Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00849 012554 17857515 na godz. na dobę w sumie
W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej - ebook/pdf
W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 588
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3355-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

W środowisku akademickim księga jubileuszowa to wydawnictwo naukowe będące szczególnym wyrazem uznania dla badacza, naukowca, któremu jest dedykowane. 40-lecie pracy naukowej Pani Profesor Bernadety Niesporek-Szamburskiej stało się inspiracją dla przyjaciół, współpracowników i uczniów Pani Profesor Bernadety Niesporek-Szamburskiej do przygotowania księgi jubileuszowej.

Zebrane w tym tomie teksty są różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i gatunkowym – są wśród nich rozprawy zakorzenione w różnych dziedzinach nauki (literaturoznawstwie, językoznawstwie, dydaktyce nauczania języka i dydaktyce nauczania literatury), eseje, szkice, osobiste głosy skierowane do Jubilatki. Autorzy artykułów wykorzystują odmienne metodologie i narzędzia badawcze, a przedmiotem oglądu i interpretacji czynią różnego rodzaju teksty (teksty te stworzone przez dzieci, także teksty o dzieciach i dla dzieci).

Artykuły zostały zebrane w trzech rozdziałach: Krajobraz literacko-kulturowy…(14 artykułów, m.in. o poezji lingwistycznej, frazeologii i paremiologii w wierszach Wandy Chotomskiej, stereotypach obcości etnicznej w międzywojennej literaturze dla dzieci i młodzieży, wierszach dziecięcych Joanny Mueller, motywie osła w „Muzykantach z Bremy” i innych tekstach kultury integrowaniu sztuk, aktywności ucznia motywowanej szkolną lekturą, obrazie matki w opowiadaniu Po kamienistej drodze Gustawa Morcinka), Krajobraz językowy…(16 artykułów, m.in. o kulturze językowej Polaków, sposobie popularyzowania wśród młodych użytkowników języka zagadnień poprawnościowych, funkcjonalnym kształceniu językowym, rozwijaniu w szkole sprawności mówienia, stymulowaniu twórczej aktywności językowej dzieci, ortografii, badaniach nad językowym obrazem świata dzieci i młodzieży), Krajobraz inny niż wszystkie. (7 artykułów, poświęconych m.in. edukacji akademickiej i rozwijaniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli, modelach postrzegania niepełnosprawności przez autorów podręczników języka polskiego, technologii cyfrowej we współczesnej szkole) po to, by z jednej strony ukazać bogactwo i różnorodność badań związanych z edukacją polonistyczną i kształceniem nauczycieli, z drugiej – wskazać szerokie pole zainteresowań Pani Profesor Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Jej naukowe poszukiwania, mijane w czasie podróży naukowo-badawczych krajobrazy.

Książka adresowana jest do polonistów, studentów polonistyki, dydaktyków języka ojczystego i literatury oraz do pedagogów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W krajobraz literacko ‑kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek ‑Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej W krajobraz literacko ‑kulturowy i językowy wpisane… Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek ‑Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik ‑Dudek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej Ewa Jaskółowa Recenzenci Kazimierz Ożóg Anna Węgrzyniak W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrz‑ ny krajobraz: z nietkniętymi równinami, z wąwoza‑ mi milczenia, z niedostępnymi górami, z ukrytymi ogrodami. Antoine de Saint ‑Exupéry Słowo wstępne Było już wiele okazji, by wyrazić uznanie Pani Profesor Bernadecie Niesporek ‑Szamburskiej za Jej działalność naukowo ‑badawczą, aktyw‑ ność organizacyjną, zaangażowanie w kształcenie studentów i doktoran‑ tów. Ta jednak jest szczególna – czterdziestolecie pracy naukowej Pani Profesor. Właśnie to wydarzenie stało się inspiracją dla przyjaciół, współ‑ pracowników i uczniów Profesor Bernadety Niesporek ‑Szamburskiej do przygotowania księgi jubileuszowej, przekazania Jubilatce szczerych gratulacji i złożenia Jej najlepszych życzeń. Zebrane w tym tomie teksty są różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i gatunkowym – są wśród nich rozprawy zakorzenione w różnych dziedzinach nauki, eseje, szkice, osobiste głosy skierowane do Jubilatki. Autorzy artykułów wykorzystują odmienne metodologie i na‑ rzędzia badawcze, a przedmiotem oglądu i interpretacji czynią różnego rodzaju teksty. Poruszane w dedykowanych Jubilatce artykułach tematy, podejmowane problemy, przywoływane obszary refleksji układają się w swoiste krajobrazy: literacko ‑kulturowy, językowy, inny niż wszyst‑ kie… I nie jest to przypadek. Krajobrazy towarzyszą bowiem opowieś‑ ciom o ludziach i wydarzeniach, które były ich udziałem w wymiarze jednostkowym bądź zbiorowym. Jedne są nam bliskie, inne chcielibyśmy dopiero poznać. Krajobrazy są także źródłem przeżyć estetycznych, in‑ spiracji, wzruszeń. Przywołują różne myśli, obrazy, wrażenia. Skłaniają też do namysłu, zadumy, wspomnień. Artykuły zostały zebrane w trzech rozdziałach: Krajobraz literacko­ ­kulturowy, Krajobraz językowy, Krajobraz inny niż wszystkie, po to, by z jednej strony ukazać bogactwo i różnorodność badań związanych z edukacją po‑ lonistyczną oraz z kształceniem nauczycieli, z drugiej – wskazać szerokie pole zainteresowań Pani Profesor Bernadety Niesporek ‑Szamburskiej, Jej naukowe poszukiwania, mijane w czasie podróży naukowo ‑badawczych – 7 – Słowo wstępne krajobrazy. W zaproponowany układ księgi dobrze wpisuje się też oso‑ bowość Jubilatki – Jej krajobraz wewnętrzny. Układ i treść księgi mówią także dużo o miejscu i roli Profesor Berna‑ dety Niesporek ‑Szamburskiej w środowisku akademickim i pozaakade‑ mickim. Po pierwsze, ma Pani Profesor wielu przyjaciół i współpracow‑ ników, którzy w różny sposób w jubileuszowym tomie wyrażają swoją dla Niej sympatię i swój podziw. Po wtóre, rozległe są zainteresowania badawcze Jubilatki i obszary Jej aktywności dydaktycznej, organiza‑ cyjnej, społecznej. Przyjaciele, współpracownicy i uczniowie zapełnili karty księgi artykułami na tematy spenetrowane przez Jubilatkę w Jej dotychczasowej pracy naukowej, wokół których organizowała Ona ba‑ dania i którym poświęciła liczne publikacje. Po trzecie, Pani Profesor jest takim naukowcem, dla którego ważne jest zarówno poszukiwanie wiedzy i dochodzenie do prawdy, jak i zastosowanie rezultatów badań w praktyce, zwłaszcza dydaktycznej oraz glottodydaktycznej. Oddając w ręce Szanownej Jubilatki i Czytelników niniejszy tom, ży‑ wimy nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem. W imieniu redaktorek tomu Danuta Krzyżyk Spis treści Słowo wstępne Czcimy dzisiaj Badaczkę o wielu talentach i przymiotach… (Ewa Jaskó­ łowa) Orawskie wspomnienia (Andrzej Król) Jubileuszowy bukiet (Danuta Bula) List gratulacyjny od JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego Tabula gratulatoria Bibliografia prac Profesor Bernadety Niesporek ‑Szamburskiej za lata 1979– 2016 Krajobraz literacko ‑kulturowy Alicja Baluch O poezji lingwistycznej dla dzieci i dorosłych. Od Kaczki Tłumaczki Wan‑ dy Chotomskiej do Psa co się zaszczekał Tymoteusza Karpowicza Zofia Adamczykowa Frazeologia i paremiologia dla najmłodszych w wierszach Wandy Cho‑ tomskiej Zofia Budrewicz Stereotypy obcości etnicznej (na przykładzie międzywojennej literatury dla dzieci i młodzieży) Krystyna Heska ‑Kwaśniewicz Emilii Kiereś odmiany czasu i drogi 7 9 15 21 23 25 31 49 57 67 83 – 581 – Spis treści Ewa Ogłoza Osioł w Muzykantach z Bremy i innych tekstach kultury Krystyna Zabawa „Podsłuchiwanie rzeczywistości” – o trzech wierszach dziecięcych Joanny Mueller Karolina Jędrych Gry fikcja – rzeczywistość w cyklu Pan Kleks Jana Brzechwy Małgorzata Wójcik ‑Dudek Edukacja i czarownice. Franciszka Anny Piwkowskiej. Studium przy‑ padku Lucyna Sadzikowska Portret matki w opowiadaniu Po kamienistej drodze Gustawa Morcinka Krystyna Koziołek Ukryć szwy Europy. Co jest pod Perugą Mirona Białoszewskiego? Jolanta Tambor, Romuald Cudak Dlaczego fantastyka naukowa? Inspiracje twórczością Stanisława Lema dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego Alicja Ungeheuer ‑Gołąb O integrowaniu sztuk na przykładzie pracy z wierszem we wczesnej edukacji Iwona Morawska Aktywność ucznia motywowana szkolną lekturą Ewelina Niemiec Tytuły zbiorów opowiadań w konkursie „Misja – książka!” jako diagno‑ za zainteresowań uczniowskich Krajobraz językowy Jadwiga Kowalikowa O kulturze językowej Polaków z refleksją edukacyjną w tle Danuta Krzyżyk, Helena Synowiec Żywo i obrazowo o trudnych wyrazach i formach gramatycznych (Joanny Krzyżanek Księga językowych porad Lamelii Szczęśliwej) Aleksandra Zok ‑Smoła Dzięki Małgorzacie Musierowicz… O poprawności użycia niektórych przyimków 95 107 125 139 157 175 185 199 211 225 239 253 275 – 582 – Spis treści Anna Tabisz Siedem grzechów głównych przeciwko rozwijaniu sprawności mówie‑ nia w szkole Marta Szymańska Co to znaczy uczyć funkcjonalnie? Próba odpowiedzi Małgorzata Mnich Radość uczenia się, czyli jak sprawić, by uczeń najmłodszy pokochał edukację polonistyczną i szanował język ojczysty Krystyna Gąsiorek ‑Polak Stymulowanie twórczej aktywności językowej dzieci dziewięcioletnich w zakresie metaforyzacji tekstu Jolanta Nocoń Wariantywność aktualizacji wzorca gatunkowego jako problem eduka‑ cyjny (na przykładzie zaproszenia) Edward Polański O trudnościach w zapisywaniu przedrostków typu super ‑, wice ‑, ekstra ‑, mini ‑, maksi ‑, mega ‑ z wyrazami pospolitymi i nazwami własnymi Emilia Czarnota Kilka uwag o problemach ortograficznych w zakresie zapisu mitologi‑ zmów frazeologicznych w szkolnych słownikach Maria Wacławek O profilu uczennicy w stereotypie dziewczyny Marta Kubarek Konceptualizowanie czasu jako przestrzeni w tekstach tworzonych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Urszula Kopeć Konceptulizacje dobroci i dobrego człowieka w wypowiedziach studentów polskich i ukraińskich Marta Kazienko‑Szczerbak Wyrażenia synonimiczne słowa Bóg w wypowiedziach uczniów szkoły podstawowej Diana Jagodzińska Precyzyjny nie znaczy zrozumiany – o czytaniu aktów prawnych Anna Guzy Ocena funkcji językowych i komunikacyjnych prawej półkuli mózgu u pacjenta ze schizofrenią. Studium przypadku 285 299 315 337 351 367 383 393 407 419 431 445 455 – 583 – Spis treści Krajobraz inny niż wszystkie Barbara Pytlos Udział bibliotek publicznych w edukacji polonistycznej (na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu) Alina Budniak Magazyn dla dzieci „Świerszczyk” w projektowaniu zajęć zintegrowa‑ nych w klasach początkowych Danuta Bula O istotną rolę seniorów w wychowaniu dzieci Małgorzata Karwatowska, Izabela Puchala Przyjaźń jako wartość budująca więzi (na przykładzie tekstów piosenek hiphopowych) Agnieszka Rypel Kaleka, niepełnosprawny, inny, a taki sam. Modele postrzegania niepełno‑ sprawności w podręcznikach języka polskiego Sylwia Kuraś Edukacyjne panta rhei Magdalena Ochwat, Przemysław Grzonka Jak zmieniać edukację akademicką, czyli o wspieraniu rozwoju kompe‑ tencji dydaktycznych nauczycieli Aleksandra Achtelik Kultura polska w nauczaniu obcokrajowców. O kulturowych konota‑ cjach polskiej gościnności, czyli co cudzoziemiec winien wiedzieć 469 481 497 507 523 541 551 573 Na okładce i stronach działowych obrazy autorstwa Danuty Buli ze zbiorów prywatnych Redaktor Małgorzata Pogłódek Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Barbara Arenhövel Korektor Marzena Marczyk Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3354‑0 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3355‑7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 36,75. Ark. wyd. 38,0. Papier Sora Mat Plus 90 g, vol. 1.2. Cena 66 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: