Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00603 011433 10768478 na godz. na dobę w sumie
Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności - ebook/pdf
Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 423
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1466-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Praca zawiera rozważania na temat warunkowego zwolnienia w prawie karnym. Ukazuje ona polską regulację dotyczącą tej instytucji na tle nowego w naukach penalnych spojrzenia na karę pozbawienia wolności, które zrodziło się na fali krytyki resocjalizacyjnej funkcji tej kary. Uwzględnia również kontekst prawnoporównawczy, a także najważniejsze rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie konstrukcji warunkowego zwolnienia, co skłania do krytycznej refleksji nad obecnie obowiązującymi w tym zakresie, polskimi uregulowaniami. Takie ujęcie pozwala wskazać kierunek, w którym powinien zmierzać polski system warunkowego zwolnienia w prawie karnym. Opracowanie zawiera zatem nie tylko dogmatycznoprawną analizę przepisów dotyczących tej instytucji, ale także ocenę proponowanych zmian w tym zakresie oraz postulaty de lege ferenda. Monografia adresowana jest nie tylko do teoretyków prawa karnego, ale także do praktyków, którzy w swej codziennej pracy stykają się z instytucją warunkowego zwolnienia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Ś WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI JERZY LACHOWSKI ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JERZY LACHOWSKI · WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŒCI Polecamy nasze publikacje z serii Monografie Prawnicze: Tomasz Smus SPEŁNIANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZA POMOCĄ PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO Michał Kuliński REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA Wojciech Sawczyn ŚRODKI DYSCYPLINOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Małgorzata Frysztak NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE. FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH Klaudia Klecha WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP www.sklep.beck.pl WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŒCI JERZY LACHOWSKI Redakcja: Urszula Danilczuk ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1466-2 Spis treści Wprowadzenie ....................................................................................................... . IX Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Bibliografia ............................................................................................................. . XII Rozdział 1. Geneza i rozwój instytucji warunkowego zwolnienia w prawie karnym ................................................................ . .1.1.. Geneza.instytucji.warunkowego.zwolnienia................................ . .1.2.. Przemiany.instytucji.warunkowego.zwolnienia.w.systemie.. anglo-amerykańskim............................................................................... . .1.2.1.. Przemiany.w.zakresie.instytucji.warunkowego.. 1 1 25 zwolnienia.w.Anglii.................................................................... . 25 .1.2.2..Przemiany.w.zakresie.instytucji.warunkowego.. zwolnienia.w.Stanach.Zjednoczonych.Ameryki.. Północnej......................................................................................... . .1.3.. Systemy.wcześniejszego.zwolnienia.z.odbycia.reszty.kary. pozbawienia.wolności.w.prawie.porównawczym...................... . .1.3.1.. System.mieszany.warunkowego.zwolnienia.. (obligatoryjno-fakultatywny).................................................. . 1.3.1.1..Niemcy............................................................................... . 1.3.1.2..Austria................................................................................ . .1.3.2.. System.dyskrecjonalny............................................................... . 1.3.2.1..Szwajcaria......................................................................... . 1.3.2.2..Grecja................................................................................. . 1.3.2.3..Włochy.............................................................................. . 1.3.2.4..Rosja................................................................................... . 1.3.2.5..Dania.................................................................................. . 1.3.2.6..Francja............................................................................... . .1.3.3.. System.obligatoryjnego.zwolnienia...................................... . 1.3.3.1..Zwolnienie.obligatoryjne.bezwarunkowe........... . 1.3.3.2..Zwolnienie.obligatoryjne.warunkowe................. . 1.3.3.2.1..Szwecja....................................................................... . 1.3.3.2.2..Finlandia................................................................... . .1.4.. Ocena.systemów.warunkowego.zwolnienia................................. . 41 51 51 51 57 60 60 61 62 63 64 66 68 68 71 71 74 75  Spis treści Rozdział 2. Rozwój instytucji warunkowego zwolnienia w polskim prawie karnym ...................................................................... . .2.1.. Warunkowe.zwolnienie.do.chwili.wejścia.w.życie.. 81 rozporządzenia.Prezydenta.RP.z.1927.r........................................... . 81 .2.2.. Warunkowe.zwolnienie.w.Kodeksie.karnym.i.Kodeksie.. karnym.wojskowym.z.1932.r................................................................ . 90 .2.3.. Rozwój.warunkowego.zwolnienia.w.polskim.. ustawodawstwie.powojennym........................................................... . .2.3.1.. Ustawodawstwo.poprzedzające.kodyfikację.z.1969.r.... . .2.3.2..Warunkowe.zwolnienie.w.Kodeksie.karnym.. 93 93 i.Kodeksie.karnym.wykonawczym.z.1969.r....................... . 106 .2.3.3.. Warunkowe.zwolnienie.w.kodyfikacji.karnej.z.1997.r.. –.uwagi.ogólne.............................................................................. . 118 Rozdział 3. Istota i funkcje warunkowego zwolnienia ................. . 121 .3.1.. Instytucja.warunkowego.zwolnienia.a.formy.probacji............. . 121 .3.2.. Charakter.prawny.oraz.miejsce.warunkowego.zwolnienia. w.polskim.systemie.prawnokarnym................................................. . 133 .3.3.. Funkcje.warunkowego.zwolnienia................................................... . 139 .3.4.. Warunkowe.zwolnienie.a.inne.instytucje.prawa.karnego,. polegające.na.zwolnieniu.skazanego.z.obowiązku.. wykonania.reszty.kary.pozbawienia.wolności............................. . 157 .3.4.1.. Warunkowe.zwolnienie.a.amnestia...................................... . 157 .3.4.2..Warunkowe.zwolnienie.a.ułaskawienie.............................. . 163 .3.4.3.. Warunkowe.zwolnienie.a.odbywanie.kary.. pozbawienia.w.systemie.dozoru.elektronicznego.......... . 167 .3.4.4.. Warunkowe.zwolnienie.z.reszty.kary.pozbawienia.. wolności.a.warunkowe.zwolnienie.z.zamkniętego.. zakładu.leczenia.odwykowego.(art..97.KK)....................... . 172 Rozdział 4. Przesłanki warunkowego zwolnienia ........................... . 175 .4.1.. Pojęcie.i.rodzaje.przesłanek.warunkowego.zwolnienia........... . 175 .4.2.. Przesłanki.formalne.warunkowego.zwolnienia........................... . 209 .4.2.1.. Skazanie.na.karę.pozbawienia.wolności............................. . 209 .4.2.2..Odbycie.wymaganej.części.kary.pozbawienia.. wolności........................................................................................... . 217 4.2.2.1..Pojęcie.odbycia.części.kary.pozbawienia.. wolności..................................................................................... . 217 4.2.2.2..Ogólna.regulacja.ustawowa.w.zakresie.. formalnych.minimów.kary.pozbawienia.wolności..... . 219 4.2.2.3..Szczególne.przesłanki.formalne............................. . 220 I Spis treści 4.2.2.3.1..Minima.formalne.stosowane.wobec. recydywistów....................................................................... . 220 4.2.2.3.2..Minima.formalne.stosowane.wobec.. skazanych.na.kary.25.lat.i.dożywotniego.. pozbawienia.wolności...................................................... . 224 .4.2.3..Stosowanie.minimów.do.sumy.kar.pozbawienia.. wolności........................................................................................... . 228 .4.2.4..Problem.możliwości.obostrzenia.przesłanek.. formalnych.warunkowego.zwolnienia................................ . 239 .4.3.. Przesłanka.materialna.warunkowego.zwolnienia....................... . 248 .4.4.. Szczególne.przesłanki.warunkowego.zwolnienia.z.reszty.. kary.pozbawienia.wolności.................................................................. . 268 .4.4.1.. Warunkowe.zwolnienie.skazanego.korzystającego.. z.przerwy.w.odbywaniu.kary.pozbawienia.wolności.. (art..155.KKW)............................................................................... . 268 .4.4.2..Przesłanki.warunkowego.zwolnienia.w.prawie.. karnym.skarbowym..................................................................... . 274 .4.4.3.. Przesłanki.warunkowego.zwolnienia.z.odbycia.reszty.. kary.pozbawienia.wolności.w.stosunku.do.skazanych.. za.przestępstwo.popełnione.w.warunkach.. poczytalności.ograniczonej.w.stopniu.znacznym.oraz. uzależnionych.od.alkoholu.lub.środków.odurzających. (art..95.i.98.KK)............................................................................. . 278 Rozdział 5. Obowiązki próby i dozór nad warunkowo zwolnionym ..................................................................................................... . 289 .5.1.. Obowiązki.skazanego.w.okresie.próby.oraz.możliwość.ich. modyfikacji................................................................................................. . 289 .5.1.1.. Pojęcie.okresu.próby.................................................................. . 289 .5.1.2.. Charakterystyka.poszczególnych.obowiązków.. skazanego.w.okresie.próby....................................................... . 295 .5.1.3.. Modyfikacje.w.zakresie.okresu.próby.oraz.obowiązków. nałożonych.na.skazanego.w.okresie.próby........................ . 309 .5.2.. Dozór.nad.warunkowo.zwolnionym.i.jego.zadania.................... . 312 Rozdział 6. Skutki przebiegu okresu próby ......................................... . 323 .6.1.. Prawne.skutki.nieodwołania.warunkowego.zwolnienia......... . 323 .6.2.. Odwołanie.warunkowego.przedterminowego.zwolnienia. i.jego.prawne.konsekwencje................................................................ . 328 .6.2.1.. Przesłanki.obligatoryjnego.odwołania................................ . 328 .6.2.2..Przesłanki.fakultatywnego.odwołania................................ . 332 II Spis treści .6.3.. Skutki.odwołania.warunkowego.przedterminowego.. zwolnienia................................................................................................... . 340 Rozdział 7. Najważniejsze zagadnienia procesowe dotyczące instytucji warunkowego zwolnienia ................................................ . 345 .7.1.. Właściwość.sądu.w.sprawach.dotyczących.warunkowego. zwolnienia................................................................................................... . 345 .7.1.1.. Właściwość.sądu.w.zakresie.orzekania.w.przedmiocie. warunkowego.zwolnienia........................................................ . 345 .7.1.2.. Właściwość.sądu.w.zakresie.wykonywania.. postanowienia.o.warunkowym.zwolnieniu.. i.orzekania.w.przedmiocie.jego.odwołania....................... . 350 .7.2.. Inicjowanie.postępowania.w.przedmiocie.warunkowego. zwolnienia................................................................................................... . 355 .7.3.. Krytyczne.uwagi.na.temat.realizacji.najważniejszych.zasad. postępowania.w.przedmiocie.warunkowego.zwolnienia....... . 359 .7.4.. Problem.zasady.niepogarszania.sytuacji.skazanego.. w.przypadku.przejęcia.wyroku.skazującego.lub.. postanowienia.o.warunkowym.zwolnieniu.do.wykonania.. w.RP.a.przesłanki.warunkowego.zwolnienia............................... . 364 .7.4.1.. Zasada.niepogarszania.sytuacji.skazanego.w.zakresie. warunkowego.zwolnienia.w.przypadku.przejęcia.do. wykonania.wyroku...................................................................... . 364 .7.4.2.. Przejęcie.do.wykonania.orzeczenia.o.warunkowym. zwolnieniu.a.zasada.niepogarszania.sytuacji.. skazanego........................................................................................ . 369 Zakończenie ............................................................................................................ . 371 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 377 III Wprowadzenie Współcześnie.instytucja.warunkowego.zwolnienia.wymaga.bliższej.anali- zy.z.kilku.zasadniczych.powodów. Po.pierwsze,.wiąże.się.ona.ściśle.z.karą.pozbawienia.wolności,.a.ta.od.wielu. lat.jest.przedmiotem.krytyki.i.ataków.ze.strony.nauki.prawa.karnego,.peniten- cjarystyki.oraz.kryminologii..Stwierdzony.naukowo.w.latach.70-tych.ubiegłego. stulecia.mizerny.efekt.resocjalizacyjny.wykonania.kary.pozbawienia.wolności. zmienił.poważnie.podejście.do.jej.funkcji.i.celów..Przestano.ją.traktować.jako. środek.do.osiągnięcia.celu.w.postaci.totalnej.odnowy.moralnej.skazanego,. jak.się.bowiem.okazało,.ta.jest.niemożliwa.w.warunkach.izolacji.więziennej.. Poza.tym.dostrzeżono,.że.kara.ta.niesie.za.sobą.szereg.poważnych.kosztów.. Po.odbyciu.jej.zakłady.karne.opuszczały.osoby.nieprzystosowane.społecznie,. przymusowa.resocjalizacja.nie.przynosiła.spodziewanych.efektów.dodatnich,. a.raczej.prowadziła.do.skutków.negatywnych,.zwłaszcza.w.postaci.powrotu. na.drogę.przestępstwa..Do.tego.dochodziły.jeszcze.koszty.ekonomiczne.zwią- zane.z.jej.wykonaniem..Pod.wpływem.krytyki.kary.pozbawienia.wolności.za- częto.postulować.ograniczenie.jej.zastosowania.do.niezbędnego.minimum. (zasada.ultima ratio),.co.wiązało.się.z.wprowadzeniem.do.porządków.praw- nych.zasady,.iż.kara.pozbawienia.wolności.bez.warunkowego.zawieszenia.jej. wykonania.mogła.być.orzeczona.tylko.wówczas,.gdy.żadna.inna.kara.nie.była. celowa..Z.kolei.tam,.gdzie.dochodziło.do.wymierzenia.kary.pozbawienia.wol- ności.bez.warunkowego.zawieszenia.jej.wykonania,.w.toku.jej.wykonywania. położono.nacisk.na.dobrowolną,.a.nie.przymusową.resocjalizację,.głównym. zadaniem.kary.pozbawienia.wolności.stała.się.readaptacja.społeczna.skazane- go.oraz.minimalizowanie.negatywnych.skutków.związanych.z.jej.wykonaniem.. Nastąpił.zwrot.ku.sprawiedliwemu.karaniu,.a.ze.sprawcy.uczyniono.podmiot,. a.nie.przedmiot.postępowania.wykonawczego..Nacisk.zaczęto.kłaść.na.funk- cję.gwarancyjną.prawa,.a.także.na.przestrzeganie.zasady.równości.i.pewno- ści.prawa..Tylko.wtedy.prawo.może.spełnić.swą.rolę.wychowawczą..Również. w.polskim.prawie.karnym.daje.się.zaobserwować.taką.tendencję..Widoczna. jest.ona.na.etapie.stosowania.prawa.–.przepis.art..58.§.1.KK.statuuje.zasadę. ultima ratio.kary.pozbawienia.wolności..Dostrzec.ją.można.również.w.prawie. karnym.wykonawczym,.w.którym.skazany.podejmuje.decyzję.co.do.tego,.czy. będzie.uczestniczył.w.systemie.programowanego.oddziaływania.(art..95.§.1. KKW)..Zainteresowanie.instytucją.warunkowego.zwolnienia.jest.w.tej.sytuacji. konieczne..Zmiana.podejścia.do.kary.pozbawienia.wolności,.którą.niegdyś.na- IX Wprowadzenie zywano.nawet.„królową.kar”,.musi.również.prowadzić.do.zmiany.spojrzenia. na.konstrukcję.prawną.warunkowego.zwolnienia..Wynika.to.przede.wszyst- kim.ze.ścisłego.związku.obu.instytucji..Warunkowe.zwolnienie.stosowane.jest. bowiem.dopiero.po.wykonaniu.części.kary.pozbawienia.wolności..Poza.tym. dostrzegalna.jest.również.zbieżność.niektórych.celów.obu.instytucji,.zwłasz- cza.w.postaci.prewencji.indywidualnej.. Po.drugie,.wskutek.nasilającej.się.krytyki.kary.pozbawienia.wolności,.a.tak- że.przeludnienia.w.zakładach.karnych,.z.którym.boryka.się.większość.kra- jów.europejskich,.w.ustawodawstwie.Rady.Europy.zaczęto.formułować.nowe. standardy.postępowania.ze.skazanymi.na.karę.pozbawienia.wolności,.a.także. standardy.regulacji.krajowej.w.zakresie.warunkowego.zwolnienia..Chodzi.tu. o.dwie.podstawowe.rekomendacje.Komitetu.Ministrów.Rady.Europy.–.pierw- sza.R(2006)2.–.Europejskie.Reguły.Więzienne.z.11.1.2006.r.,.która.jednoznacz- nie.stwierdza,.że.kara.pozbawienia.wolności.szkodzi,.w.czasie.jej.wykonywa- nia.warunki,.w.jakich.skazany.ją.odbywa,.powinny.jak.najmniej.różnić.się.od. życia.na.wolności..W.czasie.wykonywania.kary.pozbawienia.należy.skoncen- trować.się.na.readaptacji.społecznej..Takie.podejście.do.kary.pozbawienia.wol- ności,.będące.efektem.krytyki.resocjalizacyjnej.funkcji.tej.kary,.jest.w.pełni. spójne.z.inną.rekomendacją.Komitetu.Ministrów.Rady.Europy.z.24.9.2003.r.. R(2003)22.dotyczącą.warunkowego.zwolnienia,.z.której.wynika,.że.instytu- cja.ta.jest.jednym.z.podstawowych.instrumentów.readaptacji.skazanych,.po- zbawionych.wolności..Zachodzi.zatem.potrzeba.spojrzenia.na.krajową.regula- cję.prawną.w.zakresie.warunkowego.zwolnienia.również.z.punktu.widzenia. standardów.Rady.Europy. Po.trzecie,.niezwykle.pożyteczny.z.naukowego.punktu.widzenia.jest.wgląd. w.instytucję.warunkowego.zwolnienia.w.RP.z.perspektywy.prawnoporów- nawczej..Ułatwia.to.bowiem.krytyczną.analizę.rozwiązań.krajowych,.pozwala. także.ocenić.stopień.surowości.regulacji.krajowej.w.tym.zakresie.na.tle.regu- lacji.w.innych.państwach.. Po.czwarte,.zainteresowanie.instytucją.warunkowego.zwolnienia.uzasad- nione.jest.również.tym,.że.polska.regulacja.prawna.w.tym.zakresie.obarczo- na.jest.usterkami,.które.nie.sprzyjają.praktyce,.powodują.bowiem.trudności. w.jej.stosowaniu,.orzecznictwo.w.tym.zakresie.nie.jest.jednolite,.co.poważnie. narusza.funkcję.gwarancyjną.prawa,.a.także.zasadę.równości..Poza.tym.osła- bia.szereg.funkcji,.które.warunkowe.zwolnienie.pełni.w.polityce.kryminalnej. i.penitencjarnej.. Autor.niniejszego.opracowania.postawił.sobie.za.cel.ocenę.regulacji.pol- skiej.w.zakresie.warunkowego.zwolnienia.w.szerszej.perspektywie.prawnopo- równawczej,.przy.uwzględnieniu.poważnej.zmiany.podejścia.do.celów.i.funkcji. kary.pozbawienia.wolności,.a.także.w.kontekście.rekomendacji.Rady.Europy. określających.standardy.traktowania.więźniów.oraz.wymogi.regulacji.krajo- wych.w.zakresie.instytucji.warunkowego.zwolnienia..Efektem.tej.analizy.będą. X Wprowadzenie postulaty.de lege ferenda,.uwzględniające.współczesne.postrzeganie.kary.po- zbawienia.wolności,.najważniejsze.regulacje.Komitetu.Ministrów.Rady.Europy. oraz.usuwające.usterki.dotychczasowej.regulacji,.a.także.ocena.najważniej- szych.proponowanych.obecnie.zmian,.zwłaszcza.w.KK,.KKW.i.KKS.dotyczą- cych.rzeczonej.instytucji.. Aby.osiągnąć.ten.cel,.rozważania.zawarte.w.rozprawie.zostały.podzielone. na.siedem.rozdziałów..W.pierwszym.omówiona.została.geneza.warunkowe- go.zwolnienia.oraz.jego.dalszy.rozwój.w.prawie.angielskim.i.amerykańskim.. Szczególna.koncentracja.na.rozwoju.regulacji.prawnej.w.zakresie.warunko- wego.zwolnienia.w.Wielkiej.Brytanii.oraz.Stanach.Zjednoczonych.Ameryki. Północnej.daje.się.uzasadnić.tym,.że.kraje.te.są.kolebką.tej.instytucji,.mają. w.tym.zakresie.również.największe.doświadczenia..Konieczna.jest.także. prezentacja.różnych.systemów.warunkowego.zwolnienia.w.prawie.porów- nawczym.oraz.ich.ocena,.uwzględniająca.współczesne.podejście.do.kary.po- zbawienia.wolności..Pozwala.to.umiejscowić.odpowiednio.polski.system.wa- runkowego.zwolnienia.i.dokonać.oceny.trafności.rozwiązań.nim.objętych.. W.drugim.rozdziale.poruszono.genezę.i.ewolucję.polskiej.regulacji.w.zakre- sie.warunkowego.zwolnienia,.poczynając.od.ustawodawstwa.państw.zabor- czych,.poprzez.wszystkie.polskie.kodyfikacje.karne..Trzeci.rozdział.poświę- cono.różnicom.pomiędzy.probacją.a.warunkowym.zwolnieniem,.pomiędzy. instytucjami.podobnymi.do.warunkowego.zwolnienia.a.warunkowym.zwol- nieniem,.wreszcie.omówiono.w.nim.funkcje.tej.instytucji.we.współczesnej. polityce.karnej.i.penitencjarnej..Następne.trzy.rozdziały.koncentrują.się.na. obowiązującej.polskiej.regulacji.instytucji.warunkowego.zwolnienia,.ujętej. w.KK.i.KKW.oraz.w.KKS,.w.szczególności.na.przesłankach.tej.instytucji,.jej. treści,.a.także.skutkach.zastosowania.i.podstawach.jej.odwołania..Zawiera. on.także.ocenę.proponowanych.obecnie.zmian.przepisów.o.warunkowym. zwolnieniu1..Natomiast.ostatni.rozdział.poświęcony.został.najważniejszym. kwestiom.proceduralnym,.w.tym.właściwości.sądu.oraz.głównym.zasadom. postępowania.w.przedmiocie.warunkowego.zwolnienia..Ponadto.poruszono. w.nim.ważkie.współcześnie.zagadnienie.zasady.niepogarszania.sytuacji.ska- zanego.w.zakresie.warunkowego.zwolnienia.w.przypadku.przejęcia.do.wyko- nania.wyroku.co.do.kary.pozbawienia.wolności..Problem.ten.ma.tym.bardziej. doniosłe.znaczenie,.że.omawiana.instytucja.przekroczyła.ramy.regulacji.kra- jowych.i.staje.się.nierzadko.przedmiotem.unormowań.prawa.europejskiego,. czy.szerzej.międzynarodowego. W.rozprawie.pominięto.zagadnienie.warunkowego.zwolnienia.z.zakładu. poprawczego.(art..86.NielU)..Nie.wiąże.się.ono.bowiem.z.karą.pozbawienia. wolności,.lecz.ze.środkiem.poprawczym.stosowanym.wobec.nieletnich..Ma. 1.Chodzi.zwłaszcza.o.projekt.ustawy.o.zmianie.ustawy.–.Kodeks.karny.wykonawczy. oraz.niektórych.innych.ustaw.z.25.2.2010.r.,.dostępny.na.stronie.www.ms.gov.pl. XI Wprowadzenie on.odmienne.cele.od.wykonania.kary.pozbawienia.wolności,.nie.mieści.się. również.w.zakresie.prawa.karnego. Autor.niniejszego.opracowania.poczytuje.sobie.za.szczególnie.miły.obo- wiązek.podziękować.w.tym.miejscu.swojemu.Nauczycielowi.–.Prof..dr.hab.. Andrzejowi Markowi,.Kierownikowi.Katedry.Prawa.Karnego.i.Kryminologii. UMK.w.Toruniu,.za.Jego.nieustającą.życzliwość,.inspirację.oraz.pomoc.w.do- tychczasowej.pracy.naukowej..Podziękowania.należą.się.również.wszystkim. tym,.którzy.udzielili.mu.pomocy.na.różnych.etapach.powstawania.tej.rozpra- wy,.poświęcając.swój.czas,.udostępniając.nierzadko.cenne.materiały,.a.także. dzieląc.się.uwagami.krytycznymi. Toruń,.marzec.2010.r. Jerzy Lachowski XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CDA...................................... Crime.and.Disorder.Act CJA........................................ Criminal.Justice.Act DozElektrU........................ ustawa.z.7.9.2007.r..o.wykonywaniu.kary.pozbawie- nia.wolności.poza.zakładem.karnym.w.systemie.do- zoru.elektronicznego.(t.j..Dz.U..z.2008.r..Nr.172,. poz..1068) EKPCz.................................. Europejska.Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka. i.Podstawowych.Wolności.z.4.11.1950.r. KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KK............................................. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,.poz..553. ze.zm.) KK z 1932 r. ................... rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Ko- deks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571) KK.z.1969.r........................ ustawa.z.19.4.1969.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.13,. poz..94.ze.zm.) KKS......................................... ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(t.j..Dz.U.. z.2007.r..Nr.111,.poz..765.ze.zm.) KKW...................................... Ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.wykonawczy.(Dz.U.. Nr.90,.poz..557.ze.zm.) KKW z 1969 r. ............... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKWP .............................. dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe- go z 23.9.1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (Dz.U. z 1944 r. Nr 6, poz. 27) Konstytucja.RP................. Konstytucja.Rzeczpospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.,.sprost..Dz.U..z.2001.r.. Nr.28,.poz..319) KPK...................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.). KRO...................................... ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. (Dz.U..Nr.9,.poz..59) MPPOiP............................... Międzynarodowy.Pakt.Praw.Obywatelskich.i.Politycz- nych.z.16.12.1966.r.. XIII Wykaz skrótów PNarkU................................ ustawa.z.29.7.2005.r..o.przeciwdziałaniu.narkomanii. (Dz.U..Nr.179,.poz..1485.ze.zm.) PostNielU............................ ustawa.z.26.10.1982.r..o.postępowaniu.w.sprawach.nie- letnich.(t.j..Dz.U..z.2002.r..Nr.11,.poz..109.ze.zm.) StGB...................................... Niemiecki.kodeks.karny.z.15.5.1871.r. SWU...................................... ustawa.z.16.4.1996.r..o.Służbie.Więziennej.(t.j..Dz.U.. z.2002.r.,.Nr.207,.poz..1761.ze.zm.). 2. Organy orzekające ETPC..................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka ETS........................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości MTK...................................... Międzynarodowy.Trybunał.Karny SA.......................................... Sąd.Apelacyjny SN.......................................... Sąd.Najwyższy TK......................................... Trybunał.Konstytucyjny 3. Czasopisma CZPKiNP............................. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz.................................. Dziennik.Urzędowy Inf..Praw.............................. Informacja.Prawnicza KZS....................................... Krakowskie.Zeszyty.Sądowe NP......................................... Nowe.Prawo OSA....................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSNKW............................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Karna OSP....................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.–.Orzecznictwo.Sądów. Polskich.(1921–1939),.Orzecznictwo.Sądów.Polskich. i.Komisji.Arbitrażowych.(1957–1989),.Orzecznictwo. Sądów.Polskich.(od.1990) OTK...................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego OSPiKA................................ Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażo- wych Pal.......................................... Palestra PiP......................................... Państwo.i.Prawo PPen..................................... Przegląd.Penitencjarny PPKrym............................... Przegląd.Penitencjarny.i.Kryminologiczny Prok..i.Pr............................. Prokuratura.i.Prawo PSejm................................... Przegląd.Sejmowy PWP...................................... Przegląd.Więziennictwa.Polskiego XI Wykaz skrótów RPEiS.................................... Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny. SKKiP................................... Studia.Kryminologiczne,.Kryminalistyczne.i.Peniten- cjarne SP........................................... Studia.Prawnicze WPP...................................... Wojskowy.Przegląd.Prawniczy 4. Inne skróty art.......................................... artykuł LSI-R..................................... Level.of.Service.Inventory-Revised. n............................................. następny Nr.......................................... numer orz......................................... orzeczenie pkt......................................... punkt red......................................... redakcja rozdz.................................... rozdział s.............................................. Strona SFS......................................... silent.factor.score t.j............................................ tekst.jednolity uchw..................................... uchwała ust......................................... ustęp. wyr........................................ wyrok z............................................. zeszyt zob........................................ zobacz X Bibliografia Abadynsky.H..A.,.Probation.and.parole..Theory.and.practice,.New.Jersey.2003 Anagnostopoulos.I..G.,.Magliveras.K..G.,.Criminal.law.in.Greece,.London– Athens.2000,.s..204 Andrejew.I.,.Kodeks.karny..Krótki.komentarz,.Warszawa.1988 Andrejew.I.,.Polskie.prawo.karne.w.zarysie,.Warszawa.1980 Ashwarth.A.,.Cavadino.R.,.Gibson.B.,.Harding.J.,.Rutherford.A.,.Materials.on. the.Criminal.Justice.Act.1991,.Winchester.1992 Austin J.,.Coleman D.,.Peyton J.,.Johnson K. D.,.Reliability.and.validity.study. of.the.LSI-R.risk.assessment.instrument,.Washington.2002 Bafia.J.,.Buchała.K.,.Warunkowe.zwolnienie..Wprowadzenie.i.komentarz.do. ustawy.z.dnia.29.maja.1957r.,.Warszawa.1957 Bałandynowicz.A.,.Filozofia.probacji.–.podstawy.aksjologiczne.systemu.spra- wiedliwego.karania,.Prok..i.Pr..2005,.Nr.2 Bałandynowicz.A.,.Kuratela.dla.dorosłych.–.pomoc.w.przystosowaniu.do.ży- cia.w.społeczeństwie,.Prok..i.Pr..2007,.Nr.9 Bałandynowicz.A.,.Probacja..System.sprawiedliwego.karania,.Warszawa.2002 Bałandynowicz.A.,.System.probacji.w.Polsce.–.diagnoza.i.kierunki.zmian.w.po- lityce.kryminalnej,.[w:] H. Machel,.M..Paliwoda,.M..Spryszyńska.(red.),. Wykonywanie.kary.pozbawienia.wolności.w.Polsce.–.w.poszukiwaniu. skuteczności),.Gdańsk.2006 Barnes.H..E.,.The.history.of.punishment,.New.York–Stratford.1972 Barry.J..V.,.Aleksander.Maconochie,.[w:].Pioneers.of.criminology,.London.1960 Baumann.J.,.Wber.U.,.Mitsch.W.,.Strafrecht..Allgemeiner.teil..Lehrbuch,.er- lag.Ernst.und.Werner.Giesekind–Bielefeld.1995 Beccaria.C.,.On.crimes.and.punishments,.Indianapolis.1963 Bednarzak.J.,.Amnestia,.Warszawa.1965 Bieńkowska.E.,.[w:].G..Rejman (red.),.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komen- tarz,.Warszawa.1999 Black.M.,.Smith.R..G.,.Electronic.monitoring.in.criminal.justice.system,.Au- stralian.Institute.of.Criminology..Trends.and.issues.in.crime.and.crimi- nal.justice,.2003 Bogdan.G.,.[w:].A. Zoll.(red.),.Kodeks.karny..Część.szczególna..Komentarz,. t..II,.Kraków.2006 Bogunia L.,.Aktualne.regulacje.dotyczące.zwolnienia.skazanych.z.zakładów. karnych.i.warunków.udzielania.im.pomocy.w.Polsce,.[w:] L..Bogunia. (red.),.Nowa.kodyfikacja.prawa.karnego,.t..,.Wrocław.2000 Bogunia.L.,.Obowiązki.nakładane.na.sprawcę.istotnym.czynnikiem.probacji,. [w:].L..Bogunia.(red.),.Nowa.kodyfikacja.karna,.t..II.,.Wrocław.2001 XII Bibliografia Bogunia.L.,.Wykonanie.środków.związanych.z.probacją.w.ujęciu.nowego.ko- deksu.karnego,.[w:].L..Bogunia.(red.),.Probacja.w.systemie.prawa.kar- nego.wykonawczego,.Warszawa.1998 Bonczar.T.,.Glaze.L..E.,.Correctional.Populations.in.the.United.States,.Bureau. of.Justice.Statistcs,.US.Departament.of.Justice,.Washington.DC,.http:// www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/cpus98.pdf Borowski W. M.,.Zasady.prawa.karnego..Część.ogólna,.t..I,.Warszawa.1922 Borrie.G..J.,.The.prisoner’s.status.in.parole.decision-making,.[w:].Parole..Its. implications.for.the.criminal.justice.and.penal.systems..Papers.presen- ted.to.the.Cropwood–Round.Table.Conference,.December.1973,.Cam- bridge.1974 Bottomley.A..K., Dilemas.of.Parole.in.a.Penal.Crisis,.The.Howard.Journal.1984,. Nr.1,.vol..23 Bottomley.A..K.,.Parole.in.transition:.a.comparative.study.of.origins,.develop- ments.and.prospects.for.the.1990,.[w:].M..Tonry,.N..Morris.(red.),.Crime. and.justice..A.review.of.research,.ol..12,.Chicago–London.1990 Buchała.K.,.Dyrektywy.sądowego.wymiaru.kary,.Warszawa.1964 Buchała.K.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.28.10.1983,.I.KZP.40/83,.PiP.1985,.z..7–8 Buchała.K..(red.),.Komentarz.do.Kodeksu.karnego..Część.ogólna,.Warszawa. 1993 Buchała.K.,.Niektóre.problemy.przedterminowego.warunkowego.zwolnienia. (W.związku.z.ostatnią.nowelizacją.kodeksu.karnego),.PiP.1988,.z..12 Buchała.K.,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa.1980 Buchała.K.,.Wolter.W.,.Wykład.prawa.karnego.na.podstawie.kodeksu.karnego. z.1969.r..Część.I..Część.ogólna..Zeszyt.2..Nauka.o.karze,.Kraków.1972 Budyn-Kulik.M.,.[w:].M. Mozgawa.(red.),.Kodeks.karny..Praktyczny.komen- tarz,.Kraków.2006 Bulenda.T.,.Musidłowski.R.,.Dozór.kuratora.sądowego.przy.warunkowym. zwolnieniu,.[w:].Wykonywanie.środków.probacji.i.readaptacji.skazanych. w.Polsce,.Warszawa.2008 Bulenda.T.,.Musidłowski.R.,.Wykonywanie.dozoru.orzeczonego.na.wniosek. skazanego.–.readaptacja.społeczna.na.podstawie.art..167.KKW,.[w:].Wy- konywanie.środków.probacji.i.readaptacji.skazanych.w.Polsce,.Warsza- wa.2008 Burke P..B.,.Abolishing.parole:.why.the.emperor.has.no.clothes,.Lexington. 1995 Cavender.G.,.Parole..A.critical.analysis,.Port–Washington–London.1982 Celiński.W.,.O.nowym.uregulowaniu.instytucji.warunkowego.zwolnienia,.NP. 1957,.Nr.12 Celiński.W.,.Wokół.problemu.warunkowego.zwolnienia,.NP.1959,.Nr.11 Chrzczonowicz.P.,.[w:].A. Adamski,.J. Bojarski,.P. Chrzczonowicz,.M. Filar,. P. Girdwoyń,.Prawo.karne.i.wymiar.sprawiedliwości.państw.Unii.Euro- pejskiej,.Toruń.2007 Cieślak M.,.Polska.procedura.karna,.Warszawa.1984 Cieślak.M.,.Doda.Z.,.Kierunki.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.w.zakresie.po- stępowania.karnego.(lata.1980–1983),.Pal..1984,.Nr.10 XIII Bibliografia Comtor.N. C.,.Crime,.criminals.and.criminal.justice,.New.York.1932 Czułowski.J.,.Niektóre.uwagi.na.tle.stosowania.ustawy.o.warunkowym.zwol- nieniu,.WPP.1961,.Nr.4 Czułowski.J.,.Z.problematyki.warunkowego.zwolnienia.w.świetle.wojskowe- go.prawa.karnego.polski.międzywojennej,.WPP.1963,.Nr.1 Ćwiąkalski.Z.,.[w:].A. Zoll.(red.),.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.t..I,. Komentarz.do.art..1–116,.Kraków.2004 Ćwiąkalski.Z.,.Zoll.A.,.Przegląd.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.z.zakresu.pra- wa.karnego.materialnego.za.I.półrocze.1986.r.,.NP.1987,.Nr.6 Ćwiąkalski.Z.,.Zoll.A.,.Przegląd.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.z.zakresu.pra- wa.karnego.materialnego.za.II.półrocze.1987.r.,.NP.1988,.Nr.10–12 Daszkiewicz.K.,.Dozór.fakultatywny.i.obligatoryjny,.Prok..i.Pr..2002,.Nr.10. Daszkiewicz.W.,.Proces.karny..Część.ogólna,.Poznań.1996 Dawson.R..O.,.The.decision.to.grant.or.deny.parole:.a.study.of.parole.criteria. in.law.and.practise,.Washington.University.Law.Quraterly.1966,.Nr.3 Dąbrowska-Kardas.M.,.Kardas.P.,.Odpowiedzialność.karna.za.spowodowanie. wypadku.komunikacyjnego.w.świetle.regulacji.nowego.kodeksu.karne- go.z.1997.r.,.cz..II,.Pal..1999,.Nr.3–4 Dodgson.K.,.Goodwin.Ph.,.Howard Ph.,.Siân Llewellyn-Thomas,.Mortimer.E.,. Russell.N.,.Weiner.M.,.Electronic.monitoring.of.released.prisoners:.an. evaluation.of.the.Home.Detention.Curfew.scheme,.Home.Office.Rese- arch,.Development.and.Statistics.Doctorate,.London.2001 Dreher E.,.Tröndle H.,.Straftgesetzbuch.und.Nebengesetze,.München.1988 Dressler.D.,.Practise.and.theory.of.probation.and.parole,.New.York–London. 1969 Dudek.D.,.Glosa.do.wyroku.SN.TK.z.10.7.2000.r.,.SK.21/99,.PSejm..2001,. Nr.6 Easton.S.,.Piper Ch.,.Sentencing.and.punishment..The.quest.for.justice,.Oxford. 2008 Filar M.,.[w:].A. Adamski,.J. Bojarski,.P. Chrzczonowicz,.M. Filar,.P. Girdwoyń,. Prawo.karne.i.wymiar.sprawiedliwości.państw.Unii.Europejskiej..Wybra- ne.zagadnienia,.Toruń.2006 Gajdus.D.,.[w:].A. Marek.(red.),.Prawo.karne..Zagadnienia.teorii.i.praktyki,. Warszawa.1986 Gardocka.T.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.24.10.1985.r.,.I.KZP.34/85,.OSP.1986,. Nr.7–8 Gardocki.L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2006 Girdwoyń.P.,.[w:].A. Adamski,.J. Bojarski,.P. Chrzczonowicz,.M. Filar,.P. Gir- dwoyń,.Prawo.karne.i.wymiar.sprawiedliwości.państw.Unii.Europejskiej.. Wybrane.zagadnienia,.Toruń.2007 Gostyński.Z.,.Glosa.do.postanowienia.SN.z.17.10.1995.r.,.III.KRN.96/95,.Prok.. i.Pr..1996,.Nr.6 Gostyński.Z.,.[w:].Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.t..I,.Warszawa. 1998 Gostyński.Z.,.Obowiązek.naprawienia.szkody.w.nowym.ustawodawstwie.kar- nym,.Kraków.1999 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: