Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00694 013234 17836263 na godz. na dobę w sumie
Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu - ebook/pdf
Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4120-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Zamawiający podczas badania i oceny ofert może:
● wezwać do wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
● wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw,
● wezwać do wyjaśnienia treści oferty,
● poprawić oczywiste omyłki w ofercie.
W publikacji „Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w postępowaniu przetargowym” przedstawiamy wskazówki, jakie czynności musi podjąć zamawiający oraz w jaki sposób powinien zareagować wykonawca.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie za- mówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzy- szenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej. Klaudyna Saja-Żwirkowska Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, redaktor naczelna publikacji z zakresu zamówień pub- licznych: „Zamówienia publiczne w orzecznictwie” oraz „Vademecum zamówień publicznych”. Autorka omówień wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. O c e n a o f e r t : W e z w a n i e d o w y j a ś n i e ń i u z u p e ł n i e n i a d o k u m e n t ó w w p r z e t a r g u B I B L I O T E K A ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH §§ Agata Hryc-Ląd Klaudyna Saja-Żwirkowska WEZWANIE DO WYJAŚNIEŃ I UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W PRZETARGU Seria: Ocena ofert 978-83-269-4120-7 UOX 39 Cena 47,52 zł netto 49,90 zł brutto UOX39 okladka.indd 1 17.08.2015 15:28 Agata Hryc-Ląd Klaudyna Saja-Żwirkowska WEZWANIE DO WYJAŚNIEŃ I UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W PRZETARGU UOX39.indd 1 17.08.2015 15:50 Autorzy: Agata Hryc-Ląd (str. 7–32) Klaudyna Saja-Żwirkowska (str. 47–64) Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-4120-7 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artyku- łach i ich tytułach. Artykułów ani jakichkolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej artykułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szcze- gólności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie populary- zacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych materia- łach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. UOX39.indd 2 17.08.2015 15:50 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w postępowaniu przetargowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wyjaśnienia złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wyjaśnienia aż do skutku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Wykonawcy zagraniczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Brak złożenia wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wezwanie do wyjaśnienia czy uzupełnienia dokumentów . . . . . . 13 Uzupełnienia oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw. . . . . 14 Obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Jednokrotne uzupełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zamawiający zatrzyma wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Wyjaśnienia treści oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Realny termin na wyjaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Zakaz negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Korekta omyłek w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Omyłka pisarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Omyłka rachunkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Inne omyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty – wzór dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w pytaniach i odpowiedziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wiedza i Praktyka UOX39.indd 3 3 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów Zamawiający musi dysponować wszelkimi danymi, aby móc poprawić ofertę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wskazanie korzystania z pomocy podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalne . . . . . . . . . . . . . . . 34 Data sporządzenia wykazu zrealizowanych zamówień jest bez znaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pominięcie pozycji kosztorysu oznacza, że zakres zawartych w nich prac w ogóle nie został zaoferowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Zamawiający zatrzyma wykonawcy wadium, jeśli nieuzupełnienie wymaganych dokumentów było zawinione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów w formie faksu lub skanu dokumentu tylko pomocniczo . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Najpierw wezwanie do wyjaśnienia ceny, a potem do uzupełnienia dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wykonawca nie odzyska wadium, jeśli ze swojej winy nie uzupełnił dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Rozporządzenie wskazuje, jaką formę mają mieć uzupełniane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków . . . . . . . . . . . . . . 47 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Zamawiający nie może pomijać czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Zamawiający nie może poprawić informacji wskazanych w formularzu cenowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Zamawiający dysponuje narzędziem pozwalającym mu na ustalenie treści oferty wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Informacja z KRK nie może być uzupełniona z datą późniejszą niż termin składnia ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4 UOX39.indd 4 Wiedza i Praktyka 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów Wstęp Ustawodawca daje zamawiającemu wiele narzędzi, za pomocą których zamawiający może wyeliminować nie- prawidłowości w ofercie i w konsekwencji wybrać ofertę najkorzystniejszą pod kątem przyjętych kryteriów oceny ofert. Pamiętać bowiem należy, że celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest formalizm sam w sobie, ale de facto wybór najkorzystniejszej oferty i wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Zamawiający podczas badania i oceny ofert może: ● wezwać do wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów, peł- ● wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, nomocnictw, pełnomocnictw, ● wezwać do wyjaśnienia treści oferty, ● poprawić oczywiste omyłki w ofercie. W publikacji „Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia do- kumentów w postępowaniu przetargowym” przedstawiamy wskazówki, jakie czynności musi podjąć zamawiający oraz w jaki sposób powinien zareagować wykonawca. To od jego wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów zależy bowiem, czy będzie mógł konkurować o zamówienie publiczne. Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadząca Wiedza i Praktyka UOX39.indd 5 5 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów UOX39.indd 6 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu Podczas procesu badania i oceny ofert (lub wcześniej wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zależności od trybu udzielenia zamówienia) zama- wiający może natrafić na nieprawidłowości. Mogą one dotyczyć: ● dokumentów i oświadczeń składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ● dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwier- dzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zama- wiającego, ● treści oferty, ● omyłek pisarskich, rachunkowych lub tzw. innych omy- łek w ofercie. W zależności od sytuacji i zaistniałego stanu faktycznego zamawiający podczas procesu badania i oceny ofert zobo- wiązany jest do podjęcia odpowiednich działań. W grupie narzędzi, jakimi dysponuje zamawiający, znaj- dują się: ● wezwanie do wyjaśnienia oświadczeń, dokumentów, ● wezwanie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw; pełnomocnictw; ● wezwanie do wyjaśnienia treści oferty; ● korekta oczywistych omyłek w ofercie (pisarskich, ra- chunkowych, tzw. innych). Wiedza i Praktyka UOX39.indd 7 7 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów Wyjaśnienia złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicz- nych (dalej: ustawa Pzp) zamawiający wzywa wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyja- śnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, czyli do oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: a) warunków udziału w postępowaniu, b) wymagań określonych przez zamawiającego – wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfika- cji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Wyjaśnienia aż do skutku Wezwania do wyjaśnienia zamawiający może dokonać wielokrotnie w odniesieniu do danego oświadczenia czy dokumentu. Oznacza to, że wyjaśnienia z wykonawcą mogą i powinny być prowadzone aż do skutku, czyli uzyskania informacji stanowiącej podstawę do ewentualnych dalszych działań. W praktyce zamawiający najczęściej korzystają z instytucji wezwania do wyjaśnienia, gdy z samego doku- mentu nie wynikają informacje pozwalające na weryfikację, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu czy też nie – na przykład, czy będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt KIO 629/13, orzekła, że: „Zasadne pozostaje stanowisko przedstawione w odwołaniu o konieczności, w przedmiotowym stanie faktycznym, doprecyzowania okoliczności realnego udostępnienia wiedzy i doświadcze- 8 UOX39.indd 8 Wiedza i Praktyka 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów nia przez inny podmiot. Zamawiający powinien wezwać przystępującego do złożenia wyjaśnień dotyczących za- łączonego zobowiązania innego podmiotu. Obowiązkiem przystępującego jest udowodnienie dysponowania zaso- bem, a o takim udowodnieniu może przesądzać fakt, gdy zobowiązanie do udostępnienia zasobami jest prawnie skuteczne i wiążące, m.in. wyrok KIO z 29 czerwca 2012 r., sygn. akt KIO 1259/12. Jeśli wyjaśnienia nie przyniosą oczekiwanego efektu, zamawiający – przed wykluczeniem przystępującego z postępowania – zobowiązany jest zasto- sować procedurę z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp”. Wykonawcy zagraniczni Instytucja wezwania do wyjaśnień jest często wykorzy- stywana w przypadku, gdy zamawiający ma do czynienia z wykonawcami zagranicznymi. W odniesieniu do dokumen- tów składanych przez podmioty zagraniczne zamawiający zwykle nie mają pewności dotyczącej panujących w danym kraju regulacji prawnych, na przykład, czy w danym kraju wystawia się dokument poświadczający niekaralność albo jaką ważność ma zaświadczenie o braku zaległości podatko- wych. Zanim zamawiający podejmie czynność wezwania do uzupełnienia dokumentów, powinien w pierwszej kolejności wyjaśnić z wykonawcą swoje wątpliwości. P r z y k ł a d Wraz z Wnioskiem/Ofertą złożyliście Państwo na stronach …. (tłumaczenie na stronach …) doku- ment wystawiony przez Kierownika Biura Rejestru Handlowego w Madrycie, w którego tłumaczeniu zawarto sformułowanie: „PO PIĄTE: oraz że na tejże stronie nie figurują żadne późniejsze wpisy, które mogłyby modyfikować Wiedza i Praktyka UOX39.indd 9 9 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów dane, o których zaświadczenie wystąpiono, w tym również żaden wpis o Likwidacji czy Rozwiązaniu Spółki, o której niniejszym się zaświadcza, co ozna- cza, że zgodnie z rejestrem, pozostaje ona CZYNNĄ”. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp prosi o wyjaśnienie, czy wyżej wymieniony dokument został złożony jako wymagany zgodnie z zapisami Ogłoszenia o za- mówieniu/siwz, tj. dokument potwierdzający, że nie ogłoszono upadłości Wykonawcy. W przypadku odpowiedzi przeczącej Zamawiający prosi o wyjaśnienie: – czy w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, wydaje się w powyższym zakresie, a określonym w pkt ...... Ogłoszenia/pkt ...... siwz, dokument lub dokumenty wraz z podaniem dokładnej nazwy organu sądowego lub administracyjnego wyda- jącego taki dokument? oraz – które z dokumentów lub oświadczeń, złożonych przez Państwa wraz z Ofertą/Wnioskiem stanowią dokumenty na potwierdzenie, że nie ogłoszono upadłości Wykonawcy. Wyjaśnienia należy złożyć Zamawiającemu w formie zgodnej z wyborem Wykonawcy, tj. pisemnie na adres: ......................... lub faksem pod nr ..........., lub elektronicznie na adres .....................@............. w terminie do dnia .................... do godz. ........... Wyjaśnienia przekazane w formie innej niż pisemna proszę następnie potwierdzić na piśmie. 10 UOX39.indd 10 Wiedza i Praktyka 17.08.2015 15:50 Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wezwanie do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w przetargu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: