Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00488 006693 13590134 na godz. na dobę w sumie
Wakacje w firmie - rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR - ebook/pdf
Wakacje w firmie - rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4068-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Sezon urlopowy oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe koszty i utrudnienia. Jest to związane przede wszystkim z urlopami pracowników. Także księgowi w tych jednostkach mają dodatkowe obowiązki. Wynikają one z konieczności analizowania i księgowania różnych zdarzeń wynikających ze specyfiki tego okresu. Co ważne – wspomniane skutki dotyczą nie tylko zakładów pracy jako podmiotów gospodarczych, ale również zatrudnionych przez nich pracowników. Powszechną bowiem praktyką jest dofinansowywanie przez pracodawców do letniego wypoczynku tych osób oraz członków ich rodzin – w tym dzieci. Popularnym świadczeniem jest również
udostępnianie pracownikom służbowych samochodów, w celu wakacyjnego wyjazdu nad morze, jezioro czy w góry. A to wszystko wymaga odpowiedniego rozliczenia księgowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WAKACJE W FIRMIE R O Z L I C Z A N I E W Y D A T K Ó W O D S T R O N Y V A T , P I T / C I T I U O R ISBN 978-83-269-4068-2 UOM65 WAKACJE W FIRMIE ROZLICZANIE WYDATKÓW OD STRONY VAT, PIT/CIT I UOR Redaktor Rafał Kuciński Autorzy Mariusz Olech Katarzyna Trzpioła Wydawca Norbert Pawlikowski Korekta Zespół ISBN: 978-83-269-4068-2 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 DTP Raster studio Druk Miller Druk sp. z o.o. Książka „Wakacje w firmie – rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgo- dy wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realiza- cji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. SPIS TREŚCI Wstęp .......................................................................................................................................... 5 Rozdział I. Przedsiębiorca może dofinansować urlop pracowników ......................... Wczasy pod gruszą pracownika i jego rodziny ............................................................... Dofinansowanie do wczasów pod gruszą z ZFŚS a przychód pracownika ............... Skutki dla pracownika sfinansowania wczasów ze środków obrotowych ................ Dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży .................................... Pobyt nad morzem czy w górach musi mieć zorganizowany charakter ..................... Rodzic dorosłego dziecka nie skorzysta na zwolnieniu ................................................. Wydatki muszą być udokumentowane ............................................................................. Kolonie dziecka sfinansowane w 100 także bez PIT .................................................... Wypoczynek wspólnie z rodzicami nie wyłącza zwolnienia ....................................... Wczasy zagraniczne tak jak krajowe ................................................................................. Dopłata nie musi trafić do rąk pracownika ...................................................................... Lepsze limitowane zwolnienie niż żadne ......................................................................... Świadczenie urlopowe ......................................................................................................... Dofinansowanie do wypoczynku a koszty podatkowe pracodawcy .......................... Rozdział II. Dofinansowanie do wypoczynku mogą otrzymać również byli pracownicy ........................................................................................................ Rozdział III. Pracodawca może odwołać lub przesunąć urlop pracownika ............... Odwołanie pracownika z urlopu dopuszczalne tylko wyjątkowo ............................... Za przerwany wypoczynek należy się rekompensata ................................................... Udowodnienie poniesienia wydatków spoczywa na pracowniku .............................. Otrzymanie odszkodowania od pracodawcy bez PIT .................................................... Kwotę zwróconą pracownikowi przedsiębiorca zaliczy do kosztów ........................... Z ważnych przyczyn urlop można również przesunąć ................................................. Rozdział IV. Za niewykorzystany urlop pracodawca wypłaca ekwiwalent .............. 7 7 7 10 10 12 13 15 16 17 18 18 18 19 21 23 26 26 27 29 29 31 32 35 Rozdział V. Latem w rodzinnym biznesie mogą pomagać członkowie rodziny ...... Małżonek na etacie mało opłacalny .................................................................................... Nie zawsze pensja płacona dziecku pomniejszy przychód rodzica .............................. Ograniczenia dotyczą także małżonków i dzieci wspólników spółki ......................... Trzeba pamiętać o obowiązkach płatnika ......................................................................... Darmowa pomoc rodziny może przynieść realne korzyści ........................................... Rozdział VI. Od służbowego samochodu na wakacjach trzeba zapłacić podatek .......................................................................................................... Rozdział VII. Dofinansowanie do wczasów nie podlega VAT ..................................... Rozdział VIII. Wyjazd na urlop firmowym autem wpływa na rozliczenia VAT .................................................................................................................. 36 36 39 39 40 41 43 47 49 Rozdział IX. Ważne jest prawidłowe ujęcie wydatków w księgach ............................ 51 4 Wakacje w firmie – rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR WSTĘP Sezon urlopowy oznacza dla przedsiębiorców dodatkowe koszty i utrud- nienia. Jest to związane przede wszystkim z urlopami pracowników. Tak- że księgowi w tych jednostkach mają dodatkowe obowiązki. Wynikają one z konieczności analizowania i księgowania różnych zdarzeń wynikających ze specyfiki tego okresu. Co ważne – wspomniane skutki dotyczą nie tylko zakładów pracy, jako podmiotów gospodarczych, ale również zatrudnio- nych przez nich pracowników. Powszechną bowiem praktyką jest dofinan- sowywanie przez pracodawców do letniego wypoczynku tych osób oraz członków ich rodzin – w tym dzieci. Popularnym świadczeniem jest również udostępnianie pracownikom służbowych samochodów, w celu wakacyjne- go wyjazdu nad morze, jezioro czy w góry. Księgowi powinni pamiętać, że od 1 stycznia 2015 r. istotnie zmieniły się zasady opodatkowania i rozlicza- nia tego rodzaju świadczeń. W tej publikacji znajdziesz omówienie ww. kwestii podparte praktycz- nymi przykładami. Życzę ciekawej lektury Rafał Kuciński 5 ROZDZIAŁ I PRZEDSIĘBIORCA MOŻE DOFINANSOWAĆ URLOP PRACOWNIKÓW W sezonie urlopowym wielu pracowników a także członków ich rodzin korzysta ze świadczeń od pracodawców dotyczących wakacyjnego wypoczyn- ku. Natomiast przedsiębiorcy często otrzymują pomoc od członków swojej rodziny. Świadczenia, o których mowa, wywołują różne skutki podatkowe. Wczasy pod gruszą pracownika i jego rodziny Wakacyjne wsparcie ze strony zakładów pracy najczęściej ma postać dofi- nansowania do wypoczynku realizowanego przez pracowników oraz człon- ków ich rodzin we własnym zakresie, określanego popularnie jako „wczasy pod gruszą”. Źródła takiego dofinansowania mogą być różne, ale z reguły pracodawcy pokrywają ponoszone w tym celu wydatki:   z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS),   ze środków obrotowych zakładu pracy,   ze świadczenia urlopowego. Dofinansowanie do wczasów pod gruszą z ZFŚS a przychód pracownika Obowiązek tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świad- czeń socjalnych wynika z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). W myśl jej przepisów zasad- niczo ciąży on na pracodawcach:   zatrudniających według stanu na początek roku co najmniej 20 pra- cowników w przeliczeniu na pełne etaty, 7   prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Natomiast pozostałym pracodawcom, mającym mniej niż 20 pracowników, fundusz socjalny wolno utworzyć na zasadzie dobrowolności. ZFŚS zasadni- czo tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Środki fun- duszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Obowiązki zaś związane z jego administrowaniem spoczywają na pracodawcy, który pono- si także koszty dokonywanych w tym celu odpisów. Ze środków ZFŚS po- krywane są różnego rodzaju świadczenia, w tym oczywiście także związane z szeroko rozumianym wypoczynkiem. Przy czym ich beneficjentami mogą być nie tylko pracownicy firmy, w której funkcjonuje fundusz socjalny, ale tak- że członkowie ich rodzin oraz byli pracownicy, w tym emeryci i renciści. Na- leży pamiętać o tym, że jeśli dofinansowanie do wczasów pracowników czy kolonii i obozów dla ich dzieci, zakupu karnetów uprawniających do korzy- stania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych albo wycieczek kra- joznawczych odbywa się ze środków ZFŚS – to przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości tych świadczeń powinno być uwzględniane kryterium socjalne. Oznacza to, że pracodawca w omawianym zakresie powinien kierować się sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 usta- wy o ZFŚS). Zasady takiego dofinansowania muszą być określone zakłado- wym regulaminie funduszu socjalnego. Ważne Dofinansowanie do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” wypłacone ze środków ZFŚS, jako nieodpłatne świadczenie jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wartość ww. świadczenia będzie podlegać u tej osoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przepisy przewidują bowiem możliwość zwolnienia od tego podatku do określonej wy- sokości świadczeń związanych z organizacją lub zwrotem kosztu wypoczynku pracowników, jeśli zostaną spełnione wskazane w tym zakresie, ustawowe wa- runki. Podstawą do zastosowania wspomnianej preferencji podatkowej będzie w takim przypadku art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Na jego podstawie wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związ- ku z finansowaniem działalności socjalnej (o której mowa w ustawie o ZFŚS) rze- czowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków 8 Wakacje w firmie – rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR Przedsiębiorca może dofinansować urlop pracowników zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwo- ty 380 zł. Przy czym rzeczowymi świadczeniami w rozumieniu tego przepisu nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary bądź usługi. Ważne Dofinansowanie pracownikowi z ZFŚS „wczasów pod gruszą” podlega zwolnie- niu od PIT, ale tylko w ramach limitu rocznego 380 zł. Pod kątem tego zwolnienia zakład pracy powinien wziąć pod uwagę wypłacone w tym samym roku inne świadczenia z ZFŚS. Wartość wskazanych świadczeń w roku podatkowym powinna być zatem zsumowana i jeśli w wyniku tej operacji wystąpi nadwyżka powyżej ww. kwoty 380 zł, wówczas różnicę należy zaliczyć do przychodów pracownika podlegają- cych PIT. Następnie od tych przychodów pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wykazać je w rocznej informacji PIT-11 (względnie w sporządzonym za pracownika zeznaniu PIT-40). PRZYKŁAD Dopłata do wczasów W lipcu 2015 roku pracownik otrzymał od pracodawcy dofinansowanie do wczasów  w kwocie 530 zł. Świadczenie zostało sfinansowane ze środków ZFŚS. Dotychczas  w bieżącym roku pracownik nie był beneficjentem tego rodzaju świadczeń (ani ze  wspomnianego funduszu, ani z funduszy związków zawodowych). Otrzymana przez  niego kwota korzysta ze zwolnienia od podatku do wysokości 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67  ustawy o PIT). Natomiast nadwyżkę ponad tę kwotę, w wysokości 150 zł (tj. 530 zł –  – 380 zł), zakład pracy powinien doliczyć do pozostałych przychodów ze stosunku pracy  osiągniętych przez tego pracownika w lipcu br. i opodatkować na zasadach ogólnych.  PRZYKŁAD Kolejne świadczenie z ZFŚS W sierpniu 2015 roku zakład pracy przekazał swojemu pracownikowi dofinansowanie do  wczasów w wysokości 260 zł, sfinansowane z ZFŚS. Ponieważ wspomniany pracownik już  wcześniej, tj. w marcu br., otrzymał z okazji Świąt Wielkanocnych paczkę z artykułami spo- żywczymi o wartości 170 zł, również pokrytą z ZFŚS, w jego przypadku trzeba opodatkować  nadwyżkę łącznej wartości ww. świadczeń ponad roczny limit 380 zł, czyli 50 zł (tj. 170 zł + + 260 zł – 380 zł). Zwolniona od PIT z tytułu dofinansowania do wypoczynku będzie  natomiast kwota 210 zł (tj. 380 zł – 170 zł). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wakacje w firmie - rozliczanie wydatków od strony VAT, PIT/CIT i UOR
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: