Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 006519 20266002 na godz. na dobę w sumie
W 80 zadań dookoła Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w ćwiczeniach - książka
W 80 zadań dookoła Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w ćwiczeniach - książka
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4756-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wydaje Ci się, że wiesz już wszystko o Excelu? Sprawdź to w praktyce!

Excel to potężne i wydajne narzędzie obliczeniowe, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, ekonomii, a nawet przemysłu. Z jego pomocą można nie tylko tworzyć przejrzyste i atrakcyjnie sformatowane zestawienia tabelaryczne, lecz również opracowywać różnego rodzaju wykresy, wyznaczać trendy, przeprowadzać skomplikowane obliczenia oraz dokonywać rozmaitych analiz. Niestety, większość użytkowników programu rzadko korzysta ze wszystkich tych możliwości, a przeszkodą okazuje się zwykle brak wiedzy na temat zaawansowanych funkcji arkusza.

Jeśli Ty także czujesz pewien niedosyt w tym zakresie i chcesz poszerzyć praktyczne umiejętności obsługi Excela, wybierz się w wirtualną podróż z książką W 80 zadań dookoła Excela . Jej autorzy postawili sobie za cel przybliżenie czytelnikom interesujących funkcji programu w najbardziej praktyczny i skuteczny sposób - za pomocą zadań do samodzielnego rozwiązania. Ćwiczenia o zróżnicowanej trudności umożliwią Ci szybkie i dogłębne poznanie metod radzenia sobie z problemami, z którymi wielu z nas ma do czynienia na co dzień. Jeśli chcesz zacząć naprawdę świadomie korzystać z Excela, sięgnij po tę książkę!

Wyrusz w wirtualną podróż i odkryj nowe obszary Excela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?w80zae Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Dodatkowe materiały do książki można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/w80zae.zip ISBN: 978-83-246-4756-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wprowadzenie ..................................................................................................... 7 Zadanie 1. Funkcja klamrowa ............................................................................ 9 Zadanie 2. Säowa ............................................................................................ 13 Zadanie 3. Mieszkania .................................................................................... 19 Zadanie 4. Tabliczka mnoĔenia ........................................................................ 23 Zadanie 5. OĈwietlenie ulic ............................................................................. 29 Zadanie 6. Trójkñty ......................................................................................... 37 Zadanie 7. Kursy walut .................................................................................... 41 Zadanie 8. Lotto ............................................................................................. 45 Zadanie 9. Test ............................................................................................... 49 Zadanie 10. BMI ............................................................................................... 55 Zadanie 11. Temperatury .................................................................................. 61 Zadanie 12. Gieäda ............................................................................................ 67 Zadanie 13. OdlegäoĈci ..................................................................................... 73 Zadanie 14. Smok Heighwaya ........................................................................... 77 Zadanie 15. Transakcje kasowe ........................................................................ 83 Zadanie 16. Bankomat ...................................................................................... 87 Zadanie 17. PESEL ........................................................................................... 91 Zadanie 18. Cyfry ............................................................................................. 99 Zadanie 19. Ranking zawodników .................................................................... 105 4 W 80 zadaþ dookoäa Excela Zadanie 20. Wybory ........................................................................................ 111 Zadanie 21. Audiotele ..................................................................................... 117 Zadanie 22. Klasy energetyczne ...................................................................... 123 Zadanie 23. Imiona ......................................................................................... 127 Zadanie 24. Kody ............................................................................................ 131 Zadanie 25. Litera A ....................................................................................... 135 Zadanie 26. Adresy e-mailowe ......................................................................... 139 Zadanie 27. Liczby säownie ............................................................................. 143 Zadanie 28. Palindromy .................................................................................. 147 Zadanie 29. Szyfr Cezara ................................................................................. 151 Zadanie 30. Szyfr podstawieniowy ................................................................... 155 Zadanie 31. Szyfr gaderypoluki ........................................................................ 159 Zadanie 32. Szyfr zegarowy ............................................................................. 163 Zadanie 33. Pechowe piñtki ............................................................................ 169 Zadanie 34. Cukiernia ..................................................................................... 173 Zadanie 35. Fundusze inwestycyjne ................................................................. 177 Zadanie 36. Czas podróĔy ............................................................................... 183 Zadanie 37. Park wodny .................................................................................. 189 Zadanie 38. Pomoc techniczna ........................................................................ 193 Zadanie 39. Koszty pracy ................................................................................ 199 Zadanie 40. Urodziny ...................................................................................... 203 Zadanie 41. Call Center .................................................................................. 207 Zadanie 42. Nagrody pracownicze ................................................................... 213 Zadanie 43. Badania okresowe pojazdów ......................................................... 219 Zadanie 44. Badania profilaktyczne ................................................................. 223 Zadanie 45. Wykresy funkcji ........................................................................... 227 Zadanie 46. Wykres mieszany ......................................................................... 233 Zadanie 47. Ciñg Fibonacciego ....................................................................... 239 Zadanie 48. Cosinus ....................................................................................... 243 Spis treĈci 5 Zadanie 49. Wykres póäkoäowy ........................................................................ 247 Zadanie 50. Wykres Gantta ............................................................................. 251 Zadanie 51. Piramida wieku ............................................................................ 257 Zadanie 52. Dynamiczny wykres ...................................................................... 263 Zadanie 53. Funkcja 3D .................................................................................. 269 Zadanie 54. Zielone miasto ............................................................................. 273 Zadanie 55. Polana ......................................................................................... 277 Zadanie 56. Samochody .................................................................................. 281 Zadanie 57. Solaris ......................................................................................... 285 Zadanie 58. OszczödnoĈci ............................................................................... 289 Zadanie 59. Planeta ........................................................................................ 293 Zadanie 60. Gra .............................................................................................. 299 Zadanie 61. Pole ............................................................................................ 303 Zadanie 62. Liczba S ....................................................................................... 305 Zadanie 63. Koszty przejazdu .......................................................................... 309 Zadanie 64. Fundusz inwestycyjny — wykres ................................................... 315 Zadanie 65. Przystanki autobusowe ................................................................ 323 Zadanie 66. Autobusy ..................................................................................... 329 Zadanie 67. Pole kombi .................................................................................. 335 Zadanie 68. Pola wyboru ................................................................................. 341 Zadanie 69. Oferta handlowa ........................................................................... 347 Zadanie 70. Paski przewijania ......................................................................... 351 Zadanie 71. Pole opcji .................................................................................... 357 Zadanie 72. Kilka pól opcji .............................................................................. 363 Zadanie 73. Minimum, maksimum i miejsce zerowe funkcji .............................. 369 Zadanie 74. Ukäad równaþ ............................................................................... 377 Zadanie 75. Stypendia .................................................................................... 381 Zadanie 76. Podatek liniowy ........................................................................... 387 Zadanie 77. Firma kurierska ............................................................................ 393 6 W 80 zadaþ dookoäa Excela Zadanie 78. SondaĔ wyborczy .......................................................................... 399 Zadanie 79. Ankieta ....................................................................................... 405 Zadanie 80. Archiwum pogody ........................................................................ 413 Dodatek Wykorzystane funkcje ........................................................................ 421 Indeks funkcji ................................................................................................. 429 Indeks narzödzi ............................................................................................... 433 Indeks poziomów trudnoĈci ............................................................................. 437 Zadanie 32. i Szyfr zegarowy 163 Zadanie 32. Szyfr zegarowy Wykorzystane funkcje: DĐ, FRAGMENT.TEKSTU, JEĽELI, LOS, PODAJ.POZYCJù, TEKST, WIERSZ, ZAOKR.DO.CAĐK Wykorzystane narzĊdzia: formuáy, funkcje Poziom trudnoĞci: 5/5 TreĈè zadania Przygotuj arkusz, za pomocą którego bĊdzie moĪna zaszyfrowaü sáowa o maksymalnej dáugoĞci 20 znaków, korzystając z szyfru zegarowego. W szyfrze tym literom przy- porządkowuje siĊ odpowiednie godziny zgodnie z tym, co pokazano na poniĪszym ry- sunku. WiadomoĞü zaszyfrowaną zapisuje siĊ, podając odpowiednie cyfry (poprze- dzone zerem w przypadku godzin jednocyfrowych) jako godzinĊ oraz losową liczbĊ minut po znaku dwukropka. Poszczególne wskazania czasu oddzielane są przecinka- mi. Przykáadowo sáowo latarka moĪe byü zaszyfrowane jako 12:33,01:14,19:45,01:08, 17:24,11:06,01:22. Przyjmij zaáoĪenie, Īe sáowo do zaszyfrowania zapisane jest z uĪyciem liter alfabetu áaciĔskiego (bez polskich znaków diakrytycznych). 164 W 80 zadaþ dookoäa Excela Rozwiñzanie Przygotowywanie arkusza Z algorytmu dziaáania szyfru wynika, Īe szyfrator nie jest jednoczeĞnie deszyfratorem, dlatego konieczne bĊdzie przygotowanie dwóch arkuszy — jednego do szyfrowania hasáa i drugiego do deszyfrowania. Rozpocznij od przygotowania arkusza do szyfrowania. Przygotowanie arkusza do deszyfrowania bĊdzie zadaniem dodatkowym. 1. Sáowo-hasáo do zaszyfrowania wpisywane bĊdzie do komórki A1. Przykáadowo wpisz hasáo latarka. 2. W komórkach zakresu M1:N24 przygotuj tabelĊ zawierającą spis liter alfabetu i odpowiadających im godzin. ZawartoĞü tej tabeli zostaáa przedstawiona poniĪej. 1 a 2 b 3 c 4 d 5 e 6 f 7 g 8 h 9 i 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 j z u w x l m n k y o p r s t Rozbijanie wyrazu na litery 1. Najpierw trzeba sáowo do zaszyfrowania rozbiü na pojedyncze litery, zapisując kaĪdą z liter w osobnej komórce. W tym celu do komórki C1 wstaw funkcjĊ JEĽELI.  Jako argument test_logiczny wstaw funkcjĊ DĐ, wskazując jako jej argument tekst komórkĊ A1 (zastosuj adresowanie bezwzglĊdne). Za funkcją DĐ dopisz znak nieostrej wiĊkszoĞci =, a nastĊpnie wstaw bezargumentową postaü funkcji WIERSZ. Argument test_logiczny przyjmie zatem postaü nastĊpującej formuáy DĐ($A$1) =WIERSZ(). Za chwilĊ zawartoĞü komórki C1 zostanie skopiowana w dóá arkusza aĪ do komórki C20, tak aby w rezultacie litery hasáa byáy zapisane w kolejnych wierszach kolumny C. Zadaniem tej formuáy bĊdzie rozpoznanie, czy pozostaá jeszcze jakiĞ znak hasáa do zapisania w danej komórce z zakresu C1:C20.  Jako argument wartoħè_jeľeli_prawda wstaw funkcjĊ FRAGMENT.TEKSTU, wskazując jako jej argument tekst komórkĊ A1 (zastosuj adresowanie bezwzglĊdne). Jako argument liczba_poczætkowa wstaw bezargumentową postaü funkcji WIERSZ, a jako argument liczba_znaków wpisz wartoĞü 1. Argument wartoħè_jeľeli_prawda przyjmie zatem postaü nastĊpującej formuáy FRAGMENT.TEKSTU($A$1;WIERSZ();1). Za pomocą tej formuáy w kaĪdej kolejnej komórce zakresu C1:C20 „wycinana” jest kolejna (ustalana za pomocą funkcji WIERSZ) litera z hasáa.  Jako argument wartoħè_jeľeli_fađsz wpisz wyraĪenie tekstowe . JeĞli nie ma juĪ znaków do wyciĊcia z hasáa, w kolejnych komórkach zakresu C1:C20 zapisywane bĊdzie puste wyraĪenie tekstowe. Caáa formuáa w komórce C1 bĊdzie nastĊpującej postaci: =JEĽELI(DĐ($A$1) =WIERSZ();FRAGMENT.TEKSTU($A$1;WIERSZ();1); ) Zadanie 32. i Szyfr zegarowy 165 2. Skopiuj zawartoĞü komórki C1 w dóá arkusza aĪ do komórki C20. Kodowanie liter 1. Do komórki D1 wstaw funkcjĊ JEĽELI.  Jako argument test_logiczny wpisz formuáĊ C1 .  Jako argument wartoħè_jeľeli_prawda wstaw funkcjĊ TEKST. Jako argument wartoħè funkcji TEKST wstaw funkcjĊ PODAJ.POZYCJù. Funkcja ta bĊdzie ustalaü pozycje kolejnych liter z hasáa w tabeli godzin. Argumentem szukana_wartoħè bĊdzie zatem komórka C1, argumentem przeszukiwana_tab bĊdzie zakres komórek N1:N24 (zastosuj adresowanie bezwzglĊdne), a argumentem typ_porównania wartoĞü 0. Uzupeánij jeszcze argument format_tekst funkcji TEKST wyraĪeniem tekstowym 00 . DziĊki tak skonstruowanej formule bĊdącej argumentem wartoħè_jeľeli_prawda do kolejnych komórek zakresu D1:D20 wstawiane bĊdą zawsze godziny zapisane w postaci dwucyfrowej, odpowiadające poszczególnym literom alfabetu.  Jako argument wartoħè_jeľeli_fađsz wpisz wyraĪenie tekstowe . JeĞli nie ma juĪ wyciĊtych z hasáa liter, w kolejnych komórkach zakresu D1:D20 zapisywane bĊdzie puste wyraĪenie tekstowe. Formuáa w komórce D1 powinna mieü zatem postaü: =JEĽELI(C1 ;TEKST(PODAJ.POZYCJù(C1;$N$1:$N$24;0); 00 ); ) 2. Skopiuj formuáĊ z komórki D1 w dóá arkusza aĪ do komórki D20. 166 W 80 zadaþ dookoäa Excela Teraz dla kaĪdej litery hasáa trzeba wygenerowaü losową liczbĊ minut. 1. Do komórki E1 wstaw funkcjĊ JEĽELI.  Jako argument test_logiczny wpisz formuáĊ C1 .  Jako argument wartoħè_jeľeli_prawda wstaw funkcjĊ TEKST. Jako argument wartoħè funkcji TEKST wstaw funkcjĊ ZAOKR.DO.CAĐK. Jako argument liczba tej funkcji wpisz formuáĊ LOS()*60, a jako argument format_tekst wpisz wyraĪenie tekstowe 00 . Tak skonstruowana formuáa odpowiedzialna jest za wygenerowanie rzeczywistej liczby losowej z zakresu od 0 do 60, która nastĊpnie zaokrąglana jest do czĊĞci caákowitych (tak aby uzyskaü minuty). Ostatecznie funkcja TEKST „wymusza” zapisanie tej liczby w formacie dwucyfrowym.  Jako argument wartoħè_jeľeli_fađsz wpisz wyraĪenie tekstowe . JeĞli nie ma juĪ wyciĊtych z hasáa liter, w kolejnych komórkach zakresu E1:E20 zapisywane bĊdzie puste wyraĪenie tekstowe. Formuáa w komórce E1 powinna mieü zatem postaü: =JEĽELI(C1 ;TEKST(ZAOKR.DO.CAĐK(LOS()*60); 00 ); ) 2. Skopiuj formuáĊ z komórki E1 w dóá arkusza aĪ do komórki E20. Kolejnym etapem jest záączenie cyfr oznaczających godzinĊ i wygenerowanych minut, tak aby uzyskaü zapis w formacie gg:mm. 1. Do komórki F1 wstaw funkcjĊ JEĽELI.  Jako argument test_logiczny wpisz formuáĊ C1 .  Jako argument wartoħè_jeľeli_prawda wpisz formuáĊ D1 : E1. Symbol jest uĪyty tutaj do poáączenia wyraĪeĔ tekstowych.  Jako argument wartoħè_jeľeli_fađsz wpisz wyraĪenie tekstowe . JeĞli nie ma juĪ wyciĊtych z hasáa liter (a tym samym w komórkach kolumn D i E nie ma oznaczenia godziny i odpowiednio minut), wówczas w kolejnych komórkach zakresu E1:E20 zapisywane bĊdzie puste wyraĪenie tekstowe. Formuáa w komórce F1 powinna mieü zatem postaü =JEĽELI(C1 ;D1 : E1; ). 2. Skopiuj formuáĊ z komórki F1 w dóá arkusza aĪ do komórki F20. Zadanie 32. i Szyfr zegarowy 167 Przedostatnim etapem rozwiązania bĊdzie dopisanie na koĔcu kaĪdego wyraĪenia oznaczającego czas (utworzonego w poprzednim kroku) symbolu przecinka, gdyĪ wáaĞnie takim symbolem mają byü rozdzielone te wyraĪenia w zaszyfrowanym haĞle. Wyjątkiem jest ostatnie wyraĪenie bĊdące rezultatem zakodowania ostatniej litery hasáa — po nim przecinek nie moĪe byü dodawany. 1. Do komórki G1 wstaw funkcjĊ JEĽELI.  Jako argument test_logiczny wpisz formuáĊ (C1 )*(C2 ). Warunek ten sáuĪy sprawdzeniu, czy komórki bieĪącego i kolejnego wiersza nie są puste.  JeĞli komórki bieĪącego i kolejnego wiersza nie są puste, wówczas do wyraĪenia zawierającego godzinĊ i minuty, zapisanego w formacie gg:mm, dopisywany jest przecinek. Dlatego jako argument wartoħè_jeľeli_prawda wpisz formuáĊ F1 , .  JeĞli warunek testu_logicznego nie jest speániony, wówczas przepisywana jest wartoĞü z komórki F1 bez dopisywania symbolu przecinka. Formuáa w komórce G1 powinna mieü zatem postaü: =JEĽELI((C1 )*(C2 );F1 , ;F1) 2. Skopiuj formuáĊ z komórki G1 w dóá arkusza aĪ do komórki G20. Ostatnim juĪ krokiem jest záączenie wyraĪeĔ tekstowych tworzących zaszyfrowane hasáo. Dlatego do komórki I1 wpisz formuáĊ =G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 ´G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20. Hasáo latarka po zaszyfrowaniu moĪe przyjąü postaü 12:33,01:14,19:45,01:08,17:24,11:06,01:22. Uzyskane przez Ciebie wartoĞci minut mogą byü inne niĪ te podane w tym zaszyfrowanym haĞle! (Są to przecieĪ losowe wartoĞci). Zadanie dodatkowe Przygotuj arkusz, za pomocą którego bĊdzie moĪna odszyfrowywaü hasáa o dáugoĞci co najwyĪej 20 znaków. 168 W 80 zadaþ dookoäa Excela Zadanie 33. i Pechowe piñtki 169 Zadanie 33. Pechowe piñtki Wykorzystane funkcje: DZIEĒ, LICZ.WARUNKI Wykorzystane narzĊdzia: funkcje, formatowanie niestandardowe, formuáy Poziom trudnoĞci: 1/5 TreĈè zadania Oblicz, ile piątków w roku 2012 przypada trzynastego dnia miesiąca. Rozwiñzanie Przygotowywanie danych Rozwiązanie zadania rozpocznij od sprawdzenia, w którym dniu tygodnia rozpocząá siĊ rok 2012. W tym celu: 1. Do komórki A1 wpisz tekst Poczætek roku. 2. Do komórki B1 wpisz datĊ 2012-01-01. 3. Do komórki C1 wpisz formuáĊ =B1. 4. Klikając komórkĊ C1 prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu kontekstowego polecenie Formatuj komórki. 5. Uaktywnij zakáadkĊ Liczby. 6. Wybierz kategoriĊ Niestandardowe, a w polu Typ wpisz dddd. 170 W 80 zadaþ dookoäa Excela DziĊki nadaniu komórce takiego formatu sprawdzisz, jakiego dnia tygodnia rozpocząá siĊ rok 2012. Lista wszystkich piñtków Wiedząc, w którym dniu tygodnia rozpocząá siĊ rok 2012, moĪna przygotowaü listĊ wszystkich piątków tego roku. 1. Utwórz w komórkach A4:A55 listĊ kolejnych liczb naturalnych. BĊdą to numery tygodni roku 2012. ListĊ taką moĪesz szybko utworzyü, wpisując do komórki A4 liczbĊ 1 i przeciągając ją w dóá za prawy dolny róg z wciĞniĊtym przyciskiem Ctrl. 2. Do komórki B3 wpisz tekst Data piætku. 3. Do komórki B4 wpisz formuáĊ =B1+5, aby wyznaczyü datĊ pierwszego piątku roku 2012. Data ta powstaáa przez dodanie piĊciu dni do daty 01.01.2012 przypadającej w niedzielĊ. 4. Do komórki B5 wpisz formuáĊ =B4+7 i skopiuj ją w dóá arkusza aĪ do komórki B55. W ten sposób wyznaczone zostaną daty wszystkich piątków roku 2012. 5. W komórkach obok dat piątków okreĞlone zostaną dni miesiąca, w których przypadają piątki. Do komórki C3 wpisz tekst Dzieē. 6. Do komórki C4 wstaw funkcjĊ =DZIEĒ(B4), dziĊki której z daty zawartej w komórce B4 wytniesz numer dnia. 7. Skopiuj formuáĊ z komórki C4 w dóá arkusza aĪ do komórki C55. Zadanie 33. i Pechowe piñtki 171 Piñtki trzynastego Wiedząc, którego dnia miesiąca przypadają kolejne piątki roku 2012, moĪna juĪ obliczyü, ile spoĞród nich przypada wáaĞnie 13 dnia. 1. Do komórki E1 wpisz tekst Liczba piætków przypadajæcych 13 dnia miesiæca. 2. Do komórki E2 wstaw funkcjĊ LICZ.WARUNKI(C4:C55;13). Jako argument kryteria_zakres1 wskaĪ zakres komórek C4:C55, a jako argument kryteria1 wpisz liczbĊ 13. 172 W 80 zadaþ dookoäa Excela
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W 80 zadań dookoła Excela. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego w ćwiczeniach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: