Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 005916 13250929 na godz. na dobę w sumie
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego - ebook/pdf
Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , Liczba stron: 196
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8949-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”, która odbyła się 19.11.2015 r. na poznańskim Wydziale Zamiejscowym SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

W książce omówiono zagadnienia z zakresu zarówno materialnego, jak i procesowego prawa karnego skarbowego. Znalazły się w niej zagadnienia zarówno o znaczeniu systemowym, jak i bardziej szczegółowe.

Publikacja skierowana jest do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Krąg jej adresatów wydaje się dość szeroki, gdyż powinna zainteresować sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych, funkcjonariuszy organów ścigania. Potrzeby tych właśnie środowisk były brane pod uwagę w trakcie wyboru tematu Konferencji.

W ocenie autorów ma ona szczególne znaczenie w czasie projektowanych zmian dotyczących modelu odpowiedzialności za przestępstwa podatkowe.

„Recenzowana publikacja nie jest dedykowana wyłącznie teoretykom dyscypliny, jaką jest prawo karne skarbowe. W poszczególnych tekstach uwidacznia się doświadczenie praktycznej znajomości tej dziedziny. Ta cecha sprawia, że krąg adresatów przedmiotowej publikacji wykracza poza grono naukowców i teoretyków prawa karnego skarbowego. Optymalne połączenie zakłada współudział wątków teoretycznych i empiryczno-praktycznych. Opracowanie pt. „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego” z powodzeniem łączy obie te sfery, zachowując cechy wartościowej i oczekiwanej publikacji naukowej.”

prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WęzłoWe zagadnienia praWa karnego skarboWego redakcja naukowa DaWiD KorCzyńsKi Piotr JóźWiaK Piotr HerBoWsKi Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE D. KORCZYŃSKI, P. JÓŹWIAK, P. HERBOWSKI • WĘZŁOWE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE KARNE A INNE POSTĘPOWANIA REPRESYJNE Hanna Paluszkiewicz STUDIA Z ZAKRESU PROBLEMATYKI INTERTEMPORALNEJ W PRAWIE KARNYM PROCESOWYM Iwona Sepioło-Jankowska OPTYMALNY MODEL ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA CZYNY KARNE SKARBOWE Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski ZAMĘT W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI KARNEJ www.ksiegarnia.beck.pl WĘZŁOWE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO adw. Dawid Korczyński, dr Piotr Jóźwiak, dr Piotr Herbowski Redakcja naukowa Autorzy dr hab. Jerzy Duży, prof. SWPS dr hab. Teresa Gardocka, dr Piotr Herbowski, dr Dariusz Jagiełło, dr Piotr Jóźwiak, dr Dorota Kaczorkiewicz, adw. Dawid Korczyński, SSN Wiesław Kozielewicz, dr Joanna Paśkiewicz, dr Tomasz Razowski, dr Iwona Sepioło-Jankowska, prof. dr hab. Jacek Sobczak WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. SWPS dr hab. Ryszard Czerniawski prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8948-6 ISBN e-book 978-83-255-8949-3 Spis treści Autorzy ........................................................................................................................ Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym .......................................................................................................... Rozdział II. Prawo wykroczeń, w tym wykroczeń skarbowych w Niemczech – bezprawie kryminalne a bezprawie administracyjne ... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Definicja wykroczenia (w tym wykroczenia skarbowego) w prawie niemieckim ................................................................................................. I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Historia prawa wykroczeń w Niemczech ..................................... III. Teorie dogmatycznoprawne prawa wykroczeń w Niemczech .. IV. Grzywna za wykroczenie ................................................................ § 3. Przepisy procesowe w Niemczech – postępowanie w sprawach o wykroczenia ............................................................................................. Rozdział III. Idealny zbieg przestępstw i przestępstw skarbowych czy idealny zbieg przepisów? .......................................................................... Rozdział IV. Konsekwencje procesowe nadzoru prokuratora nad dochodzeniem prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ................................................................. Rozdział V. Zagadnienie optymalizacji podatkowej ....................................... § 1. Uwagi wprowadzające i pojęcie optymalizacji podatkowej ................ § 2. Cel optymalizacji podatkowej ................................................................. § 3. Optymalizacja podatkowa a prawo podatkowe .................................... § 4. Czy optymalizacja podatkowa jest obejściem prawa ........................... IX XIII XV XIX 1 15 15 16 16 18 21 24 26 35 47 59 59 62 64 67 VII Spis treści Rozdział VI. Rola decyzji podatkowej w postępowaniu karnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda .............................................................................. Rozdział VII. Kary pieniężne w ustawie o grach hazardowych jako przejaw administracyjnego prawa karania ................................................. § 1. Charakter prawny kar pieniężnych z ustawy o grach hazardowych w świetle orzeczenia TK z 21.10.2015 r. (P 32/12) ............................... § 2. Zbieg sankcji administracyjnych z sankcją przewidzianą w KKS ...... § 3. Metody łagodzenia nadmiernej represyjności zbiegu sankcji administracyjnych oraz karnych (propozycje de lege lata i de lege ferenda) ........................................................................................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VIII. Funkcja fiskalna prawa karnego skarbowego ........................ Rozdział IX. O konieczności pragmatycznego podejścia do zwalczania przestępczości skarbowej ................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pozyskiwanie informacji o przestępcach i ich działalności ................ § 3. Dotychczasowe działania organów państwowych ............................... § 4. Podejście pragmatyczne ........................................................................... § 5. Świadek koronny – schyłek instytucji? .................................................. § 6. Informatorzy – przyszłość w ściganiu przestępczości skarbowej? ..... § 7. Aktualne problemy współpracy z informatorami ................................ § 8. Próby zmian legislacyjnych ..................................................................... § 9. Fundusz operacyjny – większe nakłady – większa kontrola ............... § 10. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział X. Problemy związane z prowadzeniem postępowania w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności ............ § 1. Zagadnienia wstępne ................................................................................ § 2. Uiszczenie wymagalnej należności publicznoprawnej ........................ § 3. Negocjacje ................................................................................................... § 4. Zezwolenie .................................................................................................. § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział XI. Wybrane zagadnienia samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego w postępowaniu karnoskarbowym w świetle decyzji podatkowej, na przykładzie art. 54 KKS ...................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ VIII 71 81 81 91 93 98 99 119 119 120 121 123 123 125 126 127 128 129 131 131 133 138 143 145 149 165 Autorzy Jerzy Duży – doktor habilitowany, adiunkt Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Prokurator, od 11.4.2016 r. pełniący funkcję Prokuratora Okręgo- wego w Bydgoszczy. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i procedury karnej, w tym monografii Zorganizowana przestępczość po- datkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatku VAT i akcyzowego. Członek zespołu powołanego przez Prokuratora Krajowego do wypraco- wania rozwiązań podnoszących skuteczność wykrywania wyłudzeń podatku VAT i ści- gania sprawców tych przestępstw. Piotr Herbowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecz- nego. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, potem pracował w pionie operacyj- nym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Był wykładowcą w Zakładzie Kryminali- styki Szkoły Policji w Pile oraz adiunktem w Instytucie Badań nad Przestępczością Kry- minalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego. Teresa Gardocka – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS; Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej; kierownik Katedry Prawa Kar- nego Uniwersytetu SWPS w Warszawie; autorka wielu tekstów naukowych, głównie z zakresu postępowania karnego oraz szeroko pojmowanego prawa medycznego. Dariusz Jagiełło – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie; w latach 2007–2010 odbył apli- kację prokuratorską zakończoną złożeniem egzaminu prokuratorskiego; od 2011 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego; specjalizuje się w zagadnieniach odnoszą- cych się do prawa karnego materialnego oraz procesowego, a także leżących u styku kryminalistyki i kryminologii oraz karnoprawnych problemów prawa medycznego. Piotr Jóźwiak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wy- działu Zamiejscowego w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Jest autorem, względnie współautorem ponad 40 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa sportowego oraz prawa dyscyplinarnego. Wchodzi w skład redakcji „Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego”. Dorota Kaczorkiewicz – doktor nauk prawnych, wykładowca i praktyk z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, dyscyplinarnego i podatkowego. IX Autorzy Dawid Korczyński – adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni- wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje pracę dok- torską pod kierunkiem prof. UW dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa karnego skarbowego, karnego gospodarczego, ad- ministracyjno-karnego i sankcji podatkowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Wiesław Kozielewicz – sędzia Sądu Najwyższego (od 1999 r.), przewodniczący IV Wydziału Kasacyjnego w Izbie Karnej. Uczestniczył w charakterze wykładowcy w wielu konferencjach poświęconych problematyce prawa karnego skarbowego. Autor ponad osiemdziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa dyscyplinarnego, prawa wyborczego oraz historyczno-prawnych. Joanna Paśkiewicz – doktor nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowy Uni- wersytetu Rzeszowskiego, stypendystka Max–Planck–Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, Fundacji Thomas Berberich Stiftung, stażystka w European Anti-Fraud Office OLAF, specjalizuje się w prawie karnym procesowym. Autorka pu- blikacji z zakresu problematyki dowodowej w postępowaniu karnym, klauzul niepod- legania karze, nadzwyczajnego złagodzenia kary, w tym monografii dotyczącej insty- tucji świadka koronnego w ustawodawstwach niemieckim, włoskim i amerykańskim, współautorka komentarza do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ad- wokat. Tomasz Razowski – doktor nauk prawnych, adwokat, wspólnik jednej z wrocław- skich kancelarii prawnych, uprzednio sędzia. Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Autor i współautor czterech monografii oraz około 100 publikacji z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wykładowca ORA we Wrocławiu i studium podyplomo- wego prawa karnego gospodarczego i skarbowego na UJ. Iwona Sepioło-Jankowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adwokat. Jacek Sobczak – prof. zw. dr hab. prawnik, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecz- nego SWPS w Warszawie, prodziekan tego Wydziału Prawa. W przeszłości także pro- fesor w Instytucie Dziennikarstwa, w Katedrze Prawa Prasowego na Wydziale Dzien- nikarstwa i Nauk Politycznych UW; były kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i profesor na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Autor książek i artykułów poświęconych problema- tyce: prawa konstytucyjnego, ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza prawa pra- sowego i autorskiego, w tym komentarzy do prawa prasowego, ustawy o radiofonii i te- X Autorzy lewizji, a także artykułów odnoszących się do zagadnień praw człowieka oraz historii prawa. W dorobku posiada 31 własnych książek i ponad 520 artykułów i rozdziałów w książkach, był też redaktorem 24 książek. Promotorem w 53 przewodach doktorskich oraz recenzentem w 69 przewodach doktorskich i 33 habilitacyjnych XI Przedmowa Odpowiedzialność karna skarbowa jest pojęciem szerokim, przewidziana jest bo- wiem za czyny o różnym stopniu społecznej szkodliwości. Prawo karne skarbowe jako dziedzina prawa faktycznie z pogranicza prawa podatkowego i prawa karnego charak- teryzuje się tym, że spojrzenie na jego funkcje, cele, instytucje i mechanizmy może być diametralnie odmienne. Istnieje więc niewątpliwa potrzeba wymiany poglądów i do- świadczeń przedstawicieli różnych grup zawodowych mających do czynienia z prawem karnym skarbowym, a w szczególności: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców prawnych, pracowników organów podatkowych, funkcjonariuszy organów ścigania. Temu też służyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Węzłowe zagadnienia prawa karnego skarbowego”, zorganizowana 19.11.2015 r. przez poznański Wydział Zamiejscowy SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz kancela- rię adwokata Dawida Korczyńskiego, przy współpracy z: Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Krajową Izbą Doradców Podatkowych Oddział Wielkopol- ski oraz Wielkopolską Izbą Adwokacką. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób i jak wielokrotnie podkreślili to prelegenci oraz uczestnicy, była to największa konfe- rencja naukowa w Polsce poświęcona tej części prawa karnego. Poza wystąpieniami prelegentów kluczowym elementem, który zdecydował o powodzeniu tego przedsię- wzięcia naukowego, była możliwość szerokiej, a przede wszystkim nieskrępowanej wy- miany poglądów i licznych doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami. Biorąc pod uwagę czas trwania i liczbę osób, które wzięły udział w gorących niekiedy dysku- sjach, trzeba uznać, że były one jednym z najcenniejszych elementów konferencji. Za zorganizowanie konferencji pragniemy serdecznie podziękować organizatorom: kierownictwu poznańskiego Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humani- stycznospołecznego oraz współorganizatorom: Krajowej Szkole Sądownictwa i Proku- ratury w Krakowie, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski oraz Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Prelegentom składamy podziękowania za ich przygotowanie i wygłoszenie refera- tów, natomiast uczestnikom – za bardzo liczne przybycie oraz aktywny udział w dys- kusji, która bez wątpienia wzbogaciła treść opublikowanych referatów. Zainteresowa- nie, z jakim spotkała się konferencja, przekonuje nas o zasadności kontynuacji tego przedsięwzięcia w kolejnych latach. Oddana w Państwa ręce monografia zawiera referaty wygłoszone podczas Konfe- rencji. Krąg jej adresatów wydaje się dość szeroki, gdyż powinna zainteresować sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników XIII Przedmowa organów podatkowych, a także funkcjonariuszy organów ścigania. Potrzeby tych wła- śnie środowisk były brane pod uwagę w trakcie wyboru tematów Konferencji. Poznań, grudzień 2016 r. Redaktorzy XIV Wykaz skrótów 1. Akty prawne AkcyzaU .......................................... ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) EgzPostAdmU ............................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) EKPCz ............................................. Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GryHazardU ................................... ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KK z 1932 r. ................................... rozporządzenie Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK .................................................... ustawa r. – Kodeks Prezydenta 6.6.1997 karny z (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) KKS .................................................. ustawa z 10.9.1099 r. – Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) OdpZbiorU ..................................... ustawa z 22.10.2002 r. o odpowiedzialności pod- miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541) OrdPod ........................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) VATU .............................................. ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) XV Wykaz skrótów 2. Czasopisma, publikatory AUMCS ........................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska BGBl. ............................................... Das Bundesgesetzblatt CBOSA ............................................ Centralna Baz Orzeczeń Sądów Administracyjnych CFOMF ........................................... CFO – Magazyn Finansistów CzPKiNP ......................................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DP .................................................... Doradztwo Podatkowe Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EP ..................................................... Edukacja Prawnicza GDPPO ........................................... Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- twa Ius et administratio Ius Novum HBRP .............................................. Harvard Business Review Polska IeA ................................................... IN ..................................................... M.P. ................................................. Monitor Polski MFN ................................................ Magazyn Finance News MoPod ............................................ Monitor Podatkowy NP .................................................... Nowe Prawo OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ................................................... Palestra PEwP ............................................... Prawo Europejskie w Praktyce PiM .................................................. Prawo i Medycyna PiP ................................................... Państwo i Prawo PiPod ............................................... Prawo i Podatki PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo Prok. ................................................ Prokurator Przegl. Leg. ..................................... Przegląd Legislacyjny Przegl. Pod. .................................... Przegląd Podatkowy Przegl. Pol. ..................................... Przegląd Policyjny Przegl. Sąd. ..................................... Przegląd Sądowy PWK ................................................ Problemy Współczesnej Kryminalistyki R.Pr. ................................................. Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. PCD .................................. Rzeczpospolita – Prawo co Dnia SDINS .............................................. Security Dimensions International National Stu- SP ..................................................... Studia Prawnoustrojowe WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy dies XVI Wykaz skrótów WS ................................................... W Sieci ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUSz ............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZNWSFiP ....................................... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa 3. Instytucje, organy, sądy ABW ................................................ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty i tak dalej litera rok art. .................................................... artykuł itd. .................................................... lit. ..................................................... m.in. ................................................ między innymi niepubl. ........................................... niepublikowane np. .................................................... na przykład ok. .................................................... około pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja prof. ................................................. profesor r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozdz. ............................................... rozdział s. ....................................................... t.j. ..................................................... uchw. ............................................... uchwała UE .................................................... Unia Europejska ust. ................................................... ustęp w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie strona tekst jednolity XVII Wykaz skrótów ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz XVIII Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa, Komentarz, Andrejew J., Lernell L., Sawicki J., Prawo karne Polski Ludowej, Warszawa 1950 Augustyniak Ł., Administracyjne kary pieniężne w świetle orzecznictwa ETPCZ, Wrocław 2013 R.Pr. 2015, Nr 3–4 Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Or- dynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013 Bafia J., Białobrzeski J., Czerlunczakiewicz Ś., Hochberg L., Kowalski J., Kulesza M., So- snowski K., Szpakowski Z., Śmietanka I., Wiącek J., Ustawa karna skarbowa z ko- mentarzem, Warszawa 1972 Baniak S., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009 Bartosiewicz A., Przesłanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – aspekty prak- tyczne, PPH 2004, Nr 2 Bartosiewicz A., Kubacki R., Ale od kiedy?, Rzeczp. PCD 2003, Nr 8 Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustawodawca nad wyraz lakoniczny, Rzeczp. PCD 2003, Nr 8 Bełdzikowski R., Przestępczość skarbowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa finansowego państwa – próba wskazania problemu, ZNWSFiP 2012, Nr 2 Białuński M., Fundusz operacyjny – aspekty normatywne i prawno-porównawcze, Przegl. Pol. 2015, Nr 1 Bielecki L., Sankcje i preferencje w prawie podatkowym a problematyka funkcji prawa podatkowego. Aspekty teoretyczno-prawne, w: B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015 Bik M., Kamionowski R., Obrępalski D., Ryszard K., Gry hazardowe. Komentarz do ustawy o grach hazardowych, Warszawa 2013 Blum H., Gassner K., Seith S., Ordnungswidrigkeitengesetz. Handkommentar, Ba- Bogdan G., Nita A., Raglewski J., Światłowski A.R., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, den-Baden 2016 Gdańsk 2007 Bohnert J., Ordnungswidrigkeitenrecht, Monachium 2010 Bojańczyk A., Z problematyki między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), PiP 2004, Nr 9 XIX Wykaz literatury Boratyńska K., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005 Borkowski M., Glosa do postanowienia SN z 5 maja 2009 r., Lex/el. 2010 Borowski M., Zasady prawa karnego. Część ogólna, t. 1, Warszawa 1922 Bortkiewicz P., Ocena etyczna nadzwyczajnych instrumentów władzy państwowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej ze szczególnym uwzględnieniem in- stytucji świadka koronnego, w: E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizo- wana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, Kraków 2005 Brzeziński B., Filipczyk H., Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K., Masternak M., Moraw- ski W., Nita A., Olesińska A., Orłowski J., Prejs E., Pustuł J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Gdańsk 2015 Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja po- datkowa. Komentarz, Gdańsk 2007 Brzeziński B., Matuszewski W., Morawski W., Olesińska A., Prawo finansów publicz- nych, Toruń 2000 Łódź 2004 1969 r., cz. 1, z. 2, Kraków 1972 2006, Nr 7–8 Brzeziński B., Nykiel W., Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Buchała K., Wolter W., Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 19 IV Buk K., Uchylenie się od opodatkowania w świetle kodeksu karnego skarbowego, DP Charkiewicz M., Samodzielność jurysdykcyjna sadu karnego na gruncie art. 54 i 56 ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej kks), rzeczywistość znana i nieznana, PiPod 2012, Nr 12 Chrabkowski M., Metody pracy operacyjnej, w: W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wi- ciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenie. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013 Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995, 2011 Cywiński P., Złodziejski geszeft, WS 2015, Nr 45 Dudek T., Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat, Prok. i Pr. 2012, Nr 11 towice 1987 Dukiet-Nagórska T., Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym, Ka- Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska W., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznic- twie, Warszawa 2012 Duży J., Decyzja akcesoryjna w zwalczaniu nadużyć mechanizmów podatku VAT, Prok. Duży J., Glosa do wyr. SN z 9.1.2012 r., V KK 327/11, PiP 2013, Nr 4 Duży J., Kompetencja sądu karnego do ustalenia kwoty uszczuplonego podatku, Prok. i Pr. 2014, Nr 9 i Pr. 2014, Nr 1 XX Wykaz literatury Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatku VAT i akcyzowego, Warszawa 2013 Dymek M., Błaszczak E., Optymalizacja obciążeń podatkowych w zakresie podatku do- chodowego od osób prawnych – wybrane aspekty, MoPod 2004, Nr 9 Działocha K., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), w: K. Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczpospolitej, Warszawa 2005 Dzwonkowski H., Glosa do uchwały NSA z dnia 27 września 1999 r., FPS 6/99, PiP 2000, Nr 8 Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2011, 2013, 2014 Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Warszawa 2006 Dźwigała G., Guzowski M., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabro- Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., Podatki i składki w działalności przedsię- nione, Przegl. Pod. 2003, Nr 12 biorców, Warszawa 2010 Gabriel-Węglowski M., Koncepcja usprawnienia instytucjonalnego prokuratury w zwal- czaniu przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2011, Nr 4 Gajewska-Kraczkowska H., O prawdziwej funkcji zawieszenia postępowania karnego skarbowego, MoPod 2012, Nr 4 Gajewska-Kraczkowska H., Postępowanie karne skarbowe w praktyce. Wykład. Gajewska-Kraczkowska H., Suchocki P., Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w postępowaniu karnym skarbowym i jego wpływ na postępowanie przed sądami administracyjnymi, Przegl. Pod. 2012, Nr 9 Gardocka T., Prejudycjalność w polskim procesie karnym, Warszawa 1987 Giezek J., Łabuda G., System sankcji w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbio- rowych, Prok. i Pr. 2004, Nr 11–12 Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004, 2010 Gostyński Z. (red), Kodeks postępowania karnego Komentarz, t. 1, Warszawa 1998 Gostyński Z., Bratoszewski J., Gardocki L., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego, Komentarz, t. 1, Warszawa 1998 Gostyński Z., Zawieszenie postępowania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym, w: Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks postępowania karnego, z. 3, Warszawa 1997 Göhler E., Gürtler F., Seitz H., Gesetz über Ordnungswidrigkeiten: OWiG. Beckische Kurz-Kommentare, Monachium 2012 Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, 2009 Grzegorczyk T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013 Grzegorczyk T., Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 2003 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2001 Habrat D., Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz, Warszawa 2014 XXI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: