Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00371 006683 20941597 na godz. na dobę w sumie
Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 9 - ebook/pdf
Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 9 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 180
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-699-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> geografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Redakcja „Warsztatów z Geografii Turyzmu” wyjaśnia, że odpowiadając na ogłoszony w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie czasopism naukowych, podjęła starania uruchomienia czasopisma w miejsce wcześniej wydawanej monografii. Udało się spełnić formalne wymagania i opublikować pierwszy zeszyt, dodając w nawiasie nr 8, wskazujący na kontynuację wydawanej od 2011 r. serii monografii o tym tytule. Na skutek nieotrzymania środków na wydawanie czasopisma, powracamy w tym roku do cyklicznego (raz w roku) publikowania monografii, nadając niniejszemu tomowi kolejny numer, czyli 9. Przepraszając Czytelników za zmiany, pragniemy jednak poinformować o pozytywnych praktycznych względach takiego rozwiązania, bowiem wydając niniejszą monografię już w tym roku, dajemy Autorom możliwość uzyskania punktów za publikację artykułów w naszym wydawnictwie.

Książka składa się z prac napisanych przez bardzo młodych adeptów nauki. Autorami są studenci, najmłodsi absolwenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy wyższych uczelni. Problematyka niniejszego numeru jest zróżnicowana, czego potwierdzeniem jest fakt, że w części zawierającej artykuły będą poruszone następujące zagadnienia:

– aktywność rekreacyjno-turystyczna piłkarek nożnych w ich czasie wolnym,

– oferty turystyki filmowej w wyjazdach do Irlandii,

– znaczenie milongi w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi,

– budżet obywatelski narzędziem kreowania przestrzeni rekreacyjnej miasta,

– drzewa jako pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego,

– wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej w uzdrowisku Sopot.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jolanta Wojciechowska, Marzena Makowska-Iskierka – Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Zakład Geografii Turyzmu, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31 RECENZENCI Anna Jęczmyk, Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Łukasz Quirini-Popławski Małgorzata Stanicka, Joanna Szczęsna, Jan Zawadka REDAKTOR INICJUJĄCY Beata Koźniewska REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA Beata Bednarek, Elżbieta Paradowska SKŁAD I ŁAMANIE Beata Bednarek MAPY I RYSUNKI Anna Wosiak KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Authors, Łódź 2019 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.09395.19.0.K Ark. druk. 11,25 ISBN 978-83-8142-698-5 e-ISBN 978-83-8142-699-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SPIS TREŚCI Od Redakcji .................................................................................................................. 7 Artykuły Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych z województwa łódzkiego – GABRIELA DALESZCZYK ........................................ (Leisure time tourist-recreation activity of female football players from Lodz region) Projekt oferty turystyki filmowej jako próba urozmaicenia polskiej oferty wyjazdowej do Irlandii w 2018 roku – AGNIESZKA JAROSZ ............................. (The project of film tourism offer as an attempt to spice the polish travel offer to Ireland in 2018) Milonga w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi – MARTA KORCZAK, ALEKSAN- DRA NAWROT, AGNIESZKA PRYLIŃSKA, MONIKA STUSIO .................................... (Milonga in recreational space of Łódź) Budżet obywatelski jako narzędzie kreowania przestrzeni rekreacyjnej Łodzi – KATARZYNA OKRĘGLICKA, JOANNA RAJCZAK, MONIKA TRAFALSKA ... (The participatory budget as a tool for the creation of a recreation sphere in Lodz) Drzewa – pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego – JOANNA PIETRZAK-ZAWADKA, SEBASTIAN JUSZKO, TOMASZ KUĆ, RADO- SŁAW LEWOŃ, MICHAŁ OSTROWSKI, JUSTYNA ROGALSKA, PAWEŁ ZALEWSKI .... (Trees – natural monuments in the Suwałki landscape park) Wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej (na przy- kładzie uzdrowiska Sopot) – MICHAELA SYWULA ............................................ (Water treatments as a basis for the development of spa tourism «on the example of a spa Sopot») 11 33 49 67 85 99 Notatki naukowe Turystyka na obszarach chronionych w Polsce – PIOTR MIAZEK ................... Tatrzański Park Narodowy – konflikt ochrony przyrody i turystyki – MARTYNA FELCZAK .............................................................................................. Tatrzański Park Narodowy – udostępnianie dla turystów – PATRYCJA LIS .... Pieniński Park Narodowy – cenny krajobrazowo i przyrodniczo – JULIA WAPRZKO ................................................................................................................. Wigierski Park Narodowy – ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kultu- rowego a turystyka – WERONIKA ŁUCZAK ...................................................... Recenzje Filip Dutkowski, Karol Szupryczyński, Monika Wisła, Islandia. Kraina wody i ognia. Inspirator podróżniczy, Wydawnictwo Pascal 2018, ss. 208 – KLAUDIA POTAKOWSKA ....................................................................................... Jakub Rybicki, Po Bajale. Rowerem przez Syberię, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2015, ss. 384 – ANGELIKA KORCZAK .................................. Sprawozdanie Sprawozdanie z Pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki, Bol- zano, Włochy, 7–9 listopada 2018 roku – KATARZYNA ORZECHOWSKA ......... Informacje o Autorach .............................................................................................. 113 121 129 137 143 151 155 159 177 Od Redakcji Redakcja „Warsztatów z Geografii Turyzmu” wyjaśnia, że odpowiadając na ogłoszony w ubiegłym roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs na dofinansowanie czasopism naukowych, podjęła starania uruchomienia czasopisma w miejsce wcześniej wydawanej mo- nografii. Udało się spełnić formalne wymagania i opublikować pierwszy zeszyt, dodając w nawiasie nr 8, wskazujący na kontynuację wydawanej od 2011 r. serii monografii o tym tytule. Na skutek nieotrzymania środ- ków na wydawanie czasopisma, powracamy w tym roku do cyklicznego (raz w roku) publikowania monografii, nadając niniejszemu tomowi ko- lejny numer, czyli 9. Przepraszając Czytelników za zmiany, pragniemy jednak poinformować o pozytywnych praktycznych względach takiego rozwiązania, bowiem wydając niniejszą monografię już w tym roku, da- jemy Autorom możliwość uzyskania punktów za publikację artykułów w naszym wydawnictwie. Książka składa się z prac napisanych przez bardzo młodych adeptów nauki. Autorami są studenci, najmłodsi absolwenci, doktoranci oraz mło- dzi pracownicy wyższych uczelni. Problematyka niniejszego numeru jest zróżnicowana, czego potwierdzeniem jest fakt, że w części zawierającej artykuły będą poruszone następujące zagadnienia: – aktywność rekreacyjno-turystyczna piłkarek nożnych w ich czasie wolnym, – oferty turystyki filmowej w wyjazdach do Irlandii, – znaczenie milongi w przestrzeni rekreacyjnej Łodzi, – budżet obywatelski narzędziem kreowania przestrzeni rekreacyjnej miasta, – drzewa jako pomniki przyrody na terenie Suwalskiego Parku Kra- jobrazowego, – wody lecznicze jako podstawa rozwoju turystyki zdrowotnej w uzdro- wisku Sopot. 8 Od Redakcji Artykuły napisane przez pojedynczych autorów stanowią prezentację rezultatów własnych badań, wykonanych na potrzeby prac dyplomowych (magisterskiej i licencjackiej). Opracowania wieloautorskie przedstawiają z kolei wyniki badań przeprowadzonych w ramach ich działalności w stu- denckim kole naukowym bądź realizacji projektu badawczego (określo- nego na zajęciach akademickich). Z uwagi na specyficznych, bo początkujących, autorów prac nauko- wych zdecydowano się na swoisty eksperyment, czyli opublikowanie na- pisanych przez studentów specjalizacji z turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego krótkich opracowań – za- kwalifikowanych tutaj jako notatki naukowe – na podstawie ich prac przy- gotowanych na semestralne zaliczenie przedmiotu. Spośród zgłoszonych do wydania drukiem przyjęto cztery prace studentek z pierwszego roku (!) licencjatu. Odnoszą się one do turystyki na obszarach chronionych anali- zowanej w świetle własnych doświadczeń oraz samodzielnie zdobytej wiedzy popularnej i naukowej (dotyczą parków narodowych: Tatrzańskie- go, Pienińskiego i Wigierskiego). Grupę tych opracowań otwiera notat- ka wprowadzająca w problematykę turystyki na obszarach chronionych oraz sytuująca jej miejsce w programie kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Łódzkim. Tym samym cała część zawierająca notatki nau- kowe składa się z pięciu prac ściśle powiązanych tematycznie i stano- wiących pewną całość. To eksperymentalne podejście, wyrażone decyzją opublikowania notatek naukowych powstałych na podstawie studenckich prac zaliczeniowych, w założeniu służy jednocześnie zainteresowaniu Czy- telników także taką możliwością wydawniczą. W tym tomie monografii znajdują się również dwie recenzje, zawie- rające krótkie opisy przewodników turystycznych, napisane przez stu- dentki studiów magisterskich. Jeden z tych tekstów dotyczy „inspiratora podróżniczego” po Islandii, a drugi – po Syberii. Obydwie recenzje, uka- zujące najważniejsze walory omówionych wcześniej regionów, zachęcają do odbycia podróży do tych miejsc. Na końcu została zamieszczona – w postaci sprawozdania – bardzo szczegółowa relacja z pierwszego Światowego Kongresu Agroturystyki, który odbył się w listopadzie 2018 r. w Bolzano we Włoszech. W tekście tym zaprezentowano jedynie hasłowo – z uwagi na ograniczenia objętościowe – najnowsze trendy w niezmien- nie popularnej formie turystyki, jaką jest agroturystyka. Od Redakcji 9 Zapraszając Czytelników do dzielenia się wynikami własnych badań na łamach wznowionej serii monografii Warsztaty z Geografii Turyzmu, ży- czymy Państwu inspirujących refleksji po lekturze niniejszego, 9 jej tomu. Komitet Redakcyjny pragnie serdecznie podziękować za wykonanie recenzji wydawniczych artykułów do 9 tomu Warsztatów z Geografii Turyzmu następującym Recenzentom: Dr Annie Jęczmyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dr Katarzynie Mięsiak-Wójcik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dr. Łukaszowi Quirini-Popławskiemu – Uniwersytet Łódzki, Dr Małgorzacie Stanickiej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dr Joannie Szczęsnej – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dr. Janowi Zawadce – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warsztaty z Geografii Turyzmu, T. 9, 2019 Gabriela DALESZCZYK Uniwersytet Łódzki AKTYWNOŚĆ REKREACYJNO-TURYSTYCZNA W CZASIE WOLNYM PIŁKAREK NOŻNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO1 1. Wstęp W końcu XX i w pierwszych dekadach XXI w. ludzie są coraz bardziej aktywni zarówno w sferze zawodowej, jak i w innych dziedzinach życia. Postęp cywilizacyjny stwarza człowiekowi wiele możliwości wyboru form aktywności w czasie wolnym. Francuski socjolog J. Viard policzył, że w cią- gu ostatnich 100 lat czas trwania ludzkiego życia wydłużył się średnio z 500 do 700 tys. godzin, natomiast czas pracy zmniejszył się z 200 tys. do 67 tys. godzin (Viard, 2002). To dowodzi, że praca nie pochłania już prawie po- łowy życia człowieka. Pod koniec XVIII w. przeciętny robotnik miał w ciągu życia 100 tys. godzin czasu wolnego, obecnie jego ilość wzrosła i wspóczes- ny człowiek ma go cztery razy więcej. Dzięki temu może sobie pozwolić na jego aktywne wykorzystanie, uczestnicząc w rekreacji i turystyce. Piłka nożna jest jedną z najpopularniejszych form rekreacji w Polsce. To dyscyplina, którą uprawiają nie tylko mężczyźni, ale również kobiety – mają swoje rozgrywki, wyjeżdżają na zgrupowania i mecze, odnoszą sukcesy i ponoszą porażki. Sport ten w wykonaniu pań ma coraz szersze grono zainteresowanych. Kobieca piłka nożna jest niewiele młodsza od mę- skiej. Jak podaje Pol (2016), początki kobiecego futbolu datuje się na koniec XIX w. Jego kolebką, podobnie jak w przypadku mężczyzn, była Anglia. Ze 1 Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych z województwa łódzkiego (2018) napisanej w Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. UŁ dr hab. Jolanty Wojciechowskiej. 12 Gabriela DALESZCZYK względu na czasy niesprzyjające przełamywaniu stereotypów kobiety, aby spełnić swoje sportowe marzenia, miały do pokonania trudniejszą drogę niż mężczyźni. Jednak dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałości miłośni- czek piłki nożnej ta dyscyplina rozwijała się i przetrwała do dziś. Powstały też liczne organizacje, kluby oraz odbyło się wiele wydarzeń sportowych w piłce nożnej kobiet. Na dowód tego można przytoczyć w pełni profesjo- nalne ligi piłkarskie kobiet, takie jak np. Bundesliga (Niemcy), Toppserien (Norwegia) czy WPS (Stany Zjednoczone) (WP. Kobieta…). Obecnie grono kobiet uprawiających piłkę nożną stale rośnie. Z tego powodu piłkarki nożne stały się w niniejszym opracowaniu podmiotem badań autorki. 2. Cele i metody badań Decydując się na temat badań, autorka kierowała się własnymi zaintereso- waniami – od kilkunastu lat trenuje bowiem piłkę nożną w klubie w To- maszowie Mazowieckim. Jak wspomniano wcześniej, piłkarki nożne z woje- wództwa łódzkiego stały się podmiotem badań, a przedmiotem badań – ich aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym. Niniejsza praca ma na celu zbadanie ilości czasu wolnego piłkarek noż- nych z województwa łódzkiego oraz sprawdzenie, w jaki sposób jest on wy- korzystywany. Problemem badawczym było natomiast ustalenie, czym się charakteryzuje oraz wyróżnia aktywność rekreacyjno-turystyczna kobiet grających w piłkę nożną. Postawiono więc następującą hipotezę: w im wyższej lidze rozgrywkowej znajduje się drużyna zawodniczki, tym ak- tywniej spędza ona czas wolny. Główną metodą badawczą zastosowaną w pracy był wywiad kwestio- nariuszowy. Badania ankietowe zostały przeprowadzone we wrześniu i październiku 2017 r. z zawodniczkami pięciu łódzkich drużyn piłkar- skich. W przypadku ankiet skierowanych do piłkarek nożnych zastosowa- no metodę badań losowych, tj. dobór losowy prosty drużyn, w których grają zawodniczki. Spośród 17 łódzkich klubów wylosowano pięć. Jedną drużyną były zawodniczki z ekstraligi, po jednej drużynie wybrano z I ligi i II ligi oraz dwa zespoły z III ligi. Początkowo w badaniu miały wziąć udział cztery drużyny, co odpowiada liczbie lig utworzonych w PZPN i ŁZPN (ekstraliga, I liga, II liga, III liga), jednak napotkano pewne trudności. Ze względu na małe zainteresowanie zawodniczek badaniem, negatywne Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych… 13 nastawienie do niego oraz niewielki odzew ze strony jednego z klubów, po- stanowiono wyłonić do badania dodatkową drużynę z III ligi. Z tego powodu pierwsze losowanie zostało anulowane, następnie powtórzono losowanie, a jedyną zmianą było wylosowanie dwóch drużyn z urny z klu- bami znajdującymi się w III lidze. Wyniki próby przedstawia tab. 1. Tab. 1. Wyniki wyboru losowego do badań ankietowych w sezonie 2016/2017 r. Numer losowania przypisany drużynie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 drużyn piłkarskich kobiet z woj. łódzkiego Nazwa drużyny UKS SMS Łódź UKS SMS II Łódź MUKS Dargfil Tomaszów Maz. UMKS Włókniarz Zgierz Pogoń Zduńska Wola Kolejarz Łódź Róża Kutno Błękitni Dmosin ULKS MOSIR Sieradz MGUKS Pogoń Zduńska Wola MKS Expom Krośniewianka PTC Pabianiace Wojownik Skierniewice MKS Zduńska Wola Zawisza Fiero Rzgów UKS Piotrcovia Piotrków Tryb. Kotan Ozorków Liga, w której znajduje się drużyna ekstraliga I I II II III III III III III III III III III III III III Liczba za- wodniczek Losowy wybór drużyny 29 30 31 27 20 26 19 19 20 20 22 20 25 26 23 30 18 + – + + – – – – + – – – – – – + – Objaśnienia: „+” oznacza wylosowaną drużynę; „–” oznacza niewylosowaną drużynę. Źródło: opracowanie własne. Odpowiedni dobór drużyn piłkarskich spowodował, że przeprowa- dzone badania są reprezentatywne, gdyż zbiorowość próbna, czyli piłkarki z wybranych zespołów, stanowi statystyczną reprezentację całej zbioro- wości z województwa łódzkiego. W sezonie 2016/2017 w województwie łódzkim było zarejestrowanych 405 piłkarek nożnych, a badania prze- prowadzono ze 132 zawodniczkami. Dokonano ponadto inwentaryzacji bezpośredniej badanych klubów, czyli spisu faktycznego stanu zagospo- darowania sportowego w każdej drużynie. 14 Gabriela DALESZCZYK 3. Charakterystyka badanych klubów W badaniach wzięły udział następujące drużyny piłkarskie:  Uczniowski Klub Sportowy (UKS) SMS Łódź (ekstraliga);  Międzyszkolny Uczniowski Kub Sportowy (MUKS) Dargfil Toma- szów Mazowiecki (I liga, grupa północna);  Uczniowski Międzyszkolny Kub Sportowy (UMKS) Zgierz (II liga, grupa mazowiecka),  UKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski (III liga, grupa łódzka);  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy (ULKS) MOSIR Sieradz (III liga, grupa łódzka). Rys. 1. Rozmieszczenie analizowanych klubów piłki nożnej kobiet w sezonie 2016/2017 w woj. łódzkim Źródło: rys. 1–18: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych w 2017 r. Aktywność rekreacyjno-turystyczna w czasie wolnym piłkarek nożnych… 15 Wybrane do badań kluby znajdowały się w następujących miastach: Łódź, Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Sieradz i Zgierz (rys. 1). Prawie wszystkie drużyny miały swoje siedziby w centrum mia- sta, jedynie ULKS MOSiR Sieradz był zlokalizowany na peryferiach miasta. Zespoły żeńskie działały przy męskich drużynach piłkarskich bądź przy innych klubach sportowych, co pozwalało na szersze promowanie kobie- cej piłki nożnej wśród różnych dziedzin sportu. Prawie wszystkie badane drużyny powstały w XXI w., jedynie klub MUKS Dargfil Tomaszów Mazowiecki może pochwalić się dłuższą historią (rok założenia 1997) i osiągnięciami. Żeńskie sekcje piłki nożnej zazwyczaj są tworzone przez pasjonatów, którzy widząc zaangażowanie i wolę wal- ki dziewcząt, aktywnie włączają się w promowanie piłki nożnej kobiet w swoich rejonach. Najbardziej ubogim zagospodarowaniem sportowym w 2016 r. charak- teryzował się stadion w Tomaszowie Mazowieckim. Znajdowało się w nim jedno boisko do gry, które miało sztuczną nawierzchnię, dzięki czemu treningi mogły być prowadzone zarówno latem, jak i wtedy, kiedy na pły- cie boiska leżał śnieg. Zdecydowanie najlepszą infrastrukturę piłkarską posiadał SMS Łódź. Tutaj piłkarki w jednym miejscu miały zarówno bazę treningową, jak i szkołę oraz odnowę biologiczną, lekarza i salę do rehabi- litacji. Najbogatszą infrastrukturą sportową wyróżniał się natomiast MOSiR, mieszczący się w Sieradzu (fot. 1), z którego boisk piłkarki korzystały dwa razy w tygodniu, jako że nie posiadały własnego stadionu. W obiekcie jed- nocześnie mogło odbywać się wiele imprez sportowych i wydarzeń dla rodzin z dziećmi. Fot. 1. Stadion ULKS MOSiR Sieradz Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu…
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Warsztaty z Geografii Turyzmu. Tom 9
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: