Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00445 008939 13448558 na godz. na dobę w sumie
W sercu PC - według Petera Nortona - książka
W sercu PC - według Petera Nortona - książka
Autor: Liczba stron: 640
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-796-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hardware >> elementy komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka 'W sercu PC -- według Petera Nortona' to pozycja zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Jeśli chcesz dobrze zrozumieć działanie komputera, umieć go optymalnie skonfigurować, a w razie pojawienia się problemów poradzić sobie z ich usunięciem, sięgnij po tę pozycję. Dzięki książce rozpoznasz ogromną liczbę podzespołów, urządzeń peryferyjnych i innych opcjonalnych rozszerzeń przeznaczonych dla nowoczesnych 'pecetów'. Książka stanowi również niezbędną pomoc przy konfiguracji i obsłudze komputera.

Nazwisko Petera Nortona -- jednego z wiodących światowych ekspertów w dziedzinie komputerów PC - to gwarancja najwyższego poziomu przekazanych w książce informacji. Jej najnowsze wydanie zawiera gruntownie przerobiony i zaktualizowany materiał, opisujący najnowsze tendencje w świecie komputerów osobistych.

Co można zyskać, przeczytawszy tę książkę?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl W sercu PC — wed³ug Petera Nortona Autor: Scott H. A. Clark T³umaczenie: Wereszczyñski Zygmunt ISBN: 83-7197-796-4 Tytu³ orygina³u: Peter Norton s New Inside The PC Format: B5, stron: 640 Ksi¹¿ka „W sercu PC — wed³ug Petera Nortona” to pozycja zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i dla zaawansowanych u¿ytkowników komputerów. Jeġli chcesz dobrze zrozumieæ dzia³anie komputera, umieæ go optymalnie skonfigurowaæ, a w razie pojawienia siê problemów poradziæ sobie z ich usuniêciem, siêgnij po tê pozycjê. Dziêki ksi¹¿ce rozpoznasz ogromn¹ liczbê podzespo³ów, urz¹dzeñ peryferyjnych i innych opcjonalnych rozszerzeñ przeznaczonych dla nowoczesnych „pecetów”. Ksi¹¿ka stanowi równie¿ niezbêdn¹ pomoc przy konfiguracji i obs³udze komputera. Nazwisko Petera Nortona — jednego z wiod¹cych ġwiatowych ekspertów w dziedzinie komputerów PC — to gwarancja najwy¿szego poziomu przekazanych w ksi¹¿ce informacji. Jej najnowsze wydanie zawiera gruntownie przerobiony i zaktualizowany materia³, opisuj¹cy najnowsze tendencje w ġwiecie komputerów osobistych. Co mo¿na zyskaæ, przeczytawszy tê ksi¹¿kê? • Znajomoġæ podstawowych podzespo³ów p³yty g³ównej komputera PC • Wiedzê na temat ró¿nych procesorów (ich wydajnoġci, wspólnych cech i ró¿nic) • Solidne podstawy do poznawania zagadnieñ sieciowych • Zrozumienie zaawansowanych zagadnieñ dotycz¹cych pamiêci komputerów PC • Szerok¹ wiedzê na temat kart grafiki i wyġwietlaczy • Poznanie ró¿nych metod druku komputerowego • Poszerzenie wiedzy na temat zagadnieñ komunikacyjnych, w tym modemów i ³¹cz szerokopasmowych • Znajomoġæ dysków IDE i SCSI • Zrozumienie najwa¿niejszych etapów rozruchu komputera PC • Zapoznanie siê z jêzykami komputerowymi • Mo¿liwoġæ spojrzenia w przysz³oġæ technologii komputerowych Spis treści O Autorze ......................................................................................... 15 Wprowadzenie .................................................................................. 17 Część I Szklana skrzynka ...................................................l.......... 23 Rozdział 1. Komputer stacjonarny ....................................................................... 25 Trzy główne części ...................................................n..............................................26 Jednostka centralna ...................................................n..............................................26 Co tu mamy? — Pięć systemów w komputerze...................................................n.26 Pięć systemów jako całość ...................................................n..............................38 Wyświetlacz...................................................n...................................................n.....38 Urządzenia wejściowe ...................................................n..........................................39 Wewnątrz komputera ...................................................n...........................................39 Rozdział 2. Komputery przenośne........................................................................ 41 Od komputerów walizkowych do laptopów i dalej ...................................................n..41 Komputery przewoźne ...................................................n...................................42 Prawdziwie komputery przenośne ...................................................n...................42 Laptopy i nasz przykładowy Dell Inspiron 8100...................................................n42 Nowe, cieńsze laptopy...................................................n....................................49 Komputery PC mniejsze niż laptopy ...................................................n................50 Wyposażenie spotykane prawie wyłącznie w komputerach przenośnych......................51 Co to za nazwy: PCMCIA, karta PC i CardBus? ..................................................51 Lekcje pobrane od przenośnych komputerów ...................................................n.........53 Ograniczenie miejsca prowadzi do zamkniętych rozwiązań...................................54 Ograniczone miejsce ogranicza możliwości rozbudowy .........................................54 Ograniczone miejsce oznacza większą kontrolę jakości ........................................56 Jeśli wystarczająco dużo ludzi czegoś chce…...................................................n...56 Przedłużanie żywotności baterii ...................................................n............................57 Jeśli tylko jest to możliwe, zawsze korzystaj z zasilania sieciowego.......................57 Dbaj o odpowiednie ładowanie baterii...................................................n..............58 Korzystanie z funkcji oszczędzania energii...................................................n.......58 Podsumowanie ...................................................n...................................................n.62 Rozdział 3. Komputery kieszonkowe i ręczne ....................................................... 63 Włóżmy komputer do kieszeni ...................................................n..............................64 „Starożytność” ...................................................n...................................................n.64 Firma Psion...................................................n...................................................n64 Jabłko Newtona ...................................................n.............................................64 6 W sercu PC — według Petera Nortona PalmPilot ...................................................n...................................................n.........66 Piszmy poprawnie...................................................n..........................................67 Graffiti...................................................n...................................................n.......68 PIM-y, a nie Palmy ...................................................n........................................69 Palmy, a nie PIM-y...................................................n........................................71 Linux pod ręką — Agenda...................................................n....................................77 Urządzenia z Windows...................................................n.........................................78 Windows CE 1.0 i 2...................................................n.......................................78 Windows CE 3.0...................................................n............................................79 Komputery ręczne...................................................n..........................................80 Porównania ...................................................n...................................................n......80 Rozdział 4. Zrozumieć bity i bajty ....................................................................... 83 Czym są informacja i dane? ...................................................n..................................83 Jaki jest rozmiar pytania?...................................................n................................84 Jaki jest rozmiar odpowiedzi?...................................................n..........................84 Jak bity i bajty obsadzają kody ASCII?...................................................n..................88 Symbole i kody...................................................n..............................................89 Kody sterujące...................................................n...............................................92 Unicode ...................................................n...................................................n.....93 Zmniejszanie liczby bitów i bajtów a rzeczywistość ...................................................n96 Podsumowanie ...................................................n...................................................n.97 Część II Wewnątrz komputera...................................................l.... 99 Rozdział 5. Pierwsze spojrzenie na płyty główne i procesory.............................. 101 Bezpieczna „chirurgia” jednostki centralnej ...................................................n.........102 Zasady unikania uszkodzeń spowodowanych elektrycznością statyczną ...............103 Ostrożnie z siecią zasilającą — grozi śmiercią!..................................................104 Rejestrowanie zmian i przywracanie poprzedniego stanu....................................104 Fundament, czyli płyta główna...................................................n............................106 Miejsce dla procesora ...................................................n...................................110 „Karmienie” komputera, czyli zasilacz...................................................n...........111 Przestrzeń do zapełnienia, czyli złącza i wnęki...................................................n112 Co się dzieje na magistrali?...................................................n...........................113 Mechanizm „plug-and-play” ...................................................n.........................116 Procesory w komputerach PC ...................................................n.............................118 Czym jest procesor?...................................................n.....................................119 Rodzina Pentium..................................................n...........................................121 Procesor Itanium firmy Intel...................................................n..........................125 Jeśli nasz komputer nie ma procesora firmy Intel... ............................................126 Różne ulepszenia ...................................................n...............................................128 Podsumowanie ...................................................n..................................................129 Rozdział 6. Karty graficzne i monitory ................................................................ 131 Źle się dzieje, gdy nie można pokazać informacji...................................................n..131 Czym jest podsystem wyświetlania? ...................................................n..............131 Podstawowa charakterystyka systemu graficznego...................................................n132 Piksele ...................................................n...................................................n.....133 Rozdzielczość...................................................n..............................................134 Odstęp między plamkami i rozmiar plamki...................................................n.....135 Jak powstają obrazy na ekranie (przegląd)...................................................n............139 Znaki i obrazy rastrowe ...................................................n................................143 Gdzie i w jaki sposób jest tworzony i przechowywany obraz?.............................144 Jak powstaje obraz na ekranie?...................................................n......................146 Spis treści 7 Właściwy dobór kolorów...................................................n....................................148 Regulacja monitora ...................................................n......................................149 Modyfikacja informacji w obrazie ...................................................n.................149 Sposób porozumiewania się z wyświetlaczem ...................................................n......150 Zasady działania wyświetlaczy...................................................n............................151 Lampy kineskopowe ...................................................n....................................151 Wyświetlacze ciekłokrystaliczne ...................................................n...................153 Podsumowanie ...................................................n..................................................158 Rozdział 7. Dyski i inne nośniki danych w komputerze PC................................. 159 Tradycyjne dyski w komputerze PC ...................................................n....................159 Stacje dyskietek dla komputerów PC ...................................................n.............160 Dyski twarde dla komputerów PC ...................................................n.................162 Pochodzenie IDE, EIDE, ATA, ATAPI i innych...................................................n...165 Początki historii ...................................................n...........................................165 EIDE, ATA i ATAPI...................................................n....................................166 Podłączanie urządzeń IDE ...................................................n............................169 Magistrala SCSI ...................................................n................................................170 Architektura SCSI...................................................n........................................170 Kilka „smaczków” SCSI...................................................n...............................171 Urządzenia SCSI...................................................n..........................................173 Kontroler SCSI...................................................n............................................174 Mieszanie dysków IDE i dysków SCSI...................................................n................175 Podsumowanie ...................................................n..................................................176 Rozdział 8. Wymienne nośniki danych ............................................................... 177 Wariacje na temat nośników danych w PC...................................................n...........177 Różnorodność nośników danych w komputerze PC .................................................177 Główne i dodatkowe nośniki danych...................................................n..............178 Wymienne magnetyczne nośniki danych...................................................n...............178 Taśma magnetyczna ...................................................n.....................................178 Wymienne dyski twarde ...................................................n...............................180 Dyski twarde z wymiennym nośnikiem...................................................n..........181 Dyskietki specjalne ...................................................n......................................181 Napędy Iomega ZIP...................................................n.....................................182 Dyski twarde na kartach PC, karty z paskiem magnetycznym i inne podobne urządzenia ...................................................n..........................183 Wymienne optyczne nośniki danych...................................................n....................184 Płyty kompaktowe ustanawiają standard ...................................................n........185 Dyski CD-ROM nie różnią się zbytnio — różnią się zaś czytniki.........................186 Odmienna technika: dyski do jednokrotnego zapisu (CD-R)................................187 CD-RW umożliwia wielokrotny zapis ...................................................n............189 Płyta DVD (Digital Versatile Disc)...................................................n................190 Urządzenia do magnetooptycznego zapisu danych ...................................................n193 Podstawy magnetooptycznej metody zapisu danych...........................................193 Elektroniczne nośniki danych dla komputerów PC...................................................n195 Karty pamięci typu flash...................................................n...............................195 Miniaturowe karty pamięci ...................................................n...........................196 Podsumowanie ...................................................n..................................................198 Rozdział 9. Porty szeregowe ............................................................................. 199 Rozmowa przez cienką rurkę, czyli porty szeregowe................................................199 Podstawy komunikacji szeregowej..................................................n..................200 Szereg portów szeregowych...................................................n................................202 Łącze szeregowe bez użycia przewodów, czyli IrDA..........................................202 Uniwersalna magistrala szeregowa (USB)...................................................n......203 8 W sercu PC — według Petera Nortona IEEE 1394 FireWire...................................................n...........................................208 Jeśli potrzeba dużo portów szeregowych… ...................................................n..........211 Rozwiązanie z kartą rozszerzającą...................................................n.................211 Rozwiązanie z siecią lokalną ...................................................n.........................211 Rozwiązanie ostateczne ...................................................n................................212 Podsumowanie ...................................................n..................................................212 Rozdział 10. Porty równoległe............................................................................. 213 Szybsza ścieżka ...................................................n.................................................213 Oryginalny jednokierunkowy port drukarkowy firmy IBM ...................................213 Dwukierunkowe porty drukarkowe...................................................n................214 Ulepszone porty drukarkowe...................................................n.........................214 Konstrukcja mechaniczna ...................................................n.............................217 Porty „drukarkowe” nie tylko dla drukarek...................................................n...........218 Porty drukarkowe wcale nie są przeznaczone dla drukarek .......................................218 Podsumowanie ...................................................n..................................................219 Rozdział 11. Sieci przewodowe i bezprzewodowe ................................................ 221 Czym jest sieć?...................................................n..................................................221 Dlaczego sieć jest potrzebna?...................................................n..............................222 Cóż złego jest w sieci?...................................................n..................................223 Rodzaje sieci ...................................................n...................................................n..224 Sieci lokalne (LAN) ...................................................n.....................................224 Sieci rozległe (WAN)...................................................n...................................227 Intranety i Internet ...................................................n.......................................228 Budowa sieci ...................................................n...................................................n..230 Różne topologie ...................................................n...........................................230 Karty i urządzenia sieciowe...................................................n...........................233 Instalacja kablowa...................................................n........................................233 Ethernet, czyli sieć w każdym kącie...................................................n.....................233 Rozwiązania dla małych sieci...................................................n..............................236 Sieci bezprzewodowe...................................................n.........................................237 Sieci o specjalnej konstrukcji ...................................................n........................237 Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11b i 802.11a ..................................................237 Sieci bezprzewodowe Bluetooth...................................................n....................238 Podsumowanie ...................................................n..................................................239 Rozdział 12. Modemy i dostęp szerokopasmowy.................................................. 241 Być w zasięgu ...................................................n...................................................n241 „Śpiewające” komputery ...................................................n....................................242 Dlaczego modemy są potrzebne?...................................................n...................242 Co to jest bod?...................................................n.............................................244 Standardy — im więcej, tym lepiej!...................................................n...............247 Różnorodność modemów ...................................................n.............................248 Modemy kablowe ...................................................n..............................................250 Wszystko cyfrowe ...................................................n.............................................253 Różne odmiany DSL...................................................n....................................254 Sieci ISDN ...................................................n..................................................257 T1 i inne szybkie łącza cyfrowe...................................................n.....................258 Co wybrać?...................................................n...................................................n....259 Podsumowanie ...................................................n..................................................260 Rozdział 13. Urządzenia wejściowe ..................................................................... 261 Klawiatura jest kluczem do wszystkiego...................................................n.................261 Podstawy działania klawiatury ...................................................n......................262 Różne konstrukcje klawiatur ...................................................n.........................262 Spis treści 9 Zadania klawiatury komputera ...................................................n......................265 Kody klawiszy i sterownik klawiatury w jednostce centralnej .............................265 Powiadamianie programów o wciśniętych klawiszach..........................................266 Różne klawiatury dla różnych potrzeb ...................................................n...........266 Alternatywa dla pisania, czyli rozpoznawanie głosu.................................................270 Słuchanie i rozumienie to trudne zadania...................................................n........272 Mowa naturalna i przerywana ...................................................n.......................272 W skrócie: jak to działa?...................................................n...............................273 Rozumienie ...................................................n.................................................274 Jak daleko już zaszliśmy? ...................................................n.............................274 Pokazywanie punktu, czyli kręcenie myszą ...................................................n..........275 Różne rodzaje myszy ...................................................n...................................275 Wiele przycisków i kółko...................................................n..............................279 Inne urządzenia wejściowe dla komputerów PC ...................................................n...281 Skanery...................................................n...................................................n....281 Cyfrowe kamery i aparaty fotograficzne...................................................n.........283 Joysticki i inne urządzenia podłączane do portu gier...........................................285 Podsumowanie ...................................................n..................................................285 Rozdział 14. Drukarki ......................................................................................... 287 Zadania i znaczenie drukarek...................................................n..............................287 Języki opisu strony...................................................n.............................................288 PCL...................................................n...................................................n.........288 PostScript..................................................n...................................................n..289 HP-GL/2...................................................n...................................................n..289 Technologie druku...................................................n.............................................289 Druk uderzeniowy...................................................n........................................289 Drukarki atramentowe ...................................................n..................................291 Monochromatyczne drukarki laserowe ...................................................n...........291 Kolorowe drukarki laserowe ...................................................n.........................293 Drukarki ze stałymi barwnikami ...................................................n....................296 Drukarki sublimacyjne...................................................n..................................298 Inteligentne drukarki stronicowe...................................................n....................299 „Bezmyślne” drukarki stronicowe...................................................n..................301 Uzyskiwanie prawie poprawnego koloru...................................................n...............301 Modele kolorów...................................................n...........................................302 Programy do korekty koloru i profile drukarek...................................................n305 Podsumowanie ...................................................n..................................................307 Część III Czarne skrzynki w szklanej skrzynce.............................. 309 Rozdział 15. Tajemnice płyty głównej.................................................................. 311 Architektura procesora ...................................................n.......................................311 RISC ...................................................n...................................................n.......312 CISC i szczegóły architektury procesorów x86 ..................................................312 Układy „zgodne z Intelem” ...................................................n.................................313 Nowa architektura IA64...................................................n................................315 EPIC ...................................................n...................................................n.......315 X86-64, czyli alternatywa z firmy AMD ...................................................n........316 Jednostka interfejsu magistrali...................................................n.......................316 Rozdzielanie instrukcji i danych...................................................n....................317 Przewidywanie działań i ich wykonywanie...................................................n.....317 Rejestry są miejscem tymczasowego przechowywania danych............................318 Obliczanie adresów ...................................................n......................................323 10 W sercu PC — według Petera Nortona Jednostka arytmetyczno-logiczna...................................................n...................328 Pamięć podręczna pierwszego poziomu...................................................n..........332 Architektura układów towarzyszących procesorowi .................................................334 Pamięć...................................................n...................................................n.....335 Porty ...................................................n...................................................n.......340 Przerwania, czyli siła napędowa ...................................................n..........................342 Nasłuch kontra przerwania...................................................n............................342 Tablica wektora przerwań...................................................n.............................343 Jak powstają przerwania? ...................................................n.............................344 Programy obsługi przerwań...................................................n...........................346 Usługi BIOS w pamięci ROM ...................................................n.......................347 Usługi DOS i BIOS w pamięci RAM ...................................................n.............347 Czym jest kanał DMA? ...................................................n......................................348 Dlaczego DMA popadł w niełaskę? ...................................................n...............349 Powrót DMA...................................................n...............................................350 Dostosowywanie się do zegara ...................................................n............................350 Porównanie asynchronicznego i synchronicznego działania komputerów .............351 Różne zegary do różnych celów ...................................................n....................351 Co to jest superskalowanie? ...................................................n..........................353 Magistrale systemowe: ISA, PCI i AGP...................................................n...............354 Pierwotna magistrala ISA ...................................................n.............................354 Magistrala PCI ...................................................n............................................355 PCI jako oś „północ-południe” w komputerze PC ..............................................359 AGP, czyli boczna ścieżka do ulepszonej grafiki................................................ 360 Wiele magistral PCI w jednym komputerze...................................................n....362 Mostek południowy...................................................n......................................363 Co zyskano dzięki oddzieleniu mostka północnego od południowego?.................364 PCI-X, czyli kolejna wersja PCI...................................................n....................364 PXI-X i 3GIO...................................................n..............................................366 Ocena wydajności za pomocą testów...................................................n...................367 FLOPS, SPEC, MIPS i BogoMips ...................................................n.................368 Podsumowanie ...................................................n..................................................368 Rozdział 16. Proces rozruchu.............................................................................. 369 Czym jest BIOS?...................................................n...............................................369 Historia BIOS-u...................................................n...........................................370 Odwrotna inżynieria BIOS-u...................................................n.........................371 Pamięć CMOS i inne programy...................................................n...........................372 Modyfikacja parametrów zapisanych w pamięci CMOS.........................................372 Pamięć NVRAM...................................................n..........................................373 Test wykonywany po włączeniu zasilania (POST)...................................................n374 Przebieg testu POST ...................................................n....................................374 Programy obsługi urządzeń i oprogramowanie sprzętowe .........................................376 Jakie postępowanie jest właściwe?...................................................n.................377 Odporność BIOS-u na błędy ...................................................n...............................378 Przejście komputera do normalnej pracy...................................................n..............378 Szczegółowa kolejność działań podczas rozruchu systemu .................................380 Główny rekord rozruchowy ...................................................n..........................385 Proces rozruchu systemu operacyjnego ...................................................n..........386 Przyspieszanie procesu rozruchu komputera ...................................................n........388 Komputery z funkcją oszczędzania energii pozornie uruchamiają się szybciej ......389 Powszechnie stosowane opcje dostrajania BIOS-u...................................................n390 Zabezpieczenie pamięci CMOS..................................................n............................393 Producenci BIOS-ów ...................................................n.........................................393 Podsumowanie ...................................................n..................................................394 Spis treści 11 Rozdział 17. Pamięć komputera PC..................................................................... 395 Podstawowy obszar działania procesora...................................................n...............395 Dlaczego pamięć jest miejscem, w którym dzieje się wszystko? ..........................396 Co trzeba wiedzieć o scalonych układach pamięci i o modułach? ........................396 Pamięć ROM i RAM...................................................n....................................397 Co to jest parzystość?...................................................n...................................399 Co to jest ECC? ...................................................n...........................................399 Wewnętrzna organizacja układów pamięci ...................................................n..... 400 Różne odmiany pamięci RAM ...................................................n............................402 Pamięci statyczne RAM (SRAM) ...................................................n..................403 Pamięci dynamiczne RAM (DRAM)...................................................n..............403 Odmiany układów DRAM: FPM, EDO, VRAM, SDRAM oraz DDR RAM.........405 Szybsze pamięci SDRAM...................................................n.............................406 Rambus...................................................n...................................................n....407 Pamięci DDR SDRAM...................................................n.................................411 PC1600 i PC2100 ...................................................n........................................411 Rynek pamięci DDR ...................................................n....................................411 Spodziewana wydajność pamięci DDR ...................................................n..........412 Odmiany pamięci ROM i NVRAM ...................................................n.....................412 Pamięci ROM z programowaną maską...................................................n...........413 Adresowanie pamięci: segmenty firmy Intel ...................................................n.........415 Ograniczenia wprowadzone przez firmy Intel i IBM...........................................416 Nowszy model pamięci...................................................n.................................417 Pamięć pamięci nierówna ...................................................n...................................418 Adresy logiczne, segmentowe, wirtualne, liniowe i fizyczne ...............................419 Pamięć nie dostrzegana przez procesor ...................................................n..........421 Zarządzanie pamięcią w komputerze PC...................................................n.................424 Przydział pamięci w systemie Windows ...................................................n.........425 Polecenie MEM ...................................................n...........................................430 Osławiona bariera 640 kB i sposoby jej przełamywania........................................431 Gospodarka pamięcią w systemie Windows ...................................................n.........432 System Windows ma specjalne wymagania co do pamięci ..................................433 Wirtualne maszyny DOS w systemie Windows..................................................434 Wirtualna maszyna Windows ...................................................n........................435 Sposoby wspomagania systemu Windows w zarządzaniu pamięcią......................435 Programy do zarządzania pamięcią ...................................................n......................436 Ile naprawdę potrzeba pamięci RAM? ...................................................n.................437 Podsumowanie ...................................................n..................................................438 Rozdział 18. Jak są przechowywane dane na dyskach?....................................... 439 Dyski twarde ...................................................n...................................................n..439 Struktury fizyczne...................................................n........................................440 Struktura logiczna dysku działającego w systemie Windows...............................448 Różnice między dyskami twardymi a dyskietkami ...................................................n 469 Główny rekord rozruchowy i partycje ...................................................n............469 Tablice rozszerzonych partycji DOS...................................................n..............473 Porządkowanie chaosu...................................................n.......................................474 Oznaczenia literowe dysków w systemie Windows ............................................474 Pojemność twardego dysku C:...................................................n.......................475 Systemy RAID ...................................................n..................................................475 Dyski optyczne...................................................n..................................................476 Romeo i Joliet odwiedzają High Sierra...................................................n...........477 Universal Data Format (UDF)...................................................n.......................478 Czym są kolorowe księgi?...................................................n.............................478 12 W sercu PC — według Petera Nortona Formaty plików ...................................................n.................................................482 Pliki tekstowe ASCII...................................................n....................................482 Pliki binarne (nie korzystające z kodów ASCII).................................................483 Kompresja danych...................................................n.............................................486 Autonomiczne programy do kompresji danych ..................................................487 Podsumowanie ...................................................n..................................................488 Rozdział 19. Zaawansowane zagadnienia sieciowe............................................. 489 Model warstwowy sieci ...................................................n......................................489 Interfejs sieciowy wymaga sieciowego systemu operacyjnego...................................490 Czym jest sieciowy system operacyjny?...................................................n.........490 Powszechnie znane sieciowe systemy operacyjne ..............................................491 TCP/IP, czyli internetowa „ryba Babel” ...................................................n...............494 Czym jest Internet?...................................................n............................................494 Internet jest i zarazem nie jest podobny do innych sieci ......................................495 Protokoły „do wszystkiego” ...................................................n..........................496 Adresy IP...................................................n...................................................n.499 Nazwy węzłów i domeny...................................................n..............................499 Porty i gniazda sieciowe ...................................................n...............................501 Zapewnienie jakości usług w przyszłym Internecie ..................................................503 Podsumowanie ...................................................n..................................................504 Rozdział 20. Akceleratory graficzne .................................................................... 505 Obrazy wektorowe i rastrowe ...................................................n.............................506 Trójwymiarowe obrazy wektorowe ...................................................n...............508 Jak powstaje obraz w komputerze?...................................................n......................509 Obrazy pełne życia...................................................n.......................................511 Płaszczyzny bitowe i głębia kolorów...................................................n..............512 Układy RAMDAC ...................................................n.............................................516 Program obsługi karty grafiki ...................................................n........................516 Więcej na temat szybkości działania AGP...................................................n............516 Obsługa tekstur w AGP...................................................n................................518 AGP Pro...................................................n...................................................n..518 Poziomy wydajności kart AGP...................................................n......................519 Adresowanie boczne i zwiększanie częstotliwości zegarowej w AGP .................. 520 Świat grafiki trójwymiarowej...................................................n..............................521 Akceleracja grafiki trójwymiarowej...................................................n...............522 Magia 256 bitów ...................................................n..........................................526 Testy wydajności przetwarzania grafiki trójwymiarowej.....................................527 Podsumowanie ...................................................n..................................................528 Rozdział 21. Wnętrze przyszłego komputera PC .................................................. 529 Świat po zmianie ...................................................n...............................................529 To, co jest pewne...................................................n...............................................532 Twoja własna szklana skrzynka...................................................n...........................533 Dodatki...................................................l....................................... 535 Dodatek A System operacyjny: pośrednik między człowiekiem a komputerem ... 537 Czym jest system operacyjny i dlaczego jest on potrzebny? .......................................538 Jak zrezygnować z systemu operacyjnego i dlaczego jest to zły pomysł?.............. 538 Epoka systemu DOS ...................................................n....................................539 Działanie systemu operacyjnego...................................................n....................540 Spis treści 13 DOS nie żyje! Niech żyje Windows! ...................................................n...................545 Obecnie używane odmiany Windows...................................................n.............545 Windows jest środowiskiem sterowanym zdarzeniami..........................................549 Wielozadaniowość bez wywłaszczania i z wywłaszczaniem ...................................550 Wybór systemu operacyjnego dla komputera PC ...................................................n..551 Windows 98 i Windows Me ...................................................n..........................552 Windows 2000 i Windows XP ...................................................n......................552 Linux ...................................................n...................................................n.......553 Unix ...................................................n...................................................n........554 W jaki sposób można uniknąć dokonywania wyboru..........................................554 Podsumowanie ...................................................n..................................................555 Dodatek B Jak ludzie wydają polecenia komputerom? ...................................... 557 Jak zaprząc komputer do pomocy zwykłym ludziom? ..............................................557 Języki asemblera zmniejszają wysiłek umysłowy...............................................558 Praca na wyższym poziomie: niech komputer wykonuje więcej zadań .................562 Podział pracy...................................................n...................................................n..568 Programowanie na poziomie BIOS-u...................................................n.............569 Programu użytkowe (aplikacje) ...................................................n.....................569 System operacyjny jako produkt pośredniczący .................................................569 Jak pracować, by nie wymyślać ponownie koła? ...................................................n...570 Biblioteki programowania...................................................n.............................570 Konsolidacja programów i programy modułowe ................................................ 571 Programowanie obiektowe ...................................................n............................572 Ułatwienia w „programowaniu” komputerów PC przez zwykłych użytkowników.......574 Podsumowanie ...................................................n..................................................576 Słowniczek ..................................................................................... 577 Skorowidz....................................................................................... 617 Rozdział 15. Tajemnice płyty głównej W tym rozdziale zajmiemy się — nazywaną przez wiele osób „wnętrznościami” komputera — płytą główną. Zamontowane są na niej wszystkie najważniejsze części komputera PC, jak również bezpośrednie połączenia do tych części — z wyjątkiem części podłączanych za pomocą zewnętrznych magistral, takich jak: SCSI, USB lub IEEE 1394. Największe znaczenie wśród wszystkich elementów komputera ma pro- cesor. To właśnie on decyduje o zaklasyfikowaniu komputera do określonej grupy. Architektura procesora Konstruktorzy komputerów mówią często o architekturze danego modelu. Cóż okre- ślenie to ma oznaczać? Przecież zwykle dotyczy ono budynków, a nie komputerów! W słowniku amerykańskiej odmiany języka angielskiego słowo architekt zdefiniowa- no jako „projektant” (czegokolwiek), zaś architektura to „struktura” (również czego- kolwiek). A zatem architektura komputerów oznacza opis ułożenia poszczególnych części komputera oraz zasady ich budowy, które umożliwiają między nimi współpracę i określone działanie. Podstawą każdej konstrukcji komputera jest procesor (CPU). Projektanci tego układu scalonego właśnie podczas jego tworzenia ostatecznie decydują o tym, jakie możli- wości będzie posiadał komputer. Na przykład procesor ma określoną liczbę wyprowa- dzeń. Ich liczba i przeznaczenie wskazuje na rozmiar pamięci, która może być z nim połączona, na rodzaj informacji przetwarzanych w procesorze, reakcję na zdarzenia zewnętrzne itp. Procesory z rodziny x86 mają wiele cech wspólnych. Ten zestaw jednorodnych wła- ściwości określa architekturę x86, zaś konstrukcja samego komputera PC jest częścią bardziej ogólnej budowy x86. Zanim przejdziemy do opisu szczegółów związanych z x86, warto omówić różnice występujące między dwiema podstawowymi konstruk- cjami procesorów, oznaczanymi skrótami RISC i CISC. 312 RISC Część III ♦ Czarne skrzynki w szklanej skrzynce RISC jest skrótem od nazwy Reduced Instruction Set Computer (czyli komputer o zredukowanym zestawie instrukcji). Procesor tego typu obsługuje stosunkowo małą liczbę instrukcji. Czyż nie brzmi to dziwnie? Oczywiście, chociaż trzeba pamiętać, że niekiedy jakość jest znacznie ważniejsza niż ilość. Tradycyjnie producenci komputerów konstruują coraz bardziej skomplikowane pro- cesory, by sprostać nowym wymaganiom ekstrawaganckich funkcji. Takie myślenie prowadzi do tworzenia sprzętu, dzięki któremu obsługiwanych jest coraz więcej ro- dzajów instrukcji, lecz odbywa się to kosztem czasu ich wykonywania. Im większy jest zestaw instrukcji, tym dłużej trwa ich wykonywanie. Niektórzy producenci komputerów postępują odwrotnie; chcą zoptymalizować wy- dajność procesorów i zmniejszyć koszt ich produkcji, a zatem konstruują procesory obsługujące niewielką liczbę instrukcji. Typowym procesorem RISC jest PowerPC. Dzięki prostszym instrukcjom, ich wykonywanie może być przyspieszone bez ko- nieczności wbudowywania nowych tranzystorów. Czy jest to logiczne? Oczywiście, niekiedy tak. Jeśli zestaw instrukcji zostanie uproszczo- ny, wszelkie wyrafinowane funkcje muszą być realizowane za pomocą oprogramowania, co zamiast wzrostu wydajności przetwarzania — może spowodować jej spadek. Na obecnym etapie rozwoju technologii procesorów rozwiązania typu RISC stają się coraz bardziej skomplikowane. Obecnie układy RISC obsługują znacznie więcej in- strukcji niż robiły to niegdyś. Z drugiej strony, tradycyjne procesory optymalizowane są z zastosowaniem sztuczek używanych dotychczas tylko w procesorach RISC. Czy zatem, kiedy zamierzamy kupić nowy procesor, powinniśmy wybierać układ typu RISC? Zazwyczaj sprzedawca nie wie, czy dany procesor jest procesorem tego typu. Jedno można stwierdzić z całą pewnością: RISC nie jest już rozwiązaniem, bez którego nie można się obejść. CISC i szczegóły architektury procesorów x86 CISC oznacza Complex Instruction Set Computer (czyli komputer o złożonym zesta- wie instrukcji). Większość komputerów osobistych, także te z procesorami z rodziny x86, ma taką właśnie architekturę. Bez przeszkód mógłbym zapełnić całą dalszą część książki dokładnym opisem zasad działania poszczególnych procesorów z rodziny x86. Znużyłoby to jednak tylko Czy- telników i doprowadziło do łzawienia oczu z wysiłku włożonego w mozolną lekturę. Nie trzeba wcale poznawać wszystkich szczegółów, by uzyskać rzetelną wiedzę ogólną na temat działania procesorów. Ten podrozdział poświęcony jest przeglądowi najważ- niejszych właściwości architektury układów procesorowych. Celowo będzie się tu zacie- rać niektóre granice podziału między poszczególnymi elementami procesora lub grupo- wać je na podstawie wzajemnych powiązań. Dzięki zastosowaniu ujednoliconego opisu, odnoszącego się do każdego procesora z rodziny, można uzyskać pełniejszy i jaśniejszy obraz niż przy szczegółowym opisie różnic między poszczególnymi układami. Rozdział 15. ♦ Tajemnice płyty głównej 313 Na rysunku 15.1 pokazano fotografię najnowszego procesora Pentium 4 firmy Intel, zaś na rysunku 15.2 widać fotografię procesora Celeron, produkowanego przez tę sa- mą firmę. Rysunek 15.1. Układ Pentium 4 jest mikroprocesorem najnowszej generacji Rysunek 15.2. Rodzina mikroprocesorów Celeron była projektowana z myślą o zrównoważeniu wydajności i ceny Trzeba pamiętać, że dalej w tym rozdziale wielokrotnie można będzie znaleźć od- wołania do układów z rodziny x86. Pod tą wspólną nazwą rozumie się nie tylko se- rię mikroprocesorów produkowanych przez firmę Intel, łącznie z wieloma modela- mi Pentium, lecz również wszystkie klony tych procesorów, produkowane przez firmy konkurencyjne (na przykład AMD i VIA oraz Cyrix i IDT). Dla uproszczenia nie będziemy za każdym razem podkreślać tych rozróżnień. Jeśli dany komputer wy- posażony jest w któryś z tych sklonowanych układów, należy przyjąć, że to, co na- pisano o procesorach x86, będzie prawdopodobnie prawdziwe także dla proceso- ra w rozpatrywanym komputerze. Jeżeli różnice między poszczególnymi odmianami będą znaczące, zostanie to wyraźnie podkreślone. Należy także pamiętać o innej ważnej sprawie. Pomimo deklarowanej zgodności układów produkowanych przez firmy AMD lub VIA z rodziną x86, niektóre z nich wymagają użycia specjalnych zestawów układów scalonych na płycie głównej. Jako przykład można podać procesory Duron i Athlon firmy AMD, które nie mogą działać z zestawami układów firmy Intel, a nawet wymagają podstawek o innych rozmiarach. Układy „zgodne z Intelem” Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku Intel był jedynym producentem procesorów z rodziny x86. Gwałtowny wzrost popytu na układy tego typu spowodo- wał, że na rynku pojawiło się wielu producentów wytwarzających procesory „zgodne z Intelem”. Układy te obsługiwały ten sam zestaw instrukcji x86 i często były tańsze niż oryginalne produkty firmy Intel. W pewnych przypadkach wykazywały się nawet lepszą wydajnością. 314 Część III ♦ Czarne skrzynki w szklanej skrzynce Wiodącymi producentami intelowskich podróbek stały się firmy Cyrix i AMD. Firma Cyrix założona została w 1988 roku właśnie po to, aby rozpocząć produkcję mikro- procesorów zgodnych z układami Intela. Seria wytwarzanych przez nią mikroproce- sorów 6x86 porównywalna jest z procesorami Pentium pod względem wydajności obliczeń stałoprzecinkowych, które odgrywają istotną rolę w typowych aplikacjach biurowych. Niestety, z powodu małej wydajności obliczeń używanych w grafice trójwymiarowej, seria ta nie zyskała wielkiego uznania wśród odbiorców. Firma Cy- rix została przejęta przez National Semiconductor w roku 1997, a następnie przez firmę VIA w roku 1999. Na rysunku 15.3 pokazano fotografię procesora Cyrix 3, produkowanego już przez firmę VIA. Rysunek 15.3. Procesor Cyrix 3 firmy VIA jest najnowszą konstrukcją na długiej liście produktów konkurujących na rynku z procesorami firmy Intel Firma AMD (skrót od angielskiej nazwy Advanced Micro Devices) swoim proceso- rem K7 Athlon zagroziła rynkowej pozycji Intela. Seria tych układów przewyższa procesory Pentium III pod wieloma względami i traktowana jest przez wielu najbardziej zagorzałych graczy jako jedyna platforma dla grafiki trójwymiarowej. Na rysunku 15.4 pokazano procesor K6-2, na rysunku 15.5 procesor Duron, a na rysunku 15.6. Athlon — wszystkie opracowane i wyprodukowane przez AMD. Rysunek 15.4. Procesor K6-2 firmy AMD jest innym konkurentem dla układów Intela Rysunek 15.5. Kolejną pozycją w ofercie AMD jest rodzina procesorów Duron Rozdział 15. ♦ Tajemnice płyty głównej 315 Rysunek 15.6. Rodzina procesorów Athlon firmy AMD wybierana jest przez wielu użytkowników, szczególnie przez wymagających graczy Nowa architektura IA64 IA64 to kodowa nazwa nowej technologii procesorów 64-bitowych, opracowanych wspólnymi siłami przez firmy Intel i Hewlett-Packard. Według zamierzeń projektan- tów w obecnym tysiącleciu mają się one stać powszechną platformą obliczeniową. Architektura IA64 zyskała poparcie wszystkich większych firm działających na rynku komputerowym z powodu swojej potencjalnie olbrzymiej wydajności. Z technicznego punktu widzenia, na procesorze IA64 można uruchamiać programy pisane pierwotnie dla architektury x86. Jeżeli jednak chce się uzyskać maksymalną wy- dajność, należy stworzyć oprogramowanie zoptymalizowane dla obliczeń 64-bitowych. W architekturze IA64 przewidziano szereg zaawansowanych metod przetwarzania danych, łącznie z instrukcjami wykorzystującymi długie słowa, predykcją, eliminacją rozgałęzień i spekulatywnym ładowaniem kodu. Jednak najbardziej interesujące w tym wszystkim jest wprowadzenie całkowicie nowego podejścia do obliczeń, nazywanego skrótowo EPIC. EPIC Skrót EPIC pochodzi od angielskiego określenia Explicitly Parallel Instruction Com- puting (co oznacza bezpośrednie równoległe przetwarzanie instrukcji). Dzięki udo- stępnieniu możliwości przetwarzania równoległego już na poziomie instrukcji, prze- łamuje ono tradycyjnie obecne w architekturach RISC i CISC bariery dla programów wykonywanych sekwencyjnie. W tego typu rozwiązaniu system może wykonywać tyle instrukcji, ile wynika z możliwości obliczeń równoległych, jeśli tylko owe instrukcje są odpowiednio powiązane. EPIC oznacza całkowicie nowe metody obliczeniowe. Samo przyjęcie tej technologii nie wystarczy, aby uzyskać efektywny wzrost wydajności. By osiągnąć taki efekt, należy od nowa napisać cały system operacyjny. W fazie opracowania znajduje się już spe- cjalna, 64-bitowa wersja systemu Windows 2000. Istnieją również wersje Linuksa, które obsługują przetwarzanie 64-bitowe. 316 Część III ♦ Czarne skrzynki w szklanej skrzynce X86-64, czyli alternatywa z firmy AMD Jedną z wad intelowskiej technologii IA64 jest brak wstecznej zgodności. Procesor może wykonywać stare aplikacje 32-bitowe poprzez wykorzystanie emulacji, jednak uzyskiwana wówczas wydajność jest mała. W rzeczywistości każda operacja wyko- nywana poprzez emulowanie przebiega wolno. Użytkownicy chcący zastosować architekturę 64-bitową i utrzymać tę samą wydaj- ność, którą mają wykorzystywane przez nich aplikacje 32-bitowe, w zasadzie powinni obsługiwać oddzielne procesory 32-bitowe. Prowadzi to do powstawania dużych dy- lematów przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu nowej technologii na własnym sprzęcie, bowiem można nigdy nie osiągnąć tego, co jest najlepsze w obydwu tech- nologiach! W 64-bitowej architekturze zaprojektowanej przez firmę AMD zastosowano odmienne rozwiązanie. Zamiast całkowitej przebudowy procesora na 64 bity, dodano 64-bitowe rozszerzenia do istniejącej 32-bitowej architektury x86. Dzięki temu w jednym rdze- niu procesora można uzyskać najlepszą z możliwych wydajność w trybie 32-bitowym i jednocześnie zgodność z architekturą 64-bitową. W nowym 64-bitowym rozszerzeniu firmy AMD dodano do rdzenia x86 osiem 64- bitowych rejestrów ogólnego przeznaczenia, 64-bitowe adresowanie pamięci oraz taki sam wskaźnik instrukcji. Rozszerzenia te będą zawarte w mającym się pojawić w nie- długim czasie procesorze K8-Hammer. Jednostka interfejsu magistrali Wyobraźmy sobie, że „odwiedzamy” procesor. Nasze pierwsze wrażenie powodowane jest jego wyglądem zewnętrznym, a dopiero potem tym, co zobaczymy w „przedpo- koju”. Rzeczywisty procesor połączony jest ze światem zewnętrznym za pomocą czę- ści swoich układów elektronicznych, którą nazywamy jednostką interfejsu magistrali. To ona „nadsłuchuje” (sprawdzając napięcie), co dzieje się na niektórych wyprowa- dzeniach i oczekuje na sygnały wejściowe oraz „informuje otoczenie” (ustalając na- pięcie) za pomocą innych wyprowadzeń. Istnieją także takie wyprowadzenia, które mogą „słuchać” lub „informować” w zależności od stanu napięcia na jeszcze innym wyprowadzeniu. Ta część procesora odpowiedzialna jest również za buforowanie sygnałów wejściowych i wyjściowych. Oznacza to, że zawiera ona wzmacniacze sygnałów wyjściowych sto- sowane po to, by można było je odebrać w określonej liczbie układów odbiorczych. Są tu także odbiorniki, które mogą wykrywać sygnały wejściowe i pobierają w tym celu bardzo mało energii. W niektórych układach z rodziny x86 jednostka interfejsu magistrali musi również dokonywać przekształceń poziomów napięcia. W procesorach tego typu zewnętrzne układy mogą pracować przy zasilaniu napięciem o wartości 5 V, zaś układy we- wnętrzne zasilane są napięciem 3,3 V lub 2,5 V. Oznacza to, że poziom napięcia re- prezentujący logiczną jedynkę na wyprowadzeniach zewnętrznych musi być nieco Rozdział 15. ♦ Tajemnice płyty głównej 317 wyższy niż 2 V, lecz wewnątrz procesora jedynce odpowiada poziom około 1 V. W obydwu przypadkach logicznemu zeru odpowiada poziom napięcia bliski 0 V. Od- biorniki w jednostce interfejsu magistrali i wzmacniacze wyjściowe muszą przyjmo- wać i generować sygnały mieszczące się w tych zakresach dla wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych, w zależności od tego, czy podłączone są do układów wewnętrznych procesora, czy do tego, co jest na zewnątrz względem procesora. Oprócz tego, niektóre układy z rodziny x86 mają wewnętrzne generatory zegarowe (czasami mówi się o częstotliwości taktowania procesora), które zwielokrotniają czę- stotliwość zewnętrznego sygnału zegarowego (wówczas mówi się o częstotliwości taktowania magistrali). Jednostka interfejsu magistrali jest zatem odpowiedzialna za generowanie wewnętrznego sygnału zegarowego na podstawie sygnału zewnętrznego oraz za utrzymywanie przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz procesora zsyn- chronizowanego z tymi sygnałami. Rozdzielanie instrukcji i danych Gdy sygnały docierają do wnętrza procesora, muszą być skierowane do odpowiednich bloków wewnętrznych. Porównując procesor z biurem, można sobie wyobrazić, że wygląda to tak, jak praca w recepcji. Sygnały przychodzące stanowią mieszaninę dwóch rodzajów informacji, czyli in- strukcji i danych. Odwołując się do innego porównania — z zakładem produkcyjnym — można sobie wyobrazić wyroby gotowe i materiały. W analogii biurowej byliby to pracownicy biura i klienci, którym pracownicy świadczą jakieś usługi. Instrukcje umieszczane są w kolejce do dekodera instrukcji (w biurze byłaby to in- formacja: „Proszę podejść do okienka numer 3 i stanąć w kolejce”). Dane natomiast przetrzymywane są w poczekalniach, zwanych rejestrami (kolejna analogia biurowa: „
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W sercu PC - według Petera Nortona
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: