Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 003496 18771668 na godz. na dobę w sumie
Wegańska bogini - książka
Wegańska bogini - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1682-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polska edycja 'Skinny Bitch' - numeru 1 na liście bestsellerów 'New York Timesa'

Szczupłe ciało, tęga głowa

Traktuj swój organizm tak, jak na to zasługuje!

Jeśli te słowa budzą w Tobie ogólną niechęć, a wszystko, co jest związane z jakąkolwiek formą wykorzystywania zwierząt budzi Twój otwarty sprzeciw, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Przekonaj się, że życie bez mięsa jest nie tylko przyjemne, ale także zbawienne w skutkach!

Powiedz STOP standardowym poradnikom traktującym o diecie, odchudzaniu i nawykach żywieniowych! Sięgnij po świeże i oryginalne pomysły - ta arcyciekawa i bardzo kontrowersyjna książka dostarczy Ci inspiracji, jakiej szukałaś. Złam zasady! Razem z autorkami przeciwstaw się powszechnym trendom żywieniowym i poznaj długo skrywane tajemnice ogólnoświatowego ruchu, jakim jest weganizm. Masz dość tłuszczyku i wałeczków? Rusz głową i schudnij!

Jeśli zastosujesz się do wskazówek Kim i Rory, z całą pewnością uda Ci się zrzucić kilka kilo. Na 100%! Ale to dopiero początek. Kiedy zaczniesz ćwiczyć i odżywać się prawidłowo, poczujesz się silna, zdrowa i pewna siebie. Zaczniesz kochać swoje ciało - nie dlatego, że tracisz na wadze, ale dlatego, że czujesz się w nim doskonale! Nie traktuj tej książki jak wyroczni. Po prostu znajdź w niej pomysły na zmianę stylu życia - na taki, który pozwoli Ci delektować się jedzeniem, a także czuć się zadowoloną, pełną energii i wolną.

Czas, byś idąc ulicą, czuła się jak gwiazda lub modelka na wybiegu. Czas, byś wsiadając do windy, była gotowa na błysk fleszy. Czas, by wizyta w każdej przymierzalni była dla Ciebie jak pobyt u najlepszych na świecie projektantów. Czas schudnąć!

Harda kobieta o charciej sylwetce!

Hasła do skandowania o każdej porze dnia:

Rory Freedman i Kim Barnouin są Twoimi nowymi, pyskatymi przyjaciółkami, które nie owijają w bawełnę i w końcu powiedzą Ci prawdę na temat tego, czym się codziennie karmisz. Nauczą Cię, jak podejmować rozsądne, oparte na rzetelnej wiedzy decyzje żywieniowe. Może i niezłe z nich małpy, ale przynajmniej są szczupłe. Ty też taka będziesz - pod warunkiem, że zastosujesz się do ich wskazówek i zaczniesz się prawidłowo odżywiać.

Rory Freedman - była agentka, pracująca dla agencji modelek Ford Models; mądrala-samouk.

Kim Barnouin - była modelka, magister dietetyki holistycznej.

Obie z powodzeniem doradzały modelkom, aktorom, sportowcom i innym zawodowcom, opierając się na opisanej w książce metodzie. Mieszkają w Los Angeles.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wegañska bogini Autor: Kim Barnouin, Rory Freedman T³umaczenie: Anna Kwaœniewska ISBN: 978-83-246-1682-4 Tytu³ orygina³u: Skinny Bitch Format: A5, stron: 240 Polska edycja „Skinny Bitch” – numeru 1 na liœcie bestsellerów „New York Timesa” Szczup³e cia³o, têga g³owa • Koniec ze œmieciowym jedzeniem i miêsem • Dosyæ nikotyny, kofeiny, alkoholu • Fakty na temat bia³ka, t³uszczu i wêglowodanów • Propozycje przemyœlanych jad³ospisów • Zdrowa ¿ywnoœæ oraz produkty dla wegetarian i wegan dostêpne w Polsce Traktuj swój organizm tak, jak na to zas³uguje! • Wo³owina • Wieprzowina • Cielêcina Jeœli te s³owa budz¹ w Tobie ogóln¹ niechêæ, a wszystko, co jest zwi¹zane z jak¹kolwiek form¹ wykorzystywania zwierz¹t budzi Twój otwarty sprzeciw, ta ksi¹¿ka jest w³aœnie dla Ciebie. Przekonaj siê, ¿e ¿ycie bez miêsa jest nie tylko przyjemne, ale tak¿e zbawienne w skutkach! Powiedz STOP standardowym poradnikom traktuj¹cym o diecie, odchudzaniu i nawykach ¿ywieniowych! Siêgnij po œwie¿e i oryginalne pomys³y – ta arcyciekawa i bardzo kontrowersyjna ksi¹¿ka dostarczy Ci inspiracji, jakiej szuka³aœ. Z³am zasady! Razem z autorkami przeciwstaw siê powszechnym trendom ¿ywieniowym i poznaj d³ugo skrywane tajemnice ogólnoœwiatowego ruchu, jakim jest weganizm. Masz doœæ t³uszczyku i wa³eczków? Rusz g³ow¹ i schudnij! Jeœli zastosujesz siê do wskazówek Kim i Rory, z ca³¹ pewnoœci¹ uda Ci siê zrzuciæ kilka kilo. Na 100 ! Ale to dopiero pocz¹tek. Kiedy zaczniesz æwiczyæ i od¿ywaæ siê prawid³owo, poczujesz siê silna, zdrowa i pewna siebie. Zaczniesz kochaæ swoje cia³o – nie dlatego, ¿e tracisz na wadze, ale dlatego, ¿e czujesz siê w nim doskonale! Nie traktuj tej ksi¹¿ki jak wyroczni. Po prostu znajdŸ w niej pomys³y na zmianê stylu ¿ycia – na taki, który pozwoli Ci delektowaæ siê jedzeniem, a tak¿e czuæ siê zadowolon¹, pe³n¹ energii i woln¹. Spis treści Podziękowania .................................................................................... 7 Wstęp ............................................................................................... 11 Wstęp do wydania polskiego ........................................................... 13 Rozdział 1: Rzuć to! ........................................................................17 Rozdział 2: Cała prawda o węglowodanach ....................................29 Rozdział 3: Cukier to prawdziwe diabelstwo .................................33 Rozdział 4: Szkodliwa dla zdrowia dieta oparta na padlinie .........47 Rozdział 5: Mleczna katastrofa ......................................................65 Rozdział 6: Pokaż mi, co jesz, a powiem Ci, kim jesteś ................75 Rozdział 7: Mity i kłamstwa na temat białka .................................95 Rozdział 8: Czas na kupę ..............................................................101 Rozdział 9: Nie łudź się — rząd nie dba o Twoje zdrowie .........105 Rozdział 10: Nie bądź cieniaską .....................................................129 Rozdział 11: Smacznego .................................................................153 Rozdział 12: Do Twojej wiadomości ..............................................187 Rozdział 13: Rusz głową .................................................................193 Posłowie .......................................................................................... 201 Zalecana literatura i strony internetowe ....................................... 203 Bibliografia ..................................................................................... 209 Produkty dla wegan dostępne na polskim rynku .......................... 227 Rozdział 1 RzuÊ to! D obra. Spójrz na to rozsÈdnie. Aby zyskaÊ szczupïÈ sylwetkÚ, musisz ĝyÊ zdrowo. Zdrowa = szczupïa. Niezdrowa = gruba. Dlatego pierwszÈ rzeczÈ, którÈ musisz zrobiÊ, jest pozbycie siÚ wszystkich zïych nawyków. Nie udawaj zdziwionej! Nie moĝesz oczekiwaÊ, ĝe schud- niesz, jeĂli ciÈgle bÚdziesz jadïa te same Ăwiñstwa. Albo paliïa papierosy. Nawet nie próbuj wymówek typu: „Ale przecieĝ jeĂli rzucÚ palenie, to przytyjÚ”. Nikt nie bÚdzie tego sïuchaï. Papierosy sÈ dla nieudaczników, ich dawna popularnoĂÊ juĝ dawno przeminÚïa. Nie tylko zaburzajÈ metabolizm, ale takĝe sÈ zabójcze dla kubków smakowych. Nic wiÚc dziwnego, ĝe jesz te wszystkie Ămieci. Zatem palenie jest wykluczone. Musisz je rzuciÊ. 18 Wegañska bogini To prawda, ĝe po wypiciu paru drinków ïatwiej nawiÈzaÊ rozmowÚ. Ale niezaleĝnie od tego, czy jesteĂ trzeěwa, czy wstawiona, nadwaga zawsze bÚdzie Ci przeszkadzaÊ w kontaktach towarzyskich. Regularne popijanie jest bowiem równoznaczne z syndromem grubego tyïka. Piwo jest dla facetów, a nie szczupïych lasek. Jest ono przyczynÈ nad- wagi, wzdÚÊ i gazów. Jak sÈdzisz, dlaczego amerykañscy studenci na pierwszym roku studiów najczÚĂciej przybierajÈ na wadze? Tak jest, to wszystko przez piwo. Inne napoje alkoholowe wcale nie sÈ lepsze. Al- kohol podnosi poziom kwasu solnego w ĝoïÈdku, co bardzo niekorzyst- nie wpïywa na proces trawienia. A problemy z trawieniem oznaczajÈ, ĝe pokarm nie zostaje prawidïowo wchïoniÚty przez organizm. W re- zultacie stopniowo stajesz siÚ gruba jak beka. A co gorsze, niektóre napoje alkoholowe (a takĝe wina wytwarzane ze zwiÈzków nieorga- nicznych) zawierajÈ uretany, rakotwórcze zwiÈzki chemiczne1. Na do- datek alkohol drastycznie podnosi poziom cukru we krwi, co równieĝ szkodzi zdrowiu. I nie oszukuj siÚ — na kacu na pewno przez caïy dzieñ bÚdziesz jadïa Ăwiñstwa. Zamieñ wiÚc kieliszek czegoĂ moc- niejszego na lampkÚ organicznego czerwonego wina niezawierajÈcego siarczynów (siarczyny to dodatki stosowane w przetwórstwie ĝywnoĂci i produkcji wina, przedïuĝajÈce okres przydatnoĂci do spoĝycia i za- pobiegajÈce rozwojowi bakterii. MogÈ wywoïywaÊ astmÚ lub reakcjÚ alergicznÈ. Siarczyny bywajÈ stosowane nawet w produkcji tak zwa- nych win organicznych. Dlatego naleĝy zapoznaÊ siÚ z etykietÈ, która powinna zawieraÊ informacje na temat zastosowanych w produkcji 1 Steinman, Diet for a Poisoned Planet, 166 – 167. RzuÊ to! 19 konserwantów). Organiczne czerwone wino niezawierajÈce siarczynów to prawdziwie cudowny eliksir — jest bogate w przeciwutleniacze, które redukujÈ ryzyko rozwoju raka, wystÈpienia udaru, rozrzedzajÈ krew i zawiera flawony, obniĝajÈce poziom cholesterolu. To prawda, ĝe organiczne czerwone wino jest dobre dla zdrowia. Nie oznacza to jednak, ĝe moĝesz codziennie wypijaÊ butelkÚ. Alkoholizm moĝe byÊ przyczynÈ bezpïodnoĂci, nowotworów, chorób zakaěnych, chorób ukïadu krÈĝenia, powodowaÊ obkurczanie kory mózgowej i zmiany w funkcjonowaniu komórek mózgowych. JeĂli wiÚc masz problem z naduĝywaniem alkoholu, udaj siÚ na spotkanie miejscowej grupy Anonimowych Alkoholików. Uwaga, dziewczyny! Napoje gazowane to prawdziwe diabelstwo. To wcielone zïo. W napojach gazowanych nie ma niczego, co byïoby wartoĂciowe dla organizmu. Po pierwsze, wysoki poziom zawartoĂci fosforu, a takĝe zawarte w napojach gazowanych sód i kofeina mogÈ zwiÚkszyÊ wypïukiwanie wapnia z organizmu2. Dobrze wiecie, co to oznacza: ubytek masy kostnej, co moĝe prowadziÊ do osteoporozy. A poza tym wysoka zawartoĂÊ cukru w napojach gazowanych wcale nie pomogÈ w zrzuceniu zbÚdnych kilogramów! JeĂli pijasz dietetyczne napoje gazowane, wcale nie masz powodu do samozadowolenia — one sÈ jeszcze gorsze. Aspartam (skïadnik powszechnie stosowany w diete- tycznych napojach gazowanych i innych produktach bez cukru) jest uznawany za przyczynÚ wielu dolegliwoĂci, takich jak artretyzm, 2 Cousens, Conscious Eating, 475. 20 Wegañska bogini wady wrodzone, fibromialgia3, choroba Alzheimera, toczeñ, stwardnienie rozsiane, czy cukrzyca4. Alkohol metylowy, bÚdÈcy skïadnikiem aspar- tamu, po dotarciu do organizmu przeksztaïca siÚ w toksyczne i rako- twórcze formaldehydy5. Naukowcy uĝywajÈ formaldehydów w labo- ratoriach jako Ărodków dezynfekcyjnych lub konserwujÈcych, ale do licha, z caïÈ pewnoĂciÈ ich nie pijÈ. WiÚc moĝe cellulit na Twoim tyïku to skutek konserwowania komórek tïuszczowych dietetycznymi na- pojami gazowanymi? Amerykañska Agencja ds. ¿ywnoĂci i Leków (FDA) otrzymaïa dotychczas wiÚcej skarg na aspartam niĝ na jakikol- wiek inny zwiÈzek chemiczny6. Jakby tego byïo maïo, aspartam w poïÈ- czeniu z wÚglowodanami powoduje spadek wytwarzania przez mózg serotoniny7. WïaĂciwy poziom serotoniny jest potrzebny do tego, byĂ mogïa czuÊ siÚ szczÚĂliwa, i dla zachowania równowagi wewnÚtrznej. PodsumowujÈc, picie napojów gazowanych sprawia, ĝe jesteĂ gruba, niezdrowa i nieszczÚĂliwa. JeĂli nie jesteĂ z Marsa, to z caïÈ pewnoĂciÈ sïyszaïaĂ o zalecanym piciu „oĂmiu szklanek wody dziennie”. Woda jest niezbÚdna dla oczyszczenia organizmu. Dosïownie wypïukuje wszystkie toksyny i inne Ăwiñstwa, które gromadzÈ siÚ w Twoim organizmie w wyniku Twojej okropnej diety. Moĝe Twoja nadwaga wynika z problemów z usu- 3 Choroba miÚĂni — przyp. tïum. 4 Young, The pH Miracle: Balance Your Diet, Reclaim Your Health, 90. 5 Gold, „Formaldehyde Poisoning from Aspartame”. 6 Steinman, 190. 7 Ibid., 191. RzuÊ to! 21 waniem z organizmu zbÚdnych produktów przemiany materii. Picie duĝej iloĂci wody na pewno Ci w tym pomoĝe. JeĂli nie odpowiada Ci smak wody, spróbuj go oĝywiÊ plasterkiem cytryny lub limonki, albo zaszalej i wrzuÊ do szklanki z wodÈ rozgniecionÈ widelcem tru- skawkÚ lub malinÚ. Zapomnij o piciu napojów gazowanych, a wkrótce staniesz siÚ dumnÈ posiadaczkÈ piÚknej pupy. „O nic mnie nie pytaj, dopóki nie wypijÚ porannej kawy”. Czyĝ nie jest to… ĝaïosne! Kawa jest dla miÚczaków. Jakĝe powszechne staïo siÚ stwierdzenie, ĝe aby siÚ obudziÊ, musimy wypiÊ kawÚ. Nie powinnaĂ niczego potrzebowaÊ, aby siÚ obudziÊ. JeĂli rano nie jesteĂ w stanie obejĂÊ siÚ bez kawy, to znak, ĝe albo jesteĂ uzaleĝniona od kofeiny, albo za maïo sypiasz, albo straszny z Ciebie leniuch. Moĝe siÚ wydawaÊ, ĝe rezygnacja z codziennej porcji kofeiny to koniec Ăwiata, szczególnie jeĂli traktujesz jÈ jako nieodïÈczny element rozmów. Ale dziewczyny, przecieĝ to nie heroina, wiÚc na pewno nauczycie siÚ bez niej ĝyÊ. Kofeina moĝe powodowaÊ bóle gïowy, problemy z trawieniem, podraĝnienie ĝoïÈdka i pÚcherza, wrzody, biegunki, zaparcia, uczucie zmÚczenia, nadpobudliwoĂÊ czy depresjÚ. Wpïywa na caïy organizm, poczÈwszy od systemu nerwowego po skórÚ. Kofeina podnosi poziom hormonu stresu, zaburza wydzielanie waĝnych enzymów odpowiedzial- nych za oczyszczanie organizmu, a takĝe zwiÚksza wraĝliwoĂÊ recep- torów nerwowych8. Jedno z przeprowadzonych badañ wykazuje na- wet zwiÈzek miÚdzy kofeinÈ i zwiÚkszonym ryzykiem wystÈpienia 8 „Caffeine”, ecuremelife.com. 22 Wegañska bogini cukrzycy9. Ale wcale nie oznacza to, ĝe powinnaĂ przerzuciÊ siÚ na kawÚ bezkofeinowÈ. Kawa w kaĝdej postaci ma silne wïaĂciwoĂci kwaso- twórcze10. Produkty kwasotwórcze powodujÈ powstawanie komórek tïuszczowych, których celem ma byÊ ochrona narzÈdów przed dziaïa- niem kwasu11. (ZwróÊcie uwagÚ, ĝe nie ma to ĝadnego zwiÈzku z kwa- Ănym smakiem cytrusów i innych owoców — kwestia ta zostanie szerzej omówiona na stronie 45). Zatem picie kawy oznacza powstawanie komórek tïuszczowych. Nawiasem mówiÈc, jest teĝ przyczynÈ nieĂwie- ĝego oddechu. Co wiÚcej, w uprawie kawowca, podobnie jak w uprawie zbóĝ, stosowane sÈ pestycydy. W Stanach Zjednoczonych zakazano stosowania D-D-7 jednego ze Ărodków owadobójczych, ale nadal jest on uĝywany w innych krajach eksportujÈcych kawÚ12. Zatem co rano rozpo- czynasz dzieñ od wypicia porcji trucizny. A jeĂli do filiĝanki kawy bÚ- dziesz dodawaÊ trochÚ cukru lub sztuczny sïodzik oraz porcjÚ mleczka lub Ămietanki, juĝ na zawsze pozostaniesz grubaskÈ. JeĂli pijesz kawÚ raz na jakiĂ czas, nie powinno to stanowiÊ problemu. Ale jeĂli potrzebujesz jej, by normalnie funkcjonowaÊ, to znak, ĝe musisz z niej zrezygnowaÊ. Znacznie lepszym sposobem na rozpoczÚcie dnia jest filiĝanka bez- kofeinowej herbatki zioïowej — oczywiĂcie organicznej. Bezkofeinowa zielona herbata ma wprost cudowne wïaĂciwoĂci. Jak powszechnie wia- 9 „Unhealthy link found between caffeine and diabetes”, CBC Health Science News. 10 Young, 51. 11 Ibid., 24 – 25. 12 Howell, „Why Choose Organic Coffee?”. RzuÊ to! 23 domo, spowalnia proces starzenia i dziaïa antybakteryjne, a takĝe ha- muje rozwój komórek nowotworowych i pomaga zwalczaÊ alergie oraz obniĝa ciĂnienie krwi. Moĝesz iĂÊ do kawiarni, jeĂli musisz, pamiÚtaj tylko, aby zamiast filiĝanki kawy zamówiÊ bezkofeinowÈ, organicznÈ herbatÚ zioïowÈ. Brakuje Ci kofeinowego dopalacza? Wypicie porcji organicznego, Ăwieĝo wyciĂniÚtego soku owocowego natychmiast po- stawi CiÚ na nogi. Kiedy juĝ przestaniesz byÊ uzaleĝniona od kofeiny, Ăwieĝo wyciĂniÚty sok owocowy bÚdzie dla Ciebie wystarczajÈcym kopem energetycznym. Niezdrowe jedzenie nigdy nie zniknie. Z kaĝdÈ minutÈ staje siÚ coraz bardziej kuszÈce za sprawÈ laboratoryjnie wytworzonych zapa- chów, smaków, barwników spoĝywczych, toksycznych konserwantów czy zabójczych dla serca uwodornionych olejów roĂlinnych. Wiemy, ĝe trudno siÚ oprzeÊ ich urokowi, ale jeszcze nikomu, kto odĝywia siÚ fast foodami, nie udaïo siÚ schudnÈÊ. Rusz wiÚc gïowÈ. Batony, chipsy i lody — wszystko to smakuje bosko, ale idzie w biodra i nieïatwo jest siÚ pozbyÊ ich skutków. Nie tylko peïno w nich tïuszczów nasyconych, cukrów, uwodornionych olejów roĂlinnych, kalorii i cholesterolu, ale zawierajÈ takĝe peïno „chemii”, która zniszczy Twój organizm. Czy mówiÈ Ci coĂ nazwy hydroksyanizol butylowy (BHA) lub hydrok- sytoluen butylowy (BHT)? WiÚkszoĂÊ z nas nigdy o nich nie sïy- szaïa, chociaĝ te konserwanty chemiczne moĝemy znaleěÊ w pro- duktach spoĝywczych i w ich opakowaniach13. Amerykañska Agencja ds. ¿ywnoĂci i Leków nie wymaga od firm podawania informacji na 13 Steinman, 355. 24 Wegañska bogini temat zastosowania tych konserwantów w produkcji opakowañ pro- duktów spoĝywczych, mimo ĝe te substancje majÈ kontakt z jedzeniem. DziÚki temu niektóre produkty majÈ dwudziestodwuletni okres przy- datnoĂci do spoĝycia i prawdopodobnie przetrzymajÈ Twój gruby tyïek. A jeĂli myĂlisz, ĝe jesteĂ sprytna, bo kupujesz tylko beztïuszczowe przekÈski, proponujemy pójĂÊ po rozum do gïowy. Terminy „beztïusz- czowy” czy „niskotïuszczowy” zawsze powinny Ci siÚ kojarzyÊ z „mo- rzem chemii”. Przeczytaj informacjÚ na etykiecie. Czy naprawdÚ uwa- ĝasz, ĝe nie przytyjesz od jedzenia cukrów, uwodornionych olejów roĂlinnych, jajek czy mleka? Obudě siÚ, idiotko. A tak przy okazji, cukier, tak jak kawa, ma wïaĂciwoĂci kwasotwórcze14. Juĝ wiesz, ĝe spoĝywanie produktów kwasotwórczych sprawia, ĝe Twój organizm wytwarza komórki tïuszczowe. PamiÚtaj zatem, ĝe cukier = tïuszcz. Natomiast jeĂli zawleczesz swoje tïuste dupsko do sklepu ze zdrowÈ ĝywnoĂciÈ, znajdziesz mnóstwo dozwolonych produktów. Tymi sma- koïykami moĝesz zajadaÊ siÚ zupeïnie bezkarnie. OczywiĂcie nie twier- dzimy, ĝe aby schudnÈÊ, musisz caïkowicie zrezygnowaÊ z jedzenia fast foodów. PowinnaĂ raczej znaleěÊ zdrowsze odpowiedniki tego, co jadïaĂ do tej pory. W rozdziale 11. znajdziesz listÚ dozwolonych pro- duktów, na których widok aĝ cieknie Ălinka… Czy naleĝysz do osób, które bezmyĂlnie faszerujÈ siÚ lekami? Czy siÚgasz do apteczki za kaĝdym razem, kiedy kichniesz, prychniesz lub coĂ CiÚ zaboli? Spróbuj byÊ twarda. JeĂli o nie dbamy, nasze ciaïo funkcjonuje niczym perfekcyjna maszyna. Poprzez ból nasz mózg sy- 14 Young, 75. RzuÊ to! 25 gnalizuje, ĝe coĂ jest nie tak. Kiedy poïykamy tabletkÚ, aby pozbyÊ siÚ tej „choroby”, zagïuszamy jedynie objawy, nie rozwiÈzujÈc samego problemu. Za kaĝdym razem, kiedy bierzesz lekarstwo, przeszkadzasz swojemu organizmowi w naturalnym procesie leczenia. ’agodzisz objawy, ostrzegajÈce CiÚ o problemie, i wysyïasz do mózgu faïszywe sygnaïy. Ból gïowy moĝe byÊ spowodowany zmÚczeniem, odwodnie- niem organizmu albo objawem lekkiej alergii pokarmowej. Bardzo moĝliwe, ĝe jest to reakcja organizmu na spoĝywane przez Ciebie Ăwiñstwa. Zaĝycie dwóch tabletek aspiryny nie rozwiÈĝe problemu. JeĂli masz katar, oznacza to, ĝe Twój organizm próbuje siÚ czegoĂ pozbyÊ przez wydzielinÚ z nosa. A Ty, biorÈc lekarstwo na przeziÚbienie, wcale mu w tym nie pomagasz. PrawdÚ mówiÈc, w ten sposób wszystko psujesz. Lekarstwa to chemia. Co z tego, ĝe Amerykañska Agencja ds. ¿ywnoĂci i Leków dopuĂciïa je do obrotu, skoro ta sama Agencja dopuszcza stosowanie aspartamu. Rusz w koñcu gïowÈ. Czy myĂlisz, ĝe spoĝywanie substancji chemicznych jest dla Ciebie dobre? Do kaĝdego lekarstwa doïÈczona jest ulotka z listÈ skutków ubocznych. Oznacza to, ĝe jego zaĝycie, co prawda, chwilowo poprawia Twoje samopoczucie, ale jednoczeĂnie psuje w Twoim organizmie coĂ innego. Tak, ból menstruacyjny to nic przyjemnego. Ale tak ma byÊ. Znoszenie comiesiÚcznych skurczów macicy (bez zaĝywania lekarstw) przygoto- wuje CiÚ na ból zwiÈzany z porodem. Staw wiÚc czoïa sytuacji i przestañ przeszkadzaÊ Matce Naturze. (OczywiĂcie, jeĂli zaĝywasz lekarstwa przepisane Ci przez lekarza, ich odstawienie powinnaĂ z nim skonsultowaÊ). 26 Wegañska bogini Zapomnij, ĝe uda Ci siÚ straciÊ na wadze, prowadzÈc siedzÈcy tryb ĝycia. Musisz ÊwiczyÊ, Ty leniuchu. WïaĂciwe odĝywianie znaczÈ- co poprawi Twój stan zdrowia, funkcjonowanie organizmu i korzystnie wpïynie na wszystkie aspekty Twojego ĝycia. Ale musisz teĝ ruszyÊ tyïek. Kaĝdy, kto ma choÊ za grosz zdrowego rozsÈdku, wie, ĝe po- ïÈczenie Êwiczeñ fizycznych z odpowiedniÈ dietÈ, powoduje szybszÈ utratÚ wagi, niĝ samo zdrowe odĝywianie. Wcale nie musisz codziennie chodziÊ na siïowniÚ. Nawet nie powinnaĂ tak robiÊ, poniewaĝ zbyt intensywne Êwiczenia szkodzÈ. MogÈ prowadziÊ do odwodnienia, artre- tyzmu, osteoporozy i urazów, takich jak naderwania, skrÚcenia i zïama- nia. Przetrenowanie moĝe takĝe doprowadziÊ do zbyt niskiego po- ziomu tïuszczu w organizmie, co moĝe zakïóciÊ cykl menstruacyjny i spowodowaÊ problemy z zajĂciem w ciÈĝÚ15. A przecieĝ chcesz zostaÊ szczupïÈ laskÈ, a nie chudzielcem. Na poczÈtek wystarczy dwadzieĂcia minut treningu kardio, piÚÊ dni w tygodniu. Po kilku tygodniach pod- nieĂ sobie poprzeczkÚ. W zaleĝnoĂci od tego, co chcesz osiÈgnÈÊ, moĝesz albo zwiÚkszyÊ intensywnoĂÊ treningu kardio, albo dodaÊ Êwiczenia siïowe. Staraj siÚ ÊwiczyÊ rano. Gdy Êwiczymy, podniesione tÚtno i gïÚbokie oddychanie powodujÈ, ĝe organizm przechodzi w tryb spalania tïuszczu i dziÚki temu moĝe byÊ aktywny przez caïy dzieñ16. Jednak niezaleĝnie od pory Êwiczeñ wkrótce uzaleĝnisz siÚ od treningu. Wysiïek fizyczny sprawiajÈcy, ĝe siÚ pocimy, powoduje, ĝe nasz mózg uwalnia endorfiny i opiaty odpowiedzialne za dobre samopoczucie. 15 Waehner, „Exercise Bulimia, the New Eating Disorder”. 16 Pert, Molecules of Emotion, 321 – 322. RzuÊ to! 27 DziÚki Êwiczeniom spalamy tïuszcz i kalorie, poprawiamy krÈĝenie krwi, regulujemy proces wypróĝniania, rozwijamy miÚĂnie, zwiÚkszamy swojÈ siïÚ fizycznÈ i pocÈc siÚ, oczyszczamy organizm z toksyn. Poza tym trening hamuje nasz wilczy apetyt i ochotÚ na niezdrowe podjadanie. Czyli same plusy. Zatem Êwiczymy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wegańska bogini
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: