Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 004970 15200449 na godz. na dobę w sumie
Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9713-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Zasadniczym celem książki jest przedstawienie teoretyczno-empirycznych wyników badań naukowych prowadzonych nad szeroko rozumianymi problemami kształtowania wyników finansowych, wartości rynkowej, struktury kapitału i efektywności przedsiębiorstwa. Problemy te zaliczyć należy do kwestii o kluczowym znaczeniu nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz także gospodarki i społeczeństwa. Są to m.in.: kreowanie wyniku finansowego z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości; relacja postępu technicznego i efektywności przedsiębiorstwa; wpływ czynników determinujących podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach; poziom dojrzałości i wartości utylitarnej stosowanego rachunku kosztów w publicznych spółkach giełdowych; efektywne funkcjonowanie relacji inwestorskich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie; charakter relacji kooperencyjnych zachodzących między badanym przedsiębiorstwem a jego kontrahentami; koncepcja nowej ekonomii instytucjonalnej; pomiar dokonań na potrzeby zarządzania pomysłami; występowanie zróżnicowanych rynkowych efektów procesów dezinwestycji funduszy private equity; przyczyny wycofania spółek z giełdy; czy wzrostowi wartości kapitału zakładowego towarzyszą zmiany efektywności działania przedsiębiorstw i ich wartości.
Wspólną wartością wszystkich artykułów jest dążenie do poznawania prawdy, formułowania tez i podejmowania badań przydatnych rozwojowi teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Natasza Duraj – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENCI Jan Duraj, Magdalena Jerzemowska SKŁAD KOMPUTEROWY Monika Wolska PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Violka08 Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06560.14.0.K ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-096-1 ISBN (ebook) 978083-7969-713-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI DURAJ NATASZA – Wprowadzenie ...…………………………………………………... BUK HALINA – Wykorzystanie odroczonego podatku dochodowego do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa ……………………………………………….. CHĘCIŃSKI SEBASTIAN, SOBOLEWSKI HENRYK – Przesłanki podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach …………………………. COMPOREK MICHAŁ – Poziomy stosowanej techniki a efektywność przemysłowych spółek giełdowych ……………………………………………………………………. KOCHALSKI CEZARY, ZIELIŃSKI TOMASZ M. – Badania nad zastosowaniem ra- chunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce ………………………………… MIKOŁAJEK-GOCEJNA MAGDALENA – Asymetria informacyjna a otwartość infor- macyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie …. NOWAK DARIUSZ – Relacje kooperencyjne w układach biznesowych. Studium przy- padku ……………………………………………………………...………………….. PIELOCH-BABIARZ ALEKSANDRA – Wewnętrzne determinanty kształtowania kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy” ……………….... SAJNÓG ARTUR – Reakcje efektywności oraz wartości rynkowej na wzrost kapitału zakładowego spółek budowlanych …………………………………………………… SAMBORSKI ADAM – Nadzór korporacyjny w kontekście instytucjonalnym – donie- sienia z badań …………………………………………………………………………. SKOCZYLAS WANDA – Pomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników przedsiębiorstw ………………………………………………………….………….… SOSNOWSKI TOMASZ – Rynkowe efekty implementacji strategii częściowego i pełne- go wyjścia z inwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej.. WOJTKOWIAK GRZEGORZ – Charakterystyka spółek wycofywanych z rynku kapita- łowego w Polsce …………………………………………………………………….... 7 11 23 39 59 69 83 99 119 141 153 165 181 WPROWADZENIE Prezentowana monografia zawiera dwanaście opracowań powstałych w róŜnych ośrodkach akademickich w Polsce i będących rezultatem wieloletniej współpracy naukowej. Jej zasadniczym celem jest przeto przedstawienie teore- tyczno-empirycznych wyników badań naukowych nad szeroko rozumianymi problemami kształtowania wyników finansowych, wartości rynkowej, struktury kapitału i efektywności przedsiębiorstwa. Problemy te zaliczyć naleŜy do kwe- stii o kluczowym znaczeniu nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz takŜe gospodarki i społeczeństwa. Halina Buk w artykule zatytułowanym: Wykorzystanie odroczonego podat- ku dochodowego do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa wskazuje, Ŝe jeden z centralnych problemów działania przedsiębiorstwa stanowi kwestia kreowania wyniku finansowego z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości. Autorka opracowania, podejmując krytyczną analizę rozwiązań stosowanych w zakresie ujmowania odroczonego podatku dochodowego w rocznym spra- wozdaniu finansowym, z uwzględnieniem obligatoryjnych i fakultatywnych rozwiązań prawnych wskazuje jednocześnie na ich zalety i wady. Podaje nadto przykład wykorzystania instrumentu odroczonego podatku dochodowego do poprawy wyniku finansowego netto w spółce giełdowej TVN SA. Sebastian Chęciński i Henryk Sobolewski w opracowaniu pt.: Przesłanki podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach, pod- nieśli waŜne i aktualne problemy wpływu czynników determinujących podej- mowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach. Bogate studium teoretyczne połączone zostało z badaniami empirycznymi nad wieloma przesłankami podejmowania inwestycji oraz wpływu państwa i władz lokalnych na kreowanie rozmiarów i kierunków inwestycji w jednostkach gospodarczych. Michał Comporek, przedstawiając kwestie relacji postępu technicznego i efektywności przedsiębiorstwa w artykule zatytułowanym: Poziomy stosowanej techniki a efektywność przemysłowych spółek giełdowych wykazał, Ŝe istnienie zaleŜności między badanymi zmiennych przybiera róŜny charakter i siłę. Wyniki badań odnoszą się do odpowiedzi na pytanie: czy stopień innowacyjności wiąŜe się z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa? Cezary Kochalski i Tomasz M. Zieliński, w artykule na temat: Badania nad zaawansowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce, podnie- śli bardzo waŜny problem poziomu dojrzałości i wartości utylitarnej stosowane- 8 Natasza Duraj go rachunku kosztów w publicznych spółkach giełdowych. Ich zdaniem spółki giełdowe w coraz większym stopniu stosują rachunki kosztów, które z jednej strony dostarczają informacji o kosztach i rentowności klientów, a z drugiej ukazują koszty niewykorzystanych zasobów. Magdalena Mikołajek-Gocejna w artykule zatytułowanym: Asymetria infor- macyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podjęła się zaprezentowania niezwykle złoŜonej problematyki dotyczącej asymetrii informacyjnej, czyniąc za zasadniczy cel swojego opracowania próbę odpowiedzi na pytanie: czy otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ma wpływ na redukcję asymetrii informacyjnej na tym rynku. Przeprowadzone przez autorkę badania wskazują, iŜ efektywne funkcjonowanie relacji inwestor- skich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie moŜe słuŜyć redukcji asy- metrii informacyjnej, co moŜe stanowić jedną z przyczyn podnoszenia się jako- ści rynku kapitałowego. Dariusz Nowak, przedstawiając w artykule zatytułowanym: Relacje koope- rencyjne w układach biznesowych. Studium przypadku, wyniki badań nad analizą odzwierciedlonych tytułem opracowania relacji kooperencyjnych, omówił istotę i znaczenie kooperencji oraz jej typologię. Przedstawione badania empiryczne dotyczą analizy charakteru relacji kooperencyjnych zachodzących między bada- nym przedsiębiorstwem a jego kontrahentami przy wykorzystaniu macierzy Y. Luo. Aleksandra Pieloch-Babiarz jest autorką artykułu pt.: Wewnętrzne determi- nanty kształtowania kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy”. Jest to opracowanie, które w sposób pionierski wpisuje się swym dokonaniem w bogate studia analityczno-opisowe nad reakcjami inwestorów warszawskiego parkietu na ogłoszenie wypłaty dywidendy. Artur Sajnóg, w artykule zatytułowanym: Reakcje efektywności oraz warto- ści rynkowej na wzrost kapitału zakładowego spółek budowlanych, podejmuje waŜny problem związku między kluczowymi problemami działania giełdowych spółek, które znajdują wyraz m. in. w dąŜeniu do znalezienia odpowiedzi na pytanie m. in. o to, czy wzrostowi wartości kapitału zakładowego i tym samym wzrostowi skuteczności realizacji przez niego określonych funkcji towarzyszą zmiany efektywności działania przedsiębiorstw i ich wartości. Adam Samborski w opracowaniu zatytułowanym: Nadzór korporacyjny w kontekście instytucjonalnym – doniesienia z badań, dokonał kompleksowej analizy problematyki odnoszącej się do koncepcji nowej ekonomii instytucjo- nalnej. Autor opracowania zwrócił uwagę na uŜyteczność tej koncepcji, podkre- ślając jej istotną rolę w ustalaniu przyczyn zróŜnicowania rozwoju przedsię- biorstw, których przyczyn upatrywać naleŜy w instytucjach. W opracowaniu wyodrębniono dziesięć instytucji formalnych (rynki, rada nadzorcza, zarząd, akcjonariusze, związki zawodowe, polityka informacyjna, koalescencja akcjona- Wprowadzenie 9 riuszy, bodźce kierownicze, odpowiedzialność karna i cywilna kierownictwa, struktura kapitału, postępowanie upadłościowe), które poddano analizie w celu rozpoznania instytucji formalnych nadzoru korporacyjnego w wybranych spół- kach giełdowych zarejestrowanych w Polsce. Wanda Skoczylas zaprezentowała wyniki swych inspirujących przemyśleń w artykule na temat: Pomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników przedsiębiorstw. Opracowanie zawiera propozycję pomiaru dokonań na potrzeby zarządzania pomysłami. Na propozycję składają się dwa warianty pomiaru, które tworzą atrakcyjny pomysł związania i wkomponowania proponowanych wskaź- ników aktywności pracowników w strukturę strategicznej karty wyników. W rozwaŜaniach Tomasza Sosnowskiego, zawartych w artykule zatytuło- wanym: Rynkowe efekty implementacji strategii częściowego i pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej, znajdu- jemy rezultaty badań empirycznych potwierdzające występowanie zróŜnicowa- nych rynkowych efektów procesów dezinwestycji funduszy private equity reali- zowanych metodą pierwszej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościo- wych w Warszawie. Wnoszą one nowe wartościowe wyniki do oceny działalno- ści omawianych funduszy i GPW w Warszawie. Artykuł Grzegorza Wojtkowiaka, zatytułowany: Charakterystyka spółek wycofywanych z rynku kapitałowego w Polsce, zawiera rozwaŜania nad przy- czynami wycofania spółek z giełdy, wskazuje na doświadczenia zagraniczne oraz prezentuje formy i rozmiar wycofania z giełdy. W świetle jego badań anali- zowane przypadki wycofania przedsiębiorstw z giełdy okazały się jednorodnymi ze względu na przyczyny, poziom i sposoby finansowania realizowanych przed- sięwzięć. Aczkolwiek zaprezentowane artykuły nie stanowią jednorodnej i zwartej problematyki badań, jednak wspólną dla nich wartością jest bezinteresowne dąŜenie do poznawania prawdy, formułowania tez i podejmowania badań przy- datnych rozwojowi teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami. Dziękując serdecznie za powierzenie mi funkcji redaktora naukowego i za stworzenie moŜliwości tego rodzaju zmaterializowania współpracy naukowej, wspieranej takŜe dotychczasowymi spotkaniami konferencyjnymi, przesyłam głębokie ukłony wszystkim autorom tej monografii. Natasza Duraj Halina Buk* WYKORZYSTANIE ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO DO KREOWANIA WYNIKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1. WPROWADZENIE Aktualnie stosowana polityka rachunkowości w wielu podmiotach w Polsce wskazuje, Ŝe coraz powszechniejsza staje się praktyka kreowania obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki poprzez wykorzy- stanie dopuszczalnych polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdaw- czości finansowej zasad rachunkowości. Widoczne jest to szczególnie w przy- padku jednostek uzyskujących ujemny wynik finansowy i odpowiednie jego „rasowanie” poprzez wykorzystanie instrumentu odroczonego podatku docho- dowego. Celem artykułu jest krytyczna analiza stosowanych rozwiązań w zakresie ujmowania odroczonego podatku dochodowego w rocznym sprawozdaniu finan- sowym, z uwzględnieniem obligatoryjnych bądź fakultatywnych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Rozwiązania te mają zalety z punktu widzenia ocze- kiwanych cech jakościowych sprawozdań finansowych. JednakŜe mają miejsce takŜe wady, których świadomi powinni być zwłaszcza decyzyjni uŜytkownicy sprawozdań finansowych. 2. PRZESŁANKI UJMOWANIA ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Podatek odroczony jest kategorią ekonomiczną, która pojawiła się w konse- kwencji wprowadzenia autonomicznych i rozbieŜnych w stosunku do prawa rachunkowości regulacji podatkowych. Prawo rachunkowości za cel nadrzędny * Prof. dr hab., WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. [11] Halina Buk 12 uznaje rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Podatek odroczony jest narzędziem rachunkowo- ści, które słuŜy wyeliminowaniu wpływu regulacji podatkowych na wynik fi- nansowy ustalony w oparciu o prawo rachunkowości, czyli na wynik ekono- miczny netto danego przedsiębiorstwa. Koncepcja podatku odroczonego słuŜy: - prawidłowej wycenie składników majątku przedsiębiorstwa i jego kapita- łów, - zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych, - prawidłowemu ujęciu wyniku finansowego i zabezpieczeniu przed po- działem zbyt wysokiego wyniku finansowego netto. Obowiązek ustalania podatku odroczonego wynika z następujących nad- rzędnych zasad ustalania wyniku finansowego: 1) zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, zgod- nie z którą do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać naleŜy koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Podmioty gospodarcze są zobowiązane do ujmowania w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniach finansowych wyniku operacji gospodarczych według okresów sprawozdawczych, których dotyczą, niezaleŜnie od daty ich powstania lub kasowego rozliczenia. W wyniku praktycznego zasto- sowania tej zasady funkcjonuje rozliczanie kosztów w czasie, co umoŜliwia przypisanie poniesionych kosztów do okresów, których dotyczą, jak równieŜ tworzenia rezerw na koszty; 2) zasady memoriału, obligującej jednostki do ujęcia w księgach rachunko- wych wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obcią- Ŝających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezaleŜnie od terminu ich zapłaty. PowyŜsze zasady oznaczają, Ŝe ujawniana w rachunku zysków i strat (nie- zaleŜnie od wariantu) pozycja „podatek dochodowy” (por. tab. 1) o charakterze szeroko rozumianego kosztu, powinna być wyceniona według prawa rachunko- wości, a nie według prawa o podatku dochodowym osób prawnych1. JednakŜe, na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości, w przypadku, gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłasza- nia, to moŜe ona odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. JeŜeli jednostka skorzysta z tego uprawnienia, to w ra- chunku zysków i strat w pozycji „Podatek dochodowy” ujawni wyłącznie poda- tek fiskalny, a więc zobowiązanie podatkowe za bieŜący okres. 1 Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego dotyczy tylko przedsiębiorstw, które są osobami prawnymi. W jednostkach objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynik brutto stanowi zarazem wynik netto, gdyŜ podatnikiem nie jest przedsiębiorstwo, lecz osoba fizyczna. Wykorzystanie odroczonego podatku dochodowego… 13 Struktura rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) T a b e l a 1 Pozycje wynikowe Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi Lp. A. B. Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A–B) C. D. Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne E. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) F. G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) K. L. M. N. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H) Zysk (strata) brutto (I±J) Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto (K–L–M) Źr ó d ł o: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330. Ustalona kwota zobowiązania podatkowego na podstawie prawa podatko- wego ma znaczenie tylko rozliczeniowe z organami skarbowymi. Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: 1) część bieŜącą (wynikającą z deklaracji podatkowej CIT), tzw. podatek fi- skalny oraz 2) część odroczoną. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona podatku docho- dowego stanowi róŜnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczo- nego podatku na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Ustalenie wartości wymienionych pozycji bilansowych nie jest jednoznaczne, co oznacza, Ŝe w tym zakresie merytorycznym przedsiębiorstwo moŜe je traktować jako instrumenty kreatywnej rachunkowości, a więc ostatecznie wpływać na wykazany wynik finansowy netto. Ustalony na koniec okresu sprawozdawczego podatek odroczony wykazy- wany jest w bilansie w pozycjach (por. tab. 2): 1) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w grupie długo- terminowych rozliczeń międzyokresowych, 2) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w grupie rezerw na zobowiązania. 14 Lp. Halina Buk Struktura bilansu Pozycje bilansowe A K T Y W A T a b e l a 2 A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE I. II. NaleŜności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY B. I. II. III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ……………………… ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Źr ó d ł o: jak do tab. 1. NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe w przypadku stosowania przez jednostkę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynaro- dowych Standardów Rachunkowości, w bilansie naleŜy ujawnić jeszcze bardziej szczegółowe informacje dotyczące podatku dochodowego, a mianowicie2: - zobowiązania i aktywa z tytułu bieŜącego podatku dochodowego, zgod- nie z MSR 12 Podatek dochodowy, - zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zgodnie z MSR 12 Podatek docho- dowy. 2 Por. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 „Prezentacja sprawozdań finanso- wych”, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011. Część A, IASB, London 2011. Tłumaczenie i wydanie polskie: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: