Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 003447 18801983 na godz. na dobę w sumie
Walcząc z myślami. Aforyzmy Bruce a Lee w życiu codziennym - książka
Walcząc z myślami. Aforyzmy Bruce a Lee w życiu codziennym - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1812-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zastosuj Wejście Smoka i wkrocz na zupełnie nową drogę:

Celne ciosy inspiracji

Życie samo w sobie jest nauczycielem, a Ty jesteś w stanie ciągłego uczenia się. Trzymasz w ręku spadek po Brusie Lee -- wyjątkowym aktorze, idolu całych pokoleń, mistrzu sztuk walki i filozofie dnia codziennego.

Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok.
'Walcząc z myślami. Aforyzmy Bruce'a Lee w życiu codziennym' to zbiór ponad ośmiuset aforyzmów, które sformułował Mały Smok, by pomóc Ci odszukać sens w otaczającym świecie, poczuć wewnętrzny spokój i harmonię, zrozumieć życie i śmierć oraz rozwinąć swoją osobowość.

Nie nauczysz się pływać, nie wchodząc do wody.
Nauki Bruce'a nieustannie powracają do korzeni zen, nurtu buddyzmu, w którym ulotne wskazówki stanowią wykładnię najprostszej ze wszystkich prawd . Przekazuje Ci swą wiedzę w sposób ciekawy i inspirujący, unikając formy nudnego wykładu.

Celem człowieka jest działanie, a nie myśl, bez względu na to, jak szlachetna by ona nie była.
Bruce Lee zmienił wiele światów -- świat sztuk walki, świat azjatyckiego i amerykańskiego kina, w końcu świat tych wszystkich ludzi, którzy byli jego uczniami i fanami. Teraz przyszedł czas, by i Twój świat przeszedł transformację. Otwórz swój umysł i pozwól przepłynąć do niego myślom, które wypełnią Cię energią idei Mistrza, dając kojące poczucie szczęścia i bezpieczeństwa oraz siłę w pokonywaniu trudności.

Woda może płynąć albo niszczyć. Bądź wodą, mój przyjacielu.
Bez względu na to, jakie są Twoje korzenie kulturowe, jeśli pragniesz odnaleźć prawdę, ta książka będzie dla Ciebie natchnieniem.

Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz. Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz. Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Walcząc z myślami. Aforyzmy Bruce a Lee w życiu codziennym Autor: Bruce Lee T³umaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-1812-5 Tytu³ orygina³u: Striking Thoughts: Bruce Lee s Wisdom for Daily Living Format: A5, stron: 240 Zastosuj Wejœcie Smoka i wkrocz na zupe³nie now¹ drogê: • Źród³o niespotykanej wiedzy • Filozofia chwili obecnej • Osobiste poszukiwanie prawdy Celne ciosy inspiracji ¯ycie samo w sobie jest nauczycielem, a Ty jesteœ w stanie ci¹g³ego uczenia siê. Trzymasz w rêku spadek po Brusie Lee — wyj¹tkowym aktorze, idolu ca³ych pokoleñ, mistrzu sztuk walki i filozofie dnia codziennego. Aby przebyæ tysi¹c mil, trzeba zrobiæ pierwszy krok. „Walcz¹c z myœlami. Aforyzmy Bruce’a Lee w ¿yciu codziennym” to zbiór ponad oœmiuset aforyzmów, które sformu³owa³ Ma³y Smok, by pomóc Ci odszukaæ sens w otaczaj¹cym œwiecie, poczuæ wewnêtrzny spokój i harmoniê, zrozumieæ ¿ycie i œmieræ oraz rozwin¹æ swoj¹ osobowoœæ. Nie nauczysz siê p³ywaæ, nie wchodz¹c do wody. Nauki Bruce’a nieustannie powracaj¹ do korzeni zen, nurtu buddyzmu, w którym ulotne wskazówki stanowi¹ wyk³adniê najprostszej ze wszystkich prawd . Przekazuje Ci sw¹ wiedzê w sposób ciekawy i inspiruj¹cy, unikaj¹c formy nudnego wyk³adu. Celem cz³owieka jest dzia³anie, a nie myœl, bez wzglêdu na to, jak szlachetna by ona nie by³a. Bruce Lee zmieni³ wiele œwiatów — œwiat sztuk walki, œwiat azjatyckiego i amerykañskiego kina, w koñcu œwiat tych wszystkich ludzi, którzy byli jego uczniami i fanami. Teraz przyszed³ czas, by i Twój œwiat przeszed³ transformacjê. Otwórz swój umys³ i pozwól przep³yn¹æ do niego myœlom, które wype³ni¹ Ciê energi¹ idei Mistrza, daj¹c koj¹ce poczucie szczêœcia i bezpieczeñstwa oraz si³ê w pokonywaniu trudnoœci. Woda mo¿e p³yn¹æ albo niszczyæ. B¹dŸ wod¹, mój przyjacielu. Bez wzglêdu na to, jakie s¹ Twoje korzenie kulturowe, jeœli pragniesz odnaleŸæ prawdê, ta ksi¹¿ka bêdzie dla Ciebie natchnieniem. Jeœli tracisz pieni¹dze, nic nie tracisz. Jeœli tracisz zdrowie, coœ tracisz. Jeœli tracisz spokój, tracisz wszystko S P I S T R E ¥ C I S P I S T R E ¥ C I WstÚp do wydania polskiego (Bartosz Oczko) 9 Bruce Lee — kim byï, czego nas nauczyï i jakie wspomnienia zostawiï w naszych sercach (James Coburn) 15 Przedmowa (Linda Lee Cadwell) 17 WstÚp (John Little) 21 CZ}¥m I O pierwotnych zasadach 1. ¿ycie ...............................................................................32 2. Istnienie .........................................................................37 3. Czas ................................................................................38 4. Korzeñ (ěródïo) ............................................................40 5. Teraz (chwila obecna) ...................................................41 6. RzeczywistoĂÊ ...............................................................44 7. Prawa ..............................................................................49 8. WspóïzaleĝnoĂÊ .............................................................50 9. Pustka .............................................................................52 10. O Ămierci .......................................................................54 5 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M CZ}¥m II O czïowieczeñstwie 11. Istota ludzka ..................................................................58 12. Dziaïanie ........................................................................60 13. Wu-wei (naturalne dziaïanie) .......................................62 14. Umysï ............................................................................65 15. MyĂlenie .........................................................................69 16. Koncepcje (myĂlenie abstrakcyjne) .............................72 17. Wiedza ...........................................................................75 18. Idee ................................................................................76 19. Postrzeganie ..................................................................79 20. Ego (samoĂwiadomoĂÊ) ................................................83 21. Koncentracja ..................................................................87 22. RozsÈdek .......................................................................87 23. Emocje ...........................................................................93 24. SzczÚĂcie ........................................................................94 25. Strach .............................................................................95 26. Wola ...............................................................................97 27. Dobra wola ..................................................................100 28. Marzenia ......................................................................102 29. DuchowoĂÊ ..................................................................103 CZ}¥m III O kwestiach egzystencjalnych 30. Zdrowie ........................................................................110 31. Zaloty ...........................................................................111 32. MiïoĂÊ ..........................................................................112 33. Maïĝeñstwo .................................................................113 34. O wychowywaniu dzieci ............................................115 6 S P I S T R E ¥ C I 35. Edukacja .......................................................................116 36. Nauczanie ....................................................................117 37. Etyka ............................................................................121 38. Rasizm ..........................................................................125 39. PrzeciwnoĂci losu ........................................................127 40. Konfrontacja ................................................................132 41. UmiejÚtnoĂÊ dostosowania siÚ ...................................134 42. Filozofia .......................................................................137 CZ}¥m IV O osiÈgniÚciach 43. Praca .............................................................................141 44. JakoĂÊ ...........................................................................144 45. Motywacja ...................................................................146 46. Cele ..............................................................................148 47. Wiara ............................................................................151 48. Sukces ..........................................................................152 49. PieniÈdze ......................................................................154 50. Sïawa .............................................................................156 51. Pochlebstwo ................................................................157 CZ}¥m V O sztuce i artystach 52. Sztuka ...........................................................................160 53. KrÚcenie filmów ..........................................................167 54. Aktorstwo ....................................................................168 7 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M CZ}¥m VI O osobistym wyzwoleniu 55. Warunkowanie ............................................................174 56. Systemy ........................................................................176 57. Oderwanie siÚ ..............................................................181 58. Brak umysïu (Wu-hsin) ..............................................183 59. Buddyzm zen ...............................................................186 60. Medytacja ....................................................................190 61. O byciu w centrum .....................................................193 62. WolnoĂÊ .......................................................................193 CZ}¥m VII Proces stawania siÚ 63. Samorealizacja (rozwój samego siebie) .....................198 64. Pomoc samemu sobie .................................................204 65. Wiedza o sobie ............................................................207 66. Wyraĝanie samego siebie ............................................211 67. O rozwoju (wzrastaniu) .............................................212 68. Prostota .......................................................................215 CzÚĂÊ VIII O najwyĝszych (ostatecznych) zasadach 69. Yin-yang ......................................................................218 70. TotalnoĂÊ .....................................................................223 71. Tao ...............................................................................225 72. Prawda .........................................................................227 8 C Z } ¥ m I V O o s i È g n i Ú c i a c h P r a c a Praktyczna natura Ăwiata — Ten Ăwiat jest bardzo praktyczny. Im wiÚcej pracujesz, tym wiÚksze jest twoje wynagrodzenie. Im mniej pracujesz — tym mniejsze wynagrodzenie. CoĂ za coĂ — Istnieje tylko „coĂ za coĂ”, nigdy „coĂ za nic”. WiÚcej pracy równa siÚ wiÚkszemu wynagrodzeniu — To zgodne z efektem skali: im wiÚcej wïoĝysz, tym wiÚcej wyciÈgniesz. W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M Wynagrodzenie naleĝy odnajdywaÊ w samej pracy — Najwaĝ- niejsza rzecz to fakt, ĝe jestem osobiĂcie zadowolony ze swo- jej pracy. JeĂli moja praca to chïam, bÚdÚ tego tylko ĝaïowaï. Nie liczy siÚ sama praca, ale sposób, w jaki jÈ wykonujesz — Nie liczy siÚ to, co dajesz, ale w jaki sposób to robisz. Wynagrodzenie powinno byÊ proporcjonalne do wykonanej pracy — Nikt nigdy nie bÚdzie robiï niczego z entuzjazmem, jeĂli nie odniesie z tej pracy korzyĂci — wynagradzaj propor- cjonalnie. Silne pragnienie kreuje talenty i stwarza moĝliwoĂci — Mówi siÚ nam, ĝe sam talent stwarza moĝliwoĂci. Ale jak siÚ czasem wydaje, silne pragnienie nie tylko stwarza moĝliwoĂci, ale i ksztaïtuje talenty. Dwa sposoby na zapewnienie sobie godziwego bytu — SÈ dwa sposoby na osiÈgniÚcie dobrobytu. CiÚĝka praca lub wykorzy- stanie wyobraěni (oczywiĂcie to równieĝ wymaga pracy). Niektórzy mogÈ w to nie uwierzyÊ, ale spÚdzaïem godziny nad udoskonalaniem tego, czego dokonaïem. MoralnoĂÊ jednostki znajduje odbicie w jej pracy — WartoĂÊ moralna czïowieka wpïywa na to, jakÈ pracÚ powinien wyko- nywaÊ. Kiedy dziaïa on w sposób zgodny ze swojÈ naturÈ, jest szczÚĂliwy. 142 O O S I k G N I } C I A C H OsiÈganie szczÚĂcia w pracy — Aby ludzie osiÈgnÚli szczÚĂcie w pracy, muszÈ byÊ speïnione trzy poniĝsze warunki: · MuszÈ jÈ lubiÊ. · Nie mogÈ siÚ przepracowywaÊ podczas wykonywania tej pracy. · MuszÈ mieÊ poczucie, ĝe dobrze wykonujÈ swojÈ pracÚ. Trzymaj siÚ swoich zasad i nie sprzedawaj siÚ w pracy — Nigdy nie sprzedam siÚ w taki sposób, aby robiÊ coĂ, w co nie wierzÚ. O potrzebie trzymania czegoĂ w zanadrzu — Nie angaĝuj siÚ w nic peïniÈ swych siï witalnych. CoĂ musi zostaÊ w zanadrzu. Jedna z zachodnich maksym brzmi: „Nie wkïadaj wszystkich jajek do jednego koszyka”, ale odnosi siÚ wyïÈcznie do rzeczy materialnych. Ja odnoszÚ to do sfery emocjonalnej, intelektu- alnej i duchowej. MogÚ pokazaÊ to, w co wierzÚ, poprzez to, jakim praktykom oddajÚ siÚ w ĝyciu. MogÚ siÚ jeszcze wiele nauczyÊ jako aktor. UczÚ siÚ. DajÚ duĝo z siebie, ale nie wszystko. O pracy biurowej — Nigdy nie chciaïem pracy w biurze ani ĝadnej innej, w której musisz pracowaÊ osiem godzin dzien- nie, byle odbÚbniÊ dniówkÚ. Nie sÈdzÚ, abym mógï to znieĂÊ. Nie jestem typem czïowieka, który moĝe dzieñ w dzieñ powtarzaÊ te same czynnoĂci. MuszÚ robiÊ coĂ twórczego i coĂ, co mnie interesuje. 143 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M J a k o Ă Ê O doskonaleniu — Nie chcÚ robiÊ niczego poïowicznie; to, co robiÚ, musi byÊ doskonaïe. Szczere pragnienie, by robiÊ to dobrze — Nie mógïbym siÚ pomyliÊ, poniewaĝ to, co w sobie lubiÚ, to dÈĝenie do najwyĝ- szej jakoĂci i szczere pragnienie, by robiÊ to dobrze. NagrodÈ jest dziaïanie, a nie jego efekty — To moje dziaïania sÈ mojÈ jedynÈ, pewnÈ nagrodÈ, a nie ich efekty. JakoĂÊ mojej nagrody spoczywa w gïÚbi mojej reakcji, w Ărodkowym punk- cie tej czÚĂci mnie, która determinuje moje dziaïania. JakoĂÊ ma wielkie znaczenie — Od dziecka sïowo „jakoĂÊ” wiele dla mnie znaczyïo. W jakiĂ sposób wiem, ĝe to ma znaczenie, i oddajÚ siÚ temu szczerze z wielkim poĂwiÚceniem, zmierza- jÈc w pewnym kierunku; moĝesz byÊ pewny, ĝe Pan JakoĂÊ zawsze bÚdzie nam towarzyszyï. Rób wiÚcej, niĝ naleĝy do twoich obowiÈzków — JeĂli chcesz naleĝycie wypeïniaÊ swoje obowiÈzki, musisz robiÊ nieco wiÚ- cej, niĝ ci wyznaczajÈ. 144 O O S I k G N I } C I A C H Wszelkimi staraniami wspieraj dÈĝenie ku doskonaïoĂci — Staraj siÚ doprowadzaÊ do perfekcji wszystko, czego siÚ podejmu- jesz, mimo ĝe w wiÚkszoĂci przypadków jest to nieosiÈgalne; jednakĝe ci, którzy próbujÈ osiÈgnÈÊ doskonaïoĂÊ i trwajÈ w tym osiÈganiu, o wiele bardziej zbliĝÈ siÚ do niej niĝ ci, których lenistwo i zniechÚcenie spowodowaïy, iĝ siÚ poddali, bo uznali to za nieosiÈgalne. JeĂli juĝ musisz byÊ produktem, bÈdě najlepszym produktem — CzÚstokroÊ ludzie biznesu nie widzÈ w nas istot ludzkich, tylko produkty, zwykïe towary. Jednak ty, jako istota ludzka, masz prawo do bycia najlepszym cholernym produktem, jaki kiedykolwiek chodziï po ziemi, oraz do ciÚĝkiej pracy, by ludzie biznesu musieli ciÚ sïuchaÊ. Masz wobec siebie to wewnÚtrzne zobowiÈzanie, by staÊ siÚ najlepszym produktem wedle twoich wïasnych kryteriów. Nie najwiÚkszym ani tym, który odniósï najwiÚkszy sukces, ale najwyĝszej jakoĂci — gdy to jest osiÈgniÚte, caïa reszta stanowi naturalnÈ konsekwencjÚ. JakoĂÊ to najwyĝsza wartoĂÊ — Najbardziej ze wszystkich war- toĂci ceniÚ jakoĂÊ: pracowaÊ najlepiej, jak siÚ potrafi, z peïnÈ odpowiedzialnoĂciÈ i profesjonalizmem cechujÈcym Numer Jeden. 145 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M M o t y w a c j a Twój umysï determinuje skutki — Kaĝdy — bez wzglÚdu na to, kim jest i gdzie ĝyje — musi wiedzieÊ od wczesnych lat dzie- ciñstwa, ĝe cokolwiek ma miejsce, nie staje siÚ dopóty, dopóki zdarzenie to nie jest dopuszczone przez umysï. Nie liczy siÚ to, co siÚ dzieje w naszym ĝyciu, ale to, jak na te zdarzenia reagujemy. Poraĝka ma miejsce tylko wtedy, gdy twój umysï jÈ uznaje. Cierpienie jest przewaĝnie wytworem naszego wïasnego umy- sïu — RadoĂÊ i cierpienie sÈ owocami — odpowiednio — wïa- Ăciwego lub niewïaĂciwego myĂlenia. Zwïaszcza cierpienie jest wytworem naszego wïasnego umysïu; nigdy nie jesteĂmy tak szczÚĂliwi albo tak nieszczÚĂliwi, jak przypuszczamy, ĝe jeste- Ămy. IdÈc dalej, zgodnie z zasadami filozofii taoistycznej, cier- pienie i radoĂÊ sÈ jednym i tym samym. Poraĝka to stan umysïu — Poraĝka to stan umysïu; nikt nie jest pokonany dopóty, dopóki nie uzna poraĝki za fakt. Poraĝka jest tymczasowa — Dla mnie kaĝda poraĝka jest tym- czasowa, a przykre konsekwencje przegranej stanowiÈ wyïÈcz- nie zachÚtÚ do podjÚcia jeszcze wiÚkszych wysiïków na rzecz osiÈgniÚcia mojego celu. Poraĝka jest po prostu wskaěnikiem opisujÈcym nieefektywnoĂÊ moich dziaïañ; jest ĂcieĝkÈ do osiÈgniÚcia sukcesu i poznania prawdy. 146 O O S I k G N I } C I A C H Nigdy Ăwiadomie nie marnuj energii — Nigdy nie marnuj energii na zmartwienia i negatywne myĂlenie. Kiedy pojawiajÈ siÚ jakieĂ problemy, po prostu je upuĂÊ. ByÊ zniechÚconym oznacza byÊ pokonanym — Nie liczy siÚ to, co przyczynia siÚ do naszego sukcesu lub poraĝki, ale to, w jaki sposób sukces czy poraĝka wpïywajÈ na nasz zapaï. ¿aden czïowiek nie jest pokonany dopóty, dopóki nie jest znie- chÚcony. Problem tkwi w antycypacji cierpienia — Cierpienie samo w sobie w mniejszym stopniu poraĝa nasze zmysïy niĝ prze- widywanie cierpienia. Stañ siÚ tym, o czym myĂlisz — To, o czym ZAZWYCZAJ MY¥LISZ, w ogromnym stopniu determinuje to, czym siÚ w koñcu staniesz. Naucz siÚ odróĝniaÊ katastrofÚ od niedogodnoĂci — UĂwiado- mienie sobie, ĝe coĂ jest dla nas jedynie nieprzyjemnÈ niedo- godnoĂciÈ, a nie ĝadnÈ katastrofÈ, stanowi element wewnÚtrz- nego wglÈdu, przyczynia siÚ do naszego przebudzenia. Gïazy na drodze i kamienie w nurcie rzeki — Czy uczynisz ze swych przeszkód kamienie rozrzucone w nurcie rzeki odgra- dzajÈcej ciÚ od twoich marzeñ, czy moĝe gïazy na drodze do ich osiÈgniÚcia, poniewaĝ pozwalasz, by zapanowaïy nad tobÈ strach, zmartwienia i inne negatywne myĂli? 147 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M Zmiana ma kierunek od wewnÈtrz na zewnÈtrz — Wychodzimy od porzucenia naszego dotychczasowego nastawienia, a nie od zmiany zewnÚtrznych warunków. Nie daj siÚ stïamsiÊ — W chiñskich sklepach wielobranĝowych moĝna kupiÊ zabawkowego psa, coĂ w stylu wañki-wstañki, na którym wypisuje siÚ przysïowie: „Upadnij dziewiÚÊ razy, ale powstañ po dziesiÚciokroÊ”. Nie daj siÚ przybiÊ czy stïam- siÊ — oto nauka. MyĂl pozytywnie — Masz wybór — jesteĂ panem swojego nastawienia — myĂl POZYTYWNIE, KONSTRUKTYW- NIE. Optymizm jest wiarÈ, która prowadzi do sukcesu. Skoñcz z prowadzeniem negatywnego dialogu wewnÚtrznego — JeĂli uwaĝasz, ĝe coĂ jest niemoĝliwe, uczynisz to niemoĝli- wym. Pesymizm tÚpi narzÚdzia, których potrzebujesz do osiÈ- gniÚcia sukcesu. C e l e Cele wypeïniajÈ ĝycie treĂciÈ — Konsekwentne dziaïanie na rzecz osiÈgniÚcia jakiegoĂ celu nadaje twemu ĝyciu znaczenie i wypeïnia je treĂciÈ. 148 O O S I k G N I } C I A C H Trzy pytania — UĂwiadom sobie na swój sposób, czym tak naprawdÚ jest twoja pasja, za którÈ gonisz. W moim przypadku jest to pogoñ za stawaniem siÚ, rozwojem z sekundy na sekundÚ. CiÈgle zadawaïem sobie trzy pytania: „Co to jest, Bruce?”, „Czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe?”, „Czy podchodzisz do tego powaĝnie, czy nie?”. Chodzi o znalezie- nie odpowiedzi na te pytania. Istnienie celu nie zawsze oznacza koniecznoĂÊ jego osiÈgniÚcia — Istnienie celu nie zawsze oznacza koniecznoĂÊ jego osiÈgniÚ- cia. CzÚstokroÊ sïuĝy tylko za coĂ, do czego moĝemy mierzyÊ. Nie obawiaj siÚ poraĝki — Nie poraĝka, ale zaniĝone cele sÈ zbrodniÈ. Kiedy podejmujemy siÚ wielkich rzeczy, nawet klÚ- ska jest chwalebna. Pierwsza zasada, która pomoĝe ci osiÈgnÈÊ cel — Wiedz, czego chcesz. Ja wiem, ĝe przyĂwieca mi szczytny cel, wiÚc rezultaty moich dziaïañ bÚdÈ zadowalajÈce. Nie myĂlÚ o potencjalnych nagrodach, ale o tym, by wprawiÊ w ruch caïÈ maszyneriÚ sïuĝÈcÈ do osiÈgniÚcia celu. Mój wkïad bÚdzie miernikiem moich nagród i sukcesu. Gdy wrzucisz kamyk do zbiornika z wodÈ, jego zetkniÚcie z niÈ wywoïa seriÚ fal, które bÚdÈ roz- chodziÊ siÚ do momentu, aĝ osiÈgnÈ krawÚdzie zbiornika. Dokïadnie to samo siÚ dzieje, kiedy planujÚ moje dziaïania zmierzajÈce do osiÈgniÚcia konkretnego celu. MyĂli to rzeczy — MyĂli sÈ rzeczami w tym sensie, ĝe moĝna przeïoĝyÊ myĂl na jej materialny odpowiednik. 149 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M PoïÈczenie myĂli ze stanowczoĂciÈ w osiÈganiu celu — Zaczynam teraz doceniaÊ wartoĂÊ starego powiedzenia: „ChcieÊ to móc”. WierzÚ, ĝe kaĝdy moĝe skupiÊ myĂli na celu i poïÈczyÊ je ze stanowczoĂciÈ w jego osiÈganiu, z uporem, a takĝe z palÈcym pragnieniem wcielenia tych myĂli w ĝycie. Codzienne postÚpy — Wykonuj codziennie przynajmniej jeden krok przybliĝajÈcy ciÚ do osiÈgniÚcia celu. PrzyszïoĂÊ moĝe byÊ ěródïem twego szczÚĂcia — PrzeszïoĂÊ to historia i tylko przyszïoĂÊ moĝe zapewniÊ ci szczÚĂcie. Dla- tego kaĝdy musi przygotowaÊ siÚ na swojÈ przyszïoĂÊ i samo- dzielnie jÈ tworzyÊ. Rzadko komukolwiek udaje siÚ osiÈgnÈÊ cel za jednym zama- chem — Przejmowanie kontroli nad sobÈ przypomina otwie- ranie sejfu — jeden obrót pokrÚtïa rzadko otwiera drzwi. Kaĝdy krok do przodu, a nawet kaĝdy krok do tyïu prowadzi niezmiennie do osiÈgniÚcia postawionego sobie celu. Nastawienie determinuje poziom, na jaki zdoïamy siÚ wznieĂÊ — Nigdy nie zdobÚdziesz w ĝyciu wiÚcej, niĝ oczekujesz. Kaĝdy czïowiek dzisiaj jest rezultatem swoich wczorajszych myĂli. Zawsze skupiaj siÚ na swoich celach — Skupiaj umysï na rze- czach, których pragniesz, a oderwij go od tych, których nie chcesz osiÈgnÈÊ. 150 O O S I k G N I } C I A C H W i a r a Wiara a zwÈtpienie — SzanujÚ wiarÚ, ale to zwÈtpienie zapew- nia ci rozwój. Dziaïania oparte na wierze — Wiara niepoparta dziaïaniami oznacza ĂmierÊ. Wiara stosowana — Wiara wsparta dziaïaniami to wiara sto- sowana. PotÚga wiary — MyĂli wsparte przez wiarÚ przezwyciÚĝÈ wszelkie przeszkody. Wiara w siebie — Czym ĝyjÚ? WiarÈ w moje moĝliwoĂci, dziÚki którym osiÈgnÚ sukces. Wiara umoĝliwia osiÈgniÚcie tego, w co ludzki umysï moĝe uwierzyÊ lub co moĝe pojÈÊ. Powszechnie wiadomo, ĝe jednostka uwierzy w to, co sobie nieustannie powtarza, bez wzglÚdu na wartoĂÊ logicznÈ wypo- wiedzi. JeĂli wiÚc ktoĂ w kóïko powtarza jakieĂ kïamstwo, w koñcu uzna to kïamstwo za prawdÚ. Co wiÚcej, uwierzy, ĝe to prawda. Kaĝdy czïowiek jest tym, kim jest, z powodu myĂli, które dominujÈ w jego umyĂle za jego pozwoleniem. Wiara to stan umysïu — Wiara to stan umysïu, na który moĝna wpïywaÊ przez samodyscyplinÚ. Wiara prowadzi do speïnienia. 151 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M Podtrzymywanie wiary — Wiara moĝe zostaÊ rozpalona dziÚki stwierdzeniom lub instrukcjom przekazywanym wielokrotnie do podĂwiadomoĂci w procesie autosugestii. To jedyna znana metoda Ăwiadomego rozwoju wiary. Wiara i rozum — Nie mogÚ drwiÊ i nie bÚdÚ drwiï z wiary w czasach, w których rozum wydaje siÚ jaïowÈ pustyniÈ. Wiara utrzymuje duszÚ — Wiara jest wspornikiem duszy, dziÚki któremu cele jednostki mogÈ znaleěÊ swoje fizyczne odzwier- ciedlenie. S u k c e s Definicja sukcesu — Sukces oznacza wykonywanie czegoĂ szczerze i caïym sercem. Aby osiÈgnÈÊ sukces, musisz teĝ otrzymaÊ pomoc ze strony innych ludzi. Sukces to nie kwestia szczÚĂcia — Nie wierzÚ w czysty ïut szczÚĂcia. Musisz sam tworzyÊ swoje szczÚĂcie. Musisz byÊ Ăwiadomy moĝliwoĂci, jakie ciÚ otaczajÈ, i odpowiednio je wykorzystywaÊ. CoĂ koñczy siÚ sukcesem, gdy przygotowany rozpoznajesz moĝ- liwoĂci — MoĝliwoĂci mogÈ siÚ znaleěÊ na twojej ĝyciowej drodze albo nie. ’ut szczÚĂcia moĝe na ciebie trafiÊ albo nie. Ale jeĂli juĝ napotkasz na swej drodze moĝliwoĂci, nazywa- jÈc to ïutem szczÚĂcia, lepiej bÈdě na nie przygotowany. 152 O O S I k G N I } C I A C H O zmyĂle sukcesu — Ludziom moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe jestem zbyt pewny, zbyt Ăwiadomy swojego sukcesu. Otóĝ nie jestem. Sukces osiÈgajÈ ci, którzy przejawiajÈ zmysï sukcesu, sÈ Ăwia- domi sukcesu. JeĂli nie obierzesz sobie ĝadnego celu, jak, u licha, chcesz go osiÈgnÈÊ? Wspinanie siÚ po drabinie sukcesu jest fantazjÈ — JeĂli chodzi o ideÚ wspinania siÚ [po szczeblach drabiny sukcesu], uwaĝam, ĝe to czysty absurd, zwykïa fantazja. Sukcesu nie osiÈga siÚ, po prostu siedzÈc i spekulujÈc. Chociaĝ dzisiaj mi siÚ powodzi, bÚdÚ nadal kontynuowaï odkrywanie samego siebie. Ale to, czy mogÚ „wspiÈÊ siÚ wyĝej”, nadal pozostaje w sferze fantazji. Cena sukcesu — Ten, kto chce osiÈgnÈÊ sukces, musi nauczyÊ siÚ walczyÊ, cierpieÊ i wytrwale dÈĝyÊ do celu. Moĝesz osiÈ- gnÈÊ w ĝyciu bardzo duĝo, jeĂli jesteĂ gotów wiele poĂwiÚ- ciÊ, aby to osiÈgnÈÊ. NajwiÚksza wada sukcesu — NajwiÚkszÈ wadÈ sukcesu jest utrata prywatnoĂci. To przedziwna ironia losu, ĝe wszyscy dÈĝymy do sïawy i bogactwa, ale kiedy juĝ to osiÈgniemy, nie jest wcale tak kolorowo, jak siÚ nam wydawaïo. Sukces komplikuje to, co proste — Wielu ludziom sïowo „suk- ces” kojarzy siÚ z dostÈpieniem raju, ale teraz, kiedy jestem w samym sercu tego „raju”, nie widzÚ nic poza okolicznoĂcia- mi, które wydajÈ siÚ utrudniaÊ zaspokajanie mojej wrodzonej potrzeby prostoty i prywatnoĂci. 153 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M Sukces to nie punkt docelowy — PamiÚtaj, sukces to podróĝ, a nie jej punkt docelowy. Uwierz w swoje umiejÚtnoĂci, a po- radzisz sobie ze wszystkim. Wieczny warunek sukcesu — Cel jest wiecznym warunkiem osiÈgniÚcia sukcesu. Trzy klucze do osiÈgniÚcia sukcesu — Upór, upór i jeszcze raz upór. PotÚgÚ moĝna zbudowaÊ i utrzymaÊ dziÚki codziennej praktyce, nieustajÈcemu wysiïkowi. P i e n i È d z e Natura pieniÚdzy — PieniÈdze same w sobie nie majÈ jawnej natury. PieniÈdze sÈ tym, czym je uczyni czïowiek. PieniÈdze to Ărodki, a nie cel — Juĝ od najmïodszych lat naleĝy uczyÊ dzieci, ĝe pieniÈdze sÈ tylko Ărodkami, pewnym rodza- jem uĝytecznych narzÚdzi. Tak jak wszystkie narzÚdzia, majÈ pewne przeznaczenie, ale nie mogÈ byÊ wykorzystane w kaĝ- dej pracy. Czïowiek powinien siÚ nauczyÊ, jak z nich korzy- staÊ, dowiedzieÊ siÚ, co moĝe dziÚki nim osiÈgnÈÊ, ale takĝe — co najwaĝniejsze — w czym pieniÈdze nie pomogÈ. PieniÈdze to tylko pewien Ărodek warunkujÈcy osiÈgniÚcie celu — Wedle moich zasad pieniÈdze sÈ tylko Ărodkiem. Najwaĝniej- sze sÈ twoje umiejÚtnoĂci lub zamiary. Po nich przyjdzie wszystko inne. 154 O O S I k G N I } C I A C H Sprawiedliwy podziaï zysków — Wielu producentów filmo- wych sÈdzi, ĝe interesujÈ mnie tylko pieniÈdze. To dlatego starajÈ siÚ mnie omamiÊ na planie, obiecujÈc mi wielkie sumy pieniÚdzy i nic poza tym. Ale w duchu pragnÚ jedynie sprawie- dliwego podziaïu zysków. Dobre czasy nie bÚdÈ trwaïy wiecznie — FilozofiÚ dotyczÈcÈ pieniÚdzy odziedziczyïem po moim ojcu. Zwykï mawiaÊ: „JeĂli zarobisz w tym roku dziesiÚÊ dolarów, zawsze pomyĂl sobie, ĝe w przyszïym moĝesz zarobiÊ tylko piÚÊ, wiÚc bÈdě przy- gotowany”. Utrzymuj dystans w stosunku do pieniÚdzy — OczywiĂcie pie- niÈdze sÈ istotne dla utrzymania mojej rodziny i zapewnienia nam wszystkiego, czego potrzebujemy. Ale pieniÈdze to nie wszystko. Najwaĝniejsza jest satysfakcja z pracy — Swego czasu pragnÈ- ïem tych wszystkich wtórnych, poĂrednich rzeczy — pie- niÚdzy, sïawy, wieczorów premierowych czy inauguracyjnych. Teraz, gdy juĝ to mam lub powoli zaczynam to zdobywaÊ, wszystkie te rzeczy przestaïy mi siÚ wydawaÊ tak istotne. Odkryïem, ĝe waĝniejsze jest samo dziaïanie. CzerpiÚ przy- jemnoĂÊ z tego, co robiÚ — pieniÈdze to rzecz wtórna. 155 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M S ï a w a O iluzji „gwiazdorstwa” — „Gwiazda” to iluzja. Czïowieku, to coĂ, co moĝe ciÚ tylko zepsuÊ. Kiedy opinia publiczna nazywa ciÚ gwiazdÈ, lepiej miej ĂwiadomoĂÊ, ĝe to tylko gra. JeĂli uwierzysz i bÚdziesz czerpaï przyjemnoĂÊ z tych wszystkich pochlebstw (tak, jesteĂmy tylko luděmi i wszyscy w nie wie- rzymy oraz do pewnego stopnia napawamy siÚ nimi), zapomi- najÈc o tym, ĝe ci sami ludzie, którzy niegdyĂ byli twoimi „kumplami”, mogÈ ciÚ opuĂciÊ, aby zaprzyjaěniÊ siÚ z kolejnym „zwyciÚzcÈ”, kiedy ty juĝ przestaniesz nim byÊ, to twoja sprawa. Masz do tego prawo (chociaĝ wymaga to pewnej autorefleksji, wybór naleĝy do ciebie; masz takie prawo). Gwiazdy wschodzÈ i spadajÈ — Gwiazdy wschodzÈ i spadajÈ. To nikogo nie dziwi. Wiele z nich nie rozumie samych siebie, wiÚc kiedy doznajÈ poraĝki, czujÈ siÚ zniechÚceni. Powinni zadaÊ sobie pytanie, czy istniaï jakiĂ solidny powód, by ich sukces trwaï, czy moĝe udaïo im siÚ tylko dziÚki szczÚĂciu. JeĂli sÈ skïonni do wyciszenia siÚ i do ponownego zbadania swoich moĝliwoĂci, poczujÈ siÚ lepiej. Ale z wïasnego doĂwiad- czenia wiem, ĝe wiele gwiazd tak siÚ nie zachowuje. Kiedy osiÈgnÈ sukces, Ălepo wierzÈ, ĝe sÈ najwiÚkszymi gwiazdami na Ăwiecie. W koñcu, kiedy bóg szczÚĂcia ich opuszcza, czujÈ siÚ nieszczÚĂliwi. O naduĝywaniu gwiazdorstwa — Jest zbyt wiele gwiazd, a za maïo aktorów. Rekordy sprzedanych biletów czÚstokroÊ zapewniajÈ gwiazdom znaczÈcÈ wïadzÚ. Niestety wiele gwiazd naduĝywa wïadzy. 156 O O S I k G N I } C I A C H Nie daj siÚ oĂlepiÊ sukcesowi — Kiedy osiÈgasz sukces, kiedy zdobywasz sïawÚ, bardzo ïatwo moĝesz zostaÊ omamiony przez te wszystkie wydarzenia. Jeĝeli masz dïugie wïosy, wszy- scy do ciebie podchodzÈ i mówiÈ: „Hej, to jest to, o to cho- dzi!”. Ale jeĂli nie masz nazwiska, powiedzÈ: „Boĝe, spójrz tylko na tego odraĝajÈcego wyrostka”. P o c h l e b s t w o Dwie choroby [ego] — Dwie choroby to: jazda na oĂle w po- szukiwaniu osïa oraz jazda na oĂle bez przejawiania chÚci do zejĂcia z niego. SzeĂÊ chorób [przesadnej samoĂwiadomoĂci] — SÈ to: · ¿Èdza zwyciÚstwa. · ¿Èdza uciekania siÚ tylko do zdobyczy techniki. · ¿Èdza pokazania wszystkiego, czego czïowiek siÚ nauczyï. · ¿Èdza onieĂmielenia wroga. · ¿Èdza odgrywania biernej roli. · ¿Èdza pozbycia siÚ kaĝdej choroby, na którÈ moĝesz zapaĂÊ czïowiek. 157 W A L C Z k C Z M Y ¥ L A M I. A F O R Y Z M Y B R U C E A L E E W ¿ Y C I U C O D Z I E N N Y M Wystrzegaj siÚ „przytakiwaczy” — Mam na myĂli to, ĝe zbyt wielu ludzi tylko ci przytakuje. JeĂli wiÚc rozumiesz, na czym polega ĝycie, potrafisz dostrzec, ĝe toczy siÚ jakaĂ gra — to w porzÈdku, baw siÚ i udawaj. Wtedy wszystko jest w po- rzÈdku. Niestety wiÚkszoĂÊ ludzi daje siÚ omamiÊ i zamydliÊ sobie oczy, poniewaĝ kïamstwo powtarzane po wielokroÊ staje siÚ „prawdÈ”, w którÈ zaczynajÈ wierzyÊ. NieszczeroĂÊ tych, którzy przychodzÈ po radÚ — Nie ma nic bar- dziej nieszczerego niĝ nasza moda na udzielanie i przyjmowa- nie rad. Ten, kto prosi o radÚ, wydaje siÚ szanowaÊ opiniÚ swego przyjaciela, lecz tak naprawdÚ dÈĝy wyïÈcznie do po- twierdzenia swojej wïasnej [opinii] i uczynienia swego doradcy wspóïodpowiedzialnym za swoje dziaïania. A ten, kto udziela rady, odpïaca siÚ za rzekome pokïadanie w nim zaufania przez przejawianie pozornie bezinteresownego entuzjazmu, lecz rzadko kiedy udziela szczerej rady, gdyĝ myĂli wyïÈcznie o wïasnych korzyĂciach lub swojej reputacji. Kiedy ktoĂ chce twojej rady, zazwyczaj szuka tylko twego uznania. 158
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Walcząc z myślami. Aforyzmy Bruce a Lee w życiu codziennym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: