...................................................c...................................................c................ 394 Przegląd deklaratorów ...................................................c...................................................c. 394 Nazwy typów ...................................................c...................................................c............. 396 Deklaratory abstrakcyjne języka C++ ...................................................c.............................. 397 Rozstrzygnięcie niejednoznaczności...................................................c........................... 397 Wskaźniki ...................................................c...................................................c............ 398 Referencje ...................................................c...................................................c............ 400 Wskaźniki do składowych...................................................c......................................... 406 Inheritance Keywords...................................................c............................................... 409 Tablice ...................................................c...................................................c................. 410 Deklaracje funkcji ...................................................c...................................................c. 414 Argumenty domyślne...................................................c................................................ 420 Definicje funkcji w języku C++...................................................c................................. 422 Funkcje o zmiennej liście argumentów ...................................................c....................... 423 Inicjalizatory...................................................c...................................................c......... 425 Inicjalizacja wskaźników do obiektów typu const..................................................c......... 426 Obiekty niezainicjalizowane...................................................c...................................... 426 Inicjalizacja składowych statycznych ...................................................c......................... 426 Inicjalizacja agregatów ...................................................c............................................. 427 Inicjalizacja tablic znakowych ...................................................c................................... 430 Inicjalizacja referencji...................................................c............................................... 430 Klasy, struktury oraz unie...................................................c............................................... 431 Przegląd klas ...................................................c...................................................c.............. 432 Definiowanie typów klasowych ...................................................c................................. 433 Nazwy klas ...................................................c...................................................c................ 442 Deklarowanie i dostęp do nazw klas...................................................c........................... 443 Instrukcje typedef a klasy...................................................c.......................................... 444 Składowe klas......................................c...................................................c.......................... 444 Składnia deklaracji składowych klasy...................................................c......................... 446 Deklaracja tablic nieograniczonych w listach składowych ............................................... 447 Przechowywanie danych składowych klasy ...................................................c................ 448 Ograniczenia w zakresie nazewnictwa składowych...................................................c...... 448 Funkcje składowe ...................................................c...................................................c....... 449 Ogólne omówienie funkcji składowych ...................................................c...................... 450 Wskaźnik this ...................................................c...................................................c....... 452 Statyczne dane składowe ...................................................c................................................ 456 mutable...................................................c...................................................c...................... 457 Unie ...................................................c...................................................c.......................... 458 Funkcje składowe w uniach...................................................c....................................... 460 Unie jako typy klasowe...................................................c............................................. 460 Dane składowe unii ...................................................c.................................................. 460 Unie anonimowe ...................................................c...................................................c... 460 Pola bitowe w języku C++..................................................c............................................... 461 Ograniczenia dotyczące korzystania z pól bitowych...................................................c..... 462 Deklaracje klas zagnieżdżonych ...................................................c...................................... 462 Uprawnienia dostępu a klasy zagnieżdżone...................................................c................. 463 Funkcje składowe w klasach zagnieżdżonych ...................................................c............. 463 Funkcje zaprzyjaźnione a klasy zagnieżdżone ...................................................c............. 464 10 Spis treści Nazwy typów w zakresie klasy...................................................c........................................ 465 Klasy pochodne ...................................................c...................................................c.......... 466 Ogólne omówienie klas pochodnych...................................................c................................ 466 Dziedziczenie pojedyncze ...................................................c......................................... 467 Dziedziczenie wielokrotne ...................................................c........................................ 470 Implementacja protokołu klasy ...................................................c.................................. 470 Klasy bazowe ...................................................c...................................................c....... 471 Wielokrotne klasy bazowe ...................................................c.............................................. 471 Wirtualne klasy bazowe ...................................................c............................................ 472 Niejednoznaczności w zakresie nazw ...................................................c......................... 473 Funkcje wirtualne ...................................................c...................................................c....... 475 virtual ...................................................c...................................................c..................480 Przesłanianie jawne...................................................c...................................................c..... 480 __interface...................................................c...................................................c............ 482 __super ...................................................c...................................................c................ 484 Klasy abstrakcyjne...................................................c...................................................c...... 485 Ograniczenia dotyczące korzystania z klas abstrakcyjnych.............................................. 485 Podsumowanie reguł dotyczących zakresu ...................................................c....................... 487 Niejednoznaczność...................................................c...................................................c 487 Nazwy globalne ...................................................c...................................................c.... 487 Nazwy a nazwy kwalifikowane...................................................c.................................. 487 Nazwy argumentów funkcji...................................................c....................................... 488 Inicjalizatory konstruktorów...................................................c...................................... 488 Preprocesor...................................................c...................................................c................ 488 Dyrektywy preprocesora...................................................c........................................... 488 Operatory preprocesora ...................................................c............................................ 504 Makra ...................................................c...................................................c.................. 506 Rozdział 4. Specyfikacja rozszerzeń zarządzanych dla języka C++ 511 Wprowadzenie...................................................c...................................................c............ 512 Ogólne omówienie typów zarządzanych ...................................................c.......................... 513 Słowa kluczowe rozszerzeń zarządzanych...................................................c........................ 514 Klasy __gc ...................................................c...................................................c................. 514 Operator __gc new ...................................................c...................................................c 518 Destruktory i operator delete ...................................................c..................................... 520 Implementacja destruktorów poprzez metodę Finalize ...................................................c. 521 Klasy __nogc ...................................................c...................................................c........ 523 Tablice __gc ...................................................c...................................................c......... 523 Klasy __value...................................................c...................................................c............. 528 Typy proste ...................................................c...................................................c.......... 532 Opakowane klasy __value...................................................c......................................... 533 Interfejsy __gc.......................................c...................................................c........................ 537 Implementacja niejednoznacznych metod interfejsów bazowych ..................................... 538 Implementacje domyślne...................................................c........................................... 539 Wskaźniki __gc ...................................................c...................................................c.......... 540 Cechy domyślne wskaźników...................................................c.................................... 541 Operacja pobrania adresu a klasy zarządzane...................................................c.............. 542 Operacja pobrania adresu a składowe statyczne ...................................................c.......... 543 Spis treści 11 Wskaźniki __gc wewnętrzne a wskaźniki __gc pełne...................................................c... 544 Rzutowanie wskaźników...................................................c........................................... 546 Wskaźniki __gc a analiza przeciążeń...................................................c.......................... 550 Wskaźniki mocujące...................................................c................................................. 550 Bezpośredni dostęp do znaków...................................................c.................................. 553 Wskaźniki __gc składowych ...................................................c..................................... 553 Referencje __gc...................................................c...................................................c..........554 Delegaty ...................................................c...................................................c.................... 555 Zdarzenia ...................................................c...................................................c................... 558 System::String ...................................................c...................................................c............ 562 Literały łańcuchowe C++ ...................................................c.......................................... 562 Literały łańcuchowe środowiska CLR ...................................................c........................ 563 Wyliczenia __value...................................................c...................................................c..... 565 Słabe nazwy wyliczników ...................................................c......................................... 566 Kwalifikacja wyliczników...................................................c......................................... 566 Ukryty typ...................................................c...................................................c............ 567 Wyliczenia opakowane a klasa System::Enum ...................................................c............ 567 Właściwości ...................................................c...................................................c............... 567 Właściwości skalarne...................................................c................................................ 569 Właściwości indeksowane...................................................c......................................... 569 Wstawiana pseudoskładowa ...................................................c...................................... 573 Zapobieganie niejednoznaczności właściwości tablicowych oraz indeksowanych.............. 574 Obsługa wyjątków ...................................................c...................................................c...... 575 throw ...................................................c...................................................c................... 575 try/catch ...................................................c...................................................c............... 576 Słowo kluczowe __finally ...................................................c......................................... 577 Odwijanie stosu ...................................................c...................................................c.... 578 Wychwytywanie niezarządzanych wyjątków C++ ...................................................c....... 578 Klasy zagnieżdżone...................................................c...................................................c..... 579 Mieszanie klas zarządzanych i niezarządzanych...................................................c................ 580 Klasy niezarządzane osadzone w klasach zarządzanych .................................................. 580 Wskaźniki __nogc w klasach zarządzanych ...................................................c................ 581 Wskaźniki __gc w klasach niezarządzanych ...................................................c............... 582 Słowo kluczowe __abstract..................................................c.............................................. 583 Słowo kluczowe __sealed ...................................................c............................................... 584 Statyczne konstruktory klas ...................................................c............................................ 585 Operatory zarządzane...................................................c...................................................c.. 586 Operatory arytmetyczne, logiczne oraz bitowe ...................................................c............ 587 Operatory konwersji ...................................................c................................................. 589 Metadane ...................................................c...................................................c................... 591 Widoczność klas ...................................................c...................................................c... 592 Widoczność składowych ...................................................c........................................... 592 Metadane rozszerzalne...................................................c.............................................. 593 Import metadanych za pomocą dyrektywy #using...................................................c........ 598 Metadane jako binarne pliki nagłówkowe ...................................................c................... 599 Słowo klucz owe __identifier ...................................................c.......................................... 599 Słowo kluczowe __typeof...................................................c............................................... 600 Kompilacja kodu z przeznaczeniem do środowiska CLR...................................................c... 600 Projekty wykorzystujące rozszerzenia zarządzane ...................................................c....... 600 Przenoszenie kodu niezarządzanego na platformę .NET Framework................................ 601 12 Spis treści Funkcje nieobsługiwane ...................................................c................................................. 601 Kod weryfikowalny ...................................................c.................................................. 602 Szablony zarządzane ...................................................c................................................ 602 Informacja RTTI języka C++ a refleksja środowiska CLR .............................................. 602 Dziedziczenie niepubliczne ...................................................c....................................... 602 Modyfikatory const oraz volatile przy funkcjach składowych .......................................... 602 Dodatek A Opcje kompilatora języka C++ 603 Opcje kompilatora...................................................c...................................................c....... 603 Lista z podziałem na kategorie...................................................c................................... 603 Lista alfabetyczna...................................................c...................................................c.. 608 @ (Specify a Compiler Response File) ...................................................c....................... 611 /HELP (Compiler Command-Line Help) ...................................................c.................... 612 /AI (Specify Metadata Directories)...................................................c............................. 612 /c (Compile Without Linking)...................................................c.................................... 613 /clr (Common Language Runtime Compilation) ...................................................c.......... 613 /D (Preprocessor Definitions) ...................................................c.................................... 616 /E (Preprocess to stdout) ...................................................c........................................... 617 /EH (Exception Handling Model)...................................................c............................... 618 /EP (Preprocess to stdout Without #line Directives)...................................................c..... 619 /F (Set Stack Size)...................................................c...................................................c. 620 /FA, /Fa (Listing File)...................................................c............................................... 620 /Fd (Program Database File Name) ...................................................c............................ 622 /Fe (Name EXE File) ...................................................c................................................ 622 /FI (Name Forced Include File)...................................................c.................................. 623 /Fm (Name Mapfile)...................................................c................................................. 623 /Fo (Object File Name) ...................................................c............................................. 624 /Fp (Name .pch File)...................................................c................................................. 624 /FR, /Fr (Create .sbr File) ...................................................c.......................................... 625 /FU (Name Forced #using File) ...................................................c................................. 626 /Fx (Merge Injected Code) ...................................................c........................................ 626 /G (Optimize for Processor) Options ...................................................c.......................... 627 /GA (Optimize for Windows Application) ...................................................c.................. 628 /G (Optimize for Processor) Options ...................................................c.......................... 628 /Gd, /Gr, /Gz (Calling Convention) ...................................................c............................ 629 /Ge (Enable Stack Probes) ...................................................c........................................ 631 /Gf, /GF (Eliminate Duplicate Strings) ...................................................c....................... 631 /GH (Enable _pexit Hook Function)...................................................c........................... 632 /Gh (Enable _penter Hook Function)...................................................c.......................... 633 /GL (Whole Program Optimization) ...................................................c........................... 634 /Gm (Enable Minimal Rebuild)...................................................c.................................. 635 /GR (Enable Run-Time Type Information) ...................................................c................. 635 /Gd, /Gr, /Gz (Calling Convention) ...................................................c............................ 636 /GS (Buffer Security Check) ...................................................c..................................... 637 /Gs (Control Stack Checking Calls)...................................................c............................ 639 /GT (Support Fiber-Safe Thread-Local Storage)...................................................c.......... 640 /GX (Enable Exception Handling)...................................................c.............................. 641 /Gy (Enable Function-Level Linking)...................................................c......................... 641 /GZ (Enable Stack Frame Run-Time Error Checking)...................................................c.. 642 /Gd, /Gr, /Gz (Calling Convention) ...................................................c............................ 642 Spis treści 13 /H (Restrict Length of External Names)...................................................c...................... 644 /HELP (Compiler Command-Line Help) ...................................................c.................... 645 /I (Additional Include Directories) ...................................................c............................. 646 /J (Default char Type Is unsigned)...................................................c.............................. 647 /MD, /ML, /MT, /LD (Use Run-Time Library)...................................................c............ 647 /noBool (Suppress C++ Boolean Keywords)...................................................c............... 649 /nologo (Suppress Startup Banner)...................................................c............................. 649 /O1, /O2 (Minimize Size, Maximize Speed)...................................................c................ 649 /Oa, /Ow (Assume No Aliasing, Assume Aliasing Across Function Calls) ........................ 650 /Ob (Inline Function Expansion) ...................................................c................................ 651 /Od (Disable (Debug)) ...................................................c.............................................. 652 /Og (Global Optimizations) ...................................................c....................................... 652 /Oi (Generate Intrinsic Functions) ...................................................c.............................. 654 /Op (Improve Float Consistency) ...................................................c............................... 655 /Os, /Ot (Favor Small Code, Favor Fast Code) ...................................................c............ 656 /Oa, /Ow (Assume No Aliasing, Assume Aliasing Across Function Calls) ........................ 657 /Ox (Full Optimization) ...................................................c............................................ 658 /Oy (Frame-Pointer Omission)...................................................c................................... 659 /QI0f (Enable Pentium 0x0f Fix)...................................................c................................ 660 /QIfdiv (Enable Pentium FDIV Fix) ...................................................c........................... 660 /QIfist (Suppress _ftol) ...................................................c............................................. 661 /P (Preprocess to a File) ...................................................c............................................ 662 /RTC (Run-Time Error Checks) ...................................................c................................ 663 /showIncludes (List Include Files)...................................................c.............................. 665 /Tc, /Tp, /TC, /TP (Specify Source File Type)...................................................c............. 665 /U, /u (Undefine Symbols) ...................................................c.................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual C++ .NET. Encyklopedia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: