Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 010774 10754454 na godz. na dobę w sumie
Weksel między stronami stosunku pracy - ebook/pdf
Weksel między stronami stosunku pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 369
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6819-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami stosunku pracy. Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat wyczerpująca publikacja dotycząca takiej tematyki.

Autor szczegółowo omawia m.in. takie zagadnienia jak:

Rozważania wzbogacono o orzecznictwo sądowe, podglądy doktryny prawniczej oraz ukazano regulację prawną stosowania weksla między pracownikiem i pracodawcą.

Publikację przygotowano z myślą o osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów, radców prawnych. Autor szczegółowo omawia dane zagadnienia, co stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, którzy na co dzień borykają się z problemem weksli między stronami stosunku pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Praca zawiera rozważania na temat weksli między stronami stosunku pra- cy. Atrakcyjność tematu wynika z faktu, iż jest to pierwsza od kilkunastu lat wyczerpująca publikacja dotycząca takiej tematyki. Autor szczegółowo omawia m.in. takie zagadnienia jak: stosowanie instytucji cywilistycznych na gruncie prawa pracy poprzez art. 300 KP, problematyka swobody kontraktowania stron stosunku pracy, charakter prawny klauzul kon- kurencyjnych i umów o kształcenie zawodowe, w tym umów o odbycie aplika- cji, legalność i sposoby wykorzystania weksla przez pracowników. Rozważania wzbogacono o orzecznictwo sądowe, podglądy doktryny prawni- czej oraz ukazano regulację prawną stosowania weksla między pracownikiem i pracodawcą. Publikację przygotowano z myślą o osobach świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. adwokatów, radców prawnych. Autor szczegółowo omawia dane za- gadnienia, co stanowi nieocenioną pomoc dla aplikantów i studentów prawa. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, którzy na co dzień borykają się z problemem weksli między stronami stosunku pracy. Monografia stanowi poszerzoną wersję pracy doktorskiej, która została nagro- dzona w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjal- nych oraz objęty Patronatem Honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dr Mikołaj Rylski – specjalista w zakresie prawa pracy i polityki społecznej, ochrony danych osobowych, prawa gospodarczego i wekslowego, a także za- awansowanych strategii inwestycyjnych, finansów behawioralnych oraz psy- chologii inwestowania. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Szczecińskiego oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6818-4 Y C A R P U K N U S O T S I M A N O R T S Y Z D Ę I M L E S K E W I K S L Y R . M MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI • WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: Tomasz Długosz OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ Aneta Kaźmierczyk NIERUCHOMOŚĆ WSPÓLNA WŁAŚCICIELI LOKALI. PROBLEMATYKA PRAWNO-RZECZOWA Łukasz Szuster SKUTKI UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO www.ksiegarnia.beck.pl WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Szczeciński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6818-4 ISBN e-book 978-83-255-6819-1 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  Przedmowa   .................................................................................................................  Wprowadzenie  ...........................................................................................................  Część I. Zagadnienia ogólne  ....................................................................................  Rozdział I. Weksel – charakterystyka ogólna   .....................................................  § 1.   Uwagi ogólne ...............................................................................................  § 2.   Pojęcie, rodzaje i funkcje weksla  ..............................................................  I.  Pojęcie .................................................................................................  II.  Rodzaje  ...............................................................................................  III.  Funkcje ...............................................................................................  § 3.   Cechy charakterystyczne zobowiązania wekslowego  ...........................  I.  Sformalizowanie  ...............................................................................  II.  Abstrakcyjność ..................................................................................  III.  Samodzielność ...................................................................................  I. Bezwarunkowość i pieniężny charakter świadczenia ..................  . Odpowiedzialność solidarna ...........................................................  I. Tryb dochodzenia roszczeń .............................................................  § 4.   Forma i treść weksla ....................................................................................  I.  Forma ..................................................................................................  II.  Treść  ...................................................................................................  1.  Nazwa „weksel” ............................................................................  2.  Bezwarunkowe polecenie (przyrzeczenie) zapłaty ................  3.  Osoba trasata  ...............................................................................  4.  Termin i miejsce płatności .........................................................  5.  Osoba remitenta  ..........................................................................  6.  Data i miejsce wystawienia ........................................................  7.   Podpis wystawcy ..........................................................................  8.  Klauzule wekslowe ......................................................................                        XIII XXI XLI LI 1 6 6 6 8 8 9 10 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23  Spis treści         § 5.   Powstanie zobowiązania wekslowego .......................................................  I.  Teoria kreacyjna i jej modyfikacje .................................................  II.  Teoria umowna i jej modyfikacje ...................................................  § 6.   Podmioty stosunku wekslowego  ..............................................................  § 7.   Sposoby nabycia praw z weksla  .................................................................  I.  Indos  ...................................................................................................  II.  Inne  .....................................................................................................  § 8.   Weksel niezupełny (in blanco) ...................................................................  I.  Pojęcie .................................................................................................  II.  Moment powstania zobowiązania .................................................  III.  Zróżnicowanie elementów stosunku wekslowego  ......................  I. Uzupełnienie weksla  .........................................................................  . Indosowanie  .......................................................................................            Rozdział II. Weksel między stronami stosunku pracy w świetle           orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny prawniczej   ........................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Orzecznictwo sądowe przed wejściem w życie Kodeksu pracy  ...........  I.  Okres międzywojenny......................................................................  II.  Lata 50.  ...............................................................................................  III.  Lata 60.  ...............................................................................................  I. Lata 70.  ................................................................................................  . Podsumowanie ...................................................................................  § 3.   Orzecznictwo sądowe po wejściu w życie Kodeksu pracy .....................  I.  Lata 70. i 80. .......................................................................................  II.  Lata 90.  ...............................................................................................  III.  XXI w.  ................................................................................................        § 4.   Weksel między pracownikiem i pracodawcą w literaturze  prawniczej  ....................................................................................................  I.  Pogląd M. Piekarskiego .....................................................................    II.  Pogląd A. Żabskiego ..........................................................................    III.  Pogląd P. Jury .....................................................................................    I. Pogląd R. Sadlika ...............................................................................    . Pogląd K. Gonery ...............................................................................    I. Pogląd P. Węża ...................................................................................      II. Pogląd T. Nycza ..................................................................................    III. Pogląd D. Dudy...................................................................................  IX. Pogląd M. Czechowskiego .................................................................    X. Pogląd M. Barzyckiej-Banaszczyk ...................................................    I 23 24 25 28 32 32 35 35 36 39 39 41 43 44 44 45 45 45 47 51 52 53 53 55 57 60 60 61 63 64 65 65 67 68 68 70 Spis treści XI. Pogląd K. Wielichowskiej-Opalskiej ................................................      XII. Pogląd R. Jastrzębskiego ....................................................................    XIII. Pogląd M. Olszewskiego ....................................................................    XI. Pozostałe  .............................................................................................  § 5.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział III. Podstawa prawna dla stosowania weksla między pracownikiem i pracodawcą   ............................................................................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Problem konieczności istnienia podstawy normatywnej (przepisu)  dla stosowania weksla między stronami stosunku pracy  .....................  I.  Wystawienie weksla jako przejaw wolności człowieka ...............  II.  Podstawa normatywna dla czynności wekslowych w świetle      uprzywilejowanej pozycji pracownika w stosunku pracy ..........  III.  Wystawienie weksla a autonomia woli stron stosunku pracy ...  I. Wystawienie weksla a zakres odniesienia przepisu      art. 300 KP  .........................................................................................  § 3.   Wykładnia art. 300 KP pod kątem „szerokości” zakresu odniesienia   I.  Ogólne uwagi o art. 300 KP  ............................................................  II.  Wykładnia zwrotu „przepisy Kodeksu cywilnego” ....................  III.  Wąskie rozumienie zakresu odniesienia        a możliwość stosowania innych niż KC aktów prawnych  za pośrednictwem art. 300 KP  .......................................................  1.  Związek między poszczególnymi dziedzinami prawa  i aktami normatywnymi ............................................................  2.  Problem relacji prawa wekslowego do prawa pracy    (lex specialis–lex generalis)  ........................................................  3.  Natura weksla i regulacja papierów wartościowych w KC ...  § 4.   Weksel między pracownikiem i pracodawcą a treść stosunku pracy .  I.  Elementy złożonego stosunku wekslowego ..................................  1. Weksel  ............................................................................................  2. Deklaracja wekslowa ....................................................................  3. Zobowiązanie wekslowe ..............................................................  4. Umowa o wydanie weksla ...........................................................  5. Stosunek podstawowy ..................................................................  6. Pactum de cambiando ..................................................................  II.  Specyfika weksla in blanco ..............................................................  III.  Stosunek wekslowy a treść stosunku pracy ..................................      § 5.   Zasada swobody umów jako podstawa prawna stosowania weksla  między stronami stosunku pracy ..............................................................  71 72 73 73 74 76 76 77 78 80 83 84 85 85 88 92 94 95 98 99 101 101 101 101 102 102 104 106 107 112 II Spis treści § 6.   Zakres odniesienia z art. 300 KP jako kryterium delimitujące  swobodę kontraktowania  ...........................................................................  Część II. Zagadnienia szczegółowe  ........................................................................  Rozdział IV. Weksel na rzecz pracodawcy przy odpowiedzialności materialnej pracowników   .................................................................................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Odpowiedzialność materialna pracownika w świetle przepisów        prawa pracy ...................................................................................................  I.  Uwagi wprowadzające  .....................................................................  II.  Odpowiedzialność na zasadach ogólnych ....................................  1. Szkoda .............................................................................................  2. Bezprawność ..................................................................................  3. Wina ................................................................................................  4. Związek przyczynowo-skutkowy ...............................................  III.  Odpowiedzialność za mienie powierzone ....................................  1.  Odpowiedzialność indywidualna .............................................  A. Bezprawność ...........................................................................  B. Szkoda  ......................................................................................  C. Wina .........................................................................................  D. Związek przyczynowo-skutkowy ........................................  E. Prawidłowe powierzenie mienia ..........................................  F. Rozkład ciężaru dowodu ........................................................  G. Zróżnicowanie odpowiedzialności ze względu na  rodzaj mienia ..........................................................................  2.  Odpowiedzialność wspólna  ......................................................  I. Uwagi końcowe ..................................................................................  § 3.   Odpowiedzialność pracownika jako dłużnika wekslowego .................  § 4.   Ogólna ocena legalności zabezpieczania wekslem roszczeń    pracodawcy przy odpowiedzialności materialnej pracowników .........  I.  Argument 1 ........................................................................................    II.  Argument 2 ........................................................................................    III.  Argument 3 ........................................................................................    I. Argument 4 .........................................................................................    . Argument 5 .........................................................................................      I. Argument 6 .........................................................................................    II. Argument 7 .........................................................................................    III. Argument 8 .........................................................................................    IX. Argument 9 .........................................................................................  III 117 125 125 125 126 126 128 129 129 130 135 136 137 137 138 139 140 141 142 142 143 144 145 149 150 152 154 157 159 159 160 161 162 Spis treści     X. Argument 10 .......................................................................................  XI. Podsumowanie ...................................................................................  § 5.   Stosowanie weksla w świetle zasady uprzywilejowania pracownika ..  I.  Istota zasady uprzywilejowania pracownika i wykładnia  art. 18 KP ............................................................................................      II.  Art. 18 KP jako wzorzec kontroli legalności pactum de cambiando  ....................................................................................  § 6.   Stosowanie weksla w świetle przepisu art. 3531 i 58 KC ........................        I.  Zobowiązanie wekslowe pracownika a sprzeczność celu  stosunku prawnego (czynności prawnej) z prawem  ...................  1.  Pojęcie celu stosunku prawnego (czynności prawnej) ..........  2.  Cel a treść stosunku prawnego (czynności prawnej) .............  3.  Treść art. 58 KC i relacja do art. 3531 KC .................................  4.  Normy prawa pracy a swoboda stron stosunków  cywilnoprawnych ........................................................................  5.  Dowód nieważności stosunku wekslowego ze względu na  sprzeczność jego celu z normami prawa pracy .......................  A. Etap 1 – określenie celu, do którego zmierzają strony .....  B. Etap 2 – wykazanie sprzeczności celu z normami prawa  pracy .........................................................................................  C. Etap 3 – ustalenie sankcji za naruszenie porządku  prawnego .................................................................................  6. Abstrakcyjność umowy o wydanie weksla a sprzeczność jej  celu z prawem  ..............................................................................  II.  Umowa o wydanie weksla jako czynność in fraudem legis ........  1.  Pojęcie „obejścia prawa” w cywilistyce  ...................................  A. Sposoby definiowania ............................................................  B. Czynność o celu sprzecznym z prawem a obejście prawa   C. Koncepcja obiektywna czy subiektywna  ...........................  2.  Dowód nieważności stosunku wekslowego jako  prowadzącego do obejścia prawa ..............................................  A. Warunek 1 ...............................................................................  B. Warunek 2  ...............................................................................  C. Warunek 3 ...............................................................................  3. Podsumowanie ..............................................................................  III.  Sytuacja procesowa pracownika przed i po indosowaniu  weksla ..................................................................................................  1. Przepis art. 17 PrWeksl  ...............................................................  2. Przepis art. 10 PrWeksl  ...............................................................  3. Przepis art. 16 ust. 2 PrWeksl  .....................................................  163 163 164 165 169 172 173 174 176 177 179 182 182 183 185 185 187 187 187 189 190 191 191 193 194 194 195 197 200 202 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Weksel między stronami stosunku pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: