Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 004193 18669471 na godz. na dobę w sumie
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. - ebook/pdf
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Promise Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7541-186-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca z zestawem różnych pojawiających się nowych technologii jest sporym wyzwaniem. Zadaniem pakietu Visual Studio 2012 jest umożliwianie użytkowni-kom programowania i obsługi aplikacji klienckich i biznesowych. Platforma .NET 4.5 zapewnia programistom szerokie możliwości pracy nad wszelkimi formami aplikacji i usług, od klienckich poprzez mobilne aż do internetowych, pomagając w szybkim dostarczeniu ich na rynek.
Visual Studio 2012 i .NET 4.5: Poradnik dla zaawansowanych programistów jest praktycznym przewodnikiem pokazującym krok po kroku, jak pracować z nowymi technologiami w środowisku .NET. Zapewnia dogłębną analizę i eksperckie porady dotyczące różnych elementów .NET oraz prezentuje kod wykorzystujący szczegółowe przykłady praktyczne. Ta książka pozwala szybko rozpocząć pracę w środowisku programistycznym Visual Studio 2012 pokazując możliwości różnych jego narzędzi. Zapewnia ekspercką wiedzę na temat infrastruktury .NET, budowy wewnętrznej podzespołów i podstawowe wprowadzenie do języka pośredniego. Typowe pojęcia i zagadnienia związane z językiem C# są pokazane przy wykorzystaniu wielu przykładów.
Dla kogo jest napisana ta książka
Ta książka jest przeznaczona dla programistów Visual Studio 2012 i .NET, którzy chcą dokładnie zrozumieć nowe technologie .NET i rozwinąć swoje umiejętności w tym zakresie. Wymagane jest podstawowe zrozumienie platformy .NET i języka C#. Celem tej książki jest pogłębienie znajomości .NET i pomoc w rozwiązywaniu typowych problemów z najnowszymi technologiami.
Czego można nauczyć się z tej książki
- Podstaw korzystania ze środowiska programistycznego Visual Studio 2012 i jego różnych składników oraz lepszego wykorzystania tego narzędzia podczas pisania kodu
- Zrozumienia technik zarządzania pamięcią do budowania lepszych aplikacji
- Zrozumienia infrastruktury .NET dzięki dogłębnej analizie jej budo-wy wewnętrznej
- Tworzenia rozwiązań wykorzystujących w pełni możliwości języko-we .NET i umiejętności wybierania odpowiednich technologii
- Implementowania aplikacji wielowątkowych / asynchronicznych przy użyciu najnowszych aktualizacji platformy .NET 4.5 i porównania z poprzednimi rozwiązaniami
- Tworzenia bezpiecznych aplikacji WWW opartych na ASP.NET w środowisku .NET 4.5 z wykorzystaniem jQuery i HTML5 w celu szybkiego tworzenia aplikacji
- Projektowania zaawansowanych aplikacji klienckich .NET z wyko-rzystaniem MVVM i WPF 4.5
- Zrozumienia urządzeń dotykowych i wykorzystania umiejętności programowania wielodotykowych aplikacji dla Windows 8

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Abhishek Sur Visual Studio 2012 i .NET 4.5 Poradnik dla zaawansowanych programistów Ponad 40 przepisów skutecznego łączenia wydajnych możliwości .NET 4.5 i Visual Studio 2012 Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów Original English language edition © 2013 Packt Publishing All rights reserved. Authorised translation from the English language edition book Visual Studio 2012 and .NET 4.5 Expert Development Cookbook, ISBN 978-1-84968-670-9, published by Packt Publishing. © Polish edition by APN PROMISE SA, Warszawa 2013 APN PROMISE SA, ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa tel. +48 22 35 51 600, fax +48 22 35 51 699 e-mail: mspress@promise.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów bez pisemnej zgody wydawcy. Książka ta przedstawia poglądy i opinie autorów. Przykłady fi rm, produktów, osób i wydarzeń opisane w niniejszej książce są fi kcyjne i nie odnoszą się do żadnych konkretnych fi rm, produktów, osób i wydarzeń, chyba że zostanie jednoznacznie stwierdzone, że jest inaczej. Ewentualne podobieństwo do jakiejkolwiek rzeczywistej fi rmy, organizacji, produktu, nazwy domeny, adresu poczty elektronicznej, logo, osoby, miejsca lub zdarzenia jest przypadkowe i niezamierzone. Wszystkie nazwy handlowe i towarowe występujące w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich fi rm odnośnych właścicieli. APN PROMISE SA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość tej publikacji. Jednakże nikomu nie udziela się rękojmi ani gwarancji. APN PROMISE SA nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody będące następstwem korzystania z informacji zawartych w niniejszej publikacji, nawet jeśli APN PROMISE została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód. ISBN: 978-83-7541-131-7 Przekład: Jakub Niedźwiedź Fotografi a na okładce: © istockphoto/imagestock Redakcja: Marek Włodarz Korekta: Ewa Swędrowska Skład i łamanie: MAWART Marek Włodarz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== O autorze Abhishek Sur jest posiadaczem tytułu Microsoft MVP w dziedzinie programowania aplikacji klienckich od 2011 roku. Jest architektem platformy .NET. Ma dogłębną wie- dzę teoretyczną i wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie różnych produk- tów i języków .NET. Przez lata pomagał programistom na całym świecie wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę. Kieruje w Kalkucie grupą użytkowników Microsoft pod nazwą KolkataGeeks i regularnie organizuje spotkania i seminaria w różnych miejscach szerząc wiedzę na temat .NET. Jest uznanym mówcą, pożeraczem książek i znawcą technologii, jego główne zainteresowania dotyczą nowych dziedzin techno- logii .NET, a także lubi pisać na temat mało zbadanych zagadnień związanych z .NET. Jest związany z listą Microsoft Insider dotyczącą WPF i C#, jest też w stałym kontakcie z zespołami pracującymi nad tymi produktami. Ma tytuł magistra informatyki i zdobył wiele różnych certyfi katów. W sieci WWW Abhishek działa jako autor, programista i administrator. Jego witryna WWW abhisheksur.com pomaga zarówno początkującym, jak i zaawansowanym pro- gramistom w zrozumieniu szczegółów związanych z językami i najnowszą technolo- gią. Cieszy się ogromnym poparciem fanów w sieciach społecznościowych. Można się z nim skontaktować pod adresem poczty elektronicznej books@abhisheksur.com, przez serwis Facebook lub na Twitterze pod @abhi2434. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== iv Podziękowania Napisanie tej książki nie byłoby możliwe bez pomocy wielu ludzi. Wiedza jest nie- ocenionym dobrem. Podczas pisania tej książki poświęciłem znaczne ilości czasu na czytanie czasopism, dokumentacji i blogów, żeby wyjaśnić i przedstawić omawiane pojęcia i pomysły w jak najbardziej przejrzysty sposób. Przede wszystkim jestem niezmiernie wdzięczny całemu zespołowi Packt Publishing za nieustanną pomoc. Chciałbym podziękować Anish Ramchandani i Susmita Panda za wsparcie i pomaganie mi w dotrzymaniu terminów. Szczególne podziękowania kieruję na ręce moich recenzentów: Carlos Hulot, Ahmed Illyas, Sergiy Suchok i Ken Tucker za przejrzenie każdego fragmentu tej książki, co doprowadziło do wprowa- dzenia wielu zmian na lepsze. Serdeczne podziękowania należą się Amit Ramadas i Jalasha D costa za redakcję rozdziałów. Chciałbym również podziękować swoim kolegom Shibatosh, Ranjit, Pallab, Ayan, Malini i innym członkom naszej grupy za ciągłe wsparcie i motywowanie do napi- sania tej książki. Jestem też wdzięczny za współpracę panu Raj Goswami, preze- sowi BuildFusion w Indiach i panu D. K Goswami, dyrektorowi tej fi rmy. Chciałbym też przekazać serdeczne podziękowania Anoop Madhusudan, Abhijit Jana, Kunal Chowdhury, Dhananjay Kumar, Karthikayan Anabarasan, Lohith, Abhishek Kant i Shivprasad Koirala za ich nieustanną pomoc i motywację. Chciałbym też podziękować swojej narzeczonej Riya za pomoc i motywowanie do lepszego pisania. Jej chcę zadedykować tę książkę. Jako fan społeczności pisałem wiele blogów i artykułów, ale po raz pierwszy pod- jąłem wysiłki związane z przedstawieniem swoich doświadczeń w formie książki. Szczerze dziękuję wszystkim swoim Czytelnikom na całym świecie, którzy lubili moje blogi i mam nadzieję, że polubią też tę książkę. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== v O recenzentach Carlos Hulot pracuje w IT od ponad 20 lat w różnych dziedzinach od programowania, zarządzania projektami do marketingu oraz rozwijania produktów. Carlos pracował dla międzynarodowych fi rm, takich jak Royal Philips Electronics, PricewaterhouseCoopers i Microsoft. Obecnie Carlos pracuje jako niezależny konsultant informatyczny. Carlos wykłada informatykę na dwóch uniwersytetach brazylijskich; ma tytuł doktora in- formatyki i elektroniki na uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii oraz tytuł magistra fi zyki na uniwersytecie São Paulo w Brazylii. Ahmed Ilyas ma tytuł magistra inżynierii na uniwersytecie Napiera w Edynburgu w Szkocji i specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania. Ma 15 lat doświadczenia w programowaniu. Po opuszczeniu fi rmy Microsoft założył swoją fi rmę konsultingową oferującą naj- lepsze rozwiązania dla wielu fi rm i zapewniającą odpowiedzi na wiele problemów. Wykorzystuje technologie Microsoft do budowania rozwiązań dostarczając klientom najlepsze praktyki, wzorce i oprogramowanie. Zapewnia długoterminową stabilność i zgodność w stale zmieniającej się branży programistycznej oraz pomaga rozwijać się programistom na całym świecie. Dzięki temu zdobył trzykrotnie tytuł MVP w dziedzinie języka C# zapewniając niezależne rozwiązania rzeczywistych problemów napotykanych przez programistów. Posiada szeroki zakres wiedzy zdobyty dzięki badaniom oraz pracy w  fi rmie Microsoft oraz czerpie motywację i inspirację z faktu, że 90 procent użytkowników na świecie korzysta z przynajmniej jednej formy technologii Microsoft. Ahmed Ilyas pracował dla wielu klientów i pracodawców. Dzięki świetnej reputacji zdobył dla swojej fi rmy konsultingowej Sandler Ltd (UK) mnóstwo klientów pochodzą- cych z różnych branż — od mediów po szpitale. Niektórzy klienci umieścili go na swo- ich listach „polecanych konsultantów”. Należą do nich fi rmy ICS Solution Ltd (został wymieniony na ich portalu „Drużyna marzeń”) oraz CODE Consulting/EPS Software (www.codemag.com, z siedzibą w USA). Ahmed Ilyas brał też w  przeszłości udział w  recenzowaniu książek dla Packt Publishing i chciałby podziękować za kolejną taką okazję. Chciałbym podziękować autorowi/wydawcy tej książki za wielki przywilej recenzowania tej książki. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== vi Sergiy Suchok w  2004 roku ukończył z  wyróżnieniem fakultet cybernetyki na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie na Ukrainie i stał się od tej pory fanem technologii informatycznych. Obecnie pracuje w dziedzinie bankowości i ma doktorat z ekonomii. Sergiy jest współautorem ponad 45 artykułów i uczestniczył w ponad 20 naukowych i praktycznych konferencjach poświęconych ekonomii i modelowaniu matematycznemu. Jest członkiem organizacji New Atlantis Youth Public Organization (newatlantida.org.ua) i poświęca swój czas wolny na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego, popularyzacją patriotyzmu i szacun- kiem dla Ziemi. Pisze też poezję i opowiadania oraz zajmuje się makramą. Chciałbym podziękować swojej żonie i córce za ich cierpliwość i zrozumienie podczas recenzowania tej książki. Ken Tucker jest programistą WWW w Sea World i ma tytuł Microsoft MVP od paź- dziernika 2003. W wolnym czasie zajmuje się pisaniem aplikacji dla Windows Phone i Windows Store. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Identyfi kowanie różnych składników zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Praca z narzędziami Solution Explorer i Class View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Praca z głównym obszarem roboczym środowiska programistycznego . . . . . . . . . . . . . . 20 Nawigowanie w obrębie kodu wewnątrz środowiska programistycznego . . . . . . . . . . . 24 Rozszerzanie szablonów Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Korzystanie z Code Snippets (fragmentów kodu) w Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Korzystanie z funkcji Smart Tags (Inteligentne znaczniki) i Refactor (refaktoryzacja) w Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Rozdział 2: Podstawy programów .NET i zarządzania pamięcią . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Badanie wewnętrznej struktury podzespołu .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Praca z różnymi typami podzespołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Badanie głównych składników programu .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Jak pracować z niestandardowymi konfi guracjami aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Jak rozłożyć podzespół na części składowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Zabezpieczanie kodu przed inżynierią wsteczną przy pomocy zaciemniania kodu . . . 95 Zrozumienie odśmiecania pamięci i zarządzania pamięcią w .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Jak znajdować wycieki pamięci w programie .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Rozwiązania 10 typowych błędów popełnianych przez programistów podczas pisania kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== viii Spis treści Rozdział 3: Programowanie asynchroniczne w .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Wprowadzenie do wątków i wzorców wątków asynchronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Praca ze wzorcem asynchronicznym opartym na zdarzeniach oraz obiektem BackgroundWorker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Praca z blokowaniem i synchronizacją wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Blokowanie przy użyciu programowania równoległego opartego na zadaniach . . . . . 159 Praca z wzorcami async i await . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Praca z przepływami danych w bibliotece Task Parallel Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Rozdział 4: Rozszerzenia ASP.NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Zrozumienie głównych ulepszeń wydajnościowych w aplikacjach ASP.NET . . . . . . . . . 186 Jak pracować ze statycznie typowanym wiązaniem modelu w aplikacjach ASP.NET . 198 Wprowadzenie do HTML5 i CSS3 w aplikacjach ASP.NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Praca z jQuery w Visual Studio i ASP.NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Praca z opartymi na zadaniach asynchronicznymi elementami HttpHandler i HttpModule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Nowe rozszerzenia różnych edytorów Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Rozdział 5: Rozszerzenia WPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Rozpoczęcie pracy z WPF i największymi ulepszeniami tej technologii w .NET 4.5 . . . 240 Budowanie aplikacji przy użyciu wzorca MVVM wspieranego przez WPF . . . . . . . . . . . 250 Korzystanie z interfejsu Wstążki w WPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Korzystanie z wzorca WeakEvent w WPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Rozdział 6: Budowanie aplikacji na urządzenia dotykowe z systemem Windows 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Budowanie pierwszej aplikacji w stylu Windows 8 przy pomocy JavaScript, HTML5 i CSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Pisanie biblioteki dla WinJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Budowanie pierwszej aplikacji kafelkowej w stylu Windows 8 przy pomocy języka C# i XAML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Praca z magazynem plików w aplikacjach w stylu Windows 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Zrozumienie cyklu życia aplikacji WinRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści ix Rozdział 7: Komunikacja i udostępnianie w Windows 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Jak umożliwić aplikacji udostępnianie danych w środowisku Windows 8 . . . . . . . . . . . 342 Praca z powiadomieniami i usługami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Jak przesyłać dane w tle w aplikacjach kafelkowych w stylu Windows 8 . . . . . . . . . . . . 365 Dodatek: Języki .NET i ich konstrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Ewolucja języków .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Praca z funkcjami językowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Zalety typów ogólnych w .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Korzystanie z bloków iteratorów w .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Praca z LINQ i wyrażeniami Lambda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Wykorzystanie obiektów dynamicznych w .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Kompilator jako usługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad platforma .NET przekształciła się z całkowitej nowości do najpopularniejszej technologii informatycznej. Coraz więcej osób sięga po .NET w trakcie swojej kariery, a coraz więcej klientów realizuje swoje marzenia dzięki .NET. Niedawny rozgłos wokół języka C# jako najlepszego języka programowania jeszcze bar- dziej zachęcił świat programistów do budowania aplikacji .NET. Jako że tłum na arenie programistycznej gęstnieje, istnieje potrzeba jasnego zrozumienia, jak działają różne elementy tej technologii i jak poprawić dzięki nim swoje aplikacje. Visual Studio 2012 i .NET 4.5: Poradnik dla zaawansowanych programistów skupia się głównie na tym, co programista powinien wiedzieć w poszczególnych sytuacjach. Próbuje też dostarczyć możliwie dużo szczegółów i omawia wiele dziedzin technolo- gicznych ze świata .NET. Książka ta jest napisana w formie przepisów ze wskazówkami pokazującymi krok po kroku dane zagadnienie, a programista może towarzyszyć autorowi w tej cudownej podróży do znanych i dotąd niepoznanych obszarów .NET. Przepisy, które są często poszukiwane przez programistów w Internecie, zostały wy- brane do tej książki w taki sposób, żeby praktycznie przedstawiać dane zagadnienie i nie ograniczać programistów, ale ukazywać im inne niezbadane dziedziny zwią- zane z tym samym tematem dając nieco szerszą perspektywę. Dla każdego prze- pisu zamieszczono specjalny dział pod nagłówkiem Więcej…, który zawsze skupia się na przekazywaniu dodatkowej wiedzy dotyczącej elementów, które mogłyby umknąć uwadze Czytelnika. Zanim dotrzemy do końca tej podróży, będziemy mogli poczuć ulgę i cieszyć się pewnością siebie, którą uzyskamy dzięki wyraźnemu zrozumieniu zagadnień .NET. Ta książka jest praktycznym podręcznikiem, który pozwoli optymalnie wykorzy- stać czas na naukę. Omawia poszczególne tematy oddzielnie i bardzo dokładnie. Wyjaśnia przepisy korzystając z bloków kodu przykładowego, które jasno wyjaśniają ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 2 Co omawia ta książka użycie danego zagadnienia i pozwala wykorzystać końcowy kod źródłowy podczas pi- sania prawdziwych aplikacji. Przykłady wykorzystane w tej książce ułatwią zrozumie- nie, jak działają poszczególne elementy danego przepisu oraz pozwolą na efektywne i szybkie wykorzystanie tego samego kodu źródłowego w środowisku produkcyjnym. Ta książka jest przeznaczona dla osób, które chcą wykorzystać swój cenny czas na zba- danie wszystkich niezbędnych technologii .NET dostępnych na rynku. Książka ta skupia się na dostarczeniu: 쎲 Maksymalnych korzyści z czasu poświęconego na naukę 쎲 Dogłębnego omówienia technologii, takich jak Visual Studio 2012, .NET 4.5, ASP.NET, aplikacje Windows  8, Windows Presentation Foundation, HTML5, jQuery, zarządzanie pamięcią, itd. 쎲 Praktycznych przykładów procedur tworzenia rzeczywistych aplikacji 쎲 Przykładów wyjaśniających krok po kroku, jak tworzyć proste aplikacje Co omawia ta książka Rozdział 1, Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio, za- czyna od wprowadzenia do podstaw środowiska programistycznego Visual Studio i daje wgląd w sposoby zwiększenia wydajności programowania dzięki zastosowaniu zestawu narzędzi i funkcji obecnych wewnątrz tego środowiska programistycznego. Rozdział 2, Podstawy programów .NET i zarządzania pamięcią, przedstawia strukturę programu .NET i jego głównych składników. Zagłębia się w pokazanie infrastruktury .NET ze szczegółowym wyjaśnieniem zarządzania pamięcią i powiązanych technik. Rozdział 3, Programowanie asynchroniczne w .NET, skupia się na omówieniu wszyst- kich istniejących technik dotyczących wątków w .NET oraz nowych wzorców, które zastępują dotychczas obowiązujące zasady, z dogłębnym wyjaśnieniem ich działania. Rozdział 4, Rozszerzenia ASP.NET, stanowi wprowadzenie do najnowszych rozszerzeń ASP.NET 4.5 wykorzystujących HTML5 i jQuery. Pokazuje też sposoby zwiększenia wydajności ASP.NET dostępne w .NET 4.5 i Visual Studio 2012. Rozdział 5, Rozszerzenia WPF, wprowadza rozszerzenia technologii WPF 4.5 oraz oma- wia główne składniki WPF. Przedstawia praktyczną implementację aplikacji WPF op- artej na wzorcu MVVM omawiając wszystkie aspekty związane z programowaniem w środowisku WPF. Rozdział 6, Budowanie aplikacji na urządzenia dotykowe z systemem Windows 8, przed- stawia nowy model programistyczny do tworzenia aplikacji dla systemu Windows 8. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 3 Krok po kroku wprowadza sposoby programowania aplikacji dla Windows 8 przy użyciu HTML5 i JavaScript, a także WPF i C#. Rozdział 7, Komunikacja i udostępnianie w Windows 8, skupia się na sposobach im- plementacji aplikacji sieciowych w Windows 8 pokazując krok po kroku, jak działa udostępnianie i wyszukiwanie w środowisku Windows 8. Dodatek, Języki .NET i ich konstrukcja, skupia się na dogłębnym przedstawieniu spo- sobów działania języków na platformie .NET, zwłaszcza języka C# i szczegółowo wy- jaśnia na przykładach różne funkcje języka C#. Co potrzeba do korzystania z tej książki Podstawowe wymagania programowe dla tej książki są następujące: 쎲 Platforma Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższa 쎲 Microsoft Visual Studio 2012 Express lub wyższe wydanie 쎲 System operacyjny Windows 8 (zwłaszcza do pracy z rozdziałami 6 i 7) 쎲 Najnowsze przeglądarki WWW Dla kogo jest ta książka Celem tej książki jest pokazanie gotowych kroków w formie przepisów objaśniających typowe zadania programistyczne często wykorzystywane w rzeczywistych sytua- cjach. Książka stara się maksymalnie wypełnić swoje rozdziały zapewniając możliwie dużo szczegółowych informacji pozwalających szybko rozpocząć pracę nad danym zagadnieniem. Książka ta dostarcza też dogłębną analizę niektórych zaawansowa- nych elementów danego zagadnienia, pozwalając osiągnąć w nim poziom ekspercki. Książka ta jest idealna dla kogoś, kto zaczyna pracę w środowisku programistycznym i chce uzyskać zaawansowane informacje na temat nowych technologii na rynku. Książka ta może być nawet przewodnikiem dla architektów oprogramowania i me- nedżerów projektów chcących wzbogacić swoją wiedzę. Książka ta wykorzystuje w przykładach język C# i środowisko Visual Studio 2012 w systemie operacyjnym Windows 8. Choć książka ta nie wymaga na starcie żadnej konkretnej wiedzy, to oczekuje, że Czytelnik będzie miał pewne podstawy teoretyczne i ogólne doświadczenie praktyczne w omawianych zagadnieniach, żeby zrozumieć przedstawiane przepisy. Książka ta stanowi pomost pomiędzy zwykłym programistą a zaawansowanym architektem oprogramowania. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 4 Konwencje Konwencje W tej książce znajdziemy wiele stylów tekstu, którymi oznaczane są różne rodzaje informacji. Oto kilka przykładów tych stylów oraz wyjaśnienie ich znaczenia. Słowa pochodzące z kodu są pokazane w tekście czcionką stałopozycyjną: „Atrybut requestValidationMode obiektu httpRuntime defi niuje, jak sprawdzana jest poprawność żądania do serwera przed wywołaniem HttpPipeline.”. Blok kodu jest formatowany następująco: (function($){ $.fn.extend({ Value1 : 20, myMethod : function(msg){ alert(msg + value : + this.Value1); } }); })(JQuery); Wejście lub wyjście wiersza polecenia jest zapisywane następująco: Install-Package Microsoft.Web.Optimization Elementy, które Czytelnik ma wpisać w konsoli, zostały pogrubione. Nowe terminy i ważne słowa są złożone czcionką bezszeryfową pogrubioną. Słowa, które są widoczne na ekranie, na przykład w menu lub oknach dialogowych, poja- wiają się w tekście w następującej formie: „możesz też otworzyć menedżera pakietów Nuget, klikając prawym przyciskiem myszy folder References w projekcie i wybierając Add Library Package Reference (Dodaj odwołanie do pakietu biblioteki)”. Czcionką bezszeryfową z kursywą oznaczone są kombinacje klawiszy, np. Ctrl+C. Ostrzeżenia lub ważne uwagi pojawiają się w takiej ramce. Wskazówki i porady pojawiają się w takiej ramce. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp 5 Informacje od Czytelników Informacje zwrotne od naszych Czytelników są zawsze mile widziane. Prosimy o opi- nie na temat tej książki — co się w niej podoba, a co nie. Informacje od Czytelników są dla nas bardzo ważne, żebyśmy mogli przygotowywać najbardziej pożądane tytuły. W celu przekazania ogólnych uwag wystarczy wysłać e-maila na adres feedback@ packtpub.com podając tytuł książki w temacie wiadomości. Jeśli ktoś jest ekspertem w jakiejś dziedzinie i chciałby napisać lub uczestniczyć w pracach nad książką, może zajrzeć do naszego przewodnika dla autorów pod adre- sem www.packtpub.com/authors. Obsługa klienta Dla dumnego posiadacza książki wydawnictwa Packt mamy wiele rzeczy pomocnych w maksymalnym wykorzystaniu swojego zakupu. Pobieranie kodu przykładowego Pliki z kodem przykładowym dla wszystkich zakupionych książek wydawnictwa Packt można pobrać ze swojego konta pod adresem http://www.packtpub.com. Jeśli książka została zakupiona gdzie indziej, można odwiedzić adres http://www.packtpub.com/ support, aby się zarejestrować i otrzymać pliki pocztą elektroniczną*. Errata Chociaż podjęliśmy wszelkie starania, aby zapewnić poprawność treści tej książki, błędy czasem się zdarzają. W razie znalezienia błędu w jednej z naszych książek — na przykład błędu w tekście lub w kodzie — bylibyśmy wdzięczni za zgłoszenie nam go. Dzięki temu możemy oszczędzić innym czytelnikom kłopotów i poprawić ko- lejne wersje tej książki. Wszelkie poprawki prosimy zgłaszać pod adresem http://www. packtpub.com/submit-errata, wybierając daną książkę, klikając łącze do formularza zgłaszania błędów i wprowadzając jego szczegóły. Po zatwierdzeniu zgłoszenia, zosta- nie ono przyjęte i opublikowane na naszej stronie WWW lub dodane do listy istnieją- cych poprawek w części Errata dla danego tytułu. Istniejące erraty można przeglądać wybierając daną książkę ze strony http://www.packtpub.com/support. * Podczas rejestracji należy użyć tytułu lub ISBN angielskiego oryginału; zostały one podane na stronie redakcyjnej (przyp. red. wydania polskiego). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 Obsługa klienta Piractwo Internetowe piractwo materiałów chronionych prawem autorskim jest stałym proble- mem. W wydawnictwie Packt bardzo poważnie traktujemy ochronę naszych praw au- torskich i licencji. W razie natrafi enia w Internecie na nielegalne egzemplarze naszych prac w jakiejkolwiek formie prosimy o podanie nam adresu lub nazwy strony WWW. Prosimy o kontakt pod adresem copyright@packtpub.com z łączem do materiału podejrzanego o piractwo. Pytania W przypadku problemów związanych z dowolnym aspektem tej książki prosimy o kontakt pod adresem questions@packtpub.com, a postaramy się pomóc. W razie problemów technicznych z omawianymi przepisami można się też skontaktować bez- pośrednio z autorem pod adresem books@abhisheksur.com. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 1 Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio W tym rozdziale zaczniemy od podstawowego wprowadzenia do środowiska pro- gramistycznego Visual Studio i zrozumienia, jak możemy zwiększyć wydajność pro- gramowania korzystając z niektórych narzędzi i funkcji obecnych w tym środowisku programistycznym. Po przeczytaniu tego rozdziału będziemy rozumieć następujące zagadnienia: 쎲 Identyfi kowanie różnych składników środowiska programistycznego Visual Studio 쎲 Praca z narzędziami Solution Explorer (Eksplorator rozwiązania) i Class View (Widok klas) 쎲 Praca z głównym obszarem roboczym środowiska programistycznego 쎲 Nawigowanie w obrębie kodu wewnątrz środowiska programistycznego 쎲 Rozszerzanie szablonów Visual Studio 쎲 Korzystanie z Code Snippets (fragmentów kodu) w Visual Studio 쎲 Korzystanie z funkcji Smart Tags (Inteligentne znaczniki) i Refactor (refaktoryza- cja) w Visual Studio ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Wprowadzenie Wprowadzenie Odkąd fi rma Microsoft po raz pierwszy ogłosiła technologię .NET 10 lat temu, było wiele szumu wśród społeczności programistów odnośnie kierunków wyznaczanych przez te zmiany. Technologia .NET wprowadzała do kodowania bardziej zaawansowane techniki stosując w programowaniu paradygmaty zorientowane obiektowo i zmie- niając cały styl kodowania. Wcześniej wprowadzony przez Microsoft język VB został zmodernizowany w nowym środowisku i przeprojektowany jako VB.NET. Ogłoszono też kilka języków z całkiem inną składnią, takich jak C#, J# i C++. Wszystkie te języki są zbudowane na bazie środowiska uruchomieniowego .NET Runtime (znanego jako Common Language Runtime lub CLR [wspólne językowe środowisko uruchomie- niowe]) i tworzą ten sam efekt pośredni w postaci MSIL – Microsoft Intermediate Language (język pośredni fi rmy Microsoft). Firma Microsoft wprowadziła środowisko uruchomieniowe .NET defi niując stan- dardowe reguły i specyfi kacje, które muszą być stosowane przez każdy język wyko- rzystujący CLR. Całkiem nowy zestaw bibliotek, klas, składni, a nawet sposób ko- dowania w technologiach Microsoft stworzył ogromne wyzwanie dla społeczności programistów. Wielu programistów zmieniło pracę, a niektórzy naprawdę przestawili się na nowe tory, żeby zrozumieć, jak pracować z tą nową technologią, która była całkiem różna od swoich poprzedników. Społeczność od razu zaczęła sobie zdawać sprawę, że istniejący zestaw narzędzi Microsoft może nie sprostać potrzebom nowej, rozwijającej się technologii. Firma Microsoft musiała stworzyć silny zestaw narzędzi, żeby pomóc programistom w łatwiejszej i lepszej pracy z nową technologią. Visual Studio stanowi odpowiedź na niektóre z tych potrzeb. Microsoft Visual Studio jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE — Integrated Development Environment) do pracy z językami Microsoft. Jest to główne narzędzie dla programi- stów służące do pracy z technologiami Microsoft. Trzeba jednak zauważyć, że Visual Studio nie jest nowym produktem fi rmy Microsoft. Środowisko to istniało już od ja- kiegoś czasu, ale nowy pakiet Visual Studio został zaprojektowany całkiem od nowa i wydany jako Visual Studio 7.0 ze wsparciem dla języków .NET. Ewolucja Visual Studio Z biegiem czasu fi rma Microsoft wydawała coraz nowsze wersje pakietu Visual Studio z dodatkowymi funkcjami i ulepszeniami. Visual Studio może obsługiwać wiele do- datkowych usług w postaci wtyczek i obecnie dostępnych jest wiele zewnętrznych narzędzi i rozszerzeń; pakiet ten stał się integralną częścią codziennej działalności każ- dego programisty. Visual Studio to nie tylko narzędzie wykorzystywane przez progra- mistów, ale też duża liczba osób, które nie są częścią społeczności programistycznej, ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 9 polubiła to zintegrowane środowisko i wykorzystuje je do edycji i zarządzania doku- mentami. Szerokie rozpowszechnienie Visual Studio wśród społeczności sprawiło, że produkt ten stał się jeszcze lepszy. W tym roku fi rma Microsoft wydała najnowszą wersję Visual Studio. W tym roz- dziale przyjrzymy się funkcjom zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio i omówimy głównie te jego części, które naprawdę mogą pomóc nam w szyb- szym wykonywaniu swojej pracy. Identyfi kowanie różnych składników zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio Visual Studio 2012 wyposażono w mnóstwo nowych rozszerzeń i funkcji. Niektóre z tych funkcji znacznie zwiększają wydajność programowania. Lepsza znajomość zintegrowanego środowiska programistycznego daje zawsze przewagę programiście. W tym przepisie spróbujemy zająć się różnymi funkcjami środowiska programistycz- nego Visual Studio. Przygotowanie Zanim zaczniemy korzystać z Visual Studio, musimy najpierw dokonać wyboru, która wersja będzie nam najbardziej odpowiadać. Przyjrzyjmy się funkcjom wszystkich wersji Visual Studio. 쎲 Visual Studio Express: Jeśli ktoś zamierza tworzyć niewielkie lub średnich rozmia- rów aplikacje i nie chce wydawać z kieszeni ani grosza, to odpowiednim wybo- rem będzie Visual Studio Express. Microsoft udostępnia wersję Express za darmo wszystkim, którzy chcą tworzyć oprogramowanie. 쎲 Visual Studio Professional: To wydanie Visual Studio jest przeznaczone dla po- jedynczego programisty i zawiera większość ważnych narzędzi do debugowania oraz wszystko, co zazwyczaj programiście będzie potrzebne. Będzie to odpo- wiedni wybór dla kogoś, kto będzie korzystał ze środowiska programistycznego główne do tworzenia kodu. To wydanie ma też rozsądną cenę. 쎲 Visual Studio Premium: Wydanie Premium pakietu Visual Studio jest przeznaczone dla osób intensywnie wykorzystujących środowisko programistyczne. Dodaje narzędzia służące do testowania, analizy kodu, debugowania, profi lowania, wy- krywania typowych błędów kodowania, generowania danych testowych, itd. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Identyfikowanie różnych składników zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio 쎲 Visual Studio Ultimate: Jest to najbardziej rozbudowane wydanie tego produktu ze wszystkimi składnikami dostępnymi w Visual Studio. To wydanie zapewnia zaawansowane możliwości debugowania oraz narzędzia dla projektowania archi- tektury i modelowania oprogramowania. Pełną listę porównującą wszystkie wersje Visual Studio można znaleźć pod adresem: http://www.microsoft.com/visualstudio/plk/products/compare Po wybraniu wersji najbardziej odpowiadającej naszym wymaganiom możemy zainstalować ją na swoim komputerze i zacząć pracę. Jeśli otworzymy środowisko programistyczne po raz pierwszy, to pojawi się kilka opcji i pytanie o żądany typ programowania. W większości przy- padków polecam wybranie opcji General Development (Programowanie ogólne), gdyż daje ona najwygodniejszy układ środowiska Visual Studio. Jak to zrobić… W tym przepisie zrozumiemy znaczenie różnych elementów środowiska programi- stycznego Visual Studio 2012. 1. Aby zacząć ten przepis, przejdź do menu Start | Wszystkie programy, wybierz folder Visual Studio 2012 i wybierz opcję Visual Studio 2012. Uruchomi to zin- tegrowane środowisko programistyczne Visual Studio. 2. Przez chwilę będzie wyświetlany ekran ładowania środowiska programistycznego, a następnie pojawi się strona Start z trzema głównymi opcjami: 쏆 Connect to Team foundation server (Połącz z serwerem Team Foundation) 쏆 New Project (Nowy projekt) 쏆 Open Project (Otwórz projekt) 3. Aby utworzyć nowy projekt, skorzystaj albo z tego łącza New Project (Nowy projekt), albo przejdź do menu File | New Project (Plik | Nowy projekt). To spo- woduje pojawienie się okna dialogowego New Project (Nowy projekt). W tym oknie dialogowym dostępnych jest wiele opcji w zależności od pakietów aktualnie zainstalowanych wraz ze środowiskiem programistycznym. Z lewej strony okna dialogowego widać drzewo z różnymi elementami zainstalowanymi w środowisku programistycznym. W drzewie tym widać listę zainstalowanych szablonów. Gdy jeden z elementów po lewej stronie zostanie zaznaczony, odpowiednie szablony związane z tą grupą zostaną wymienione w środkowej części okna dialogowego (oznaczonej jako 2 na następnym zrzucie ekranu). ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 11 4. Wybierz odpowiednią nazwę dla swojego projektu w polu Name: (Nazwa) ozna- czonym jako 3 na zrzucie ekranu). 5. Możesz zaznaczyć pole wyboru Create directory for the solution (utwórz katalog dla rozwiązania), oznaczone jako 4 na poniższym zrzucie ekranu, aby w wybranej lokalizacji został utworzony nowy folder o właśnie określonej nazwie, zamiast przechowywania tworzonych plików bezpośrednio w podanej lokalizacji. 6. Wybierz Visual C# w okienku po lewej stronie, a Console Application w okienku środkowym; zostawiając domyślną nazwę kliknij OK, jak pokazano powyżej. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, otwarte zostanie środowisko programistyczne wygląda- jące jak na zrzucie ekranu na stronie następnej. 7. Na tym zrzucie ekranu zaznaczyliśmy kilka elementów środowiska programistycz- nego, które wymagają specjalnej uwagi. Są one następujące: 쏆 Pierwszym elementem jest Wyszukiwarka, która jest po  prostu pustym polem tekstowym służącym do  wyszukiwania elementów środowiska programistycznego. 쏆 Okna narzędzi są umieszczone po lewej stronie, po prawej stronie i u dołu ekranu. Gdy okno narzędziowe zostanie otwarte, jak pokazano w przypadku Okna narzędzia Task List (Lista zadań) u dołu, pojawi się ono doczepione do brzegu ekranu, a gdy będzie schowane, odwołanie do niego będzie widoczne ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Identyfikowanie różnych składników zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio w pasku bocznym środowiska programistycznego, jak pokazano po lewej i po prawej stronie okna. 쏆 Główny obszar roboczy środowiska programistycznego zajmuje środkową część okna. Stanowi on podstawową część środowiska programistycznego, a programista aplikacji będzie w nim głównie pisać kod. 쏆 Wewnątrz środowiska programistycznego dostępna jest też specjalna Kontrolka powiększania, która pomaga nam powiększać i pomniejszać za- wartość edytora. 8. Na koniec możesz zacząć pisać swój kod w głównym obszarze roboczym środo- wiska programistycznego lub zacząć badać inne opcje dostępne w samym środo- wisku programistycznym. Jak to działa… Kilka rzeczy wymaga uwagi po otwarciu środowiska programistycznego Visual Studio. Visual Studio jest procesem uruchamianym przy wykorzystaniu pliku wykonywalnego o nazwie devenv, co oznacza Developer s Environment (środowisko programisty). Możemy albo podwójnie kliknąć ikonę Visual Studio w menu Start (co robi większość osób), albo przejść do menu Start, a następnie wyszukać plik devenv, żeby uruchomić ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 13 zintegrowane środowisko programistyczne. Środowisko programistyczne jest zwykle wywoływane w trybie uprawnień domyślnych. Czasami ważne jest otwarcie środo- wiska programistycznego jako Administrator, żeby móc korzystać z administracyj- nych funkcji środowiska. Żeby zmienić zachowanie domyślne, możemy kliknąć pra- wym przyciskiem myszy skrót do programu i wybrać opcję Run as Administrator (Uruchom jako administrator). Możemy też ustawić na stałe uruchamianie środowiska programistycznego jako administrator korzystając z menu Properties (Właściwości). Po wyświetleniu przez chwilę ekranu uruchamiania Visual Studio, pierwszą rze- czą, jaką zobaczymy, jest strona Start. Można przejść do opcji File | New Project (Plik | Nowy projekt), aby otworzyć okno dialogowe New Project (Nowy projekt). Jak pokazano na pierwszym zrzucie ekranu, po lewej stronie okna (oznaczone jako 1) wi- dać drzewo ze wszystkimi zainstalowanymi typami projektów pogrupowane w kilku panelach. Jeśli nie możemy znaleźć odpowiedniego szablonu, możemy skorzystać ze znajdu- jącej się w prawym górnym rogu okna dialogowego opcji Search Installed Templates (Wyszukaj zainstalowane szablony), aby wyszukać dowolny szablon według jego nazwy. Ponieważ więcej niż jedna wersja platformy .NET może współistnieć na tym samym komputerze, okno dialogowe New Project (Nowy projekt) jest na tyle sprytne, że po- zwala nam wybrać żądaną wersję platformy, której chcemy użyć podczas tworzenia aplikacji. Domyślnie wyświetlana jest wersja platformy .NET 4.0 jako domyślna plat- forma dla projektu, ale możemy ją zmienić wybierając inną wersję z listy rozwijanej. Całe środowisko się zmieni dając nam tylko te opcje, które są dostępne w przypadku aktualnie wybranej wersji. Wybraliśmy opcję Visual C# w lewym drzewie i zaznaczyliśmy Console Application (Aplikacja konsolowa) w środkowym okienku jako szablon projektu. Po wybraniu szablonu jego opis jest wyświetlany po prawej stronie ekranu. Podaje nam on krótkie informacje, czym jest szablon Console Application (Aplikacja konsolowa) i co można dzięki niemu zrobić. U dołu mamy możliwość nazwania projektu i rozwiązania, a także mamy opcję wyboru lokalizacji, w której zostanie utworzony projekt (oznaczona jako 3). Możemy wybrać swoją własną ścieżkę do folderu do przechowywania plików tworzonych we- wnątrz projektu podając odpowiedną ścieżkę w systemie plików. Dostępne są też dwa pola opcji. Jednym z nich jest pole Create directory for so- lution (Utwórz katalog dla rozwiązania), którego zaznaczenie (domyślnie jest zazna- czone) utworzy katalog wewnątrz wybranej ścieżki i w nim umieści pliki projektu. W przeciwnym razie pliki projektu będą tworzone bezpośrednio w wybranym folde- rze. Dobrym zwyczajem jest pozostawianie tego pola zaznaczonego. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 14 Identyfikowanie różnych składników zintegrowanego środowiska programistycznego Visual Studio Na koniec możemy kliknąć OK, aby utworzyć projekt z domyślnymi plikami. Gdy projekt zostanie utworzony, ekran środowiska programistycznego będzie wyglądał jak na zrzucie ekranu w kroku 6. Podzielimy teraz całe zintegrowane śro- dowisko programistyczne na pokazane tam części i będziemy badać to środowisko w kolejnych przepisach. Usuniemy kod znajdujący się wewnątrz metody Main otwierając klasę Program i wklejając następujący kod pomiędzy nawiasy klamrowe metody Main: string content = This is the test string to demonstrate Visual Studio IDE features. ; string content2 = This is another string content ; Debug.Assert(content.Equals(content2), The contents of the two strings are not same ); Console.WriteLine( Thanks! ); Console.ReadKey(true); Pobieranie kodu przykładowego Pliki z kodem przykładowym dla wszystkich zakupionych książek wydaw- nictwa Packt można pobrać ze swojego konta pod adresem http://www. packtpub.com. Jeśli książka została zakupiona gdzie indziej, można od- wiedzić adres http://www.packtpub.com/support, aby się zarejestrować i otrzymać pliki pocztą elektroniczną. Po wklejeniu tego kodu możemy nacisnąć F5 na klawiaturze. Zobaczymy okno Konsoli wyświetlające komunikat. Możemy nacisnąć klawisz Enter, aby zamknąć Konsolę. Więcej… Istnieje wiele innych opcji, w które wyposażony jest pakiet Visual Studio. Oprócz normalnego otwierania Visual Studio, możemy też skorzystać z pewnych opcji spe- cjalnych przy uruchamianiu pakietu. Przyjrzyjmy się dokładniej innym opcjom, które mogą być przydatne. Przełączniki polecenia uruchamiającego Visual Studio Visual Studio będąc normalnym plikiem wykonywalnym działającym w systemie Windows udostępnia też kilka przełączników, które mogą być używane podczas otwie- rania środowiska programistycznego. Aby uruchomić Visual Studio z tymi przełączni- kami, musimy albo skorzystać z wiersza polecenia, albo użyć opcji Run (Uruchom), żeby dodać przełączniki do środowiska programistycznego. Aby skorzystać z wiersza ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 15 polecenia, możemy po prostu przejść do lokalizacji systemdrive \Program Files\ Microsoft Visual Studio 11\VC i wpisać devenv /?, żeby uzyskać listę wszystkich przełączników polecenia dostępnych dla zintegrowanego środowiska programistycz- nego. Na przykład devenv /resetsettings. Ten przełącznik polecenia wyzeruje wszystkie ustawienia użytkownika, które zo- stały zastosowane w zintegrowanym środowisku programistycznym. Podczas zero- wania ustawień można też podać plik vssettings, który zostanie użyty do nadpisania ustawień aktualnie zdefi niowanych w środowisku programistycznym. Podobnie mo- żemy skorzystać z polecenia devenv /resetSkipPkgs. To polecenie wyzeruje ładowanie wszystkich znaczników użytkownika skojarzo- nych z pakietami, które muszą być załadowane, aby wszystko działało gładko w Visual Studio. Czasami, jeśli środowisko programistyczne ulegnie uszkodzeniu lub znacznie wydłuży się czas jego ładowania, możemy też włączyć tryb ładowania diagnostycz- nego korzystając z przełącznika devenv /SafeMode. Możemy też spróbować uruchomić projekt w ogóle bez uruchamiania środowiska programistycznego. To znaczy w sytuacji, gdy musimy jedynie otworzyć środowisko programistyczne, uruchomić projekt i wyjść. Najlepszą opcją w tym przypadku jest użycie przełącznika polecenia devenv /runexit [ścieżka do rozwiązania/projektu] . Tekst [ścieżka do rozwiązania/projektu] należy zastąpić faktyczną ścieżką, w któ- rej znajduje się plik rozwiązania (z rozszerzeniem .sln) lub pliki projektów (pliki .csproj/.vbproj). Aby zobaczyć wszystkie przełączniki polecenia obsługiwane przez plik wykony- walny, możemy spróbować uruchomić polecenie devenv /? w wierszu polecenia. Praca z narzędziami Solution Explorer i Class View Najważniejszą częścią zintegrowanego środowiska programistycznego, z której bę- dziemy korzystać najczęściej, jest Solution Explorer (Eksplorator rozwiązania). Solution Explorer, który znajduje się po prawej stronie środowiska programistycz- nego, jest najszerzej wykorzystywanym narzędziem nawigacyjnym do poruszania się wśród plików i klas. Narzędzie to jest pokazane na zrzucie ekranu na stronie następnej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 16 Praca z narzędziami Solution Explorer i Class View Na  powyższym zrzucie ekranu widać podstawową strukturę narzędzia Solution Explorer w momencie załadowania projektu do zintegrowanego środowiska progra- mistycznego. Okno Solution Explorer wyświetla na początku plik Solution (rozwią- zanie) i ładuje wszystkie projekty związane z tym rozwiązaniem w postaci drzewa poniżej. Kolejnym węzłem pod plikiem Solution (rozwiązanie) jest zwykle plik projektu. Żeby łatwiej było rozpoznać każdy z tych plików w środowisku programistycz- nym, obok nazwy wyświetlana jest odpowiednia ikona, a nazwa pliku projektu jest pogrubiona. Jak to zrobić… W tym przepisie zbadamy narzędzie Solution Explorer. 1. Z prawej strony środowiska programistycznego widać panel Solution Explorer, jak pokazano na poprzednim zrzucie ekranu. Jest to główny obszar ekranu, w któ- rym można wykonywać działania na plikach i folderach związanych z projek- tem. Jeśli nie widać okienka Solution Explorer, wybierz z menu View | Solution Explorer (Widok | Eksplorator rozwiązania) lub naciśnij Ctrl + W, S na klawiaturze. 2. Gdy pojawi się okienko Solution Explorer, powinno ono zawierać drzewo ze wszystkimi plikami i folderami związanymi z projektem. Przełączaj każdy węzeł w tym drzewie, aby zobaczyć powiązane z nim informacje. Na rysunku widać, że Solution Explorer może przedstawiać też listę elementów składowych typu, który jest zapisany w danym pliku. Węzeł TestClass po otwarciu pokazuje drzewo ze wszystkimi swoimi elementami składowymi w kolejnych węzłach. 3. Nagłówek okienka Solution Explorer zawiera szereg przycisków. Przyciski te są poleceniami związanymi z aktualnie zaznaczonym węzłem drzewa. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 17 Jak to działa… Solution Explorer jest głównym oknem pokazującym zawartość całego rozwiązania załadowanego do zintegrowanego środowiska programistycznego. Daje nam zorgani- zowany w formie drzewa widok projektów i plików związanych z rozwiązaniem w celu łatwiejszej nawigacji. Najbardziej zewnętrznym węzłem w okienku Solution Explorer jest sam węzeł Solution (Rozwiązanie), pod nim znajdują się projekty, a następnie pliki/foldery. Plik Solution pozwala nam też ładować foldery bezpośrednio do roz- wiązania, a nawet przechowywać dokumenty na pierwszym poziomie struktury roz- wiązania. Projekt, który jest ustawiony jako startowy, jest oznaczony pogrubieniem. U góry okna Solution Explorer zebranych jest kilka przycisków zwanych przyci- skami paska narzędzi, a w zależności od typu pliku zaznaczonego w drzewie będą one dostępne lub wyłączone. Omówimy każdy z nich z osobna: Drzewo rozwiązania w Visual Studio 2012 ładuje też całą strukturę klas do swoich wę- złów. Wystarczy rozwinąć plik .cs, aby zobaczyć wszystkie zawarte w nim klasy i ich elementy składowe. Visual Studio ma też okno widoku klas, ale Solution Explorer jest wystarczająco inteligentny, żeby wymieniać wszystkie elementy widoku klas we- wnątrz swojej hierarchii. Możemy otworzyć narzędzie Class View (Widok klas) korzy- stając z opcji menu View | ClassView (Widok | Widok klas) lub naciskając klawisze Ctrl + W, C, aby zobaczyć tylko widok klasy i jej elementów składowych. Inną ważną cechą okna Solution Explorer jest śledzenie przez niego faktycz- nego istnienia plików rozwiązania w lokalizacji fi zycznej. Podczas ładowania plików może czasem wyświetlać znaki ostrzegawcze, jeśli dany plik nie istnieje w lokalizacji fi zycznej. W powyższym przykładzie plik MyClass, choć jest plikiem .cs, to nie wyświetla zwykłej ikony, ale pokazuje znak ostrzegawczy wskazujący, że plik jest dodany do roz- wiązania, ale fi zycznie plik ten nie istnieje w miejscu docelowym. Z drugiej strony niektóre pliki są wyświetlane w rozwiązaniu jako pliki puste (w po- wyższym przykładzie plik FileNotIncluded.cs albo foldery takie jak bin/obj). Te pliki, choć istnieją w systemie plików, nie są zawarte w pliku rozwiązania. Każdy z plików wyświetla przycisk Additional Information (Informacje dodatkowe) z prawej strony węzła drzewa w rozwiązaniu. Przycisk ten daje nam dodatkowe infor- macje związane z danym plikiem. Na przykład, jeśli klikniemy przycisk odpowiadający ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 18 Praca z narzędziami Solution Explorer i Class View plikowi .cs, to wywołane zostanie menu Contains (Zawiera). Udostępni to widok klasy związanej z określonym plikiem w rozwiązaniu. To menu może być dość długie w zależności od elementów, które nie mogą być pokazane w ogólnych przyciskach paska narzędzi. Gdy rozwiązanie ładuje informacje dodatkowe, to dostępne są przy- ciski Forward (Dalej) i Back (Wstecz), dzięki którym możemy przechodzić pomiędzy widokami w rozwiązaniu. Więcej… Oprócz podstawowych opcji narzędzia Solution Explorer, istnieje wiele innych ulep- szeń tego narzędzia, które zwiększają wydajność i poprawiają interfejs użytkownika zintegrowanego środowiska programistycznego. Zbadajmy je wszystkie po kolei. Podgląd obrazów w narzędziu Solution Explorer Solution Explorer pokazuje podgląd obrazu wskazanego myszą bez faktycznego ot- wierania tego obrazu. Jest to nowe rozszerzenie narzędzia Solution Explorer, które nie było dostępne w żadnej z poprzednich wersji środowiska programistycznego Visual Studio. Możemy dodać obraz do rozwiązania klikając projekt prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu opcję Add | Add Existing Item (Dodaj | Dodaj istniejący element), a następnie zaznaczając obraz w systemie plików. Jeśli zrobimy to poprawnie, obraz zostanie załadowany do drzewa, jak pokazano na zrzucie ekranu. Wystarczy umieścić kursor myszy nad obrazem, a zobaczymy niewielki podgląd obrazu, jak pokazano na poprzednim zrzucie ekranu. Różne edytory środowiska programistycznego Visual Studio zawiera wiele edytorów instalowanych w tym pakiecie domyślnie. W za- leżności od typu pliku odpowiedni edytor jest ładowany do zintegrowanego środo- wiska programistycznego. Na przykład, jeśli podwójnie klikniemy obraz, zostanie ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 19 on otwarty w edytorze obrazów, jeśli z kolei wybierzemy plik .cs, zostanie on otwarty w edytorze C#. Zamiast korzystać z podwójnego kliknięcia, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny plik wewnątrz węzła Solution i wybrać z menu Open With… (Otwórz przy pomocy…), aby otworzyć okno dialogowe wymieniające wszystkie dostępne edy- tory, które mogą załadować zaznaczony plik. Do edytorów dostępnych w środowisku programistycznym należą: C# Editor (Edytor języka C#), C# Editor with Encoding (Edytor języka C# z kodowaniem), Automatic Editor Selector (Automatyczne wybie- ranie edytora), XML Editor (Edytor XML), HTML Editor (Edytor HTML), Notepad (Notatnik), Binary Editor (Edytor binarny), Resource Editor (Edytor zasobów), itd. Aby otworzyć plik CS w edytorze binarnym, możemy kliknąć plik CS prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Open With… (Otwórz przy pomocy…), zaznaczyć Binary Editor (Edytor binarny) i wybrać OK. Na poniższym zrzucie ekranu widać, że plik z kodem będzie wyglądał jak ciąg znaków binarnych: Pierwsza kolumna pokazuje adres bajtów w pliku, druga pokazuje faktyczną zawar- tość bajtów danych, a trzecia kolumna zawiera tekstowy odpowiednik tych danych. Możemy też wypróbować inne edytory na tej liście. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 20 Praca z głównym obszarem roboczym środowiska programistycznego Praca z głównym obszarem roboczym środowiska programistycznego Ten element reprezentuje główny obszar roboczy ekranu. Jest to najważniejsza część środowiska programistycznego Visual Studio, z której programiści będą głównie ko- rzystać. Obszar roboczy zwykle wypełnia całą przestrzeń środowiska programistycz- nego lub większą część jego okna. Każde z okien, które mogą być ładowane wewnątrz środowiska programistycznego, możemy ukrywać, przeciągać poza obszar środo- wiska programistycznego, a nawet doczepiać w różnych miejscach okna głównego. W głównym obszarze roboczym został już załadowany plik z klasą o nazwie class1. Edytor skojarzony z plikiem .cs jest ładowany na ekranie w celu wyświetlenia tego pliku. Istnieje wiele edytorów dostępnych w Visual Studio, a każdy z nich może być ładowany bezpośrednio w głównym obszarze roboczym. Nasze podstawowe działania programistyczne wykonujemy w tej części środowiska programistycznego. Jak to zrobić… Będziemy pracować w głównym obszarze roboczym zintegrowanego środowiska pro- gramistycznego wykonując następujące kroki: 1. Zamknij wszystkie okna otwarte w środowisku programistycznym, aby elemen- tem, który pozostanie na ekranie środowiska programistycznego, był główny ob- szar roboczy. 2. Otwórz Solution Explorer i podwójnie kliknij kilka plików. Każdy otwarty plik doda nową kartę do głównego obszaru roboczego. Nowe karty pojawiają się po le- wej stronie stosu kart u góry głównego obszaru roboczego. Otwarcie dużej liczby plików w środowisku programistycznym spowoduje pojawienie się menu w pra- wym górnym rogu ekranu. 3. Przeciągnij kartę i umieść ją pomiędzy innymi, żeby zmienić jej położenie w stosie kart. 4. Zmień coś w wybranym pliku bez zapisywania zmian. Nagłówek karty wyświetli znak gwiazdki oznaczający niezapisane zmiany. W przypadku otwarcia pliku tylko do odczytu będzie tam wyświetlany znak kłódki. 5. Użyj przycisku Toggle pin status (Zmień stan przypięcia) na jednej z kart, aby przypiąć ją na stałe tak, aby nowo otwierane pliki nie zmieniały jej położenia. Jeśli wyświetlana jest karta Preview (Podgląd), to pojawi się specjalny przycisk Promote (Promuj), który przekształci ją w nowe okno. Obszar roboczy zawiera ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 21 edytor stanowiący większą część interfejsu środowiska programistycznego. W edytorze ładowana jest zawartość faktycznego pliku. Zmiany w edytorze są za- znaczane żółtym paskiem (gdy zmiany nie są zapisane) i zielonym paskiem (gdy zawartość jest zapisana). 6. Możesz powiększyć zawartość edytora korzystając z  listy rozwijanej Zoom (Powiększ) w lewym dolnym rogu ekranu. Jak to działa… Obszar roboczy ładuje edytory na kartach. Gdy więc wybierzemy dwa węzły z okienka Solution Explorer, żeby otworzyć okno z kodem, to Visual Studio zachowa łącza do każdego z plików, które są otwierane w osobnych kartach. Nagłówek każdej karty zawiera kilka stałych zestawów elementów. Na poprzednim zrzucie ekranu widać, że nagłówek karty zawierający nazwę pliku (MyNewTypedMember.cs) wyświetlanego w tej karcie zawiera znak *, gdy dany plik nie został zapisany. Ma on też przycisk do przełączania przypięcia karty (który powoduje przyczepienie karty do lewej strony stosu kart) oraz przycisk do zamykania pliku. Tytuł czasem zawiera dodatkowe informacje o jego stanie — na przykład, gdy plik jest zablokowany, wyświetlana jest ikona kłódki, a gdy obiekt jest ładowany z metada- nych, to jego nazwa jest wyświetlana w nawiasach kwadratowych. W miarę otwierania kolejnych plików są one dołączane do stosu kart wypełniającego obszar roboczy. Gdy całe miejsce na nagłówki kart będzie zajęte, w prawym górnym rogu obszaru roboczego zostanie utworzone menu zawierające listę wszystkich otwartych plików, których nazwy nie zmieściły się na ekranie. Możemy wybierać z tego menu plik, który chcemy wyświetlić. Można też użyć kombinacji klawiszy Ctrl + Tab do przełączania się pomiędzy kartami, które są już załadowane w obszarze roboczym. Pod tytułem karty, ponad głównym obszarem roboczym wyświetlane są dwie listy rozwijane. W lewej załadowana jest lista klas otwartych w środowisku programistycz- nym, a w prawej załadowane są wszystkie elementy składowe wybranej klasy. Te listy rozwijane pomagają łatwiej nawigować po zawartości pliku wymieniając po lewej stronie wszystkie klasy zawarte w bieżącym pliku. Lista po prawej stronie w sposób kontekstowy wymienia wszystkie elementy składowe znajdujące się w klasie, która została wybrana z listy po lewej stronie. Te dwie listy rozwijane są automatycznie aktualizowane, gdy nowy kod jest dodawany w edytorze. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 22 Praca z głównym obszarem roboczym środowiska programistycznego Główny obszar roboczy jest otoczony dwoma paskami przewijania, które pozwalają dotrzeć do niewidocznych w danym momencie części dokumentu. Ponad pionowym paskiem narzędzi znajduje się specjalny przycisk do dzielenia okna na dwie części. Poziomy pasek przewijania zawiera z kolei jeszcze jedną listę rozwijaną, która wy- świetla aktualny stopień powiększenia zawartości edytora. Visual Studio pozwala teraz skalować zawartość edytora przy użyciu żądanego poziomu powiększenia. Skrótem do listy rozwijanej powiększania jest Ctrl + kółko przewijania myszy. Więcej… Po dokonaniu ogólnego przeglądu środowiska programistycznego Visual Studio 2012 przyjrzyjmy się dokładniej kilku innym funkcjom, które są dostępne wewnątrz śro- dowiska programistycznego. Przypinanie okien wewnątrz obszaru roboczego środowiska programistycznego Otworzymy kilka okien w zintegrowanym środowisku programistycznym. Możemy zacząć od opcji dostępnych w menu View (Widok) środowiska programistycznego. Po otwarciu wielu okien narzędzi potrzebna nam będzie możliwość łatwego rozmiesz- czania tych okien. Środowisko programistyczne Visual Studio złożone jest z kilku obszarów dokowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz głównego obszaru środo- wiska programistycznego. Możemy przenieść okno przeciągając jego pasek tytułu, jak to robimy z normalnymi oknami. Podczas przeciągania panelu wewnątrz Visual Studio pojawia się zestaw kontrolek pokazanych na następnym zrzucie ekranu, które wskazują dostępne pozycje dokowania dla bieżącego okna. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rozdział 1: Wprowadzenie do funkcji środowiska programistycznego Visual Studio 23 Gdy najedziemy myszą na wybraną pozycję dokowania, pojawi się podpowiedź, gdzie znajdzie się okno, jeśli zostanie przyczepione w danej pozycji. Visual Studio automa- tycznie dopasuje stos elementów przypiętych w tej samej pozycji dokowania. Całe środowisko programistyczne zawiera po obu stronach swojego obszaru robo- czego stosy kart dla różnych okien. Jak już wspominałem, dla każdego z tych okien można włączyć funkcję automatycznego ukrywania. Gdy okno jest ukryte, wyświet- lane jest tylko łącze do jego karty, natomiast gdy jest otwarte, to jest umieszczane w zbiorze kart. Do  innych elementów interfejsu środowiska programistycznego należą pasek menu, standardowy pasek narzędzi i pasek stanu. Każdy z tych elementów służy do wydawania poleceń środowisku programistycznemu. Funkcje wyszukiwania opcji środowiska programistycznego W prawym górnym rogu ekranu można znaleźć nowe pole wyszukiwania. Jest to pole wyszukiwania opcji środowiska programistycznego. Zintegrowane środowisko progra- mistyczne Visual Studio jest ogromne. Wewnąt
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Visual Studio 2012 i .NET 4.5.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: