Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00352 004324 18676034 na godz. na dobę w sumie
Wewnętrzna blokada. Uwolnij się od zachowań, które Cię ograniczają - książka
Wewnętrzna blokada. Uwolnij się od zachowań, które Cię ograniczają - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1395-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Indywidualny plan zaradczy przeciw Osobistym Ograniczeniom

Stawiaj na jakość, a nie jakoś!

Z niepokojem zauważasz, że Twoje życie nie do końca zgodne jest z Twoimi założeniami? Podejmujesz wyzwania, starasz się, ale ciągle coś jest nie tak? Nie rozumiesz, dlaczego inni ludzie wydają się szczęśliwsi w swoich związkach? Porównujesz się ze współpracownikami i za każdym razem wypadasz nie tak dobrze, jak miałeś nadzieję? Pomyśl, co by było, gdybyś nauczył się zamieniać swoje negatywne postawy na pozytywne działania! To byłaby prawdziwa rewolucja: przejęcie drążka sterowniczego we własnym życiu i osiągnięcie tego, co określasz jako sukces. To szansa na stanie się kimś, kim mógłbyś być, gdybyś tylko pozbył się Osobistych Ograniczeń.

Rozejrzyj się wokół. Zauważyłeś, że osoby prezentujące porównywalny poziom kwalifikacji zawodowych, osiągnięć edukacyjnych, pochodzące z tej samej grupy społecznej, wykazujące zbliżony zakres posiadanych talentów, a nawet często stające przed podobnymi szansami, spotyka w życiu zupełnie odmienny los? To, czy zaczniesz wreszcie oddychać pełną piersią i pozbędziesz się wewnętrznej blokady, zależy tylko od pokonania Twoich Osobistych Ograniczeń. Autor -- nauczyciel, psychoterapeuta i trener biznesowy -- wyróżnia 10 typów tych paraliżujących przeszkód. Znajdź je, nim one dopadną Ciebie!

Sesję terapeutyczną czas zacząć.
Koniec z Osobistymi Ograniczeniami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WewnŒtrzna blokada. Uwolnij siŒ od zachowaæ, kt(cid:243)re CiŒ ograniczaj„ Autor: Flip Flippen T‡umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-1395-3 Tytu‡ orygina‡u: The Flip Side: Break Free of the Behaviors That Hold You Back Format: A5, stron: oko‡o 300 Indywidualny plan zaradczy przeciw Osobistym Ograniczeniom (cid:149) Przeprowad(cid:159) analizŒ w‡asnych silnych i s‡abych stron (cid:149) B„d(cid:159) (cid:156)wiadomy swoich ograniczeæ i nie pozwalaj im doj(cid:156)(cid:230) do g‡osu (cid:149) Opracuj plan dzia‡ania i pozb„d(cid:159) siŒ przeszk(cid:243)d na drodze do sukcesu (cid:149) Otw(cid:243)rz siŒ na informacjŒ zwrotn„ p‡yn„c„ z Twojego otoczenia Stawiaj na jako(cid:156)(cid:230), a nie jako(cid:156)! Z niepokojem zauwa¿asz, ¿e Twoje ¿ycie nie do koæca zgodne jest z Twoimi za‡o¿eniami? Podejmujesz wyzwania, starasz siŒ, ale ci„gle co(cid:156) jest nie tak? Nie rozumiesz, dlaczego inni ludzie wydaj„ siŒ szczŒ(cid:156)liwsi w swoich zwi„zkach? Por(cid:243)wnujesz siŒ ze wsp(cid:243)‡pracownikami i za ka¿dym razem wypadasz nie tak dobrze, jak mia‡e(cid:156) nadziejŒ? Pomy(cid:156)l, co by by‡o, gdyby(cid:156) nauczy‡ siŒ zamienia(cid:230) swoje negatywne postawy na pozytywne dzia‡ania! To by‡aby prawdziwa rewolucja: przejŒcie dr„¿ka sterowniczego we w‡asnym ¿yciu i osi„gniŒcie tego, co okre(cid:156)lasz jako sukces. To szansa na stanie siŒ kim(cid:156), kim m(cid:243)g‡by(cid:156) by(cid:230), gdyby(cid:156) tylko pozby‡ siŒ Osobistych Ograniczeæ. Rozejrzyj siŒ wok(cid:243)‡. Zauwa¿y‡e(cid:156), ¿e osoby prezentuj„ce por(cid:243)wnywalny poziom kwalifikacji zawodowych, osi„gniŒ(cid:230) edukacyjnych, pochodz„ce z tej samej grupy spo‡ecznej, wykazuj„ce zbli¿ony zakres posiadanych talent(cid:243)w, a nawet czŒsto staj„ce przed podobnymi szansami, spotyka w ¿yciu zupe‡nie odmienny los? To, czy zaczniesz wreszcie oddycha(cid:230) pe‡n„ piersi„ i pozbŒdziesz siŒ wewnŒtrznej blokady, zale¿y tylko od pokonania Twoich Osobistych Ograniczeæ. Autor (cid:150) nauczyciel, psychoterapeuta i trener biznesowy (cid:150) wyr(cid:243)¿nia 10 typ(cid:243)w tych parali¿uj„cych przeszk(cid:243)d. Znajd(cid:159) je, nim one dopadn„ Ciebie! SesjŒ terapeutyczn„ czas zacz„(cid:230). Koniec z Osobistymi Ograniczeniami. (cid:149) Poznaj wszystkie typy wewnŒtrznych blokad (cid:150) p‡astugŒ, spychacza, pluszaka, b‡yskawicŒ i pozosta‡ych sze(cid:156)(cid:230) r(cid:243)wnie niebezpiecznych postaw. (cid:149) Stw(cid:243)rz indywidualne, proste i skuteczne plany dzia‡ania, pomagaj„ce usun„(cid:230) zar(cid:243)wno Twoje w‡asne ograniczenia, jak i te, kt(cid:243)re dopad‡y otaczaj„cych CiŒ ludzi. (cid:149) Przestaæ by(cid:230) miniatur„ samego siebie (cid:150) rozwiæ skrzyd‡a i poka¿, na co CiŒ sta(cid:230). Spis treści Wprowadzenie 7 Jak korzystać z tej książki 11 CZĘŚĆ I Zrozumienie osobistych ograniczeń 1 Coś Cię zatrzymuje 2 Podstawy Przezwyciężania Osobistych Ograniczeń 3 Pięć praw osobistych ograniczeń 4 Przegląd: dziesięć największych zabójczych ograniczeń 17 29 39 51 CZĘŚĆ II Identyfikacja osobistych ograniczeń 1 Jakie jest Twoje osobiste ograniczenie 62 5 Zabójcze ograniczenie nr 1 – „kuloodporni” (nazbyt pewni siebie) 65 6 Zabójcze ograniczenie nr 2 – „strusie” (niepewni własnej wartości) 77 7 Zabójcze ograniczenie nr 3 – „pluszaki” (nadmiernie opiekuńczy) 91 8 Zabójcze ograniczenie nr 4 – “krytycy” (zbyt wymagający, drobiazgowi lub szorstcy) 103 6 W E W N Ę T R Z N A B L O K A D A 9 Zabójcze ograniczenie nr 5 – „góry lodowe” (mało opiekuńczy) 119 10 Zabójcze ograniczenie nr 6 – „płastugi” (mały poziom pasji, wizji lub motywacji) 135 11 Zabójcze ograniczenie nr 7 – „spychacze” (nazbyt dominujący) 149 12 Zabójcze ograniczenie nr 8 – „żółwie” (oporni na zmiany) 159 13 Zabójcze ograniczenie nr 9 – „wulkany” (agresywni, wściekli) 175 14 Zabójcze ograniczenie nr 10 – „błyskawice” (niska samokontrola, impulsywni) CZĘŚĆ III Przezwyciężanie Osobistych Ograniczeń 15 Opracowywanie Twojego planu zaradczego 16 Ograniczenia są osobiste – moja historia 17 Kombinacje osobistych ograniczeń 18 Przezwyciężanie ograniczeń zaczyna się w domu 19 Przezwyciężanie ograniczeń w miejscu pracy 20 Osobiste ograniczenia i kultura 21 Słuchanie tego, co mówią inni: potęga szczerych informacji zwrotnych 1 Zakończenie.Wydobyty z niewoli 1 Następny krok. W którą stronę teraz podążę? 1 Podziękowania 1 O autorach 1 Skorowidz 187 205 223 235 251 265 275 283 295 297 299 303 305 3 Pięć praw osobistych ograniczeń W ięcej niż trzy dekady oddzielały pracę, którą wykonałem z Ja- nice i Tonym, od czasu poświęconego Peterowi i Danielowi. Przez te lata moja firma miała przyjemność pracowania z jed- nymi z najważniejszych osobowości w biznesie, sporcie i nauczaniu naszych czasów. Informacje, które zebraliśmy, powtarzały wciąż tę samą historię: na każdym polu utalentowani i zdolni ludzie saboto- wali własny sukces. Lecz odkrywali oni także, że będą mogli w pełni wykorzystać swoje możliwości, gdy tylko znajdą i przezwyciężą po- wstrzymujące ich ograniczenia. Wykorzystując te doświadczenia i ob- serwacje, stworzyliśmy kompletny system służący identyfikacji kon- kretnych czynników, które hamują nasze osiągnięcia. Wówczas badani mogli opracować zindywidualizowany plan pozwalający na ich prze- zwyciężenie. Rdzeniem tego systemu jest garść prostych zasad, które opisują wpływ osobistych ograniczeń na Twoje życie. Nazwałem je pięcioma prawami osobistych ograniczeń. Używane jako całość zapewniają one solidny fundament programu indywidualnego rozwoju prezentowa- nego w późniejszych rozdziałach. 40 W E W N Ę T R Z N A B L O K A D A Prawo pierwsze: wszyscy mamy osobiste ograniczenia Każdy z nas zna osobowości publiczne, które pojawiają się w codzien- nych nagłówkach, gdy padają ofiarą gniewu, chciwości lub ułomności moralnych. Lecz zdajemy sobie również sprawę z ograniczeń, które oddziałują na mniejszą skalę — rodzice nadmiernie krytyczni wobec dzieci, szef, który jest zbyt słaby, aby wysłuchać informacji zwrotnych. Posiadanie ograniczeń jest częścią bycia człowiekiem. Posiadam je zarówno ja, jak i każda osoba, którą znam. Ty także je masz. Jak już wiemy, niektóre z nich są bardziej niszczycielskie niż inne. Nie ma sensu koncentrować się na mniejszych niedogodnościach, jeśli gdzieś niedaleko grozi nam całkowita katastrofa. Gdy opracowywałem proces Przezwyciężania Osobistych Ogra- niczeń, odkryłem, że możne je podzielić na trzy podstawowe grupy: 1. Ograniczenia błahe: Ta grupa nie ma większego znaczenia w ży- ciu codziennym, chyba że utrudnia pełnienie konkretnej roli lub wykonywanie pracy. Na przykład brak gustu w ubieraniu się, bycie niskim, wysokim czy leworęcznym ma zasadniczo niewielki wpływ na sukces. 2. Ograniczenia „do wynajęcia”: Są to ograniczenia, którym możesz zaradzić, wynajmując kogoś, aby wykonywał coś za Ciebie. Mogą być znaczące, lecz przestają takie być, jeśli rozwiązaniem kwestii zajmuje się ktoś inny. Ograniczenia „do wynajęcia” zawierają problemy takie jak bałaganiarstwo (wynajmij go- sposię), brak zorganizowania (wynajmij sekretarkę lub asy- stentkę) lub problemy z ortografią (skorzystaj z programu do korekty lub wynajmij edytora). 3. Ograniczenia własne: Ta kategoria najgłębiej oddziałuje na Twoje życie prywatne i zawodowe. Jedną z rzeczy, do których mogę usiłować kogoś wynająć, jest wykonywanie za mnie treningu Pięć praw osobistych ograniczeń 41 gimnastycznego — lecz nigdy nie odniesie to oczekiwanego skutku. Te ograniczenia zawierają w sobie zachowania zwią- zane z niską pewnością siebie lub samokontrolą oraz pozosta- łymi cechami charakteru (na przykład brakiem wiarygodności), które możesz zmienić samodzielnie. Zajmowanie się tą grupą da Ci największe korzyści. Przedmiotem zainteresowania tej książki są zachowania należące do trzeciej grupy. Niewiele zysków miałbym z poświęcenia ogromnej ilości czasu na pracowanie nad ograniczeniami, które są błahe lub nie- istotne. Te sprawy, do których mogę wynająć innych ludzi, są z pew- nością istotne, lecz zawsze będą na drugim planie wobec radykalnych zahamowań, którymi tylko ja mogę się zająć i je naprawić. Po tym, jak dokonamy przeglądu swoich celów, ról społecznych i relacji z ludźmi, będziemy w stanie wyraźniej zobaczyć, które ogra- niczenia możemy zignorować, które są „wynajmowalne”, a które są własne. Znajomość tego rozróżnienia ma kluczowe znaczenie dla znalezienia blokad, które mają największy wpływ na nasz sukces. Tylko wówczas możemy zacząć otrzymywać takie rezultaty, jakich pra- gniemy. Prawo drugie: nie możesz wznieść się ponad ograniczenia, którymi się nie zajmujesz lub nie będziesz zajmował Istnieje pewna stara historia mówiąca o tym, w jaki sposób myśliwi w Afryce chwytają małpy. Wydrążają oni orzech kokosowy, upew- niając się, że otwór jest dokładnie taki, jak małpia łapa, po czym umieszczają w środku małą pomarańczę lub banana i wieszają wszyst- ko na drzewie. Zapach zwabia małpę, która wkłada łapę w orzech, lecz szybko orientuje się, że otwór nie jest na tyle duży, aby wyciągnąć 42 W E W N Ę T R Z N A B L O K A D A z niego łapę wraz z nagrodą. Aby ją wydobyć, małpa musi porzucić to, co w niej trzyma. Nie robi tego jednak. Jest tak pochłonięta zdo- byciem swojej uczty, że nie porzuca jej nawet, aby uciec przed my- śliwymi, którzy z łatwością ją łapią. Czy widzisz tę scenę? Wielu z nas jest schwytanych przez ograniczenia, których w dal- szym ciągu kurczowo i uparcie się trzymamy — włączając w to nie- rozwiązane sprawy z przeszłości — ponieważ nie potrafimy lub nie chcemy się nimi zająć. Zupełnie jak ta małpa, jesteśmy sparaliżowani i zaklinowani pomiędzy dwoma światami, nie zdając sobie sprawy z tego, że wybraliśmy wypieranie się ich kosztem wolności. Przypomnij sobie młodego Tony’ego, który wylądował w wię- zieniu, lub brak ochoty Daniela na obserwację samego siebie. Pro- blemy, z którymi sobie nie poradzili, zaklinowały ich i nie pozwo- liły rozwijać się w tych dziedzinach. W przypadku Daniela sukces w innych aspektach życia mógł sprawiać, że wmówił sobie brak ko- nieczności pracowania nad swymi ułomnościami. Z drugiej strony Tony, kończąc w więzieniu, przypuszczalnie nigdy nie wierzył, że może się zmienić w pozytywny sposób. Obie sytuacje są niestety zwodnicze: przezwyciężenie swoich ograniczeń jest zarówno możliwe, jak i konieczne, jeśli pragniemy żyć pełnią życia. Pogodzenie się z tym prostym faktem pomoże nam porzucić stary porządek i przyjąć nowy. Prawo trzecie: nasze osobiste ograniczenia odgrywają rolę w każdej sferze naszego życia Istnieje powód, dla którego zachęcałem Petera, aby zdobył konkretne informacje zwrotne zarówno od współpracowników, jak i od żony: kwestie, które wychodzą na jaw w pracy, zazwyczaj podążają za nami do domu. Być może słyszałeś takie wyrażenie: „Gdziekolwiek pój- Pięć praw osobistych ograniczeń 43 dziesz, tam będziesz”. Równie dobrze odnosi się to do naszych ogra- niczeń, ponieważ pójdą one, gdziekolwiek i my pójdziemy. Rozpo- znanie tego nie służy potępieniu nas i naszych niedoskonałości, lecz lepszemu zrozumieniu ich wpływu. Jeśli jesteś trudny w pracy, wszystko wskazuje na to, że równie trudny jesteś w domu. Osobiste ograniczenia przyjmują wiele form. Mimo że większość z nich jest związana z zachowaniem, występują czasem ograniczenia fizyczne lub intelektualne przeszkadzające w takim stopniu, iż dzia- łają przeciw wszystkiemu, co możesz próbować zrobić dla swojego rozwoju. Niezależnie jednak, jak bardzo byłyby one oczywiste, wszy- scy dookoła udają, że ich nie widzą, sądząc, że wyświadczają w ten sposób grzeczność, podczas gdy tak naprawdę nie zajmując się tym problemem, zwyczajnie krzywdzą drugą osobę. Weźmy na przykład sytuację Richarda. Właśnie skończyliśmy spotkanie z pracownikami szczebla kie- rowniczego firmy, z którą pracowaliśmy. Zanim wyszedłem, chcia- łem dookreślić z nimi pewną sprawę, więc zwróciłem się do jednego z dwóch pozostałych w sali mężczyzn, którzy siedzieli ze mną przy stole: „Mógłbyś opowiedzieć mi o Richardzie? Wydaje się być bystrym człowiekiem z dużymi możliwościami”. Naczelny dyrektor odpowiedział szybko: „Jest bardzo inteligentny i ma wysoką kulturę pracy”. Moja następna prośba zaskoczyła ich obu: „Opowiedzcie mi o narośli na jego głowie. Wiecie może coś na ten temat?”. Spojrzeli na siebie. Wyglądało na to, że żaden z nich nie chciał przyjąć do wiadomości tego, co w moim mniemaniu było najbardziej charakterystyczną cechą Richarda: ogromny wystający guz z jednej strony jego czoła. W końcu jeden z nich powiedział: „Kiedy go za- trudniliśmy, już go miał, lecz od tamtego czasu guz stał się większy. Początkowo nie stanowiło to problemu, ponieważ jego praca i zakres odpowiedzialności były ograniczone. Teraz jednak całe dnie spędza 44 W E W N Ę T R Z N A B L O K A D A na spotkaniach z klientami i reprezentuje firmę w wielu sprawach. Nigdy z nim o tym nie rozmawialiśmy — jak w ogóle mogliby- śmy poruszyć ten temat?”. „Porozmawiam z nim i zobaczę, na czym polega problem”. Obydwaj wyglądali na zszokowanych faktem, że chciałem spróbować o tym dyskutować. Umówiłem się z nimi na następne spotkanie i po- prosiłem, aby umożliwili mi spotkanie z kilkoma pracownikami na osobności, wliczając w nich Richarda, ponieważ będę wówczas w sta- nie przeanalizować z nimi dane na temat ich osobistych ograniczeń. Nie rozumiałem, dlaczego nikt nie pogadał z Richardem na ten temat wcześniej, ale ponownie podkreślam — jestem psychoana- litykiem. Moim pragnieniem jest zajęcie się wszystkim, co wydaje się mieć wpływ na czyjąś pomyślność i szanse na sukces w życiu. Chociaż niektórych rzeczy nie można zmienić, jestem przekonany, że ta kategoria jest o wiele mniej pojemna, niż nam się wydaje. W tym przypadku chciałem się dowiedzieć więcej. Mimo iż była to delikatna sprawa, jej konsekwencje takie nie były. Jak można zignorować narośl wielkości piłki do golfa na czole człowieka? Mieściła się ona centralnie nad jego prawym okiem. Kiedy wróciłem, usiadłem z Richardem w jego biurze i po kilku minutach spotkania, podniosłem tę kwestię. „Richardzie, mógłbyś opowiedzieć mi o narośli na twojej głowie?”. Popatrzył na mnie w taki sam sposób jak jego przełożeni i spytał: „Czy ona ci przeszkadza?”. „Absolutnie nie — odparłem — lecz najprawdopodobniej stoi ona na drodze celom, do których dążysz w kwestiach zawodowych, a to mi przeszkadza. Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakiś środek zaradczy”. Wówczas on opowiedział mi historię: „Flip, kiedy byłem w szkole średniej, byłem twardym piłkarzem, ale miałem tylko 175 centyme- trów wzrostu i nie mogłem sobie z tym poradzić, więc zacząłem brać sterydy. W ciągu sześciu miesięcy wyskoczyło mi kilka narośli na Pięć praw osobistych ograniczeń 45 ramionach i jedna na plecach, po czym w ciągu roku zaczęła rosnąć ta na czole. W tamtym czasie uważałem, że było to warte możliwości konkurowania z wysokimi graczami, lecz teraz muszę żyć z nieprzy- jemnymi konsekwencjami wyborów, które wówczas podjąłem”. Zapytałem go: „Czy pozwoliłeś kiedykolwiek komuś na obejrzenie tych narośli i stwierdzenie, czy jest możliwe ich usunięcie?”. Po- trząsnął głową w zamyśleniu. „Jak myślisz, co powiedziałaby twoja żona, gdybyśmy zapytali ją o nie?”. Spojrzał na mnie i zachichotał: „Znasz jakąkolwiek kobietę, która chciałaby poślubić faceta z piłką na głowie?”. Doceniłem jego szcze- rość i poczucie humoru w związku z całą sprawą, po czym zgodzili- śmy się, że ta narośl nie musi być pierwszą cechą, którą ludzie w nim zauważają. Powinien więc pójść do lekarza, aby dowiedzieć się, co można z tym zrobić. Richard umówił się na wizytę, po czym po badaniu lekarz zachę- cił go do jak najszybszego usunięcia narośli, ponieważ zaczęła wrastać w jej czaszkę. Większą część kosztów operacji pokryło ubezpieczenie, a szef Richarda zapłacił resztę. Po usunięciu guza i najprawdopo- dobniej również przedłużeniu sobie życia Richard znalazł dla swojej historii szczęśliwy koniec. Lecz poniższe pytania warte są przeanalizowania: Czy dla mężczy- zny dobre jest podążanie przez życie z guzem na głowie, o którym nikt nawet nie wspomni? Czy ludzie powinni pozwalać swoim przyjaciołom, członkom rodziny lub współpracownikom na spędzanie kolejnych dni z czymś, co w oczywisty sposób pogarsza ich wygląd, utrudnia im pracę lub osiągnięcie sukcesu, nie rozglądając się, jeśli to w ogóle możliwe, za możliwością pomocy? Czy ryzyko jednej lub dwóch chwil zmieszania jest warte pozbycia się raz na zawsze takiej tajemnicy poliszynela? Guz Richarda podążał z nim wszę- dzie i najprawdopodobniej był przedmiotem niejednego skrytego żartu lub rozmowy. 46 W E W N Ę T R Z N A B L O K A D A Oczywiście nie jest to typowa sytuacja, a jako psychoterapeuta mam tę przewagę, że ludzie rozumieją, iż jestem po to, aby im po- móc. Zazwyczaj jednak w sprawach, które wymagają większej deli- katności, przywilej rozmawiania na osobiste lub trudne tematy musi zostać zdobyty poprzez nawiązanie relacji i zaufanie. Przypuszczalnie powinieneś także najpierw sprawdzić własną motywację i upewnić się, że poruszasz takie kwestie, ponieważ chcesz tego, co najlepsze dla drugiej osoby, a nie dlatego, że przeszkadzają one Tobie. Dodatkowo wielu z nas zapewne nie zdaje sobie sprawy z pew- nych osobistych ograniczeń, tak widocznych dla innych, jak narośl na głowie. Są to cechy, o których ludzie nigdy nie wspominają, lecz które odciągają ich uwagę od naszych najwspanialszych atrybutów. Powinniśmy szczerze przyjrzeć się wpływowi, jaki każde ogranicze- nie wywiera na nas oraz na otaczających nas ludzi — bliskich, człon- ków rodziny, pracowników, czyli wszystkich, którzy zasługują na najlepsze, co możemy im dać. Istnieje duża szansa, że znajdziemy cechę, którą będziemy chcieli udoskonalić. Może nawet odkryjemy, że nie jest to aż tak trudne, jak myśleliśmy, a uzyskane korzyści daleko przewyższają początkowy strach. Prawo czwarte: osobiste ograniczenia wyznaczają pełnioną rolę Urodziłem się z niezdolnością liczenia. Potrafisz sobie wyobrazić, co by się stało, gdybym został księgowym? Moje problemy z liczbami nie czyniłbym ze mnie zbyt dobrego kandydata na to stanowisko. Przy- puszczalnie doprowadziłbym firmę do bankructwa, a członków za- rządu do więzienia. Chociaż nasze zachowania przejawiają się w każ- dym aspekcie życia, to paradoksalnie stają się ograniczeniami jedynie wówczas, gdy przeszkadzają w osiągnięciu określonych celów. Pięć praw osobistych ograniczeń 47 Wpływ naszych blokad może się zmieniać w zależności od roli lub otoczenia, w którym jesteśmy. Zachowania, które ograniczają nas w jednej dziedzinie, mogą być atutem w innej. Na przykład nauczy- ciel w liceum, obdarzony wysokim poziomem agresji, będzie miał z nią większy problem, ucząc matematyki, niż trenując drużynę fut- bolu amerykańskiego po zajęciach w szkole, pomimo tego, że powinien panować nad swoją agresją w każdej sferze życia. Bycie systematycz- nym i analitycznym zapewne przyda się lekarzowi prowadzącemu pry- watny gabinet, lecz może być przeszkodą dla kogoś na stanowisku związanym z dynamiczną sprzedażą czy marketingiem lub może być powodem irytacji w relacjach, gdyż robienie z igły wideł może dość szybko wykończyć czyjąś cierpliwość. Posiadanie niskiego poziomu agresji nie sprawdza się w przy- padku kierowcy wyścigowego, a posiadanie niskiej pewności siebie nie sprawdza się w przypadku kardiologa. Nie chciałbym mieć na- uczyciela, który byłby mało opiekuńczy, ani nie chciałbym mieć księgowego, który rozwijałby swoją kreatywność. Nasze osobiste ograniczenia wyznaczają pełnioną rolę — proste i oczywiste. Aby w pełni zrozumieć nasze blokady, powinniśmy rozważyć je z punktu widzenia różnych ról, jakie odgrywamy w życiu. Każdą z nich powinniśmy ocenić w kontekście, po czym określić, czy w konkretnej sytuacji lub stanowisku powstrzymuje nas ona przed rozwijaniem pełni możliwości. Prawo piąte: ci, którzy mają najmniejsze ograniczenia… WYGRYWAJĄ W ten sposób dotarliśmy do sedna procesu Przezwyciężania Oso- bistych Ograniczeń: nagrody za ich usunięcie. Rok po roku, dzięki tysiącom zakończonych sukcesem historii, byliśmy w stanie udo- wodnić, że ludzie, którzy postanowili rzeczywiście znaleźć i usunąć swoje 48 W E W N Ę T R Z N A B L O K A D A osobiste ograniczenia, radzą sobie o wiele lepiej niż ci, którzy tego nie zrobili. Sprowadza się to do fizyki: im lżejszy bagaż dźwigasz, tym dalej zajdziesz. To ostatnie prawo budzi nadzieję: jesteś w stanie zrobić ze swoją aktualną sytuacją coś, co będzie miało również wpływ na Twoją przyszłość. Zawiera się w tym pewna komplikacja, więc podążaj za mną. Nie twierdzę, że wygrywają ludzie posiadający najmniejszą liczbę ograniczeń, lecz raczej ci, którzy nauczyli się minimalizować lub pozbywać tych zna- czących. Znaczące ograniczenie to takie, które staje nam na drodze w codziennym życiu i powoduje niszczenie relacji z ludźmi oraz upośledza zdolności do wykonywania wspaniałej pracy. Ludzie z naj- mniej znaczącymi ograniczeniami przewyższą osiągnięciami tych, którzy mają bardziej znaczące. Ta koncepcja wymaga bliższego zba- dania, ponieważ zawarta w niej myśl jest niezwykle istotna. Prawdą jest, że wiele osób po prostu rodzi się z mniejszymi niż inni osobistymi ograniczeniami. Na przykład Vern Hazard, jeden z moich pracowników, był międzynarodowym modelem i podró- żował po całym świecie. Jest przystojny, wysportowany oraz obda- rzony erudycją. Większość z nas nie przychodzi na świat z takimi zdolnościami i talentami, które on naturalnie posiada. Lecz urodzenie się z mniejszymi osobistymi ograniczeniami i blokadami nie jest tym samym, co rozwój osobisty, ponieważ rozwój odnosi się do pracy nad tym wszystkim w Twoim życiu, co powstrzymuje Cię od osią- gnięcia pełni możliwości. Jeden z moich przyjaciół, Mark Stiles, stosuje czasami porówna- nie do baseballu, które wydaje mi się stosowne w tej sytuacji. Mówi on tak: „Istnieją ludzie, którzy urodzili się na trzeciej bazie, lecz są przekonani, że będą musieli zdobyć także dwie poprzednie”. Bycie obdarzonym naturalnymi przewagami, koneksjami rodzinnymi, ta- lentami, zdolnościami i cechami, nie jest równoznaczne z rozwojem osobistym. Nie powinniśmy także mylić kogoś, kto przyszedł na świat hojnie obdarowany takimi atrybutami, z kimś, kto nauczył się Pięć praw osobistych ograniczeń 49 jak używać swoich uzdolnień w wartościowy sposób. Vern ciężko pracował na to, aby stać się najlepszym we wszystkim, co robi. Tak, jest utalentowany, lecz to jego pasja i motywacja zapewniają mu przewagę. Zasadniczo ta książka traktuje o wygrywaniu. Nie chodzi mi o to, że rywalizujesz w wyścigu lub masz zdobyć największe pieniądze. Mam na myśli to, że wykorzystasz wszystkie swoje możliwości. Że wygrasz w stawaniu się najlepszym sobą, jaki może istnieć.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wewnętrzna blokada. Uwolnij się od zachowań, które Cię ograniczają
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: