Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00860 012519 17857385 na godz. na dobę w sumie
Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów - ebook/pdf
Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Grupa Medium Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64094-28-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Niniejsza monografia powstała z uwagi na brak literatury omawiającej problemy związane z wentylacją i klimatyzacją laboratoriów różnych rodzajów. Pomimo istnienia pewnych branżowych wytycznych dotyczących wymagań dla laboratoriów oraz pojedynczych opracowań i artykułów zwracających uwagę na problem wentylacji i klimatyzacji w obiektach tego typu, na rynku wydawniczym nie pojawiła się dotychczas monografia zawierająca zagregowaną, dostępną wiedzę w tym zakresie. Sytuacja ta stała się impulsem do powstania niniejszej publikacji. W rozdziale pierwszym omówiono zalecenia ogólne stawiane systemom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym pomieszczeń laboratoryjnych. Należy zaznaczyć, że pojęcie laboratorium nie dotyczy wyłącznie pomieszczenia, w którym wykonywane są bezpośrednio badania i eksperymenty. Do strefy laboratorium zalicza się m.in. magazyny odczynników niezbędnych w laboratorium, pomieszczenia socjalne personelu czy pomieszczenia odzieży ochronnej. Sprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach laboratoryjnych jest jedną z podstawowych metod ochrony zdrowia personelu oraz ochrony obiektu przed pożarem lub eksplozją, natomiast zastosowanie klimatyzacji ma na celu przede wszystkim spełnienie wymagań dotyczących utrzymania odpowiednich warunków badawczych otoczenia oraz zapewnienia komfortu osobom lub zwierzętom – w przypadku laboratoriów zwierzęcych – przebywającym w laboratorium. W rozdziale drugim zaprezentowano systemy wentylacji i klimatyzacji wybranych rodzajów laboratoriów oraz omówiono stosowane rozwiązania techniczne. Można w nim znaleźć informacje na temat wentylacji np. laboratoriów medycznych, chemicznych, fizycznych. W większości spotykanych obiektów tego typu powstają szkodliwe gazy, pary, pyły, w tym pyły promieniotwórcze i aerozole radioaktywne, bioaerozole szkodliwe dla zdrowia, występuje zjonizowanie powietrza. Brak odpowiedniej wymiany powietrza w laboratorium jest przyczyną wzrostu stężenia zanieczyszczeń. Na ogół wentylacja naturalna jest ze względów bezpieczeństwa niewystarczająca i konieczna jest wentylacja mechaniczna. W laboratoriach, w których emitowane są szkodliwe zanieczyszczenia, zastosowanie znajduje wentylacja podciśnieniowa. Wentylacja mechaniczna o odpowiednio dużej wydajności, wyposażona w odpowiedni system filtracji i sposób rozdziału powietrza jest konieczna również w laboratoriach tzw. czystych, w których w zależności od stawianych wymagań powietrze powinno mieć odpowiednią klasę czystości pyłowej lub mikrobiologicznej. Doprowadzanie czystego, pozbawionego zanieczyszczeń powietrza i usuwanie zużytego, zanieczyszczonego zmniejsza ryzyko skażenia badanego materiału. W laboratoriach zaliczanych do clean rooms zastosowanie znajduje wentylacja nadciśnieniowa. W każdym laboratorium stosuje się pewne rozwiązania z zakresu wentylacji, umożliwiające usuwanie emitowanych do powietrza zanieczyszczeń i ograniczające ich rozprzestrzenianie się w pomieszczeniu. Zaliczyć do nich należy m.in. odciągi miejscowe, okapy, komory bezpiecznej pracy, digestoria. Urządzenia i rozwiązania techniczne spełniające te funkcje zaprezentowano w kolejnym, trzecim rozdziale. Rozdział trzeci (ostatni) natomiast zawiera krajowe wymagania prawne dotyczące stosowania wentylacji i klimatyzacji w laboratoriach z krótkim komentarzem autora opracowania. Książka ta, z uwagi na jej zakres tematyczny, może być podręcznikiem i poradnikiem dla wielu Czytelników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją instalacji, dla studentów i słuchaczy kierunków związanych z wentylacją pomieszczeń, a także dla każdego Czytelnika zainteresowanego zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krzysztof Kaiser WENTYLACJA I KLIMATYZACJA LABORATORIÓW seria Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Sp. z o.o. 87-600 Lipno, ul. Wojska Polskiego 6 tel. 54 287 22 34, 54 287 25 04 faks 54 287 24 97, 54 287 23 41 www.konwektor.pl Profesjonaliści od dobrego klimatu POLSKI PRODUCENT Wentylatorów dachowych, osiowych, bębnowych, promieniowych, przeciwwybuchowych Wymienników i nagrzewnic Urządzeń grzewczo-wentylacyjnych Posiadamy certyfi katy: PN-EN 12101-3:2004 PN-EN ISO 3834-2:2007 ISO 9001:2008 WWOax WBK WOK WVPKH NEOLUX Nagrzewnica miedziano-aluminiowa Nagrzewnica wodna, parowa WPWDS by ECONET – niskotemperaturowy system dla Politechniki Poznańskiej mium, a pozostałe 9 central w silniki typu EC. Centrale wentylacyjne do pomieszczeń dydaktycznych zostały wyposażone w sorpcyjne wymienniki obrotowe SEM- CO, które osuszają powietrze nawiewane latem, nato- miast zimą nawilżają je. Dzięki temu rozwiązaniu po- wietrze doprowadzane do pomieszczeń dydaktycznych jest optymalne pod względem komfortu cieplnego. Jednostki wentylacyjne przeznaczone do pomieszczeń laboratoryjnych wykorzystują wysokosprawne wy- mienniki odzysku ciepła z czynnikiem pośredniczącym ECOTERM. Najciekawszym rozwiązaniem jest układ odzysku ciepła ECONET z czynnikiem pośredniczącym w układzie ze zmienną prędkością przepływu czynnika. Unikatowe rozwiązanie automatyki wraz z wymien- nikami płytowymi umieszczonymi poza strumieniem powietrza, które współtworzą cały system odzysku, zostało dostarczone w formie prefabrykowanego ele- mentu. Takie rozwiązanie gwarantuje stabilność pracy jednostki przy zmiennych parametrach powietrza, tj. temperatury oraz objętości powietrza transportowa- nego przez centrale wentylacyjne. Części składowe systemu ECONET fi rmy Fläkt Woods są połączone ze sobą, tworząc bardziej niezawodny i efektywnie dzia- łający system uzdatniania powietrza. Procesy odzyski- wania ciepła, ogrzewania i chłodzenia są zintegrowane we wspólnym układzie i realizowane poprzez wężow- nice grzejne/chłodzące, pompy, zawory, systemy prze- wodów rurowych, elementy izolacyjne itp. W efekcie powstaje krótsza i bardziej zwarta instalacja wentyla- cyjna. Z ekologicznego punktu widzenia jest to bardzo korzystne, ponieważ zużywa się znacznie mniej energii, nie trzeba bowiem transportować powietrza przez ele- menty zbyteczne. Dalsze praktyczne rozwijanie za- sady odzyskiwania ener- gii prowadzi ponadto do zwiększenia efektywności układu o 50 w porówna- niu z konwencjonalnymi systemami wykorzystują- cymi wężownice. Sekcje wywiewne central wen- tylacyjnych, które pracują w środowisku zagrożonym korozją chemiczną, wy- konane są ze stali kwaso- odpornej AISI 316L, na- tomiast wymienniki oraz elementy sekcji wentylato- ra są pokryte farbą zabez- pieczającą przed korozją. Pod koniec 2013 roku fi rma Fläkt Bovent Sp. z o.o. do- starczyła centrale wentylacyjne typu eQ i e3coStar oraz system oddymiania garaży do Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznań- skiej przy ulicy Berdychowo w Poznaniu. Urządzenia wentylacyjne spełniają założone wysokie kryteria ener- gooszczędności wymagane dla budynku dydaktyczne- go. Natomiast zastosowane ergonomiczne rozwiązania zapewniają niskie koszty eksploatacyjne oraz stabilność pracy urządzeń w czasie ich użytkowania. W Centrum Dydaktycznym mieszczą się 3 duże sale audytoryjne, 54 pomieszcze- nia laboratoryjne oraz pomieszczenia dydaktyczne. Cały budynek ma łączną powierzchnię 12 800 m² i mieści się na pięciu kondygnacjach, w tym jednej kon- dygnacji podziemnej. Od 1 października 2014 roku budynek będzie otwarty dla studentów wydziałów Technologii Che- micznej oraz Inżynierii Środowiska. Firma Fläkt Woods dostarczyła 29 cen- tral wentylacyjnych o łącznej wydajno- ści 164 000 m³/h (nawiew + wywiew = 301 000 m³/h). 20 central wentylacyjnych zostało wyposażonych w silniki synchro- niczne z magnesem trwałym (Permanent Magnet) do wentylatorów z napędem bezpośrednim PMSM w klasie Super Pre- Krzysztof Kaiser Wentylacja i klimatyzacja w laboratoriach GRUPA Warszawa 2014 Redakcja merytoryczna Katarzyna Rybka Opracowanie i redakcja Agnieszka Orysiak Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by Grupa Medium © Copyright by Krzysztof Kaiser ISBN 978-83-64094-28-6 Wydawca i rozpowszechnianie Grupa MEDIUM Sp. z o.o. S.K.A. 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18 tel. 22 512 60 60 www.ksiegarniatechniczna.com.pl Seria „i” – pod patronatem miesięcznika Wydanie I Warszawa 2014 Spis treści Wstęp 1. Laboratoria – zalecenia ogólne dotyczące klimatyzacji i wentylacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Klimatyzacja i wentylacja w wybranych laboratoriach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1. Laboratoria chemiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1.1. Laboratoria z nanomateriałami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2. Laboratoria biologiczne i medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2.2.1. Laboratoria mikrobiologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.2.2. Laboratoria histopatologiczne i patomorfologiczne oraz hematologiczne i analityki krwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.2.3. Laboratoria do eksperymentowania na zwierzętach, laboratoria biotechnologiczne i badań genetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3. Laboratoria fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.3.1. Laboratoria izotopowe i radiologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.4. Laboratoria czyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.5. Laboratoria dydaktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3. Wentylacja miejscowa – odciągi miejscowe, okapy, ssawki, digestoria, komory bezpiecznej pracy, komory laminarne czyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.1. Digestoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.2. Komory bezpiecznej pracy oraz komory laminarne czyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.2.1. Komory laminarne czyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.2.2. Komory bezpiecznej pracy BSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4. Wymagania prawne dotyczące klimatyzacji i wentylacji w laboratoriach . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: